Session  หนารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยระบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู      C1_6   123Model of Collaborative ...
ผลการบูรณาการการเรียนรูดวยเครือขายสังคมใน e-Learning      Effects of Integrated Learning using Social Media in e-L...
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี                 ตอการบูรณาการเครือขายทางสังคมหรือไม ...
เทคโนโลยีสําหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 รุนที่ 14 หมู        1.98 ติดตั้งในคอมพิวเตอรแมขายของสํานักวิทยบริการ แ...
กิจกรรมที่ 4     การสืบคนขอมูลรูปที่ 2 แสดงการบูรณาการการเรียนดวยเครือขายสังคม          กิจกรรมที่ 5  ...
ระหวางเรียน                52.35    87.26        ออนไลนหลังเรียน               ...
กิ จ กรรมต า ง ๆ ตามที่ กํา หนด เมื่ อ มี ก ารทดสอบด ว ย              หวังการใชงาน ผูเรียนอาจจะมีลักษณะไม...
Opportunities. World of Computer Science and   Information Technology Journal (WCSIT)   Vol. 2, No. 1, 18-21, 2012Awod...
Effects of Integrated Learning using Social Media with e-Learning. [NEC2012]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Effects of Integrated Learning using Social Media with e-Learning. [NEC2012]

601
-1

Published on

ปรัชญนันท์ นิลสุข และ ปณิตา วรรณพิรุณ. (๒๕๕๕). ผลการบูรณาการการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายสังคมกับ e-Learning. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง บูรณาการการเรียนรู้ออนไลน์ประชาคมอาเชียน: นโยบายและกระบวนการ ประจำปี ๒๕๕๕ (National e-Learning Conference 2012 Integrating ASEAN Online learning: Policy and Process) ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕. นนทบุรี. หน้า ๑๗๐-๑๗๖.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
601
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Effects of Integrated Learning using Social Media with e-Learning. [NEC2012]

 1. 1. Session หนารูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือดวยระบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู C1_6 123Model of Collaborative Learning Using Learning ActivityManagement Systemณมน จีรังสุวรรณ, ธนยศ สิรโชดก ิการออกแบบเว็บไซตและบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่เหมาะสมสําหรับ C1_7 131อีเลิรนนิงในอาเซียน: กรอบวัฒนธรรมที่ควรคํานึงถึงProper Design of Website and Electronic Courseware for e-Learning in ASEAN : Cultural framework for Considerationจินตวีร คลายสังขการพัฒนาสื่อฝกอบรมออนไลน เรื่อง เครือขายสังคมออนไลน เพื่อการเรียน C1_8 140การสอน สําหรับโครงการมหาวิทยาลัย ไซเบอรไทย (Facebook)Development of Web-based Training on Social Network forLearning and Teaching of Thailand Cyber University Projectชนากานต ปนวิเศษ, ปณิตา วรรณพิรุณ, ณมน จีรังสุวรรณการพัฒนารูปแบบการนิเทศทางไกลสําหรับนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพ C1_9 147ธีรวดี ถังคบุตรการใชกระบวนการเขียนบล็อกแบบรวมมือกันในวิชาภาษาอังกฤษ: พัฒนา B2_1 152ทัศนคติ คุณภาพ และ ปริมาณงานเขียนApplication of a Collaborative Blogging in EFL Classroom:Improving Attitude, Quality and Quantity in Writingดารารัตน คําภูแสนรูปแบบการเรียนรูรวมกันผานสื่อสังคมออนไลนเพื่อสนับสนุนการเรียนดวย B2_2 161โครงงานนิเทศศาสตรสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาCollaborative Learning Model through Social Media forSupporting Communications Project-based Learning forPostgraduate Studentsปณิตา วรรณพิรุณ, วีระ สุภะผลการบูรณาการการเรียนรูดวยเครือขายสังคมกับ e-Learning B2_3 170Effects of Integrated Learning using Social Media with e-Learningปรัชญนันท นิลสุข, ปณิตา วรรณพิรุณ
 2. 2. ผลการบูรณาการการเรียนรูดวยเครือขายสังคมใน e-Learning Effects of Integrated Learning using Social Media in e-Learning ปรัชญนันท นิลสุข 1, ปณิตา วรรณพิรุณ2 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th , panita.w@hotmail.comABSTRACT การเรียนดวยเครือขายสังคม ผานอีเลิรนนิ่ง ของนักศึกษาที่ เรี ย นวิ ช าภาษาและเทคโนโลยี สํา หรั บ ครู ในภาคเรี ย นที่ This study investigated theintegration of learning and teaching through 2/2554 จํ า นวน 25 คน ได จ ากการสุ ม แบบกลุ มsocial networks with e-learning courses for โดยนักศึกษาเรียนเนื้อหาวิชาผานอีเลิรนนิ่งของมหาวิทยาลัยGraduate Diploma students in Education, จํานวน 4 หนวย และใหนักศึกษาไดบูรณาการการเรียนโดยGraduate College at Muban ChombuengRajabhat University. Participants were ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช ง านเครื อ ข า ยสั ง คมร ว มกั บ อี เ ลิ ร น นิ่ งstudents who enrolled in Language and ผลการวิ จั ย พบว า ประสิ ท ธิ ภ าพอี เ ลิ ร น นิ่ ง วิ ช าภาษาและTechnology for teachers in Semester 2/2554.There are 25 students who were randomly เทคโนโลยีสําหรับครู มีประสิทธิภาพ 87.26 / 94.80 และwith cluster sampling. Students learn with นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ว า การบู ร ณาการการเรี ย นด ว ยMCRU e-learning in 4 subjects and เครื อ ข า ยสั ง คมร ว มกั บ การสอนผ า นอี เ ลิ ร น นิ่ ง มี ค วามintegrated learning practices using socialnetworking with e-learning. The objective เหมาะสมในระดับมากwas to study the effective of e-learning andthe opinion of students when they คําสําคัญ: การบูรณาการการเรียนรู , อีเลิรนนิ่ง, เครือขายintegrated learning and teaching usingsocial networking with e-learning. The สังคมresults show that the effective of e-learningin language and technology for teachercourse had effective 87.26 / 94.80 and 1) บทนําStudents commented that the integration of การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามุงที่จะใหผูเรียนlearning and teaching through socialnetworks with e-learning is more ไดเกิดทักษะและกระบวนการคิดขั้นสูง โดยเฉพาะนักศึกษาappropriate level. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่จบปริญญาตรีมาจากสาขา ต า ง ๆ ที่ ไ ม ใ ช วิ ช าครู จะต อ งเรี ย นในวิ ช าภาษาและKeywords: integration of learning , e-Learning ,Social Networking เทคโนโลยี สํ า หรั บ ครู โดยศึ ก ษาและฝ ก ทั ก ษะการใช คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบทคัดยอ เปนเครื่องมือสื่อสารและสืบคนทั้งภาษาไทยและตางประเทศ ทั้งในดานการฟง การพูด การอานและการเขียน เพื่อการสื่อ การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาการบูรณาการการเรียนดวย ความหมาย โดยเนนกระบวนการ ทักษะสัมพันธทางภาษาเครื อ ข า ยสั ง คมร ว มกั บ การสอนผ า นอี เ ลิ ร น นิ่ ง สํ า หรั บ ตลอดจนศึกษาและฝกการตีความ การขยายความ การสรุปนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ความ การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล รวมทั้งการนําเสนอหมู บา นจอมบึง วัต ถุ ประสงค ก ารวิ จั ย เพื่ อสร างและหา งานทางวิชาการหัวขอที่จะเรียนกันประสิทธิภาพอีเลิรนนิ่ง และความคิดเห็นการบูรณาการ โดยจุดประสงค เมื่อผูเรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรม เสร็จสิ้นแลวจะมีพฤติกรรมและความสามารถคือ 1) อธิบาย 170
 3. 3. ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี ตอการบูรณาการเครือขายทางสังคมหรือไม เพราะความพึงสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสําหรับครูได 2) อธิบายและ พอใจเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ ความสัมพันธที่เกิดปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต สําหรับ จากความชอบและพอใจในการใช เ ครื อ ข า ยสั ง คม เป นครูได 3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคน องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดคุณภาพความสัมพันธทําใหขอมูลทางการศึกษาและเทคโนโลยีสาหรับครู ํ ผูใชผูกพันในการติดตอสื่อสาร (ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย, ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาที่จบปริญญาตรีมาจากตาง 2555)สาขากั น โดยไม เ คยเรี ย นวิ ช าครู ม ากอ นจึ ง ต อ งนํ า มา การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา มีการนําบูรณาการความรูตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน อี เ ลิ ร น นิ่ ง มาใช อ ย า งกว า งขวาง เมื่ อ ทํ า การเพิ่ ม ระบบโดยเฉพาะผูเรียนในปจจุบันที่เกิดมาในยุคดิจิตอล สิ่งที่ เครือขายทางสังคม เพื่อใหผูเรียนไดบูรณาการการเรียนรูพวกเขาเรียนรูและพู ดถึงมาจากอิ นเทอร เน็ตและสังคม อี เ ลิ ร น นิ่ ง ให ส อดคล อ งกั บ การสื่ อ สารผ า นเครื อ ข า ยออนไลน (Prensky, 2001) เครือขายสังคมออนไลนเปน อิ น เทอร เ น็ ต ในชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ ใ ช เ ครื อ ข า ยสั ง คมอยูสิ่งที่มีผลตอผูเรียนอยางแนนอน เพราะผูเรียนเหลานี้โต ตลอดเวลา (Awodele and the others , 2009) การเรียนรูดวยขึ้ น มาจากสภาพแวดล อ มที่ อ ยู กั บ เกมส ค อมพิ ว เตอร สื่อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ ยา งอี เ ลิ รน นิ่ ง เป น การนํ า เสนอเนื้ อ หาโทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต และเครือขายสังคม (Mason ในขณะที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมากในยุคแนวคิดเว็บ 2.0 ก็คือเครือขายand Rennie, 2008) เชนเดียวกับเครือขายเด็กสากลให ทางสังคม จึงเปนการดีที่โปรแกรมเครือข ายทางสังคมมาความสําคัญและสนับสนุนการฝกปฏิบัติสําหรับเยาวชน ช ว ยผลั ก ดั น ระบบการจั ด การเรี ย นการสอนผ า นเว็ บ มีในการใช ง านอิ น เทอร เ น็ ต โดยเฉพาะการใช บ ริ ก าร ประสิทธิภาพมากขึ้น (Chatti, Jarke , and Frosch-Wilke,เครือขายสังคม เนื่องจากเยาวชนในยุคปจจุบันเปนยุค 2007) คณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการของดิ จิ เซ็ น หรื อ พลเมือ งยุค ดิ จิต อล ซึ่ง หมายถึง คํา ว า พัฒนาการสอนบูรณาการเครือขายสังคมตอไปดิจิตอล (Digital) กับคําวา พลเมือง (Citizen) มารวมกันเปนพลเมืองดิจตอล ซึ่งเปนชีวิตที่อยูกับอินเทอรเน็ตและ ิ 2) วัตถุประสงคการวิจัยโลกออนไลนตลอดเวลา (Childnet International, 2012) 2.1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพอีเลิรนนิ่งวิชาภาษา ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั้ ง นี้ จึ ง เ ป น ก า ร ส ร า ง แ ล ะ ห า และเทคโนโลยีสําหรับครูสําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรประสิทธิภาพอีเลิรนนิ่งวิชาภาษาและเทคโนโลยีสําหรับ วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงครู โดยบูรณาการการเรียนดวยเครือขายทางสังคมไดแก 2.2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นการบูรณาการการเรียนดวยSocial Media ประกอบดวย Slide Share , Blogger, เ ค รื อ ข า ย สั ง ค ม ร ว ม กั บ อี เ ลิ ร น นิ่ ง ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าGoogle site , Youtube, facebook (social plugin) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม4shared , picasa web , Embed Script , Share link,Google บึงConference , Skype (facebook) Web Conference infacebook , google document, google chat โดยผูเรียนจะได ฝ กปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมในรายวิ ชา สวนเนื้ อหาการ 3) ขอบเขตของการวิจัยสอนจะสรางเอาไวใน e-Learning ประกอบดวย เนื้อหา 4 3.1) ประชากร เปนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหนวยการเรียน บูรณาการเครือขายสังคม จัดใหมีระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่เรียนวิชาภาษาและการลงเวลาเรียน, การทําแบบฝกหัด, การสงการบาน, การ เทคโนโลยี สํ า หรั บ ครู ใ นภาคเรี ย นที่ 2/2554 จํ า นวน 4ดาวนโหลดเอกสาร , การสงขอความ, การรายงานผล หองเรียนคะแนน, การทําขอสอบ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเว็บ 3.2) กลุมตัวอยาง เปนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเมื่อบูรณาการเครือขายทางสังคมเขาไปภายในเว็บ และ ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ที่เรียนวิชาภาษาและศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อดู วามีความพึงพอใจ 171
 4. 4. เทคโนโลยีสําหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 รุนที่ 14 หมู 1.98 ติดตั้งในคอมพิวเตอรแมขายของสํานักวิทยบริการ และ 4 ไดจากการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) จํานวน 25 เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงคน เปนสวนหนึ่งของประเภทวิชาบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร 3.3) ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ภายใน URL : http://202.29.37.38/elearnning/ นักศึกษา ตัวแปรตน ไดแก เว็บไซตอีเลิรนนิ่งวิชา ภาษา สามารถเขาใชงานไดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเขาสูระบบไดและเทคโนโลยีสําหรับครู จากทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ทั้ ง จากภายในและภายนอกของ ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพของเว็บอีเลิรน มหาวิทยาลัย เว็บอีเลิรนิ่งประกอบดวยเนื้อหา 4 หนวย โดยนิ่งและความคิดเห็นของนักศึกษาจากการบูรณาการการ จัดทําเครื่องมือในการเรียนประกอบดวย การลงเวลาเรียน,เรียนรูดวยเครือขายสังคม แบบฝกหัด, การสงการบาน, การดาวนโหลดเอกสาร , การ 3.4) เนื้อหาที่ใชในการวิจัย เปนเนื้อหาวิชาภาษาและ สงขอความ, การรายงานผลคะแนน, การทําขอสอบเทคโนโลยีสําหรับครู นําเสนอหาจากหนังสือเทคโนโลยี การบู ร ณาการเครื อ ข า ยสั ง คมเข า ไปไว ใ นเนื้ อ หาสารสนเทศทางการศึกษา (ปรัชญนันท นิลสุข, 2555) มา บทเรียน ไดแก การใส plug-in social media ของ facebookสรางในรายวิชาผานเว็บ e-Learning ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูเรียนสามารถติดตอผูสอนผานเครือขายสังคม การจํานวน 4 หนวย ไดแก ใสวีดิทัศนในลักษณะที่เปนการนําสคริปต Embed Script หน วยที่ 1 เทคโนโลยี พื้ น ฐานเพื่ อ การศึ ก ษา ของ Youtube มาใสในเนื้อหาวิชาเพื่อใหผูเรียนไดดูวีดิโอจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูสําหรับครู e-Learning ได โดยไมตองไปยัง Youtube โดยตรง การ หนวยที่ 2 คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ใส Slide Share ที่เปนสไลดคําบรรยายประกอบเขาไปใน หนวยที่ 3 อินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาและสืบคน เนื้อหา สามารถเปดอานและทําความเขาใจไดจากหนาเว็บ หนวยที่ 4 เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การเชื่อมโยงอัลบั้มรูปภาพตาง ๆ ดวย Picasa Web ของและสืบคนขอมูล google เพื่ อ ให เ ข า ถึ ง รู ป ภาพที่ ต อ งการได ทั น ที จ าก e- หน ว ยที่ 5 เป น การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารใช เ ทคโนโลยี Learningสารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สารและสื บ ค น ข อ มู ล โดยคณะผูวิจัยไดจัดใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ แบบบูรณาการเครือขายสังคม(Social Networking) รวมกับ e-Learningไดแก Social Media ประกอบดวย Slide Share , Blogger,Google site , Youtube , facebook (social plugin) ,4shared , picasa web , Embed Script , Share link, GoogleConference , Skype (facebook) Web Conference infacebook , google document, google chat4) การสรางเครื่องมือวิจัย รูปที่ 1 แสดงหนาวิชาภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู 4.1) เครื่องมือวิจัย ประกอบดวย เว็บอีเลิรนนิ่งวิชาภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูระหวางเรียนและหลังเรียนจากเว็บอีเลิรนนิ่ง และแบบสอบถามความคิ ด การบู ร ณาการการเรี ย นรู ด ว ยเครือขายสังคม 4.2) เว็บอีเลิรนนิ่งวิชาภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู จัดทําขึ้นดวยโปรแกรม Moodle e-Learning version 172
 5. 5. กิจกรรมที่ 4 การสืบคนขอมูลรูปที่ 2 แสดงการบูรณาการการเรียนดวยเครือขายสังคม กิจกรรมที่ 5 การทําแบบฝกหัด กิจกรรมที่ 6 การสงการบาน 4.3) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูระหวางเรียนและ กิจกรรมที่ 7 การสงขอความหลังเรียนจากเว็บอีเลิรนนิง เปนแบบทดสอบจํานวน 4 ่ กิจกรรมที่ 8 การสรางแบบทดสอบตอน ๆ ละ 15 ขอ ใชสําหรับวัดผลการเรียนรูระหวาง กิจกรรมที่ 9 การเชื่อมโยงเครือขายสังคมเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 60 ขอ กิจกรรมที่ 10 การทําขอสอบ 4.4) แบบสอบถามความคิดการบูรณาการการเรียนรู 5.3) การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย เมื่อนักศึกษาเรียนดวยเครือขายสังคม จํานวน 20 ขอ จากอีเลิรนนิ่งในแตละหนวยก็จะมีแบบฝกหัดระหวางเรียน ใหทําทุกหนวย โดยเก็บคะแนนเพื่อนํามาหาประสิทธิภาพ5) ขั้นตอนการวิจัย ของเว็บ สําหรับกิจกรรมที่เรียนผานอีเลิรนนิ่งก็จะใหเปน คณะผู วิ จั ย ได เ ข า ไปเป น ผู ส อนวิ ช าภาษาแ ละ คะแนนเก็ บ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาเช น การส ง การบ า น การส งเทคโนโลยีสําหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 โดยทําการ รายงานการสืบคนขอมูล การเชื่อมโยงเครือขายสังคม โดยสอนเฉพาะในส ว นของเนื้ อ หาทางด า นเทคโนโลยี ผูเรียนจะไดรับมอบหมายงานในทุกสัปดาห ทั้งจากการฝกเนื่องจากวิชานี้จะแบงเนื้อหาออกเปนภาษาไทย 5 หนวย ปฏิบัติในหองคอมพิวเตอรและการเรียนรูเนื้อหาดวยตนเองภาษาอังกฤษ 5 หนวยและเทคโนโลยี 5 หนวย ทําการ จากอีเลิรนนิ่ง เมื่อเรียนครบทุกหนวยแลว สัปดาหท่ี 5 จัดสอนเปนเวลา 5 สัปดาห ใหมีการสอบปลายภาคเรียน โดยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบ 5.1) การสอนปฏิบัติ แบงการสอนออกเปนการฝก จํานวน 60 ขอ นําผลคะแนนที่ไดมาเปนคะแนนทดสอบปฏิบัติเครือขายทางสังคมแบงเปนกิจกรรมตาง ๆ ไดแก หลังเรียน จากนั้นใหนักศึกษาทําแบบสอบถามความคิดเห็นกิจกรรมที่ 1 e-mail /e-mail group การบูรณาการการเรียนดวยเครือขายทางสังคม จํานวน 19 ขอกิจกรรมที่ 2 Chat / MSN / Skype 5.4) การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย เปนกิจกรรมที่ 3 Web Conference การหาประสิท ธิภาพอี เ ลิร น นิ่ง ตามเกณฑ 80/80 โดยใหกิจกรรมที่ 4 การสรางเว็บไซต (Google Site) ความหมายว า 80 ตั วแรก เปน คา เฉลี่ย ผลการเรีย นรู ข องกิจกรรมที่ 5 Social Networking (facebook) นักศึกษาระหวางเรียนจากเว็บอีเลิรนนิ่ง และ 80 ตัวหลังกิจกรรมที่ 6 การแชรลิงก (Share link facebook) เปนคาเฉลี่ยผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังเรียน จากเว็บอีกิจกรรมที่ 7 การสรางเว็บบล็อก (Blogger) เลิรนนิ่ง สวนความคิดเห็นของนักศึกษาจากการบูรณาการกิจกรรมที่ 8 การเชื่อมโยง /การลิงก (Link) เครือขายสังคมในอีเลิรนนิ่ง จะใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนกิจกรรมที่ 9 การสรางรายวิชา มาตรฐานกิจกรรมที่ 10 การสร า งแบบทดสอบและแบบประเมิน (Google document) 6) ผลการวิจัยกิจกรรมที่ 11 การสรางสไลดแชร คณะผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยกิจกรรมที่ 12 การสราง plug-in facebook การสร า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพอี เ ลิ ร น นิ่ ง วิ ช าภาษาและ 5.2) การเรียนรูดวยตนเองสวนที่เปนเนื้อหาจะให เทคโนโลยี สํ า หรั บ ครู สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รนัก ศึ ก ษาเรี ย นผ าน e-Learning ของมหาวิ ท ยาลั ย โดย วิ ช าชี พ ครู มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู บ า นจอมบึ ง แสดงในกําหนดกิจกรรมใหนักศึกษาไดดําเนินการไดแก ตารางที่ 1กิจกรรมที่ 1 การลงเวลาเรียน ตารางที่ 1 คาคะแนนระหวางเรียนและหลังเรียนของกิจกรรมที่ 2 การศึกษาเนื้อหา นักศึกษาทีเ่ รียนจากเว็บอีเลิรนนิ่ง กิจกรรมที่ 3 การดาวนโหลดเอกสาร คะแนน คะแนน (60) รอยละ 173
 6. 6. ระหวางเรียน 52.35 87.26 ออนไลนหลังเรียน 56.88 94.80 คาเฉลี่ย 4.44 0.43 มาก ความคิดเห็นการบูรณาการการเรี ยนดวยเครือขา ย คาเฉลี่ยรวม 4.32 0.38 มากสั ง คมร ว มกับ อี เ ลิ ร น นิ่ ง ของนั ก ศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต ร สรุปผลการวิจัยจากตารางแสดงผลไดดงนี้ ัวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง แสดงใน 6.1) ผลการสร า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพอี เ ลิ ร น นิ่ ง วิ ช าตารางที่ 2 ภ า ษ า แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลยี สํ าห รั บ ค รู สํ าห รั บ นั ก ศึ กษ าตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม คิดเห็นการบูรณาการการเรียนดวยเครือขาย บึ ง พบว า คะแนนระหว า งเรี ย นจากเว็ บ อี เ ลิ ร น นิ่ ง มี ค า ทางสังคม โดยรวมอยูที่ 52.35 คิดเปนรอยละ 87.26 คะแนนหลัง เรียนจากเว็บอีเลิรนนิ่งมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูที่ 56.88 คิดเปน การบูรณาการการเรียน x S.D. ความคิดเห็น ร อ ยละ 94.80 แสดงว า เว็ บ อี เ ลิ ร น นิ่ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดวยเครือขายทางสังคม 87.26/94.80 สูงกวาเกณฑ 80/80google chat 4.24 0.62 มาก 6.2) ผลการศึกษาความคิดเห็นการบูรณาการการเรียนgoogle document 4.38 0.67 มาก ด ว ยเครื อ ข า ยสั ง คมร ว มกั บ อี เ ลิ ร น นิ่ งของนั ก ศึ ก ษาfacebook 4.14 0.85 มาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมSkype Web บึง พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นการบูรณาการการเรียนดวยConference ใน เครือขายทางสังคมรวมกับอีเลิรนนิ่ง โดยรวมเห็นดวยอยูในfacebook 4.14 0.73 มาก ระดับมาก ( x = 4.32) โดยการบูรณาการการเรียนดวยGoogle 4.43 0.51 มาก เครือขายทางสังคม นักศึกษาเห็นดวยอยูในระดับมาก ( x =Conference 4.21) และการบูรณาการการเรียนในอีเลิรนนิ่งเห็นดวยอยูในgoogle site 4.24 0.62 มาก ระดับมาก ( x = 4.44) เชนกันsocial plug-in ใน 3.81 0.81 มากfacebookSlide Share 4.33 0.58 มาก 7) อภิปรายผลBlogger 4.62 0.50 มากที่สุด คณะผูวิจัยไดทําการสรางและหาประสิทธิภาพอีเลิรนนิ่งpicasa web 4.00 0.71 มาก วิชาภาษาและเทคโนโลยีสําหรับครู และศึกษาความคิดเห็นYoutube 4.10 0.77 มาก ตอการบูรณาการการเรียนดวยเครือขายสังคมรวมกับอีเลิร4shared 4.10 0.70 มาก นนิ่งของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 4.21 0.42 มาก ราชภัฏหมูบานจอมบึง จึงขออภิปรายผลและใหขอเสนอแนะกิจกรรมการลงเวลาเรียน 4.62 0.59 มากที่สุด ดังตอไปนี้กิจกรรมแบบฝกหัด 4.52 0.60 มากที่สุด ประสิทธิภาพอีเลิรนนิ่งวิชาภาษาและเทคโนโลยีสําหรับกิจกรรมการสงการบาน 4.38 0.74 มาก ครู สํ าหรั บนั ก ศึ ก ษ าปร ะกาศนี ย บั ต ร วิ ช าชี พ ค รู มีกิจกรรมการดาวนโหลด 4.24 0.62 มาก ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ ที่กําหนด โดยมี คะแนนระหวา งเอกสาร เรียนและคะแนนหลังเรียนสูงกวาเกณฑ 80/80 นักศึกษาไมกิจกรรมการสงขอความ 4.33 0.58 มาก เคยเรียนจากเว็บอีเลิรนนิ่งมากอน ทั้งหมดเปนครูประจําการกิจกรรมการรายงานผล 4.52 0.51 มากที่สุด ในโรงเรียนเอกชนที่มาเรียนเพื่อขอใบประกาศนียบัตรวิชาครูคะแนน ในการประกอบอาชีพครูอันเปนเงื่อนไขของคุรุสภา ทําใหกิจกรรมการทําขอสอบ 4.43 0.60 มาก ตื่นเตนและสนใจที่จะเรียนรู มีการเขาเรียนสม่ําเสมอ ทํา 174
 7. 7. กิ จ กรรมต า ง ๆ ตามที่ กํา หนด เมื่ อ มี ก ารทดสอบด ว ย หวังการใชงาน ผูเรียนอาจจะมีลักษณะไมเหมือนกับที่พบแบบทดสอบทายบทเรียนก็จะตั้งใจทําใหไดคะแนนสูง ๆ ในหองเรียน พฤติกรรมและการใชภาษาอาจไมเปนแบบที่ขณะเดียวกันคณะผูวิจัยบูรณาการเครือขายทางสั งคมเขา ผูสอนคาดหวัง ผูสอนสามารถใชสื่อสังคมหลากหลายในไปในเว็ บ อี เ ลิ ร น นิ่ง ทํ า ให ผู เ รี ย นติ ด ต อ สื่ อ สารกั น ได หองเรียนเพื่อเปนแนวทางใหมในการเรียนการสอนทั้งในอยางรวดเร็วดวยเครื่องมือที่ติดตั้งอยู เชน เมื่อมีปญหา หองเรียนและในโลกไซเบอร (Pornphisud, 2012) การนําดาวนโหลดไฟลไมไดก็จะโพสทใน facebook ซักถาม เครือขายทางสังคมบูรณาการเขารวมกับการจัดการเรียนการเพื่อน แมจะไมไดรับคําตอบในทันที ก็จะมีเพื่อน ๆ เขา สอนผานอีเลิรนนิ่ง ยอมเหมาะสมกับยุคของผูเรียนและไมมาชวยในการแกปญหาตลอดเวลา รวมทั้งสามารถเปด ทําใหอีเลิรนนิ่งมีแตเนื้อหาที่นิ่งเฉย รอการเขามาอานเทานั้นSkype โดยทํา Conference กับผูวิจัยเพื่อซักถามไดโดยตรงผลคะแนนระหวางเรียนจึงอยูในเกณฑสูงแมจะตองศึกษา 8) บทสรุปดวยตนเอง สอดคลองกับ ผลการใชเครือขา ยสังคมใน การจั ด การเรี ย นการสอนผ า นเว็ บ เป น การเรี ย นรู ด ว ยระดับอุดมศึกษาพบวา เปนเครื่องมือที่ชวยในการอภิปราย ตนเองของผูเรียน ถาจะทําใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนขอมูลข าวสาร ผลการวิจัย ควรบูรณาการเครือขายทางสังคมเขามาชวยในการจัดการแสดงว า เครื อ ข า ยทางสั ง คมเข า มาช ว ยเป น เครื่ อ งมื อ เรี ย นการสอนผ า นเว็ บ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได ใ ช เ ครื่ อ งมื อสํ า หรั บ การเรี ย นรู ท างไกลได เ ป น อย า งดี (Brady, ติดตอสื่อสารเชื่อมโยงกับชีวิตจริง และชวยใหสะดวกในHolcomb and Smith, 2010) การนําขอมูลความรูมากมายเขามาสูอีเลิรนนิ่ง อันจะทําให ผลการวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า นั ก ศึ ก ษาเห็ น ด ว ยกั บ การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ สอดคลองกับยุคสมัยของการบูรณาการเครือขายสังคม ควรที่นักการศึกษาจะบูรณา ผูเรียนการเครือขายทางสังคมมาใชในการสอน (Ridwan, 2009)เพราะจะทํ า ให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มในการสอนของ 9) กิตติกรรมประกาศอาจารยและในดานการเรียนรูของพวกเขาเองก็จะสรางสภาพแวดลอมใหม ๆ ในการเรียนที่แตกตางไปจากเดิม คณะผูวิจัยขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชที่สําคัญคือ เครือขายสังคมออนไลนฟรี งายตอการใชงาน ภัฏหมูบานจอมบึง อนุเคราะหใหนักศึกษาไดเขารวมในการเปนเครื่องมือที่มีพลังอยางยิ่งในการติดตอสื่อสาร สราง วิจัย รวมทั้ งสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประสบการณใหมภายนอกหองเรียนและเสริมการเรียนใน เอื้อเฟอระบบอีเลิรนนิ่งในการวิจัยครั้งนี้หองเรียนดวย (Rodriguez, 2011) ประโยชนและการใชงานงายรวมทั้งเขาถึงไดสะดวกของเครือขายสังคม จึง 10) เอกสารอางอิงเห็นไดวาเครือขายทางสังคมสามารถนํามาเปนเครื่องมือทางการศึ ก ษาได เ ป น อย า งดี มี ค วามเป น ส ว นตั ว ได ปรัชญนันท นิลสุข (2555) เทคโนโลยีสารสนเทศทางเชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ ได ติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งกั น การศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนยผลิตตําราเรียนตลอดเวลา ชวยใหการจัดการศึกษามีความยืดหยุนและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ.นับวันเครือขายสังคมจะเขามามีอิทธิพลทางการศึกษามาก ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย (2555) องคประกอบคุณภาพขึ้น (Ashraf and Yousef , 2012) ความสัมพันธของเครือขายสังคม. วารสาร ขอเสนอแนะของคณะผูวิจัยไดพบวา เครือขายสังคม บริหารธุรกิจ ปที่ 35 ฉบับที่ 133 มกราคม-มีนาคมเปน สิ่งที่ งายตอการเขาใชง าน สื่อ สัง คมไมสามารถจะ 2555 หนา 9-18.ควบคุมได ผูสอนทําหนาที่ไดเพียงเปนผูรวมในเครือขาย Ashraf Jalal and Yousef Zaidieh (2012) The Use ofสังคมแมวาผูสอนจะเปนผูนําเมื่ออยูในหองเรียน แตเมื่อ Social Networking in Education : Challenges andใชเครือขายสังคมออนไลนจําเปนที่ผูสอนจะตองระมัดระ 175
 8. 8. Opportunities. World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT) Vol. 2, No. 1, 18-21, 2012Awodele,O. and the others (2009) University Enhancement System using a Social Networking Approach: Extending E-learning. Issues in Informing Science and Information Technology .Volume 6, 2009. page 269-283.Brady, K.P., Holcomb, L.B., and Smith , B.V. (2010) The Use of Alternative Social Networking Sites in Higher Educational Settings: A Case Study of the E-Learning Benefits of Ning in Education. Journal of Interactive Online Learning. p. 151- 170 ; Volume 9, Number 2, Summer 2010Chatti, M.A., Jarke, M. and Frosch-Wilke, D. (2007) ‘The future of e-learning: a shift to knowledge networking and social software. International Journal of Knowledge and Learning, Vol. 3, Nos. 4/5, pp.404–420.Childnet International (2012) Young People and Social Networking Services : A Childnet International Research Report. United Kingdom ; http://old.digizen.org/downloads/fullReport.pdfMason, R. and Rennie, F. (2008) e-Learning and Social Networking Handbook : Resource for Higher Education. New York : Routledge.Pornphisud Mongkhonvanit (2012) Conducting Effective e-learning in Social Media Era. International Journal of the Computer, the Internet and Management . Vol.20 No.1 (January-April, 2012) page 63-67.Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon. MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001.Ridwan Sanjaya (2009) Collaboration of Blog and Social Networking for eLearning : A Case Study of the eLearning Facility in the SME Blog at PPUMKM.COM .The Sixth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society, 17-18 December 2009,Thailand.Rodriguez, J. E. (2011) Social Media Use in Higher Education: Key Areas to Consider for Educators. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching. Vol. 7, No. 4, December 2011, page 539-550. 176

×