การพัฒ นาหลัก สูต รอบรมครูท างอีเ ลิร ์น นิ่ง
เรื่อ ง การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นา
การเรีย น
รู้ส ำา หรับ ครูก ลุ่ม สาระการเรีย ...
ระเบียบ สิทธิชย
ั
ศึก ษานิเ ทศก์
กลุ่ม นิเ ทศติด ตามและประเมิน ผลการจัด การศึก ษา
สำา นัก งานเขตพืน ทีก ารศึก ษาประถมศึก ษ...
ความเป็น มาและความ
สำา คัญ ของปัญ หา

 การจัด การเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ต ามหลัก สูต ร

การศึก ษาขั้น พืน ฐาน พ .ศ . 2544 ...
วัต ถุป ระสงค์ก าร
วิจ ัย ท างอีเ ลิร ์น นิง เรื่อ ง
1. เพือ พัฒ นาหลัก สูต รอบรมครู
่
่
การวิจ ัย เพือ พัฒ นาการเรีย นรู้...
กรอบแนวคิดการ
วิจัย การพัฒ นาชุด ฝึก อบรมครู
แนวคิด เกี่ย วกับ การพัฒ นา
ครูว ิท ยาศาสตร์ร ะดับ
มัธ ยมศึก ษาตอนต้น
การวิจ ...
สมมติฐานการวิจัย
ชุด ฝึก อบรมครู เรื่อ งการวิจ ัย เพือ พัฒ นาการ
่
เรีย นรู้ท พ ฒ นาขึ้น มีป ระสิท ธิภ าพ ตามเกณฑ์
ี่ ั
80...
ขอบเขตการ
วิจ ัย
ครูผ ส อนกลุ่ม สาระวิท ยาศาสตร์ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น 286 คน
ู้
สามารถใช้ Com &
Internet

กลุ่ม ทดลองเ...
เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย
- ชุด ฝึก อบรมครูท างอีเ ลิร ์น นิ่ง เรื่อ งการวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู้

กลุ่ม สาระ...
วิธ ด ำา เนิน การ
ี
รูป แบบการวิจัย
วิจ ัย และ
พัฒ นา 4 ขั้น ตอน

ขั้น ตอนที่ 1 การศึก ษาความต้อ งการ
และเนือ หาที่เ กี่ย ...
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการ
และเนือหาทีเกียวข้อง
้
่ ่
กับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
รู้
 รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจั...
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและ
สร้างชุดฝึกอบรม
 ศึก ษาเอกสาร

ทฤษฎีต ่า งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาชุดฝึกอบรมครู
 สร้า งชุด ...
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม

รูป แบบการวิจ ัย เชิง ทดลอง
(Experimental Research Design)
แบบกลุ่...
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึก (ต่อ)


ประชากร
ครูผ ส อนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้
ู้
วิท ยาศาสตร์ ระดับ ...
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพของชุดฝึก(ต่อ)


เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย
ชุด ฝึก อบรมครู เรื่อ ง การวิจ ...
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุง
ชุดฝึกอบรม

ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่า ง

ผู้เ ชี่ย วชาญ จำา นวน 5 คน และครูผ ู้ส อนกลุ่...
ขั้นตอนที่ 5 การขยายการใช้ชดฝึก
ุ
อบรม

ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่า ง

ครูผ ู้ส อนกลุ่ม สาระ การเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์
ระดับ...
วิธฝึกอบรมบนเว็บไซต์
ี
e-Training with Learn
Square
หลัก การ
ชุด ฝึก อบรมที่ม ี
กิจ กรรม เน้น ถึง
การลงมือ ปฏิบ ัต ิ
การวิ...
วิทยากรผู้จัดการฝึกอบรม
เว็บไซต์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
หน้าเว็บฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการทดลองใช้ช ด
ุ
ฝึก อบรม
(ครูจ ำา นวน 31 คน )
ประสิท ธิภ าพของชุด
ฝึก อบรมครู
E1

80.00

E2

80.97

ค่า เฉลี่ย ของคะแนน...
ผลการใช้ช ุด ฝึก
อบรม
(ครูจ ำา นวน 80 คน )
ประสิท ธิภ าพของชุด
ฝึก อบรมครู

ค่า เฉลี่ย ของคะแนน
ทดสอบ

E1

E2

ก่อ นการ
อบ...
ผลการเปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย
ของผู้เ ข้า รับ การฝึก อบรม
กลุ่ม
ตัว อย่า ง

(ครูจ ำา นวน 80 คน )
x
คะแนน
S.
df
เต็ม
D

ก่อ...
ประเมิน ความสามารถในการทำา วิจ ัย ของครูว ิท ยาศาสตร์จ ากการฝึก
เรื่อ ง การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู้ (N=80)
รายการปร...
มความพึง พอใจของครูว ิท ยาศาสตร์ต อ การฝึก อบรม
่
เรื่อ ง การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู้
รายการประเมิน
1.การลงทะเบีย น...
x

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒ นาชุด ฝึก อบรมครูท างอีเ ลิร ์น นิ่ง เรื่อ ง
การวิจ ัย เพือ พัฒ นา การเรีย นรู้ส ำา หรับ ครู...
สรุปผลการวิจัย
2. ผลการทดลองใช้ช ุด ฝึก อบรมครูท างอีเ ลิร ์น นิง
่
เรื่อ งการวิจ ัย เพือ พัฒ นาการเรีย นรู้
่
กลุ่ม สาระก...
ขอบอบคุณ ทุก ท่า น

สวัส ดีค ่ะ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นำเสนอลส.อบรมครูวิทย์ ม.ต้น

422 views
268 views

Published on

presentation

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นำเสนอลส.อบรมครูวิทย์ ม.ต้น

 1. 1. การพัฒ นาหลัก สูต รอบรมครูท างอีเ ลิร ์น นิ่ง เรื่อ ง การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นา การเรีย น รู้ส ำา หรับ ครูก ลุ่ม สาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึก ษา ตอนต้น The Development a Training Packages on Research for Learning Development for Science Learning Area Teachers at the Secondary Education Level
 2. 2. ระเบียบ สิทธิชย ั ศึก ษานิเ ทศก์ กลุ่ม นิเ ทศติด ตามและประเมิน ผลการจัด การศึก ษา สำา นัก งานเขตพืน ทีก ารศึก ษาประถมศึก ษาน่า น เขต 2 ้ ่ จัง หวัด น่า น
 3. 3. ความเป็น มาและความ สำา คัญ ของปัญ หา  การจัด การเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ต ามหลัก สูต ร การศึก ษาขั้น พืน ฐาน พ .ศ . 2544 และ หลัก สูต ร ้ แกนกลาง การศึก ษาขั้น พืน ฐาน พ .ศ . 2551 ้  ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ข อง นัก เรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ตำ่า กว่า ร้อ ย ละ 50 ของเป้า หมาย และลดลงอย่า งต่อ เนือ ง ่  สาเหตุข องปัญ หาการเรีย นรู้ข องนัก เรีย นส่ว น หนึง อยูท ก ารจัด การเรีย นรู้ ่ ่ ี่ ของครูผ ู้ส อน ยัง ไม่บ รรลุต ามเป้า หมายของหลัก สูต รและ แนวทางการปฏิร ูป การเรีย นรู้ข องนัก เรีย น  ความพยายามในการแก้ป ัญ หาของหน่ว ยงาน ทีเ กี่ย วข้อ งโดยการฝึก อบรมครู ่  แนวคิด การพัฒ นาครูโ ดยไม่ต อ งให้ค รูอ อกจาก ้ ห้อ งเรีย นในเวลาสอนปกติ โดยใช้ ICT
 4. 4. วัต ถุป ระสงค์ก าร วิจ ัย ท างอีเ ลิร ์น นิง เรื่อ ง 1. เพือ พัฒ นาหลัก สูต รอบรมครู ่ ่ การวิจ ัย เพือ พัฒ นาการเรีย นรู้ ่ สำา หรับ ครูก ลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น 2. เพือ ศึก ษาผลการทดลองใช้ห ลัก สูต รอบรมครูท า ่ งอีเ ลิร ์น นิง เรื่อ งการวิจ ัย เพือ พัฒ นา การเรีย นรู้ ่ ่ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ด้า นความรู้ค วามเข้า ใจ ของครูผ ู้ใ ช้ ชุด ฝึก อบรม ด้า นความสามารถของ ครูใ น การวิจ ัย เพือ พัฒ นา การเรีย นรู้ และ ่ ด้า นความพึง พอใจของครูท ม ต ่อ การฝึก อบรม ี่ ี ทางอีเ ลิร ์น นิง ่
 5. 5. กรอบแนวคิดการ วิจัย การพัฒ นาชุด ฝึก อบรมครู แนวคิด เกี่ย วกับ การพัฒ นา ครูว ิท ยาศาสตร์ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการ เรีย นรู้ การวิจ ัย ในชั้น เรีย น การฝึก อบรมครู แนวคิด เกี่ย วกับ การ ฝึก อบรม การฝึก อบรมทางตรงและทางอ้อ ม องค์ป ระกอบของการฝึก อบรม การออกแบบและพัฒ นา ชุด ฝึก อบรม การฝึก อบรมทางอีเ ลิร ์น นิ่ง St.1 ศึก ษาความ ต้อ งการ/เนื้อ หา St.2 ออกแบบสร้า ง ชุด ฝึก อบรม St.3 ทดลองใช้แ ละหา ประสิท ธิภ าพชุด ฝึก อบรม St.4 ประเมิน /ปรับ ปรุง ชุด ฝึก อบรม ผลการใช้ช ุด ฝึก อบรม St.5 ขยายผลการใช้ช ุด ฝึก อบรม ความรู้ค วามเข้า ใจของ ครู ความสามารถทำา วิจ ัย ของ ครู ความพึง พอใจต่อ การ อบรมของครู การพัฒ นาหลัก สูต รอบรมครูท างอีเ ลิร ์น นิ่ง เรื่อ งการ วิจ ัย เพื่อ พัฒ นา การเรีย นรู้ สำา หรับ ครู กลุ่ม
 6. 6. สมมติฐานการวิจัย ชุด ฝึก อบรมครู เรื่อ งการวิจ ัย เพือ พัฒ นาการ ่ เรีย นรู้ท พ ฒ นาขึ้น มีป ระสิท ธิภ าพ ตามเกณฑ์ ี่ ั 80/80 ครูม ค วามรู้ค วามเข้า ใจเรื่อ งการวิจ ัย เพือ ี ่ พัฒ นาการเรีย นรู้ก ลุ่ม สาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ห ลัง เข้า รับ การฝึก อบรมสูง กว่า ก่อ น เข้ ส ามารถนำา ความรู ครูา รับ การฝึก อบรม ้จ ากการฝึก อบรมไปปฏิบ ัต ิ การวิจ ย เพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู้ ั กลุ่ม สาระ การเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ ในชั้น เรีย นอยูใ นเกณฑ์ ่ ดี ม ค วามพึง พอใจต่อ ชุด ฝึก อบรม อยูใ นระดับ ครู ี ่ มาก
 7. 7. ขอบเขตการ วิจ ัย ครูผ ส อนกลุ่ม สาระวิท ยาศาสตร์ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น 286 คน ู้ สามารถใช้ Com & Internet กลุ่ม ทดลองเครื่อ งมือ กลุ่ม เล็ก 3 คน, กลาง 9 คน ภาค สนาม 30 คน ไม่ส ามารถใช้ Com & Internet ครูผ ู้ส อนกลุ่ม สาระ วิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น สมัค รเข้า ฝึก อบรม 80 คน
 8. 8. เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย - ชุด ฝึก อบรมครูท างอีเ ลิร ์น นิ่ง เรื่อ งการวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู้ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น - แบบประเมิน โครงร่า งชุด ฝึก อบรมครู - แบบทดสอบก่อ นและหลัง การฝึก อบรม - แบบประเมิน งานวิจ ัย ของครูก ลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ - แบบสอบถามความพึง พอใจของครู เนื้อ หาชุด ฝึก อบรม จำา นวน 4 หน่ว ย หน่ว ยที่ 1 การกำา หนดประเด็น ปัญ หา หน่ว ยที่ 2 การพัฒ นานวัต กรรม หน่ว ยที่ 3 การนำา นวัต กรรมไปใช้ หน่ว ยที่ 4 การเขีย นรายงานวิจ ัย
 9. 9. วิธ ด ำา เนิน การ ี รูป แบบการวิจัย วิจ ัย และ พัฒ นา 4 ขั้น ตอน ขั้น ตอนที่ 1 การศึก ษาความต้อ งการ และเนือ หาที่เ กี่ย วข้อ งกับ ้ การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการ ขั้น ตอนที่ นรูการออกแบบและสร้า ง เรีย 2 ้ หลัก สูต รและชุด ฝึก อบรม ขั้น ตอนที่ 3 การทดลองใช้แ ละหา ประสิท ธิภ าพของชุด ฝึก ฯ ขั้น ตอนที่ 4 การประเมิน และ ปรับ ปรุง ชุด ฝึก อบรม ขั้น ตอนที่ 5 การขยายผลการใช้ช ด ุ
 10. 10. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาความต้องการ และเนือหาทีเกียวข้อง ้ ่ ่ กับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน รู้  รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร 750 คน  กลุ่มตัวอย่าง 286 คน  เครื่อ งมือ ทีใ ช้ใ นการวิจ ัย ่  แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง  การวิเ คราะห์ข ้อ มูล
 11. 11. ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและ สร้างชุดฝึกอบรม  ศึก ษาเอกสาร ทฤษฎีต ่า งๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาชุดฝึกอบรมครู  สร้า งชุด ฝึก อบรมครู ดำาเนินการ 3 ขั้น ขั้น ที่ 1 กำา หนดโครงสร้า งชุด ฝึก อบรม ขั้น ที่ 2 การประเมิน โครงสร้า งชุด ฝึก อบรม ขั้น ที่ 3 การเตรีย มนำา ชุด ฝึก อบรมไปใช้ ฝึก อบรมครู
 12. 12. ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และหา ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม รูป แบบการวิจ ัย เชิง ทดลอง (Experimental Research Design) แบบกลุ่ม เดีย วทดสอบก่อ นหลัง (One Group Pretest – Posttest Design) O1 X O2
 13. 13. ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และหา ประสิทธิภาพของชุดฝึก (ต่อ)  ประชากร ครูผ ส อนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ ู้ วิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ในโรงเรีย นสัง กัด สำา นัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษาน่า น เขต 2 จำา นวน 286 คน ซึ่ง ได้จ ากการสุม ตัว อย่า งในขั้น ตอนที่ ่ 1  กลุ่ม ตัว อย่า ง ครูผ ู้ส อนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ใน
 14. 14. ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และหา ประสิทธิภาพของชุดฝึก(ต่อ)  เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ชุด ฝึก อบรมครู เรื่อ ง การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู้ แบบทดสอบก่อ นและหลัง การฝึก อบรม แบบสอบถามความพึง พอใจ ของครูผ เ ข้า ู้ รับ การฝึก อบรม แบบประเมิน งานวิจ ัย ของครูผ เ ข้า รับ การ ู้ ฝึก อบรม
 15. 15. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุง ชุดฝึกอบรม  ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่า ง ผู้เ ชี่ย วชาญ จำา นวน 5 คน และครูผ ู้ส อนกลุ่ม สาระ การเรีย นรู้ว ท ยาศาสตร์ ระดับ ิ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ที่เ ข้า รับ การฝึก อบรม จำา นวน 40 คน  เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการประเมิน แบบประเมิน ชุด ฝึก อบรมของผู้เ ชี่ย วชาญ แบบทดสอบก่อ นและหลัง การฝึก อบรมของครู แบบประเมิน งานวิจ ย เพือ พัฒ นาการเรีย นรู้ ั ่ ของครูก ลุ่ม ตัว อย่า ง แบบสอบถามความพึง พอใจต่อ การฝึก อบรม ของครู  เกณฑ์ก ารประเมิน ประสิท ธิภ าพตามเกณฑ์ E1/E2 =80/80
 16. 16. ขั้นตอนที่ 5 การขยายการใช้ชดฝึก ุ อบรม  ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่า ง ครูผ ู้ส อนกลุ่ม สาระ การเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ทีเ ข้า รับ การฝึก ่ อบรม จำา นวน 80 คน  เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการประเมิน แบบทดสอบก่อ นและหลัง การฝึก อบรมของครู แบบประเมิน งานวิจ ย เพือ พัฒ นาการเรีย นรู้ ั ่ แบบสอบถามความพึง พอใจต่อ การฝึก อบรม ของครู  เกณฑ์ก ารประเมิน ประสิท ธิภ าพตามเกณฑ์ E1/E2 =80/80 ผลการสอบหลัง อบรมสูง กว่า ก่อ นอบรม ผลงานวิจ ัย อยูใ นเกณฑ์ด ี ่
 17. 17. วิธฝึกอบรมบนเว็บไซต์ ี e-Training with Learn Square หลัก การ ชุด ฝึก อบรมที่ม ี กิจ กรรม เน้น ถึง การลงมือ ปฏิบ ัต ิ การวิจ ัย เพือ ่ พัฒ นาการเรีย นรู้ ในชั้น เรีย นจริง กิ การวั วัต ถุป ระสงค์ วิธ ีก าร/ จ กรรมฝึก อบรม ด และประเมิน ผล เพื่อ ให้ผ ู้เ ข้า รับ การ อบรมมีค วามรู้ ความ เข้า ใจ สามารถปฏิบ ัต ิก าร วิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการเรีย น รู้ใ นชั้น เรีย นได้ ทดสอบก่อ นการฝึก อบรม ปฏิบ ัต ิก ิจ กรรมที่ กำา หนดให้ข ณะฝึก อบรม ทดสอบหลัง การฝึก อบรม ความรู้ค วามเข้า ใจ ของครู ความสามารถการทำา วิจ ัย ของครู ความพึง พอใจของครู
 18. 18. วิทยากรผู้จัดการฝึกอบรม
 19. 19. เว็บไซต์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
 20. 20. หน้าเว็บฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
 21. 21. ผลการทดลองใช้ช ด ุ ฝึก อบรม (ครูจ ำา นวน 31 คน ) ประสิท ธิภ าพของชุด ฝึก อบรมครู E1 80.00 E2 80.97 ค่า เฉลี่ย ของคะแนน ทดสอบ ก่อ นการ อบรม 10.00 หลัง การ ค่า เฉลี่ย ความ อบรม พึง พอใจของครู ต่อ การอบรม 34.00 4.04
 22. 22. ผลการใช้ช ุด ฝึก อบรม (ครูจ ำา นวน 80 คน ) ประสิท ธิภ าพของชุด ฝึก อบรมครู ค่า เฉลี่ย ของคะแนน ทดสอบ E1 E2 ก่อ นการ อบรม 89.01 95.62 10.65 ค่า เฉลี่ย ความพึง พอใจ ของครูต อ การ ่ อบรม หลัง การ อบรม 38.25 4.10
 23. 23. ผลการเปรีย บเทีย บคะแนนเฉลี่ย ของผู้เ ข้า รับ การฝึก อบรม กลุ่ม ตัว อย่า ง (ครูจ ำา นวน 80 คน ) x คะแนน S. df เต็ม D ก่อ นการ อบรม 40 10.6 1. 5 48 หลัง การ อบรม 40 38.2 2. 5 01 *P >.05 79 t Sig 67.65 80* 0.000 0
 24. 24. ประเมิน ความสามารถในการทำา วิจ ัย ของครูว ิท ยาศาสตร์จ ากการฝึก เรื่อ ง การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู้ (N=80) รายการประเมิน x S.D ระดับ คุณ ภาพ 1. การตั้ง ชื่อ เรื่อ งการวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู้ 2.90 0.30 ดี 2. กำา หนดปัญ หาการวิจ ัย ชัด เจน 2.38 0.49 พอใช้ 3. การกำา หนดวัต ถุป ระสงค์ 2.58 0.50 ดี 4. การใช้ว ิธ ีก าร /นวัต กรรมเหมาะสม กับ ปัญ หา 2.60 0.50 ดี 5. การพัฒ นานวัต กรรม /สร้า งเครื่อ งมือ วิจ ัย 2.65 0.48 ดี 6. การหาประสิท ธิภ าพของเครื่อ งมือ วิจ ัย 2.78 0.42 ดี 7. การระบุป ระชากรและกลุ่ม ตัว อย่า ง ชัด เจนและ การเก็บ รวบรวมข้อ มูล เหมาะสม 2.65 0.48 ดี 8. การวิเ คราะห์แ ละแปลผลข้อ มูล ได้ถ ก ู 2.48 0.51 พอใช้
 25. 25. มความพึง พอใจของครูว ิท ยาศาสตร์ต อ การฝึก อบรม ่ เรื่อ ง การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาการเรีย นรู้ รายการประเมิน 1.การลงทะเบีย นอบรม 2.การเสนอความรู้ 3.การติด ตามพฤติก รรมและ บัน ทึก ความก้า วหน้า 4.การติด ต่อ สื่อ สาร 5.การประเมิน ผล 6.ภาพ ภาษา และเสีย ง 7.สื่อ ที่ใ ช้ฝ ก อบรม ึ 8.ระยะเวลาทีใ ช้ใ นการอบรม ่ 9.คูม ือ สำา หรับ ผูร ับ การอบรม ่ ้ 10. แหล่ง เรีย นรู้ท ี่เ กี่ย วข้อ ง รวม S.D ระดับ ความพึง พอใจ 4.34 4.26 4.24 4.10 4.00 4.00 3.90 3.94 4.20 4.30 0.50 0.64 0.60 0.70 0.65 0.75 0.80 0.55 0.65 0.62 มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 4.10 0.45 มาก x
 26. 26. x สรุปผลการวิจัย 1. ผลการพัฒ นาชุด ฝึก อบรมครูท างอีเ ลิร ์น นิ่ง เรื่อ ง การวิจ ัย เพือ พัฒ นา การเรีย นรู้ส ำา หรับ ครูผ ู้ส อน ่ กลุ่ม สาระ การเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น 1.1 ความต้อ งการของครูผ ู้ส อนกลุ่ม สาระการ เรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ร ะดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ใน ภาพรวมครูม ค วามต้อ งการฝึก อบรมระดับ มาก ี 1.2 ผู้ท รงคุณ วุฒ ิด ้า นการวิจ ัย มีค วามเห็น ว่า รูป แบบการฝึก อบรมครูค วรมี ความ หลากหลายสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของครู และเหมาะสมกับ สภาพ ความเป็น จริง ของ ครูท ใ ช้เ วลาในการฝึก อบรมนอกเวลาสอนใน ี่ โรงเรีย น รวมทัง สือ การฝึก อบรมต้อ งให้ค วาม ้ ่ สะดวกกับ ครูท จ ะเลือ กเรีย นรู้ไ ด้ด ้ว ยตนเองตาม ี่
 27. 27. สรุปผลการวิจัย 2. ผลการทดลองใช้ช ุด ฝึก อบรมครูท างอีเ ลิร ์น นิง ่ เรื่อ งการวิจ ัย เพือ พัฒ นาการเรีย นรู้ ่ กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ ระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนต้น ในแต่ล ะด้า น 2.1 ความรู้ ความเข้า ใจของครูใ น เรื่อ งการ วิจ ัย เพือ พัฒ นาการเรีย นรู้ กลุ่ม สาระ ่ การเรีย นรู้ว ิท ยาศาสตร์ว ัด จากคะแนนการ ทดสอบหลัง เข้า รับ การอบรมสูง กว่า ก่อ น เข้า รับ การอบรม อย่า งมีน ัย สำา คัญ ทางสถิต ิท ี่ ระดับ .05 2.2 ความสามารถของครูใ นการวิจ ย เพื่อ ั พัฒ นาการเรีย นรู้ อยู่ใ นเกณฑ์ด ี 2.3 ความพึง พอใจของครู ทีม ต ่อ การอบรมทา ่ ี
 28. 28. ขอบอบคุณ ทุก ท่า น สวัส ดีค ่ะ

×