Term paper mgt 623 wu organizational change and development

1,409
-1

Published on

งานกลุ่ม ของ นศ MBA & MM WU วิชา MGT 623 ผู้สอน ดร.ดนัย เทียนพุฒ

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,409
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Term paper mgt 623 wu organizational change and development

 1. 1. 2
 2. 2. 3
 3. 3. 4 บทที่1 บทนํา1.1 สภาพทั่วไปของธุรกิจ การรักษาภาพลักษณของ Brand ของ Coca - Cola และสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้นในใจผูบริโภคเพื่อสรางฐานลูกคาประจําที่แนนอนเปนสิ่งสําคัญ ไมจํากัดวาจะตองเปนธุรกิจเครื่องดื่ม แตสามารถนําไปใชไดกับทุกธุรกิจทุกผูประกอบการ การสรางความยึดมั่นแข็งแรงและพึ่งพาไดของตนเองไวไดยอมหมายถึงการไดมาซึ่งความไววางใจของทุกคนรอบขางไมจํากัดอยูเพียงลูกคาผูบริโภค แตพนักงานหรือผูประกอบการที่เกี่ยวของตางก็เปนปจจัยที่มีผลโดยตรงตอความสําเร็จขององคกร ปจจัยที่สําคัญอื่นๆที่ไมควรใหเสียหายและดูแลควบคูกันไปอยางชองทางการเขาถึงผูบริโภค การสื่อสารถึงผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพและคุมคา การพัฒนาที่ไมหยุดนิ่ง การปรับเปลี่ยนตัวเองใหเขากับยุคสมัย ทั้งหมดลวนเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยตอกย้ําใน Brand ใหแข็งแกรงและจะกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตผูบริโภคไปไดการกาวขึ้นมาเปน Brand อันดับตนๆ ที่อยูในใจของผูบริโภคไดมายาวนานกวา 100 ป นั้น ไมไดเกิดจากการถือตนวาดังแลวคอยๆ ขายไปเรื่อย แต Coca - Cola ตองฝาฟนวิกฤต มาอยางยากลําบาก Coca -Cola มีการเปลี่ยนรูปแบบตัวเอง ตางๆนาๆ แตก็พยายามรักษาภาพลักษณของ Brand ตัวเองไวเปนสําคัญ ซึ่งมีทั้งการลองผิดลองถูก ไมวาจะเปนการออกรสชาติใหมๆ อยูตลอด แตก็พยายามรักษาความใกลเคียงรสชาติดั้งเดิมไวใหมากที่สุด หรือไมวาเศรษฐกิจจะทรุดโทรมแคไหน Coca - Cola ก็ยังคงทุมงบกับการโฆษณาโดยไมทิ้งภาพลักษณของตนเอง ซึ่งการรักษา Brand ของตนไมใหเสียมาตรฐานหรือไขวเขว สามารถตั้งมั่นเปนที่พึ่งพาที่แข็งแกรงใหกับคนทั่วไปที่พบเห็น ไมเกิดความคิดกังวลหรือไมมั่นใจกับตนเองไดนั้นเปนบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่ Coca - Cola ใชเวลากวา 100 ปเรียนรูมาประวัติความเปนมา Coca - Cola ถูกคิดคนโดย ดร.จอหน เพ็มเบอรตันที่เมืองแอตแลนตาในมลรัฐจอรเจีย เมื่อวันที่8 พฤษภาคม ค.ศ.1886 เภสัชกรทองถิ่นทานนี้เปนผูผลิตหัวเชื้อน้ําหวานมีเรื่องเลากันตอมาวาเมื่อ ดร.เพมเบอรตัน ปรุงหัวเชื้อน้ําหวาน ขึ้นมา ไดสําเร็จในหมอทองเหลืองสามขาซึ่งตั้งอยูในสนามหญาหลังบานของเขา ชายผูนี้ก็รีบถือเหยือกที่บรรจุน้ําหวานรสชาติใหม มุงตรงไปยังรานขายยาจาค็อป ณ ที่นั่น หลายตอหลายคนไดลิ้มลองน้ําหวานของ ดร.เพ็มเบอรตัน ตางก็ชมเปนเสียง เดียวกันวา "รสชาติเยี่ยม" หลังจากนั้นไมนานดร.เพ็มเบอรตันก็เริ่มปรุงเครื่องดื่มชนิดนี้ขายที่รานจาค็อปสโดยคิดราคาแกวละ5 เซ็นตตอมาไมวาจะเปนความตั้งใจหรือไมไดมีผูนําน้ําอัดกาซคารบอนมาผสมกับหัวน้ําหวานที่ดร.
 4. 4. 5เพ็มเบอรตันปรุงขึ้นจนกลายเปนเครื่องดื่มที่ "สดชื่น ดับกระหาย ไดรสชาติ" แมจนกระทั่งในปจจุบันไมวาใครก็ตามที่ไดดื่ม Coca - Cola ก็ตองรูสึกเชนนั้น ดร.จอหน เพมเบอรตัน มร.แฟรงค เอ็มโรบินสันหุนสวนและสมุหบัญชีของดร.เพ็มเบอรตันออกความ เห็นวา "ถาใชตัวอักษร C สองตัวในโฆษณาเครื่องดื่มชนิดนี้ก็นาจะเขาทาดี" ดังนั้นเขาจึงแนะใหตั้งชื่อเครื่องดื่มนี้วา"Coca - Cola”เมื่อตกลงใจดังนั้นมร.โรบินสันก็เขียน คําวา Coca - Cola ดวยลายมือของเขาเอง ซึ่งตอมาไดกลายเปนเครื่องหมายการคาที่รูจักกันอยางกวางขวางทั่วโลก โฆษณาชิ้นแรกของ Coca - Colaปรากฏในหนังสือพิมพแอตแลนตา เจอรนัล มีขอความเชิญชวนให ผูกระหายน้ําทั้งหลายหันมาลอง"เครื่องดื่มชนิดใหมที่กําลังไดรับความนิยม” นอกจากนั้นยังแขวนปายโฆษณาที่ทําจากผาอาบน้ํามันไวที่กันสาด หนารานจาค็อปสโดยมีการระบุคําวา "Coca - Cola" อยูและเหนือคําวา Coca - Cola ก็เติมคําวา "ดื่ม" เพื่อใหคนอานทราบวามีเครื่องดื่มชนิดใหมวางขายอยูในชวงปแรก Coca - Cola มียอดขายประมาณ 9 แกวตอวันดร.เพ็มเบอรตันไมคิดเลยวาเครื่องดื่มที่เขาคิดคนขึ้นจะทํากําไรมากมาย เขาจึงจัดแจงขายหุนกิจการ Coca - Cola ในสวนของเขาใหผูถือหุนคนอื่นๆ จนเกือบหมดหลังจากดําเนินการมาไดไมนาน และกอนหนาที่ดร.เพ็มเบอรตันจะถึงแกกรรมเพียงไมกี่ป เขาก็ขายหุนที่เหลืออยูทั้งหมดใหกับอาซา จี. แคนเลอรนักธุรกิจ ชาวเมืองแอตแลนตาผูมีพรสวรรคทางการคาตอมามร.แคนเลอรคนนี้เองก็กวานซื้อหุนทั้งหมด จนกลายเปนเจาของกิจการ Coca - Cola เพียงผูเดียว จากการที่เปนนักการตลาดที่เกงกาจคนหนึ่งในไมกี่ปตอมายอดขายของ Coca - Cola ไดพงขึ้นมาถึง 10 เทา โดยบอกวา Coca ุ- Cola เปนเครื่องดื่มรสชาติเยี่ยม ดับกระหาย ใหความสดชื่น และมีชีวิตชีวาและไดกอตั้ง บริษัท Coca -Cola วันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1893 ไดจดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่องหมายการคาอยางเปนทางการมร.แคนดเลอร ไ ด เ ชื่ อ ว า การโฆษณา สามารถส ง เสริ ม ยอดขายได เ ป น อย า งดี เ ขาจึ ง เริ่ ม ทํ า การโฆษณาและโปรโมชั่น เริ่มจากการแจกคูปอง สําหรับลูกคามาแลกแกว Coca - Cola และการแจกของชํารวยที่มีตราCoca - Cola ในป 1894 โรงงานแหงแรกที่อยู นอกเมืองแอตแลนตาก็ไดถูกสรางขึ้น ในเมืองดัลลัสใน
 5. 5. 6รัฐเท็กซัส และไดเริ่มขยายไปตามเมืองใหญๆ เชน ชิคาโก ลอสแองเจลลิส ในป1898 ไดมีการสรางอาคารเพื่อใชเปนสํานักงานใหญ ที่เมือง แอตแลนตา ในป 1894 ซิปป โจเซฟไดการริเริ่มบรรจุ Coca -Cola ลงขวด และสงไปขายตามไรใหญๆ หรือตามโรงงานผลิตไมแปรรูป ถือไดวาเปนคนแรกที่นําCoca - Cola บรรจุลงขวดเปนคนแรก โรงงานบรรจุเครื่องเครื่องดื่ม Coca - Cola ลงขวดถูกตั้งเปนแหงแรกที่เมืองชัตตานูกา รัฐเทนเนสซีในปถัดมาโรงงานแหงที่ 2 ก็ไดถูกตั้งขึ้นที่เมืองแอตแลนตา ในอีก 20 ปถัดมาจํานวนโรงงานบรรจุขวดเพิ่มขึ้นเปนมากกวา 1,000 แหงทั่วสหรัฐอเมริกาVISION (วิสัยทัศน) Coca - Cola เปนแบรนดเครื่องดื่มที่อยูในใจของผูบริโภคมาตลอดกวา 100 ป และกาวขึ้นมาเปน แบรนดอันดับ 1 ของโลกใหได และ Coca - Cola ไดกําหนดวิสัยทัศนในป 2020 ไววา - เติมความสดชื่นใหโลก - บันดาลใจใหเกิดชวงเวลาแหงความสุขและสิ่งดีๆ - เพิ่มคุณคาและสรางความแตกตางMISSION (พันธกิจ) Coca - Cola จะเปนสวนหนึ่งของชีวิตเปนหลักในการทําการสื่อสารกับผูบริโภคมาโดยตลอดCoca - Cola พยายามทําใหตัวเองดูเปนสินคาที่มีรสนิยม หรูหรา แตใกลชิดกับผูบริโภคมาโดยตลอดตั้งแตตน การสรางสารที่มีเนื้อหาในเหตุการณตางๆแตทุกที่ก็มีโคกนั้นถูกซึมทราบ เขาไปยังความคิดของผูบริโภค "ยามกระหายนึกถึงโคก", "ยามทานอาหารใหนึกถึงโคก"
 6. 6. 7VALUES (คุณคาองคกร) Coca - Cola มีการถีบตัวเองอยูอยางสม่ําเสมอเพื่อเปนการย้ําเตือนและเสริมภาพลักษณของตนเองที่วา Coca - Cola หรูหรา ทันสมัย การพัฒนา Package ใหมีรูปรางแปลกตาและเนนการ Design ก็ดี การพัฒนาจากแบบฝาจีบ เปนแบบกระปอง หรือฝาเกลียวก็ดี การสรางรสชาติใหมๆอยูเสมอก็ดีทั้งหมดลวนเปนการแสดงใหเห็นถึงการไมจมปลักอยูกับที่ของ Coca - Colaพัฒนาการของ Coca - Cola1886 Coca - Cola ขายไดแค 9 แกวตอวัน1887 มีการแจกคูปองฟรีเพื่อชักชวนใหคนดื่ม Coca - Cola1891 Coca - Cola ใชปฏิทินและโปสเตอรในการโฆษณาสินคา1893 เครื่องหมายการคาของ Coca - Cola ไดจดสิทธิบัตรในอเมริกา1894 Coca - Cola เรื่มบรรจุในขวด ที่เมืองวิกซเบอรก รัฐมิสซิสซิปป1899 ขยายการผลิต Coca - Cola แบบขวด1906 สามประเทศแรกที่แบงบรรจุ Coca - Cola คือ คิวบา แคนาดา และปานามา1912 เริ่มมีเครื่องดื่มเจาอื่นมาเลียนแบบ โดยใชชื่อวา King - Cola1916 ผลิตขวด Coca - Cola ทรงคอดและสามารถเติมไดขึ้น เพื่อจะไดแตกตางจากเครื่องดื่มคูแขง1919 เริ่มแบงบรรจุขวดที่แรกในยุโรปที่เมืองปารีสและบอรโดส ประเทศฝรั่งเศส1923 โรเบิรต ดับเบิลยู.วูดรัฟ ไดรับการแตงตั้งใหเปนประธานของ The Coca - Cola Company1941 เริ่มใชคําวา "โคก" ในการโฆษณาในนิตยสาร1950 Coca - Cola เปนผลิตภัณฑชนิดแรกที่ไดขึ้นหนาปกนิตยสาร TIME1955 เริ่มผลิต Coca - Cola ขวดใหญและขนาดครอบครัวขึ้น1960 เริ่มผลิต Coca - Cola แบบกระปองออกจําหนาย1978 Coca - Cola บุกจีน! เปนเครืองดื่มแบบเย็นเพียงอยางเดียวที่ไดรับอนุญาตใหขายในประเทศจีน ่1982 เริ่มผลิตไดเอท โคก1985 Coca - Cola เปนเครื่องดื่มชนิดแรกที่ถูกดื่มในอวกาศ บนยาน Space Shuttle Challenger1986 ครบรอบ 100 ปของ Coca - Cola1996 Coca - Cola เปนสปอนเซอรของการแขงขันโอลิมปกที่แอตแลนตา2005 Coca - Cola ขยายการเปนสปอนเซอรของโอลิมปก ถึงป 2020 เริ่มผลิตโคก ซีโรออกจําหนาย2006 Coca - Cola อายุครบ 120 ป2011 ยอดการขายของโคกอยูที่ 1.4 ลานลานแกวตอวัน
 7. 7. 8ผลิตภัณฑของ Coca - Cola ปจจุบัน บริษัท Coca - Colaไดผลิตเครื่องดื่มมากกวา 3,500 ชนิด ในกวา 200 ประเทศทั่วโลกไมวาจะเปนเครื่องดื่มประเภทไดเอท, เครื่องดื่มประเภทอัดแกสและไมอัดแกส, น้ําผลไม, น้ําเปลา,เครื่องดื่มใหพลังงาน, เครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ และเครื่องดื่มประเภทนมและมีสวนผสมของนมสําหรับเครื่องดื่มที่ครองตลาดและไดรับความนิยมมากที่สุดก็หนีไมพนเครื่องดื่มน้ําอัดลมน้ําดําที่รูจักกันเปนอยางดีในชื่อของ “Coke” นั่นเอง และถาหากหากแบงน้ําอัดลมออกเปนสายการผลิต จะแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 1. น้ําดํา หมายถึง น้ําอัดลมชนิดโคลา 2. น้ําสี หมายถึง น้ําอัดลมที่มีการผสมน้ําหวาน และแตงสีเปนหลาย ๆแบบ เชน น้ําแดงน้ําเขียว น้ําสม ซึ่งน้ําอัดลมประเภทน้ําสียังแบงออกอีกเปน ชนิดอัดแกส กับชนิดที่ไมอัดแกส 3. เลมอน – ไลม หมายถึง น้ําอัดลมที่มีสีขาว ไดแก สไปรท Coca-cola รสชาติตางๆ  โคก  ไดเอทโคก o ไดเอทโคก คาเฟอีนฟรี o ไดเอทเชอรี่โคก o ไดเอท วานิลลาโคก o ไดเอทโคก พลัส  เชอรี่โคก - โคกแตงกลิ่นเชอรี่ (เคยนํามาจําหนายในประเทศไทย ปจจุบันยกเลิกการผลิต)
 8. 8. 9  วานิลลาโคก - โคกแตงกลิ่นวานิลลา (เคยนํามาจําหนายในประเทศไทย ปจจุบันยกเลิกการผลิต)  โคก ไลม - โคกแตงกลิ่นมะนาว  โคก C2 - โคกที่ลดปริมาณน้ําตาลครึ่งหนึ่ง  โคก ซีโร - โคกที่ใชสารใหความหวานแทนน้ําตาล พื้นของฉลากจะใชสดําแทนสีแดง ี  โคก แบล็ก - โคกผสมกาแฟ  โคก สม - โคกแตงกลิ่นสม
 9. 9. 10ผลิตภัณฑแบบกระปอง
 10. 10. 11ผลิตภัณฑตางๆ ของ Coca - Cola ในปจจุบัน บั
 11. 11. 12 2ผลิผ ตภัณฑตางๆ ในปจจุบน ั
 12. 12. 13เหตุผลการเปนผลิตภัณฑอนดับ 1 ของโคก ั จุดที่นาสังเกต ก็คือ 5 อันดับแรกแมลําดับไมเปลี่ยนแปลง แตมีแคแบรนดอันดับ 1 และ 2 เทานั้นที่มูลคาแบรนดเพิ่มสูงขึ้น อันดับ 1 คือโคก มีมูลคาแบรนด 68,734 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3เปอรเซ็นต และอันดับ 2 ไอบีเอ็ม มีมูลคาแบรนด 60,211 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2 เปอรเซ็นต
 13. 13. 14ซึ่งสาเหตุที่ทั้งสองแบรนดนี้มีมูลคาแบรนดสูงขึ้นนาจะเกิดจากการเปนแบรนดระดับโลกที่ใครๆ ก็รูจักโดยเฉพาะโค ก ไม ว า ผ า นมากี่ ป ๆ ก็ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงตั ว เองเพื่ อ ให แ บรนด ดู ทั น สมั ยตลอดเวลา ไมวาจะเปนการปรับเปลี่ยนโลโกในแตละชวงอายุใหดูอินเทรนด ปรับเปลี่ยนวิธีการทําโฆษณาประชาสัมพันธ ตลอดจนเสริมกิจกรรมการตลาดที่สามารถเจาะเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย จะเห็นวารุนพอรุนแมดื่มโคกยังไง เด็กสมัยนี้ก็ยังดื่มโคกอยางนั้นโดยไมมีอาการเคอะเขิน ดังนั้นการที่โคกยืนหยัดอยูที่อันดับ 1 ไมเปลี่ยนแปลงและมีมูลคาแบรนดเพิ่มสูงขึ้น แสดงวาเขาสามารถรักษาฐานลูกคาเกาไวไดและหาลูกคาใหมมาเติมไดอยางไมหยุดหยอนจริยธรรมองคกรของ Coca-Cola การบริหารจัดการจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จุดมุงหมายของจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท Coca - Cola คือเพื่อใหพนักงานของบริษัทปฏิบัติตนไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิบัติงานภายในบริษัทและในการติดตอกับผูอื่นภายนอกบริษัทตลอดจนมีการสรางกระบวนการสําหรับควบคุมและตรวจสอบการฝาฝนจรรยาบรรณเพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งสอดคล อ งกั น ทั้ ง องค ก รไม มี ก ฎกติ ก าใดที่ จ ะครอบคลุ ม ได ทุ กสถานการณแนวทางในการปฏิบัติงานเหลานี้อาจจะแตกตางกันไปบางตามความจําเปนที่จะตองปรับใหสอดคลองกับกฎหมายภายในประเทศหรือขอกําหนดในสัญญาที่บริษัทตองปฏิบัติตาม
 14. 14. 15 การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริตทุกหนแหงทั่วโลกการดําเนินธุรกิจของบริษัท Coca -Cola ตั้งอยูบนพื้นฐานของความซื่อสัตยสุจริตควบคูไปกับคานิยมอันทรงคุณคาอื่นๆ ซึ่งไดแกการเปนผูนําความมุงมั่นความรับผิดชอบตอหนาที่ความรวมมือความหลากหลายและคุณภาพความซื่อสัตยสุจริตจัดเปนแกนหลักของแนวทางการเติบโตของบริษัทความซื่อสัตยสุจริตไดแกการปฏิบัติตนเฉพาะในสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ งเท า นั้ น การยึ ด มั่ น ในหลั ก การข อ นี้ จ ะช ว ยส ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ แ ละชื่ อ เสี ย งที่ ดี แ ละนาเชื่อถือของบริษัทตลอดจนชวยสงเสริมชื่อเสียงสินคาของบริษัทในประเทศตางๆกวา 200 ประเทศทั่วโลกเราทุกคนตองการทําในสิ่งที่ถูกตองเพื่อตัวเราเองและเพื่อบริษัท Coca - Cola จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจกําหนดแนวทางที่ถูกตองในการปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนของบริษัท Coca - Colaตลอดจนระบุถึงความรับผิดชอบที่ทุกคนพึงมีตอบริษัทตอพนักงานดวยกันรวมทั้งความรับผิดชอบตอลูกคาซัพพลายเออรผูบริโภคและรัฐบาลของประเทศตางๆเราทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายดวยความซื่อสัตยสุจริตในทุกเรื่องและจะตองรับผิดชอบตอการกระทําทุกๆอยางดวยสิ่งที่คาดหวังจากพนักงานทุกทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎหมายตรวจสอบการกระทําของทานและสอบถามถึงแนวปฏิบัติที่ถกตองหากมีขอสงสัยไมแนใจเกี่ยวกับการกระทําหรือการดําเนินการใดๆใหถามตัวเองวา : ู  • การกระทํานั้นเปนไปตามขอกําหนดของจรรยาบรรณของบริษัทหรือไม • การกระทํานั้นถูกตองตามหลักจริยธรรมหรือไม • การกระทํานั้นถูกตองตามกฎหมายหรือไม • การกระทํานั้นจะสะทอนภาพลักษณที่ดีของทานและของบริษัทหรือไม • ตองการจะไดเห็นขาวที่เกี่ยวของกับการกระทํานั้นในหนาหนังสือพิมพหรือไมหากไดคําตอบวา “ไม” ในขอใดก็พงละเวนการกระทําในขอนั้นเสีย ึ ความซื่อสัตยสุจริตภายในบริษัท 1. บันทึกทางธุรกิจและการเงินการจัดทําบันทึกทางธุรกิจและการเงินของบริษัทตองทําอยางถูกตองบันทึกทางธุรกิจและการเงินนี้ไมไดจํากัดอยูเฉพาะบันทึกดานการเงินแตยังรวมไปถึงบันทึกประเภทอื่นๆเชนรายงานคุณภาพรายงานคาใชจายและเอกสารการยื่นขออนุมัติตางๆเชนแบบฟอรมคําขอรับสวัสดิการและเอกสารประวัติยอของพนักงานการจัดทําบันทึกทางธุรกิจและการเงินที่ครบถวนถูกตองไมใชความรับผิดชอบเฉพาะของพนักงานฝายบัญชีและการเงินเทานั้นแตเปนความรับผิดชอบของทุกคนในบริษัทการจัดเก็บบันทึกและจัดทํารายงานที่ถูกตองจะเปนภาพสะทอนของชื่อเสียงทีดและ ่ีความนาเชื่อของบริษัทตลอดจนชวยใหบริษัทสามารถปฏิบัตตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆได ิ
 15. 15. 16 2. ทรัพยสินของบริษัท การปกปองรักษาทรัพยสินของบริษัทและใชทรัพยสินเหลานั้นตามแนวทางที่กําหนดอยาใชทรัพยสินของบริษัทเพื่อประโยชนสวนตนหรือของผูอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อประโยชนของบริษัท • ใชสามัญสํานึกในการใชทรัพยสินของบริษัทตัวอยางเชนการใชโทรศัพทของบริษัทเพื่อติดตอธุระสวนตัวหรือการสงอีเมลจากที่ทํางานเปนครั้งคราวเปนการกระทําที่ยอมรับไดแตหากทํามากหรือบอยเกินควรจะถือเปนการใชทรัพยสินของบริษัทในทางที่ผิด • นโยบายของบริษัทอาจจะอนุญาตใหใชทรัพยสินบางอยางเพื่อประโยชนสวนบุคคลไดในบางกรณี เ ช น การใช ร ถยนต ห รื อ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารไร ส ายของบริ ษั ท พนั ก งานจะต อ งตรวจสอบนโยบายที่เกี่ยวของในหนวยงานเพื่อใหแนใจวาทานใชทรัพยสินของบริษัทอยางถูกตองตามแนวทางที่กําหนดไวหรือไม 3. การใชขอมูล ไดแกการคุมครองขอมูลที่ไมเปดเผยตอสาธารณชนของบริษัทซึ่งหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอยางจากขอมูลเกี่ยว กับสัญญาและการตั้งราคาสินคาไปจนถึงแผนการตลาดขอกําหนดดานเทคนิคและขอมูลของพนักงาน 4. ผลประโยชน ทั บ ซ อ น เป น กฎเกณฑ ที่ พ นั ก งานสามารถนํ า มาใช ไ ด กั บ สถานการณ ที่ มีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นพิจารณาวาควรดําเนินการเชนไรในกรณีผลประโยชนทับซอนหากไมแนใจใหติดตอขอทราบแนวทางที่เหมาะสมเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานใหบริษัททานตองดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท Coca-Cola เทานั้นผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมและความสัมพันธสวนตัวของพนักงานขัดแยงหรือมีทีทาวาจะขัดแยงตอการตัดสินใจของพนักงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทหากพนักงานเปนผูรับผิดชอบในการคัดเลือกหรือติดตอกับซัพพลายเออรใหบริษัทผลประโยชนและความสัมพันธสวนตัวของพนักงานจะตองไมขัดแยงหรือมีทีทาวาจะขัดแยงตอการตัดสินใจของพนักงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเมื่อพนักงานตองคัดเลือกซัพพลายเออรใหยึดถือตามแนวทางในการจัดหาพัสดุของบริษัทเสมอ 5. การลงทุนภายนอก หลีกเลี่ยงการลงทุนที่อาจจะมีผลกระทบหรือมีทีทาวาจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจในฐานตัวแทนของบริษัทใหนําแนวทางการปฏิบัติตัวในเรื่องนี้มาใชเมื่อไปถือหุนของธุรกิจของลูกคาของซัพลายเออรหรือของคูแขงทางการคาของบริษัท Coca - Cola 6. การทํางานอื่นนอกบริษัทการรับเชิญไปเปนวิทยากรโดยทั่วไปแลวพนักงานอาจจะรับทํางานภายนอกบริษัท Coca - Cola ไดตราบเทาที่งานภายนอกนี้ไมขัดขวางความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับบริษัทพนักงานควรตรวจสอบสัญญาจางและแนวทางปฏิบัติในการทํางานในหนวยงานที่สังกัดอยูเพราะอาจมีการขอจํากัดอยางอื่นเพิ่มเติมอีกก็ได จะตองไมทํางานหรือจัดหาบริการใหหรือไดรับ
 16. 16. 17คาจางจากลูกคาซัพพลายเออรหรือคูแขงทางการคาของบริษัทโดยไมมีหนังสืออนุมัติเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูควบคุมดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมในหนวยธุรกิจที่พนักงานสังกัดและจะตองทําเรื่องขอขยายหนังสืออนุมัตินี้ทุกป ตองไดรับใบอนุมัติเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูควบคุมดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมในหนวยธุรกิจที่สังกัดกอนจะรับเงินคาตอบแทนหรือรับเงินคืนจากคาใชจายที่สํารองออกไปจากการที่ตอบรับคําเชิญไปเปนวิทยากรนอกบริษัท Coca - Cola 7.การรับของขวัญรับเลี้ยงอาหารและเลี้ยงรับรอง อยารับของขวัญ รับเลี้ยงอาหารหรือเลี้ยงรับรอง หรือรับความชวยเหลืออยางอื่นจากลูกคาหรือซัพพลายเออรหากการกระทําเชนนั้นอาจจะทําใหความสามารถในการตัดสินใจอยางเปนกลางเพื่อรักษาผลประโยชนสูงสุดแกบริษัทลดลงหรือมีทีทาวาจะลดลง การปฏิบตตอผูอื่นดวยความซื่อสัตยสุจริต ั ิ การมีความสัมพันธกับบุคคลภายนอกบริษัท Coca - Cola เปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จของบริษัททั้งนี้พนักงานตองปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาคและถูกตองตามกฎหมาย 1. การปฏิบัติตอเจาหนาที่ของรัฐบาลของประเทศตางๆ เนื่องจากบริษัท Coca - Cola ดําเนินธุรกิจในระดับโลกจึงจําเปนตองมีการติดตอกับเจาหนาที่ของรัฐในประเทศตางๆทั่วโลกการติดตอกับเจา หน าที่ ของรั ฐเหล านี้ไ มเ หมือนกับการติด ต อธุรกิจ กับเอกชนจึงตองมีก ฎเกณฑพิเ ศษที่ว างแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานตอบุคคลเหลานี้ในการดําเนินงานเพื่อใหแนใจวาพนักงานทราบวามีกฎหมายเหลานี้ตลอดจนเขาใจและปฏิบัติตามไดอยางถูกตองควรขอคําแนะนําจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเพื่อใหแนใจวาพนักงานเขาใจเพื่อที่จะปฏิบัติตามไดถูกตองโดยทั่วไปแลวอยาเสนอใหสิ่งใดแกเจาหนาที่ของรัฐไมวาจะโดยตรงหรือโดยออมเพื่อแลกกับการใหเจาหนาที่ปฏิบัติตอทานดีเปนพิเศษตองมีหนังสืออนุมัติลวงหนาจากที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทกอนจะจัดหาสิ่งของที่มีมูลคาใหแกเจาหนาที่ของรัฐและจะตองใหแนใจวาไดบันทึกการใชจายนั้นไวในบัญชีของบริษัทอยางเหมาะสม 2. การปฏิบัติตอลูกคาซัพพลายเออรและผูบริโภค บริษัทใหความสําคัญตอการเปนหุนสวนกับลูกคาซัพพลายเออรและผูบริโภคและปฏิบัติตอกลุมคนเหลานี้ในแนวทางเดียวกันกับที่เราคาดหวังใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา 3. การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ความสัมพันธกับคูแขงทางการคาเปนเรื่องที่ละเอียดออนมากใหใชความระมัดระวังในการปฏิบัติตอคูแขงและการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคูแขงทางการคาตองทําอยางรอบคอบกฎหมายแขงขันทางการคา บริษัท Coca - Cola ดําเนินการแขงขันทางการคาอยางยุติธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายแขงขันทางการคาที่ใชบังคับทั่วโลกกฎหมายเหลานี้มักเปนกฎหมายที่ซับซอนและแตกตางกันไปในแตละประเทศทั้งในดานเนื้อหาและขอบเขตทางภูมิศาสตรที่กฎหมาย
 17. 17. 18ครอบคลุม ไปถึ ง วิ ธี ก ารดํ า เนิ น ธุ รกิ จ ที่ส ามารถทํ า ได ใ นประเทศหนึ่ ง อาจถู ก จั ด วา เปน วิ ธีก ารที่ ผิ ดกฎหมายในอีกประเทศหนึ่งก็ไดการฝาฝนในเรื่องนี้มักมีกฎหมาบทลงโทษที่รายแรงดวยเหตุนี้บริษัทจึงไดนําแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายการแขงขันทางการคามาใชในหลายพื้นที่ทั่วโลกลักษณะการดําเนินธุรกิจ การดําเนินธุรกิจของ Coca - Cola เปนลักษณะการควบคุมธุรกิจจากบนลงลาง ก็เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัท จากยุคเริ่มแรกที่จัดจําหนายเพียงหัวเชื้อของผลิตภัณฑอยางเดียว สวนการบรรจุขวดและจัดจําหนายจะเปนของผูประกอบการรายยอยอื่นๆ ดังนั้น ตอมาโคกจึงไดเปลี่ยนรู ป แบบธุ ร กิ จ ใหม เ ป น โค ก แบบชนิ ด พกพา นั่ น คื อ การควบรวมทั้ ง การผลิ ต หั ว เชื้ อ และการบรรจุผลิตภัณฑเพื่อจัดจําหนาย ซึ่งสงผลตอยอดขายที่มากขึ้นกวายอดขายจากการจัดจําหนายหัวเชื้อเพียงอยางเดียว แตนั่นกลับทําใหบริษัทยุงยากมากขึ้น เมื่อมีผูประกอบการแตละรายก็ตางตองการที่จะแยงชิงตลาดโคกขวด ดังนั้นบริษัทจึงจําเปนตองกําจัดอํานาจของผูประกอบการเหลานี้ โดยใชกลยุทธใหม ในบรรดาตลาดเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอลในสหรัฐอเมริกา ชวงทศวรรษที่ 1990 ตลาด Coca -Cola ยังครองสวนแบงการตลาดเปนอันดับที่ 1 คือ 60% - 70% นอกเหนือจาก น้ํามะนาว รูทเบียรน้ําสม และอื่น ๆ บริษัทประสบความสําเร็จเปนอยางมากจากกลุมผูบริหารภายใตการนําของโรแบรโตกอยซูเอตา และ ดั๊ก ไอเวสเตอรที่มีวิสัยทัศนในการวางรากฐานกลยุทธใหม โดยเพื่อผลประโยชนของนักลงทุนซึ่งทําใหโคก มีอํานาจผูกขาดในธุรกิจการบรรจุและจัดจําหนายแตเพียงผูเดียวทําให Coca -Colaไดชื่อวาเปนแบรนดเครื่องดื่มที่อยูในใจของผูบริโภคมาตลอดกวา 125 ป จนกระทั่งกาวขึ้นมาเปนแบรนดอันดับ 1 ของโลกได ซึ่งผูประกอบการที่เกี่ยวเนื่องในอุตสาหกรรมเหลานี้ประกอบดวย 4สวนหลักไดแก 1. ผูผลิตหัวเชื้อน้ําหวาน เปนผูทําหนาที่นําวัตถุดิบมาผสมกัน (ยกเวนสารใหความหวาน) และสงไปยังผูบรรจุขวด การลงทุนในสินทรัพยของผูผลิตไมมากนัก แตจะตองลงทุนสูงในเรื่องของการโฆษณาประชาสั มพัน ธ การวางแผนการผลิต การทําวิจัยทางการตลาด กิจกรรมทางการตลาดกับผูบริโภค การทําเครื่องหมายการคา รวมถึงการพัฒนาความสามารถของผูบรรจุขวด 2. ผูบรรจุขวด จะมีสัญญากับทางผูผลิตหัวเชื้อน้ําหวานในการทําการเติมสารใหความหวานและบรรจุ ข วด พร อมทั้ งส งไปยัง รา นจํา หน าย เช น ซุ ปเปอรมาร เ ก็ต รวมถึงดูแ ลการจั ด วางสิน ค าการโฆษณา ณ จุดขาย การจัด Layout ในการลงทุนของผูบรรจุขวด สวนใหญตองลงทุนในสินทรัพยประเภทเครื่องจักรมากที่สุด ในเริ่มแรกการทําสัญญากันระหวางผูผลิตหัวเชื้อน้ําหวานและผูบรรจุขวดจะทําในลักษณะเฟรนไชน
 18. 18. 19 3. รานคา ในป 2000 ชองทางการจัดจําหนายของน้ําอัดลมในสหรัฐอเมริกาจะผานทางรานอาหาร 35% ผาน ทางที่จําหนายน้ําอัดลมแบบกด (Fountain Outlet) 23% ตูจําหนายเครื่องดื่มอัตโนมัติ 14% รานสะดวกซื้อ 9% และอื่นๆ อีก 20% ไดแก รานที่เปนแบบคลังสินคาแบบสมาชิกรานขายยา ตนทุนมีผลมากจากวิธีการและความถี่ในการสง 4. ผูจัดจําหนายวัตถุดิบใหกับหัวเชื้อน้ําหวานและผูบรรจุขวด วัตถุดิบที่จําหนายใหแกผูผลิตหัวเชื้อน้ําหวาน ไดแก สี คาราเมล กรดฟอสฟอริก กรดผลไม สารปรุงรสจากธรรมชาติ และคาเฟอี นสวนวัตถุดิบที่จําหนายใหแกผูบรรจุขวด ไดแก บรรจุภัณฑ ประเภท กระปอง ขวดพลาสติก ขวดแกวและสารใหความหวาน ประเภทน้ําตาล และฟรุคโตสการแขงขัน การแขงขันในตลาดโลก ในปจจุบันวิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอธุรกิจทั่วทั้งโลก ซึ่งในตลาดน้ําอัดลมก็จําเปนตองปรับตัวเขากับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันเชนกัน Coca - Colaก็ไดตระหนักถึงจุดนี้เปนอยางดี โดยเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่ตองการความสะดวกสบาย และความคุมคาคุมราคา จึงไดปรับปรุงพัฒนา "Packaging Size" ซึ่งนับเปนนวัตกรรม Packaging ในรูปแบบหลากหลายขนาดออกสูตลาด เพื่อตอบโจทยของผูบริโภค ขณะเดียวกันแนวโนมการแขงขันของตลาดน้ําอัดลม ณ เวลานี้ กําลังมุงไปในทิศทางการพัฒนา Packaging เนื่องดวย Packaging มีสวนสําคัญอยางมากในการบงบอกถึงความแตกตางใหแก แบรนด และผลิตภัณฑ การแขงขันในตลาดน้ําอัดลมนิยมนําเสนอผานการสรางรสชาติใหมๆ อยางตอเนื่อง แตสุดทายยอดขายหลักก็ยังคงตายตัวอยูที่รสชาติดั้งเดิมที่ผูบริโภคคุนเคยทั้ง Coke และ Pepsi (บริษัทคูแขง) เองตางพยายามดึงเอาดีไซนใหมๆ มาสรางความแปลกใหม โดยเลนลวดลายบนกระปองเครื่องดื่ม แตในปจจุบันนอกจากดีไซนลวดลายบน Packaging แลว Coke ยังสงกลยุทธใหม "Pack Size" ขนาดตางๆ ทั้งในรูปแบบกระปอง และขวด PET เขาสูชองทางการจําหนายตางๆ และบาง Pack Size ใชเพื่อเจาะชองทางการตลาดโดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคในแตละโอกาส และพฤติกรรมการบริโภคโดยเฉพาะอยางยิ่งการจําหนายในชองทางเฉพาะเปนขนาดพกพาสะดวก ปริมาณกําลังดี"Sleek Can" นับเปนโอกาสในการขยายตลาดดวยการพัฒนา Packaging ก็เขามามีบทบาทในตลาดน้ําอัดลมเปนอยางมาก
 19. 19. 20 การแขงขันในประเทศไทย โครงสรางของตลาดอุตสาหกรรมน้ําอัดลมในประเทศไทยแบงออกเปนคายใหญๆ ได 2 คายคือ “โคก” และ เปปซี่” โดยมีบริษัทไทยน้ําทิพย จํากัด เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ Coca - Colaและมีบริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) เปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ “เปปซี่” นอกจากนี้ ยังมีบริษัทกรีนสปอต (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไบเลย จํากัด และบริษัทยอยๆ อีก 2-3 รายที่อยูในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งแบงตามดานตางๆ ดังนี้ 1. ดานผลิตภัณฑ (Products)Coca - Colaไมไดเนนในธุรกิจกลุมน้ําอัดลม (Carbonate)อยางจริงจัง ซึ่งอาจจะเปนเพราะตลาดน้ําอัดลมมีอัตราการขยายตัวเพียงเล็กนอย คือประมาณ 1 - 3%หากสินคาตัวไหน ที่มีโอกาสเติบโตในตลาด ทางบริษัท Coca - Cola ก็จะลงไปทําตลาดทันที โคกจึงยังคงอยูบนปรัชญาที่มีการพัฒนาสินคาอยางตอเนื่อง เพิ่ม Product Line ทําใหเกิด รสชาติใหมขึ้นเพื่อสรางฐานลูกคาใหมๆ และพัฒนา Package แบบตางๆ มากขึ้น เพื่อสรางความแปลกใหม สะดวกตอการขนสงและเก็บรักษาเนนทําการตลาดที่เปนที่รูจักและรูใจผูบริโภค ทําใหคูแขงสําคัญอยางเปปซี่ครองตําแหนงผูนําตลาดน้ําอัดลมยาวนานกวา 5 ป มีเพียงไมกี่ประเทศในโลกที่เปปซี่ชนะโคก และยังเปนประเทศเดียวที่ผูบรรจุขวดไดรับรางวัล Bottler of the year สองปซอนจากบริษัท เปปซี่ - โคลา อินเตอรเนชั่นแนล ในฐานะที่เปนผูผลิตและจัดจําหนายเครื่องดื่ม เปปซี่ยอดเยี่ยมประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟกเปปซี่มีการพัฒนาสินคาและเพิ่ม Product Line มีรสชาติใหมๆออกมาอยางตอเนื่อง เพื่อขยายฐานกลุมลูกคา และเพื่อรักษาภาพลักษณความทันสมัยตอคนรุนใหมเปปซี่ไดเปลี่ยนโลโกและ Package ของสินคาอยางตอเนื่อง ดานกระแสสุขภาพเปบซี่สง เปปซี่ แมกซ เขามาตีตลาดตั้งแตป 2545 แตกระแสตอบรับเวลานั้นนอยมาก เพราะผูบริโภคชาวไทยสมัยนั้นยังไมสนใจกับเรื่องสุขภาพแตปจจุบันเปปซี่แมกซ ไดกลับมาอีกครั้งจากนั้นอีกไมถึงป โคกก็สง “โคก ซีโร” เขามาประชันในตลาดนี้ดวย ดานหนึ่งดูเหมือนจะฟาดฟนกัน แตอีกดานหนึ่งคือการรวมมือกันผลักดัน ผลิตภัณฑ เพื่อรับกับกระแสสุขภาพที่มาแรงและชัดเจนขึ้นทุกขณะในปจจุบัน 2. ดานราคา (Price)การกําหนดราคาในอุตสาหกรรมน้ําอัดลม จะกําหนดโดยผูนําตลาด ที่มีอํานาจตลาดจากการครองสวนแบงตลาดรวมกันสูงสุด (Dominant Firm)และเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาดานราคา ผูผลิตขนาดกลางและรายยอยจึงยอมใหผูผลิตขนาดใหญเปนผูนําราคา การตั้งราคาน้ําอัดลมจึงเปนแบบ Uniform pricing โดยตั้งราคาเดียวกันในปริมาณเดียวกันทุกรายเนื่องจากน้ําอัดลมเปนสินคาที่สามารถใชทดแทนกันได (Substitute) หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาแมเพียงนิดเดียวก็จะสงผลใหปริมาณการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปอยางมากทําใหน้ําอัดลมทุกยี่หอมีราคาจําหนายปลีกที่เทากัน ดังนี้
 20. 20. 21 ตารางจําแนกราคาจําหนายปลีกของน้าอัดลม ํ ขนาด ราคา 6 oz. ขวดละ 6 บาท 6.5 oz. ขวดละ 6.50 บาท 10 oz. ขวดละ 8 บาท 15 oz. ขวดละ 9 บาท 21 oz. ขวดละ 12 บาท 35 oz. ขวดละ 17 บาท 250 ซีซี คูลแฮนด ขวดละ 10 บาท 500 ซีซี ขวดละ 17 บาท 325 ซีซี กระปองละ 14 บาท 1.25 ลิตร ขวดละ 26 บาท 2 ลิตร ขวดละ 38 บาท1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 1.2.1 ศึกษาและสังเคราะห การปรับเปลี่ยนหรือแปลงองคกร (Corporate Transformation) ตั้งแตเริ่มกิจการจนถึงปจจุบัน 1.2.2 ศึกษาประเด็นของการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท Coca - Cola 1.2.3ศึกษาธุรกิจของบริษัทขามชาติที่ประสบความสําเร็จและยั่งยืน1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 1.3.1 เพื่อทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินธุรกิจของ บริษัท Coca - Cola 1.3.2 เพื่ อใช เ ปนแผนปฏิ บัติการในการนํามาปรั บ ใช กับธุรกิ จ ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล 1.3.3 เพื่อไดเห็นรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยเนนวัฒนธรรมองคกร ที่มความรับผิดชอบตอสังคม ีและสิ่งแวดลอมและมีจริยธรรมองคกรที่ชัดเจน 1.3.4 เพื่อใหทราบถึงการตอยอดธุรกิจในดานการพัฒนาผลิตภัณฑที่หลากหลาย 1.3.5 เพื่อใหทราบถึงกลยุทธทางการบริหาร การตลาด ของ Coca – Cola ที่นํามาใชกับธุรกิจ
 21. 21. บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ ทฤษฎีสนทนาโนมนาว(the persuasive-discussion theory) ซึ่งพัฒนามาจากประสบการณของ Kurt Lewin ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทําการทดลองวาคนเปลี่ยนแปลงตัวเองสาเร็จไดอยางไรโดยเฉพาะการละลายทัศนคติการกินเนื้อสัตวในรูปแบบเดิมในระหวางสงครามเขาทําการเปรียบเทียบกลุมแมบาน 2 กลุมกลุมที่หนึ่งรับฟงการบรรยายจากผูเชี่ยวชาญดานอาหารสวนอีกกลุม หนึ่ งเขารวมในการสนทนาที่ ไดรับการแนะนาโดยผูเชี่ ยวชาญจากการศึกษาทดลองพบว ากลุมแมบานที่เขารวมกลุมสนทนาแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางเดนชัด Lewin จึงโตแยงวามีปจจัยสําคัญ 2 ประการที่เปนสาเหตุหรือสามารถอธิบายเกี่ยวกับความแตกตางของพฤติกรรมดังกลาวประการแรกคือการสนทนานําไปสูการมีสวนรวมสวนบุคคล (personal involvement) สวนอีกประการหนึ่งคือการสนทนาเปดโอกาสใหผูนําทราบวาผูเปนเปาหมายของการเปลี่ยนแปลงมีจุดยืน (stance) อยางไรและตองเอาชนะอุปสรรค(obstacles) อะไรเพื่อที่จะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีไฟกําลังไหมบาน(the burning platform theory) นักวิชาการระดับชั้นครูหลายคนดานการเปลี่ยนแปลงองคการมักอางถึงและใชทฤษฎีนี้เปนสวนประกอบของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของตนโดยทฤษฎีนี้มีขอโตแยงวาการเปลี่ยนแปลงเปนเปนสิ่งที่มีความยากลําบากแตความลมเหลวที่จะเปลี่ยนเปนสิ่งที่ยากลําบากมากกวาที่ปรึกษาดานการจัดการมักใชทฤษฎีและหลักการดังกลาวโดยอางวาการกระตุนใหคนเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนยายคนจําเปนตองบอกใหเขารูวาบานกําลังไหมคนสวนใหญมักจะทําอะไรตามแบบเดิมที่ตัวเองเคยชินจนกวาจะเกิดความรูสึกวาบานหรือองคการกําลังไหม ไฟอยูแล ว จึง จะริเ ริ่มปรับตัวและเปลี่ยนแปลงดังนั้นทฤษฎีไฟกาลังไหมบานนี้จึงถูกนําไปใชกันมากในวงการและบริบททางธุรกิจโดยเฉพาะในรูปของภัยคุกคาม (threats) ที่กําลังเขามาสั่นคลอนองคการธุรกิจ Kotter (1996) เสนอหลักการวาบทบาทของผูนําคือการทําใหเกิดความตระหนักและความรูสึกของความรีบเรง (sense of urgency) ในองคการความเจริญกาวหนาหรือแมแตความอยูรอดขององคการกาลังอยูในสภาวะอันตรายปรากฏการณที่สะทอนถึงไฟกําลังไหมบานอาจครอบคลุมตั้งแตการที่ลูกคาไมพอใจผูปอนสินคาไมสบายใจและกลุมรวมไดเสียประโยชนกาลังโกรธขึ้งเปนตน
 22. 22. 23 ทฤษฎีกดดันจากผูนํา(the leader-pressure theory) ซึ่งเนนความสําคัญของการมีพันธะสวนบุคคล (personal commitment) ของผูบริหารระดับสูงสุดขององคการตอการเปลี่ยนแปลงเมื่อผูนําสนับสนุนและเอาจริงเอาจังกับการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในระดับลางไมอาจอยูเฉยหรือทําตัวตามความเคยชิ น เช น เดิ ม แต ต อ งตื่น ตั ว และปรั บตัว ให ส อดคลอ งกับ แรงกดดั น ที่ม าจากขา งบนนักวิชาการหลายคนใหความสนใจในทฤษฎีนี้ตัวอยางเชน Kotter (1992) กลาววาการเอาชนะการตอตานการเปลี่ยนแปลงไมสามารถทําไดถาปราศจากแรงกดดันอยางตอเนื่องจากผูนําที่กระทําตอคนระดับลางขององคการที่อยูในภาวะความลังเลวาจะเดินทางไปทางใดในขณะเดียวกัน Hammerand Stanton (1995) ใหขอสรุปวาการเปลี่ยนแปลงจะสําเร็จไดก็ตอเมื่อไดรับการขับเคลื่อนโดยผูนําระดับสูงขององคการอยางไรก็ตามเปนที่นาสังเกตวาทฤษฎีริเริ่มการเปลี่ยนแปลงที่ผูกติดอยูกับกรอบคิดดั้งเดิมดังกลาวขางตนเนนขอสมมติพฤติกรรมมีเหตุผล(rational behavior) ทั้งในระดับบุคคลและองคการแตมองขามมิติสําคัญที่เปนจริงขององคการอีกดานหนึ่งคือการเมืองในองคการซึ่งตัวแบบของ Kanter, et.al (1992) ไดกลาวถึงไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับความจําเปนของการระดมการสนับสนุนดานการเมืองตัวแบบของ Kotter (1996) เนนการกระจายอํานาจและใหอํานาจในระดับฐานรากเพื่อกระตุนใหเกิดการเคลื่อนไหวในขอบเขตกวางและตัวแบบของCumming and Worley(1993) ไดระบุใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาการสนับสนุนดานการเมืองดังนั้นการอธิบายแนวทางทางการเมืองเกี่ยวกับการิเริ่มการเปลี่ยนแปลงองคการจึงมีความจําเปน ทฤษฎีความไมพอใจระดับปฏิบัติการ(the front-line discontent theory) ความไมพอใจระดับปฏิบัติการในองคการอาจจะมีสาเหตุหรือเงื่อนไขหลายประการอาทิความตองการความเปนอิสระในการปฏิบัติงานไมชอบกฎระเบียบการปฏิบัติที่ไมสะดวกกับการทางานปริมาณงานมากเกินไปลูกคาไมพอใจกับการใหบริการและผลงานไมไดตามเปาหมายที่ตองการเปนตน Kelman (2005) ศึกษาความไมพอใจกับสภาพการปฏิบัติงานในดานตางๆดังกลาวนี้เปนจุดริเริ่มการเปลี่ยนแปลงองคการที่สําคัญ 1. ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด ส ว นประสมทางการตลาด(Marketing Mix) ของสิ น ค า นั้ น โดยพื้ น ฐานจะมีอยู4 ตัวไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด (Kotler,1997) แต ส ว นประสมทางการตลาดของตลาดบริ ก ารจะมี ค วามแตกต า งจากส วนประสมทางการตลาดของสิ นค าทั่ วไป กล าวคื อ จะต องมี การเน นถึ งพนั กงาน กระบวนการให บริ การ และสิ่งแวดลอมทางกายภาพซึ่งทั้งสามสวนประสมเปนปจจัยหลักในการสงมอบบริการ ดังนั้น สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบดวย 8Ps ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
 23. 23. 24จําหนาย การสงเสริมการตลาดพนักงาน กระบวนการใหบริการ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ การบรรจุภัณฑ ดังนี้ (Payne, 1993) 1.1 สวนประสมทางการตลาดของการบริการจึงประกอบดวย 8Ps 1.1.1 ผลิตภัณฑ (ProductP;1) บริ ก ารจะเป น ผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งหนึ่ ง แต เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ม มี ตั ว ตน(Intangible Product) ไม ส ามารถจั บ ต อ งได มี ลั ก ษณะเป น อาการนามไม ว า จะเป นความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ การใหความเห็น การใหคาปรึกษา เปนตน ํ บริ การจะต องมี คุ ณภาพเช นเดี ยวกั บสิ นค าแต คุ ณภาพของบริ การจะต องประกอบมาจากหลายปจจัยที่ประกอบกันทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณของพนักงานความทันสมัยของอุปกรณ ความรวดเร็วและตอเนื่องของขั้นตอนการสงมอบบริการ ความสวยงามของอาคารสถานที่รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุกคน ประเภทของการบริการสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 1)บริการจําเปน เปนบริการที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว ลูกคามีความจําเปนตองมาใชบริการอาจจะเนื่องจากสภาพรางกาย เวลา การปองกันความเสี่ยงและปจจัยอื่น ๆ หากไมมาใชบริการอาจจะทําใหรางกายไมแข็งแรงไมกลับสูสภาวะปกติ และเสียเวลา เชน บริการทางดานการขนสงรักษาพยาบาลตัดผม ทันตกรรม ประกันชีวิต ประกันภัย 2)บริการฟุมเฟอย เปนบริการที่เกิดเปนครั้งคราวเชนกัน แตลูกคาไมจําเปนตองมาใชบริการสาเหตุของการใชบริการประเภทนี้ คือ ความตองการดานความสวยความงาม ความทันสมัย เชนบริการทําศัลยกรรมความงาม บริการทําสีผม ทําเล็บ บริการทองเที่ยว 1.1.2ราคา ( Price ; P2) ราคาเปนสิ่งที่กําหนดรายไดของกิจการ กลาวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทําใหธุรกิจมีรายไดสูงขึ้น การตั้งราคาต่ําก็จะทําใหรายไดของธุรกิจนั้นต่ํา ซึ่งอาจจะนําไปสูภาวะขาดทุนไดอยางไรก็ตามก็มิไดหมายความวาธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาไดตามใจชอบ ธุรกิจจะตองอยูในสภาวะของการมีคูแขงขันหากตั้งราคาสูงกวาคูแขงขัน แตบริการของธุรกิจนั้นไมไดมีคุณภาพสูงกวาคูแขงขันมากเทากับราคาที่เพิ่ม ยอมทําใหลูกคาไมใชบริการกับธุรกิจนั้นตอไป หากธุรกิจตั้งราคาต่ํากวาก็จะนํามาสูสงครามราคา เนื่องจากคูแขงขันรายอื่นสามารถลดราคาตามไดในเวลาอันรวดเร็ว ในมุมมองของลูกคา การตั้งราคามีผลเปนอยางมากตอการตัดสินใจซื้อบริการของลูกคาและราคาของการบริการเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะไดรับ กลาวคือ ราคาสูงคุณภาพสูง ในการบริการนาจะสูงดวย ทําใหมโนภาพหรือความคาดหวังของลูกคาตอบริการที่ไดรับจะสูงดวยแตผลที่ ตามมาคือ บริการตองมี คุณ ภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกค าได
 24. 24. 25ในขณะที่การตั้งราคาต่ํา ลูกคามักคิดวาจะไดรับบริการที่มีคุณภาพดอยตามไปดวย ซึ่งถาหากต่ํามากๆ ลูกคาอาจจะไมใชบริการได เนื่องจากไมกลาเสี่ยงตอบริการที่จะไดรับ 1.1.3ชองทางการจัดจําหนาย ( Place ; P3) ในการใหบริการนั้น สามารถใหบริการผานชองทางการจัดจําหนายได 4วิธี คือ (ประยุกตจาก Zeithaml and Bitner,1996) 1)การใหบริการผานราน (Outlet) การใหบริการแบบนี้เปนแบบที่ทํากันมานาน เชน รานตัดผม รานซักรีด รานใหบริการอินเตอรเน็ต ใหบริการดวยการเปดรานคาตามตึกแถวในชุมชนหรือในหางสรรพสินคา แลวขยายสาขาออกไปเพื่อใหบริการลูกคาไดสูงสุด โดยรานประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูรับบริการและผูใหบริการมาพบกัน ณ สถานที่แหงหนึ่งโดยการเปดรานคาขึ้นมา 2)การใหบริการถึงที่บานลูกคาหรือสถานที่ที่ลูกคาตองการ การใหบริการแบบนี้เปนการสงพนักงานไปใหบริการถึงที่บานลูกคาหรือสถานที่อื่นตามความสะดวกของลูกคาเชน การบริการจัดสงอาหารตามสั่ง การใหบริการสงพยาบาลไปดูแลผูปวย การสงพนักงานทําความสะอาดไปทําความสะอาดอาคาร การบริการปรึกษาคดีถึงที่ทํางานลูกคา การจางวิทยากรมาฝกอบรมที่โรงแรมแหงหนึ่ง การใหบริการแบบนี้ธุรกิจไมตองมีการจัดตั้งสํานักงานที่หรูหราหรือการเปดเปนรานคาใหบริการ สํานักงานอาจจะเปนบานเจาของ หรืออาจจะมีสํานักงานแยกตางหากแตลูกคาติดตอธุรกิจดวยการใชโทรศัพทหรือโทรสาร เปนตน 3)การใหบริการผานตัวแทน การใหบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวยการขายแฟรนไชส หรือการจัดตั้งตัวแทนในการใหบริการ เชน แมคโดนัลดหรือเคเอฟซีที่ขยายไปทั่วโลกบริษัทการบินไทยขายตั๋วเครื่องบินผานบริษัททองเที่ยว และโรงแรมตางๆ ไมวาจะเปนเชอราตันแมริออตต เปนตน 4)การให บ ริ ก ารผ า นทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การให บ ริ ก ารประเภทนี้เปนการใหบริการที่คอนขางใหม โดยอาศัยเทคโนโลยีมาชวยลดตนทุนจากการจางพนักงาน เพื่อทําใหการบริการเปนไปไดอยางสะดวกและทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เชน การใหบริการผานเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องแลกเงินตราตางประเทศ เกาอี้นวดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ําหนักหยอดเหรียญตามศูนยการคา การใหบริการดาวนโหลด (Download) ขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต 1.1.4การสงเสริมการตลาด (Promotion ; P4) การส งเสริ มการตลาดของธุ รกิจบริ การจะมี ความคลายกั บธุ รกิ จขายสิ นค ากลาวคือ การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําไดในทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การใหขาว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผานสื่อตางๆ ซึ่งการบริการที่

×