Your SlideShare is downloading. ×
26/02/57

เมอป
เมื่อป 38 – 40 ไดพบกาแฟรปแบบชาวบานตั้งซม โตะ ในปมตามเสนเดินทางทั่ว
ไดพบกาแฟรูปแบบชาวบานตงซุ โตะ ในป...
26/02/57

เปนกาแฟไทยที่ไดรับการยอมรับ และเปนที่รูจักไปทั่วโลก เทียบเทามาตรฐานสากล
" สรางธุรกิจไทยใหกองโลก "

โ
ใ
ข...
26/02/57

3
26/02/57

Construct an Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix
ปจจัยภายในที่สําคัญ
Critical External Factor
จุดแข็ง (Stre...
26/02/57

External Factor Evaluation Matrix For Best Buy (EFE)
ปจจัยภายในที่สําคัญ

น้ําหนัก

การประเมิน

คะแนนถวงน้ําหน...
26/02/57

3. กลยุทธ ST (ST Strategy) จากจุดแข็งตามขอ 1 แมจะสรางโอกาส
แตก็มีอุปสรรค จากสภาวะเศรษฐกิจทําใหการจับจายใช...
26/02/57

กลยุทธ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เพิ่มยอดขาย

อัตราการเติบโตของรายได

>10%

เพิ่มความสามา...
26/02/57

กลยุทธระดับบริษัท (Corporate Strategies)
บริษัทฯใชกลยุทธการขยายตัวแบบเขมขน (Intensive Growth Strategy) โดย
...
26/02/57

กลยุทธราคา (Price)
ราคาอยูในระดับปานกลาง-สูง ตามคุณภาพของผลิตภัณฑ
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
จําหนายในสถาน...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย)

220

Published on

การนำเสนอ power point บ้านไร่กาแฟ งานของ นศ. MBA นำเสนอในชั้นเรียน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
220
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "บริษัท ออกแบบไร่นา (ประเทศไทย)"

 1. 1. 26/02/57 เมอป เมื่อป 38 – 40 ไดพบกาแฟรปแบบชาวบานตั้งซม โตะ ในปมตามเสนเดินทางทั่ว ไดพบกาแฟรูปแบบชาวบานตงซุ โตะ ในปมตามเสนเดนทางทว ประเทศ ในลักษณะคั่วชงซึ่งมี จุดเดนในรสชาติ และวิธีการในการนําเสนอ คือ ในขณะ ชงจะเห็นกรรมวิธีขั้นตอน และ ลีลาการชงกาแฟของชาวบานดูมีศลปะเพิ่มคุณคาให ิ กาแฟในแกวนั้น ๆ ซึ่งมีวิธีการปรุงแกวตอแกว ตักกาแฟคั่วใหมจากโหลที่ปดฝาสนิท บดสด ๆ ชงสด ๆ (อันเปนที่มาของคําวา กาแฟสด ) และอยูตามเสนเดินทาง จึงนํา แนวทางของชาวบานมานําเสนอในรูปแบบของบานใรกาแฟ คือ เพิ่มอาคารกาแฟ จัดการความสะอาด ความสะดวกสบาย สรางระบบธุรกิจ เพิ่ม แนวทางคิดทาง สถาปตยกรรม เปนอาคารทรงไทยโมเดรน จดภูมทศนโดยรอบเพื่อใหเปนกาแฟไทย สถาปตยกรรม เปนอาคารทรงไทยโมเดิรน จัดภมิทศนโดยรอบเพอใหเปนกาแฟไทย ั อยางมืออาชีพ โดยพัฒนาความคิดภายใตแนวคิดที่วา สวนแหงการดื่มกาแฟ เริ่ม ธุรกิจกาแฟ สาขาแรกเมื่อ ๒๑ ธ.ค ๒๕๔๐จนปจจุบันในป 2550 มีสาขามากกวา 100 สาขา 1
 2. 2. 26/02/57 เปนกาแฟไทยที่ไดรับการยอมรับ และเปนที่รูจักไปทั่วโลก เทียบเทามาตรฐานสากล " สรางธุรกิจไทยใหกองโลก " โ ใ ขยายสาขาสูภูมิภาคของโลกและสรางมาตรฐานใหเปนที่ยอมรับ ๑. ขยายสาขาของบานใรกาแฟ ไปในหลายภูมิภาคทั่วโลก ๒. สรางมาตรฐานดานกาแฟ ที่มีความแตกตางในหลายๆดาน จนเปนที่ประจักษ และยอมรับ ตอสากล ๓. สรางผลิตภัณฑ และสินคา ใหเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ุ ๔. มุงพัฒนาและรักษาคุุณภาพของผลิตภัณฑและการบริการ เพื่อดํารงไวซึ่งสวน แบงการตลาดในประเทศ 2
 3. 3. 26/02/57 3
 4. 4. 26/02/57 Construct an Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix ปจจัยภายในที่สําคัญ Critical External Factor จุดแข็ง (Strength) ชํานาญดานการคั่วกาแฟ มีสูตรกาแฟเฉพาะที่เปนเอกลักษณ น้ําหนัก (weight) การประเมิน (Rating) คะแนนถวงน้ําหนัก (Weighted Score) 0.08 4 0.32 0.08 0.10 3 4 0.24 0.4 ตราสินคาเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 0.10 ทําเลที่ตั้งและจุดกระจายสินคา ตั้งอยูในทําเลที่ดี 0.12 มีประสบการณในธุรกิจกาแฟกวา 10 ป 0.05 มีลีลาขั้นตอนการชงและเตรียมกาแฟที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว 0.20 จุดออน (Weaknesses) ไมไดผลิตวัตถุดิบเอง 0.05 ธุรกิจกาแฟเปนธุรกิจที่สามารถลอกเลียนแบบไดงาย 0.05 ภาพลักษณในดานลบของบริษัทฯ 0.10 ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 0.07 รวม 1.00 หมายเหตุ: 1 = จุดออนหลัก, 2 = จุดออนรอง, 3 = จุดแข็งรอง, 4 = จุด แข็งหลัก 4 4 3 4 0.4 0.48 0.15 0.8 1 1 1 1 0.5 0.5 0.1 0.7 3.06 ไดสิทธิบัตรการปรุงกาแฟและลิขสิทธิ์ รูปแบบอาคาร เปนรายเดียวในการดําเนินธุรกิจกาแฟสดในปมน้ํามัน JET ้ 4
 5. 5. 26/02/57 External Factor Evaluation Matrix For Best Buy (EFE) ปจจัยภายในที่สําคัญ น้ําหนัก การประเมิน คะแนนถวงน้ําหนัก Key External Factor (weight) (Rating) (Weighted Score) โอกาส (Opportunities) แนวโนมการรณรงคใหประชาชนหันมาสนับสนุนผูประกอบการไทย 0.05 3 0.15 กาแฟไทยเรมเปนทรู กและตองการในตลาดตางประเทศ กาแฟไทยเริ่มเปนที่รจักและตองการในตลาดตางประเทศ 0.20 4 0.8 แนวโนมการบริโภคกาแฟในประเทศเพิ่มขึ้น 0.15 3 0.45 ผูคนจํานวนมากอยากมีธุรกิจเปนของตัวเอง 0.07 3 0.21 พฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไปเดินทางทองเที่ยวตางจังหวัดมากขึ้น 0.05 3 0.15 อุปสรรค (Threats) ผูบริโภคสวนใหญนิยมบริโภคกาแฟนําเขาจากตางประเทศ 0.20 1 0.20 ภาวะเศรษฐกจทผนผวนสงผลใหเกดการชะลอการจบจายใชสอย ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนสงผลใหเกิดการชะลอการจับจายใชสอย 0.10 0 10 2 0.20 0 20 ความไมแนนอนทางการเมืองสงผลตอกําลังซื้อของผูบริโภค 0.07 2 0.14 มีสินคาทดแทนเปนจํานวนมาก 0.05 2 0.10 มีจํานวนคูแขงในตลาดที่เพิ่มขึ้น 0.06 2 0.12 รวม 1.00 2.52 หมายเหตุ: 1 = โอกาสนอยหรืออุปสรรคมาก, 2 = โอกาสเทากับคาเฉลี่ย, 3 = โอกาสดีกวาคาเฉลี่ย, 4 = โอกาสดี 1. กลยุทธ SO (SO Strategy) จากการทีบริษัทฯ มีจุดแข็งคือ ่ เปนกาแฟไทยทใชเมลดกาแฟทมอยู เปนกาแฟไทยที่ใชเมล็ดกาแฟที่มีอยในประเทศ มีเอกลักษณเปนของ มเอกลกษณเปนของ ตนเองไมซ้ําใคร อีกทั้งยังมีประสบการณในการดําเนินงานมานานกวา 10 ป มีภาพพจนและชื่อเสียงที่ดี และมีจานวนสาขากวารอยสาขา จึง ํ มีโอกาสที่จะขยายไปสูตลาดตางประเทศ 2. กลยุทธ WO (WO Strategy) จากจุดออนในดานการขาด การประชาสัมพันธในผลิตภัณฑ และภาพลักษณในดานลบของบริษัทฯ สามารถแกไขไดโดยการใชโอกาสทีกาแฟไทยเริ่มเปนทีรูจกและตองการใน ่ ่ ั ตลาดตางประเทศ และตลาดประเทศเพื่อนบาน เพื่อพัฒนาภาพลักษณ ของบริษัทฯและผลิตภัณฑวาไดมาตรฐานสากล และยังเปนการ  ประชาสัมพันธไปในตัวอีกดวย 5
 6. 6. 26/02/57 3. กลยุทธ ST (ST Strategy) จากจุดแข็งตามขอ 1 แมจะสรางโอกาส แตก็มีอุปสรรค จากสภาวะเศรษฐกิจทําใหการจับจายใชสอยของผูบริโภคลด นอยลง อีกทั้งยังทําใหผูบริโภคหันมาบริโภคหันมาบริโภคของที่มีราคาต่่ํา ดังนั้น การเพิ่มจํานวนสาขาของ Sub-brand อยาเชน ไทยชง บอรก ที่มีราคาต่ํา เนนกลุมลูกคาระดับกลาง-ลาง จึงอาจรองรับความตองการของผูบริโภค ในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ําได อีกทั้ง ยังสามารถทําใหตราบานใรกาแฟ โดยรวม เปนที่รูจักมากขึ้นดวย 4. กลยุทธ WT (WT Strategy) จากการที่มีจุดออนทางดานการขาด การประชาสัมพันธในผลิตภัณฑ และภาพลักษณในดานลบของบริษัทฯ รวมทั้ง อุปสรรคจากสภาวะเศรษฐกิจทําใหการจับจายใชสอยของผูบริโภคลดนอยลง ดังนั้นการประชาสัมพันธและขยายฐานลูกคาผาน แบรนด ไทยชง บอรก ที่เนน ลูกคาระดับกลาง-ลาง อาจชวยเพิ่มสวนแบงการตลาดใหครอบคลุมมากขึ้น The IFE total weighted scores Strong 3.0-4.0 High 3.0-4.0 Medium 2.0-2.99 Low 1.0-1.99 Average 2.0-2.99 Weak 1.0-1.99 X ธุรกิจอยูในชวงที่จะใชกลยุทธ เจริญเติบโต โดยใชกลยุุทธการขยายตัวใหมากขึ้น ุ ู ุ เนนการเขาถึงลูกคาโดยการเพิ่มจํานวนแหลงกระจายสินคา โดยอาศัยการขาย Franchise นอกจากนี้ยังใชกลยุทธการประชาสัมพันธใหทราบถึงความแตกตางของตัวผลิตภัณฑที่มี เอกลักษณเฉพาะตัวไมเหมือนใคร ทั้งในดานรสชาติและกรรมวิธีการผลิต รวมถึง สถาปตยกรรมที่ทั้งหมดนี้ถือเปนจุดแข็งของบริษัทฯ เพื่อการบุกตลาดตางประเทศที่ถือ เปนตลาดใหม 6
 7. 7. 26/02/57 กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย เพิ่มยอดขาย อัตราการเติบโตของรายได >10% เพิ่มความสามารถในการทํากําไร EBITDA >10% สัดสวนกําไรตอยอดขาย การเงิน เติบโต >10% เพิ่มผลตอบแทนตอทุน ROE >10% CRM เพิ่มความประทับใจ อัตราความพึงพอใจของลููกคาจาก แบบสอบถาม >10% อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนลูกคา >10% อัตราการใชบริหารซ้ํา >5% อัตราการเพิ่มของ Franchisee >20 สาขา ลูกคา ใหประโยชนผูถือหุน เพิ่มความตรงตรงตอเวลา อัตราการเขางานสายของพนักงาน <20% ควบคุมตนทุน ุ ุ เพิ่มประสิทธิภาพดานบุคลากร ุ ระยะเวลาในการผลิต = 3นาที/แกว ควบคุมดานตนทุนผันแปร อัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลงของคาใชจาย <10% จัดการความเสี่ยง การเรียนรู เพิ่มความสัมพันธกับลูกคา การจัดการดานเวลา กระบวน นการ การเขาถึงลูกคา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ สัดสวนมูลคาความเสียหายตอรายได <10% พนักงานที่มีคุณภาพ Royaltyของพนักงาน อัตราการเขาออกพนักงาน <5% เพิ่มทักษะพนักงาน อัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลงของวัตถุดิบตอ ยอดขาย <10% Strategic Map มิติดานการเงิน (Financial Perspective) กําไรสูงสุด การลดลงของตนทุน รายไดจากลูกคาเกา มิติดานลูกคา (Customer Perspective) รายไดจากลูกคาใหม การรักษาลูกคาเกา การแสวงหาลูกคาใหม ความพึงพอใจของลูกคา สินคาที่มีคณภาพ ุ มิติดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) กระบวนการผลิต การบริหารวัตถุดิบ ที่มีประสิทธิภาพ ทักษะของพนักงาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย 7
 8. 8. 26/02/57 กลยุทธระดับบริษัท (Corporate Strategies) บริษัทฯใชกลยุทธการขยายตัวแบบเขมขน (Intensive Growth Strategy) โดย มุงเนนการพัฒนาตลาด โดยใชผลิตภัณฑเดิม ในตลาดใหม โดยบริษัทฯ มุงเนนการ ขยายสาขาแฟรนไชสไปยังจังหวัดใหมๆ รวมถึงตางประเทศ 6 ประเทศ ไดแก ซาอุดิอาระเบีย โอมาน คูเวต บาเรนห การตา ยูเออี บริษัทฯ ทําการเพิ่มสวนแบงทางการตลาดโดยผานทาง Sub-brand ซึ่มมีกลุม ลูกคาทีี่ตางจากแบรนดหลัก ั กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เพื่อการบุกตลาดโลก บริษัทฯใชกลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) โดยใช Concept ความเปนไทย โดยการสราง บุคลกของสนคา (Brand โดยใช ความเปนไทย โดยการสราง บคลิกของสินคา Personality) ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และไมเหมือนใครเชน รูปแบบ และ สถาปตยกรรม กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategy) 1. กลยุทธการตลาด (Marketing Strategy) กลยุทธผลิตภัณฑ (Product) มีผลิตภัณฑที่หลากหลาย และมีคุณภาพสูง โดยเนนวัตถุดิบภายในประเทศ 8
 9. 9. 26/02/57 กลยุทธราคา (Price) ราคาอยูในระดับปานกลาง-สูง ตามคุณภาพของผลิตภัณฑ กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย จําหนายในสถานีบริการนํามัน ปตท. และ JET และบนสถานีรถไฟฟา BTS ไ  ้ กลยุทธการประชาสัมพันธ ผานสื่อ สิ่งพิมพ โทรทัศน และวิทยุ เพิ่มจํานวนจุดขายสินคาในทําเลที่มีผูคนผานไปมาสม่ําเสมอ กลยุทธการโฆษณา ตั้งปายนีออนกลองไปหนาสถานีบริการน้ามัน ํ กลยุทธสงเสริมการขาย มีการจัดการสงเสริมการขายรวมกับสถานีบริการน้ํามัน 9

×