บริษัท ทรู คอ์ปอเรชั่น จำกัด

13,539 views

Published on

งานของ นศ. MBA ม. ธนบุรี(นายกิตติพันธุ์ ละม่อม) วิชา การจัดการเชิงกลยุทธ

Published in: Business
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
259
Actions
Shares
0
Downloads
276
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บริษัท ทรู คอ์ปอเรชั่น จำกัด

 1. 1. 1 บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)วิสัยทัศน (Vision) การเปนผูใหบริการดานการสื่อสารครบวงจรและมุงตอบสนองตอลูกคาเปนหลัก อีกทั้งยังเปนผูใหบริการหนึ่งเดียวของประเทศที่ใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน ระบบสื่อสารไรสาย อินเทอรเน็ตความเร็วสูงและผลิตภัณฑและบริการดานเนื้อหาตางๆอยางหลากหลายพันธะกิจ (Mission) แนวทางในการปฏิบัตหนาที่ ซึ่งประกอบดวย ิเชื่อถือได - เราซื่อตรงและใหเกียรติทุกคนและรวมกันทํางานเพื่อความสําเร็จรวมกัน - เราสื่อสารอยางซื่อตรงและเนนถึงประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ - เราพยายามทําในสิ่งที่เหมาะที่ควรเพื่อลูกคาของเรา - เราพรอมจะตัดสินใจและรับผิดชอบในการกระทําของเราสรางสรรค - เราพยายามเสาะหาแนวคิดใหมๆ และวิธการใหมๆ ซึ่งจะนํามาซึ่งผลิตภัณฑและบริการที่เปยม ี ดวยคุณภาพ - เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพือเสริมสรางความเขมแข็งในการทํางานรวมกัน ่ - เราทํางานดวยความทาทายซึงทําใหธรกิจของเราพัฒนาไปสูความกาวหนาเหนือผูอื่น ่ ุเอาใจใส - เราเชื่อมั่นวาพนักงานของเราคือสินทรัพยที่มีคายิ่งของบริษัท - เราตั้งใจจะทํางานรวมกันดวยความสามัคคีและมอบสิ่งที่ถูกที่ควรใหกบลูกคา เพื่อนรวมงาน ั และคูคาของเรา - เราปฏิบัติตอผูอื่นในลักษณะเดียวกับที่เราอยากใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา - เรายอมรับผลงานและยินดีในความสําเร็จของกันและกัน - เราสรางสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคาของเรากลาคิดกลาทํา - เรามีความปรารถนาที่แนวแนเพื่อพัฒนาบริษัทของเราและเปนผูนําในตลาดการคา - เราปฏิบัติงานดวยความเด็ดเดี่ยว ประเมินความเสี่ยงอยางสุขุมและเรียนรูจากขอผิดพลาด - เราตระหนักดีวาโอกาสเกิดจากความรับผิดชอบและความรูสกเปนเจาของในงานนันๆ ึ ้
 2. 2. 2เปาหมาย (Goal) การเปนผูนํา Convergence lifestyle enabling ผานบริการทั้งหมดของกลุมซึ่งมีครบวงจร ไมวาจะเปน Wire line หรือ Wireless ตั้งแตโทรศัพทพื้นฐาน, WE PCT บรอดแบนด, อินเทอรเน็ต และรวมไปถึงการใหบริการเคเบิ้ลทีวี บริการตางๆเหลานี้ เปนชองทางที่จะทําใหเราสามารถเติมเต็มชีวตของลูกคาทุกกลุม ิใหครบถวน รวมถึงการใหบริการโซลูชันทางธุรกิจ ทั้งแกลูกคาองคกรและลูกคา SMEขอมูลทั่วไปที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานครเลขทะเบียนบริษัท 0107536000081 วันที่จดทะเบียน : 11 กุมภาพันธ 2536www.truecorp.co.th โทรศัพท : 02-643-1111 โทรสาร : 02-643-1651ชื่อ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)กรรมการบริษัท 18 คน ดังนี้1. นายธนินท เจียรวนนท2. นายสุเมธ เจียรวนนท3. นายโชติ โภควนิช4. นายเฉลียว สุวรรณกิตติ5. นายอาชว เตาลานนท6. นายโกศล เพ็ชรสุวรรณ7. นายชัชวาลย เจียรวนนท8. นายสุภกิต เจียรวนนท9. นายศุภชัย เจียรวนนท10. นายณรงค ศรีสอาน11. นายวิทยา เวชชาชีวะ12. นายอธึก อัศวานันท13. นายฮาราลด ลิงค14. นายวิเชาวน รักพงษไพโรจน15. นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ16. นายลี จี.แลม17. นายเยนส บี.เบสไซ18. นายนอรเบิรต ฟายทุนจดทะเบียน : 47,515,194,180.00 บาทขอมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2550
 3. 3. 3
 4. 4. 4 ทรูคือผูใหบริการสื่อสารครบวงจรหนึ่งเดียวของประเทศบริษัทกอตั้งขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2533 และในป 2536 ไดเปลี่ยนสถานะเปนบริษัทมหาชน และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในชื่อ บริษท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม 2536 มีชื่อยอ ัหลักทรัพยวา “TA”ในเดือนเมษายน 2547 บริษัทไดมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณภายใตแบรนดทรู และไดเปลี่ยนชื่อบริษัทมาเปน บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีชื่อยอหลักทรัพยวา “TRUE” โดยมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวทั้งสิ้น 45,015 ลานบาท ณ สิ้นป 2549 และปจจุบันทรูเปนหนึ่งในแบรนดที่แข็งแกรงที่สุดวิสัยทัศนของกลุมทรู (Vision) คือการเปนผูนําทางดาน คอนเวอรเจนซ ไลฟสไตล(Convergence Lifestyle) และมีพันธกิจ (Mission) คือการทําใหลูกคาสามารถสื่อสารถึงกันและกันและเขาถึงคุณคา ความรู และสาระบันเทิงตางๆ พรอมๆ กับการสรางคุณคาใหกับองคกร พนักงานและผูถือหุน จาก วิสยทัศนการเปนผูนา คอนเวอรเจนซ ไลฟสไตล ทําใหกลุมทรูมีความแตกตางจากผูใหบริการรายอื่น โดยมี ั ํการผสานบริการสื่อสารครบวงจร เขากับคอนเทนทที่หลากหลาย ตอบสนองทุกไลฟสไตล ของลูกคาภายใตการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ กลุมธุรกิจดานการเกษตรครบวงจรที่ใหญที่สดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือ ุหุนทรูในสัดสวนประมาณรอยละ 30.4 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) บริษัทไดขยายธุรกิจมาตามลําดับ จากผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน จนปจจุบนเปนผูใหบริการสื่อสารครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งบริการเสียง ขอมูล ัและภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม ซึ่งประกอบดวย ลูกคาทั่วไป ลูกคาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม และลูกคาองคกรธุรกิจขนาดใหญ ในปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยเปนผูใหบริการรายใหญที่สุดสําหรับบริการอินเทอรเน็ต บริการบรอดแบนดสําหรับบุคคลทั่วไป และบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก รวมทั้งยังเปนผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานรายใหญท่สุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผู ีใหบริการเกมสออนไลนรายใหญ และเปนผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่รายใหญอันดับสามของประเทศปจจุบันการดําเนินธุรกิจของกลุมทรูแบงเปน 5 ธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ภายใตชื่อ ทรูมูฟ(ชื่อเดิม ทีเอ ออเรนจ) ธุรกิจออนไลน ภายใตชื่อ ทรูออนไลน (ซึ่งประกอบดวยบริการโทรศัพทพื้นฐานและบริการเสริม บริการโครงขายขอมูล บริการอินเทอรเน็ต และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือบริการบรอดแบนด สําหรับบุคคลทั่วไป และบริการ WE PCT หรือบริการโทรศัพทพื้นฐานใชนอกสถานที่) ธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก (ภายใตชื่อ ทรูวิชั่นส (ชื่อเดิมยูบีซ)) ธุรกิจดิจิตอลคอมเมิรซ ภายใตชื่อ ทรู ีมันนี่ ธุรกิจดิจตอลคอนเทนท ภายใตชื่อ ทรูไลฟบริษัทใหบริการโทรศัพทพื้นฐานภายใตสัญญารวมการงาน ิและรวมลงทุนกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ตามเงื่อนไข Build-Transfer-Operate (BTO) เพื่อจัดหา ติดตั้ง และควบคุม ตลอดจนบํารุงรักษาอุปกรณในระบบ ในการขยายบริการโทรศัพทจานวน ํ2.6 ลานเลขหมายใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนระยะเวลา 25 ป สิ้นสุดเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560โดยบริษัทเริ่มมีรายไดจากการใหบริการโครงขายโทรศัพทพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายน 2535นอกจากนียัง ้ไดรับอนุญาตใหเปดบริการเสริมตางๆ เชน บริการโทรศัพทสาธารณะและบริการอื่นๆ เพิ่มเติม ในป 2542บริษัทไดเปดใหบริการโทรศัพทพื้นฐานใชนอกสถานที่ PCT และในป 2544 บริษัทผานบริษัทยอยไดเปดใหบริการโครงขายสื่อสารขอมูลความเร็วสูง ซึ่งประกอบดวยบริการ ADSL และบริการ Cable Modemนอกจากนั้นในป 2546 ไดเปดใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบไรสายหรือบริการ Wi-Fi และในป
 5. 5. 52549 กลุมบริษัทไดรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการอินเทอรเน็ตเกตเวยระหวางประเทศในเดือนตุลาคม2544 บริษัทไดเขาถือหุน ในบริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) (ซึ่งเปนบริษัทแมที่ถือหุนในบริษัท ทีเอ ออเรนจ จํากัด) ในอัตรารอยละ 41.1 ซึ่งนับเปนการเริ่มเขาสูธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ ทั้งนี้ ทีเอ ออเรนจไดเปดใหบริการอยางเต็มที่ในเดือนมีนาคม 2545 และตอมา บริษัทไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) มากขึ้นตามลําดับจนกระทั่งปจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549)บริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 93.4 ทรูไดเริ่ม ัรับรูผลประกอบการของบริษัท กรุงเทพอินเตอรเทเลเทค จํากัด (มหาชน) และทีเอ ออเรนจ อยางเต็มที่นับตั้งแตตนไตรมาส 4 ของป 2547 ทั้งนี้ ทีเอ ออเรนจไดเปลี่ยนชื่อเปนทรูมูฟ เมื่อตนป 2549 ทรูมูฟ ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM (Global System for Mobile Communications) ที่ความถี่ 1800 MHzภายใตการไดรับอนุญาตจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม (“กสท”) ตามเงื่อนไข Build-Transfer-Operate (BTO)สิ้นสุดเดือนกันยายน ป พ.ศ. 2556ในระหวางป 2548 - 2549 กลุมบริษัททรูไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ สําหรับการใหบริการ อินเทอรเน็ต รวมบริการอินเทอรเน็ตผานโทรศัพท(VoIP) บริการโทรศัพทสาธารณะ บริการโทรศัพทพื้นฐาน และบริการวงจรเชื่อมตออินเทอรเน็ตระหวางประเทศในเดือนมกราคม 2549 บริษัทไดเขาซื้อหุน ยูบซี จาก MIH ทั้งหมด และตอมาไดดําเนินการเขาซื้อ ีหุนสามัญจากรายยอย (Tender Offer) ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนทางออมใน ยูบีซี รอยละ 91.8 ภายหลังการเขาซื้อหุนจากผูถือหุนรายยอยเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2549 ทั้งนี้บริษัทไดรวมผลประกอบการ ของยูบีซีอยางเต็มที่ตั้งแตตนไตรมาสที่ 1 ป 2549 และ ยูบซี ไดเปลี่ยนชือเปนทรูวิช่นส เมื่อตนป 2550 ทรู  ี ่ ัวิชั่นสดําเนินงานภายใตสัญญาสัมปทานจากองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย เปนระยะเวลา 25 ปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ป 2557 สําหรับการใหบริการผานดาวเทียม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สําหรับการใหบริการผานเคเบิลในป 2549 กลุมบริษัททรูมีรายไดรวมมากกวา 50,000 ลานบาท และมีสินทรัพยทั้งหมดกวา 1 แสนลานบาท โดยมีจํานวนพนักงานประมาณ 10,000 คนที่มา : http://www.truecorp.co.th/tha/about/about_history_2006.jspวิเคราะหทัศนภาพ Scenario Analysisการวิเคราะหสถานการณภายนอกที่สงผลกระทบตอองคกร 1. การเมืองไทย ทามกลางอุณหภูมิการเมือง ที่ภาคประชาชนและเครือขายนักวิชาการ ตลอดจนกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ยังเดินหนาประกาศจัดกิจกรรมและขึนเวทีชุมนุม เพื่อเรียกรองใหนายกฯทักษิณ "วางมือ ้การเมือง" โดยการขับเคลื่อนมีตอเนื่อง ในขณะทีพรรคไทยรักไทยและคนในรัฐบาล ตางยกเอา "การ ่เลือกตั้ง" และใหประชาชนเปนฝายตัดสินวาจะใหพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทํางานการเมืองตอไปหรือไม แตตลอดชวงหลายเดือนที่ผานมา คนในไทยรักไทยตางอึดอัด ไมรูวาหัวหนาพรรคจะตัดสินใจอยางไร เพราะเมื่อถูกสื่อจี้ถามก็บอกวาแลวจะมีคําตอบเร็วๆ นี้ ซึ่งความไมชัดเจนก็สงผลสะเทือนกับแผนการหาเสียงของ
 6. 6. 6พรรคดวย เพราะเสียงสะทอนจากคนชนบทตางสอบถามบรรดาอดีต ส.ส.ที่ลงพื้นที่ถึงทาทีชัดเจนวาตกลงจะเวนวรรคหรือจะเปนนายกฯตอไป นอกจากกระแส "ไมเอาทักษิณ" ที่ยงขยายตัวไปไมหยุดแลว ตัวแปร ัทางดานคดียุบพรรคก็ยังเปนสิ่งที่ฉุดความรูสึกคนในไทยรักไทย ใหเกิดหวั่นไหวในอนาคตดวย จึงไมใชเรื่องแปลกที่จะมีคลื่นใตน้ําในไทยรักไทยจากบรรดากลุมมุงตางๆ ที่มการเตรียมหาทางหนีทีไล ทั้งการจัดตั้ง ีพรรค "นอมิน" ไวรองรับเฉพาะกิจ อีกทั้งความพยายามจะหาตัวตายตัวแทน พ.ต.ท.ทักษิณ เพราะหากไมถึง ีที่สุดก็ไมจําเปนตองสละพรรคทิ้ง เนื่องจากไทยรักไทยยังมีจุดสามารถขายได ทั้งนโยบายประชานิยมที่คนในชนบทยังใหความนิยมสูง สิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงการพยายามผลักดัน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ขึ้นนั่งตําแหนง "นายกฯนอมิน" เห็นไดจากการปลอยขาวออกมาอยางตอเนื่อง แมคนใกลชิดพวกสายตรงนายกฯ ีทักษิณ จะออกมาเบรกและบอกเสมอวาหลังเลือกตั้งพ.ต.ท.ทักษิณ ถึงจะตัดสินใจอนาคตการเมืองของตัวเองก็ตาม ประการหนึ่ง ที่กลุมมุงในพรรค อยากใหมการปรับเปลี่ยน ก็เพราะวิเคราะหแลววาหากพ.ต.ท.ทักษิณ  ียังคงนั่งตําแหนงนายกฯตอไป การตอตานก็ไมหมดสิ้น และอาจทวีรุนแรงถึงขั้นแตกหัก สูใหเวนวรรคและปลอยใหแกไขรัฐธรรมนูญปฏิรปการเมืองแลวคอยกลับมาก็จะเหมาะสมกวา แตทาทีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ูกลับนิ่งเฉย และดูเหมือนวาจะไมรับเงื่อนไขการเมืองแบบนี้ดวย ! สวนหนึ่งจะวาไปแลว เปนการคัดคานจากกลุมสายตรง "จันทรสองหลา" ที่เกรงวาหากนายสมคิดขึนสูตําแหนง อํานาจในไทยรักไทยจะเสียศูนยและ ้ถูกยึดกุมจากกลุมที่สนับสนุนนายสมคิด ทั้งนี้แหลงขาวในไทยรักไทย ระบุวา กลุมวังน้ํายมของนายสมศักดิ์เทพสุทิน ที่มอดีตส.ส.อยูในกวนกวารอยคนใหการสนับสนุนนายสมคิดเต็มกําลัง และมีการพบปะกัน ีบอยครั้ง ขณะที่นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ เลขาฯพรรค ก็หนเอียงมาขางนี้ ดวยเหตุที่เกิดขัดแยงกับหัวหนา ัพรรคในหลายๆ เรื่อง โดยชนวนสําคัญแวววามาจากเรื่อง "สนามบินสุวรรณภูม" เปนหลัก และยิ่งแตกแยก ิเมื่อครั้งพ.ต.ท.ทักษิณ ถือหางขาง นายพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล หรือ "เฮียเพง" รองเลขาฯพรรค นั่งรักษาการ รมว.คมนาคม หนุนใหเฮียเพงไปดูแลเรื่องรถไฟฟาใตดิน 3 สาย หักหนานายสุริยะอยางเจ็บปวดยังไมนับรวมกลุมมุงอื่นๆ ที่เริ่มรวมตัวตังปอมกับกลุมสายตรงของพ.ต.ท.ทักษิณ ดังนั้นในไทยรักไทยจึงมี ้อาการคลื่นใตน้ํา ลาสุด น.ต.ศิธา ทิวารี โฆษกพรรคไทยรักไทย ไดออกมายืนยันวา พ.ต.ท.ทักษิณยังลงเปนปารตี้ลิสต ลําดับที่ 1 และเปนหัวหนาพรรคตอไป ดังนั้นทุกนโยบายของพรรคตองขับเคลื่อนตอไป ในอนาคตการจะรับตําแหนงการเมืองใดๆ หรือไม เปนสิทธิสวนบุคคลของพ.ต.ท.ทักษิณที่จะตัดสินใจ สวนความชัดเจนในการลงรับสมัครเลือกตั้งเปนส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของนายสมคิด ที่มขาววาจะไมลงสมัคร ีซึ่งเทากับตัดสิทธิจะเปน "นายกฯนอมินี" เพราะการโหวตเลือกนายกฯตองเปนส.ส.เทานั้น ในเรื่องนี้น.ต.ศิธา ตอบวา นายสมคิดยังเปนหนึ่งในประธานคณะกรรมการรณรงคการประชาสัมพันธเลือกตั้ง มีสวนคิดแคมเปญการเลือกตั้ง ซึ่งมีความสําคัญกับพรรค ฉะนันเมื่อทํางานเลือกตั้งใหกับพรรคแลว คงไมมีเหตุผล ้อะไรที่ทานจะไมลงสมัคร "ณ ปจจุบนทานยังมีใจและยินดีที่จะรวมกับงานของพรรคไทยรักไทย อยางไรก็ ัตามการตัดสินใจสุดทายตองขึ้นอยูที่ตัวของทาน" กระนันก็ดี ความเห็นจากฝายสายตรงของนายกฯทักษิณ ้อยาง น.พ.พรหมินทร เลิศสุริยเดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พูดถึงกรณีที่มีแกนนําพรรคบางคนออกมาสนับสนุนนายสมคิด ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี หาก พ.ต.ท.ทักษิณ เวนวรรคทางการเมือง วา ทุกคนมีสิทธิสนับสนุนกันได แตเชือวาจะไมทาใหประชาชนสับสน เพราะในกระบวนการประชาธิปไตย มีความ ่ ํ
 7. 7. 7แตกตางเกิดขึนได "จุดนีก็เปนขอยืนยันอีกครั้งวา ความแตกตางอยางสรางสรรค ทํากันอยางไร เปนเรื่อง ้ ้ธรรมดา ในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่เจริญแลว เวลาที่สงตัวแทนชิงตําแหนงประธานาธิบดีก็มีการ ตอสูกันภายในพรรค แตพอใครไดเปนแลวก็ชวยเหลือกัน ใหเกียรติกน" ทาทีเชนนี้ ไมตางอะไรเลย เปนการ  ัเฉไฉกลบเกลือนคลื่นใตน้ําในพรรค ที่กลุมมุงภายในรวมตัวสงสัญญาณขอเปลี่ยน "นายกฯคนใหม" ่  ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/2006/09/06/news_21514945.php?news_id=21514945 2. เศรษฐกิจ ขณะที่ผูใหบริการโทรศัพทมอถือคายเอกชน ทั้ง บมจ.แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส หรือเอไอเอส ืและบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ตางเรงออกแคมเปญมารับอนาคตการประกาศใชอัตราคาเชื่อมโครงขาย (อินเตอรคอนเน็คชั่น ชารจ หรือไอซี) ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติหรือ กทช. วานนี้ (5) เอไอเอสออกมาบอกวา กําลังเริ่มตนตอกย้ําแบรนดอีกครั้ง หลังผานสงครามราคาอันหนักหนวงชวงกลางๆ ปมาแลว ดวยการเลือกนักรองคายอารเอส "ลิเดีย-ศรัณยรัชต วิสุทธิธาดา" เปนพรีเซ็นเตอรประจําแบรนดวน-ทู-คอล สะทอนภาพวัยรุน สดใส รักอิสระ กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง ซึ่งการมี ั ตัวแทน หรือพรีเซ็นเตอรประจําแบรนด จะชวยใหลูกคาจําแบรนดไดดีขึ้น ในอดีต แบรนดวัน-ทู-คอล เคยใชบริการ "ปาลมมี่" อีฟ ปานเจริญ เปนพรีเซ็นเตอรประจําแบรนด ซึ่งหลายๆ คนยังจําภาพโฆษณาของเธอทามกลางฝูงโลมาได และเอไอเอสก็ยังคงสนับสนุนการออกคอนเสิรตของเธออยูเนืองๆ การเริ่มตนใหมกับการเลือกตัวแทนแบรนดวัน-ทู-คอล เอไอเอส ยังไมหยุดเพียงเทานี้ เพราะผูบริหารบอกอยางหนักแนนวาวางแผนไวแลววาจะขยายการใชพรีเซ็นเตอรประจําแบรนดไปที่จเี อสเอ็ม แอดวานซ และสวัสดี ดวย แตตองคัดเลือกพรีเซ็นเตอรสะทอนแบรนดอกระยะ ี ฝงดีแทค ก็ประกาศชูยทธศาสตรสนับสนุนใหแฮปปมีจดจําหนายมากที่สุดในอนาคต รับการ ุ ุประกาศใชคาไอซีเชนกัน ดวยการเปด "เครือขายหนารานบนมือถือ" หรือแมสซีฟ เวอรชวล ดิสทริบิวชั่น ของ “แฮปป ออนไลน” บริการเติมเงินผานมือถือ โดยอาศัยมือถือเปนหนาราน ไมใชขายผานรานขายมือถือทําใหประหยัดตนทุนไปเยอะ แถมยังมีรานเติมเงินมือถือเพิ่มขึ้นมหาศาล เพราะผูใชบริการมือถือทุกรายลวนสามารถเปนผูใหบริการเติมเงินไดทั้งสิ้น พรอมกับเหตุผลวา ราคาจะไมใชปจจัยสําคัญของการแขงขันอีกตอไป หลังประกาศใชคาไอซี เพราะราคาจะเขามาใกลเคียงกัน ดังนัน ความสะดวกจึงเปนเรื่องสําคัญ การ ้จําหนายผลิตภัณฑผานชองทางเล็กๆ นอยๆ จะมีพลังมหาศาล หันกลับไปมองหนวยงานดานสื่อสารโทรคมนาคมของรัฐ ทั้ง บมจ.ทีโอที และบมจ.กสท โทรคมนาคม ที่เคยเปนผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญของประเทศไทยกันบาง จนถึงวันนี้ ทิศทางจะไปทางไหนก็ยังไมแนชัด จะควบรวม หรือตางคนตางทําธุรกิจ ลวนยังหาที่สิ้นสุดไมได แมตางฝาย ตางจะเรงกําหนดกลยุทธการทําธุรกิจ แตกแขนงไปสูบริการอื่นๆ แตกยังไมแจมชัด ทิศทางธุรกิจของทั้งคู ยังคงตองรอการพิสูจน ขณะที่ผลการดําเนินงานซึ่งรายงานออกมา ็ลาสุด ก็มยอดที่ลดลงๆ รายรับหลักๆ ยังอยูที่การพึ่งพาสวนแบงรายไดจากภาคเอกชน ที่ไดรับสัญญารวมการ ีงานในยุคขยายบริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมเฟองฟู รายงานผลประกอบการที่ออกมาแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา หากไมมีรายรับสวนนี้ องคกรทั้งคูมีโอกาสรายไดติดลบอยางตอเนื่อง อีกทั้งภาพที่คนนอกมองเขา
 8. 8. 8ไปยังสององคกรนี้ ก็ดจะอาการหนักหนาสาหัส ยิ่งปลอยทิ้งไวก็มีแตจะถดถอย ดังนัน จึงตองเรงสรางความ ู ้เขมแข็ง และแข็งแกรงขององคกร จะควบรวมหรือไม จะกําหนดทิศทางธุรกิจอยางไรตองออกมาใหชด ัไมใชซ้อเวลา จนกระทั่งวันสุดทายมาเยือนอยางรวดเร็วเกินคาด ื มรกต คนึงสุขเกษม morakot@nationgroup.com ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/2006/09/06/news_21514431.php?news_id=21514431 3. สังคมและวัฒนธรรม ปจจุบันสภาพทางสังคมของไทยไดเปลี่ยนไปมากมีความเจริญกาวหนาทั้งทางดานเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่ทําใหผูคนสบายขึ้นทั้งในเรื่องของการทํางาน การใชชวิตประจําวัน การศึกษา ีการติดตอสื่อสาร เปนตนเมือมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพิมมากขึ้นจึงทําใหวฒนธรรมการดํารงชีวตของคน ่ ่ ั ิไทยเปลี่ยนไปทุกสิ่งที่ทาตองอาศัยและพึงพาเทคโนโลยีตางๆ ดังนั้นผูประกอบการที่ทําเกี่ยวกับสินคาทาง ํ ่  ้เทคโนโลยีจึงพัฒนาและผลิตสินคาตางๆเพื่อการตอบสนองที่เพียงพอตอความตองการเหลานั้น และสิ่งที่ใชอํานวยความสะดวกตางๆเปนตนวา โทรศัพทมือซึ่งตองอาศัยระบบสัญญาณในการติดตอซึ่งเปลี่ยนมาจากการที่ติดตอดวยจดหมาย หรือการเดนทางไปพบดวยตนเอง คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ททีตองใชสัญญาณหรือระบบเชื่อมตอเชนกันซึ่งมาแทนทีการศึกษาหาความรูจากตําราที่ตองใช ่ ่เวลาในการคนควา การสื่อสารอีเมลที่สงขอมูลไดมากมายและรวดเร็วสงแลวไดรับทันทีการสนทนาผานระบบอินเทอรเน็ทที่มีทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน เปนตน นันทนาการและบันเทิงที่สงถึงบานหรือ ระบบสัญญาณโทรทัศนยูบซีที่แทนการชมภาพยนตรหรือสารคดีจากโรงภาพยนตรที่ปกติตองเชาจากรานเชา ีเปนตน 4.เทคโนโลยี ในชวงปที่ผานมากระแสเกียวกับการใชงานระบบโทรศัพทผานระบบอินเตอรเน็ตนั้นไดเขามามี ่บทบาทในการดําเนินงานของธุรกิจหรือองคกร ในชื่อตางๆกัน เชน Internet Telephony, IP Telephony,VoIP ( Voice over IP ) , VoWLAN ( Voice over Wireless LAN ) , VoBB ( Voice over Broadband ) และ IPPBX แตมีลักษณะการทํางานและมาตรฐานที่แตกตางกัน โดยวัตถุประสงคหลักคือใชงานโทรศัพทผานทางโครงขายอินเทอรเน็ตหรือเน็ตเวิรคที่ใชงานอยูในปจจุบันผานโปรโตคอล TCP / IP เพื่อลดคาใชจายและตนทุนในการใชงานโทรศัพท ไมวาจะเปนการโทรทางไกลในตางจังหวัด ระหวางสาขา ระหวางประเทศโทรศัพทผานคอมพิวเตอรกบคอมพิวเตอร หรือระหวางคอมพิวเตอรกบโทรศัพทพื้นฐานธรรมดา เพื่อสราง ั ัมูลคาเพิ่มใหกบการใชงานโครงหลักหรือโครงขายเดิมที่มีอยู ั การใชงานโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ตในปจจุบันเปนที่รจักกันดีในชื่อของ VoIP หรือ Voice ูover IP ซึ่งรองรับทั้งการใชงานในลักษณะที่เปนเสียงพูดธรรมดาและการใชงานในลักษณะของโทรสาร ซึ่งทั้งหมดนี้อยูในพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เรียกวา IP Telepony ซึ่งเปนแนวคิดเกียวกับการนําเอาขอมูลของ ่เสียงพูด โทรสารหรือขอมูลอื่นที่เดิมเคยใชงานผานทางระบบโครขายโทรศัพทสาธารณะหรือที่เราเรียกวา
 9. 9. 9PSTN ( Public Switched Telephone Network ) โดยใชเทคโนโลยีของวงจรสวิทชแบบเดิม ( CircuitSwitching ) ซึ่งในปจจุบันไดลาสมัยลงและมีตนทุนตอการใชงานที่สูงรวมถึงมีขอจํากัดดานการใชงานสื่อ (Media) ในลักษณะที่ไมสามารถแชรใชรวมกันได โดยมาแปลงใหอยูในรูปแบบของขอมูลที่เปนแพคเก็ต Packet เพื่อใหสามารถสงผานไปในระบบอินเทอรเน็ตซึงเปนเน็ตเวิรคที่ใชเทคโนโลยีของแพคเกตสวิทช ่(Packet Switching) และการสวิทชขอมูล (Data Switching) และแชรการใชงานสื่อโดยอาศัยพืนฐานของ ้อินเตอรเน็ตโปรโตคอลหรือ TCP / IP ได ทําใหขอจํากัดเรื่องการเชื่อมตอระหวางโครงขาย ตนทุนการใชงานและการดูแลรักษาลดลง เพราะตนทุนของการใชงานโครงขายอินเทอรเน็ตในปจจุบันมีราคาคอนขางต่ําและเปนคาใชจายที่คงที่และเชื่อมตอถึงกันทั่วโลกโดยไมจําเปนตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม การพยายามลดตนทุนดานการใชงานโทรศัพทผานทางเครือขาย PSTN โดยนําโครงขายอินเตอรเน็ตมาใชงานใหเปนประโยชนจะเห็นไดจากการเริ่มใชงานโปรแกรมประเภทหองสนทนาหรือ Chat Room เชนTalk, IRC ( Internet Relay Chat) หรือโปรแกรมประเภทกระดานขาวอิเล็คทรอนิคสหรือ Webboard จนไปถึงโปรแกรมประเภทสงขอความสวนบุคคลประเภท Instant Messenger เชน ICQ, AOL Intstant Messenger,MSN, Qnext, Yahoo! Messenger, Jabber ซึ่งเริ่มแรกสามารถรับสงไดเฉพาะขอความ รูปภาพ และไฟลขอมูล และมีการพยายามพัฒนาใหสามารถสงเสียงในลักษณะของ Digital voice ไดแตยังคงมีขอจํากัด ดาน Banwidth โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูใชตามบานซึ่งใชงานอินเทอรเน็ตประเภท Dial-up อีกทั้งเทคโนโลยีการสงขอมูลเสียงยังไมดพอจึงไมสามารถรองรับการสนทนาแบบโตตอบในทันที ( real time) ที่ตองการ ีBandwidth ที่สูงได เมื่อโครงขายอินเทอรเน็ตไดขยายตัวขึ้นและมีการใหบริการอินเตอรความเร็วสูงกันอยางแพรหลายก็ไดมีการพัฒนาโปรแกรมประเภท IM ใหมความสามารถทางดานเสียงและมีการพัฒนาเพื่อใหสามารถ ีสนทนาโตตอบในทันทีไดขนมา ซึ่งโปรแกรมตัวที่เปนที่รูจักดีและมีชื่อเสียงไดแก Skype ที่นิยมกันอยาง ึ้รวดเร็วเพราะเปนฟรีแวรและสามารถใชงานไดเปนอยางดี จุดนีเ้ องเปนจุดเริ่มตนของการใชงานและพัฒนาระบบ VoIP แบบสวนบุคคล ซึ่งสงผลใหมีการพัฒนาซอฟแวรในลักษณะเดียวกันตัวอื่นขึ้นมา เชน GoogleTalk, MSN และ Yahoo! Messenger ในดานการใชงานในเชิงธุรกิจเดิมเทคโนโลยีดาน VoIP ไดถูกพัฒนาภายใตมาตรฐานของ VideoConference ซึ่งจะรองรับทั้งการใชงาน เสียง ภาพเคลื่อนไหว และขอมูล โดยกลุมประชุมของ VideoConference Forum มีบริษัทใหญเชน Cisco, VocalTec, 3COM และ Netspeak เขารวมอยูดวยโดยไดสรางมาตรฐาน H.323 ขึ้นเพื่อรองรับการสงขอมูลเสียงและวีดโอโดยใช IP และองคการโทรคมนาคมแหงชาติ ีสหรัฐหรือ ITU (International Telecommunication Union) ไดประกาศรับรองใหเปนมาตรฐานของระบบการประชุมผานวิดีโอ (Video Conference) โดยการใชงานนั้นจะตองใช Real-time Protocol (RTP) เพื่อชวยใหการสงขอมูลเสียงนั้นสามารถควบคุมเวลาใหไปถึงตรงตามความเปนจริงซึ่งเปนเรืองที่คอนขางยากที่จะ ่รับประกันคุณภาพของการสงขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดจึงตองมีการกําหนดคุณภาพของการใหบริการบนระบบเครือขาย หรือ QoS ( Quality of Service ) ขึ้นเพื่อปองกันปญหาเสียงติดขัดหรือชากวาความเปนจริงได ซึ่งนี่เองเปนสิ่งที่ยากที่สดในการจัดการระบบ Video Conference เพราะในระหวางทางที่จะ ุ
 10. 10. 10สงขอมูลเสียงไปนั้นอาจมีบางจุดที่ไมสามารถควบคุมคุณภาพของการสงขอมูลได ดังนั้นปจจุบนจึงมีผู ัใหบริการเครือขายเฉพาะเพือรองรับการใชโทรศัพทผานระบบอินเทอรเน็ตเรียกวา ITSP ( Internet ่Telephony Service Provider ) เพื่อใหบริการสงขอมูลที่ควบคุมคุณภาพการใหบริการไดตั้งแตตนทางจนถึง ปลายทางเลยทีเดียว ที่มา : http://www.ksc.net/item.aspx?channel=3&item=1214&page=16วิเคราะหสถานการณภายในองคกร 1. สถานการณทางดานการตลาด ทรูมูฟเปดแผยไตรมาส 4 เนนรักษาฐานลูกคา และทําตลาดแบบไลฟสไตลตามนโยบายคอนเวอรเจนท ดวยการการออกแคมเปญชิงเงิน 100 ลานบาท หวังใชเปนแมเหล็กดึงดูดใจลูกคา หลังไตรมาส 3 ลูกคาใหมไหลเขาสูงถึง 2.65 ลานราย นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ ผูอํานวยการดานการตลาดและการบริหารความสัมพันธกับลูกคา กลุมบริษัททรู คอรปอเรชั่น กลาวถึงผลประกอบการไตรมาส 3 ปนี้วา ทรูมูฟมียอดผูใชบริการสูงกวา 2 ไตรมาสที่ผานมารวมกัน โดยมีลูกคาเพิ่มสูงสุด 1.4 ลานราย หรือประมาณ 1 ใน 3 ของยอดลูกคาใหมทั้งหมด ทํามีฐานลูกคากวา 6.8 ลานราย สูงกวาเปาที่ตั้งไวภายในปนี้ 5.7 ลานราย และมีรายไดจากคาบริการสิ้นสุดไตรมาส 3อยูที่ 5,715 ลานบาท หรือโตขึ้น 30% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปทผานมา นอกจากนี้ ยังมีบริการนอน ่ีวอยซที่มยอดผูใชบริการเสียงรอสายหรือคัลเลอรริงโทน 1.3 ลานราย จีพีอารเอส 1.3 ลานราย ซึ่งบริการนอน ีวอยซหากคิดเปนรายไดถือวาโตมากคือจบไรมาส 3 โตถึง 70% หรือมีมูลคาประมาณ 586 ลานบาท คิดเปนรายได 10% ของรายไดทั้งหมด สวนตลาดโดยรวมสิ้นสุดไตรมาส 3 มียอดผูใชมือถือทั้งหมด 36.7 ลานราย หรือคิดเปน 56% ของประชากร และมีโอกาสเพิ่มขึ้นเปน 80% เพราะตลาดตางจังหวัดยังมีโอกาสโตอีกมาก สวนลูกคาใหมที่เพิ่มขึ้นสุทธิในไตรมาสนี้ 2.65 ลานราย สําหรับสวนแบงตลาดเอไอเอส 49% ดีแทค 31% ทรูมูฟ 18% ดานเครือขายทรูมูฟใชงบในปนี้ 7,000 ลานบาท ทําใหขณะนี้มพื้นที่ครอบคลุมกวา 92% คือผูใช ี100 คน ใชได 92 คน ถือวาใกลเคียงกับคูแขง ซึ่งจะใชเรืองของเครือขายเปนจุดขายทีจะสรางราคาสูงกวา  ่ ่ตลาดอีกตอไปไมไดแลว จากความสําเร็จของทรูมฟเมื่อชวงไตรมาส 3 ผูบริหารกลุมทรูกลาวย้ําวา มีสาเหตุมาจากหลายปจจัย ูไมวาจะเปนกลยุทธคอนเวอรเจนท ไลฟสไตล และการทํา โปรโมชันที่รวมบริการที่มีความโดดเดนตางๆ ในกลุมทรูเขาดวยกัน ขณะเดียวกันก็สะทอนใหเห็นแนวทางการเติบโตอยาตอเนื่องของทรูมูฟในตลาดไดเปนอยางดี ดวยการคิดคนรูปแบบแคมเปญการตลาดที่แปลกและแตกตาง จึงทําใหมการตอบรับจากตลาด ีเปนอยางดี เชน แคมเปญยูบซเี อเอฟ 3 และการเปดแคมเปญทรูไลฟพลัส มิติใหมของนวัตกรรมการบริหาร ีดวยยูบีซทรูมฟ ฟรีวว ี ู ิ
 11. 11. 11 นายอริยะ พนมยงค รองผูอํานวยการฝายการตลาด ทรูมูฟ กลาวถึงแผนงานชวงไตรมาส 4 วา ทรูมูฟจะเนนการรักษาฐานลูกคา และทําตลาดแบบไลฟสไตลเปนหลัก สําหรับการรักษาฐานลูกคาจะมีการออกแคมเปญใหลกคาทั้งโพสตเพดและพรีเพดรวมชิงเงิน 100 ลานบาท ทั้งนี้ หากเปนโพสตเพด 1 บิลคิดเปน 1 ูสิทธิ์ หรือการเติมเงิน 1 ครั้งถือเปน 1 สิทธิ์ ในการรวมชิงรางวัล นอกจากนี้ ยังเปดใหซื้อซีดีอัลบั๊ม Love toShare ในราคาพิเศษ รวมถึงการทํา True Transfer ที่โอนทั้งเงิน แอรไทม และวันได สวนเรื่องไลฟสไตล เร็วๆ นี้ทรูมฟมีแผนจะออกซูเปอรซิม ซึ่งเปนซิมที่ใหประโยชนมากกวาซิมที่มี ูอยูในทองตลาด ขณะเดียวกันก็จะมีการทํากิจกรรมเกียวกับดาวรุงลูกทุงที่มีการเปดตัวไปกอนหนานี้ และจะ ่ มีการทําแพกเกจเอสเอ็มเอสราคาถูกสําหรับกลุมที่ชอบสงขอความ เปนตน 2. สถานการณเทคโนโลยี ทรู ปกธงผูนําอินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร ของไทย ขยายศูนยดาตา เซ็นเตอร ครบวงจรแหงใหม ณเมืองทองธานี เพิ่มศักยภาพศูนยขอมูลอัจฉริยะ พรอมคุณภาพระดับโลก ISO 20000 เล็งเจาะกลุมลูกคาองคกรขนาดกลาง - ใหญกรุงเทพฯ 18 กันยายน 2550 - บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด ตอกย้ําผูนาดาน อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอรครบวงจร ประกาศเปดศูนยอินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร (IDC) แหงที่ ํ2 ศูนยเมืองทองธานี ดวยคุณภาพมาตรฐาน ISO 20000 ระดับโลก พรอมนําเสนอบริการใหม หลากหลายกวาเดิม ตอบโจทยความตองการบริการแบบ Total ICT Solutions ของลูกคาองคกรขนาดกลางและใหญ ชูจุดเดนศูนยไอดีซครบวงจรแหงเดียวในไทยที่มีระบบสํารองการทํางานของระบบโครงขายหลัก (Redundant ีCore Network) เพิ่มความมันใจและปลอดภัยสูงสุด ่ นายทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย ผูอํานวยการบริหารดาน Corporate Solutions, Wholesales & Dataบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา “จากความตองการของลูกคาองคกรที่ใชบริการอินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาตลอด 3 ป ทรูไดขยายศูนยอินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอรเปนแหงที่ 2 เพื่อใหบริการอินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอรแบบครบวงจร รองรับระบบเครือขายและ ขอมูลของลูกคา รวมทั้งเปนระบบสํารอง ซึ่งสามารถทํางานทั้งรวมกัน และทดแทนกันไดอยางสมบูรณแบบ โดยหากระบบในศูนยใดมีปญหา ระบบในอีกศูนยก็สามารถรองรับการทํางานไดทันที ทรู ไอดีซี จึงเปนศูนยไอดีซีแหงเดียวในไทยที่มีระบบสํารอง (Redundant Core Network) เพิ่มความมั่นใจใหลูกคาที่ใชบริการของทรูรวมทั้งบริษัทในเครือ นอกจากนี้ ทรู ไอดีซี ยังไดมาตรฐานรับรอง ISO 20000 ซึ่งเปนเครื่องหมาย รับประกันคุณภาพการบริการดานไอทีที่ไดมาตรฐานสากล ลูกคาทรูไอดีซี จึงมั่นใจไดถึงคุณภาพในการบริการ การเปดศูนยดาตา เซ็นเตอร ครั้งนี้จึงเปนความกาวหนาอีกขันที่จะยกระดับบริการ ้ของทรู และตอกย้ําวิสยทัศนคอนเวอรเจนซของกลุมทรู โดยเฉพาะในดาน Network Convergence ั นายเจนวิทย คราประยูร ผูจัดการทัวไป บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร จํากัด กลาววา ทรู ่อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร ศูนยเมืองทองธานี ตั้งอยูที่ชน 8 อาคารเจนีวา เมืองทองธานี มีพื้นที่รวม 2,600 ั้
 12. 12. 12ตารางเมตร เปนพื้นที่เฉพาะหองดาตาเซ็นเตอร 3 หอง พื้นที่รวมประมาณ 1,200 ตารางเมตร ระบโครงสรางพื้นฐานมีการออกแบบและวางระบบเปนอยางดี พรอมติดตั้งอุปกรณที่ทํางานทดแทนในจํานวนที่เหนือกวามาตรฐานศูนยไอดีซีท่วไป ลูกคาจึงไววางใจไดวาระบบและอุปกรณสําคัญจะอยูสภาพแวดลอมและการดูแล ัที่สมบูรณแบบที่สุด นอกจากนี้ยงมีศกยภาพพรอมรองรับบริการใหมๆ หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น อาทิ ั ั  บริการศูนยสํารองและกูคืนขอมูล (Disaster Recovery (DR) Solution Service)  ระบบบริการพื้นที่เก็บขอมูลออนไลน (Online Backup/ Online Storage Service)  ระบบบริการเพื่อการจัดเก็บและเรียกใชไฟลขอมูลบนเว็บ (NetDisk by True)  ระบบใหบริการการประชุมทางไกลแบบครบวงจร (Managed VDO Conference) ทรู อินเทอรเน็ต ดาตา เซ็นเตอร มีบริการครบวงจร รองรับความตองการของลูกคาองคกรอยางเต็มที่อาทิ บริการรับฝากเครื่องเซิรฟเวอร และอุปกรณ (Co-location) บริการจัดการเครื่องเซิรฟเวอรใหเชา(Dedicated Server Service) บริการ Web Hosting บริการพื้นที่เก็บขอมูลสวนตัวขององคกร และบริการปองกันความปลอดภัยขอมูล (Security & Firewall) รวมถึงบริการจัดโซลูชั่นตามความตองการของลูกคาเฉพาะราย (IDC Solution Service) เปนตนที่มา:ผูจัดการออนไลด; http://www.thaimobilecenter.com/promotion/promotion_news_detail.asp?nid=70 3. ผลประกอบการ ทรูมฟโชวสุดยอดผลประกอบการไตรมาส 2 ป 2550 ยอดผูใชเพิ่มขึ้นเปน 9.1 ลานราย รายไดเติบโต ูกวา 75%กรุงเทพฯ 22 สิงหาคม 2550 --ทรูมูฟ ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมทรู คอรปอเรชั่น โชวผลการดําเนินงานในไตรมาส 2 ประจําป 2550 มียอดลูกคาใหมเพิ่มขึ้นถึง 953,000 ราย ดันยอดลูกคารวมทะยานถึง 9.1 ลานราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 68% จากปลายไตรมาสที่ 2 ป 2549 และทําใหสวนแบงตลาดเพิ่มเปนประมาณ 20% ของจํานวนผูใชบริการในตลาดรวมทั้งหมด ประกาศรายไดรวมจากคาบริการจํานวน 8.73พันลานบาทเพิ่มขึ้นกวา 75% จากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา เผยบทพิสูจนความสําเร็จกลยุทธคอนเวอรเจนซ ไลฟสไตล และโครงขายสัญญาณครอบคลุมกวา 92% ของประชากรทั่วประเทศ พรอมการเติบโตอยาง กาวกระโดดของบริการ Non-Voice จากกลยุทธการตลาดเชิงไลฟสไตล คาดยอดลูกคาพุง ตอเนื่องตลอดถึงสิ้นป นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ ผูอํานวยการดานการตลาดและการบริหารความสัมพันธกับลูกคา กลุมบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) กลาววา “จากผลการประกอบการของทรูมูฟในไตรมาส 2 ป 2550ฐานลูกคาทรูมูฟเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมียอดลูกคาใหมเพิ่มขึ้น 953,000 ราย จากไตรมาสที่ผานมา558,000 ราย สงผลใหมียอดรวมลูกคาทั้งสิ้น 9.1 ลานราย และมีรายไดรวมทั้งสิ้น 8,737 ลานบาท (รวมคาเชื่อมโยงเครือขาย) เพิ่มขึ้น 75.6% จากไตรมาสเดียวกันของป 2549 นอกจากนี้ บริการเสริมตางๆ และ Non-
 13. 13. 13Voice นับเปนบริการที่สรางรายไดใหทรูมูฟอยางแข็งแกรง โดยรายไดจาก non-voice เติบโตอยางกาวกระโดดเปน 635 ลานบาท เติบโต 35.5% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ทั้งนี้ กําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยภาษี คาเสื่อมราคา และคาใชจายตัดจาย (EBITDA) เพิ่มขึ้นกวาเทาตัวคือ 105.5% จากไตรมาสเดียวกันของปที่แลว เนื่องจากรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งคาเชื่อมโยงโครงขายลดลงผลประกอบการในครั้งนี้ ถือเปนความสําเร็จจากการพัฒนาบริการอยางตอเนื่อง ประกอบดวย  การตลาดเชิงไลฟสไตล ตอบโจทยทุกไลฟสไตลของลูกคาทุกกลุม โดยเฉพาะการนําเสนอ Exclusive Content เติมเต็มวิสัยทัศนคอนเวอรเจนซ ไลฟสไตลของทรู  การผสมผสานบริการและผลิตภัณฑตางๆ ภายในกลุมทรู ทําใหทรูมูฟสามารถนําเสนอบริการที่ แตกตางจากผูใหบริการรายอื่น และเพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดใหลูกคา   กิจกรรมการตลาดตรงสูกลุมลูกคาทุกกลุมอยางตอเนื่อง  ความเชื่อมั่นในคุณภาพและความครอบคลุมของเครือขายทรูมูฟ โดยที่มีการลงทุนพัฒนาศักยภาพ ของสัญญานอยางตอเนื่องใหเทียบเทากับผูใหบริการรายอื่น โดยปจจุบันเครือขาย ทรูมูฟครอบคลุม 92% ของประชากรทั่วประเทศ“อยางไรก็ตาม“ในป 2550 ทรูมูฟยังคงมุงมันที่จะนําเสนอกลยุทธการตลาดที่เนนไลฟสไตลของลูกคาเปน ่สําคัญ โดยมีเราแผนนําเสนอแคมเปญหลากหลายตอบสนองทุกไลฟสไตลที่แตกตางกันของกลุมลูกคารวมทั้งมุงสรางสรรคนวัตกรรมบริการแบบคอนเวอรเจนซ Convergence ระหวางบริการตางๆ ในกลุมทรู ซึ่งถือวาเปนจุดเดนที่เหนือกวาคูแขง ทั้งนี้ ทรูมูฟสวนแบงตลาดในยอดผูใชบริการรายใหมของไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสกอนหนา เปน 26% และสําหรับสวนแบงตลาดผูใชบริการโดยรวมในปนี้คาดวาจะเติบโตขึ้นเปนกวา 20% จาก 19.3% ณ ปลายปที่แลว ในภาพรวมแลว ทรูมูฟและตั้งเปาขยายฐานลูกคาใหมเพิ่มขึ้น 1 ใน 3 ของการเติบโตของตลาดโดยรวม” นายสุภกิจกลาวทิ้งทายที่มา: http://www.truecorp.co.th/eng/news/news_detail.jsp?id=361
 14. 14. 14 4. รายชื่อผูถือหุน บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผูถือหุนรายใหญ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2550 (วันปดสมุดทะเบียนผูถอหุนลาสุดของป 2550) ื จํานวนหุน รอยละของหุน ชื่อผูถือหุน (ลานหุน) ทั้งหมด11. กลุมบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด2 1,351.64 30.022. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 379.17 8.423. กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว3 357.99 7.954. KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU (“KfW”) 341.36 7.585. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR 179.99 4.00LONDON6. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FOR 147.81 3.28AUSTRALIA7. HSBC (SINGAPORE) NOMINESS PTE LTD. 141.75 3.158. CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED 124.49 2.779. LBPB NOMINEES LIMITED 101.63 2.2610. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 93.12 2.071 รวมหุนสามัญและหุนบุรมสิทธิ ิ2 ประกอบดวย 1) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด และผูที่รายงานในกลุมเดียวกัน ซึ่งไดแก 2) บริษัทกรุงเทพเทเลคอมโฮลดิ้ง จํากัด 3) บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 4) บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วสจํากัด (มหาชน) 5) บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จํากัด (มหาชน) 6) บริษัท เจริญโภคภัณฑอีสาน จํากัด (มหาชน) 7) บริษัท เกษตรภัณฑอุตสาหกรรม จํากัด 8) บริษัท เจริญโภคภัณฑอน-เอ็กซ จํากัด 9) ิบริษัท ยูนีคเน็ตเวิรค จํากัด 10) บริษัท ไวด บรอด คาสท จํากัด 11) บริษัท ซี.พี.อินเตอรฟูด (ไทยแลนด) จํากัด12) บริษัทสตารมารเก็ตติ้ง จํากัด 13) บริษัท แอดวานซฟารมา จํากัด และ 14) Golden Tower Trading Ltd.3 ถือหุนเพื่อ KfW
 15. 15. 15บทวิเคราะหธุรกิจในธุรกิจนีนําทฤษฏี 3C มาใชในการวิเคราะห ดังนี้ ้Competitors การแขงขัน การแขงขันเมือผูที่จะเขาแขงขันนั้นมีความพรอมจึงเปนผูที่ไดเปรียบกวาคูแขงดวยเหตุน้ทรูจงเปน ่ ี ึองคการในระบบสื่อสารที่มีความมั่นคงกวาระบบอื่นๆ ถึงแมจะเปนการกาวเขามาแขงขันชากวา เพราะวาทรูมีระบบที่ใหการบริการมากมายหลายอยางที่คูแขงไมมี จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ลูกคาสวนใหญเปลี่ยนการใชบริการจากระบบอื่น เพราะเมือลูกคาใชบริการ ่ระบบอยางใดอยางหนึ่งสามารถที่จะรับสิทธิพิเศษที่จะรับบริการเพิ่มเติมในระบบ ถาดูจากการแขงขันแลวมีเพียงบางสวนทียงสูกับระบบอื่นยังไมไดกจะเปนการใหบริการถึงลูกคาใน ่ั ็สวนภูมภาคซึ่งเปนกลุมลูกคาสําคัญเชนกัน ิCustomers กลุมลูกคา เมื่อทรูเปดระบบเขาสูตลาดการแขงขันอยางเต็มตัวจึงมีลกคาทุกกลุม คือ สามารถครอบคลุมทุกกลุม ูทุกวัยเพราะการบริการที่หลากหลายทําใหผูที่ใชบริการสามารถลือกรับการบริการสวนใดสวนหนึ่งหรือรับการใหบริการทุกรูปแบบได เพราะจะไดระบบผลประโยชนที่เกียวเนื่องกัน จึงเปนอีกกลยุทธหนึงที่ทําใหทรูสามรถเพิ่มปริมาณ ่ ่กลุมลูกคาไดอยางรวดเร็วและรักษาเอาไวไดCost ตนทุนต่า ํ ทรูใชระบบทีพฒนาจากระบบสื่อสารพื้นฐานหรือการสือสารใชสายเดิมแลวเพิ่มการใหบริการสวน ่ ั ่อื่นเขาไปอีกทีหนึ่ง จึงเปนระบบสือสารที่ลงทุนอยูในเกณฑทพอเหมาะ และคุมคาเพราะการลงทุนเพียงครั้งเดียวแต ่ ี่สามารถใหบริการไดหลายรูปแบบได จึงถือไดวาเปนการลงทุนที่คุมและใหผลการตอบแทนที่รวดเร็วและมากกวาการสื่อสารเพียงระบบเดียวขอเสนอแนะ ในการสื่อสารที่จะสามารถรักษาและเพิ่มจํานวนกลุมลูกคาไดคือ ตองมีการใหบริการที่ครอบคลุมและใหบริการตามความตองการของลูกคา ทรูจึงเปนทางเลือกที่ไดรบความพึงพอใจสูงจากกลุมผูรับบริการ ั แตยังมีบางสวนที่ยังเขาไปใหบริการยังไมทั่วถึง จึงจําเปนอยางยิ่งที่ทางทรูตองเรงเขาติดตั้งและขยายระบบใหทวถึงตอไป ั่

×