1                  Course Syllabus MGT‐623            การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ       ...
2  อาจารยผูสอน        ดร. ดนัย เทียนพุฒ        ผูอํานวยการ ดี.เอ็น.ที.เน็ต (Dnt Net)        วิท...
3  Cohen, D.S. (2005). The Heart of Change Field Guide. MA: Harvard Business School Press.Collins, J. (2001). Good to Grea...
4   การวัดผล             แบบฝกหัด รายงานและการนําเสนอ          65%         สอบปลายภาค     ...
5                      งานประจําวิชา MGT‐623                                                           ...
6             3) วิเคราะหเปรียบเทียบ ผลการศึกษาทั้ง 2 บริษัท พรอม  ขอเสนอแนะและแนวทางในการนําไปใชตามทฤษฎีห...
7          ค งานแบบฝกหัดและกรณีศึกษา         อาจารยผูสอนจะมีแบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาตามความเหมาะสมของเนื้อห...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Mgt 623 walailak

652
-1

Published on

รายวิชา การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ MGT 623 ภาคเรียนที่ 2/2555

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
652
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mgt 623 walailak

 1. 1. 1   Course Syllabus MGT‐623  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ (Organization Development and Change) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณคําอธิบายรายวิชาMGT-623 การเปลียนแปลงและพัฒนาองคการ ่ ศึกษาการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคการ กลยุทธและเทคนิค ่วิธการจัดการตอการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปจเจกบุคคล กลุมและองคการ การพัฒนาองคการเพื่อ ีรองรับการเปลี่ยนแปลง ปญหาในการเปลี่ยนแปลงองคการ รวมทังการตอตานและแนวทางแกไข ้วัตถุประสงคของการเรียนการสอน ใหผเรียนได ู 1. มีความรูความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ทีมีผลกระทบกับ ่ธุรกิจ 2. มีความรูความเขาใจในความหมาย แนวคิด โมเดลจัดการตอการเปลี่ยนแปลงกลยุทธและเทคนิควิธีการในการจัดการตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาองคการ 3. ไดฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษาเพื่อวิเคราะห ดําเนินการ นําเสนอโซลูช่นในการจัดการ ัตอการเปลี่ยนแปลงขององคการจนสามารถพัฒนาองคการใหเติบโตสูความยังยืนในระยะยาว  ่Dr.Danai Thieanphut copyright 2012
 2. 2. 2  อาจารยผูสอน ดร. ดนัย เทียนพุฒ ผูอํานวยการ ดี.เอ็น.ที.เน็ต (Dnt Net) วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการหลักสูตรธรรมาภิบาลสําหรับผูบริหารระดับกลาง สถาบันพระปกเกลา รางวัลนักทรัพยากรมนุษยดเดนแหงประเทศไทย ประเภท นักวิชาการและที่ปรึกษา ี ป 2552 โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย ม.ธรรมศาสตร อาจารยพิเศษระดับปริญญาโท และปริญญาเอกหลักสูตรการบริหารการศึกษาและภาวะ ผูนํา ม.เซนตจอหน  นักวิจัย และกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ม.ราชภัฏสวนดุสต ิ Email: DrDanaiT@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/drdanai Blogger: http://www.drdanai.blogspot.comหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  1) ดร.ดนัย เทียนพุฒ (2552). เจาะ DNA ธุรกิจครอบครัวไทย กรุงเทพ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2) ดร.ดนัย เทียนพุฒ (2554). ไอเดียและนวัตกรรมในธุรกิจ (2) กรุงเทพ:คณะบุคคลโครงการ Human Capital 3) ดร.ดนัย เทียนพุฒ (2555). เสนทางสูดวงดาวของ HR (HR: Super Connector)กรุงเทพ: คณะบุคคลโครงการ Human Capital 4) ดร.ดนัย เทียนพุฒ (2555). คัมภีรสรางและรักษาธุรกิจครอบครัว กรุงเทพ:คณะบุคคลโครงการ Human Capital 5) ดร.ดนัย เทียนพุฒ (2555). 3 ไอเดียปรมาจารยคอทเลอร เขยาการตลาดโลกกรุงเทพ: 6) เอกสารประกอบการบรรยายและฝกปฏิบติ/กรณีศึกษา ัหนังสืออานประกอบColenso, M. (2000). Kaizen Strategies for Successful Organizational Change: London: Pearson Educational Limited.Dr.Danai Thieanphut copyright 2012
 3. 3. 3  Cohen, D.S. (2005). The Heart of Change Field Guide. MA: Harvard Business School Press.Collins, J. (2001). Good to Great. NY: Haper Collins Publishers, Inc.Collins, J.C. & Porras, J.I. (1994). Built to Last. NY: Harper Collins Publishers, Inc.Cummings, T.G. & Worley, C.G. (2008). Organization Development and Change. New York: McGraw-Hill, Inc.Gouillart, F.J. & Kelly, J.N. (1995). Transforming the Organization. NY : McGraw-Hill, Inc.Hesselbin, F. & Goldsmith, M. (2009). The Organization of the Future 2. San Francisco: Jossey- Bass.Holman, P. & Devane, T. (1999). The Change Handbook. San Francisco: Berret-Kochler Publishers, Inc.Hugos, M.H. (2009). Business Agrility. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.Kotler, P & Caslione, J.A. (2009). Chaotics. NY: AMACOM.Schein, E.H. (1992). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.ระยะเวลาการเรียนการสอนและสถานที่ เดือน กันยายน 2555 วันที่ 8, 13, 22 เวลา 09.00-17.00 น.  เดือน ตุลาคม 2555 วันที่ 6, 13 เวลา 09.00-17.00 น.  เดือน พฤศจิกายน 2555 วันที่ 3 เวลา 09.00-17.00 น.    Dr.Danai Thieanphut copyright 2012
 4. 4. 4   การวัดผล   แบบฝกหัด รายงานและการนําเสนอ 65%  สอบปลายภาค 35%           รวม 100%การประเมินผล     เปนไปตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตารางการเรียนการสอน  สัปดาหที่ 1  กิจกรรมการเรียนการสอน 8 ก.ย. 55  1 การเปลี่ยนแปลงของ PESTN ทีมีผลกระทบตออุตสาหกรรมและธุรกิจ ่ 2 Case Study : ความหมายของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองคการและการ จัดการเปลี่ยนแปลง ( OD & Change Management : ODCM) 15 ก.ย. 55 3 แนวคิด ทฤษฎี โมเดลของ ODCM 4 Case Study: การประยุกตใชโมเดลของ ODCM 22 ก.ย. 55 5 กลยุทธและเทคนิคใน ODCM 6 ODCM Best Practices (1) Banking Industry & Automotive Industry 6 ต.ค. 55 7 ODCM Best Practices (2) Retail Business, Consumer Business, Processing Industry etc. 13 ต.ค. 55 8. การพัฒนาองคการ : แนวคิดและโมเดลใหมของ Corporate Transformation 3 พ.ย. 55 9 ความทาทายของ ODCM : บทเรียนจากที่ปรึกษาธุรกิจในการจัดการ ดําเนินการ แกไขดวยโซลูชั่นแบบ Quick- Win -Final Paper/ Examination      Dr.Danai Thieanphut copyright 2012
 5. 5. 5   งานประจําวิชา MGT‐623                                                               (Job Assignment)  ดร.ดนัย เทียนพุฒ       การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากมีวัตถุประสงคใหผเู รียนไดเรียนรู แนวคิด หลักการและทฤษฎีดานการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการแลว การฝกปฏิบัติและกรณีศึกษาที่ เปนสถานการณซึ่งสอดคลองกับสภาพจริงๆ ของโลกธุรกิจ มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน  ในรายวิชา MGT‐623 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการ ไดกาหนดใหมีงานประจํา ํ วิชา (Job Assignment) ดังนี  ้ ก. งานกลุม 4 คน เพื่อศึกษาถึง “ความทาทายขององคการกับการเปลี่ยนแปลง ของโลกธุรกิจ”  1) ใหนักศึกษาเลือกประเภทธุรกิจมา 1 กลุมหรือประเภทธุรกิจโดยมีจํานวน 2 บริษัท  ในประเภทนั้นๆ  2) สัมภาษณผบริหารและพนักงานของทัง 2 บริษัทในประเด็นสําคัญตอไปนี ้ ู ้ 2.1 มีแนวโนมของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ อะไรที่จะมีผลกระทบกับธุรกิจในระยะอีก 3 ปขางหนา   2.2 สรุปใหไดวา แนวโนมในระยะ 3 ปขางหนาที่กระทบกับธุรกิจ (1) อะไรเปน แนวโนมที่แนนอน (Certainty) (2) อะไรเปนแนวโนมที่ไมแนนอน (Uncertainty)  2.3 สิ่งที่ผบริหารและพนักงานจะใชวธีการบริหารจัดการ กลยุทธเพื่อดําเนินการ ู ิ หรือวิธการอยางไรตอแนวโนมที่แนนอนและไมแนนอนที่ศกษาพบ  ี ึ 2.4 ปจจัยสําคัญอะไรที่จะดําเนินการใหประสบความสําเร็จตอการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจใน 3 ปขางหนา ตามขอ 2.1 และ 2.2   Dr.Danai Thieanphut copyright 2012
 6. 6. 6   3) วิเคราะหเปรียบเทียบ ผลการศึกษาทั้ง 2 บริษัท พรอม ขอเสนอแนะและแนวทางในการนําไปใชตามทฤษฎีหรือกลยุทธของODCM ในทัศนะของนักศึกษา  4) รายงานผลการศึกษา  a. จัดทํา Clip VDO นําเสนอผลการศึกษาที่เปนสาระสําคัญ พรอมรูปภาพประกอบของธุรกิจทีไปศึกษา  ่ b. รายงานรูปแบบเชิงวิชาการ (มีการอางอิง) 1 เลม  c. Write CD (ประกอบดวยรายงานการศึกษาและ Clip VDO) 5) กําหนดสง สัปดาหที่ 4 ของการเรียนวิชา MGT‐623 (6 ต.ค.55)  ข. งานกลุม 7-8 คน   ศึกษา บริษทระดับโลก หรือ บริษัทขามชาติ ทีประสบความสําเร็จและในชวงระยะ 10 ป ั ่ ที่ผานมานี้มีชอโดงดังเปนทีรูจกมาก โดยนําเสนอ 1บริษัท เกี่ยวกับ  ื่ ่ ั 1) คนหาวาอะไรคือ ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม คานิยม หรือ วิถขององคกร ที่ ีเปนหลักยึดและ ถายทอดมาจากรุนสูรุนขององคกรตั้งแตเริ่มตนจนถึงปจจุบัน   2) สังเคราะห การปรับเปลี่ยนหรือแปลงองคกร (Corporate Transformation) ออกมาเปนชวงหรือเปนระยะตั้งแตเริ่มกิจการ หรือกอตั้งธุรกิจมาจนถึงปจจุบน วามีประเด็นของการ ัเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบางเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทดังกลาว และสรุปเปนโมเดลของความสําเร็จอะไรไดบาง  3) โซลูชั่นพรอม แผนปฎิบัติการในการนํามาปรับใชกับ บริษัทหรือ ธุรกิจ ในประเทศไทยสําหรับการเตรียมพรอมสู AEC  2015   จัดทํารายงาน รูปเลมเชิงวิชาการ แบบงานวิจัย หรือ วิทยานิพนธ ( 5 บท) พรอม CD 1 ชุด นําเสนอในวันที่ 3 พ.ย.55       Dr.Danai Thieanphut copyright 2012
 7. 7. 7   ค งานแบบฝกหัดและกรณีศึกษา  อาจารยผูสอนจะมีแบบฝกหัดหรือกรณีศึกษาตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา  1. งานแบบฝกหัดและกรณีศึกษา อาจเปนงานบุคคลหรืองานกลุม ซึงนักศึกษาจะตอง ่ติดตามและสงใหตรงตามกําหนด  2. ในกรณีที่ขาดเรียนหรือขาดสงแบบฝกหัดและกรณีศึกษา ถือเปนความรับผิดชอบของนักศึกษาที่จะดําเนินการใหเรียบรอยภายในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน  งานทั้งขอ ก. ขอ ข และ ขอ ค. เปนคะแนนเก็บกลางภาคในสวนของ “รายงานและการ นําเสนอ”  Dr.Danai Thieanphut copyright 2012

×