จินตวิศวกร Imagineer

1,306 views
1,178 views

Published on

เริ่มปรากฎการณ์ใหม่ สู่ จินตวิศวกร

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
425
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จินตวิศวกร Imagineer

  1. 1. 1   จินตวิศวกร คืออะไร?                                                                  ดร.ดนัย เทียนพุฒ   นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ           คําวา จินตวิศวกร (Imagineer) ผูเขียนรูจักและชอบใจเมื่อไดยนคํานีในป 2005 ชวงที่  ิ ้ไปศึกษาดูงานประเทศสหรัฐอเมริกา  ผูเขียนเชื่อวา “ดินแดนแหงสวนสนุกและความบันเทิง” เชน Disneyland, Universal Studios คงเปนอะไรที่ทกคนไมวาเด็กหรือผูใหญตางก็อยากไปเที่ยว ไปดูความตื่นตาตื่นใจ ไดเลนเครื่อง ุ เลนระดับโลกที่หาไมไดในบานเรา  จินตวิศวกร (Imgineer) คือ เหลาวิศวกรทีมีจินตนาการ ซึ่งไดออกแบบบรรดาเครื่องเลน ่ตางๆ ธีมปารคดวยจินตนาการเพื่อใหผูทเี่ ขามาเที่ยวตืนเตนสุดขีด กลัวอยางมากทีสุดและสนุกทีสุดใน ่ ่ ่ดินแดนแหงจินตนาการเหลานี ้      ทีมาของ Imagineering  ่    ใน Wikipedia (http://en.wilipedia.org/wiki/Walt_Disney_Imagineering)จินตวิศวการ มีตนกําเนิดของคําทีมาจากการรวมคํา 2 คํา คือ  ่ Imagination--->  จินตนาการ  Engineering‐‐‐‐>           วิศวกร  Imagination + Engineering = Imagineering เปนที่รจักครั้งแรกในป 1940 โดย Alcoa ูที่บอกวาคือการรวมคํา 2 คําขางตนและปรับใชโดย Walt Disney ในทศวรรษตอมาเพื่อใชบรรยายชุดทักษะของพนักงาน WDI (Walt Disney Imagineering) ที่เรียกกันวา Imagineer (จินตวิศวกร) จินตวิศวกรคืออะไร ?                                                                                        ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 
  2. 2. 2   จินตวิศวการ (Imagineering) กําหนดความรับผิดชอบในการออกแบบและสรางธีมปารคของดีสนีย รีสอรท เรือสําราญและความบันเทิงอืนๆ ในทุกระดับของโครงการที่พัฒนาขึน  ่ ้    จินตวิศวกร (Imagineer) เปนบุคคลที่มทักษะและความเกงอัจฉริยะ (Talent) อยาง ีกวางมาก ซึงบริษัทวอลทดสนียมงานมากกวา 140 ชื่อที่อยูในความรับผิดชอบของจินตวิศวกร ยังรวมถึง ่ ี ีงานวิศวกร สถาปนิก นักออกแบบแสดง นักเขียนการแสดง กราฟฟคดีไซนเนอร เปนตน    หลักการสําคัญของจินตวิศวการ  ในขณะที่การสรางไอเดีย (Ideation) และกระบวนการระดมความคิดเปนสิ่งสําคัญ แตใน “จินตวิศวการ” มีหลักการสําคัญดังนี้ (สรุปมาจาก Blog: Cool Insider 2010, May 28)    * http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Imagineering   หลักการที่ ความจําเปนในการเติมเต็มความตองการที่เฉพาะเจาะจง ตัวอยางเชนเครื่องเลนที่ 1  California Adventure ซึ่งเรียกวา Soarin’ Over California ถูกสรางขึ้นเพื่อให  ลูกคาสนุกสนานกับความรูสึกของการบิน แตทําไดในราคาที่ไมสูง โดยผูใชบริการ  สามารถบินมองไปทั่วแคลิฟอรเนีย       จินตวิศวกรคืออะไร ?                                                                                        ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 
  3. 3. 3       การรวบรวมความคิดที่สามารถพัฒนาและทําอยางประณีตกับการใชงานในอนาคต หลักการที่ 2  ในกรณีของดีสนียแลนด สิงหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจเริมแรกคือ   ่ ่             “The Museum of   Wired”  ซึ่งตอมาไดกลายมาเปน “The Haunted                            Museum  (คฤหาสนผีสิง)”           จินตวิศวกรคืออะไร ?                                                                                        ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 
  4. 4. 4          หลักการที่ หลักการของ “Blue Sky Speculation” ขอบฟาไรขีดจํากัด หองใตหลังคา ซึ่ง 3  ไอเดียถูกสรางขึ้นโดยไมมีขดจํากัด โดยเปนอะไรก็ไดในโลกแหงแดนสุขาวดี ี               หลักการที่ ความจําเปนทีตองปรับปรุงงานอยูเ สมอ เพื่อใหมนใจวายังมีท่วางเสมอสําหรับ  ่ ั่ ี 4  นวัตกรรมอยางแนนอน   หลักการที่ วัตถุประสงคของการเลาเรื่องในลักษณะนิสัยโดยรวมและดื่มด่ํา สิ่งนีหมายความวา ้ 5  ทุกๆ ในรายละเอียดไมวาสิงนันจะเล็กนอยเพียงใด ก็จะไดรับการใสใจดูแลทั้งหมด   ่ ้   Imagineer Roadmap      สถาบันจินตวิศวการ (www.imagineeringacadevy.nl) ไดพัฒนาโรดแมปสําหรับการแปลงรูปธุรกิจใหมนวัตกรรมใหมๆ ซึงประกอบดวย 4 ขั้นตอนดวยกันดังนี้ ี ่  แรงบันดาลใจ (Inspiration) เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดเปลี่ยนหลักการพื้นฐานโดยมุงไปสูเศรษฐกิจนวัตกรรม (Innovation Economy) ดังนันสิ่งแรกทังบุคคล บริษัทและองคกรตองรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรควาเปน ้ ้อยางไร ซึ่งตองทําการวิเคราะห DNA ของบริษัทและแปลไปเปนความคิดเพื่อแปลงรูปความคิด(Transformation Thinking) อันจะทําใหมการสรางสิงใหมทมีความหมาย ี ่ ี่จินตวิศวกรคืออะไร ?                                                                                        ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 
  5. 5. 5    การสราง (Creation) ขั้นตอนนี้สนใจในสิ่งที่เรียกวา จินตนาการและวิธีการ จิตสํานึกและสัญชาติญาณ การสรางสรรคและการออกแบบ การสรางแนวคิดในกระบวนการสรางไอเดียสรางสรรคของ DNA บริษัทจะถูกแปลไปสูแนวคิดเชิงประสบการณสัมพันธกับธุรกิจ ดังนันความรูและความเขาใจในกระบวนการสรางสรรคและจัดการคิดสรางสรรคเปนสิ่ง ้สําคัญมากในขั้นนี้  การสํารวจ (Exploration) ถาเราเขาใจวาทําไมและวิธอยางไรในการพัฒนาแนวคิดเชิงประสบการณใหม (New ีExperience Concept) ก็จะนําไปสูการแปลงรูปองคกร ขั้นตอนนี้เปนการออกแบบแพลตฟอรมสําหรับสถานการณใหม ซึ่งจําเปนตองสรางโมเดลธุรกิจ (Business Model) สําหรับผลิตภัณฑใหม บริการใหม เทคโนโลยีใหม โลจิสติกสใหมและเครือขายใหม เปนตน  การจัดองคกร (Organization) เมื่อเราได แนวคิดเชิงประสบการณใหม ก็มีความจําเปนตองการวิธีใหมสําหรับองคกร ดังนันการจัดการองคประกอบสําคัญ เชน ความเปนผูนา คุณภาพสวนบุคคลและการ ้ ํสื่อสารแบบเปดใจและการลดสายบังคับบัญชา ฯลฯ สิงเหลานี้ชวยใหเกิดจินตวิศวการ ่ ริเริ่มจินตวิศวกรในเมืองไทย ตามทีนําเสนอมาเปนเรื่องราวของ จินตวิศวการ (Imagineering) และจินตวิศวกร ่(Imagineer) ผูนําเสนอใหธรกิจไดรูจักคํานี้ในแวดวงวิชาการอยู 2 ลักษณะตั้งแตป 2005 คือ ุ - ลักษณะแรกเปนตัวอยางทีชักนําใหเห็นวาคนทํางานหรือพนักงานในองคกรสามารถ ่“คิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม (InnoCreativity Thinking)” โดยนําเสนอเปนหนึงในกรณีศึกษาของการคิด ่ไอเดียที่นาไปสูนวัตกรรมตามหลักการสําคัญของจินตวิศวกรใหกับองคกรและอีกหลายบริษท ํ ั - ลักษณะสองเปน Knowledge Imagineer หรือจินตวิศวกรความรู หมายถึง เปนทัง ้ผูสรางจินตนาการและวิศวกรออกแบบความรู ซึงจินตวิศวกรความรูนตอง ่  ี้ -จินตวิศวกรคืออะไร ?                                                                                        ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 
  6. 6. 6   1) เขาใจถึงพฤติกรรมการเรียนรูของคนรุนใหมวาเปนอยางไร 2) จะหยิบวิธการเรียนรูแบบไหนมาใชไดอยางสอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียน ี 3) จัดสภาพแวดลอมที่จะทําใหผูเรียนไดปลอยจินตนาการเมื่อมีการกระตุนจากวิธการเรียนรูจนเกิดผลลัพธของการเรียนรูตามที่องคกรหรือธุรกิจตองการ ี  ตัวอยางแนวคิดของจินตวิศวกรที่ผูเขียนไดนําเสนอ เชน 1) ในหนังสือบริหารคนในทศวรรษหนา (ดนัย เทียนพุฒ, 2551: 78) และเพิ่มเติมตอมาในหนังสือ “ทุนมนุษยจัดการใหดีสูดเี ลิศ :แนวทางวิจัยโมเดลการวัดทุนมุนษย “(ดนัย เทียนพุฒ, 2553: 296) วา “จินตวิศวกรความรู บางครั้งเรียกวา Knowledge (K)-Imagineer ทําหนาที่สรางสมรรถภาพเชิงกลยุทธ (Strategic Capabilities) ดูแลและจัดการสินทรัพยทางความรู การออกแบบคลังความรู การกําหนดรูปแบบองคกรนักปฏิบัต/ิ ชุมชนนักปฏิบัติ โดยบทบาททีมุงหวังของจินตวิศวกรความรู ่คือ การเปลี่ยนองคกรอยางกาวกระโดด การพัฒนานวัตกรรมและการผลิตความรู การพิชิตอุปสรรคอยางเฉลียวฉลาด (การควบคุมสถานการณ รูจกตัวตนของเรา การเขาถึงทางแกปญหาไดอยางโปะเชะ และมอง ัโลกในแงด) ี 2) เมื่อปที่แลว (ป 2554) ไดไปจุดประกายใหกบ รศ.ดร.ดํารงค อุดมไพจิตรกุล ผ.อ. ัหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการความรู) หรือ ป.โท KM ของ ม.ราชภัฎสวนดุสิต วาทิศทางใหมของหลักสูตรนาจะนํา Imagineer ไปใชเปนชื่อ ซึ่งเร็วๆ นี้ไดพัฒนาเปนปริญญาดุษฎีบัณฑิตในชื่อที่ผูเขียนแนะนําไว คงไดรับอนุมัติเปดหลักสูตร ป.เอก ในชื่อใหมที่ เก ๆ อีกไมนานเกินรอครับ     จินตวิศวกรคืออะไร ?                                                                                        ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2555 

×