การนำเสนอ IHG Value ฉบับสมบูรณ์

1,954 views
1,833 views

Published on

รายงานการนำเสนอ IHG Value ฉบับสมบูรณ์ ของ นศ.MBA มรภ.ภูเก็ต เทอม1/2557

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,954
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การนำเสนอ IHG Value ฉบับสมบูรณ์

 1. 1. รายงาน เรื่อง กรณีศึกษา อินเตอรคอนติเนนทัล โฮเทล กรุป (IHG) จัดทําโดย 1) นางสาวกัลยรัตน สุขชาตรี 5780141103 2) นางสาวจรรจิรา คนไหว 5780141105 3) นางสาวจุฑามาศ ศรีโสภา 5780141106 4) นางสาวณาธิภัฏ กิตติเชษฐ 5780141110 5) นางสาวนันทนภัส ณ นคร 5780141113 6) นายวุฒธิพงษ รุจามาศ 5780141120 7) นายสมศักดิ์ เกื้อชาติ 5780141122 8) นางสาวสุดธิดา คําพุทธ 5780141123 9) นายสุวัจน เดชภิบาล 5780141124 10) นายอติพงศ ปราบทุกข 5780141125 11) นางสาวอาลิษา ชัชวาลย 5780141130 นําเสนอ ดร.ดนัย เทียนพุฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 2. 2. 2   รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของ รหัสวิชา 4472141 การบริหารองคการและการเปลี่ยนแปลง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 คํานํา รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของวิชา...โดยมีจุดประสงค เพื่อการศึกษาความรูที่ไดจาก เรื่อง อินเตอรคอนติเนนทัล โฮเทล กรุป (IHG) ทั้งนี้ ในรายงานนี้มีเนื้อหาประกอบดวยความรู เกี่ยวกับธุรกิจตางชาติ ที่ดําเนินการธุรกิจเครือโรงแรมมากกวา 10 ป ผูจัดทําไดเลือกหัวขอนี้ในการทํารายงาน เนื่องมาจากเปนเรื่องที่นาสนใจ รวมทั้งแสดง ใหเห็นถึงการทําธุรกิจ ผูจัดทําตองขอขอบคุณอาจารย ดร.ดนัย เทียนพุฒ ผูใหความรู และ แนวทางการศึกษา หวังวารายงานฉบับนี้จะใหความรู และเปนประโยชนแกผูอานทุกๆ ทาน หากมีขอเสนอแนะประการใด ผูจัดทําขอรับไวดวยความขอบพระคุณยิ่ง
 3. 3. 3   สารบัญ หนา คํานํา.................................................................................................................................................ก สารบัญ.............................................................................................................................................ข สารบัญตาราง...................................................................................................................................ค สารบัญรูป ........................................................................................................................................ง 1.ความเปนมา InterContinental Hotels Group (IHG)......................................................................1 2.โรงแรมในเครือของแบรนด IHG.................................................................................................3 3.ความรับผิดชอบขององคกร...........................................................................................................8 4.วิสัยทัศนของบริษัท IHG...............................................................................................................9 5.วัฒนธรรมขององคกร IHG..........................................................................................................10 6.การวิเคราะหตอกลยุทธของ InterContinental Hotels Group.......................................................11 7.เปรียบเทียบการเติบโตขององคกร InterContinental Hotels Group (IHG)..................................13 8.เแผนการปฏิบัตินํามาปรับใชกับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย แบรนดโรงแรมไทย..................13 9.รูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจ IHG.........................................................................................14 10.กลยุทธของ InterContinental Hotels Group (IHG)...................................................................14 11.รูปแบบการดําเนินงานเพื่อการเปนแบรนดชั้นนํา......................................................................15 12.การวิเคราะหตอกลยุทธของ InterContinental Hotels Group.....................................................16 13.แผนการปฏิบัตินํามาปรับใชกับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย แบรนดโรงแรมไทย.................16 14. Big Idea IHG............................................................................................................................17 15.วิเคราะห SWOT Analysis ของ IHG .......................................................................................17
 4. 4. 4   16. Five Forces Model...................................................................................................................19 17.วิเคราะห โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค(Threats)...........................................................21 18.จุดแข็ง (Strength) ที่สําคัญที่สุดของIntercontinental Hotel Group............................................22 19.โอกาส (Opportunity) ที่สําคัญที่สุดของ Intercontinental Hotel Group ...................................23 20.บทสรุปการวิเคราะหและขอเสนอแนะตอกลยุทธของIntercontinental Hotel Group ...............24 21.ตัวอยางโรงแรมตางๆ................................................................................................................26 บรรนณานุกรม...............................................................................................................................27 สารบัญตาราง ตารางที่ หนา ***1***ความเปนมาของบริษัท.......................................................................................................2 ***2***โรงแรมในเครือของ ไอเอชจี (IHG)...................................................................................4 3***โรงแรมในเครือของ IHG ในประเทศไทย..........................................................................6 ***4***บทสรุปการวิเคราะหและขอเสนอแนะตอกลยุทธของIntercontinental Hotel Group).....24
 5. 5. 5   สารบัญรูป รูปที่ ขนาดตัวอักษร = 10 หนา ***1// แสดงรูปMr. Wam Bass ผูกอตั้ง IHG..................................................................................1 ***2//แสดงรูปโรงแรมในเครือของแบรนด ไอเอชจี IHG.............................................................3 ***3//แสดงรูปบัตรสมาชิกสําหรับลูกคา.......................................................................................8 ***4//แสดงรูปวิสัยทัศนของบริษัทไอเอชจี IHG..........................................................................9 ***5//แสดงรูปวัฒนธรรมขององคกร IHG..................................................................................10 ***6//แสดงรูปเปรียบเทียบการเติบโตขององคกร InterContinental Hotels Group (IHG)...........13 ***7//แสดงรูปกลยุทธของ InterContinental Hotels Group (IHG)..............................................15 ***8// แสดงรูป Big Idea IHG......................................................................................................17 ***9// แสดงรูป InterContinental.................................................................................................26 ***10//แสดงรูป Candlewood Suites...........................................................................................26 ***11// แสดงรูป Holiday Inn Express........................................................................................26 ***12// แสดงรูป Holiday Inn......................................................................................................27 ***13// แสดงรูป Holiday Inn Resort...........................................................................................28
 6. 6. 6   ***14// แสดงรูป Holiday Inn Club Vacation..............................................................................28 ***15// แสดงรูป Hotel Indigo.....................................................................................................28 ***16// แสดงรูป Staybridge Suites.............................................................................................29
 7. 7. 7   InterContinental Hotels Group (IHG) 1//ความเปนมา InterContinental Hotels Group (IHG) //////InterContinental Hotels Group (IHG) อินเตอรคอนติเนนทัล โฮเทล กรุปไอเอชจี เปนกลุม ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย Mr. William Bass ในขณะที่กอตั้งโรงงานผลิตเบียร ที่ใหญที่สุดในประเทศ อังกฤษ และมีชื่อเสียงมีการทําเครื่องหมายการคาเปนรูปสามเหลี่ยมสีแดง และกลายมาเปน เครื่องหมายการคาแรกที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ ในป ค.ศ.1961 บริษัท Bass จากนั้นบริษัท ไดประกาศขายหุนบริษัทเครื่องดื่มเพื่อจะเริ่มตนธุรกิจโรงแรมอยางเต็มที่เมื่อป ค.ศ. 1988 โดย กิจการมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และไดรับโอกาสขยายธุรกิจเขาไปยังตางประเทศมากขึ้น //////ความเปนมาของบริษัท อินเตอรคอนติเนนทัล โฮเทล กรุป (InterContinental Hotels Group) //////ไอเอชจี เปนกลุมธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดย Mr. Wam Bass ในขณะที่กอตั้งโรงงานผลิตเบียร ที่ใหญ ที่สุดในประเทศอังกฤษ และมีชื่อเสียงมีการทําเครื่องหมายการคาเปนรูปสามเหลี่ยมสีแดง และ กลายมาเปนเครื่องหมายการคาแรกที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ ในป ค.ศ.1961 บริษัท Bass จากนั้นบริษัทไดประกาศขายหุนบริษัทเครื่องดื่มเพื่อจะเริ่มตนธุรกิจโรงแรมอยางเต็มที่เมื่อป ค.ศ. 1988 โดยกิจการมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และไดรับโอกาสขยายธุรกิจเขาไปยังตางประเทศ มากขึ้น รูปที่//1// Mr. Wam Bass ผูกอตั้ง IHG
 8. 8. 8   ตารางที่//1//ความเปนมาของบริษัท ค.ศ. 1777 เปนบริษัทขายเบียร จากนั้นหันมาเริ่มตนธุรกิจโรงแรม ค.ศ. 2000 เปลี่ยนชื่อแบรนดมาเปน ซิก คอนทิเนนส ค.ศ. 2003 เปลี่ยนชื่อแบรนดมาเปน อินเตอรคอนติเนนทัล โฮเทล กรุป (InterContinental Hotels Group) ค.ศ. 2003 เปลี่ยนชื่อแบรนดมาเปน อินเตอรคอนติเนนทัล โฮเทล กรุป (InterContinental Hotels Group) //////นวัตกรรมการดําเนินงานของแบรนด ไอเอชจี (IHG Innovation) //////InterContinental Hotels Group (IHG) เปน Cashing ในตลาดที่เดินหนา อยางรวดเร็ว ซึ่งใน ประทศไทยของเราการตอบรับดวยแผนเชิงรุกที่จะเพิ่มจํานวนโรงแรม และรีสอรทในชวงหาป ขางหนา สวนหนึ่งเพื่อการดําเนินงานของประชาคมอาเซียน (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) //////-ไอเอชจี IHG ดําเนินธุรกิจในวิธีการที่แตกตางกัน วิธีการทํางานของธุรกิจ คือ การบริหาร แบบแฟรนไชส, การบริหารโดยผูบริหารดูแลให และการเปนเจาของธุรกิจ //////-รูปแบบธุรกิจของไอเอชจี IHG มุงเนนไปที่การจัดการและแฟรนไชสโรงแรม เชน การเขาไป บริหารงานกับโรงแรมที่สรางไวอยูแลว แบรนดของเราเขาไปบริหารงานให ในขณะที่คูแขงทาง ธุรกิจของเรามุงเนนไปในทางการเปนเจาของโรงแรมเองที่สรางโรงแรมขึ้นมาใหม
 9. 9. 9   //////-แบรนดไอเอชจี เปนตลาดโรงแรมเปดบริการอยูทั่วโลก มีโรงแรมในเครือทั้งหมด 11 แบรนด โรงแรม ปจจุบันมีโรงแรมบริหารงานอยูกวา 4,704 แหง และมีหองพักกวา 688,517 หอง ดําเนินการอยูกวา 100 ประเทศทั่วโลก //////-เปนธุรกิจดานโรงแรมที่เติบโตอยางรวดเร็ว ดวยแผนเชิงธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นจํานวนของโรงแรม และรีสอรท เปนเชนโรงแรมที่เปนหนึ่ง 2//โรงแรมในเครือของแบรนด ไอเอชจี IHG //////โรงแรมในเครือของแบรนด ไอเอชจี IHG (InterContinental Hotels Group) ประกอบดวย 11 แบรนด โรงแรม รูปที่//2//โรงแรมในเครือของแบรนด ไอเอชจี IHG
 10. 10. 10   //////โรงแรมในเครือของ ไอเอชจี (IHG) แตละแบรนดโรงแรมก็จะเนนการตกแตง และการบริการ ที่แตกตางกันไปเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา ตารางที่//2//โรงแรมในเครือของ ไอเอชจี (IHG) Opening Our Doors Since 1946 โรงแรม InterContinental เปนโรงแรมระดับหาดาว มีความ เขาใจในทองถิ่นนั้นๆ เนนเรื่องสถานที่ตั้งที่สะดวก การ ตกแตงแตละหองมีสไตลที่โดดเดน มีความสงางาม เหมาะ สําหรับนักเดินทางที่มีรสนิยม Celebrate the Essence of Chinese Hospitality โรงแรม Hualuxe ออกแบบตกแตงใหดูหรูหราเปน ธรรมชาติ กลมกลืนเขากับวัฒนธรรมของจีน เพื่อใหลูกคา ไดรับการบริการที่ประทับใจ Enabling Your Success โรงแรม Crowne Plaza เหมาะสําหรับนักเดินทางที่ตองการ เดินทางมาเพื่อธุรกิจ จัดสัมมนา ใหบริการหองประชุมแบบ ครบครัน Infused with Local Flavor โรงแรม Hotel Indigo® มีการออกแบบที่สดใหม มี เอกลักษณของทองถิ่นนั้นๆ อยางชัดเจน เปนแบบบูติก มี การสอดแทรกงานศิลปะและวัฒนธรรม และเรื่องของ อาหารที่ไดรับอิทธิพลในประเทศนั้นๆ
 11. 11. 11   Your Wellness Travel Partner โรงแรม Even Hotels เปนการนําเสนอมุมมองใหมในการ เดินทางใหกับลูกคาที่ใสใจเรื่องสุขภาพ ในการเขาพักก็จะ สามารถหาความสมดุลที่ทําใหรูสึกไดถึง ความสุขทั้ง สุขภาพกายและสุขภาพใจ Feel the Difference โรงแรม Holiday Inn มีความสดใหมทันสมัย มีความ สะดวกสบายทําใหผูเขาพักสามารถผอนคลายและ เพลิดเพลินกับสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เด็กๆสามารถ ทานอาหารฟรี และมีสถานที่สําหรับเด็กๆไดรวมทํา กิจกรรมรวมกับครอบครัว Family Fun For All โรงแรม Holiday Inn Resort เหมาะสําหรับลูกคาที่มา พักผอนกันทั้งครอบครัว ที่ตองการพักผอนแบบเปน กันเองทามกลางธรรมชาติหรือทะเล Designed for the Entire Family โรงแรม Holiday Inn Club Vacations เปนวิลลาเหมาะ สําหรับลูกคาที่มากันเปนครอบครัวใหญที่ตองการความ เปนสวนตัวสูง ตองการพักผอนใหเต็มที่ Smart. Very Smart. โรงแรม Holiday Inn Express เปนอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับ นักทองเที่ยวที่ตองการความเรียบงาย สะดวก ราคา ประหยัด ไมเนนเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใน โรงแรมมากนัก
 12. 12. 12   Unpack and Settle In โรงแรม Stay Bridge Suites เปนโรงแรมที่เหมาะสําหรับ ลูกคาที่ตองการพักผอนแบบยาวนาน มีบริการแบบครบ ครัน หองพักครบวงจร Feel at Home โรงแรม Candlewood Suites เปนโรงแรมที่เหมาะสําหรับผู ที่ตองการพักผอนแบบยาวนาน และราคาไมสูงมากนัก ใน โรงแรมมีบริการรานสะดวกซื้อเปดบริการ 24 ชั่วโมง ////// //////โรงแรมในเครือของ IHG ในประเทศไทย //////โรงแรมในเครือของ IHG ในประเทศไทย ที่เปดใหบริการอยูในปจจุบันและมีโครงการกําลังจะ เปดใหบริการ ตารางที่//3//โรงแรมในเครือของ IHG ในประเทศไทย มีทั้งหมด 3 แหง มีทั้งหมด 1 แหง มีทั้งหมด 5 แหง มีทั้งหมด 4 แหง
 13. 13. 13   มีทั้งหมด 3 แหง กําลังจะเปดใหบริการอยางเปน ทางการแหงแรกของประเทศ ไทย ที่กรุงเทพฯ //////VIP CARD //////เปนวิธีการสรางเครือขายลูกคาเพิ่มมากขึ้น โดยการนําเสนอใหสมัครเปนสมาชิก เพื่อจะไดรับ สิทธิประโยชนพิเศษตางๆเหนือกวาลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิก //////มีบัตรสมาชิกสําหรับลูกคาที่สนใจสมัครเปนสมาชิก โดยไมมีคาใชจาย เพื่อใชในการสะสม แตมเมื่อเขาใชบริการโรงแรมในเครือของ ไอเอชจี และคะแนนที่สะสมไวสามารถนํามาใชในการ แลกคะแนนเขาพักกับโรงแรมในเครือไดทั่วโลก และยังสามารถแลกรับเปนตั๋วเครื่องบินในการ เดินทางไดดวยโดยทางบริษัทของเราไดเขารวมกับสายการบินตางๆ เพื่อใหลูกคาไดรับสิทธิพิเศษ ดีๆเชนนี้ 222222บัตรจะแบงออกเปน 3 ระดับ o Club Member o Gold Member o Platinum Member
 14. 14. 14   รูปที่//3//บัตรสมาชิกสําหรับลูกคา 3// ความรับผิดชอบขององคกร //////ความรับผิดชอบขององคกร ที่เปนศูนยกลางของวิธีที่เราทําธุรกิจและเปนสวนสําคัญของการ ดําเนินธุรกิจที่เราตองรับผิดชอบคํานึงถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดลอม เปนการดําเนินธุรกิจ เชิงกลยุทธเพราะจะทําองคกรเปน โรงแรมที่ยิ่งใหญ ครองจองลูกคา มีการพูดคุยและเขาถึงชุมชน ชวยเหลือทองถิ่นและสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง //////โดยการจัดตั้งโครงการตางๆ ดังตอไปนี้ //////IHG Shelter in a Storm Programme Guidance and Support in Times of Need //////โครงการใหความชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ การใหคําแนะนําและสนับสนุนความเชื่อ เหลือหากตองการทุกเมื่อ //////มีกองทุนของโครงการที่ทางไอเอชจีเตรียมไว สําหรับใหความชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติตางๆ เงินจากกองทุนจะสามารถจัดสรรเพื่อใหใหความชวยเหลือในการนําไปซอมบํารุงโรงแรมและที่พัก อาศัยใหกลับมาสูสภาพปกติ เพื่อรองรับลูกคาและพนักงานของเรา และชุมชนทองถิ่นที่มีการ สนับสนุนทางการเงินและอุปกรณที่สําคัญและที่พัก
 15. 15. 15   //////IHG Green EngageIHG's online sustainability management system //////บริษัทไอเอชจี มีการจัดตั้งโครงการอนุรักษธรรมชาติ โดยจะคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยใหแตละโรงแรมมีการจัดการระบบบําบัดตผานขั้นตอนตางๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การ ชวยกันประหยัดทรัพยากรตางๆ ทั้งน้ํา ไฟฟา และอื่นๆที่สามารถทําไดเปนการตอบสนองความ ตั้งใจขององคกรและที่สําคัญเราจะตองดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและยังสามารถชวยลด คาใชจาย ในการใชพลังของโรงแรมตางๆดวย IHG Academy Unlock Your Potential //////ไอเอชจีเปดสถาบันการศึกษาและรวมมือระหวางโรงแรมตางๆในเครือ ใหประชาชน และนก ศึกษาในทองถิ่นมีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะ และเพิ่มโอกาสในการทํางาน การเปดโอกาสใหสําหรับ ผูที่สนใจทั่วโลกเขามารวมงานกับแบรนดไอเอชจีไดโดยเขามาเรียนรู และฝกประสบการณจริง กับ โครงการ ไอเอชจี อคาดิมี (IHG Academy) ซึ่งเปนโอกาสที่ดีสําหรับการเรียนรูงานกับเครือไอเอชจี ทั่วโลก 4// วิสัยทัศนของบริษัทไอเอชจี IHG รูปที่//4//วิสัยทัศนของบริษัทไอเอชจี IHG มีแบรนดที่ ยอดเยี่ยม มีบุคคลากร ที่ยอดเยี่ยม  มีคานิยมที่ ยอดเยี่ยม  มีแนวทาง การทํางาน ที่ยอดเยี่ยม  เราจะเปน องคกรที่ยอด เยี่ยมอันดับของ โลก 
 16. 16. 16   หากเราดําเนินการไดตามแผนงานที่วางไวไดสําเร็จก็จะทําใหเราเปน …. Become One of the world’s Great Companies กลายเปนหนึ่งในองคกรที่ยอดเยี่ยมของโลก การทํางานของเครือไอเอชจี (IHG) คือ การเปดโอกาสใหพนักงานทุกคนไดเขามามีสวนรวม รวมกันคิดและชวยกันทําใหแบรนดของเรากาวไปสูความสําเร็จ 5// วัฒนธรรมขององคกร IHG //////วัฒนธรรมขององคกร IHG ที่มอบใหกับบุคลากรในองคกรทุกคน นําไปปฏิบัติในทิศทาง เดียวกันทั่วโลก รูปที่//5//วัฒนธรรมขององคกร IHG ////// การเริ่มตนการ ทํางานที่ดี การใหมีสวน รวมตางๆ  การมีโอกาส กาวหนา  ทําในสิ่งที่ถูกตอง แสดงออกถึงความ ใสใจ การมอบสิ่งดีๆ สําหรับคุณ ทํางานรวมกันอยาง เต็มที่ ยอมรับความ แตกตาง ตั้งสูเปาหมายใหสูง
 17. 17. 17   ดานบุคคลากร //////ตระหนักถึงความสําคัญของคนที่ทํางานกับเราในการสงมอบประสบการณดีๆ และคํามั่น สัญญาสําหรับพนักงานทุกคนทั่วโลก สรางความนาสนใจใหกับบุคคลทั่วไปอยากเขามารวมงานกับ เรา //////1//การพัฒนาวัฒนธรรม แตละแบรนดโรงแรมเรามีจุดเดนของโรงแรม ที่แตกตางกันใหกับ ลูกคาไดเลือก และเปน BrandHearted หมายถึง การที่ทําใหทั้งลูกคา และพนักงามีแบรนดในดวงใจ //////2//ทําใหเปนสถานที่ที่ดีในการทํางาน //////เรามีความมุงมั่นในการสรางแบรนด สรางนายจางที่แข็งแกรง เพื่อที่จะดึงดูดคนที่มี ความสามารถที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของเรา //////เรามีวัฒนธรรมขององคกร IHG ที่มอบใหกับบุคลากรในองคกรทุกคน นําไปปฏิบัติในทิศทาง เดียวกันทั่วโลก  มีเสนทางที่จะนําเราไปสูชัยชนะที่เรียกวา Winning Ways 222222-Do the right thing ทําในสิ่งที่ถูกตอง 222222-Show we care แสดงออกถึงความใสใจ 222222-Aim Higher ตั้งเปาหมายใหสูง 222222-Celebrate Difference ยอมรับความแตกตาง 222222-Work better together ทํางานรวมกันอยางเต็มที่  มีคํามั่นสัญญาใหกับพนักงานทุกคน Room to be yourself 222222-Room to have a great start การเริ่มตนการทํางานที่ดี 222222-Room to be Involved การใหมีสวนรวมตางๆ 6// การวิเคราะหตอกลยุทธของ InterContinental Hotels Group //////-มีการเพิ่มรูปแบบของโรงแรมใหมีความหลากหลาย เพื่อครอบคลุมความตองการ และ ตอบสนองความตองการพื้นฐานใหกับนักทองเที่ยว //////-IHG ได Take Over หลายๆโรงแรมเพื่อเปนการประหยักตนทุนในการสรางโรงแรมใหม จัดการบริหารแฟรนไชสที่มีประสิทธิภาพ เขาใจถึงโครงสรางและมีพื้นฐานทางดานการตลาด
 18. 18. 18   //////-IHG สามารถเขาใจถึงโครงสราง และการตลาดไดเปนอยางดีและสามารถรับรูถึงแบรนดตางๆ ของโรงแรม และทราบถึงกลยุทธดอยที่สามารถนํามาปรับปรุงและทําใหมีรายไดและเพิ่มผลกําไร สูงมากขึ้น //////-มีทีมบริหารที่ดีที่มีความสามารถ ที่คอยบริหารจัดการเปนไปอยางดีมีประสิทธิภาพ //////-มีการเพิ่มพันธมิตรกับสายการบิน เพื่อเพิ่มลูกคาในโรงแรมตางๆไดมากขึ้น //////-IHG เปนอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมที่เติบโตอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทําใหนักลงทุน ตางชาติตางสนใจเขามาลงทุนรวมกับ IHG ทําใหมีแหลงเงินทุนจํานวนมากที่สามารถนําไปลงทุน ขยายกิจการตอไปเรื่อยๆ //////-มีการบริการครบวงจร การขยายตลาดโรงแรมในเครือของIHG ซึ่งใหอยูภายใตการจัดการของ บริษัทเพื่อสรางความมีมาตรฐานเดียวกันและมีการบริการโรงแรมในหลายระดับ //////ธุรกิจโรงแรม คือ กลไกหนึ่งสะทอนใหเห็นภาพการถูกรุกคืบทางธุรกิจโดยชาวตางชาติ เพราะ ปจุบันโรงแรมจากตางประเทศขามน้ําขามทะเล เขามารับบริหารโรงแรมกับโรงแรมไทยทั้งขนาด เล็ก กลาง ใหญ ในปริมาณที่มากขึ้น และมีแนวโนมมากขึ้นเรื่อยๆ //////ซึ่งมีกลุมเปาหมาย 3 กลุมเปาหมาย หรือ 3 เทรนด คือ //////1//เทรนด Budget Hotels เปนการพุงเปาหมายในการบริการขายหองพักราคาประหยัด และงาย ตอการใชบริการ //////2//เทรนด Luxury Hotels and Resorts โดยมีการวางกลยุทธทุมทุนสรางหองพักสไตลหรูหรา มี เอกลักษณ เนนบรรยากาศความเปนสวนตัว และราคาแพง //////3//เทรนด กึ่ง Premier Hotels ซึ่งเปนการลงทุนพัฒนา สิ่งอํานวยความสะดวก และการตกแตง ใหดูดีมีราคา
 19. 19. 19   7// เปรียบเทียบการเติบโตขององคกร InterContinental Hotels Group (IHG) //////โรงแรมเชนตางๆที่บริหารงานอยูในประเทศจีน ชวงระหวางป 2007 – 2012 รูปที่//6//เปรียบเทียบการเติบโตขององคกร InterContinental Hotels Group (IHG) 8// เแผนการปฏิบัตินํามาปรับใชกับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย แบรนดโรงแรมไทย //////-เชนโรงแรมตางประเทศจะมีจุดออนกวาเชนโรงแรมไทยที่เขามาบริหารในประเทศไทย คือ สวนใหญผูบริหารระดับสูงสวนใหญจะเปนชาวตางชาติ อาจไมคอยเขาใจวัฒนธรรมของไทยมาก นัก ฉะนั้นเราจะนําสวนดวยตรงนี้ออกมาเปนเปนจุดเดนของเชนโรงแรมไทยใหได //////-นําการบริการในรูปแบบไทยมาใช ชูความเปน “เอเชีย” ยิ่งปจจุบันกระแสเอเซียฟเวอรไปทั่ว โลก ทําใหการสนใจเขามาคนควาหรือศึกษาวัฒนธรรมของเอเชียมากขึ้นจะทําใหเราเปนที่รูจักของ ทั่วโลกมากขึ้น //////-การบริการของพนักงาน การมีบุคลากรที่พรอมใหบริการอยางดีซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการ ทํางาน เติบโตอยางเห็นได ชัดและเติบโตกวา เชนอื่นๆ
 20. 20. 20   //////-การเลือกหาทําเลที่ตั้งที่เปนแหลงทองเที่ยว และตองไมเปนพื้นที่สุมเสี่ยงกับปญหาทางดาน การเมือง 9// รูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจ IHG //////เราดําเนินงานโรงแรมในสามวิธี ที่แตกตางกัน คือ เปนแฟรนไชส, เปนผูจัดการ และเปน เจาของและใหเชา //////รูปแบบธุรกิจของเรามุงเนนไปที่การจัดการ และแฟรนไชสโรงแรมในขณะที่คูคาทางธุรกิจของ เราเปนเจาของการกอสรางโครงสรางของโรงแรม //////-ดําเนินงาน แบบแฟรนไชส 222222การดําเนินการเชนนี้เปนสวนที่ใหญที่สุดของธุรกิจของเรา ปจจุบันมีกวา 3,974 โรงแรม ดําเนินการภายใตสัญญาแฟรนไชส //////-ดําเนินงาน แบบผูจัดการ 222222ปจจุบันเรามีการจัดการแบบมีผูจัดการของบริษัทไปดําเนินงานกวา 723 โรงแรมทั่วโลก //////-ดําเนินงาน แบบการเปนเจาของ 222222การเปดเปนเจาของโรงแรมที่บริหารเองทั้งหมด โดยอยูภายใตการบริหารงานของแบรนด ปจจุบันทั่วโลกมีโรงแรม นอยกวา 1% 10//กลยุทธของ InterContinental Hotels Group (IHG) //////กลยุทธของเราสําหรับการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพสูงเรามุงเนน การสงมอบการเจริญเติบโตที่มี คุณภาพสูงซึ่งสําหรับเราหมายถึง การสงมอบการเติบโตอยางยั่งยืนของกระแสเงินสด และผลกําไร ในระยะยาว เราทําเชนนี้โดยการมุงเนนการกําหนดเปาหมายผลงาน และการสรางแบรนดของเรา ที่ ตองการเขาใจความตองการอยางลึกซึ้งของลูกคาที่เขาพัก //////IHG ที่ชนะรุนรวมกับผลงานการกําหนดเปาหมาย การสนับสนุนโดยการดําเนินการวินัยจะ ผลักดันผลตอบแทนที่เหนือกวาสําหรับผูถือหุนของ IHG
 21. 21. 21   รูปที่//7//กลยุทธของ InterContinental Hotels Group (IHG) 11 รูปแบบการดําเนินงานเพื่อการเปนแบรนดชั้นนํา //////ผลงานของแบรนดประกอบดวยสรางแบรนดโรงแรมที่แตกตางไดอยางชัดเจน และตอเนื่อง ใหกับความตองการของผูเขาพัก การสรางผลงานของแบรนดที่ตองการ ที่จะสะทอนความตองการ ใหกับลูกคาของเรา และดังนั้นลูกคาจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับเรา ทําใหลูกคาของเราตองการที่จะเขา พักกับเราและจายเงินมากขึ้น ในการทําเชนนั้นจึงเปนแรงขับเคลื่อนใหมี Revenue PAR และการสง มอบผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนสําหรับเจาโรงแรม
 22. 22. 22   12 การวิเคราะหตอกลยุทธของ InterContinental Hotels Group //////-มีการเพิ่มรูปแบบของโรงแรมใหมีความหลากหลาย เพื่อครอบคลุมความตองการ และ ตอบสนองความตองการพื้นฐานใหกับนักทองเที่ยว //////-IHG ได Take Over หลายๆโรงแรมเพื่อเปนการประหยักตนทุนในการสรางโรงแรมใหม จัดการบริหารแฟรนไชสที่มีประสิทธิภาพ เขาใจถึงโครงสรางและมีพื้นฐานทางดานการตลาด //////-IHG สามารถเขาใจถึงโครงสราง และการตลาดไดเปนอยางดีและสามารถรับรูถึงแบรนดตางๆ ของโรงแรม และทราบถึงกลยุทธดอยที่สามารถนํามาปรับปรุงและทําใหมีรายไดและเพิ่มผลกําไร สูงมากขึ้น //////-มีทีมบริหารที่ดีที่มีความสามารถ ที่คอยบริหารจัดการเปนไปอยางดีมีประสิทธิภาพ //////-มีการเพิ่มพันธมิตรกับสายการบิน เพื่อเพิ่มลูกคาในโรงแรมตางๆไดมากขึ้น //////-IHG เปนอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมที่เติบโตอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทําใหนักลงทุน ตางชาติตางสนใจเขามาลงทุนรวมกับ IHG ทําใหมีแหลงเงินทุนจํานวนมากที่สามารถนําไปลงทุน ขยายกิจการตอไปเรื่อยๆ //////-มีการบริการครบวงจร การขยายตลาดโรงแรมในเครือของIHG ซึ่งใหอยูภายใตการจัดการของ บริษัทเพื่อสรางความมีมาตรฐานเดียวกันและมีการบริการโรงแรมในหลายระดับ 13 แผนการปฏิบัตินํามาปรับใชกับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย แบรนดโรงแรมไทย //////-เชนโรงแรมตางประเทศจะมีจุดออนกวาเชนโรงแรมไทยที่เขามาบริหารในประเทศไทย คือ สวนใหญผูบริหารระดับสูงสวนใหญจะเปนชาวตางชาติ อาจไมคอยเขาใจวัฒนธรรมของไทยมาก นัก ฉะนั้นเราจะนําสวนดวยตรงนี้ออกมาเปนเปนจุดเดนของเชนโรงแรมไทยใหได //////-นําการบริการในรูปแบบไทยมาใช ชูความเปน “เอเชีย” ยิ่งปจจุบันกระแสเอเซียฟเวอรไปทั่ว โลก ทําใหการสนใจเขามาคนควาหรือศึกษาวัฒนธรรมของเอเชียมากขึ้นจะทําใหเราเปนที่รูจักของ ทั่วโลกมากขึ้น //////-การบริการของพนักงาน การมีบุคลากรที่พรอมใหบริการอยางดีซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการ ทํางาน
 23. 23. 23   //////-การเลือกหาทําเลที่ตั้งที่เปนแหลงทองเที่ยว และตองไมเปนพื้นที่สุมเสี่ยงกับปญหาทางดาน การเมือง 14 Big Idea IHG รูปที่//8 Big Idea IHG 15 วิเคราะห SWOT Analysis ของ IHG //////วิเคราะห จุดแข็ง (Strengths) และ จุดออน (Weaknesses) //////จุดแข็ง ( Strengths ) ของ IHG //////-IHG มีเครือขายขนาดใหญ โดยมีโรงแรม 76 แหงในประเทศจีนและรักษาตําแหนงอันดับหนึ่ง ของโรงแรมเครือขายที่ใหญที่สุดในประเทศจีน โดยที่โรงแรมเปนเครือขายไดกระจายกิจการไปยัง เมืองสําคัญทั้ง 5 ของประเทศจีนและฝงมณฑลสําคัญ ๆเชน เซี้ยงไฮ ฮองกง ปกกิ่ง ไดสําเร็จ
 24. 24. 24   //////-IHG มีกิจการที่ครอบคลุมทั่วโลก โดยซื้อกิจการในหลายๆ ทวีปโดยมีตัวแทนจําหนาย มากกวา 8,000ตัวแทน ทําใหเปนที่รูจักของคนทั่วโลกและเปนผลที่ในการตลาดคือเปนที่รูจักของ คนทั่วไปทําใหเกิดความนาเชื่อถือของแบรน IHG //////-IHG มีทีมบริหารที่ดี บริหารการจัดการเปนไดอยางดีมีประสิทธิภาพ เปนกลุมโรงแรมที่มี ผูจัดการระดับสูงที่มีความสามารถ ทําใหการและมีกําไรเพิ่มมากขึ้นดูไดจากผลกําไรของ IHGรอง จากการขายเฟรนไซสแลวคือรายไดจากการบริหารคือใหคนเขาไปชวยบริหารในโรงแรมตาง //////-Holiday Inn เปนผูเปดตลาดธุรกิจที่พักในจีน และ IHG ไดไปซื้อกิจการของ Holiday Inn มา ทําใหตนทุนในการสรางโรงแรม ลดลง โดยไมตองสิ้นเปลืองในการออกแบบ และวางโครงสราง ใหม และยังถือวาเปนธุรกิจที่มีชื่อเสียงเพราะเปนรายแรกในการเปดตลาดในจีน //////-โรงแรมในเครือของ IHG ในประเทศจีน ไดรับการสนับสนุนจากระบบดําเนินงาน และ การตลาด ที่ดี โดยเฉพาะเปนโรงแรมที่ใหบริการเว็บไซตที่เปนภาษาจีน และยังเปนเจาแรกที่ นําเสนอบริการ การสนทนาผานระบบออนไลนเพื่อการจองหองพักใหกับลูกคาที่ไมไดเปนเจาของ บัตรเครดิต //////-IHG มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทําใหนักลงทุนตางชาติ ตางสนใจเขา มาลงทุนรวมกับ IHG ทําให IHG มีแหลงเงินทุนจํานวนมาก ที่ไดมาการสนับสนุนจากนักลงทุน //////-มีการพัฒนาจัดทําเว็บไซตเปนภาษาจีน และใชเทคโนโลยีในการจายเงินแบบพิเศษ มีระบบ การจองออนไลน ใหบริการหลากหลายระดับเพื่อเพิ่มทางเลือกใหตรงกับความตองการของ นักทองเที่ยว //////-IHG มีการจัดการบริหารเฟรนไชสที่มีประสิทธิภาพ รับรูเขาใจถึงโครงสรางและมีพื้นฐาน ทางดานการตลาด จึงทําใหสามารถบริหารเฟรนไชสไดดีและมีรายไดจากเฟรนไชสเยอะจนมี โรงแรมในเครือหลายแหง //////-การบริการที่ครบวงจร การขยายตลาดของโรงแรมในเครือของ IHG ในประเทศจีนไดจะอยู ภายใตการจัดการของ IHG เพื่อสรางความมีมาตรฐานเดียวกันและมีการบริการโรงแรมในหลาย ระดับ ครอบคลุมความตองการของลูกคา โดย เปด Holiday Inn Express //////-มีหองพักมากที่สุดในประเทศจีน โดยมีการเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาลงทุน เพื่อเพิ่มตนทุนในการขยายกิจการไดมากขึ้นและสรางกําไรใหกับธุรกิจมากขึ้น
 25. 25. 25   //////จุดออน ( Weaknesses ) ของIHG //////-ควบคุมมาตรฐานในการบริการไมทั่วถึง เมื่อกลุมโรงแรมนานาชาติเริ่มเขามาขยายกิจการใน ประเทศจีน การจัดการทรัพยากรบุคคลในเวลานั้นขึ้นตรงกับ IHG ทําใหการฝกอบรม พนักงานทั้ง ระดับบนและระดับลางขาดการฝกอบรมพนักงานที่สมบูรณ ทําใหมาตรฐานของโรงแรมในเครือ ไมเทากันตามที่กําหนดไว //////-โรงแรมในเครือของ IHG ไมไดตอบสนองตลาดระดับลางของอุตสาหกรรม คือไมมีหองพัก ราคาถูก เนนความหรู และสะดวกสบายเปนสําคัญ //////-ไมรูวัฒนธรรมของจีนอยางลึกซึ้ง และไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได คือ เมื่อ Bass ซื้อกิจการของ Holiday/Inn ทําใหกลุมโรงแรมในเครือไมยอบรับการทํางานของ Bass เนื่องจากคุณสมบัติไมพรอม การบริการที่ไมดี นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมยังมีปญหาดานตนทุนสูงใน การบริหาร 16 Five Forces Model //////อุปสรรคจากคูแขงขันรายใหม (Threat of new entrants) //////-ถาหากมีการสรางโรงแรมใหมๆขึ้นมานั้น จะทําใหเกิดตนทุนสูงในการสราง หากไมมีการ วางแผนและระบบที่ดีนั้น จะทําใหเกิดปญหาของตนทุนตอหนวยได ซึ่งแตกตางกับโรงแรมที่มี เครือขาย โรงแรมสามารถแบงภาระไปใหกับโรงแรมในเครือไดและสามารถขยายลูกคาได ซึ่ง แตกตางกับโรงแรมใหม ที่ตองรับภาระดังกลาว ทั้งหมด //////-การผูกพันในตรายี่หอของสินคาคือ การที่ลูกคาหากชื่นชอบในการใหบริการโรงแรมใดก็จะ จดจําและกลับมาใชบริการนั้นอีก ทําใหคูแขงใหมยากที่จะแยงชิงสวนแบงทางการตลาด เนื่องจาก IHG ไดมีการใชกลยุทธตั้งแตยังไมเริ่มกิจการคือไดมีการใสใจในการเลือกที่ตั้ง และมีการ ลงมือทําการสํารวจพื้นที่รวมถึงการสํารวจลูกคาถึงความตองการ และเมื่อไดมาก็มีการนําขอมูลทุก สวนนี่มาทําการวิเคราะห ดวยเหตุนี่จึงทําใหการบริการของ IHG ตอลูกคาไดอยางตรงความตองการ และเกิดความพึงพอใจแกลูกคาที่ไดรับบริการทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักษดีตอ IHG เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับคูแขง //////-ทําใหการตลาดมีการแขงขันที่รุนแรงเนื่องจาก การสนับสนุนของรัฐบาลในการประกอบ อุตสาหกรรมที่พัก การประกอบธุรกิจของประเทศจีนจะมีรัฐบาลที่จะเขารวมกันการบริหารจัดการ ในธุรกิจนั้นแตรัฐบาลจะไมไดเขารวมบริหารจัดการทั้งหมดของธุรกิจที่มีอยูในประเทศจีนแต
 26. 26. 26   รัฐบาลจะมีการเลือกลงทุก ในกลุมธุรกิจที่เห็นวามีการเจริญกาวหนาอยางรอดเร็วในอนาคต เชนเดียวกันกับ IHG ที่รัฐบาลไดเขามามีสวนรวมกันการสนับสนุนธุรกิจ จึงทําใหมีการแขงขันกัน สูงในกลุมธุรกิจที่มีรัฐบาลเขามารวมบริหารจัดการ เนื่องดวยกลุมธุรกิจเหลานี่ จะตองมีการพัฒนา และสงเสริมใหกลุมลูกคา ไดเห็นถึงศักยภาพของตนวามีประสิทธิที่เหนือกวาคูแขงอยางแนนอน อยางของ IHGคือมีการพัฒนาแบรนดสินคา และมีการขยายกลุมธุรกิจแฟรนสไชส //////-Holiday Inn มีแหลงเงินทุนที่ใหญ มีเครือขาย มีหุนสวนจํานวนมาก มีเงินทุนมากและมี เทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอมทั้งการบริหารที่โดดเดนและความหรูหรา จนทําใหผูประกอบการราย ใหมยากที่จะแขงขันดวยเพราะคูแขงขันจะตองมีการใชเงินลงทุนสูงมากในการแขงขันกับ Holiday Inn และอาจจะไมประสบความสําเร็จ แตก็อาจจะคูแขงขัน ที่จะประสบความสําเร็จได เหมือนกับ Holiday Inn แตก็นอยมาก เพราะ Holiday Inn ไดมีทีมบริหารจัดการไมวาจะเรื่องของ แบรนด และเรื่องของการพัฒนาให Holiday Innไปสูความสําเร็จในดานของธุรกิจอยางรวดเร็วและ มีการยอมรับที่ดีของลูกคาอยางเห็นไดชัดเจนวามีลูกคาที่เพิ่มขึ้นและลูกคาเกาก็ยังคงกลับมาใช บริการอีก //////อํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต (Power of suppliers) //////-ตลาดในจีนมีผูประกอบการอุตสาหกรรมที่พักมาก ทําใหอํานาจการตอรองของผูขายปจจัยการ ผลิตลดลง ทําใหผูซื้อมีอํานาจในการตอรองที่สูง และอาจจะสงผลกระทบตอ IHG เพราะIHG จะมี เลือกกลุมเปาหมายหรือลูกคาที่ระดับคอนขางจะสูงเมื่อเทียบกับคูแขงขัน ทําใหกลุมลูกคาที่มีกําลัง ทรัพยที่นอยมีการเลือกใชบริการของคูแขงขันมากกวา แตอยางไรก็ตาม IHGก็ไมยังมีผลกําไรตอป ตลอด //////-การรวมตัวกันของ IHG ทําใหIHG มี อํานาจในการตอรองที่สูง ตัวอยาง IHG เปนผูนําทางดาน ราคา ในการตั้งราคาหองพัก 1,200 ที่อื่นก็จะตั้งตามดวย //////-ความแตกตางของวัตถุดิบนอย เพราะเปนมาตรฐานในระดับเดียวกัน จึงทําให IHG มีอํานาจใน การตอรองต่ําลง แตขึ้นอยูกับมาตรฐานและการบริการที่ประทับใจของผูเขามาใชบริการเปนตัว ตัดสินใจ //////อํานาจการตอรองของผูซื้อสินคา (Power of Customers) //////-หากลูกคามาใชบริการหองพักจํานวนมาก ทําใหลูกคามีสิทธิตอรองราคา ตัวอยาง หองพัก ราคา 1,200บาทตอหองลูกคาที่เปนคณะทัวรมาใชบริการและขอเปดใชหอง 1,000 หอง จึงตอรอง ราคาเหลือหองละ 1,000 บาท ทางโรงแรมก็ตองปรับราคาใหเนื่องจากปริมาณการซื้อสูง และ
 27. 27. 27   สวนมากที่มีอํานาจในการตอรองสูงจะอยูในกลุมลูกคาคณะทัวรหรือลูกคาที่ไดติดตอกับ Agent ใน สวนของลูกคาแบบ Walk in จะมีอํานาจในการตอรองที่ต่ํา //////-ลูกคาสามารถเขาหาขอมูลไดงาย จึงเกิดการเปรียบเทียบราคาในการมาใชบริการทําใหลูกคามี อํานาจการตอรองสูง เชน ลูกคาคนหาขอมูลราคาหองพักจากหลายโรงแรมและรูราคาวาหองสูท ราคา 15,000 บาท ทางโรงแรมก็จะขายในราคา 15,000 บาท //////-ถาหากลูกคาพึงพอใจในการใหบริการของ IHG จะทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกครั้ง //////อุปสรรคจากสินคาทดแทน ( Threat of Substitute Products) //////-สินคาของเรามีการทดแทนไดยาก เพราะมีปจจัยดานที่ตั้ง และการบริหารการดําเนินงานเปน หลัก เชน โรงแรม,รีสอรท ที่มีราคาต่ํากวา และที่ตั้งต่ํากวาจะทดแทนไดยาก //////-ตนทุนในการใชสินคาปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปสู สินคาทดแทนสินคาทดแทนมีราคาถูกกวา สามารถชดเชยดวยสิ่งอํานวยความสะดวก //////ระดับการแขงขันในอุตสาหกรรม (Rivalry within industry) //////-จํานวนคูแขงขันรายใหญในตลาดที่พักจีนยังมีนอย และไมสามารถที่จะบริการใหเทา เทียม IHG //////-เนื่องจากประเทศจีนเพิ่งเปดประเทศ ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของอุตสากรรมยังไมโตมาก ทําใหการแขงขันในอุตสาหกรรมก็ยังไมรุนแรง //////-เนื่องจาก IHG มีความโดดเดนในสินคาและการบริการทําใหคูแขงมีโอกาสนอยที่จะเลียนแบบ //////-IHG มีการวางกลยุทธที่คํานึงถึงการใชตนทุนคงที่ของโรงแรมไดอยางรอบคอบ โดยการเจาะ กลุมเปาหมายของลูกคา และความตองการของกลุมลูกคานั้นอยางชัดเจนเพื่อใหผูมารับบริการ ไดรับความคุมคากับเงินที่จายไปและสงผลให IHG มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามกลยุทธ ที่ไดวางไว 17 วิเคราะห โอกาส(Opportunity) และ อุปสรรค(Threats) //////โอกาส (Opportunity) //////-จากการเปดประเทศของจีนนั้น ทําใหIHG เห็นถึงชองทางในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่พัก ซึ่งเปนกลุมแรกที่เขามาลงทุนในประเทศจีน โดยเปนกลุมบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร และการขยายตลาดโดยมีโรงแรมในเครือจํานวนมาก ทําใหมีเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง สงผลมา
 28. 28. 28   จากการสนับสนุนจากภาครัฐในการทําสัญญาเพื่อเปนขอตกลงในการทําอุตสาหกรรมที่พัก พรอม ทั้งมีการสงเสริมในการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคตางๆ เพื่อรองรับนักทองเที่ยวและเล็งเห็นถึงระบบ การปกครอง ที่ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหระบบเศรษฐกิจมีความตอเนื่องและมั่นคง อีก ทั้ง IHGยังเปน แบรนดที่ไดรับความนิยมสูง ทําให นักทองเที่ยวไวใจในการใหบริการ และมี ระบบ เฟรนไชสที่มีประสิทธิภาพ และมีเครือขายอยูทั่วโลก ทําใหมีเจริญเติบโตของ กลุมIHG มี การขยายตัวอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ //////อุปสรรค (Threats) //////-จากการเปดอุตสาหกรรมที่พักภายในประเทศจีน ทําใหมีคูแขงทางอุตสาหกรรมโรงแรมอยาง มากมาย ในการแขงขัน เพื่อจะเปนผูนําในดานอุตสาหกรรมที่พัก โดยมีการเปดแบรนดยอดนิยม เชน Ramada Super 8เปนตน ซึ่งเปนการแขงขันที่ตองอาศัยประสิทธิภาพในการทํางาน และการ ควบคุม มาตรฐานในการบริการ ที่อยูในเครือจํานวนมาก ใหอยูในระดับเดียวกัน และสามารถดึงดูด นักทองเที่ยวใหเขามาใชบริการ และจะตองมีการศึกษาการใชบริการของลุกคาในระดับตางๆ เพื่อ ตอบสนองความตองการของผูใชบริการทุกระดับ และปญหาในดานตนทุนที่สูงในการลงทุน 18 จุดแข็ง(Strength) ที่สําคัญที่สุดของIntercontinental Hotel Group //////คือ การมีเครือขายขนาดใหญ IHG เปนเครือโรงแรมที่ใหญที่สุดในโลก ในเรื่องของจํานวน หองพัก มีโรงแรมที่ใชการบริหารระบบแฟรนไซส โรงแรมเชาตามสัญญา โรงแรมระบบบริหาร ที่ มีการบริหารโดยเครือ IHGเอง หรือภายใตการดําเนินงานของบริษัทในเครือรวมกวา 4,400 แหง โดยมีจํานวนหองพักรวมกวา 640,000หอง ในกวา 100 ประเทศและเขตการปกครองตางๆ ทั่ว โลก IHG มีตราสินคาโรงแรมชั้นนําที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับ ประกอบดวยInterContinental Hotels & Resorts, Hotel Indigo, Crowne Plaza Hotels & Resorts, Holiday Inn Express เปนตน นอกจากนี้ IHGยังบริหารเครือสมาชิก ของเครือโรงแรมที่ใหญที่สุดในโลกดวย ซึ่งมีสมาชิก กวา 56 ลานคนทั่วโลก IHG มีโรงแรมกวา 1,300 แหง ที่อยูในระยะการกอสรางโดยคาดวาจะ สามารถสรางงานไดมากกวา 160,000ตําแหนงใหมทั่วโลก ในอีกไมกี่ปขางหนา ภายใตการ ดําเนินงานของ IHGมีจํานวนโรงแรมเพิ่มขึ้นเปน3,300โรงแรม แพรหลายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก รัฐบาลทองถิ่นมีการรวมตัวBeijing และ Shaghai Jinjang เปนกลุมการทองเที่ยวชั้นนําในจีน จึงทํา
 29. 29. 29   ใหมีความตองการมากสําหรับนักทองเที่ยว และมีอัตราการขยายตัวอยางรวดเร็วในดานเศรษฐกิจ และการตลาดของประเทศจีน 19 โอกาส(Opportunity) ที่สําคัญที่สุดของ Intercontinental Hotel Group //////คือ การเปดโอกาสใหมีการลงทุนจากตางชาติ และเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางแข็งแรง และตอเนื่อง จีนเปนประเทศที่นาสนใจมากในขณะนี้ หลายปที่ผานมาเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัว อยางตอเนื่องและรวดเร็วมาก ภายใตนโยบายการปฏิรูปและการเปดประเทศจีน เนนการพัฒนาดาน เทคโนโลยีระดับสูง ขณะที่ประเทศจีนเพิ่งเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก (WTO) แตอัตรา เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกลับสูง เนื่องจากมีพื้นที่กวางใหญไพศาล และเปนแหลงรวมประชากร เปนอันดับหนึ่งของโลก ดวยความหลากหลายของวัฒนธรรมและสถานที่ทองเที่ยวของจีน จึงทําให มีนักทองเที่ยวทั้งชาวตางชาติและคนไทยมาเที่ยวที่ประเทศจีนเปนจํานวนมาก สวนเมืองศูนยกลาง ทางเศรษฐกิจนั้นจะอยูที่ เซี่ยงไฮ และ ฮองกง ที่สําคัญรัฐบาลจีนไดมีนโยบายการเปดประเทศ จึง ทําใหมีนักลงทุนชาวตางชาติเขามาลงทุนหลายราย สงผลใหประเทศจีนมีการพัฒนาอยางรวดเร็วซึ่ง ปจจุบันรัฐบาลจีนไดเพิ่มระยะเวลาในวันหยุดหรือเทศกาลใหยาวมากกวาเดิมเพื่อที่จะใหประชากร ไดเดินทางไปเที่ยวนานขึ้น และนั้นถือวาเปนกลยุทธในการที่จะทําใหเงินเขาสูภายในประเทศ เพิ่มขึ้นอีกดวย นอกจากนี้บริษัททองเที่ยวไดสงเสริมการลงทุนใหจีนมีภาพลักษณทางดาน ทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวทั่วโลกได หลังจากนั้นทําให อุตสาหกรรมโรงแรมเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการพัฒนาหองพักใหมีความทันสมัยและ หรูหรามากขึ้นทําใหในแตละปมีการทําการตลาดไดดี จึงทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวที่มาพักเพิ่ม มากขึ้นเปนหลายเทา และทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้น อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีบทบาท สําคัญมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่พักในประเทศจีน ไดกลายเปนอุตสาหกรรมที่ดึงดูดใหนัก ลงทุนชาวตางชาติมาลงทุนภายในประเทศ และความตองการดานการทองเที่ยวในตลาดจีนยังคง แข็งแกรง จากโอกาสทางการตลาดและการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยวในประเทศจีน ทําให โรงแรมที่กําลังกอสรางอยูสวนใหญเปนโรงแรมในระดับ 4-5 ดาว เพื่อรองรับปริมาณความ ตองการในการมาใชบริการของนักทองเที่ยว ดังนั้นแลวโรงแรมตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกไว คอยบริการ
 30. 30. 30   20 บทสรุปการวิเคราะหและขอเสนอแนะตอกลยุทธของIntercontinental Hotel Group ตารางที่//4//บทสรุปการวิเคราะหและขอเสนอแนะตอกลยุทธของIntercontinental Hotel Group ขอเสนอแนะ หมายเหตุ 1. เพิ่มรูปแบบของโรงแรมใหมีความ หลากหลายเพื่อตรงตามความตองการ นักทองเที่ยว เพราะ ยังไมคอยมีการบริการในราคาประหยัดเนื่องจากมี การตั้งระดับของโรงแรมตางๆไวอยูในประดับสูงและ งบประมาณที่ใชในการลงทุนควรจัดสรรอยางเหมาะสม เพราะเราไมสามารถรองรับความไมแนนอนที่ลูกคาจะ ชอบแบบไหน 2. IHG ได Take over หลายๆโรงแรม เพื่อที่จะประหยัดตนทุนในการสรางโรงแรม ใหม เปนกลยุทธที่ดีเพราะเปนการเพิ่มกิจการที่ไมตองลงทุน สรางและหาทําเลที่ตั้งใหม 3. IHG สามารถเขาใจถึงโครงสรางและ การตลาดไดเปนอยางดี และสามารถรับรู ถึง แบรนดตางๆของโรงแรม และทราบถึง กลยุทธดอยที่สามารถนํามาปรับปรุงและทํา ใหมีรายไดและเพิ่มกําไรสูงมากขึ้น การจัดการในการรับมือกับปญหาที่ทราบในธุรกิจของ IHG ควรจัดการใหทันเวลาและมีการวิเคราะหปญหาที่ เกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการหามาตรการ ดูแลที่ดีๆ ยิ่งขึ้น 4. มีการวางแบรนดและรูปแบบผลิตภัณฑที่ หรูเพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานกอน เขาจีน การแสดงแบรนดหรูอาจเปนการสิ้นเปลืองงบของโรงแรม โดยใชเหตุจากโรงแรมที่ยังเปนเพียง 4 ดาว และ นอกจากนั้นยังไมไดตอบสนองตลาดระดับลาง ทําใหไม ครอบคลุมความตองการของผูใชบริการเทาที่ควร
 31. 31. 31   5. มีการพัฒนาสิ่งใหมๆใหกับโรงแรม และมี ชองทางการขายที่หลากหลายเพื่อเปน ทางเลือกหนึ่งใหกับนักทองเที่ยว เชน เปนความคิดที่ดีอยูแลวแตตองตอบสนองแนวทางอื่นๆ เพิ่มเติมใหมากยิ่งขึ้นไป 6. มีการขยายธุรกิจอุตสาหกรรมที่เปดตลาด ไปสูนานาชาติ โดยมีการซื้อสินกิจการจาก โรงแรมในหลากหลายทวีป เพื่อใหธุรกิจมี กําไรที่เพิ่มขึ้น ควรที่จะมีศูนยในการประสานงานการจองของทั่วโลกให จอกจากที่ใดก็ไดในเครือและมีพนักงานบริการเรื่องของ ภาษาเพราะการที่จะใหบริการที่ดีไดรอบโลกนั้น ลูกคา อยากที่จะใชภาษาของตนเองในการติดตอสื่อสารถาหาก ทําไดจะทําใหเปนการบริการที่ดีมาก 7. IHG เพิ่มพันธมิตรสายการบิน เปนครั้งแรก ในประเทศจีนในสายการบิน Air China เพื่อ เพิ่มลูกคาในโรงแรมตางๆ ไดมากขึ้น ควรที่จะใหสิทธิเพิ่มเติมแกลูกคาที่เปนสมาชิกของสาย การบิน เพราะเปนลูกคาที่มีความสําคัญสามารถสรางผล กําไรใหกับธุรกิจได 8.อุตสาหกรรมที่แรกที่จะเปดใหนักลงทุน ตางชาติเขามาลงทุนเพื่อลดตนทุนในกิจการ มี การขยายกิจการไดอยางกวางขวาง เปนกลยุทธที่ดี เพราะเมื่อมีนักลงทุนตางชาติเขามาเพื่อลด ตนทุนในกิจการ เพื่อที่จะไดมีสัมพันธไมตรีตอกัน และ เพิ่มกําไรในการขยายกิจการอีกดวย 9.มีการพัฒนาความสัมพันธกับจีนทั้งรัฐบาล ทองถิ่นและสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อให โรงแรมไดมีการรับรองจากจีน IHG ควรเพิ่ม CRM มากขึ้น เพราะจะเปนการสราง ความสัมพันธที่ดีกับภาครัฐบาลที่คอยชวยเหลือและ สงเสริมการลงทุนในภาคของอุตสาหกรรมที่พัก
 32. 32. 32   21 ตัวอยางโรงแรมตางๆ รูปที่//9 InterContinental รูปที่//10 Candlewood Suites
 33. 33. 33   รูปที่//11 Holiday Inn Express รูปที่//12 Holiday Inn
 34. 34. 34   รูปที่//13 Holiday Inn Resort รูปที่//14 Holiday Inn Club Vacation รูปที่//15 Hotel Indigo
 35. 35. 35   รูปที่//16 Staybridge Suites
 36. 36. 199     บรรณานุกรม www.intercontinental.com/IHG 20 กรกฎาคม 2557 http://yingfridayjune.blogspot.com 20 กรกฎาคม 2557 http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=91907 21 กรกฎาคม 2557 http://www.newswit.com/ihg/ 21 กรกฎาคม 2557 http://www.thai-aec.com/96 22 กรกฎาคม 2557

×