Hr 3565401

1,276 views

Published on

Human resource management course outline for MBA :SDU-Hua Hin Campus

Published in: Business, Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,276
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hr 3565401

  1. 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ หวหิน ั โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป รุ่ น 5 แผนการสอนรายวิชา 3565401 การจัดการทรั พยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 3(3-0) ภาคการเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2552 คําอธิบายรายวิชา 3565401 การจัดการทรั พยากรมนุษย์ 3(3-0) Human Resource Management ศึกษาแนวคิด และนโยบายเกี่ยวกับการใช้ ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้ น บทบาทและความรับผิดชอบของผู้จดการในด้ านการวางแผนกําลังคน การคัดเลือก การพัฒนา การจ่าย ั ค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการจูงใจ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี ผลกระทบต่อการดําเนินงานองค์การ เพื่อเป็ นแนวทางในการประยุกต์สําหรับการบริ การ วัตถุประสงค์ การเรี ยนการสอน 1) เพื่อให้ นกศึกษาได้ เรี ยนรู้ถึงหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย ในการจัดการทรัพยากร ั มนุษย์ 2) เพื่อให้ นกศึกษาเรี ยนรู้วิวฒนาการของรูปแบบและการพัฒนาของการจัดการทรัพยากร ั ั มนุษย์ ในอดีต ปั จจุบน และอนาคต ั 3) เพื่อให้ นกศึกษาได้ เรี ยนรู้หลักการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ และการคัดเลือกทรัพยากร ั มนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริ หารแรงงานสัมพันธ์ 4) เพื่อให้ นกศึกษาได้ เรี ยนรู้ หลักการการจัดการผลงาน การประเมินผลการปฏิบตงาน การ ั ัิ บริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และระบบวัด ผลสําเร็ จด้ านทุนมนุษย์ 5) เพื่อให้ นกศึกษาได้ เรี ยนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาและการนําไปใช้ ของการจัดการทรัพยากร ั มนุษย์ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ
  2. 2. ระยะเวลาการเรี ยนการสอน และ สถานที่ วันที่ วันที่ 11, 19, 26 ก.ค. 2, 9, 16 ส.ค. 52 เวลา 9:00-16:00 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต ศูนย์หวหิน ิ ั อาจารย์ ผ้ ูสอน ดร.ดนัย เทียนพุฒ นักวิจย-อาจารย์ โครงการพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา มสด. ั Email : DrDanaiT@gmail.com หนังสือและเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน 1) บริ หารคนในทศวรรษหน้ า ของ ดร. ดนัย เทียนพุฒ ปี 2551 สํานักพิมพ์เอ็กซเปอร์ เน็ต 2) เอกสารประกอบการบรรยาย หนังสืออ่ านประกอบ 1. พลวัตการบริ หารคน ของ ดร. ดนัย เทียนพุฒ 2. ความสามารถในทรรศนะ ดร.ดนัย เทียนพุฒ 3. การประเมินระบบ 360 องศา (ดนัย เทียนพุฒ) 4. ค่าตอบแทนตามผลสําเร็ จ (ดนัย เทียนพุฒ) 5. http://www.dntnet.com/dntblog.htm 6. http://www.newthaimba.blogspot.com/ การวัดผล รายงานและการนําเสนอ 60% สอบปลายภาค 40% รวม 100%
  3. 3. การประเมินผล A 90 % < A < 100 % A- 80 % < A- < 89 % B+ 75 % < B+ < 79 % B 70 % < B < 74 % C 50 < C < 69 % ลักษณะการเรี ยนการสอน ในแต่ละรายวิชาผู้สอนจะต้ องดําเนินการสอนและจัดกิจกรรมเสริมความรู้ ดังนี ้ 1) พบอาจารย์ผ้ สอน เดือนละ 6 ครัง ครังละ 7 ชัวโมง รวม 42 ชัวโมง ต่อ 1 รายวิชา ู ้ ้ ่ ่ การศึกษาค้ นคว้ า ทํางานที่อาจารย์มอบหมายสลับกับวัน/เวลาที่เรี ยน ศึกษาค้ นคว้ า เพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 17 ชัวโมง ่ 2) จัดสัมมนาในหัวข้ อที่เกี่ยวกับเนื ้อหารายวิชาที่เรี ยน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และ ประสบการณ์ ตรงในด้ านนัน ๆ มาเป็ นผู้ให้ ความรู้ ้
  4. 4. ตารางการเรี ยนการสอน ครังที่ ้ วันที่ เนือหา ้ 1 11 ก.ค. 52 แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ และนโยบายด้ าน HR Workshop (วิเคราะห์แนวนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร) 2 19 ก.ค. 52 วิวฒนาการของรูปแบบและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอดีต ปั จจุบน และอนาคต ั ั แบบฝึ กหัด 3 26 ก.ค. 52 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Manpower Planning) การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (Recruitment & Selection) Workshop 4 2 ส.ค. 52 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) การบริหารแรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) Workshop 5 9 ส.ค. 52 การจัดการผลงาน (Performance Management) การบริ หารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation & Benefits Administration) แบบฝึ กหัด 6 16 ส.ค. 52 กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human Resource Management) HR Indicators Workshop
  5. 5. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขากการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ หวหิน ั ตารางการจัดการเรี ยนการสอนประจําภาคเรี ยนที่ 1/2552 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่ นที่ 5 วัน/เดือน/ปี ลักษณะการเรี ยนการสอน รายวิชา อาจารย์ ผ้ ูสอน วันเสาร์ ท่ี 11 ก.ค. ในแต่ละรายวิชาผู้สอนจะต้ องดําเนินการสอนและ รหัสวิชา 3565401 ดร.ดนัย วันอาทิตย์ท่ี 19 จัดกิจกรรมเสริ มความรู้ ดังนี ้ การจัดการ เทียนพุฒ 26 ก.ค. 2, 9 1. พบอาจารย์ผ้ สอน เดือนละ 6 ครัง ครังละ 7 ู ้ ้ ทรัพยากรมนุษย์ 16 ส.ค. 52 ชัวโมง รวม 42 ชัวโมง ต่อ 1 รายวิชา การศึกษา ่ ่ เวลา 09.00-16.00 น. ค้ นคว้ า ทํางานที่อาจารย์มอบหมายสลับกับวัน/ เวลาที่เรี ยน ศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 17 ชัวโมง ่ 2. จัดสัมมนาในหัวข้ อที่เกี่ยวกับเนื ้อหารายวิชาที่ เรี ยน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้และ ประสบการณ์ตรงในด้ านนัน ๆ มาเป็ นผู้ให้ ้ ความรู้ ** หมายเหตุ รถตู้จะออกเดินทางจากฝ่ ายยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต เวลา 6.30 น. ิ กรุณากรอกแบบฟอร์ มรายละเอียดการสอนประจํารายวิชา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ได้ ท่ ี ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์ 08-1875-0022 คุณคุณญญา เบญจวรรณ (เอม) ั ห้ อง 1102 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสต ถ.ราชสีมา เขตดุสต กทม. 10300 ิ ิ โทรศัพท์/โทรสาร 02-2445712 อีเมล์ sdu.huahin@gmail.com *เอกสารประกอบการสอน กรุ ณาส่ งภายใน 20 วัน ก่ อนวันสอน โดยจัดสามารถจัดส่ งเป็ น เอกสารหรื อไฟล์ ทังหมด ้

×