8 กุมภาพันธ 2556เรื่อง  ขอนัดสัมภาษณพิเศษเรียน   ดร.ดนัย เทียนพุฒ     ผูอํานวยการโครงการ Human Capital    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จดหมายสัมภาษณ์ดร.ดนัย เทียนพุฒ Feb 13

1,071 views
847 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
490
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จดหมายสัมภาษณ์ดร.ดนัย เทียนพุฒ Feb 13

 1. 1. 8 กุมภาพันธ 2556เรื่อง ขอนัดสัมภาษณพิเศษเรียน ดร.ดนัย เทียนพุฒ ผูอํานวยการโครงการ Human Capital นิตยสาร MBA เปนนิตยสารรายเดือนที่มุงนําเสนอความสําคัญขององคความรูดานการจัดการ (Management) ทั้งการบริหารในระดับประเทศ ระดับองคกร และระดับบุคคล โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งความคิดเชิงกลยุทธ แผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูอานนํามาเปนหลักคิด และประยุกตใชในการบริหารงานได ไมอาจปฏิเสธวาปจจุบัน “คน” เปนสินทรัพยที่สําคัญที่สุดขององคกร แตกอนอาจมองวาเทคโนโลยีมีความสําคัญ แตเดี๋ยวนี้หลายองคกรเนนไปที่การสรางศักยภาพและการพัฒนาคนในองคกร บทบาทของฝายทรัพยากรบุคคลจึงเพิ่มขึ้นดวยเชนกันเพราะไมใชมีเพียงแคการดูแลเรื่องของพนังงานในสวนของคาตอบแทนเทานั้น แตยังรวมไปถึงการเขาไปวางแผนกลยุทธในการพัฒนาองคกรรวมกับระดับผูบริหารดวย เพราะเมื่อวางแผนกลยุทธและพัฒนาบุคลากรภายในองคกรมาเปนอยางดีแลว ยอมหมายความวาองคกรก็พรอมที่จะแขงขันและสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ออกมา ที ม งานในฐานะสื่ อ มวลชน ซึ่ ง เป น กลุ ม บุ ค คลหนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทและอิ ทธิ พ ลต อ ประชาชนในดา นความคิ ด จึ ง ใคร ขอสัมภาษณ ดร.ดนัย เทียนพุฒ เพื่อลง scoop ในเซ็กชั่น Management & B School โดยมีประเด็นคําถาม ดังนี้ 1. การปรับตัวของฝายทรัพยากรบุคคลขององคกรสมัยใหมควรมีทิศทางเปนอยางไร 2. HR ที่เปนมืออาชีพเปนอยางไร และความเปน ”มืออาชีพ” หมายถึงเรื่องใด 3. กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรสมัยใหมควรเนนเรื่องใด 4. ทิศทางหรือแนวโนมงานดาน HR เมื่อตลาดเสรีอาเซียนเกิดขึ้นในป 2558ที ม งานหวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า ท า นจะให โ อกาสเข า พบเพื่ อ รั บ ทราบข อ มู ล อั น เป น ประโยชน แ ละนํ า มาเผยแพร ต อ ไป และขอขอบพระคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ นางสาวธนาวรรณ อยูประยงค ผูสื่อขาวหมายเลขติดตอกลับ โทร.0-81-915-379424 อาคารไพรม ชั้ น10 (D) สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2260-3855-9

×