Digital marketing trends 2014

1,018 views
926 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Digital marketing trends 2014

  1. 1. Digital Marketing Trends 2014 (1) ดร.ดนัย เทียนพุฒ  นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาอิสระ  DrDanaiT@gmail.com                                                                                                                     www.drdanai.blogspot.com        พอใกลปลายปตอปใหม คําถามหรือหัวขอสนทนาในแวดวงธุรกิจคงหนีไมพนวา ป’2014 ที่กําลังจะมาถึงมีทิศทางเปนอยางไร  ผูเขียนมีงานรับเชิญบรรยายจากโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มรภ.ภูเก็ต ั ใหไปบรรยายเรื่อง “Modern Marketing Concept” และ “ประเด็นหัวขอการวิจยทางการตลาด” ชวง ่ หลังปใหม กับเพิ่งใหสัมภาษณนิตยสาร Marketing Plus ไปตอนปลายเดือนตุลาคมที่ผานมาเกียวกับ แนวโนมและการแขงขันของธุรกิจคาปลีกไซสเอส   มองอดีตทํานายอนาคต  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและการกาวกระโดดของมือถือทําใหมีคาถาม ํ สําคัญเกิดขึ้นคือ ดิจิตอลไดเปลี่ยนแปลงการตลาดอยางสมบูรณแลวหรือยัง หรือไดกลายมาเปนพื้นฐาน สําคัญของการตลาดในปจจุบัน  Freidlen A. (2013) (ใน www.econsultancy.com) ไดใหความเห็นวา การตลาด ดิจิตอลไมไดเปนสิ่งที่มีขึ้นอยางโดดเดี่ยว แตเปนสวนทีใหญมากๆ ของการตลาดและ Freidlen ได ่ “แถลงการณถงการตลาดสมัยใหม” ไวดังนี ้ ึ (1) กลยุทธ (Strategy)  เราเชื่อวา นักการตลาดควรจะนังในที่ประชุมบอรดและชวยกําหนดกลยุทธธุรกิจ  ่ ถาทานไมเชื่อวา ทานมีความเขาใจในตลาด ผลิตภัณฑ ลูกคา และบทบาทของตําแหนงที่ ทานดําเนินธุรกิจอยูในการปรับโฉมกลยุทธ แสดงวาทานไมใชนักการตลาดสมัยใหม  การคิดแบบดิจิตอล(Digital thinking) ควรถูกฝงเขาไปในกลยุทธการตลาดที่ทาอยาง ํ ปกติ ดิจิตอลอาจไมเกี่ยวของกับทุกความพยายามแตองคกรจําเปนตองพิจารณาดิจิตอลอยางรอบคอบ และเปลี่ยนวัฒนธรรม กระบวนการของธุรกิจใหกลายเปนการมุงดิจตอล  ิ       Digital Marketing Trends 2014 (1)                                                          ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2557  
  2. 2. “ถาทานไมใช “ดิจิตอล” ทานไมสามารถเปนนักการตลาดสมัยใหม”  นักธุรกิจที่ยงใหญมองไปเหนือขอบฟา  ิ่ นักการตลาดที่ยงใหญมวิสยทัศนที่จะนิยามขอบฟา  ิ่ ี ั (2) การคา/พาณิชย (Commercial)  เราเชื่อวานักการตลาดสมัยใหมตองทําการคาเปน หมายความวา รูถึง กําไร ขาดทุน (P&L) รูวา ที่ไหนเงินทํางานและทําไม รูวาจะวัดอะไรและอะไรเปนตัวสําคัญที่ เหมาะสมของการคา นักการตลาดสามารถและควรเพิ่มความรับผิดชอบในเปาหมายรายได  ดวยรายการการคาอิเลคทรอนิกสเปนการคลิกในการทองเวบของลูกคา นักการตลาดสมัยใหม ตองทําใหการทอง(เวบ) ของลูกคาเขาสูเสนทางการขายและหลังการขาย  การขายและการตลาดตองจัดวางอยางใกลชิดและมีจุดรวมในการตระหนัก รับผิดชอบ  (3) ประสบการณของลูกคา (Customer Experience)  เราเชื่อวา การปรับปรุงประสบการณใหกบลูกคาตองสัมพันธใกลชิดอยางมากกับจุดมุง ั ของการตลาดสมัยใหม เพราะเราเชื่อวานีคือ กุญแจทีทาใหลูกคาพึงพอใจและจงรักภักดี  ่ ่ ํ ประสบการณของลูกคาเปนสิ่งที่เกี่ยวกับ ลูกคาเปนศูนยกลางในเหตุการณในบริการหรือ ผลิตภัณฑที่เราสงมอบขามชองทาง เปนการใหการยอมรับ พลังอํานาจและความสําคัญของการออกแบบ ที่ยงใหญ  ิ่ ประสบการณ หมายถึง เหตุการณ ผลิตภัณฑ บริการ ฮารดแวร ซอฟทแวร การบริการ ลูกคา โดยเปนทุกๆ ปฏิสัมพันธกับลูกคา เปนประสบการณที่เราตองทําใหมีความเกี่ยวของ (Relevant) นายินดี (Pleasurable) งาย (easy) และใชประโยชนเทาที่เปนไปไดมากที่สุดกับลูกคา  ดังนันทรัพยากรและเวลาไมใชสิ่งที่มีอยางไมหมดสิ้น เราตองการแบงสวนเพื่อชวยให ้ มั่นใจวาเราไดสงมอบสุดยอดประสบการณที่เปนไปไดใหกับลูกคาอยางมีคุณคามากที่สุดของเรา  (4) การบูรณาการ (Integration)  เราเชื่อวา การปฏิวัติดานมือถือเปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น แตเรามองเหนือกวามือถือ การตลาดสมัยใหมคิดเกียวกับประสบการณของลูกคาทั้งหมด และรวมถึงจุดสัมผัสที่หลากหลายและจุด ่ สัมผัสที่ควบคุมและเปนสื่อกลาง    Digital Marketing Trends 2014 (1)                                                          ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2557  
  3. 3. การตลาดสมัยใหมตองเชื่อมโยงติดตอถึงและบูรณาการ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการภายใน การบูรณาการที่เหนือกวากับหนาทีการตลาด เปนการขามเกียวกับดิจิตอลและทักษะดั้งเดิม  ่ ่ การบูรณาการเปนการเผชิญระหวางหนาทีงานกับลูกคา มันเปนการทํางานขามธุรกิจและ ่ ความรวมมือกับหนาที่อื่นๆ เชน ขายเทคโนโลยี บรรณาธิการ (5) HR และการบริการลูกคา  แบรนด (Brand)  เราเชื่อวา อินเตอรเน็ตใหสรางใหเกิดความโปรงใสโดยขึ้นอยูกับแบรนดและธุรกิจ แบรนดไมอาจควบคุมขาวสารและสิ่งที่ลกคาทํา  ู การสูญเสียการควบคุม หมายความวา ธุรกิจตองสื่อสารโดยตรงและตองมีความชัดเจนให มาก และตองเปนจริง ในยุคดิจิตอลอะไรคือสิ่งที่นักการตลาดสมัยใหมตองการมากทีสุด..คําตอบ ่ คือ แบรนดที่แข็งแกรง (6) ความเปนแตละบุคคล (Personalization)  เราเชื่อวา ความเปนแตละบุคคลไดเปดใหเกิดโอกาสอยางมโหฬารเพือปรับเปลี่ยนบางสิง ่ ่ บางอยางที่ลูกคาในปจจุบนตองการ  ั ชองทางดิจิตอลอนุญาตใหเราใชทุกๆ สิ่งที่เรารูเกี่ยวกับลูกคาเพื่อแจงและปฏิสัมพันธได อยางมากที่สดทง สถานที่ อุปกรณ ขนาดจอ ลักษณะการใช สภาพอากาศ...เราอยูในยุค “Big Data”  ุ เรามีความตื่นเตนและพบพลังอํานาจใหมของขอมูลซึ่งนําไปสูพลังความเปนแตละบุคคล  ความเปนแตละบุคคลไมใชเพียงเฉพาะลูกคาที่มีอยู เราไมจําเปนตองรูอีกตอไปวา ใคร เปนบุคคลที่จดใหมีความสะดวกสบายและประสบการณที่เกี่ยวของ  ั ขณะที่นกการตลาดสมัยใหมใหการยอมรับความเปนสวนบุคคลของลูกคาและยอมรับวา ั เราตองสงมอบคุณคาเพื่อลูกคากับการแลกเปลี่ยนขอมูลสวนบุคคล  (7) เทคโนโลยี (Technology)  เราไมเชื่อวาเทคโนโลยีเปนโซลูชั่นในตัวของมันเอง เทคโนโลยีเปนผูสงเสริม แตนกการ  ั ตลาดสมัยใหมตองทําใหมความสะดวกสบายและปรับใหมีและใชเทคโนโลยีเพื่อความไดเปรียบใหมาก ี ที่สุด  เราเชื่อวานักการตลาดสมัยใหมจะเพิ่มความเปนเจาของเทคโนโลยี ในขณะเดียวกับที่นก ั เทคโนโลยีไดกลายเปนมากกวาผูกําหนดตลาด       Digital Marketing Trends 2014 (1)                                                          ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2557  
  4. 4.   (8) คิดริเริ่มสรางสรรค (Creative)   เราเชื่อวา เราตองการการคิดริเริ่มสรางสรรคมากพอๆ กับเราตองการเทคโนโลยี เรา ตองการการเลาเรื่องมากพอๆ กับเราตองการขอมูล เราเชื่อวาพลังของอารมณและสิ่งที่ไมมีตรรกเปน มากกวาเหตุผล  ถาการตลาดของเราเปนสมัยใหม เราตองการความหลงใหล การสรางสรรคและฝมือจาก สมองซึกขวามากพอ ๆ กับ การวิเคราะหและตรรกจากสมองซีกซาย  ยุคดิจิตอลเปนการจัดใหมีตรรกทุกอยางเขามาจนเขาไปถึงทุก ๆ สิ่ง ในบริบทนี้เรา ตองการนวัตกรรมและคิดริเริ่มสรางสรรคดานผลิตภัณฑและการออกแบบบริการของเราใหไดดีเทา ๆ กับ การตลาดเพื่อทําใหประทับใจ (9)   เนื้อหา (Content)  เราเชื่อวา การตลาดดานเนื้อหาและการมุงความเปนเจาของ รวมถึงรายไดจากสื่อ เปนสิ่ง  ที่มาแทนพืนฐานในการตลาด ที่เปนมากกวาแฟชัน  ้ ่ เนื้อหาเปนมากกวาเพียงคําพูด ภาพหรือวิดีโอ เกมส แอพ เหตุการณ นันจึงเปนการสง ่ มอบประสบการณดานเนื้อหาที่มีคุณคามากดวย  เนื้อหาชวยสงเสริมความเชือถือในแบรนดและความแทจริงที่แบรนดยืนหยัดเพื่ออะไร เชื่อ ่ ในเรื่องอะไรและหวงใยอะไร สําหรับนักการตลาดสมัยใหมแลวเนือหาเปนสิงทําใหแบรนดมีชีวิตชีวา  ้ ่ (10) มัลติสกรีน/หลากหลายจอ (Multi‐screen)  เราเชื่อวา การปฏิวัติมือถือเปนเพียงจุดเริ่มตน แตเรามองเห็นเหนือกวามือถือ ขึ้นไปอีก จอทีวี หนังสือก็เปนจอ ภายในรานคีออสก็เปนจอ บิลบอรดก็เปนจอ  เราเชื่อวา เราทําการตลาดในบริบทของจอที่แตกตางกันและประสบการณ มากกวาความแตกตางของอุปกรณหรือชองทาง  ลูกคาไมไดใหการยอมรับเสนแบงหรือไมใชที่เราใช เชน ออนไลน ออฟไลน สื่อ ่ โฆษณาที่ใชงบประมาณมาก (Above the line) สื่อโฆษณาทีมีคาใชจายต่ําหรือไมมี (Below  the line) ....เราตองการความคิดและสงมอบประสบการณลกคาโดยปราศจากการบรรยาย ู ขอบเขต  Digital Marketing Trends 2014 (1)                                                          ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2557  
  5. 5. นักการตลาดสมัยใหมตองคิดเกี่ยวกับประสบการณลูกคาทั้งหมดและในจํานวน มาก แลตองคิดวาจอเปนการควบคุมและใชมีเดีย  (11) สังคม (Social)  เราเชื่อวา สือทางสังคม (Social media) เปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมธุรกิจ ่ วิถีการทํางานและวิถที่เราผูกพันกับเพื่อนและลูกคา ยังเปนการสรางธุรกิจที่มีสังคมอยูในดีเอ็น ี เอ  เปนความแทจริงของทุกๆ สิ่ง รวมถึงการตลาดและปจจุบันไดเกิดขึ้นใน สภาพแวดลอมที่ลูกคาอยู และจะทํา พูดเกี่ยวกับอะไรที่เราทําและสามารถแบงปนไปยังโลก  นักการตลาดสมัยใหมรูวา “สังคม (Social)” ไมใชเปนเพียงทางเลือก    โดยสรุปแนวโนมการตลาดดิจิตอลป 2014 (1) ธุรกิจและฝายการตลาด ตองการนักการตลาดสมัยใหมที่มีคุณลักษณะ (Character) ดังตอไปนี้ มีความรับผิดชอบ (Accountable) ในการสงมอบการตลาดที่มีมูลคาจริยธรรม (Ethical) ในความซื่อสัตย   เคารพลูกคาโดยเฉพาะขอมูลสวนบุคคลและการใชขอมูล มุงลูกคา (Customer focused) ไปสูจุดศูนยกลางที่เราทําโดยฟงเสียงลูกคา อไจล (Agile) การพัฒนาซอฟทแวรกบลูกคาดวย ลักษณะของการตอบสนองและปรับตัวที่รวดเร็ว  ความรวมมือ (Collaborative) กับลูกคา และเพื่อน ในการแบงปนความรูและทักษะนวัตกรรม (Innovation) เพื่อไมกลัวที่จะพยายา มิดหาวิธีการใหมสําหรับการทําทุกๆ อยาง กลา (Brave) ที่จะลองสิ่งใหมและไมกลัวความ ลมเหลว (แตไดเรียนรู) เรารอนใหลหลง (Passionate) ในสิ่งที่เราทําเพราะเรารูวา เราทําได ดีกวาอยางสนุกสนาน  เมื่อไดรูถึงการตลาดสมัยใหมแลว แนวโนมการตลาดดิจิตอล ป 2014 จะเปน อยางไร โปรดอดใจรอติดตามคราวตอไปไดครับ Digital Marketing Trends 2014 (1)                                                          ดร.ดนัย เทียนพุฒ : สงวนลิขสิทธิ์ 2557  

×