วิชา 4472141

567 views

Published on

รายวิชา การบริหารองค์การและการเปลี่ยนแปลง

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
231
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิชา 4472141

  1. 1. มคอ. 3/1 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 1. รหัสและชื่อรายวิชา 4472141 การบริหารองคการและการเปลี่ยนแปลง Organization and Change Management 2. จํานวนหนวยกิต 3 (2-2-5) 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ดร.ดนัย เทียนพุฒ 5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2557 6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน ไมมี 7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ไมมี 8. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
  2. 2. มคอ. 3/2 หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 1. จุดมุงหมายของรายวิชา 1. เพื่อใหผูเรียนไดรูถึงแนวคิด หลักการ วิวัฒนาการของรูปแบบในการจัดการทุนมนุษย 2. เพื่อใหผูเรียนไดรูถึง หลักการวางแผนทุนมนุษย การสรรหาและคัดเลือก การกําหนด ตําแหนง การบริหารคาตอบแทน ในระบบใหม (Broadbanding) การจัดการผลงาน การจูงใจ วินัยและการลงโทษและการบริหารสวัสดิการทั้งภาครัฐ-เอกชน 3. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูถึงการจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจและแผนกลยุทธ พรอมดัชนีชีวัดดานการบริหารและพัฒนาทุน มนุษย ตลอดจนคุณสมบัติ หลักเกณฑตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 1. พัฒนาการเรียนรูใหเกิดทักษะการคิดดวย CBL (Challenge based learning ) ในการจัดทํารายงานประจําวิขา และ กรณีศึกษาเสริมและพัฒนาทักษะการคิดตามวัตถุประสงคของรายวิชา หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 1. คําอธิบายรายวิชา อภิปรายกิจกรรมกระบวนการบริหารทุนมนุษยหรือทรัพยากรมนุษย เริ่มจากการวิเคราะหงาน การวางแผน การสรรหาและ คัดเลือก การบริหารผลงาน (คาตอบแทน สวัสดิการและประโบชน) การจูงใจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สุขภาพและความ ปลอดภัย ขอกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการจัดการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเปนผูนํา (ทฤษฎีการเปลียนแปลง วิเคราะหเรื่องความสัมพันธของบุคคลกับองคกร พฤติกรรมองคกร และความเปนผูนํา) ความ รับผิดชอบทางสังคมของอคกรสําหรับผูนําและผูจัดการในธุรกิจบริการ 2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน ภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง บรรยาย 45 ชั่วโมง ไมมี ไมมีการฝกปฏิบัติงาน ภาคสนาม การศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล นักศึกษาสามารถติดตอผูสอน เพื่อขอคําปรึกษา หรือแนะนํา ไดตลอดเวลา ดวยตนเอง หรือโดยวิธีสื่อสารที่สะดวก ดังนี้ สถานที่ติดตอผูสอน: หอง 511 ในวันศุกร เวลา 17.00-21.00 น เสาร เวลา 8.00-19.00 น. e-mail address อาจารยประจํารายวิชา DrDanaiT@gmail.com Blog : http://newthaimba.blogspot.com/ Line ID : thailand081
  3. 3. มคอ. 3/3 หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 1. คุณธรรม จริยธรรม 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา (Ethics needed to develop) จรรยาบรรณในวิชาชีพบริหารธุรกิจ 1)สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น 2) สามารถวินิจฉัยปญหาหรือดําเนินการตัดสินใจใดๆ อยางยุติธรรมและชัดเจนตามหลักการ เหตุผล คานิยมอันดีงาม 3) ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไขและสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการขอ โตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 4)แสดงออกถึงภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 1.2 วิธีการสอน (Teaching Methods) ยกตัวอยาง และประสบการณ พรอมแบบฝกหัด 1.3 วิธีการประเมินผล (Evaluation Methods) ความสนใจและการทําแบบฝกหัด 2. ความรู 2.1 ความรูที่ตองไดรับ (Required Knowledge) ตามวัตถุประสงครายวิชา 1) มีความรูและความเขาใจอยางถองแทในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญและสามารถนํามา ประยุกตใชเพื่อการดําเนินธุรกิจ 2) สามารถศึกษาคนควา เพื่อเพิ่มพูนความรู ความชํานาญและศักยภาพทางการจัดการธุรกิจบริการดวยตนเองอยางตอเนื่อง 3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 2.2 วิธีการสอน ((Teaching Methods) บรรยาย ฝกปฏิบัติ แบบฝกหัด งานกลุม 2.2 วิธีการประเมินผล (Evaluation Methods) ทดสอบยอย รายงาน ทดสอบประจําภาค 3. ทักษะทางปญญา 3.1 ความรูที่ตองไดรับ 1) สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ 3.2 วิธีการสอน 3.2.1 การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษที่เกี่ยวของกับเนื้อหา และนําเสนอผลการศึกษา 3.2.2 อภิปรายกลุม 3.2.3 วิเคราะหกรณีศึกษา 3.3 วิธีการประเมินผล 3.3.1 สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิด ในการประยุกตใชความรูให สอดคลองตามสถานการณปจจุบัน 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา (Interpersonal skills and responsibility needed to develop) ตามวัตถุประสงครายวิชา 1)สามารถแกไขปญหาที่ซับซอนหรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง 2) สามารถตัดสินใจดําเนินงานดวยตนเองและ สามารถประเมินจุดเดน จุดดอยของตนเอง เพื่อสรางเสริมหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ทํางานตนเองใหสูงขึ้น 3) มีความรับผิดชอบในงานและสามารถทํางานรวมหรือประสานกับผูอื่นไดเปนอยางดีในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆ
  4. 4. มคอ. 3/4 4) มีศักยภาพและสามารถแสดงทักษะในการเปนผูนําในสถานการณที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 4.2 วิธีการสอน (Teaching Methods) บรรยาย ฝกปฏิบัติ แบบฝกหัด งานกลุม 4.3 วิธีการประเมินผล (Evaluation Methods) ทดสอบยอย รายงาน ทดสอบประจําภาค 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง ชุมชนทั่วไป 5.2 วิธีการสอน (Teaching Methods) ใช Blog VDO Clip 5.3 วิธีการประเมินผล (Evaluation Methods) หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 1. แผนการสอน สัปดาห ที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 1 2 อธิบาย มคอ.3 ขอตกลงในชั้นเรียน แนวคิด หลักการเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญ และนโยบายดาน HR วิวัฒนาการของรูปแบบและการพัฒนา ทรัพยากรมนุษยในอดีตปจจุบันและ อนาคต 3 3 อาจารยแนะนําและอธิบาย รายวิชาใหกับนักศึกษา พรอม ขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวของกับ การเรียนการสอนและการ ประเมินผล -มอบหมายงานกลุมชิ้นใหญ เพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียนจาก การเก็บขอมูลจากสถาน ประกอบการจริงในธุรกิจ -บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการ สรุป มอบหมายงาน ดร.ดนัย เทียนพุฒ ดร.ดนัย เทียนพุฒ 3 4 การบริหาร HRM ในภาครัฐ-เอกชน ภายใตบริบทใหมของ การเปลี่ยนแปลง การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Manpower Planning) การสรรหาและคัดเลือกคน (Recruitment & Selection) 3 3 บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน ดร.ดนัย เทียนพุฒ ดร.ดนัย เทียนพุฒ
  5. 5. มคอ. 3/5 5 6-7 การกําหนดตําแหนง (Position Classification) และการบริหาร คาตอบแทนแนวใหม (Broadbanding) การจัดการผลงาน (Performance Management) และการบริหาร สวัสดิการ : เปรียบ เทียบภาครัฐ กับ เอกชน 3 6 บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน ดร.ดนัย เทียนพุฒ ดร.ดนัย เทียนพุฒ ห สัปดาห ที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 8-9 10 การสราการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) : แนวคิด หลักการ และ กลยุทธแรงจูงใจ วินัย และการลงโทษ 6 3 บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป มอบหมายงาน ดร.ดนัย เทียนพุฒ ดร.ดนัย เทียนพุฒ 11-14 การสรางวิสัยทัศน ภารกิจและกลยุทธใน การจัดการทุนมนุษยในอุตสาหกรรม บริการ(Strategic Human Capital Management in hospitality.SHCM) 12 แบงกลุมฝกปฏิบัติ การจัดทํา กลยุทธทุนมนุษย ดร.ดนัย เทียนพุฒ 15 ทิศทางและแนวโนมการบริหาร ทรัพยากรมนุษยในอนาคต 3 บรรยาย กรณีศึกษา อภิปราย Power Point ในการสรุป ดร.ดนัย เทียนพุฒ 15 สอบปลายภาค 3 - 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมินผล 1 สอบปลายภาค 15 35% 2 -แบบฝกหัด วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา อภิปราย การนําเสนอรายงาน -การทดสอบยอยประจําสัปดาห ตลอดภาคการศึกษา 3 ครั้ง 15% 15% 3 การมีวินัยในการเขาชั้นเรียนและมีสวนรวม ตลอดภาคการศึกษา 10%
  6. 6. มคอ. 3/6 ในชั้นเรียน 4 รายงานประจําเทอม สงในวันสอบปลาย ภาค 25% หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 1. เอกสารและตําราหลัก 1. แผนการสอนรายวิชา 4472141 2. เอกสารประกอบการบรรยาย Organization and Change Management 2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 1) ดร.ดนัย เทียนพุฒ (2552). เจาะ DNA ธุรกิจครอบครัวไทย กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2) ดร.ดนัย เทียนพุฒ (2554). ไอเดียและนวัตกรรมในธุรกิจ (2) กรุงเทพ: โครงการ Human Capital 3) ดร.ดนัย เทียนพุฒ (2555). เสนทางสูดวงดาวของ HR (HR: Super Connector) กรุงเทพ: โครงการ Human Capital 4) ดร.ดนัย เทียนพุฒ (2555). คัมภีรสรางและรักษาธุรกิจครอบครัว กรุงเทพ: โครงการ Human Capital 5) ดร.ดนัย เทียนพุฒ (2555). 3 ไอเดียปรมาจารยคอทเลอร เขยาการตลาดโลก กรุงเทพ: โครงการ Human Capital 6) เอกสารประกอบการฝกปฏิบัติ/กรณีศึกษา Organization and Change Management 7) David Ulrich and Wayne Brockban. (2005). The HR Value Proposition. MA: Harvard Business School Publishing. 8) Dave Ulrich, Wayne Brockbank, Jon Younger, Mark Nyman, Justin Allen. (2009) .HR Transformation Building Human Resources from the Outside In. New York : McGraw-Hill. 3. เอกสารและขอมูลแนะนํา - หนังสืออานประกอบ Colenso, M. (2000). Kaizen Strategies for Successful Organizational Change: London: Pearson Educational Limited. Cohen, D.S. (2005). The Heart of Change Field Guide. MA: Harvard Business School Press. Collins, J. (2001). Good to Great. NY: Haper Collins Publishers, Inc. Collins, J.C. & Porras, J.I. (1994). Built to Last. NY: Harper Collins Publishers, Inc. Cummings, T.G. & Worley, C.G. (2008). Organization Development and Change. New York: McGraw-Hill, Inc. Gouillart, F.J. & Kelly, J.N. (1995). Transforming the Organization. NY : McGraw-Hill, Inc. Hesselbin, F. & Goldsmith, M. (2009). The Organization of the Future 2. San Francisco: Jossey-Bass. Holman, P. & Devane, T. (1999). The Change Handbook. San Francisco: Berret-Kochler Publishers, Inc. Hugos, M.H. (2009). Business Agrility. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Kotler, P & Caslione, J.A. (2009). Chaotics. NY: AMACOM. Schein, E.H. (1992). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. บทความวิชาการตางๆ ทางธุรกิจใน http://www.drdanai.blogspot.com/
  7. 7. มคอ. 3/7 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 1. ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงการปรับปรุงรายวิชานี้จากการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาตอการพัฒนารายวิชา เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงความ คิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา 2. ใหนักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอนและหลังการ เรียนรายวิชานี้ 3. สงเสริมใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพัฒนารายวิชาผานระบบการประเมิน ของ มหาวิทยาลัย 2. กลยุทธการประเมินการสอน อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 3. การปรับปรุงการสอน 1. การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อุปสรรค แนวทาง แกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใน การปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป 2. การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอกสถานที่ 3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนักศึกษารุนตอไป 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา การทดสอบยอย และการสอบปลายภาค 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา นําขอมูลที่ไดรับจากการสอนเทอมปจจุบันไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลของรายวิชาในเทอมตอไปที่คาดหวัง

×