1                    วาดวยปรัชญาความเปนผูนํา                             ...
2             ผูเขียนไดมีโอกาสทบทวนและนึกอยูเสมอๆ วา           ......ทําไมการเรียนและการพัฒนาเรื่อ...
3  เถาแกแตมีกลยุทธ หรือความเปนผูนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ และความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงเชิง               ...
4  กิจกรรมและแนวทรัพยากรที่ใช 4) โซลูชน-การทํา (Solution-Action) และ 5) การประเมิน (Assessment)             ...
5             สิ่งสําคัญอยูในตัวผูนําคือ หลักการ ทฤษฎีและความรูคือสิ่งที่ฝงอยูในตัวผูนา(ความรูโดย     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปรัชญาความเป็นผู้นำ1

1,870 views

Published on

On Leadership Philosophy

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,870
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปรัชญาความเป็นผู้นำ1

 1. 1. 1   วาดวยปรัชญาความเปนผูนํา  ดร.ดนัย เทียนพุฒ  ผูอํานวยการ ดี.เอ็น.ที.เน็ต.  อาจารย-นักวิจัย-กรรมการบริหารหลักสูตร MBA ม.ราชภัฏสวนดุสต ิ อาจารยพิเศษ ป.โท-ป.เอก หลักสูตรบริหารการศึกษาและภาวะผูนํา ม.เซนตจอหน   วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกลา   ผูนํา (Leader) ความเปนผูนํา (Leadership) และผูนาเชิงกลยุทธ (Strategic  ํLeadership) เรื่องราวเหลานี้หากลองคนหา (Search) จาก Google มีมากถึง 20 ลานหนึงแสนรายการ ่เพราะวาเปนเรื่องที่ธุรกิจและทุกสวนขององคกรใหความสนใจและใครศึกษาเรียนรูกันทั้งนั้น ผูเขียนเองก็มขอเขียนเกี่ยวกับผูนาอยูหลายเรื่องหลายตอนเชนเดียวกัน... ี ํ .....จําไดวาเมือมาเปนผูทรงคุณวุฒิสอบปกปองดุษฎีนพนธของนักศึกษาหลักสูตรบริหาร ่ ิการศึกษาและภาวะผูนํา เรืองสมรรถนะหลักของผูบริหารกิจการนักศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษาใน  ่ประเทศไทย ปการศึกษา 2550 คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเซนตจอหน... หลังจากนั้นก็ไดรับเชิญจาก ผศ.ดร.วินิจ เกตุขํา อาจารยผูรับผิดชอบวิชาภาวะผูนําเชิง กลยุทธเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ใหมาเปนอาจารยพิเศษบรรยายเปนครั้งคราวเกี่ยวกับเรื่อง ความเปนผูนาใหมๆ ประมาณสัก 3 ป ติดตอกัน ํ จนกระทั่งมีโอกาสไดรวมงานกับทานอาจารยวนิจ ใหมารวมรับผิดชอบสอนในสวนของ ิการพัฒนาองคกรและบริหารการเปลี่ยนแปลง ในปน้ไดถูกมอบหมายรับเปนเจาของวิชานี้ของปการศึกษา 2555 ี จะสรางผูนําแบบเดิมหรือสรางความทาทายใหม  ผูเขียนไดรับมอบหมายใหสอนวิชานีกอนที่จะเปดภาคเรียนป 2555 ประมาณสัก 1 เดือน ้โดยทานคณบดีคณะศึกษาศาสตรบอกวา อาจารยวาไดเลยตามที่เห็นสมควรและหากเกิดประโยชนกับ นักศึกษา สิ่งแรก การใช PBL (Problem based Learning) ในการสรางความเปนผูนายังไมเห็น ํผลชัดเจนวาดวยปรัชญาความเปนผูนํา                                                                ดร.ดนัย เทียนพุฒ ; DntNet: Copyright 2012 
 2. 2. 2   ผูเขียนไดมีโอกาสทบทวนและนึกอยูเสมอๆ วา ......ทําไมการเรียนและการพัฒนาเรื่องของผูนําและความเปนผูนําในประเทศไทยจึงไม คอยเกิดขึ้นอยางชัดเจนวา เรามีผูนาที่โดดเดนในสังคมไทย ผูนาองคกรที่เปนตนแบบ (Role Model) ที่ ํ ํนาชืนชมและคนในองคกรอยากเดินตามวิถีทางของทาน ฯลฯ ่ .....การใชวธี PBL หรือการเรียนรูดวยการแกปญหา “ทําใหผูเรียนติดกับดักอยูกับปญหา ิ ไมสามารถหลุดไปสูความทาทายของโลกความจริงไดเพราะสภาพแวดลอม ภูมทศนของธุรกิจหรือองคกร ิ ัเปนพลวัตที่จบปญหาใหหยุดนิ่งไดยาก” ั .....ผูเขียนไดมโอกาสนํานักศึกษาทั้งหลักสูตร MBA (มหา’ลัยอื่นๆ) และหลักสูตร ป.เอก ีจาก ม.เซนตจอหน ใหลงภาคสนามเพื่อเรียนรูจากสถานการณจริง พรอมทังใหนกศึกษาที่เรียนวิชาภาวะ ้ ัผูนําเชิงกลยุทธฯ ไดลงใชทฤษฎีความเปนผูนํา สรางตุกตากับสถานการณจริงพบวาดีกวาการศึกษาปญหาโจทยจากกรณีศึกษาและยังเห็นวา ในสภาพการดําเนินงานจริง “กระแสหลักของความเปนผูนํา (Leadership Main Stream)” ไมไดมีใชอยูเพียงทฤษฎีเดียว แลวยังสังเคราะหไดรูปแบบของผูนําที่เปน”บทเรียนแหงความเปนเลิศ” สิ่งตอมา ปรัชญาดินสอกับปญหาความเปนผูนําเปนความทาทายใหม ผูเขียนไดมีโอกาสเขาอบรมหลักสูตร “Transformative Leadership” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเซนตจอหนไดเชิญวิทยากรทีประสบความสําเร็จในการเปนผูบริหารสถานศึกษาของกลุม ่ศาสนาคาทอลิกจากประเทศฟลิปปนส มาบรรยายในเรืองดังกลาว ่ วิทยากรไดจุดประกายใหเห็นวา ความสําเร็จในการเรียนรูและพัฒนาผูนําหรือความเปนผูนํา ตองเริ่มจากภายในตัวเรากอน สิ่งนันคือ “ปรัชญาความเปนผูนํา” ้ สิ่งทีสาม จะสรางความทาทายใหมในการพัฒนาความเปนผูนําอยางไรดี ่ .....การเรียนรูของโลกในศตวรรษที่ 21 เปน”โลกของการศึกษา(ความรู)มีวงจรชีวิตที่สั้นมาก (The shelf life of an education is very short)” เราจึงตองมีวิธการใหมในการสอนและการเรียนรู ีซึ่งผูเขียนไดปรับใหมในสวนที่เปน “แกนหลักขององคความรูดานความเปนผูนา” ํ 1) ตองเรียนเรื่องใหมของความเปนผูนา เชน Strategic Visionary Leadership (เพื่อให ํสรางวิสยทัศนไดอยางถูกตองไมใชเปน คติพจนหรือคําขวัญและจัดทํากลยุทธเปน) เรื่องใหมที่ปรากฏในใจ ัผูเขียนอีกเรื่องคือ Strategic Innovative/Entrepreneurial Leadership หรืออาจพูดวา ความเปนผูนําแบบวาดวยปรัชญาความเปนผูนํา                                                                ดร.ดนัย เทียนพุฒ ; DntNet: Copyright 2012 
 3. 3. 3  เถาแกแตมีกลยุทธ หรือความเปนผูนานวัตกรรมเชิงกลยุทธ และความเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงเชิง  ํ กลยุทธ(Strategic change Leadership) พรอมกับเสริมการศึกษาดูงานในภาคสนามเกี่ยวกับ “Military Leadership in 2121Century” เปนการดูงานที่โรงเรียนนายรอย จปร.และเขาฐานทดสอบกําลังใจ 8 ฐาน รูปที่ 1 โมเดลจิตนวิศวกรความรูในการสรางความเปนผูนํา  (CBL) โดยการเรียนรูที่เนนความทาทาย (Challenge based Learning (CBL)) ทังหมดนี้  ้รวมกันเขาอยูภายใต ”โมเดลจินตวิศวกรความรูในการสรางความเปนผุนา (Creating Knowledge  ํImagineer of Leadership Model)” วิธีการใหม “การเรียนรูความเปนผูนําบนความทาทาย” การเรียนรูความเปนผูนําบนความทาทาย ผูเขียนใชแนวคิด “Challenge based Learning (CBL)” ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Apple ชวงที่ Steve Jobs ยังมีชีวิตอยู สําหรับ CBL นั้นมีอยู 5 ขันตอนคือ 1) Big Idea (ความคิดที่ยิ่งใหญ) 2) คําถามทีเ่ ปน ้แกนสาระ (The Essential Question) 3) ความทาทาย (The Challenge) ประกอบดวยแนวคําถาม แนววาดวยปรัชญาความเปนผูนํา                                                                ดร.ดนัย เทียนพุฒ ; DntNet: Copyright 2012 
 4. 4. 4  กิจกรรมและแนวทรัพยากรที่ใช 4) โซลูชน-การทํา (Solution-Action) และ 5) การประเมิน (Assessment) ั่พิจารณาจากการเผยแพรตวอยางของผูเรียนและการสังเกตหรือสะทอนกลับของผูเรียน ั ปรัชญาความเปนผูนา ํ “คนเราไมมีปรัชญาชีวิตนําทางก็เปรียบเสมือนดั่งใบไมทรวงหลนมาจากกิ่งกานของตนไม ี่จึงขึ้นอยูกับวากระแสลมจะพัดพาแลวนําลอยไปรวงหลนสูพนในทิศทางใด”  ื้ การเรียนรูเรื่องผูนาจึงตองเขาใจ”ปรัชญาความเปนผูนา (Leadership Philosophy)” เปน ํ ํเบื้องตน และปรัชญาความเปนผูนาก็เหมือนดังปรัชญาแหงดินสอ คนที่สรางดินสอขึ้นมาไดบอกเลาใหเห็น ํถึง บทเรียนที่เปนความสําคัญของดินสออยู 5 ประการ กอนที่เราจะเก็บดินสอลงในกลอง ประการแรก ดินสอทําใหเราบันทึกเรื่องราวตางๆ และอยูนานเทานาน ดังนันสิ่งที่ผนําทํา ้ ูไมวาจะเปนอะไรก็ตาม สิงเหลานั้นจะถูกบันทึกไวในใจของผูคนเชนกัน ่ ประการที่สอง ดินสอนั้นเมือเขียนผิดสามารถลบได เปรียบเหมือนผูนําที่สามารถทําสิงที่ ่  ่ผิดหรือพลั้งเผลอในการทํางานหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด แมวาสิ่งนันจะถูกจดจํา แตหากผูนารูจักที่จะ  ้  ํยอมรับและกลาวคําวา “ขอโทษ” จะมีคนใหอภัย และนําไปสูการแกไขปรับปรุงได ผูนําจึงตองเขาสิ่งนี้ ประการที่สาม อะไรคือ สิ่งสําคัญของดินสอ สิ่งนันเปนสิงที่อยูขางใน ้ ่  “ใสดินสอคือ สิ่งสําคัญที่อยูขางใน” วาดวยปรัชญาความเปนผูนํา                                                                ดร.ดนัย เทียนพุฒ ; DntNet: Copyright 2012 
 5. 5. 5   สิ่งสําคัญอยูในตัวผูนําคือ หลักการ ทฤษฎีและความรูคือสิ่งที่ฝงอยูในตัวผูนา(ความรูโดย   ํปริยาย –Tacit Knowledge) ซึงผานการฝกฝนและสังสมประสบการณจนกระทังตกผลึกเปนองคความรูที่ ่ ่ ่จะหยิบใชสอยไดตลอดเวลา ประการที่ส่ี ดินสอจะใชไมไดถาไมแหลมคม จึงตองผานการเหลา บางครั้งก็เจ็บปวด ผูนําตองฝกฝนผานบทเรียนที่อาจจะมีทงสมหวัง ผิดหวัง มีบาดแผลและเจ็บลึก สิ่งเหลานี้ ั้ผานกาลเวลาชวยในการหลอหลอมจนกระทั่งทําใหผนํามีความแกรงทีจะยืนหยัดกาวเดินไปสูหนทางแหง ู ่ความสําเร็จ ประการทีหา ดินสอยอมตัวเองใหอยูในมือผูอื่นจึงเขียนได ผูนําตองเขาใจและใหผอื่น ่ ูเขาใจ ความสําเร็จของผูนาอยูที่คนอื่น ลูกนอง ผูตาม ผูทเี่ กียวของสนับสนุน ผูนําจึงตองนังอยู ํ ่  ่ในใจของลูกนอง ผูตามและทุกๆ คนที่เกี่ยวของ ผูนําจึงตองมีความแหลมคมอยูตลอดเวลา สิ่งนี้เองที่บอกใหทานรูวา ทานเปนบุคคลพิเศษมีความโดดเดน มีความเกงอัจฉริยะและ  ความสามารถ มีเพียงทานเทานั้นที่สามารถเติมเต็มเปาหมายที่รอคอยใหทานทําจนสําเร็จ และเปนผูนาที่  ํโดดเดน แตกตางไปจากผูบริหาร ผูจัดการ และบุคคลทั่วไป เหมือนดังเชนทีกลาวมาในปรัชญาแหงดินสอ ่ จงจําไววาสิงที่สําคัญที่สุดที่เปนทานคือ สิ่งที่อยูในตัวทาน ่ นี่คือ หัวใจแหงความเปนผูนา (This is the HEART of Leadership)  ํวาดวยปรัชญาความเปนผูนํา                                                                ดร.ดนัย เทียนพุฒ ; DntNet: Copyright 2012 

×