Mga patakarang pangkabuhayan sa panahon ng amerikano

87,391 views
86,742 views

Published on

15 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
87,391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,511
Comments
15
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mga patakarang pangkabuhayan sa panahon ng amerikano

 1. 1. Malayang KalakalanAng Pilipinas at EstadosUnidos ay nagkaroon ngpagpapalitan ng kalakal.Pinagtibay ng EstadosUnidos and Batas PayneAldrich noong 1909.
 2. 2. Ayon sa batas na ito lahat ngproduktong Amerikano , gaanoman ito karami aymakakapasok sa pilipinas nghindi nagbabayad ng buwis. Sakabilang dako , may tiyak nakota o takdang dami ang mgaproduktong maaaring iluwasng Pilipinas sa Estados Unidos
 3. 3. Malayang KalakalanNoong 1913 Pinagtibay ng Kongreso ang atasUnderwood Simmons na nagtatakdang alisinang tiyak na kota ng mga kalakal na iluluwas ngPilipinas sa Estados Unidos. Ito ay nanatilihanggang 1934.
 4. 4. Batas Underwood-SimmonsTaong 1913 ay ipinasa ang BatasUnderwood Simmons sa Kongreso ngAmerika. Inalis ng batas na ito angmga restriksiyon sa lahat ngproduktong pumapasok sa dalawangbansa. Dahil dito, naging depende angPilipinas sa mga kalakal na galing saEstados Unidos.
 5. 5. Naging positibo din ito sapagdami ng mga iniluluwas naprodukto ng Pilipinas saEstados Unidos. Lumaki angbilang ng mga iniluluwas naprodukto. Batay sa statisticsnoong taong 1914 at 1920 ayumabot ang iniluluwas naprodukto sa limampuhanggangpitumpung porsyento.
 6. 6. Batay sa statisticsnoong taong 1914 at1920 ay umabot anginiluluwas na produktosa limampu hanggangpitumpung porsyento.
 7. 7. Nang taon 1939 aywalumpu’t limangporsyento ang atingnailuwas na produkto saEstados Unidos ngunitanimnapu’t limangporsyento naman angating inangkat.
 8. 8. Nakinabang nang malaki angEstados Unidos sa nasabingpatakaran dahil kahit hindimahahalagang produkto aynaipasok nila sa pamilihan ngPilipinas at nagdulot ng masmalaking tubo sa kanila. Nagingmahilig kasi ang mga Pilipino saanumang produktong “statessides.
 9. 9. Parity RightsHindi lamang ang kalakalan angpinakinabangan ng mga Ameri-kano sa panahon ng kanilangpamamahala sa Pilipinas kundimaging ang ating mga likas na ya-man. Bago pinagkaloob ng mgaAmerikano ang kalayaan ng Pilipi-nas ay itinali muna tayo sa isa pangpatakaran:
 10. 10. Ang Parity RightsAng patakarang ito aynagbigay ng pantay nakarapatan sa mgaPilipino at Ameri-kanona gamitin atpakinabangan angmga likas na yaman ngPilipi-nas. Madalingnapaunlad nito angPanganga-lakal atindust-riyang itinayong mga Amerikano saPilipinas.
 11. 11. Ang pagtatatag ng mgaindustriyang Amerikano aynaging daan ng pagdagsang mas maraming bilang ngmga produktongAmerikano sa pamilihan ngPilipinas.
 12. 12. Parity RightsAng patakarang ito aynagbigay ng pantay nakarapatan sa mga Pilipino atAmerikano na gamitin atpakinabangan ang mga likasna yaman ng Pilipinas.pamilihan ng Pilipinas
 13. 13. Madaling napa-unlad nito angpangangalakal at indus-triyangitinayo ng mga Amerikano saPilipinas. Ang pagtatatag ngmgaindustriyang Amerikano aynaging daan ng pagdagsa ng masmaraming bilang ng mgaproduktong Amerikano sapamilihan ng Pilipinas
 14. 14. Ang Usapin sa Pagmamay-ari ng mga Lupa Sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano ay nanatili pa rin ang sistemang kasama sa sakahan. Ito’y karaniwang natagpuan sa mga pataniman ng palay sa Gitnang Luzon at sa mga Isla ng Visaya. Sa ilalim ng patakarang ito ay kinakailangang isuplay ng may-ari ng lupa ang binhi at iba pang gagamitin ng mga kasamang magsasaka sa buong panahon ng pagtatanim. Ang bahagi ng kasamang magsasaka ay ang mga hayop na gagamitin sa pagbubungkal ng lupa at ang kalahati ng gagastusing pera.
 15. 15.  Ngunit sa pamamaraang ito ay mas malaki ang kitang napupunta sa may-ari ng lupa pagdating sa hatian dahil sinasabing mas malaki ang kanyang naiambag sa gastusin.• Kadalasan nga ay pinauupahan pa ng may-ari ng lupa sa isang inqui- lino ang lupa at ang inquilino ang nagbabahagi ng lupang sasakahin sa mga kasamang magsasaka.
 16. 16.  Lalong nagiging maliit ang napupuntang kita sa kasamang magsasaka sa ganitong sistema. Ito ang naging dahilan kung bakit nababaon sa utang ang kasamang magsasaka at minamana pa ng mga anak at ng buong pamilya ng magsasaka ang pagbabayad sa utang. Ang kontrata ay di nakasulat at ang nakinabang nang husto sa sistemang nabanggit ay ang may-ari ng lupa.
 17. 17.  Lalong nagiging maliit ang napupuntang kita sa kasamang magsasaka sa ganitong sistema. Ito ang naging dahilan kung bakit nababaon sa utang ang kasamang magsasaka at minamana pa ng mga anak at ng buong pamilya ng magsasaka ang pagbabayad sa utang. Ang kontrata ay di nakasulat at ang nakinabang nang husto sa sistemang nabanggit ay ang may-ari ng lupa.
 18. 18. Panuto: Pagsunud-sunurin ang mga pangyayarisa pamamagitan ng paglalagay ng bilang sapatlang bago ang numero______1. Batas Underwood - Simmons______2. Batas Payne-Aldrich______3. Parity Rights______4. Pagpasok ng 60.9 milyongpiso halaga ng kita sa Estados Unidos______5. Pagpasok ng 198.9 milyongpisong halaga ng kita sa Estados Unidos
 19. 19. Tandaan Mo!1. Nagsimula ang mala-yang kalakalan sapagitan ng Pilipinas atEstados Unidos nangpanahon ng pamama-hala ng mga Amerikano.
 20. 20. 2.Nagtayo rin ng mgaindustriya sa Pilipinasang mga Amerikanobukod sa pagbibigay-diin sa malayangkalakalan.
 21. 21. 3. Ang Batas Payne-Aldrichay naipasa noong taong1909 ng Kongreso ngAmerika at naglayongpapasukin angproduktong Pilipino saAmerika mali-ban sabigas, asukal at tabako.
 22. 22. 4. Ang Batas Underwood-Simmons ay naipasa noong1913 ng Kongreso ngAmerika at naglayong alisinang mga restriksiyon salahat ng produktongpumapasok sa pamilihan ngPilipinas at Amerika.
 23. 23. 5. Ang Parity Rights aynagbigay ng pantay nakarapatan sa mgaPilipino at Amerikano nagamitin at pakinabanganang mga likas na yamanng Pilipinas.
 24. 24. 6. Ang patakaran salupa sa panahon ngpamamahala aynakatali pa rin sasistemang hacienda atinquilino.
 25. 25. Epekto ng mga Patakarang Pangkabuhayan sa Pamumuhay ng mga PilipinoAng mga patakarang pangkabuhayang ipinatupad ng mga Amerikano sapanahon ng kanilang pamamahala ay nagkaroon ng maganda at di-magandangepekto. Maganda, sa dahilang maraming produktong Pilipino ang nailuwas saEstados Unidos at nagdulot ng malaking kita sa mga mangangalakal na Pilipino.Nagkaroon ng bagong kaalaman ukol sa kalakalan ang mga Pilipinongmangangalakal gaya ng paggamit ng mga makinarya at bagong teknolohiya. Angpamumuhunan ay napaunlad at nakilala ang ating pangunahing mga produktogayang asukal, niyog, copra at langis sa Kanluraning bansa.Ngunit ayon sa mga ekonomista, mas marami ang di-magandang epekto ngpakikipagkalakalan sa mga Amerikano. Ilan sa mga di-magandang epekto ayang:pagtatali ng ating pamilihan sa pamilihan ng mga Amerikano; pagpasok ng digaanong mahahalagang produkto o pangunahing kailangang produkto ng mgaPilipino; paghina ng mga tradisyunal nating industriya; kompetisyon ng atingmgaagrikultural na produkto sa produktong agrikultural ng mga Amerikano; lalongpagyaman ng mga Pilipinong nasa panggitnang antas ng lipunan dahil sila anghinimok na mamuhunan sa mga industriyang itinatag ng mga Amerikano;pagbabago ng panlasa at pagpapahalaga sa mga produkto ng dayuhan atlubusangpagkalugi ng mga magsasakang Pilipino sa mga gastusin sa mga sakahan dala ng

×