A CONCEPT ON MARANA       By     Dr.Nimisha.S     2nd yr P.G scholar     Dept.of Rasa Shastra
  Mri   – to kill/to die  Marayati – act of killing  Marana – vadha /process of killing1
  VEDIC PERIOD-evidence of therapeutic use  of metals. Atharva veda has mentioned the  use of swarna for internal us...
 7th  to 14th century – Rasarnava has described Marana of different metals and minerals and various equipments like mus...
  qÉÉrrÉïiÉå CÌiÉ qÉÉUhÉ ||  vÉÉåÍkÉiÉÉlÉç sÉÉåWûkÉÉiuÉÉÌS  ÌuÉqÉkÉï xuÉUxÉÉÌSÍpÉÈ |  AÎalÉxÉqrÉÉåaÉiÉÉå pÉxqÉÏMüU...
In Amarakosha – 30  Avasana-death/end  Alamba –tearing off/killing  Nirharata-killing  Parivarjana-killing/leaving...
  Reduction in particle size  Transformation into suitable compound  form  To make the material non irritant to G....
PURVA KARMA3  PRADHANA KARMA  PASHCAT KARMA
 Collection of grahya drugs Shodhana Bhavana Chakrikarana Samputikarana[Note: jarana is intermediate step for putilo...
   EÌ®¹ãUÉæwÉkÉãÈ xÉÉ®ïÇ Ì¢ürÉiÉå  mÉåwÉhÉÉÌSMüqÉç |   qÉsÉÌuÉÍNiÉrÉå rÉiiÉÑ vÉÉåkÉlÉÇ  iÉÌSWûÉåcrÉiÉå ||8  Whe...
   rÉccÉÔÍhÉïiÉxrÉ kÉÉiuÉÉSåSìïuÉÈ  xÉÇmÉåwrÉ vÉÉåwÉhÉqÉç    pÉÉuÉlÉÇ iÉlqÉiÉÇ ÌuÉ¥ÉæpÉÉïuÉlÉ cÉ  ÌlÉaÉkrÉiÉå 9|...
Carried out for 7 days  Quantity of liquid-Powder should just  become wet  If done with kwatha -1/8th 10
xÉÑpÉÉÌuÉiÉÇ ÌWû AsmÉqÉÌmÉ SìurÉÇ xrÉÉiÉç oÉWÒûMüqÉïMÚiÉç || A less potent drug can be converted into more potent  Ob...
 Chakrika and golakaObjectives Facilitates drying process so that the duration will be less Can adjust higher amount o...
Types Sarava Eranda patra – in abhrakaIt should be Should be inert Not so thick or thin Heat stable Good conductor o...
Objectives To apply uniform and standard heat
PUTA  UxÉÌS SìurÉmÉÉMüÉlÉÉÇ  mÉëqÉÉhÉ¥ÉÉmÉlÉÇ mÉÑOûqÉç   lÉå¹Éã lrÉÔlÉÉÍkÉMüÈ mÉÉMüÈ xÉÑmÉÉMüÇ  ÌWûiÉqÉÉæwÉkÉqÉç ...
1.  Acc.to source            agni puta    3                 eg:lohabhasma        ...
xuÉhÉïÂmrÉuÉkÉå ¥ÉårÉÇ mÉÑOûÇ MÑüYMÑüOûÉÌSMüqÉç | iÉÉqÉëå MüɸÉÌShÉÉqÉç uÉÎlWûsÉÉæWåû aÉeÉmÉÑOûÉÌlÉ cÉ | cÉÉpÉëå qÉWûÉmÉÑO...
 sÉÉåWûSåUmÉÑlÉpÉÉïuÉÉ aÉÑhÉÍkÉYrÉ iÉiÉÉåaÉëiÉÉ AlÉÑmxÉÑ qÉeeÉlÉÇ UåZÉÉmÉÑhÉïiÉÉ mÉÑOûiÉÉå pÉuÉåiÉç mÉÑOûÉSè aÉëÉwhÉÉ...
 rÉjÉÉvqÉÌlÉ ÌuÉvÉåw²ÎlWûÈ xrÉmÉÑOûrÉÉåaÉiÉÈ| cÉÔhÉïiuÉÉÍkÉ aÉÑhÉÉÅÅuÉÉÎmiÉxiÉjÉÉ sÉÉåWåûwÉÑ ÌlÉͶÉiÉqÉç 12 ||The heat ...
  Bhasma pariksha
Varitara-    qÉÚiÉÇ iÉUÌiÉ rÉiiÉÉårÉå sÉÉåWûÇ  uÉÉËUiÉUÇ ÌWû iÉiÉç ||If the bhasma floats over the water surface that...
Apunarbhava-aÉÑQû aÉÑleÉÉxÉÑZÉxmÉvÉïqÉkuÉÉerÉåÈ xÉWû rÉÉåÎeÉiÉqÉç       lÉÉrÉÉÌiÉ mÉë¢ÑüÌiÉ  kqÉÉlÉÉSèmÉÑlÉpÉïuÉqÉ...
Amla pariksha – if turns to blue bhasma is not prepared properlytamra,swarnamakshika,tuttha bhasmaNirdhuma-Haratala bhasm...
  Swarna bhasma     - gairika/champa  pushpa  Rajata bhasma     - krishna  Kamsya bhasma     - dhusara...
sÉÉåWûÉlÉÉÇ qÉÉUhÉçÉå¸Ç xÉuÉåïwÉÉÇ  UxÉpÉxqÉlÉÉÇ |    qÉÔÍsÉÍpÉqÉkrÉçïqÉÇ mÉëÉWÒûÈ MüÌlÉ¸Ç  aÉlkÉMüÉÌSÍpÉÈ |    ...
 Vegetable  drugs-madyama Here the acid and alkaline contents will also help in the disintegration of atoms But in th...
 Sulphur  and its compounds- kanishta In this though there is a chance of evaporation of sulphur and other substances ...
 Arilohas-durgunaprada opposite metal Chances of adulteration This metallic substance will remain with it in compoun...
  iÉÉsÉålÉ uÉaÉÇ SUSålÉ iÉϤÉhÉqÉç, lÉÉaÉålÉ  WåûqÉÇ ÍvÉsÉrÉÉ cÉ lÉÉaÉqÉç |  aÉlkÉMüvÉqÉlÉÉ cÉæuÉ ÌlÉWûÎliÉ vÉÑsoÉqÉ...
DRUG      PROCESSPravala    Sthapana  With nimbu             swarasa and keep           ...
Vimala  Bharjana  Triturate in          triphala kwatha          for 3 times and          ...
  Lightness  Softness  Smoothness  More assimilable form  More potent form  Enhances the property of substance...
marana
marana
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

marana

1,630 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

marana

 1. 1. A CONCEPT ON MARANA By Dr.Nimisha.S 2nd yr P.G scholar Dept.of Rasa Shastra
 2. 2.  Mri – to kill/to die Marayati – act of killing Marana – vadha /process of killing1
 3. 3.  VEDIC PERIOD-evidence of therapeutic use of metals. Atharva veda has mentioned the use of swarna for internal use SAMHITA PERIOD Use of Ayaskriti Charaka has mentioned use of tamra churna incase of garavisha for hridyavishodana Use of swarna churna will give instant result
 4. 4.  7th to 14th century – Rasarnava has described Marana of different metals and minerals and various equipments like musha and puta.
 5. 5.  qÉÉrrÉïiÉå CÌiÉ qÉÉUhÉ || vÉÉåÍkÉiÉÉlÉç sÉÉåWûkÉÉiuÉÉÌS ÌuÉqÉkÉï xuÉUxÉÉÌSÍpÉÈ | AÎalÉxÉqrÉÉåaÉiÉÉå pÉxqÉÏMüUhÉÇ qÉÉUhÉÇ xqÉÚiÉqÉç ||6
 6. 6. In Amarakosha – 30 Avasana-death/end Alamba –tearing off/killing Nirharata-killing Parivarjana-killing/leaving Pramapana-killing Ujjasana-killing Unmandana-throwing off/killing7
 7. 7.  Reduction in particle size Transformation into suitable compound form To make the material non irritant to G.I To increase the potency and quality of the drug Conversion into absorbable,adaptable,and assimilable form To make material suitable for therapeutic uses
 8. 8. PURVA KARMA3 PRADHANA KARMA PASHCAT KARMA
 9. 9.  Collection of grahya drugs Shodhana Bhavana Chakrikarana Samputikarana[Note: jarana is intermediate step for putilohasDanyabhraka – abhraka]
 10. 10.  EÌ®¹ãUÉæwÉkÉãÈ xÉÉ®ïÇ Ì¢ürÉiÉå mÉåwÉhÉÉÌSMüqÉç | qÉsÉÌuÉÍNiÉrÉå rÉiiÉÑ vÉÉåkÉlÉÇ iÉÌSWûÉåcrÉiÉå ||8 When a substance is subjected to trituration with specified plant or animal resources with the help of ‘peshani’ so as to remove impurities, it is known as shodhanaObjectives To remove physical and chemical impurities To make metallic substances suitable for marana
 11. 11.  rÉccÉÔÍhÉïiÉxrÉ kÉÉiuÉÉSåSìïuÉÈ xÉÇmÉåwrÉ vÉÉåwÉhÉqÉç pÉÉuÉlÉÇ iÉlqÉiÉÇ ÌuÉ¥ÉæpÉÉïuÉlÉ cÉ ÌlÉaÉkrÉiÉå 9||A liquid is added to the powder and is triturated till all the liquid portion is absorbed. This procedure is known as bhavana.
 12. 12. Carried out for 7 days Quantity of liquid-Powder should just become wet If done with kwatha -1/8th 10
 13. 13. xÉÑpÉÉÌuÉiÉÇ ÌWû AsmÉqÉÌmÉ SìurÉÇ xrÉÉiÉç oÉWÒûMüqÉïMÚiÉç || A less potent drug can be converted into more potent Objectives•Particle size becomes smaller after each bhavana•Shodita material and bhavana dravyas come in closecontact to make a homogenous mixture•Acts as a binding material for the coming chakrikastage
 14. 14.  Chakrika and golakaObjectives Facilitates drying process so that the duration will be less Can adjust higher amount of materials in a limited space of saravas Helps to spread homogenous heat to each particle Enhances the surface area of materials to allow maximum heat transfer during puta
 15. 15. Types Sarava Eranda patra – in abhrakaIt should be Should be inert Not so thick or thin Heat stable Good conductor of heat
 16. 16. Objectives To apply uniform and standard heat
 17. 17. PUTA UxÉÌS SìurÉmÉÉMüÉlÉÉÇ mÉëqÉÉhÉ¥ÉÉmÉlÉÇ mÉÑOûqÉç lÉå¹Éã lrÉÔlÉÉÍkÉMüÈ mÉÉMüÈ xÉÑmÉÉMüÇ ÌWûiÉqÉÉæwÉkÉqÉç || It is the process in which the degree of heat which is necessary for paka of Rasa, uparasa,maharasa or metals. The degree of heat is neither less nor more than necessary because the medicines which are prepared by using proper required application of heat is considered as hitha11
 18. 18. 1. Acc.to source agni puta 3 eg:lohabhasma surya/roudra puta eg.pravala bhasma chandra puta2.acc.to apparatus & materials 3 govara eg:rasa marana bhanda eg:haratala marana gouripashana marana valuka eg:haratala marana
 19. 19. xuÉhÉïÂmrÉuÉkÉå ¥ÉårÉÇ mÉÑOûÇ MÑüYMÑüOûÉÌSMüqÉç | iÉÉqÉëå MüɸÉÌShÉÉqÉç uÉÎlWûsÉÉæWåû aÉeÉmÉÑOûÉÌlÉ cÉ | cÉÉpÉëå qÉWûÉmÉÑOûÇ SkrÉÉiÉç lÉÉaÉç Swarna and rajata bhasma - kukkutaputa uÉlbaÉå ÌWû MüÉæYMÑüOûqÉç || 13 Tamra bhasma - kashtadiagni Loha bhasma - gaja puta Abhraka bhasma - maha puta Naga and vanga bhasma - kukkuta puta
 20. 20.  sÉÉåWûSåUmÉÑlÉpÉÉïuÉÉ aÉÑhÉÍkÉYrÉ iÉiÉÉåaÉëiÉÉ AlÉÑmxÉÑ qÉeeÉlÉÇ UåZÉÉmÉÑhÉïiÉÉ mÉÑOûiÉÉå pÉuÉåiÉç mÉÑOûÉSè aÉëÉwhÉÉã sÉbÉÑiuÉÇ vÉÏbÉëurÉÉÎmiÉ¶É SÏmÉlÉqÉç eÉÉËUiÉÉSÌmÉ xÉÑiÉålSì sÉÉåWûÉlÉÉqÉÍkÉMüÉå aÉÑhÉÉ 12
 21. 21.  rÉjÉÉvqÉÌlÉ ÌuÉvÉåw²ÎlWûÈ xrÉmÉÑOûrÉÉåaÉiÉÈ| cÉÔhÉïiuÉÉÍkÉ aÉÑhÉÉÅÅuÉÉÎmiÉxiÉjÉÉ sÉÉåWåûwÉÑ ÌlÉͶÉiÉqÉç 12 ||The heat applied from outside of samputa through puta,the fuel will slowly enter into the material kept in sarava and convert into powder form mÉÑOûÉiÉç SÉåwÉÌuÉlÉÉvÉÈ xrÉÉiÉç mÉÑOûSåWûÉå aÉÑhÉÉæSrÉÈ | ÍqÉërÉiÉå ÌWû mÉÑOûÉ sÉÉåWû iÉxqÉÉiÉç mÉÑOûqÉç xÉqÉÉcÉUåiÉç ||
 22. 22.  Bhasma pariksha
 23. 23. Varitara- qÉÚiÉÇ iÉUÌiÉ rÉiiÉÉårÉå sÉÉåWûÇ uÉÉËUiÉUÇ ÌWû iÉiÉç ||If the bhasma floats over the water surface that is known as varitaraIt is to study the lightness and fineness of bhasmaHere the particles of bhasma attain so much fine and light that they cannot break the surface tension of stagnant waterRekhapurna- AÇaÉѸiÉeÉïlÉÏxmÉÚ¹Ç rÉiiÉÉåSìåZÉliÉUå ÌuÉvÉåiÉç qÉÑiÉsÉÉåWûÇ iÉSÒ̬¹Ç UåZÉmÉÑhÉïÍpÉkÉÉlÉiÉÈ||If the bhasma is rubbed between thumb and index finger
 24. 24. Apunarbhava-aÉÑQû aÉÑleÉÉxÉÑZÉxmÉvÉïqÉkuÉÉerÉåÈ xÉWû rÉÉåÎeÉiÉqÉç lÉÉrÉÉÌiÉ mÉë¢ÑüÌiÉ kqÉÉlÉÉSèmÉÑlÉpÉïuÉqÉÑcrÉiÉå||If the bhasma is mixed with mitra panchakas and if it doesn’t regain its original form after heatingUttama-iÉxrÉÉåmÉËU aÉÑ SìurÉÇ kÉÉlrÉÇ cÉÉåmÉlÉrÉÉåS èkÉëÑuÉqÉç WûÇxÉuÉiiÉÏrÉïiÉå uÉÉËUhrÉÑiiÉqÉÇ mÉËUMüÐÎiiÉïiÉqÉç ||Bhasma is slowly placed on the water and it floats,if it doesn’t sink even after placing the grain but floats like swan then such bhasma is called uttamaNiruttha- UÉæmrÉåhÉ xÉWû xÉÇrÉÑ£üÇ kqÉÉiÉÇ UÉæmrÉåhÉ lÉÉå sÉaÉåiÉç iÉSÉ ÌlÉÂijÉÇ ÍqÉirÉÑ£üÇ sÉÉåWûÇ
 25. 25. Amla pariksha – if turns to blue bhasma is not prepared properlytamra,swarnamakshika,tuttha bhasmaNirdhuma-Haratala bhasmaNiswadu-NischandraAvaami- should not produce nausea etc wen kept on the tongue
 26. 26.  Swarna bhasma - gairika/champa pushpa Rajata bhasma - krishna Kamsya bhasma - dhusara Naga bhasma - kapota Tikshna loha bhasma - jambu phala Abhraka bhasma - ishtika 15
 27. 27. sÉÉåWûÉlÉÉÇ qÉÉUhÉçÉå¸Ç xÉuÉåïwÉÉÇ UxÉpÉxqÉlÉÉÇ | qÉÔÍsÉÍpÉqÉkrÉçïqÉÇ mÉëÉWÒûÈ MüÌlÉ¸Ç aÉlkÉMüÉÌSÍpÉÈ | AËUsÉÉåWåûlÉ sÉÉåWûxrÉ qÉÉUhÉÇ SÒaÉÑïhÉmÉëSqÉ ||16 Parada-agni sahanatva property17 induction of Yogavahi,rasayana properities Gives immediate relief and prevents old age 18 If its not prepared with parada it will produce ill effects by forming worms in abdomen Mixes with metals and minerals disintegrate their atoms and helps in making atoms into a fine state of subdivision
 28. 28.  Vegetable drugs-madyama Here the acid and alkaline contents will also help in the disintegration of atoms But in this case the bhasma is liable to contain the residue of vegetable drugs after subjecting to puta In this type the organic material of vegetable drugs is burnt leaving the inorganic material which is mixed with bhasma
 29. 29.  Sulphur and its compounds- kanishta In this though there is a chance of evaporation of sulphur and other substances like arsenic etc. Some portions which are necessary to form a compound will be present in bhasma and likely to change the property of finished compounds.
 30. 30.  Arilohas-durgunaprada opposite metal Chances of adulteration This metallic substance will remain with it in compound or free state after puta.Thus the proportion of original metallic compound will be greater.
 31. 31.  iÉÉsÉålÉ uÉaÉÇ SUSålÉ iÉϤÉhÉqÉç, lÉÉaÉålÉ WåûqÉÇ ÍvÉsÉrÉÉ cÉ lÉÉaÉqÉç | aÉlkÉMüvÉqÉlÉÉ cÉæuÉ ÌlÉWûÎliÉ vÉÑsoÉqÉç, iÉÉUlcÉ qÉÉͤÉMü UxÉålÉ WûlrÉÉiÉ || 19 Vanga - haratala Loha - darada Swarna - naga Naga - manashila Tamra - gandhaka Rajata - swarna makshika
 32. 32. DRUG PROCESSPravala Sthapana With nimbu swarasa and keep in sunlight for 21 days With stanya and Bhavana keep in takra Red hot and dip inPravala,mani Nirvapa kumari ,tanduliyaka and stanya for 7mukta times
 33. 33. Vimala Bharjana Triturate in triphala kwatha for 3 times and fry in go grithavajra Nirvapa Heated and dipped in kulatha kwatha containing hingu and saindhava
 34. 34.  Lightness Softness Smoothness More assimilable form More potent form Enhances the property of substances Lesser dose Rapid spreading in body and rapid relief

×