8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012.

on

 • 799 views

 

Statistics

Views

Total Views
799
Views on SlideShare
783
Embed Views
16

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

1 Embed 16

http://gzbijelobrdo.com 16

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012. 8. natjecaj i projektna dokumentacija, 30.06.2012. Presentation Transcript

  • Dalj, 30.06.2012.
  • Da se podsjetimo!
  • • Sažet tabelarni prikaz projekta koji služi: – Kvalitetnom i logičnom planiranju i formuliranju projekta – Jasnoj prezentaciji projekta (donatorima i ostalim dionicima) – Praćenju provedbe i vrednovanju projekta
  • Prethodna studija izvodljivosti Studija izvodljivosti Financijski sporazum 4
  • RAZLIKA U PRISTUPU EK I PRIVATNOG SEKTORAŠto je projekt?ISO/PMI: “Niz aktivnosti radi postizanja jednog iliviše specifičnog cilja u planiranom roku i sdefiniranim proračunom”EK: “Projekt je instrument koji služi postizanjuvišeg cilja (programa) kao pomoć pri provedbiviših politika” 5
  •  Financijski kapaciteti predlagatelja projekta i partnera Organizacijski kapaciteti (prethodno iskustvo) Relevantnost projekta Metodologija Održivost Proračun i financijska isplativost
  • 1. Razvoj projektne ideje sukladno planovima i programima organizacije (kao dio projektnog ciklusa) i priprema logičkog okvira2. Provjera ispunjavanja svih uvjeta navedenih u Smjernicama za prijavu projekata (GfA: Guidelines for Applicants)3. Donošenje odluke o organizacijskoj strukturi projekta (partnerstva i sl.)4. Ispunjavanje Obrasca za prijavu (Application Form), Obrasca proračuna (Budget Form) i Obrasca logičke matrice (Log Frame)5. Popunjavanje ostalih obrazaca i prikupljanje potrebne dokumentacije
  • Call for Proposals.rarGuidelines for Grant Applicants.pdfGuidelines for GrantApplicants_nesluzbeni hrvatskiprijevod.pdfLocal Publication for Call forProposals.pdfPoziv na radionice.pdfPrijavni obrazac_prva radionica.docPrijavni obrazac_druga radionica.docPoziv na projektne klinike.pdfPrijavni obrazac za projektne klinike.doc 8
  • • Guidelines for Applicants (GfA)• Važno dobro proučiti!• Pružaju odgovore na sva važna pitanja odreĎenog natječaja.
  • ◦ Zašto je objavljen odreĎeni natječaj?◦ Što je svrha potpora?◦ Koji su prioriteti natječaja?◦ Koje dokumente i izvore podatka treba još konzultirati?
  • JAVNEPARTNERSTVA POLITIKE PROMJENE
  • 1.111.111,00 EUR x 3min. 50.000,00 EUR max. 250.000,00 EURmin. 50% dopustivih max. 95% dopustivihtroškova troškova  ostali izvori ne smiju dolaziti iz EU fondova niti Europskog razvojnog fonda  izvori: vlastiti, od partnera, drugih donatora
  •  Pravna osoba sa statusom neprofitne i nevladine organizacije ili formalne mreže organizacija uključujući udruge graĎana, profesionalne i poslovne udruge, sindikate, zaklade, akademske i istraživačke institucije/organizacije. Registrirana u zemlji članici EU, RH, Makedoniji, Turskoj, Albaniji, BiH, Crnoj Gori, Srbiji, uključujući Kosovo. Organizacije=nositeljice projekata - moraju biti odgovorne za pripremu i provedbu projekta (ne mogu samo pružiti pravnu osobnost) i ne smiju biti u situaciji bankrota i sl. Organizacija mora biti registrirana i operativna barem godinu dana prije roka za prijavu (provjeriti rokove u GfA).
  •  U provedbu projekta mora/može biti uključen barem 1 partner, ali može i više. Podijela poslova i odgovornosti meĎu partnerima treba biti jasna. Ukoliko nositelj projekta nije registriran u RH, MORA se prijaviti u partnerstvu s prihvatljivom organizacijom iz RH.
  •  Partneri sudjeluju u pripremi i provedbi projektnih aktivnosti. Partneri imaju pravo na pokriće projektnih troškova, kao i nositelj projekta. Uz prethodno navedene organizacije, partneri još mogu biti: ◦ Lokalne i regionalne samo-uprave i lokalne i regionalne agencije. ◦ Trans-nacionalne organizacije (npr. Organizacije koje zastupaju/predstavljaju grupu/nekolicinu organizacija registriranih u nekoliko različitih zemalja) pod uvjetom:  da njihove članice uključuju barem jednog predstavnika zemlje kandidatkinje i EU članice,  da je više od polovine organizacija članica nevladina/neprofitna organizacija.  SAMO ZA PROJEKTE IZ PODRUČJA BORBE PROTIV DISKRIMINACIJE: partneri mogu biti i vjerske zajednice!
  •  Druge organizacije, uključujući medije (pod uvjetom da neće ostvarivati profit, a rezultati će biti od javne koristi). Ne mogu dobiti bespovratna sredstva, ali imaju pravo na pokriće troškova nastalih njihovim sudjelovanjem u projektnim aktivnostima (npr. putni troškovi, dnevnice i sl.). Ne moraju ispunjavati uvjete kao prijavitelji i partneri.
  •  Korisnik potpore (nositelj projekta) ima mogućnost ugovaranja usluga, nabave roba i radova u svrhu provedbe projekta. Aktivnosti nabave provode se prema posebnom pravilniku (Annex IV standardnog obrasca sporazuma) i pravilnost njihove provedbe posebno se prati.
  • • Trajanje projekta: npr. ne može kraće od 12 niti duže od 24 mjeseca.• Projekt se mora provoditi i imati utjecaj u RH. MeĎutim, dio akcija (ne više od 20% ukupno dopuštenih izravnih troškova) može se provoditi izvan RH (npr. vi možete otići na edukaciju u inozemstvo i sl.) i sukladno popisu zemalja navedenima u Smjernicama (EU članice, zemlje pristupnice itd.).• Može se prijaviti više projekata, ali će se sredstva odobriti isključivo za jedan projekt – nema ograničenja po pitanju partnerstva.
  •  Tiskana: 1 original + 3 NAZIV TISKANA ELEKTRONSKA kopije, odvojiti iz DOKUMENTA VERZIJA VERZIJA (CD) Obrasca za prijavu V. Check list i VI. A) Obrazac  Declaration by the prijave  Applicant i posebno B) Obrazac uvezati proračuna   C) Obrazac 1 CD (isto dokumenata logičke matrice   kao i u tiskanoj verziji: ukupno 3) D) Legal Entity Sheet X X Koristiti originalne obrasce i paziti na E) Financial Identification X X ograničenja u broju Form stranica i sl.
  •  Pošta ili sl. servis npr.: 2/10/16. (uključujući i taj dan, vidljivo na pečatu). MeĎutim, mora biti zaprimljeno do dana održavanja 1. procjene. Osobna dostava: isti rokovi, ali do 16,00h. Paziti na pakiranje kuverte i pravilno adresiranje.
  •  Upite šaljemo na: procurement@safu.hr Kranji rok za slanje upita: 21 dan prije prije isteka roka za prijavu. Odgovori na pitanja: najkasnije 11 dana prije isteka roka za prijavu. Pitanja i odgovori bit će objavljeni na www.safu.hr
  •  ...i donijeli odluku o pripremi prijave projekta.... Dobro bi bilo i podsjetiti se da li već imamo sakupljene, pripremljene podatke... tj. što nam sve treba za uspješnu prijavu.
  • 23
  •  Financijska perspektiva 2007.– 2013. je sedmogodišnji financijski okvir  osnova za kreiranje jednogodišnjih proračuna EU. Proračun EU iznosi 864,4 milijardi eura. RH ima pravo koristiti 1A komponentu proračuna koja se odnosi na Programe zajednice i četvrtu komponentu proračuna koja uključuje program IPA.
  • Razdoblje 2007-13: Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA)  IPA je integriran pretpristupni instrument za države kandidatkinje (npr. Hrvatska) i potencijalne kandidate (npr. Bosna i Herzegovina, Albanija, itd.) umjesto CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD instrumenata; Financijska alokacija (2007-2013) Italija, koju predlaže EK: 12.9 bio € ~10.2 bio Slovenija € će najvjerojatnije biti alocirano kao rezultat zajedničkog stajališta Hrvatska Europskog vijeća; EU STRUKTURNI IPA ima 5 komponenata namijenjenih FOND provedbi acquis-a i pripremi za EU fondove prilikom pristupanja: (I) CBC Program pomoć u tranziciji i izgradnji Cilj 3 IPA CBC IPA institucija; (II)Prekogranična suradnja; (III) Regionalni razvoj; (IV) Razvoj ljudskih potencijala; (V) Ruralni razvoj;
  • ZNAČENJE I SVRHA: PRETPRISTUPNI FONDOVI (IPA) / PROGRAMI ZAJEDNICEPRETPRISTUPNI FONDOVI (namijenjeni zemljama kandidatima)Pomoć zemlji kandidatkinji u procesu pregovora s EU vezan uz:• Izgradnju administrativnih kapaciteta državne uprave i lokalne i regionalne samouprave za upravljanje fondovima• Uskladivanje s pravnom stečevinom EU• Poticanje konkurentnosti regija koje zaostaju u razvojuPROGRAMI ZAJEDNICE (namijenjeni zemljama članicama)• Provedba zajedničkih politika EU• Povezivanje zemalja članica na promicanju zajedničkih vrijednosti• Promicanje konkurentnosti cijele EU kroz programe za istraživanje i razvoj, te inovacije.
  • Zemlja kandidat Zemlja članica Korištenje sredstava EU PHARE IPA STRUKTURNI Fond za ISPA FONDOVI regionalni SAPARD 2007. – 2013. razvoj (ERDF)2004. – 2006. KOHEZIJSKI FOND 27
  • Komponente IPA programa i RH 1. IPA  2. IPA  3. IPA  4. IPA  5. IPAKomponenta Komponenta Komponenta Komponenta Komponenta IZGRADNJA REGIONALNA REGIONALNI RAZVOJ RURALNIINSTITUCIJA i i RAZVOJ LJUDSKIH RAZVOJ PRIJELAZNA PREKO- RESURSA POMOĆ GRANIČNA SURADNJAKandidati i potencijalni kandidati Samo zemlje kandidati 28
  • I P A komponenta II.Prekogranična i transnacionalna suradnja u RH • Jadranska prekogranična suradnja • Slovenija – Hrvatska • MaĎarska – Hrvatska • Hrvatska – BiH • Hrvatska – Srbija • Hrvatska – Crna Gora • Transnacionalni programi: SEES i Mediterranean
  • Principi CBC Partnerski pristup: svi ključni akteri su uključeni u proces; Višegodišnje programiranje: strateški pristup suradnji. CBC Višegodišnji program je “Zajednički programski dokument (ZPD)” te će se revidirati 2010; “Podijeljeno upravljanje”: Programi se pripremaju na razini ministarstva ( u suradnji s županijama) i provode na razini županija (partneri s obje strane granice); Odgovornost: partneri su odgovorni za korištenje javnih fondova EU i moraju izvještavati o njihovom korištenju; Program mora biti: (i) zajednički; (ii) bez razlike u financiranju po zemlji; (iii) imati zajedničke upravljačke strukture; (iv) podržavati zajedničke prekogranične projekte, koje vodi jedan “Zajednički partner”; Sporazum: između zemalja koji surađuju potpisivat će se Sporazum o razumijevanju
  • Programsko podruĉje: www.croatia-serbia.com
  • Prekogranični program Hrvatska – SrbijaVrijednost programa u periodu 2007 – 2009:5.400.000 Eura (EU)+ 1.015.590 Eura (Sufinanciranje)Trajanje programa:2007 – 2013Opći cilj programa:Potaknuti prekograničnu suradnju kako bi se potaknula raznolikosti poboljšala regionalna privreda na za društvo i okoliš održiv načinte istovremeno poboljšali dobrosusjedski odnosi.
  • Prekogranični program Hrvatska – Srbija Prioriteti programa MjerePrioritet 1: Održivi socio-ekonomski razvoj Mjera 1.1: Ekonomski razvoj Mjera 1.2: Zaštita okoliša Mjera 1.3: People-to-PeoplePrioritet 2: Tehniĉka pomoć Mjera 2.1: Upravljanje i provedba programa Mjera 2.2: Informiranje o programu i evaluacija programa
  • www.hu-hr-ipa.comProgramsko podruĉje:
  • Vrijednost programa u periodu 2007. – 2009. : 19.307.299 Eura (EU) + 4.997.184 Eura (Sufinanciranje)Trajanje programa:2007 – 2013Opći cilj programa:Razvoj temeljen na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te intenzivne društveno- gospodarske interakcije izmeĊu dviju strana u programski prihvatljivom podruĉju.
  • Prioriteti programa MjereI. ODRŽIVI RAZVOJ I RAZVOJ Mjera 1.1: Održivi razvoj i atraktivanTURIZMA okoliš Mjera 1.2: Održivi razvoj turizma na području rijeka Mure, Drave i DunavaII. RAZVOJ GOSPODARSTVA I Mjera 2.1: Gospodarska suradnjaLJUDSKIH KAPACITETA Mjera 2.2: Razvoj zajedničkih ljudskih kapacitetaIII. TEHNIĈKA POMOĆ
  •  Kriteriji prihvatljivosti: - financijski: min. EUR 325.000 – max. 1.000.000 - prihvatljivi podnositelji: jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, županijske ili lokalne razvoje agencije, javne ustanove, javna poduzeća u većinskom vlasništvu JR(L)S, županijske /općinske turističke zajednice (10 županija) - vrste projekata: (i) razvoj nove ili postojeće poslovne infrastrukture u postojećim poslovnim zonama i novim ili postojećim poslovnim inkubatorima te drugim poslovnim subjektima koji podupiru razvoj malog i srednjeg poduzetništva; ii) razvoj i nadogradnja javne turističke infrastrukture. - provedba projekata: max. 18 mjeseci 37
  • Fond za ulaganje u znanost i inovacije jedna je od operacija iz Prioriteta 2 (Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva) Mjere 2 (Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju) iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007- 2009. u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), III C Komponenta. 38
  • KOMPONENTA IV OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 2007 - 2009. PRIORITETI PROGRAMA• Prioritet 1 – Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo ukljucivanje u tržište rada• Prioritet 2 – Jačanje socijalnog ukljucivanja i integracije osoba kojima je otežan pristup tržištu rada• Prioritet 3 – UnaprijeĎivanje ljudskog kapitala i zapošljivosti• Prioritet 4 – Tehnička pomoć
  • IPA komponenta V. IPARD program Mjera 101: Investiranje u poljoprivredna gospodarstva Mjera 103: Investiranje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda Mjera 201: Poboljšanje okoliša i krajolika-pilot projekti Mjera 202: Priprema i provedba lokalnih razvojni strategija u ruralnim područjima Mjera 301: Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture Mjera 302: Razvoj gospodarskih aktivnosti u selima
  • Od 2007. - 2011. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima će biti dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milijarde HRK) potpore. Informirajte se na vrijeme o postupku prijave i potrebnoj dokumentaciji.• Uprava za ruralni razvoj, Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa e-pošta: ipard@mps.hr telefon: 01/6106-947 / 01/6106-947 01/6109-633 / 01/6109-633 fax: 01/6106-909• Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju e-pošta: info@dmssa.hr telefon: 01/6002-742 ; 01/6002-742 01/6002-744 / 01/6002-744 fax: 01/6002-852 41
  •  Portal Europske unije: ec.europa.eu EuropeAid: ec.europa.eu/europeaid Delegacija EK u Hrvatskoj: www.delhrv.ec.europa.eu Središnji državni ured za razvojnu strategiju i upravljanje EU fondovima: www.strategija.hr Središnja jedinica za financiranje i ugovaranje: www.safu.hr Vodič kroz informacije o EU: www.entereurope.hr www.eurocult.org www.mobilnost.hr www.europe.hr Regionalna konkurentnost: www.regionalna-konkurentnost.hr Prekogranična suradnja Mađ.-Hrv.:www.hu-hr-ipa.com Prekogranična suradnja Srb.-Hrv.: www.croatia-serbia.com Natječaji HZZ-a: http://www.hzz.hr