Teachers -Campaigners:Balabanidou Evaggelia ΠΕ06,Giatsiou Maria ΠΕ02,Tsiplaki Eleni ΠΕ02
21-28 APRIL 2013
 Participants-CampaignersClasses A and B
Goals1. Becoming an actionaid campaigner-Introducing volunteering.2. Promote cooperation in class fordifferent purposes – ...
4. Cross curricular activities workingin two languages.5. Break the monotony of everydaylessons and avoid boredom.6. Arous...
Other Goals1. Remind studentsthe true meaningof education2. Discoverdiversity andeliminate racism3. Realise the needfor sc...
PresentationinterestmotivationWorkingsheetsaction
INFORMATION63.000.000 CHILDREN IN DEVELOPINGCOUNTRIESHAVE NO TEACHERS/NO SCHOOLS/NO PROPER EDUCATION/LACK OF BASIC KNOWLED...
Schoolgirls in Kerala india
School in Madagascar
School girls in Bamozai Afganistan
Children going to school
Taking Action
MethodologyFind information using the netMaking some researchFilling in a questionnaireRead the statistics
How can we help? Show concern Take action Participate in NGO’s Become a campaigner
School teamwork
A Class
Class A
Our notice board
Class B
All children need a school
School Newspaper article –GLOBAL CAMPAIGN FOR EDUCATION 21-28 /4/2013Φϋτοσ το ςχολεύο μασ ςυμμετϋχει ςτην παγκόςμιαεβδομϊδ...
School’s Web Page articleΌλα τα παιδιά του κόςμου χρειάζονται δαςκάλουσΔυο παρϊγοντεσ αποτελούν απαραύτητη προώπόθεςη τησε...
Our poster
1. Article in our NewspaperFoni ton efivon - 5o Lykeio Serron.2. Reference to ’ Global Campaign for education 2013 ‘projec...
5.Creation of our own poster6. Working on paper with photos and messages7. Discussion with working sheets8. Present our wo...
SuccessVisible resultsactivities /videos/photos/poster/articlesNon Visible resultsHope in our heartsfor the bestShow ourpa...
Problems we faced
1. The Action Aid material never actually arrived.We finally downloaded it from the net2.We spent some money on colourful ...
ConclusionIt was interestingcreativefununexpectedly motivatingIt promoted teachers’ cooperation andteacher-students cooper...
Thanks to our participation we hopelack of teachers will stop being theserious problem it is today forchildren in the deve...
All children need teachers
Global Campaign 2013
Education For All
Find us on Face book/U-tubeActionAid pages
We can all help
Thank you!
Gaw 2013 powerpoint
Gaw 2013 powerpoint
Gaw 2013 powerpoint
Gaw 2013 powerpoint
Gaw 2013 powerpoint
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Gaw 2013 powerpoint

440

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
440
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gaw 2013 powerpoint

 1. 1. Teachers -Campaigners:Balabanidou Evaggelia ΠΕ06,Giatsiou Maria ΠΕ02,Tsiplaki Eleni ΠΕ02
 2. 2. 21-28 APRIL 2013
 3. 3.  Participants-CampaignersClasses A and B
 4. 4. Goals1. Becoming an actionaid campaigner-Introducing volunteering.2. Promote cooperation in class fordifferent purposes – worksheets /activities/discussion.3. Encourage weak students’ interest andwillingness to participate and help with theaction.
 5. 5. 4. Cross curricular activities workingin two languages.5. Break the monotony of everydaylessons and avoid boredom.6. Arouse a spirit of kindness andpromote understanding amongstudents around the world.
 6. 6. Other Goals1. Remind studentsthe true meaningof education2. Discoverdiversity andeliminate racism3. Realise the needfor schools andteachers aroundthe world4. Visualize thedifficulties in thelives of otherchildren
 7. 7. PresentationinterestmotivationWorkingsheetsaction
 8. 8. INFORMATION63.000.000 CHILDREN IN DEVELOPINGCOUNTRIESHAVE NO TEACHERS/NO SCHOOLS/NO PROPER EDUCATION/LACK OF BASIC KNOWLEDGENECESSARY FOR LIFE
 9. 9. Schoolgirls in Kerala india
 10. 10. School in Madagascar
 11. 11. School girls in Bamozai Afganistan
 12. 12. Children going to school
 13. 13. Taking Action
 14. 14. MethodologyFind information using the netMaking some researchFilling in a questionnaireRead the statistics
 15. 15. How can we help? Show concern Take action Participate in NGO’s Become a campaigner
 16. 16. School teamwork
 17. 17. A Class
 18. 18. Class A
 19. 19. Our notice board
 20. 20. Class B
 21. 21. All children need a school
 22. 22. School Newspaper article –GLOBAL CAMPAIGN FOR EDUCATION 21-28 /4/2013Φϋτοσ το ςχολεύο μασ ςυμμετϋχει ςτην παγκόςμιαεβδομϊδα δρϊςησ για την Εκπαύδευςη τησActionaid. Θϋματησ «Όλα τα παιδιϊ του κόςμου χρειϊζονται δαςκϊλουσ».Ένα θϋμα οικουμενικό και επύκαιρο που αγγύζει τισ ψυχϋστων ανθρώπων ςε όλεσ τισ γωνιϋσ τησ γησ.Τελευταύεσ ϋρευνεσ αποκαλύπτουν ϋνα απογοητευτικόϋλλειμμα 1,7 εκατομμυρύων δαςκϊλων ςε παγκόςμιοεπύπεδο, γεγονόσ που ςημαύνει ότι πϊρα πολλϊ παιδιϊ δενϋχουν πρόςβαςη ςτη βαςικό εκπαύδευςη .Ελπύζουμε η φωνό μασ να ακουςτεύ δυνατϊ παγκοςμύωσγια να υπενθυμύςουμε ςτισ κυβερνόςεισ που υπϋγραψαν .το2000 τη διακόρυξη τησ χιλιετύασ (millenni0um declaration )και τη ςυνθόκη εκπαύδευςη για όλουσ (education for all )τησ UNESCO τισ υποχρεώςεισ τουσ ωσ το 2015 .Τα τμόματα που ςυμμετϋχουν ςτην δρϊςη Α1 Α2 Α3 Α5 Β1 Β2Β3 Β4 Β5http://www.actionaid.gr
 23. 23. School’s Web Page articleΌλα τα παιδιά του κόςμου χρειάζονται δαςκάλουσΔυο παρϊγοντεσ αποτελούν απαραύτητη προώπόθεςη τησεκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ : από την μια οι μαθητϋσ , οιδϊςκαλοι από την ϊλλη . Αν απουςιϊζουν οι μαθητϋσ , δενςχηματύζονται τϊξεισ , δεν υπϊρχουν ςχολεύα . Αναπουςιϊζουν οι δϊςκαλοι –και μϊλιςτα οι ςωςτϊκαταρτιςμϋνοι– δεν επιτυγχϊνεται η μόρφωςη . Ασαςκόςουμε λοιπόν όςη πύεςη μπορούμε ςτουσ ηγϋτεσ τουκόςμου ώςτε ωσ το 2015 όλα τα παιδιϊ τησ γησ να ϋχουνπρόςβαςη ςτην πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη και ναδιδϊςκονται από δαςκϊλουσ ικανοποιητικϊεκπαιδευμϋνουσ , για να λαμβϊνουν ποιοτικό μόρφωςη .
 24. 24. Our poster
 25. 25. 1. Article in our NewspaperFoni ton efivon - 5o Lykeio Serron.2. Reference to ’ Global Campaign for education 2013 ‘project on our school website.3.Presentation of children’s work (Videos andPowerpoints)4. Watching a short movie ‘The voices of change’using ActionAid’s material from the net.
 26. 26. 5.Creation of our own poster6. Working on paper with photos and messages7. Discussion with working sheets8. Present our work on Facebook, U tube, ActionAid pages.
 27. 27. SuccessVisible resultsactivities /videos/photos/poster/articlesNon Visible resultsHope in our heartsfor the bestShow ourparticipationresults to otherstudentsusing the net.
 28. 28. Problems we faced
 29. 29. 1. The Action Aid material never actually arrived.We finally downloaded it from the net2.We spent some money on colourful copies for ourclasses.3. The school paid for our colourful poster’s creationwhich was expensive-but at least it decorates our school corridor..
 30. 30. ConclusionIt was interestingcreativefununexpectedly motivatingIt promoted teachers’ cooperation andteacher-students cooperationEven the weakest students showed someserious interest !!
 31. 31. Thanks to our participation we hopelack of teachers will stop being theserious problem it is today forchildren in the developingcountries.
 32. 32. All children need teachers
 33. 33. Global Campaign 2013
 34. 34. Education For All
 35. 35. Find us on Face book/U-tubeActionAid pages
 36. 36. We can all help
 37. 37. Thank you!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×