Com skills lecture 4

 • 177 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
177
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Õýðâýý òà õ¿íòýé õàðèëöàæ ÷àääàãã¿é áîë òàíû þó ìýääýã ÷èíü ÷óõàë áèø Chris Gardner Èðãýäèéí ñýòãýëä õ¿ðñýí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõýä...
 • 2. Õàðèëöàà Îéëãîëöîë Õàíäëàãà Õàíäàõ ãýñýí ¿éë ¿ã íü àìüòàé áà àìüã¿é ç¿éëä õàíäàæ áóé ¿éë þì. Áîäîë Óóðàã òàðõèòàé õ¿í ãýäãýýðýý áèäíèé áîäîë ñàíàà íü õèéæ áóé ¿éëèéã óäèðäàæ, çîõèöóóëæ, ÷èãë¿¿ëæ áàéäàãò ë îðøèíî. Boğazıçı University ÌÝÄËÝà Tom Atkinson
 • 3. Ур чадвартай эмнэлгийн мэргэжилтэн гэж хэн бэ? (competence) Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 4. Ìýäëýã, ÷àäâàð, õàíäëàãûã òºãñ ýçýìøñýí õ¿íèéã ÷àäâàðëàã ìýðãýæèëòýí ãýíý. ÌÝÄËÝÃ Õ¯Í ÀÄÂÀÐ Boğazıçı University ÕÀÍÄËÀÃÀ Tom Atkinson
 • 5.  ×àäâàð Boğazıçı University ( Skills ) гэж юу вэ? Tom Atkinson
 • 6. ×àäâàð ( Skills ) - Õàðèëöàà òîãòîîõ ÷àäâàð Ñîíñîõ ÷àäâàð Àñóóëò àñóóõ ÷àäâàð - Ãàðäàí ¿éëäëèéí ÷àäâàð - Àñóóäàë òîäîðõîéëîõ ÷àäâàð - Øèéäâýð ãàðãàõ ÷àäâàð - Ýðãýö¿¿ëýí ñýòãýæ, ø¿¿í òóíãààõ ÷àäâàð - Áàãààð àæèëëàõ ÷àäâàð Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 7. Харилцаа гэж юу вэ? Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 8. Харилцааны тухай ойлголт  Õýë ÿðèàíû áîëîí õýë ÿðèàíû áóñ õýëáýðýýð õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíä ¿¿ñýí ÿâàãäàæ áàéãàà õàðèëöàí ¿éëäëèéã õàðèëöàà ãýäýã. Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 9. Õàðèëöàõ ¿íäñýí àðãóóäààñ... Áè÷ãèéí õàðèëöàà Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 10. Õàðèëöàõ ¿íäñýí çîðèëãî Ñî¸ëûí ò¿âøèíã èëýðõèéëäýã Áèå áèåíäýý õàðèëöàí íºëººëäºã Õèé òàìèðàà ñîëèëöäîã Ñýòãýëèéí õºäºëãººíºº èë ãàðãàäàã Ìýäýýëýë ñîëèëöîõ Ñýòãýëýý áóñäàä èëýðõèéëäýã Áóñäûã îéëãîæ, òàíüæ ìýääýã Áèå õ¿í áîëæ òºëºâøäºã ¯ð ä¿í: îéëãîëöîë Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 11. Õàðèëöààнд эргэх холбоо гэж юу вэ? Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 12. Õàðèëöàà Õ¿ì¿¿ñ õîîðîíäîî ìýäýýëýë äàìæóóëàõ, ò¿¿íèéã õ¿ëýýæ àâàõ ¿éë ÿâöûã “ õàðèëöàà “ãýíý. Ýðãýõ õîëáîî Õ¿ëýýí àâ÷ áóé õ¿í Äàìæóóëàã÷ Boğazıçı University Äàìæóóëæ áóé õ¿í Õ¿ëýýí àâàã÷ Tom Atkinson
 • 13. Õàðèëöààíû ¿åä “ àñóóäàë “ ¿¿ñäýã Ýðãýõ õîëáîî Õ¿ëýýí àâàã÷ Äàìæóóëàã÷ Àñóóäàë Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 14. Чин сэтгэлээсээ ойлгох буюу бусдын оронд өөрийгөө орлуулах , эмпати сэтгэл гэж юу вэ? Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 15. Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн зайлшгүй эзэмшвэл зохих чадварын нэг нь харилцаж буй хүнээ чин сэтгэлээсээ ойлгох явдал юм. Харилцаж буй х¿нээ чин сэтгэлээсээ ойлгоно гэдэг нь  тухайн үйлчлүүлэгчийн оронд өөрийгөө тавин,  болж буй бүхнийг тэдний нүдээр харан,  сэтгэл санаа, бодлыг нь зөв ойлгож , мэдэрч  түүнийгээ тухайн хүнд зөв илэрхийлж буй үйл явцыг хэлдэг. Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 16.  Ýì÷, ñóâèëàã÷èéí ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëøã¿é íýã õýñýã áîë ¿éë÷ë¿¿ëýã÷òýé õàðèëöàõ ÿâäàë ìºí. Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 17.  Ìýðãýæèë íýãò íºõä¿¿äèéí äóíä “ ñàéí ìýðãýæèëòýí “ ãýäãèéã ÿëãàõ ãîë ¿íäýñ íü õàðèëöàà áàéäàã.  Õàðèëöààã õýí íýãíýýð òºëººë¿¿ëæ áîëäîãã¿é Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 18.  Ýì÷-ñóâèëàã÷,ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí ºâ÷òºíèé õàðèëöàà ìóó áàéãàà íü äàðààõ áàéäëààð èëýðõèéëýãääýã. ªâ÷òºí, òýäíèé àð ãýðýýñ ãàðãàæ áóé - õýë àì - ãîìäîë, - ñàíàë, - ¿éë÷èëãýýíä ñýòãýë äóíäóóð áàéõ ÿâäàë ãàðäàã.  Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 19. Àëüáåðò Ìåõðàáèàí 1967 Õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäûí õàðèëöààíä    Áèåèéí õºäºë㺺íèé õýë 55 % ßðèàíû ºíãº, àÿëãà 38% ¯ã 7% ä ë íºëººëäºã ãýæ ñóäàëæýý. Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 20. կ̯¯ÑÒÝÉ ÕÀÐÈËÖÀÀ ÒÎÃÒÎÎÕÎÄ  ÑÎÍÑÎÕ ×ÀÄÂÀÐ  ÀËÈÂÀÀ ÞÌÀÍÄ ÕÀÐÈÓ ªÃªÕ ×ÀÄÂÀÐ  ÀËÈÂÀÀ ÞÌÀÍÄ ÕÀÍÄÀÆ ÁÓÉ ÁÀÉÄÀË Boğazıçı University 30 % 20% 50 % Tom Atkinson
 • 21.  Ѻðºã õàíäëàãàòàé õ¿í õàðèëöàà òîãòîîæ ÷àääàãã¿é  Õàðèëöàà ìóóòàé õ¿í ñýòãýëä õ¿ðòýë òóñëàìæ ¿ç¿¿ëæ ÷àääàãã¿é Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 22.  Ýåðýã áîäîëòîé õ¿í àëèâàà þìàíä ýåðýãýýð õàíääàã  Ýåðýã õàíäëàãàòàé õ¿í õàðèëöàà ñàéí òîãòîîæ ÷àääàã  Õàðèëöàà òîãòîîæ ÷àääàã õ¿í ñýòãýëä õ¿ðòýë ¿éë÷èëæ ÷àääàã Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 23. Õàðèëöàõ ¿íäñýí àðãóóäààñ... Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 24. Биеийн õºäºë㺺íèé хэл бол хамгийн үнэнч шударга харилцааны хэл юм. Хүн амаараа худлаа ярьж байхад “худлаа“ гэдэг анхааруулгыã дотоод сэтгэлээс нь өгсөн дохиололууд õ¿ì¿¿ñò мэдээлэл өгдөг. Èéìýýñ ÿмар ч хүн õ¿ì¿¿íèé биеийн õºäºë㺺íèé хэлийг хамгийн түрүүнд уншиж, үнэлдэг áîëîõûã àíõààð÷ ýíýõ¿¿ õýëíèé ñî¸ëä ñóðàëöàõ öàã èðæýý. Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 25. Биеийн õºäºë㺺íèé хэл бол хамгийн үнэнч шударга харилцааны хэл юм. Áèåèéí õºäºë㺺íèé õýëýíä       Áèåèéí èëýðõèéëýë Äîõèî çàíãàà Í¿¿ðíèé õóâèðàë Çîãñîëò Õàðö Äóó õîîëîé, àÿëãà îðäîã. Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 26. Яагаад эмч, ñóâèëàã÷èд ( ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí) харилцааны ур чадвар хэрэгтэй вэ?  Хүнтэй харилцаж буй учир (ºâ÷èí çîâëîíä íýðâýãäñýí, áóõèìäñàí, ñàíäàðñàí...) Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 27. Яагаад эмч, ñóâèëàã÷èд ( ýìíýëãèéí ìýðãýæèëòýí) харилцааны ур чадвар хэрэгтэй вэ?  Харилцааны ур чадвар муу үед олон бэрхшээл (анагаахын: îíîøëîãîî, ýì÷èëãýý), хуулийн ( õàðèóöëàãà àëääàã), ѐс зүйн ( õàéõðàìæã¿é) урган гарна. Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 28. Õàðèëöàõ ÷àäâàðò ñóðàëöààã¿éãýýñ :     Ìýðãýæèëòí¿¿äèéí õîîðîíä ¿ë îéëãîëöîë ¿¿ñäýã Өвчтөний сэтгэлä õ¿ð÷ ¿éë÷èëæ ÷àääàãã¿é ªвчтөнийг дутуу, буруу ташаа ойлгосноор өвчтөнèéí õýðýãöýýíä ñóóðèëñàí зөв тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй бàéäàã Эмчилгээтэй холбогдон гарч ирэх өвчтөний гомдол саналыг шийдэх болоìжгүй болäîã Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 29. Àìüäðàëûí õàìãèéí ÷óõàë ç¿éë íü: Õàðèëöààíû óð ÷àäâàð ýçýìøèõ ÿâäàë ìºí Áóñäûã îéëãîõ áà áóñäàä îéëãóóëàõûí òóëä áèä õàðèëöààíû îëîí àðãóóäààñ õýðýãëýäýã. Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 30. Õàðèëöààã ¿ð ä¿íòýé áîëãîõûí òóëä...  Õýíòýé õàðèëöàæ áàéíà âý?  Þóíû òóëä ( ÿàõ ãýæ) õàðèëöàæ áàéíà âý?  Õàðèëöàà òîãòîîõ óóð àìüñãàë á¿ðäñýí ¿¿? Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 31. Õàðèëöàõ ¿íäñýí àðãóóäààñ... Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 32. ¯ãèéí ñîíãîëò ìàø ÷óõàë  Үг гэгч асар их хүч, ухаантнуудад аз жаргал, хөөр баяр, эд баялаг, тэнэгүүдэд зовлон авчирдаг хүний агуу авьяас билэг билээ.  Õýëñýí үг таны болон таны ойр дотныхны аз жаргал, эд баялаг, амжилт бүтээлийн эх булаг болно.  Үг тань олон түмний эрүүл мэнд, аз жаргалын эх булаг  ¯ã áîë õºäºëìºð áà õàðèëöààíû õýðýãë¿¿ð õ¿ì¿¿ñèéã çàëæ æîëîîäîõ óðëàã þì. Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 33.        ¯ã áîë îþóí ñàíààíû áàÿëàã, äîòîîä ñî¸ëûí òóñãàë, ìýðãýæèëòýí õ¿íèé ººðèéã íü òîäîðõîéëîõ ¿ç¿¿ëýëò þì. ¯ãèéí ¿íýíèé õ¿÷ íü òîäîðõîé ìýäëýãò, ÷èí ñýòãýëèéí óõààëàã, èòãýëòýé ¿ãýíä, ñýòãýëèéí ñàéõàíä, îéëãîëòûí ã¿íä áàéäàã. ¯ãýýð õ¿íèéã àëæ áîëíî. ¯ãýýð õ¿íèéã àâàð÷ ÷ áîëíî. ¯ãýýð õ¿íèéã áàéëäàí äàãóóëæ áîëíî. ¯ãýýð öîõèõîîð ñ¿õýýð öîõü. ¯ãèéí øàðõ ýäãýäýãã¿é, ìýñний øàðõ ýäãýäýã. ¯ã áîë ìºíãº, õàðèí äóóã¿é áàéõ íü àëò. Èë¿¿ ¿ã õàðàìñàëä õ¿ðãýíý, Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 34.          Óíä õîîëûã èäýæ áàéæ, óõààíы áîäëûã ñîíñîæ áàéæ ìýääýã. ßðèõûí ºìíº õýíä, þóã, ÿàõ ãýæ ÿðèõ, õýðõýí õýëýõýý áîäîæ ¿ç. Áóñäûã øèíæèõýýð áîäëîî øèíæ, Õýëýõ ¿ãýý àìàíäàà áîëãîî. Àì àëäâàë áàðüæ áîëäîãã¿é, àãò àëäâàë áàðüæ áîëäîã. ¯íýíäýý ¿ã áîë ñàéíààð ÿðèâàë áèå îþóíûã íýãýí çýðýã òýæýýõ õîîë õ¿íñ, ìóóãààð ºã¿¿ëáýë õîðò ñóì. Þóíû ºìíº õýëýõ ç¿éëýý óðüä÷èëàí áýëòãýñýí, áîäîæ òóíãààñàí, ¿ãýíäýý ñîíãîëò õèéñýí áàé. ßðèõäàà á¿¿ ÿàð. ßàðóó áàéíà ãýäýã óõààí ìºõñèéнõ Öàãàà îëñîí ¿ã ¿íýòýé Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 35. ßðèàíû ñî¸ë ãýäýã ìàø ºðãºí îéëãîëò áºãººä îëîí õ¿÷èí ç¿éë íºëººëäºã. ¯¿íä:        ¿ã ÿðèàíû îíîâ÷òîé òîä áàéх ÷àíàð äóóíû ºí㺠õàðö íàìáà òºðõ í¿¿ðíèé áîëîí ãàðын õºäºë㺺í èíýýä áàÿñàë Õ¿íèé ¿ã, õàðö, äóóíû ºí㺠íü õýçýý ÿìàãò èë äàëäûí óòãà ó÷ðûã àãóóëæ áàéäàã Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 36. Áè÷ãèéí ÷àäâàð    - - - Ñàéí áàéíà óó? Ëåêöýý ýíýõ¿¿ õàÿãààð èëãýýãýýðýé Íàäàä ëåêöýý èëãýýæ òóñàëíà óó? Ëåêöýý ºã Ëåêöýý ÿâóóë Ëåêöýý ºãºº÷ Ëåêö àâàõ ... ( ò¿íõíèé ìóëòðàë: òºâºíõèéí ìóëòðàë) Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 37. Ýíý ýì÷ ò¿ðãýí ãàðààñàé… Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 38. Ýì÷ë¿¿ëýã÷òýé ÿëãàæ õàðèëöäàã Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 39.  Õàðèëöààíû ÷àäâàð - Ñîíñîõ ÷àäâàð Àñóóëò àñóóõ ÷àäâàð - Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 40.  Ñàéí õàðèëöàõûí ¿íäýñ ñóóðü íü - Ñîíñîõ Àñóóëò àñóóõ ÷àäâàð þì. - Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 41. Ñîíñîõ ÷àäâàð Õ¿íèé ÿðüæ áàéãàà ç¿éëä àíõààðëàà á¿ðýí õàíäóóëñíààð òóõàéí õ¿íä õ¿íäýòãýë ¿ç¿¿ëäýã. -Õ¿ì¿¿ñ òàíä õàíäàí ÿðèõàä ººäººñ íü õàð -Õýðâýý îéëãîìæã¿é ç¿éë áàéâàë àñóóæ òîäðóóë -Ǻâ ñóóæ, öýõ çîãñîæ ñóð -Áóñàä ç¿éëä á¿¿ àíõààð -Àì, í¿ä, ÷èõ, ãàð, õºëººðºº àíõààðëàà á¿¿ ñàðíèóë
 • 42. Ïðàêòèê äýýð øóóä äàäëàãàæèõ áîëîìæã¿é ...  Õàðèëöààíû óð ÷àäâàðûí 70% íü ¿ð ä¿íã¿é áàéäàã íü      ¯ë îéëãîëöîõ Áóðóó òàøàà îéëãîõ Òîîìæèðã¿é õàíäàõ Ãóéâóóëæ ººð÷ëºõ Îãò ñîíñîõã¿é áàéõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 43. Ñîíñîíî ãýäýã íü  Õýëñýí ç¿éëèéã îéëãîæ àâíà  Õýëñýí ç¿éëýýñ ìýäýýëýë îëæ àâíà  Õýëñýí ç¿éëýýñ òóõàéí ÿðèëöàæ áóé õ¿íýý òàíüæ ìýäíý Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 44. Àíõààðàëòàé ñîíñîõûí òóëä  Òîéð÷ ñóóíà ( 2 õ¿í áîë ººäºº ººäñºº õàðæ ñóóíà)  Íýýëòòýé áàéäëûã õàðóóëíà ( áèåèéí õýëýýðýý )  Àíõààðàëòàé áàéäëûã õàðóóëíà ( áèåèéí õýëýýðýý )  Õàðöààðàà õàðèëöàà òîãòîîíî  ׺뺺òýé áàéäëûã ¿¿ñãýíý ( öàé óóõ) Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 45. Õàðèëöàæ ÷àäàõã¿é áîë ÿàõ âý? Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 46. Á¿òýëã¿éòýõ ! Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 47. Ñàéí ñîíñîã÷ áîëîõûí òóëä...   Өвчтөн эмчийг өрөөндөө орж ирэхийг хүлээн сууж байхдаа юу мэдрэх бол гэдгийг төсөөл. ( Ýì÷èéí ºðººíä ºâ÷òºí îðæ èðýõäýý þó õ¿ñýæ áàéãàà áîë ) Îð÷èí á¿ðä¿¿ëýõ  Òîõèðîìæòîé ºðºº òàñàëãààã áýëòãýõ  Ñààäûã àðèëãàõ  Íýýëòòýé, ÷ºëººòýé áàéõ îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ  Á¿õ àíõààðëàà õàíäóóëàõ íºõöºë á¿ðä¿¿ëýõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 48. Ñàéí ñîíñîã÷ áîëîõûí òóëä...  Õî¸ð òàëûí îéëãîëòûã á¿ðä¿¿ëýõ      Áèå áèåíäýý èòãýñýí, õ¿íäýòãýñýí îð÷èíã á¿ðä¿¿ëýõ ßðèàíä äýì ºãºõ ×óõàë ñàíààã äàõèí äàâòàæ õýëýõ Òîäðóóëàõûí òóëä ÿðèàã ò¿ð òàñëàõ Àñóóëò àñóóõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 49. Ñàéí ñîíñîã÷ áîëîõûí òóëä ...  Áèåèéí õºäºë㺺íèé õýëèéã îéëãîõ     ¯éë õºäөë㺺í Í¿äíèé õàðö Í¿¿ðíèé õóâèðàë Áóðóóøààõààñ çàéëñõèé     Àíõààðëàà òºâëºð¿¿ëýõ Íýýëòòýé áàéõ Ñàéí ñîíñîõ ¯ã õýëýõäýý ñýòãýëèéí õºäëºëºº áàðèõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 50. Ñàéí ñîíñäîãã¿éã èëòãýõ øèíæ !           ßàðàõ (öàãàà õàðàõ ) Ǻâõºí ººðºº ÿðèõ ßðèàã íÿöààõ ßðèàã òàñëàõ Ø¿¿ìæëýõ Øóóä îíîøèéã õýëýõ Ýì÷èëãýýã øóóä õýëýõ ßðèëöñàí ç¿éëäýý ä¿ãíýëò õèéõ, íýìæ òîäðóóëàõ, òàéëáàðëàõã¿é áàéõ Ä¿ãíýõã¿éãýýð øóóä çºâëºãºº ºãºõ Ñýäâèéã øóóä ººð÷ëºõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 51. Ñîíñîõ ÷àäâàðàà äýýøë¿¿ëýõ àðãà òåõíèê Ä¿ãíýõ ßðèëöñàí ç¿éëýý äàõèí äàâòàõ ªºðèéí ¿ãýýð ÿðüñàí ç¿éëýý äàõèí òîâ÷ õýëýõ Õî¸óëàà õàìòäàà ÿðüñàí ç¿éëýý ä¿ãíýõ Àñóóëò àñóóõ ßðüñàí ç¿éëýý õýí õýí íü îéëãîæ ÷àäñàí ýñýõýý òîäðóóëàõûí òóëä òîâ÷ àñóóëò àñóóõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 52. Àñóóëò àñóóõ ãýäýã íü àëèâàà ç¿éëèéí òàëààð      Ǻâ ìýäýýëýë îëæ àâàõ Îëæ àâñàí ìýäýýëýëýý òîäðóóëàõ Ñýòãýë ñàíààã îéëãîõ Èòãýë òºð¿¿ëýõ Òààìàãëàæ áóé ç¿éëýý áàòëàõ, íîòëîõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 53. ªâ÷òºíã ¿çýõ ¿åýð àñóóëò òàâèõ íü ýì÷èëãýý ñóâèëãàà õèéõýä èë¿¿ à÷ õîëáîãäîëòîé, ýì÷èëãýýã ¿ð ä¿íòýé, ºãººæòýé áîëãîäîã. Àíõààð!     Àñóóëòûã òîâ÷ òàâèõ Àñóóëòûã çºâ òàâèõ Àñóóëò òàâèñíû äàðàà õàðèóëò øààðäàõààñàà ºìíº õýñýã õóãàöààíä ÷èìýýã¿é õ¿ëýýõ ªâ÷òºíèé ºãñºí õàðèóëòûã îëîí òàëààñ íü, ýðãýö¿¿ëýí áîäîõ àðãàä ñóðàõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 54. Àñóóëò òàâèñíààð  ªâ÷òºí ýì÷, ñóâèëàã÷èä èòãýõ èòãýëèéã îëæ àâäàã  ªâ÷òºí á¿ðò ººðèéí “ áîäëîî” èëýðõèéëýõ, ÿðèõ áîëîìæ îëãîäîã  Ýì÷ ºâ÷òºíèé õîîðîíä ¿çýë áîäëîî èëýðõèéëýõ ÷ºëººò áàéäàë ¿¿ñäýã  Ǻðººòýé ¿çýë áîäëûã îëæ èëð¿¿ëýõýä òóñàëäàã Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 55. Àñóóëò àñóóõ äàðààëàë Àñóóëò àñóóõ Ò¿ð õ¿ëýýõ Õàðèóëàõã¿é òîõèîëäîëä Àñóóëòûã “ ýíãèéíýýð” òàâèõ Ò¿ð õ¿ëýýõ Õàðèóëòûã õýëýëöýõ Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 56. Àñóóëò òàâèõäàà      Þó Õýçýý Õààíà Õýí ßìàð ãýñýí àñóóëò òàâèõààñàà èë¿¿ Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 57.      ßàãààä Õýðõýí Þó ãýæ áîäîæ áàéíà ¯çýë áîäëîî èëýðõèéëíý ¿¿? Òîäîðõîé òàéëáàðëàíà óó? Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 58. Õàðèëöàà òîãòîîõîä àíõààðàõ àðâàí çºâëºãºº 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Àíõààðàëòàé ñîíñîõ ( 2 òàëûí ¿éë ÿâö) Õàðèëöàæ áóé õ¿íäýý á¿õ àíõààðëàà õàíäóóëàõ ׺뺺òýé áàéõ, áèåèéí õºäºë㺺íèé õýëýíäýý àíõààðàõ Õàðöààðàà õàðüöàõ Àñóóëò àñóóõ Õàðèëöàæ áóé õ¿í òàíòàé ÿðèëöàõûã òºâºãøººæ áóé áîë ó÷ðûã íü îë Èòãýëòýé áàéäëûã áèé áîëãî ßðèëöàæ áàéõäàà äóóíû ºíãº, í¿¿ðíèé õóâèðàë, àÿëãààðàà óðàì äýì ºãºõ áîëîìæèéã îëæ õàð ¯çýë áîäëûã íü ýåðýã áîëãîõîä àíõààð Õàðèëöààíû ÿâöàä àëäààãàà îëæ õàð, òýãýýä çàñàõûã õè÷ýý Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 59. Ä¿ãíýëò  Ñýòãýëä õ¿ðñýí ¿éë÷èëãýýíèé ÷óõàë íü õàðèëöààíû ÷àäâàð  Õàðèëöààíû ÷àäâàðò ñóðàëöàõûí òóëä - ÑÎÍÑÎÕ - ÀÑÓÓËÒ ÀÑÓÓÕ ÷àäâàðò ñóðàëö! Boğazıçı University Tom Atkinson
 • 60. Àнхаарал тавьсанд баярлалаа Boğazıçı University Tom Atkinson