Competències básiques llengua catalana i literatura primària (complet)

1,626 views
1,525 views

Published on

Recull de les CB fet de manera clara, on es veuen tots tres cicles alhora.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
345
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Competències básiques llengua catalana i literatura primària (complet)

 1. 1. LLENGUA CATALANA I LITERATURA: OBJECTIUS, CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ (CI, CM, CS) OBJECTIUS 1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del domini de llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 2. Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 3. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les creacions culturals. 4. Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que sigui possible que, al final de l’educació obligatòria, utilitzi normalment i correctament les dues llengües oficials. 5. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de col·laboració. 6. Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més habituals de l’aula. 7. Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper. 8. Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i el món que ens envolta. 9. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper. 10. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa. 11. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar informacions i opinions diferents. 12. Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar, tant per buscar, recollir i processar informació, com per escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum. 13. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística, adequada a l’edat.Servei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 2. 2. 14. Reflexionar sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic, a partir de situacions de comunicació reflexiva, per escriure i parlar de forma adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i escrits. 15. Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se a obres de la tradició literària. 16. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica i complexitat i iniciar-se en els coneixements de les convencions específiques del llenguatge literari. 17. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües. CONTINGUTS DIMENSIÓ COMUNICATIVA: PARLAR I CONVERSAR CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR • Participació activa en interaccions amb el • Participació activa i col·laborativa en • Participació activa i col·laborativa, en grup o mestre en qualsevol situació interacció amb el grup o mestre en qualsevol interacció amb el grup o mestre en qualsevol comunicativa de l’aula, tant les referides a situació comunicativa de l’aula i l’escola, situació comunicativa de l’aula i l’escola, tant gestió, organització, discussió dels problemes tant les referides a gestió, organització, les referides a gestió, organització, discussió que sorgeixen en el dia a dia, explicació de discussió dels problemes que sorgeixen en el dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, vivències personals, com les derivades de dia a dia, explicació de vivències personals, explicació de vivències personals, com les situacions d’ensenyamentaprenentatge, amb com les derivades de situacions derivades de situacions d’ensenyament- respecte per les normes que regeixen la d’ensenyament- aprenentatge, respectant per aprenentatge, respectant les normes que interacció oral (torns de paraula, to de veu, les normes que regeixen la interacció oral regeixen la interacció oral (torns de paraula, ritme). (torns de paraula, to de veu, ritme). to de veu, ritme). • Producció de textos orals memoritzats • Exposició de temes de manera ordenada i • Producció de textos orals i audiovisuals de (cançons, poemes, dramatitzacions) i de comprensible. Participació activa en els producció pròpia (exposicions, descripcions producció pròpia (exposicions, explicacions) diàlegs o debats, aportant i defensant idees de situacions o processos, d’emocions), amb adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a pròpies i defensant o contradient, si cal, les preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to la situació comunicativa i amb la utilització dels altres amb arguments raonats. de veu o el gest a la situació comunicativa. de la comunicació audiovisual sempre que l’activitat ho requereixi.Servei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 3. 3. • Interès per expressar-se oralment amb bona • Producció de textos orals i audiovisuals • Exposició de temes de manera ordenada i entonació i pronunciació. (descripcions, explicacions, justificacions, comprensible, i participar activament en els presentacions de temes), amb preparació diàlegs o debats, aportant i defensant idees prèvia utilitzant recursos adequats (to de pròpies i defensant o contradient, si cal, les veu, gesticulació, suports visuals). dels altres amb arguments raonats, amb la possibilitat de fer-ho en presència d’una • Exposicions a partir d’un guió, esquema o càmera. imatge, amb la possibilitat de ferho davant d’una càmera de vídeo. • Exposicions a partir d’un guió, esquema, imatge o bé utilitzant com a suport • Expressió d’emocions i sentiments utilitzant programaris de presentació. recursos verbals i no verbals adequats, amb la possibilitat de fer-ho davant d’una càmera • Expressió del pensament de manera coherent de vídeo. i estructurada per satisfer necessitats personals, escolars i socials. • Adequació del llenguatge i els elements no verbals a la situació comunicativa. • Interès per participar en les converses i per expressar-se amb claredat i bona pronúncia. • Ús d’un llenguatge no discriminatori i que respecti les diferències de gènere. • Adequació del llenguatge a la situació comunicativa en converses informals, presentació de treballs o relació amb persones més grans. • Ús de llenguatges no discriminatoris i que respectin les diferències de gènere.Servei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 4. 4. DIMENSIÓ COMUNICATIVA: ESCOLTAR I COMPRENDRE CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR • Comprensió de tot tipus de missatges orals en • Identificació i comprensió de tot tipus de • Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels missatges orals en diferents contextos i en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: activitats d’aula, qualsevol dels escenaris possibles: activitats escenaris possibles: activitats d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea i d’aula, situacions d’aprenentatge en situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea, i en la vida quotidiana. qualsevol àrea, i en la vida quotidiana. en la vida cuotidiana. • Comprensió de relats audiovisuals com a • Comprensió de textos orals de diferents • Utilització de les TIC per a la comprensió de representació de la realitat, per tal de mitjans de comunicació audiovisual i textos orals de diferents mitjans de començar a diferenciar el món real i la seva informàtics per obtenir-ne informació i per comunicació audiovisual, per obtenir-ne representació audiovisual. aprendre, i valoració guiada de la informació informació i per aprendre. que aporten. • Comprensió de textos orals de diferents tipus, • Reelaboració i explicació de manera sintètica formats i mitjans, per obtenir informació i per • Reelaboració i explicació de manera d’exposicions o explicacions que ha fet aprendre. sintètica d’exposicions que fa alguna alguna persona o bé que s’han escoltat o persona o bé que s’han escoltat o mirat a s’han mirat a través d’algun mitjà • Interès i respecte per les intervencions dels través d’algun mitjà audiovisual, informàtic audiovisual, amb especial atenció quan el altres. o dels mitjans de comunicació. procés de recerca s’ha fet amb l’ús de les TIC. • Interès, respecte i audició reflexiva davant les intervencions dels altres. • Comprensió de textos audiovisuals i identificació i valoració com a representacions de la realitat. • Aplicació d’anàlisis crítiques que permetin valorar adequadament l’interès de missatges escoltats i qüestionar-los, si cal. • Capacitat crítica per comprendre allò que s’ha escoltat i fer-se preguntes a partir dels continguts exposats. • Interès, atenció i respecte per les intervencions dels altres.Servei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 5. 5. DIMENSIÓ COMUNICATIVA: LLEGIR I COMPRENDRE CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR • Comprensió de les informacions més • Comprensió de les informacions escrites més • Comprensió de les informacions escrites en habituals de classe, de la vida quotidiana i habituals de classe, de la vida quotidiana i algun dels formats posibles que fan referència dels textos vinculats a continguts curriculars dels textos vinculats a continguts curriculars a qualsevol àmbit de l’escola i de la vida en qualsevol dels formats possibles i de en qualsevol dels formats possibles i de quotidiana (material de treball, instruccions, forma conjunta a partir del text, imatges o forma conjunta a partir del text, imatges o anotacions, fullets informatius, documentals, esquemes. esquemes que el componen. publicitat, cartes, articles del diari, reportatges, entrevistes entre altres). • Utilització d’estratègies afavoridores del • Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i procés de comprensió lectora abans, durant i • Lectura silenciosa i comprensió guiada a després de la lectura (planificació, després de la lectura (planificació, diferents propòsits i intencions de temes anticipació, identificació de mots, inferències, anticipació, idea principal, identificació de treballats a classe. relació entre fragments, capacitat mots, inferències, relació entre fragments, d’autocorrecció a partir del sentit global, capacitat d’autocorrecció a partir del sentit • Lectura i interpretació d’esquemes, gràfics i identificació dels signes de tot tipus que global, identificació dels signes de tot tipus mapes conceptuals per saber extreure’n la formen part del text). que formen part del text). idea principal i les relacions entre els elements. • Ús d’estratègies lectores adequades en la • Lectura, comprensió i anàlisi guiada lectura individual silenciosa o en veu alta • Lectura de missatges en suport audiovisual, d’informacions i relats procedents de amb el professorat. de manera que la informació que se documents audiovisuals i de mitjans de comunicació. n’extregui es faci a partir del text, imatges, • Ús d’estratègies de comprensió i interpretació gràfics i altres recursos que en formen part i crítica dels missatges audiovisuals adreçats a • Resposta a preguntes a partir del text la sabent identificar els elements del llenguatge les nenes i nens de la seva edat (publicitat de resposta de les quals comporta reelaboració, audiovisual i la seva funció expressiva. joguines i de productes d’alimentació, entre relació amb els coneixements de cadascú o altres). elaboració d’inferències. • Interès pels textos escrits i audiovisuals com • Ús d’estratègies lectores adequades en la a font d’informació i d’aprenentatge i com a lectura individual silenciosa o en veu alta mitjà de comunicació. amb el professorat.Servei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 6. 6. • Utilització d’estratègies afavoridores del • Interès i curiositat per mirar o llegir contes o procés de comprensió lectora abans, durant i llibres de coneixements, però també per llegir • Interès i curiositat per mirar o llegir contes o després de la lectura. A més de saber aplicar un rètol, un títol d’un llibre, una notícia llibres de coneixements, però també per les de cursos anteriors, caldrà un èmfasi d’Internet o qualsevol altre text. llegir qualsevol text que es té a l’abast: un especial per esbrinar les intencions de l’autor rètol, un avís, un títol d’un llibre, una notícia del text, mostrar una actitud crítica envers el • Participació en activitats de lectura de diari, una informació d’Internet, entre que es llegeix, comprensió de vocabulari en col·lectiva. altres. contextos, realització d’inferències; formulació, comprovació i reelaboració • Coneixement del funcionament més bàsic d’hipòtesis, captació de les idees principals. d’una biblioteca. • Respondre preguntes a partir d’un text la • Iniciació a cerques d’informació a Internet, resposta de les quals comporti reelaboració. utilització de l’hipertext i dels enllaços. • Autoregulació de la comprensió d’un text: • Interès pels textos escrits com a font saber quan t’equivoques i què has de d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà rectificar. de comunicació, d’aprenentatges i experiències. • Lectura en veu alta de manera que s’ajusti el to de veu, la velocitat i l’entonació a • Sentit crític davant produccions l’auditori. audiovisuals: publicitat, informatius, relats de ficció. • Recerca d’informació en un llibre o enciclopèdia a partir de consultar els índexs i els glossaris, en cas que n’hi hagi. • Utilització d’Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors més habituals, coneixement de les adreces de més ús, capacitat per captar informació a partir d’enllaços i d’organitzar-la per fer-ne un treball personal. • Ús d’eines informàtiques de comunicació: correu electrònic i entorns virtuals • Coneixement del funcionament d’una biblioteca-mediateca de manera que es puguiServei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 7. 7. trobar allò que es busca tan autònomament com sigui possible. • Interès pels textos escrits com a font d’informació i aprenentatge i com a mitjà de comunicació d’experiències. • Valoració crítica de la capacitat lectora d’un mateix. DIMENSIÓ COMUNICATIVA: ESCRIURE CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR • Composició de textos escrits, que poden tenir • Escriptura de textos escrits o audiovisuals • Escriptura de textos produïts en diferents el suport d’imatges o esquemes, realitzats en senzills produïts en diferents situacions: per situacions i que responguin a diferents diferents situacions: a) situacions quotidianes narrar, descriure, explicar fets o fenòmens, intencions que, sempre que calgui, han de de l’aula i l’escola; b) experiències personals per fer coses com receptes, entre altres. tenir el suport d’imatges o esquemes: i produccions en l’àmbit creatiu (contes, narracions, explicacions, descripcions, poemes, vivències); c) textos de treball • Organització del text per millorar la diàlegs, notícies, receptes, còmics, entre produïts en qualsevol de les àrees curriculars. coherència i la cohesió amb l’ajuda de d’altres. pautes i utilitzant els coneixements lèxics i • Iniciació en els mecanismes que fan possible morfosintàctics de l’edat. • Coneixement i aplicació de l’estructura que el llenguatge audiovisual i en la seva funció determina la tipologia dels textos (per expressiva. • Coneixement del programari de tractament exemple, en una descripció, hi ha una de textos, d’edició gràfica i de presentació presentació i un desenvolupament; en una • Ús de programari informàtic per escriure que els permeti escriure un text, inserir notícia s’ha de respondre a unes preguntes, en textos curts, especialment de tractament de imatges, fer un esquema en ordinador. una narració, hi ha de passar alguna cosa). textos, d’edició gràfica i de presentacions. • Utilització de correus electrònics per comunicar-se. • Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura • Consolidació de les estratègies adquirides en de textos: pensar, escriure i revisar. • Expressió d’idees de forma sintètica a través cursos anteriors en el procés de producció deServei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 8. 8. • Interès per la bona presentació dels textos d’un esquema o imatge. textos: pensar (intencions, destinatari, escrits i per aplicar-hi els coneixements contingut possible), escriure (tenir present la ortogràfics treballats a classe. • Aplicació d’un procés reflexiu en intenció, llegir la part escrita per saber com l’escriptura de textos: pensar, escriure i continuar, afegir-hi o treure idees, treure’n), revisar. revisar (comprovar si respon a la intenció primera, fer-ne una lectura en veu alta per • Valoració dels avenços de cadascú en comprovar-ne la coherència i la cohesió, i escriptura i consciència de les mancances. modificar el text a partir de treure, afegir-hi o inserir-hi fragments). • Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements • Expressió d’idees de forma sintètica a través ortogràfics apresos. Sentit estètic en la seva d’un esquema o imatge. presentació formal. • Utilització de manera autònoma de diferents recursos per autocorregir un text o corregir els dels altres. • Coneixement dels recursos bàsics del maquinari i del programari de tractament de textos, d’edició gràfica i de presentacions i de dibuix que permeti elaborar-hi textos, fer-hi esquemes o mapes conceptuals i inserir-hi imatges i àudios. • Utilització de programari per enviar i rebre correus electrònics, per escriure i publicar a Internet per tal de comunicar-se. • Coneixement d’altres mitjans que permeten produir textos amb un component visual o auditiu, com el vídeo o la ràdio. • Valoració dels avenços de cadascú en escriptura i consciència de les mancances.Servei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 9. 9. Confiança en un mateix per poder millorar. • Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements apresos. DIMENSIÓ COMUNICATIVA: CONEIXEMENTS DEL FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA I EL SEU APRENENTATGE CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR • Observació de les diferències entre llengua • Consciència que la llengua no funciona de la Observació de les diferències entre llengua oral i oral i escrita, a partir del seu ús en situacions mateixa manera en un conte, en un text deescrita, a partir del seu ús en situacions comunicatives comunicatives reals o simulades. ciències, en un de matemàtiques o en unreals o simulades. poema. Cada àrea té un lèxic específic i una • Coneixement de la manera d’organitzar un manera d’organitzar els enunciats i Coneixement i ús de l’ortografia de base, que text segons si és una explicació, una notícia, l’estructura del text.comporta: separar bé les paraules, no alterar l’ordre una recepta, una instrucció o alguna altradels mots en una frase, fer correspondre una grafia a tipologia. Pràctica amb totes les tipologies. • Observació de l’organització interna delscada so (no se’n deixa, no n’hi posa de més, no altera textos per explicar, per descriure, per dir coml’ordre), fer correspondre un so a una de les grafies • Coneixement de les diferents categories de es fan les coses, per recordar, per opinar, perpossibles que fan aquell so (“gersei” seria acceptable). textos audiovisuals segons la seva funció informar, per expressar sentiments, per (notícia, anunci, reportatge, ficció) i divertir-se o per jugar. Pràctica amb les Escriptura de paraules d’ús habitual a la classe, en introducció dels elements bàsics del diferents tipologies a totes les àrees.els aprenentatges i en els seus textos (ahir, avui, llenguatge audiovisual.notícies, hi havia, carrer, dies de la setmana). • Observació i ús de diferents connectors per • Coneixement i ús de l’ortografia de base i de enllaçar oracions (i, però, perquè, sinó encara Introducció a normes ortogràfiques més senzilles i les regles treballades a cicle inicial. que, no obstant...). Transformacionsde més ús, i als signes de puntuació més bàsics (punt Coneixement i ús progressiu de les lleis d’oracions en un text per ajustar el significatfinal, coma, interrogant, admiració). ortogràfiques constants (que no tenen a les intencions del que escriu. excepcions). Memorització de mots amb Introducció a la terminologia gramatical: nom, dificultat ortogràfica d’ús habitual.verb, oració, masculí, femení, article, singular, plural. Discriminació fonètica de síl·labes i accents en les • Aplicació dels signes de puntuació mésparaules. bàsics (punt final, coma, interrogant, admiració, dos punts, guió). Transformació • Observació i pràctica amb els signes deServei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 10. 10.  Observació del funcionament de la llengua: de frases per comprovar la relació entre puntuació que organitzen el text en paràgrafssinònims i antònims, derivació, composició, sentit puntuació, entonació i significat. (punt i a part), que marquen el final d’oraciófigurat (quan forma part d’una manera de parlar (punt i seguit, admiració, interrogant, puntspròxima). • Introducció a l’accentuació gràfica: suspensius), o que organitzen els elements de reconeixement de les síl·labes d’un mot, la frase (coma, dos punts, cometes, guió, Consciència de la transferència dels coneixements accent greu i agut, reconeixement de les paréntesis.d’una llengua a les altres llengües que està aprenent. paraules agudes, planes i esdrúixoles. • Reconeixement en un enunciat del grup Valoració del progrés del dia a dia en escriptura. • Ús de terminologia gramatical: nom, verb, nominal i del grup verbal: nom iOpinió ajustada de les seves capacitats, sense oració, masculí, femení, article, singular, complements, verb i complements. Deduccióinfravalorar-se ni sobrevalorar-se. plural, passat, present, futur. del funcionament de la concordança. Aplicació de la complementació a la • Observació del funcionament de la llengua descripció de persones, objectes, situacions, en els textos que es llegeixen i en els de estats d’ànim, o paisatges. producció pròpia: derivació, composició, sentit figurat, sinònims, polisèmia, família • Reconeixement dels trets bàsics que de paraules, entre altres. distingeixen un verb com a categoria gramatical: temps i persona, aspectes • Reconeixement d’articles, connectors, noms, perfectius i imperfectius. adjectius i verbs en un text. Diferenciar els temps verbals: passat, present i futur en • Reconeixement de la funció dels determinants enunciats. del nom: articles i quantitatius, demostratius i possessius. • Comparació i transformació d’enunciats per mitjà de canvis d’ordre, segmentacions, • Reconeixement dels pronoms i de la funció canvis en els connectors, per comprovar de de cohesió en els enunciats i en els textos. Els quina manera es modifica el significat i els pronoms i els seus referents. Deducció de les canvis de puntuació que comporta. lleis fonamentals de funcionament dels pronoms. • Observació i comprensió del funcionament semàntic de la llengua: comparació, derivació, composició, sentit figurat, metàfores, sinònims, polisèmia, família de paraules, entre altres. • Aplicació de tots els recursos que s’ofereixen a l’aula per millorar el treball escrit personal: consulta al diccionari o a algú altre, llibreta personal, memorització, oServei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 11. 11. bé orientar-se a partir del coneixement de la • Consulta de diccionaris de diferents llengua (analogia, família de paraules). orientacions (general, enciclopèdics, de sinònims), en format paper o virtuals. • Consulta al diccionari i introducció als diccionaris i correctors dels programaris de • Capacitat per revisar els textos d’un mateix o tractament de textos. d’altres companys, a partir d’algun tipus de suport, tot el que fa referència a l’estructura i • Progressiva autonomia en l’aprenentatge: organització del text, puntuació, lèxic, així reflexió sobre el procés, l’organització i com els elements paratextuals que han de planificació del treball, acceptació de l’error, ferlo més entenedor. autocorrecció i autoavaluació de tot el procés. • Coneixement i ús de les lleis ortogràfiques constants (com ga, gue, gui, go, gu) i • Valoració del progrés en escriptura. Opinió introducció a les lleis d’excepció (com ajustada de les capacitats de cadascú, sense alternances c/g, t/d a final de mot) i a les infravalorar-se ni sobrevalorar-se. Confiança excepcions (com fred o cub). en les pròpies capacitats. • Accentuació gràfica: reconeixement de les • Reconeixement del valor social de síl·labes d’un mot, accent greu i agut, l’ortografia per comunicar-se amb els altres. reconeixement i accentuació de les paraules agudes, planes i esdrúixoles. • Aplicació d’instruments personals per revisar l’ortografia dels textos: regles conegudes, deducció per comparació, associació de paraules, llibretes personals, consultes, diccionaris, corrector incorporat en un tractament de textos, bases d’orientació, entre moltes altres. Capacitat per reflexionar sobre els errors de cadascú i buscar recursos per corregir-los. • Reconeixement del valor social de l’ortografia per comunicar-nos amb els altres. DIMENSIÓ LITERÀRIAServei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 12. 12. CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR• Interès i participació activa en les activitats • Adquisició de l’hàbit de lectura a partir de • Adquisició de l’hàbit de lectura a partir de orientades al foment del gust per la lectura: l’ús de molts estímuls: audició, lectura i l’ús de molts estímuls: audició, lectura i lectura guiada; ús de l’audició, lectura i memorització de textos, poemes, cançons, memorització de tot tipus de textos, debats a memorització de textos, poemes, cançons, refranys o dites; biblioteca d’aula i d’escola, partir d’un tema o autor; biblioteca d’aula i refranys, dites; ús de la biblioteca d’aula i revistes escolars, gravacions, ús de mitjans d’escola, revistes escolars, i de les activitats d’escola i revistes escolars; ús de gravacions i de audiovisuals o dramatitzacions. Participació literàries que s’organitzen des de l’escola i de mitjans audiovisuals, dramatitzacions, entre altres. en activitats literàries de l’escola i de l’entorn proper. l’entorn proper. . Participació en activitats literàries de l’escola i de • Audició i visionat de productes audiovisualsl’entorn proper. • Lectura conjunta guiada per aprofundir en el adequats a l’edat per fomentar i potenciar el sentit del text, practicar algunes estratègies gust estètic. Comprensió a partir d’audicions i comentaris lectores, i aprendre a interpretar elposteriors conjunts de literatura de tradició oral de tot llenguatge literari: derivació, composició, • Lectura conjunta guiada per aprofundir en eltipus (rondalles, contes, cançons, dites). sentit del text, comparar autors, situar-los en sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; descobrir el ritme i la l’època, aprendre a fer lectura crítica, així Comprensió dels elements fonamentals d’un relat com per practicar algunes estratègies lectores, rima, si es tracta de poesia o cançó.audiovisual (personatges, espais, accions). i aprendre a interpretar el llenguatge literari: • Lectura, anàlisi i reconeixement dels comparació, derivació, composició, sentit Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, a elements clau de la narració i de relats figurat, interpretació de locucions, frases fetespartir de lectures conjuntes guiades, pràctica d’algunes audiovisuals adequats a l’edat. o refranys; i descobrir el ritme i la rima, si esestratègies lectores i interpretació del llenguatge tracta de poesia o cançó.literari: derivació, composició, sentit figurat, • Ús d’estratègies lectores apreses en altresinterpretació de locucions, frases fetes o refranys; i situacions per a la comprensió en la lectura • Reconeixement d’aquests recursos retòrics endescobriment del ritme i la rima, si es tracta de poesia individual silenciosa o en veu alta, en petit els missatges audiovisuals i les diferentso cançó. grup o en gran grup. funcions que juguen en el text literari i en altres textos. Ús d’estratègies lectores apreses en altres • En la lectura en veu alta, fer atenció a lasituacions, en la lectura individual silenciosa o en veu pronunciació, al to de veu i a l’entonació • Escriure textos de tot tipus: contes, poemes,alta: fer atenció al títol i a les imatges, anticipació, perquè tots ho entenguin. També saber que còmics, diaris personals, notícies ideducció del significat d’un mot, relació amb els seus cada tipus de text demana una entonació i un dramatitzacions senzilles, per tal d’expressarconeixements, entre altres. ritme diferent. sentiments, emocions, estats d’ànim o records. Lectura en veu alta tot fent atenció a la • Escriptura de poemes per comunicarpronunciació, al to de veu, a l’entonació perquè tots ho sentiments, emocions, estats d’ànim o • Producció de textos audiovisuals senzillsentenguin, i adequant l’entonació i el ritme a cadaServei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 13. 13. tipus de text. records, utilitzant llenguatge poètic: (utilitzant la imatge fixa o en moviment i el adjectius, comparacions, sentits figurats. so) per descriure, narrar i informar, i per Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic expressar emocions i opinions.(contes, poemes, endevinalles, refranys, rodolins), • Escriptura de contes i textos narratius fentbasant-se en models observats i analitzats, aprofitant atenció a l’estructura d’aquest tipus de text, • Creació de jocs lingüístics amb paraules, sonsles emocions que provoquen les imatges i altres en què hi ha d’haver una situació inicial, un o rimes (embarbussaments, cal·ligrames,missatges audiovisuals. nus i un desenllaç. rodolins entre altres). Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir • Escriptura de jocs lingüístics amb paraules, • Adequació del to, l’entonació i la modulacióautonomia per a la utilització dels seus recursos. sons, rimes (embarbussaments, cal·ligrames, de la veu en lectures públiques, de manera rodolins entre altres). que atregui l’atenció de l’oient i siguin Interès per l‘elecció de temes i textos i per la entenedores.comunicació de preferències personals. • Elaboració de missatges creatius i crítics mitjançant associacions d’imatges, i • Dramatització de contes, poemes i altres d’imatges i sons. Possibilitat d’associació textos literaris adequats a l’edat i als amb textos escrits. interessos del grup. • Dramatització de contes i altres textos • Reconeixement de les dades bàsiques d’un literaris adequats a l’edat i als interessos del llibre: autor, adaptador, traductor, il·lustrador, grup. editorial, col·lecció, localitat i any d’edició, fent una fitxa tècnica en què constin aquestes • Reconeixement de les dades bàsiques d’un dades. llibre: autor, adaptador, traductor, il·lustrador, editorial, col·lecció; i dels • Reconeixement de les dades bàsiques d’una principals agents de producció d’un relat de producció audiovisual, pel·lícula, anunci o ficció audiovisual: director, guió, actors, notícia. música. • Comprensió dels llibres de lectura i relats de • Coneixement del funcionament d’una ficció audiovisual: caracterització dels biblioteca per saber on pot trobar llibres protagonistes, comprensió de la trama, adequats a l’edat, i temes del seu interès i situació en el temps, comentari d’alguns trets utilització de tot tipus de recursos. del llenguatge i interpretació del sentit de les il·lustracions (colors, tècnica, estil) en referència al text. • Consulta de biblioteques virtuals per trobar- • Coneixement del funcionament de les hi novetats, síntesis de llibres,Servei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 14. 14. recomanacions o obres d’un tema o autor biblioteques per saber on es poden trobar determinat. llibres per a la seva edat i de temes del seu interès. • Interpretació del sentit de les il·lustracions (colors, tècnica, estil) en referència al text • Coneixement del funcionament d’una biblioteca virtual per trobar-hi novetats, • Expressió de les impressions personals d’una recensions de llibres, opinions de lectors, lectura i, si cal, adoptar-hi una posició crítica recomanacions d’obres, de temes o d’autors. • Participació en les converses, debats o • Escriptura de textos narratius i de caràcter presentacions de llibres al grup classe. poètic (endevinalles, refranys, rodolins), basant-se en models observats i analitzats o en idees personals. • Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup classe. • Expressió d’impressions personals després de les lectures i adopció d’una posició crítica. • Coneixement i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció, com a fet cultural i com a possibilitat de gaudiment personal. CONTINGUTS COMUNS AMB ALTRES ÀREESServei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 15. 15. CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR Continguts comuns amb altres àrees. Interacció, • Continguts comuns amb altres àrees. • Continguts comuns amb altres àrees.comprensió i expressió de missatges orals, escrits i Interacció, comprensió i expressió de Interacció, comprensió i expressió deaudiovisuals vinculats a continguts d’altres àrees. missatges orals, escrits i audiovisuals missatges orals, escrits i audiovisuals vinculats a continguts d’altres àrees. vinculats a continguts d’altres àrees Continguts comuns amb altres àrees. Producció decançons amb entonació, to de veu i gest adequats a lasituació comunicativa.DIMENSIÓ PLURILINGÜE I INTERCULTURAL Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i primera llengua estrangera CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR • Valoració de la llengua com a instrument de• Valoració de la pròpia llengua, de les que es • Valoració del coneixement de llengües per a comunicació, d’aprenentatge i d’aproximació parlen a l’escola i a l’entorn, i de les de tot el la comunicació i per a millorar la comprensió a d’altres cultures i obertura a la diversitat món perquè totes serveixen per comunicar-se i dels altres i del món i per a valorar la pròpia de llengües i cultures del món. per aprendre i aproximar-se a d’altres cultures. llengua i cultura.• Interès per conèixer altres llengües i comparar- • Valoració de la llengua i cultura catalanes, a • Valoració de la llengua i cultura catalanes, a les per observar semblances i diferències. partir del coneixement i valoració d’altres partir del coneixement i valoració d’altres llengües i cultures presents a l’aula. llengües i cultures.• Valoració de la necessitat de conèixer llengües estrangeres per poder comunicar-se amb més • Valoració de conèixer altres llengües que la • Valoració positiva de la varietat lingüística gent. pròpia per poder comunicar-se amb més existent en el context social i escolar i de la gent, buscar informació a Internet, llegir diversitat lingüística d’Espanya.• Reconeixement de la pròpia identitat lingüística textos. i cultural i la de la resta de la classe a través de • Curiositat i interès per a la millora dels la biografia lingüística. • Valoració de la pròpia identitat lingüística i coneixements en les llengües estrangeres de la riquesa que representa poder parlar per a poder comunicar-se amb companys i• Actitud receptiva cap a persones que parlen més d’una llengua. companyes d’altres països i per a una altra llengua i tenen una cultura diferent a l’intercanvi d’informació dins de l’espai la pròpia. escolar. • Actitud positiva d’interès i de confianza• Actitud crítica davant estereotips lingüístics i • Valoració de la pròpia identitat lingüística i davant de la diversitat de llengües i cultures.Servei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 16. 16. audiovisuals –especialment els presents als cultural i assumpció d’una realitat • Acceptació positiva de l’altre, del diferent, de mitjans de comunicació – que reflecteixen multilingüe. prejudicis racistes, classistes o sexistes. la diversitat lingüística i cultural i actitud receptiva cap a persones que parlen altres • Consciència de pertànyer a una comunitat• Ús d’un llenguatge no discriminatori i llengües i tenen altres cultures diferents i lingüística, social i cultural. respectuós amb les diferències. interès per a comprendre-les. • Valoració, actitud receptiva i de respecte cap• Coneixement de la diversitat de llengües que • Actitud crítica davant estereotips lingüístics i a les persones que parlen altres llengües o s’ensenyen a l’escola, i consciència que al món audiovisuals que reflecteixen prejudicis variants del català i el castellà, i tenen una hi ha llengües molt diverses i que s’escriuen racistes, classistes o sexistes. cultura diferent a la pròpia. amb grafies diferents. • Ús d’un llenguatge no discriminatori i • Consciència de les actituds personals• Sensibilitat per a les diferències i les respectuós amb les diferències. davant les diferencies de llengües i cultures. semblances entre llengües diferents i interès • Consciència que hi ha famílies al si de les • Assumpció d’altres punts de vista deguts a per comparar-les. quals es parlen diverses llengües. una diferent llengua o cultura.• Recerca, percepció i anàlisi de la realitat • Consciència positiva i coneixement de la • Actitud crítica davant missatges multilingüe i pluricultural de les famílies i l’entorn de l’alumnat (a partir de persones varietat lingüística (llengües diferents o discriminatoris i estereotips que reflecteixen conegudes, anuncis, cançons, pel•lícules, varietat d’una mateixa llengua) existent en el prejudicis racistes, classistes o sexistes. videojocs, objectes, documents, rètos context social i escolar, a partir de persones d’establiments), identificant semblances i conegudes, anuncis, cançons. Identificació • Disponibilitat a qüestionar les actituds diferències. de semblances i i diferències. negatives respecte a les llengües i cultures i a superar els prejudicis.• Semblances i diferències entre les llengües • Coneixement d’algunes llengües d’Espanya i valoració positiva de la riquesa que • Ús de llenguatges no discriminatoris i ensenyades a l’escola, o de la família suposa aquesta diversitat. respectuosos amb les diferències. romànica, a partir de contes, cançons o documents treballats en l’ensenyament de les • Coneixement del fet que al món hi ha llengües. • Coneixement de la varietat lingüística llengües molt diverses i que cada llengua té existent en el context social i escolar.• Interès per escoltar cançons, contes i altres diferents regles. produccions tradicionals o actuals en llengua • Coneixement que el català es parla a altres • Coneixement que hi ha escriptures diferents llocs fora de Catalunya. estrangera o altres llengües de l’entorn no i que un mateix alfabet pot servir per a conegudes i interès per percebre-hi l’escriptura de diferents llengües. • Coneixement de la diversitat lingüística semblances i diferències. d’Espanya, llengües diferents i varietats del • Interès i motivació per a conèixer el castellà, incloses les d’altres països on es• Ús d’elements verbals i no verbals per a funcionament de distintes llengües i parla el castellà. comunicar-se en situacions multilingües. comparar-les per observar semblances iServei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 17. 17. • Reconeixement i aprenentatge de formes diferències. • Coneixement de la varietat de llengües que bàsiques de relació social en llengua es parlen al món, a partir de recerques estrangera i altres llengües i cultures properes. • Recerca, percepció i anàlisi de la realitat guiades a Internet, visionats audiovisuals o multilingüe i pluricultural de les famílies i d’observació de llibres escrits en diferents• Participació en les diferents activitats culturals i l’entorn de l’alumnat (a partir de persones alfabets, prospectes i informacions sobre lingüístiques del centre en què s’utilitza la conegudes, anuncis, cançons, objectes, aparells. llengua estrangera. documents, rètols d’establiments) identificant semblances i diferències. • Coneixement del fet que hi ha llengües que• Actitud positiva d’interès i de confiança davant es parlen a molts països i del fet que hi ha de l’aprenentatge de llengües estrangeres i • Identificació en produccions de diferents països on es parlen moltes llengües. motivació per a conèixer altres llengües i llengües romàniques (o d’altres llengües) de cultures. paraules que s’assemblen, arriscant-se a • Motivació per a comparar i estudiar el trobar el significat usant estratègies de funcionament de les distintes llengües. comprensió (hipòtesis, inferències). • Comparació i identificació de les • Coneixement d’algunes semblances i semblances i diferències del sistema fonètic diferències en els costums quotidians i ús i la prosòdia de diferents llengües a partir de de les formes bàsiques de relació social als produccions tradicionals o actuals països on es parla la llengua estrangera i el motivadores. nostre. • Identificació de les semblances i diferències • Identificació de paraules de llengües en la manera de veure el món i expressar la diferents que s’assemblen i de la relació seva visió (el dies de la setmana, per amb el seu significat. exemple). • Percepció de les dificultats de coumunicació • Identificació de les semblances i diferències amb persones que parlen altres llengües i entre el català i castellà com a llengües plantejament de possibles solucions verbals romàniques en camps lèxics concrets i en i no verbals per resoldre les situacions. contes, dites o cançons en diferents versions. • Identificació dels comportaments rituals (sobretot socials, com les salutacions i els • Identificació de paraules que s’assemblen comiats) que són característics de la llengua en altres llengües, arriscar-se a trobar el estrangera. significat i identificar les estratègies que fan servir. • Coneixement d’algunes semblances i • Ús de la llengua estrangera per expressar i diferències en els costums quotidians i ús de manifestar sentiments i afeccions en les formes bàsiques de relació social alsServei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 18. 18. situacions d’aula. països on es parla la llengua estrangera i la nostra. • Valoració positiva de les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què • Identificar paraules que viatgen d’una s’utilitza la llengua estrangera i participació llengua a una altra i dels manlleus que hi ha activa en elles. a la llengües catalana i castellana, en camps lèxics concrets (la cuina, els esports, entre • Valoració de les produccions tradicionals i altres). actuals (rimes, cançons, contes, textos breus) de la llengua estrangera. • Reconèixer els mots de les llengües estrangeres treballades a l’escola que hi ha • Actitud positiva d’interès i de confiança al català i al castellà i en altres llengües. davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i • Ús d’estratègies lingüístiques apreses en cultures. altres llengües per comprendre produccions orals i escrites en les llengües estrangeres treballades a l’escola. • Percepció de les dificultats de comunicació i saber arribar a acords amb persones que parlen altres llengües. • Estratègies comunicatives per adaptar-se a l’interlocutor en contextos multilingües i reformular els missatges, o amb l’ús d’elements no verbals per aconseguir que les altres persones ens entenguin. • Reconeixement i aprenentatge de formes bàsiques de relació social en una nova llengua estrangera. • Identificació i reconeixement de semblances i diferències dels costums i formes de relació social més habituals de les societats que parlen les llengües estrangeres treballades a l’escola o d’altres llengües i cultures.Servei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 19. 19. • Ús de la llengua estrangera per expressar i manifestar sentiments i afeccions. • Valoració positiva de les diferents activitats culturals i lingüístiques del centre en què s’utilitza la llengua estrangera i participació activa en elles. • Reconeixement i valoració de les produccions tradicionals (rimes, cançons, contes, llegendes, textos orals i escrits) i actuals (dibuixos animats, pel·lícules i d’altres recursos multimèdia). • Consciència de la diversitat de situacions en què té sentit usar la llengua estrangera. • Actitud positiva d’interès i de confiança davant de l’aprenentatge de llengües estrangeres i per conèixer altres llengües i cultures. CRITERIS D’AVALUACIÓ LLENGUA CATALANA I LITERATURA CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR • Participar de forma adequada en les • Participar activament en les converses • Valorar la participació activa en les situacions comunicatives habituals en el de classe i utilitzar un llenguatge converses de classe i l’ús d’un context escolar i social, respectant les comprensible per a les funcions llenguatge comprensible per a les normes d’interacció oral i mostrar interès i bàsiques. funcions bàsiques, com relacionarse, respecte quan parlen els altres. aprendre, expressar experiències • Comprendre i extreure informació viscudes, imaginar. Així mateix, ha de rellevant de produccions orals, saber escoltar els altres i respectar elsServei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 20. 20. • Comprendre tot tipus de missatges orals presentades en qualsevol mitjà, torns de paraula. que es produeixen en activitats d’aula, distingint entre les idees principals i les situacions d’aprenentatge i vida quotidiana, secundàries. • Comprendre produccions orals i també els que provenen de mitjans (conferències,exposicions, audiovisuals i informàtics. • Exposar temes de manera ordenada i explicacions), provinents de diferents comprensible de totes les tipologies a mitjans. Tenir capacitat per fer-ne una • Realitzar exposicions orals de textos partir d’un guió i utilitzant els recursos síntesi també oral a partir de les idees memoritzats o de producció pròpia referits adequats (to de veu, gesticulació) i principals que s’hi han exposat. a coneixements, vivències o fets, adaptant suports audiovisuals sempre que sigui el to de veu o el gest a la situació convenient. • Exposar temes de producció pròpia comunicativa, i amb utilització d’imatges o oralment (exposicions, processos, audiovisuals, si la situació ho requereix. • Realitzar breus intervencions davant comentaris d’actualitat, entre altres) una càmera de vídeo. amb preparació prèvia, i adaptant • Comprendre i extreure informacions l’entonació, el to de veu o el gest a la rellevants de textos escrits i audiovisuals • Comprendre i extreure informació situació comunicativa. Utilització de adequats a l’edat i presentats en diferents rellevant de textos presentats en material gràfic. suports. qualsevol mitjà, distingint entre idees principals i secundàries. • Aplicar tot tipus d’estratègies per • Aplicar a les lectures individuals algunes comprendre el sentit global i la estratègies treballades col·lectivament, • Llegir de manera autònoma i informació específica de textos escrits començant per les més senzilles, com comprensiva, mostrant interès per llegir de tipologia diversa i en diferents mirar les imatges i llegir el títol per fer tot tipus de textos. formats. Saber elaborar síntesis en hipòtesis. forma d’esquema o mapa conceptual. • Aplicar estratègies afavoridores del • Escriure textos de diferents tipologies i que procés de comprensió abans, durant i • Comprendre autònomament textos responguin a diferents situacions (notícies, després de la lectura (planificació, escrits (contes, poemes, articles, fullets experiències, descripcions, textos anticipació, idea principal, inferències, informatius, entre d’altres) i imaginatius, entre altres) a partir de models entre altres). audiovisuals (pel·lícules, anuncis, o de creació pròpia, escrits a mà o amb informatius). Saber respondre i eines informàtiques. • Conèixer el funcionament d’una formular preguntes referides als textos biblioteca escolar i iniciar-se en l’ús de que s’han llegit o mirat. • Saber utilitzar algun recurs propi del les virtuals. llenguatge poètic per explicar sentiments, • Conèixer el funcionament d’una emocions, estats d’ànim: sentit figurat, • Escriure textos de diferent tipologia a biblioteca –també de les virtuals–, per sinònims, comparacions, entre altres. mà i amb ordinador aplicant-hi els localitzar llibres de coneixements i coneixements ortogràfics i textuals lectures literàries. • Haver mecanitzat que abans d’escriure treballats. s’ha de pensar i, un cop escrit, s’ha de • Saber sintetitzar informació provinent • Revisar el text que s’ha escrit i millorar- de webs utilitzant el format hipertext.Servei Educatiu del Gironès. Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió socialAndreu Tuyet Santamaria, 35. 17003 Girona. Tel. 972 483 170. Fax 972 483 179se-girones@xtec.cat
 21. 21. revisar. Aplicar-ho a tot tipus de textos. ne la coherència i la cohesió, el lèxic i la • Escriure textos funcionals, narratius, puntuació. literaris i audiovisuals coherents –a mà • Mostrar coneixement de l’ortografia de i fent ús de TIC– ben construïts, amb base i de les normes ortogràfiques més • Valorar els avenços en escriptura i riquesa de llenguatge, partint del bàsiques en algunes o en la majoria de les conciencia de les mancances. procés de pensar escriure o elaborar i produccions. revisar. • Mostrar seguretat en l’ortografia de • Ser capaç d’observar el funcionament de la base i coneixement de les normes • Conèixer i aplicar l 

×