Tobacco kills Marathi

2,766 views
2,159 views

Published on

PPT in marathi

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
137
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Children of smokers have higher cholesterol levels, more prone to heart disease, more susceptible to respiratory infections, asthma, ear infections, and anemia
 • Tobacco kills Marathi

  1. 1. ठकर डॉ. मधू ओसवाल चॅ िरिटे बल फौंन्डे शन 02/12/14 www.mcf.org.in मुक्त ा 1
  2. 2. रमेश ,वय ३५, पलंब र, महाताऱया आईचा एकु लता एक कमावता मुल गा, वयाचया बारावा वषार पासून खैन ी चे वसन २ वषर कॅ नसर शी झगडू न मृत यू 02/12/14 www.mcf.org.in 2
  3. 3. मी आता कशी जगू ? 02/12/14 www.mcf.org.in 3
  4. 4. •रे णू, ३० वय , ,मोलकरीण , •तीन मुल ांच ी आई •लहानपणा पासून िमशीची सवंय •तोडांत बरा न होणारा अलसर . •जेव हां TMH मधये आली तेव हां ऑपरे शन करणयाची िसथती नवहती. 02/12/14 www.mcf.org.in 4
  5. 5. या िनषपाप मुल ां कडे कोण बघणार ? 02/12/14 www.mcf.org.in 5
  6. 6. •िवनोद, नगरचा एक शेत करी, रातंि दवस बिहणीचया लगासाठी कष के ले. •रोज “मािणकचंद “चया १५ पुड ा खाललया. •आज तो फक दव पदाथर घेऊ शकतो. • 02/12/14 www.mcf.org.in 6
  7. 7. 02/12/14 www.mcf.org.in 7
  8. 8. तंब ाखू खरोखर जीवघेण ी आहे .  दरवषी ९००, ००० विक तंब ाखू सेव नाने मरण पावतात.  भारतात दर ४० सेकं दाला तंब ाखू संब ंि धत आजाराने एक वकी मृत युम ख ी पडते. ु  २०२० पयरत , दरवषी अंद ाजे १२ लाख विक तंब ाखू खाणयाने मरण पावतील .  तंब ाखूच े वसन असणाऱया वकीचे आयुष य सरासरी २० ते २५ वषारन ी कमी होते. • भारतातील धुम पान करणाऱया १०० िकशोरवयीन मुल ांप ैक ी ५० मुल ांन ा तंब ाखू संब िधत आजाराने मृत यू येइ ल. 02/12/14 www.mcf.org.in 8
  9. 9. भारतातील तंब ाखू चा वापर  भारताचा तंब ाखू उतपादन आिण आिण गाहक यांत जगात ितसरा नंब र आहे .  भारतात २७.५ कोटी लोक तंब ाखू वापर करतात. महणजे ३५% भारतीय कु ठलया ना कु ठलया सवरपांत तंब ाखू वापरतात.  भारतात धूर िवरिहत तंब ाखूच ा वापर जगांत सवारत जासत आहे . २५.९% पौढ विक (३२.९% पुर ष आिण १८.४% मिहला) धूर िवरिहत तंब ाखूच ा वापर करतात . धूम पान करणाऱयांत िबडी वापराचे पमाण जासत (९.२%)आहे ,     तर ५.७% लोक िसगारे ट वापरतात . धूम पानाचा अपतयक पिरणाम होणयाचे पमाण सवारत जासत , महणजे ५२.३% आहे आिण यापैक ी २९.०% वकीवर असा अपतयक पिरणाम घरांतwww.mcf.org.in ज िनक िठकाणी होत असतो . आिण सावर 02/12/14 9
  10. 10. 02/12/14 www.mcf.org.in 10
  11. 11. 02/12/14 www.mcf.org.in 11
  12. 12. भामक जािहराती 02/12/14 www.mcf.org.in 12
  13. 13. 02/12/14 www.mcf.org.in 13
  14. 14. पतयेक िसगारे ट ओढलयानंत र आयुष याची १४ िमिनटे नष होतात 02/12/14 www.mcf.org.in 14
  15. 15. तंब ाखूच े धोके 1. दीघरक ाळ िटकणारा / गंभ ीर शासनिलका दाह 2. Emphysema 3. हदय रकवािहनयांच ा आजार 02/12/14 www.mcf.org.in 15
  16. 16. 4. फु फफु साचे व इतर कॅ नसर 5. कयरोग 6. हदय िवकाराचया झटकयाचा वाढता धोका 02/12/14 www.mcf.org.in 16
  17. 17. 7. लैि गक आिण पजोतपादन कमतेव र वाढता दु ष पिरणाम 8. धूम पान करणाऱया माता - िपतयांच ी बाळे जनमत : कमी वजनाची असतात . 9. मूत िपड आिण यकृ ताचे आजार 10. रकदाब , दमयाला िनमंत ण आिण नपुंस कता , पजोतपादन अकमता 02/12/14 www.mcf.org.in 17
  18. 18. 02/12/14 www.mcf.org.in 23
  19. 19. तंब ाखू आिण तोडाचा कॅ नसर जगांत तोडाचा कॅ नसर असणाऱयांच ी संख या सवारत जासत भारतात आहे दर वषी नोदणीकृ त ७-८ लाख कॅ नसर के सेस पैक ी ४०% तोडाचे कॅ नसर आहे त भारतात दरवषी १३०,००० लोक तोडाचया कॅ नसरने मरण पावतात सधया ६० ते ८०% advanced stage मधये  दर तासाला १४ मृत यू 1: http://ocf.org.in 02/12/14 www.mcf.org.in 24
  20. 20. पेश ंट कसा असेल / िदसेल ? Leukoplakia, Erythroleukoplakia or Erythroplakia तोड उघडणयास तास बरा न होणारा वण अथवा गांठ तोडांत रकसाव िखळिखळे दांत िगळणयास तास दातांच ी कवळी घालणयास तास मानेत गाठ कान दु ख ी बोलणयास तास पुष कळ वेळ ा लकणे िदसत नाहीत 02/12/14 www.mcf.org.in 25
  21. 21. 02/12/14 26
  22. 22. Erythroplakia 02/12/14 www.mcf.org.in 27
  23. 23. 02/12/14 www.mcf.org.in 28
  24. 24. या SMF पेश ंट ला तोड उघडणे येव हडे अवघड होते की २ बोटे सुद ा तोडांत घालता येत नवहती . 02/12/14 www.mcf.org.in 29
  25. 25. 02/12/14 www.mcf.org.in 30
  26. 26. 02/12/14 www.mcf.org.in 31
  27. 27. 02/12/14 www.mcf.org.in 32
  28. 28. 02/12/14 www.mcf.org.in 33
  29. 29. तंब ाखू सोडणयाचया पायऱया 1. दीघर शसन 2. खूप पाणी आिण पेय िपणे 3. दार पासून दू र रहाणे, साखर,कॉफी आिण िसगध पदाथर टाळणे 4. जेव णा नंत र िसगारे ट ऐवजी एक कप पुि दनयाचा चहा िकवा पेप रिमट कॅ नडी चा आसवाद घया 02/12/14 www.mcf.org.in 34
  30. 30. 5. िजमला जा , पाकर मधये जॉिगग करा , रोजचया रटीन मधये बदल करा . 6. तुम चया कु टुं ब ातील वकीना आिण िमतांन ा तुम चया समोर धूम पान न करणयाची िवनंत ी करा . 7. सवर ashtrays लपवून ठे वा आिण सगळया िसगारे टस फे कू न दा 8. धूम पान करणारा आिण न करणाऱयाचया बदल दहा 02/12/14 www.mcf.org.in 35
  31. 31. मुल े आिण अपतयक धूम पान खोकला आिण शासाची घरघर दमा कानांत संस गर घसा बसणे आिण सदी डोळयांत चुर चुर / खाज बोलणयास तास 02/12/14 www.mcf.org.in 36 36
  32. 32. गभारर पण आिण अपतयक धूम पान गभरव ती िसया िदवसाचे ६ तास ETS चया संप कारत आलया तर तयांच या अजनम बाळाचया रकांत carcinogens जाऊ शकते िदवसाला 2 तास ETS चया संप कारत आलयास जनमाचे वेळ ी कमी वजनाचा धोका दु प टीने वाढतो 02/12/14 www.mcf.org.in गभरप ात अपुऱ या िदवसाचे बाळ जनमत: कमी वजन अचानक बाल मृत यु ( SIDS ) 37 37
  33. 33. 02/12/14 www.mcf.org.in 38
  34. 34. Acknowledgement Many clinical slides from Dr Pankaj Chaturvedi’s slide-set Translation by Suneeta Gadre 02/12/14 www.mcf.org.in 39

  ×