0027 br misters audytor sp zo o_2011-07-28

1,142 views
1,028 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

0027 br misters audytor sp zo o_2011-07-28

 1. 1. Jesteśmy członkiem sieci IGAF POLARISPosiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2009 Nr cert. FS 507073 Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 2. 2. Wprowadzenie Kim jest Misters Audytor Sp. z o.o.? Misters Audytor Sp. z o.o. od początku działalności skupiała swą uwagę na fachowymświadczeniu usług w zakresie audytu na najwy szym profesjonalnym poziomie. Uczestniczyliśmyw kreowaniu zawodu biegłego rewidenta, adaptowaniu międzynarodowych standardów rewizjifinansowej i dostosowaniu ich do realiów polskiej gospodarki. Podejmujemy zadania audytorskieo najwy szym stopniu trudności. Od lat znajdujemy się na czołowych pozycjach w rankingach audytorów badającychsprawozdania finansowe spółek giełdowych prowadzonych przez Gazetę Giełdy PARKIET orazRzeczpospolitą. W tym roku obchodzimy 20- lecie naszej działalności. 20 lat temu powstała tak eGiełda Papierów Wartościowych. Wspólnie się rozwijaliśmy, uczestnicząc w budowaniu rynkuspółek giełdowych. Jesteśmy jedną z pierwszych firm audytorskich, które świadczyły usługi dlaSpółek giełdowych, wspierając je swoją wiedzą . Stawiamy na nieustanny rozwój, podą ając za najnowszymi trendami na rynku irosnącymi potrzebami naszych klientów. W 2011 roku Spółka Misters Audytor Sp. z o.o.wydzieliła ze swoich struktur spółkę, której jesteśmy 100% udziałowcem – Misters AudytorAdviser Sp. z o.o. Spółka będzie kontynuować działalność m. in. w zakresie badania sprawozdańfinansowych i innych usług atestacyjnych i poświadczających. Zarejestrowana jest w KrajowejIzbie Biegłych Rewidentów pod numerem 3704.Kolejnym krokiem jest uruchomienie spółki zajmującej się serwisem podatkowym. Jesteśmy wtrakcie rejestracji Spółki. Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 3. 3. Oferta Chcemy zaprezentować zakres usług, które mo emy świadczyć oraz wskazać powody,dla których Misters Audytor Sp. z o.o. jest gotowa do współpracy.Zakres usług: • Badanie sprawozdań finansowych • Badanie obszaru majątkowego jednostki • Doradztwo • Due Dilligence • Wycena przedsiębiorstw • Restrukturyzacja przedsiębiorstw • Outsourcing usług księgowych • Szkolenie i warsztaty • Fundusze Unijne • Jednostki samorządu terytorialnego Badanie sprawozdań finansowych Posiadamy wysokie kwalifikacje w zakresie badania sprawozdań finansowych m.in.podmiotów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, spółek, fundacji. Prowadzimyprzeglądy i badania jednostkowe oraz skonsolidowane, według międzynarodowych standardówrewizji finansowej MSR oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowejMSSF. Sprawozdania finansowe badane są zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie orachunkowości oraz Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową IzbęBiegłych Rewidentów.Gwarantujemy efektywną współpracę poprzez: bie ące komunikowanie Klientowi rezultatów poszczególnych etapów prac; Misters Audytor uwa a, e właściwa komunikacja jest kluczowym elementem warunkującym udaną i efektywną współpracę. Nasi biegli rewidenci na ka dym etapie prac przekazują Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 4. 4. uwagi i zalecenia. Pozwala to uniknąć stawiania klienta w trudnych sytuacjach. Naszą zasadą jest sporządzanie raportu wstępnego. Dzięki temu mo emy wcześniej wskazać Klientowi najistotniejsze elementy, które będą zawarte w raporcie ostatecznym. współpracę z organami nadzorczymi;Efektem naszych prac rewizyjnych są: Raporty z przeglądów sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze Opinie z badania sprawozdania finansowego o rzetelności i jasności wszystkich informacjiistotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, oraz e sprawozdanie finansowezostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach. Raporty z badania sprawozdania finansowego przedstawiające w zwięzłej formie istotnedane, niezbędne do oceny wielkości zawartych w sprawozdaniu finansowym wraz z elementamiich analizy. Listy do Zarządu jednostki (w formie tzw. listu intencyjnego), prezentujące wszczególności wnioski z badania i ocenę systemu rachunkowości podmiotu, w przypadkustwierdzenia ewentualnych problemów w systemie rachunkowości. Naszym zadaniem jest świadczenie usług w taki sposób, by spełniały równie oczekiwaniaod strony kosztowej. Nasze wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o planowaną przez nasczasochłonność wykonania prac, jak równie stawkę za godzinę pracy członków zespołu i jestnegocjowane indywidualnie z ka dym klientem. Stawiamy do dyspozycji Klienta profesjonalnyzespół pracowników posiadający wiedzę i doświadczenie w realizacji tego rodzaju projektów. Badanie obszaru majątkowego jednostki Misters Audytor przygotowało ofertę specjalnie dla jednostek, podmiotów gospodarczychposzukujących metod poprawy rentowności. Przeprowadzamy szczegółowe badanie obszarumajątkowego jednostki, którego elementami są: audyt majątkowy, audyt inwentaryzacji, audytamortyzacji. Celem proponowanej usługi audytu majątkowego jest identyfikacja majątku i ocena jegopotencjału, a tak e ocena systemu zarządzania majątkiem, w tym w szczególności identyfikacji irestrukturyzacji majątku zbędnego badanej jednostki, a w rezultacie wdra ania uzgodnionychzmian: Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 5. 5. • optymalizacja struktury majątkowej, • poprawa rentowności w wyniku redukcji kosztów związanych z majątkiem, • ocena ryzyk oraz zapewnienie bezpieczeństwa transakcji w obszarze majątkowym.1. Audyt majątkowyZakres i struktura audytu majątkowego dostosowany jest do potrzeb i wymagań Klienta iobejmuje m.in.: analizę struktury majątkowej, przepisów wewnętrznych oraz podziału kompetencji w obszarze majątkowym, analizę istotnych zmian w obszarze majątkowym oraz dokumentacji potwierdzającej te zmiany, doradztwo w opracowaniu indywidualnych rozwiązań oraz pomoc w ich wdra aniu.2. Audyt inwentaryzacjiW ramach badania obszaru majątkowego przeprowadzamy tak e spis z natury- inwentaryzację.Podstawowe jego funkcje to: ustalenie rzeczywistego stanu aktywów, porównanie danych rzeczywistych opartych o wynik inwentaryzacji ze stanem w księgach rachunkowych oraz ustalenie, wyjaśnienie, rozliczenie i ujęcie w księgach danego roku obrotowego ujawnionych ró nic inwentaryzacyjnych, zapewnienie właściwej ochrony zasobów jednostki i rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych oraz ocena przydatności i kompetencji tych osób, ocena wartości u ytkowej, przydatności i realności posiadanych składników aktywów. Jeśli w badanej jednostce nie wykorzystuje się mo liwości związanych ze spisem z natury idodatkowo nie ma wdro onych mechanizmów systematycznego identyfikowania i pozbywania sięmajątku zbędnego oznacza to, e traci się potencjalne korzyści audytu majątkowego.W zakres audytu inwentaryzacji wchodzi min analiza przepisów wewnętrznych oraz dokumentacjidotyczących spisu z natury środków trwałych (zarządzenia, instrukcje, wytyczne dla zespołówspisowych itp.) oraz doradztwo w opracowaniu indywidualnych rozwiązań. Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 6. 6. 3. Audyt amoryzacjiAudyt amortyzacji polega na weryfikacji poprawności przyjętych do planu amortyzacji okresówu ytkowania środków trwałych. W praktyce polega to na: przeglądzie ewidencji środków trwałych pod kątem zastosowanych stawek amortyzacyjnych, wytypowanie grupy środków trwałych do szczegółowej analizy przyjetych do planu amortyzacji przewidywanych okresów u ytkowania, zmiana stawek amortyzacyjnych dla wytypowanych środków trwałych w drodze okresowej weryfikacji przewidywanych okresów u ytkowania, wyliczenie efektu ekonomicznego. Doradztwo Wysoko wykwalifikowany zespół Misters Audytor w ró nych obszarach biznesowychświadczy usługi doradcze po konkurencyjnych stawkach. • Doradztwo finansoweCelem usług doradztwa finansowego jest rozwiązywanie problemów biznesowych. Doradzamyjak usprawnić działalność opierając się na sprawdzonych wzorcach. Doradzamy jak uzyskaćprzewagę konkurencyjną i jak zarządzać finansami przedsiębiorstw.W zakresie doradztwa finansowego proponujemy analizy sytuacji ekonomiczno-finansowejprzedsiębiorstwa. W oferowanych przez nas analizach stosujemy kilkadziesiąt wskaźnikówfinansowych, co pozwala nam spojrzeć kompleksowo na wszystkie aspekty działalności Państwaprzedsiębiorstw. Ponadto oferujemy pomoc w tworzeniu biznes planów, bud etów oraz planówfinansowych. Opracowujemy części prospektu emisyjnego w zakresie sprawozdań finansowych. • Doradztwo podatkowe W ramach doradztwa podatkowego oferujemy min. pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych; interpretację zdarzeń gospodarczych w kontekście obowiązujących przepisów prawa; przygotowanie optymalnych podatkowo planów przeprowadzenia operacji Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 7. 7. gospodarczych; analizę umów pod kątem prawa podatkowego. Ponadto przeprowadzamy audyty podatkowe z zakresu VAT , CIT i innych rodzajów podatków. Proponujemy naszym klientom przegląd rocznego zeznania podatkowego przed zło eniem do Urzędu Skarbowego. • Doradztwo w zakresie rachunkowości Oferta doradztwa z rachunkowości to min pomoc w opracowaniu polityki (zasad ) rachunkowości dostosowanych do specyfiki działalności podmiotu, planu kont , doradztwo w wyborze systemu informatycznego jak równie audyt systemu informatycznego. Doradzamy we wdro eniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Ponadto nasi eksperci – biegli rewidenci przygotowują interpretacje w zakresie rachunkowości oraz doradzają w jaki sposób ująć skutki zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniu finansowym . Połączenie usługi biegłego rewidenta oraz doradcy podatkowego pozwala na optymalizację rozwiązań równie w zakresie prawa bilansowego. • Doradztwo w zakresie audytu wewnętrznego Proponujemy naszym Klientom doradztwo w zakresie przeprowadzenia audytu wewnętrznego w firmie. Jesteśmy tak e gotowi przygotować zewnętrzną oceną audytu. Ponadto nasi eksperci pomogą opracować procedury wewnętrzne w zakresie audytu , pomóc zdefiniować obszary wra liwe na ryzyko, ocenić apetyt na ryzyko w firmie oraz zaprojektować procedury zarządzania ryzykiem. Skuteczny audyt wewnętrzny i szczelna kontrola wewnętrzna to bezpieczeństwo funkcjonowania firmy. Due Diligence Celem proponowanej usługi jest identyfikacja podmiotu objętego badaniem, ocena jegokondycji finansowej oraz rozpoznanie ryzyk i zagro eń dotyczących tego podmiotu. Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 8. 8. Zakres i struktura badania due diligence dostosowana jest do potrzeb i wymagań Klienta. Zakresusługi due diligence obejmuje m.in.: • sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego; • identyfikację istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów; • identyfikację i ocenę istotnych operacji gospodarczych mających wpływ na sytuację finansową jednostki; • identyfikację zobowiązań pozabilansowych; • ocenę prawidłowości rozliczeń podatkowych i wynikających z nich zagro eń. Wycena Przedsiębiorstw Celem usługi jest dokonanie wyceny przedsiębiorstwa/spółki lub jego zorganizowanejczęści, a tak e udziałów lub akcji. Zakres wyceny mo e zostać dostosowany do celu, w jakim jestona sporządzona. Oferujemy wyceny dla potrzeb transakcji kupna/sprzeda y, przekształceń ireorganizacji działalności, jak równie fuzji i przejęć, spełnienia wymogów rachunkowych(MSR/MSSF) i celów podatkowych. W zale ności od potrzeb klienta oraz celu wyceny, mogązostać zastosowane następujące rodzaje metod wyceny: • dochodowe (DCF); • majątkowe; • porównawcze; • mieszane. Restrukturyzacja przedsiębiorstw Poza wyceną przedsiębiorstwa mo emy tak e podjąć się jego restrukturyzacji. Rozpoznajemy sytuację finansową i majątkową jednostki i na tej podstawie określamy jej pozycję na rynku. Najwa niejszy dla Klienta jest plan restrukturyzacji i jego wdro enie oraz nadzór nad przebiegiem procesu. Świadczymy tak e usługi doradcze w procesach dotyczących umorzenia długu, odraczania spłat, konwersji długów na kapitały. Doradzamy jak zmienić strukturę kapitałową firmy. Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 9. 9. Outsourcing usług księgowych Oferujemy firmom zewnętrzną obsługę kadrowo-płacową i prowadzenie biurarachunkowego Naliczamy wynagrodzenia i sporządzamy listy płac. Prowadzimy rozliczenia wzakresie PIT i ZUS. Jesteśmy gotowi prowadzić akta osobowe pracowników firmy. W zakresieprowadzenia biura rachunkowego mo emy zaproponować kompleksową usługę polegającą minna: • tworzeniu i aktualizacji polityki rachunkowości, • prowadzeniu ksiąg rachunkowych, • doradztwo księgowe, • przygotowywaniu sprawozdań finansowych • dokonywaniu rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, • sporządzaniu sprawozdań statystycznych i do NBP, • prowadzeniu spraw kadrowo – płacowych oraz rozliczeń z ZUS, • sporządzaniu deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników. • wyprowadzanie zaległości księgowych. W ramach outsourcingu proponujemy ponadto usługę: • outsourcingu Głównego Księgowego, • outsourcingu Dyrektora Finansowego, Szkolenia i warsztaty Dysponując doskonałym zespołem, chętnie dzielimy się naszą wiedzą z innymi.Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, wykładów i prelekcji podczaskonferencji i w presti owych polskich uczelniach pozwala nam zaoferować taką usługę równienaszym Klientom. Program i metodykę szkolenia dostosowujemy do potrzeb słuchaczy. Tematyka naszych szkoleń jest bardzo szeroka, tak jak szeroki jest wachlarz naszychusług. Organizowaliśmy szkolenia dla Rad Nadzorczych, Zarządów Spółek, biegłychrewidentów i księgowych Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 10. 10. . Dotychczasowe nasze doświadczenie dotyczyło m. in. następujących tematów:- odpowiedzialność członków zarządu- instrumenty finansowe – wg PSR i MSR- wybrane problemy rachunkowości – polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości- finanse dla menad erów nie finansistów- znaczenie i wiarygodność informacji finansowych- Bilans: budowa i zawartośćNasi pracownicy prowadzili zajęcia min dla: RUCH S.A., Prosper S.A., TP S.A. Zelmer S.A..Optimus SA, Pol AQUA SA,. Fundusze Unijne Z momentem przystąpienia Polski do UE przedsiębiorstwa, gminy, szkoły, organizacjepozarządowe itp. uzyskały nowe mo liwości dofinansowania rozwoju ze środków publicznychczyli funduszy unijnych. Firmy, które chcą ubiegać się o pomoc w ramach funduszy unijnychmogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie. W ramach naszych usług zapewniamy:- doradztwo w przygotowaniu procedur wewnętrznych, zapewniających prawidłowość realizacjiprojektu,- doradztwo w zakresie przygotowania procedur finansowo-księgowych- doradztwo w zakresie ewidencji księgowej realizowanego projektu unijnego- szkolenia dotyczące powy szych zagadnień. Otrzymanie dotacji na realizację przedsięwzięcia nakłada na jednostki obowiązekprzeprowadzenia audytu zewnętrznego. Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia i potwierdzenia, e wydatkiponiesione w ramach projektu są kwalifikowane, a projekt jest realizowany zgodnie z umową iwnioskiem. Audyt obejmuje między innymi sprawdzenie: • czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie oraz z obowiązującymi przepisami prawa, • czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, • czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo-księgowe oraz procedury dotyczące, w odniesieniu do ka dej operacji i stosownie do potrzeb, specyfikacji Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 11. 11. technicznej, planu finansowego, dokumentacji przyznania pomocy, dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sprawozdania z postępu prac oraz sprawozdań z przeprowadzonych weryfikacji i audytów • prowadzenia przez Beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej na potrzeby projektu; • kwalifikowalności wydatków oraz sposobu ich dokumentowania; • systemu archiwizacji dokumentacji zgromadzonej w ramach realizowanego projektu. Jednostki samorządu terytorialnego Zakres wsparcia jaki mo emy zaproponować Państwu w świetle ustawy o finansachpublicznych obejmuje : • Szkolenia : o zamknięcie roku obrotowego – obowiązki ustawowe w związku z badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, o przygotowanie sprawozdania finansowego, o inwentaryzacja aktywów i pasywów, o kontroli zarządczej, o audytu wewnetrznego o zmian przepisów o szczególnych zasadach rachunkowości i planach kont. • Doradztwo: o pomoc w sporządzaniu sprawozdań finansowych, o pomoc w projektowaniu systemów rachunkowości, o pomoc w opracowaniu kontroli zarządczej. • Doradztwo w zakresie bud etu zadaniowego: o doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, o doradztwo w zakresie opracowania zakładowego planu kont. • Czynności rewizyjne i poświadczające: o badanie sprawozdań finansowych. o Audyt wykorzystania środkow unijnych Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 12. 12. • Audyt wewnętrzny o pomoc w opracowaniu procedur audytu wewnętrznego o przeprowadzanie audytu wewnętrznego• Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 13. 13. Dlaczego Mister Audytor?Konkurencyjna cena na świadczone przez nas usługi to nie wszystko. Misters Audytor wyró niasię wieloma zaletami na szerokim rynku usług finansowo - audytowych Nasze profesjonalne podejście do audytu, doradztwa i jakość świadczonych usług Zespół doskonałych pracowników Długa lista referencyjna Mamy wsparcie międzynarodowe Nasze podejście do audytu Praca audytora i doradcy powinna opierać się na głębokiej wiedzy o rynku, bran yi działalności prowadzonej przez Klienta. Tylko audytor dysponujący taką wiedzą jest w staniewydać opinię. Metody przeprowadzania audytów, które stosujemy pozwalają nam na skoncentrowaniusię na obszarach, gdzie biorąc pod uwagę specyfikę działalności Klienta i przeprowadzane przezniego niestandardowe operacje i transakcje, mogą wystąpić ryzyka specyficzne. Nie pomijamyprzy tym obszarów standardowych i typowych. Prace nasze prowadzimy w oparciu o doświadczenie naszego zespołu i jego wiedzydotyczącej działalności klienta, co wymaga znaczącego zaanga owania biegłego rewidenta idoradcy odpowiadającego za klienta we wszystkich etapach pracy.Wa ne jest indywidualne podejście, zrozumienie bran owych i lokalnych uwarunkowańdziałalności prowadzonej przez klienta oraz partnerska współpraca. Gwarantujemyprofesjonalne wykonanie usług, których efekt będzie słu ył naszym klientom w umacnianiu ichwiarygodności wobec wszelkiego rodzaju instytucji finansowych i partnerów biznesowychJak dbamy o jakość naszych usług? • Od 2006 roku działamy w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami BS EN ISO 9001:2009 w zakresie badania sprawozdań finansowych, Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 14. 14. prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa finansowo – podatkowego (certyfikat nr FS 507073). • Organizujemy szkolenia dla współpracujących z nami biegłych rewidentów z zakresu najnowszej wiedzy w dziedzinie finansów, rachunkowości i audytu. Dbamy o to, eby mieli dostęp do najnowszej wiedzy w postaci publikacji, konferencji, seminariów. Nasz Zespół Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów Misters Audytor zapewnia wiedzę ikompetencje oparte na nowoczesnych metodach pracy oraz gwarantuje współpracę zespecjalistami i konsultantami najwy szej klasy.Przedstawiamy Państwu krótkie zawodowe yciorysy naszych pracowników:Barbara Misterska - Dragan – Prezes Zarządu, Biegły Rewident Biegły rewident, członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Komitetu Standardów Rachunkowości oraz Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Uzyskała tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończyła kurs: „Międzynarodowa Sprawozdawczość Finansowa” w oparciu o program ACCA zorganizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce a tak e Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Handlowej.Doświadczenie zawodowe zdobywała równie w trakcie uczestnictwaw pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i SprawozdawczościFinansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim, wPrywatnej Wy szej Szkole Biznesu i Administracji, w Szkole Głównej Handlowej i na UniwersytecieWarszawskim. Współautorka zbiorowych prac: „Komentarz do ustawy o rachunkowości” i skryptu„Podstawy Rachunkowości”.W 1991 roku zało yła Misters Audytor Sp. z o.o., której jest Prezesem Zarządu.Była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczej Deloitte & Touche oraz WiceprezesaZarządu Deloitte & Touche Audit Service Sp. z o.o. W latach 2001-2003 Podsekretarz Stanuw Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadała m.in. za nadzór nad sektorem bankowym,rynkiem kapitałowym i finansowym. Była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,Komitetu Zarządzajacego Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, orazKomisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.Posiada bogata wiedzę w zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości orazMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, badania sprawozdań finansowych orazrestrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Uczestniczyła w wielu projektach dotyczących największychfirm sektora energetycznego (m. in. PSE S.A., Elektrownia Turów w Bogatyni, Elektrownia Bełchatów,Elektrownia Opole, STOEN S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Kogeneracja S.A., ENERGIA S.A. w Gdańsku), chemicznego (Zakłady Azotowe w Puławach, Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Koźlu,Zakłady Chemiczne Dwory w Oświęcimiu), budowlanego i spo ywczego.Nadzorowała projekty w zakresie wdra ania MSSF, realizowane na rzecz RUCH S.A. oraz ZELMERS.A, związane z przygotowaniem spółki do emisji publicznej. Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 15. 15. Nadzorowała wdro enie MSR/MSSF i przygotowanie pierwszego sprawozdania finansowegowg tych standardów w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S. A.Posiada znajomość przepisów dotyczących rynku kapitałowego - były Członek Komitetu StandardówRachunkowości.Bo ena Pawłowska - Krawczyk - Wiceprezes Zarządu, Biegły Rewident Ukończyła studia ekonomiczne na Wydziale Handlu Zagranicznego w Wy ej Szkole Handlu i Prawa oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości zarządczej. Posiada wydane przez Ministra Finansów świadectwo kwalifikacyjne (Nr 27852/01) dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe. W trakcie pracy zawodowej przebyła szereg szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości. Doświadczenie zawodowe uzyskała w pracy zarówno w spółkach prawa handlowego zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych jak i prowadząc księgi w spółkach usługowych. Ukończyła liczne kursy z zakresu zastosowania MSSF / MSR, potwierdzone m. in. certyfikatami SKwP / ACCA. Uczestniczyła w szeregu projektach dotyczących badania sprawozdań finansowych, analiz ekonomiczno-finansowych, due diligence, wyceny wartości firm.Anna Welsyng – Radca Prawny i Doradca Podatkowy Anna Welsyng jest doradca podatkowym od 2003 roku. Główne obszary doradztwa to handel w tym internetowy, usługi ( działalność w internecie w zakresie marketingu, reklamy oraz usług elektronicznych) oraz nieruchomości. Prowadzi tak e działalność szkoleniową i współpracę z mediami min Grupa Onet.pl, Rzeczpospolita, GW INFOR S.A. , Wydawnictwa Wolters Kluwer. Jest ekspertem w programach TV Biznes , TVN i Polskiego Radia. Posiada ogromne doświadczenie w zakładaniu i rejestracji firm, bie ącym i rocznym rozliczeniu podatkowym przedsiębiorców, prowadzeniu ksiąg i ewidencji, przeprowadzeniu audytów prawnych i podatkowych, projektów typu due dilligence, sporządzaniu opinii prawnych i podatkowych, reprezentacji przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.Janusz Nowak- ekspert w zakresie audytu majątkowego Absolwent Wydziału Hutniczego AGH w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu AGH w Krakowie (drugi fakultet). Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami. W trakcie rozwoju kariery zawodowej uczestniczył w szeregu szkoleń doskonalących umiejętności i kompetencje. Do najwa niejszych zalicza: trening mened erski w Wielkiej Brytanii z częścią teoretyczną na University of Humberside w Hull Anglia oraz częścią praktyczną w BRITISH STEEL Strip Products Anglia i Walia, planowanie i controlling w VOEST ALPINE Linz Austria, finanse w ARBED Luksemburg, controlling - zwiększanie rentownościprzedsiębiorstw zorganizowany przez Francuski Instytut Zarządzania IFG w Kopenhadze Dania, kurs naczłonków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa zakończony zdanym egzaminem państwowym.W okresie pracy zawodowej, która zbiegała się ze zmianami politycznymi i gospodarczymi zachodzącymiw Polsce, czynnie uczestniczył w najwa niejszych procesach przeobra eń bran y stalowej orazprzedsiębiorstw funkcjonujących w jej otoczeniu. Najwa niejsze stanowiska, które zajmował to min:Główny specjalista ds. przekształceń własnościowych w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie, Szef Biura Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 16. 16. rachunkowości zarządczej w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie, Dyrektor Ekonomiczny w Hucie im.T. Sendzimira w Krakowie, Dyrektor Biura Restrukturyzacji w Polskich Hutach Stali w Katowicach,Dyrektor Biura Restrukturyzacji Majątku w ArcelorMittal Poland SA w Dąbrowie Górniczej,Przewodniczący Głównych Komisji Inwentaryzacyjnych w: Polskich Hutach Stali SA, Mittal Steel PolandSA oraz ArcelorMittal Poland SA, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp.z o.o. w Krakowie,Zbigniew Wasilewski – Konsultant ds. zarządzania ryzykiem , analityk finansowy , specjalista wzakresie wycenAbsolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, gdzie uzyskał tytuł doktoraw Instytucie Ekonometrii i Statystyki.Posiada bogate doświadczenie w opracowaniu procedur statystycznych wykorzystywanych podczaskontroli bilansu, opartych na zało eniach nowoczesnego auditingu, analiz efektywności inwestycji,procedur dla celów analizy wniosków inwestycyjnych oraz monitoringu realizacji inwestycji kapitałowychwraz z metodyką tworzenia rezerw.Opracował model funkcjonowania spółki kapitałowej pozwalający na generowanie wieloletnich planówfinansowych ( rachunku wyników, bilansu i rachunku przepływów finansowych) na podstawie przyjętychzało eń rozwojowych oraz zało onej wyjściowej strukturze aktywów i pasywów.Danuta Roczniak – Menad er Biura Rachunkowego Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu kierunku „Finanse Przedsiębiorstw” oraz Studium Podyplomowego AE we Wrocławiu „Zarządzanie Finansami Firmy” . Od ponad dwudziestu lat związana z księgowością. Od 2004 roku posiada równie licencję biegłego rewidenta, biorąc cały czas aktywny udział w badaniach sprawozdań finansowych spółek. Posiada szeroką wiedzę z zakresu księgowości, przepisów podatkowych, polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, które stosuje w codziennej pracy. Swoją wiedzę dodatkowo uzupełnia uczestnicząc w ró nego rodzaju specjalistycznych szkoleniach i kursach z zakresu zarządzania zespołem, rewizji finansowej czy zmianach w obszarze rachunkowości i podatków.Jest osobą, której silną stroną jest profesjonalizm w podejściu do klienta, posiada zdolność do harmonijnejpracy w ka dych warunkach.Zespół Biegłych RewidentówEwa Kornalewicz- Biegły RewidentAbsolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada du e doświadczenie w badaniusprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych zgodnie z polskimi zasadamirachunkowości, jak równie MSSR/MSF, w tym równie spółek giełdowych. Posiada równiedoświadczenie w księgowości, mianowicie prowadziła księgi kilkunastu podmiotów gospodarczych, zbran y budowlanej, handlowej, finansowej.Renata Lubowicka – Biegły RewidentAbsolwentka Szkoły Głównej Handlowej, gdzie otrzymała tytuł magistra na Wydziale Finansów iStatystyki. Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 17. 17. Posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego, a tak e w zakresie wyceny nieruchomości.Badała sprawozdania finansowe przedsiębiorstw działających w ró nych bran ach oraz spółkideweloperskie.Michał Okoniewski – Biegły RewidentAbsolwent Szkoły Głównej Handlowej. Biegły rewident z 10-letnim doświadczeniem nabytym wmiędzynarodowej firmie Deloitte Audyt Sp. z o.o.. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowychsporządzonych zgodnie z polskimi oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej(MSSF).Posiada doświadczenie w realizacji projektów audytowych dla Spółek z sektora energetycznego,dystrybucyjnego (handel hurtowy i detaliczny), farmaceutycznego, usług finansowych (brokerubezpieczeniowy) oraz usługowego oraz doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdra aniemMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz wprowadzaniem spółek na giełdę.Michał jest autorem publikacji na temat Polskich Standardów Rachunkowości oraz MSSF, prowadziszkolenia z zakresu Polskich Standardów Rachunkowości, MSSF oraz Polskich i MiędzynarodowychStandardów Rewizji Finansowej.Cecylia Skotnicka – Biegły RewidentAbsolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie otrzymała tytuł doktora na WydzialeZarządzania. Ukończyła tak e studia podyplomowe z zakresu rachunkowości równie w AkademiiEkonomicznej.Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowisku księgowego a następnie kierownika działufinansowego w Zabrzańskiej Fabryce Maszyn Górniczych. Była prezesem zarządu oraz członkiem radynadzorczej w Warszawskiej Fabryce Pomp i Armatury S. A. w Warszawie a tak e członkiem zarządu orazdyrektorem ekonomiczno-finansowym w Powen S. A. w Zabrzu.Brała udział m.in. w: opracowaniu prospektów emisyjnych i sporządzeniu skonsolidowanych danychfinansowych Spółki wg MSR/MSSF oraz w przekształcaniu sprawozdań finansowych z PSR na MSR.Ponadto uczestniczyła w projektach dotyczących badań i przeglądów spółek publicznych.Jadwiga Kaźmierczak – Biegły RewidentBiegły rewident. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na stanowiskach głównej księgowejspółki publicznej oraz dyrektora ekonomiczno-finansowego w spółkach polskich i międzynarodowych.Kwalifikacje biegłego zdobywała w wielu znanych polskich firmach audytorskich. W pracy jako biegłyrewident prowadziła projekty związane ze sporządzaniem części finansowych prospektów emisyjnychwielu spółek giełdowych. Posiada wiedzę w dziedzinie prowadzenia rachunkowości wg. HGB(niemieckiego kodeksu handlowego) oraz specjalizuje się w tematyce rozliczeń międzynarodowych.Badała sprawozdania finansowe przedsiębiorstw działających w ró nych bran ach oraz spółeknotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stosujących MSSF/MSR. Posiadarozległą wiedzę na temat aspektów finansowo-księgowych firm z bran y budowlanej. Uczestniczyła wprzygotowaniu części finansowej prospektu emisyjnego RUCH S.A.Lech Adamczyk – Biegły RewidentBiegły rewident. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Badał sprawozdania finansoweprzedsiębiorstw w ró nych bran ach w tym notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.Doświadczenie zawodowe zdobywał w ró nych firmach audytorskich. Posiada rozległą wiedzę w badaniusprawozdań finansowych sporządzonych według MSR/MSSF. W swej karierze dokonywał szeregu analizekonomicznych, due diligence, wycen przedsiębiorstw. Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 18. 18. Radosław Ignatowski – Konsultant ds. MSR/MSSFOd 1984 roku adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od1996 roku doktor nauk ekonomicznych. Od lipca 2004 roku - kierownik Studium PodyplomowegoRachunkowości i Zarządzania Finansowego, działającego na Wydziale Zarządzania UŁ.Specjalista w zakresie rachunkowości finansowej w zło onych strukturach wielopodmiotowych - grupachkapitałowych i im podobnych związkach kapitałowych (m.in. księgowe aspekty rozliczania połączeń,przekształceń i podziałach spółek). Autor ponad 90 opracowań naukowych, w tym pierwszego na grunciepolskim ksią kowego, kompleksowego opracowania w 1995 roku teoretycznych i regulacyjnych aspektówkonsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz rozliczania połączeń spółek w wymiarzeporównawczym: międzynarodowych (MSR, amerykańskich i unijnych) i polskich regulacji rachunkowości.Jest członkiem EAA (European Accounting Association) i AAA (American Accounting Association). Odszeregu lat swoją wiedzę przekazuje praktykom przez współpracę z wieloma ośrodkami szkoleniowymi iinstytucjami edukacyjnymi. Jest członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości. Lista referencyjna W ciągu 20 lat naszej obecności na rynku świadczyliśmy usługi dla kilkuset podmiotów zniemal wszystkich bran gospodarki. Ka dy klient jest dla nas tak samo wa ny bez względu nawielkość firmy i bran e. Obsługiwaliśmy mniejsze podmioty jak równie wielkie firmy notowanena Warszawskiej Giełdzie Papierów WartościowychZaufały nam między innymi takie firmy jak: Ruch S.A., Mennica Polska S.A, Optimus S.A., PKNOrlen S.A., Totalizator sportowy Sp. z o.o. KGHM Polska Miedź S.A., Mittal S.A., PaństwowyFundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wiele innych (specyfikacja poni ej). Badanie sprawozdania finansowego spółek Przygotowanie prospektu emisyjnego notowanych na GPW7 bulls S.A. City Interactive S. A,ABM Solid S. A. Computer Service Support S.A.,Ariel S.A., Drewex S.ABielbaw S.A., Famot -Pleszew S.A.,Capital Partners S. A. Farm Food S.A.,City Interactive S. A., Howell S.A.,Computer Service Support S.A., Huta „Irena” S.A.,Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Huta Oława S.A.,Drewex S. A., Internet Group S.A. (d. Ariel S.A.),HSG Irena S. A. Izolacja Zduńska Wola S.A.,Impel S.A (oraz spółki zale ne) Kogeneracja S.A.,Infovide Matrix S. A. Kompap S.A.,Internet Group S.A. Kujawska Fabryka Manometrów KFM S.A.,Kogeneracja S.A., Mostostal Kraków S.A.,Kujawska Fabryka Manometrów KFM S.A., Optimus S. A.LST Capital S.A., PIA – Piasecki S.A.,Łukbut S.A. Pollena Ewa S.A., Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 19. 19. Macrologic S. A. (dawniej Macrosoft S. A.), Prosper S.A.,Mennica Polska S. A. (oraz spółki zale ne) Przedsiębiorstwo Przemysłu Spo ywczego PEPEESMNI S.A (d. Szeptel S.A.) S.A.,Mostostal Kraków S.A., RUCH S.A.,Optimus S. A., SCO-PAK Sp. z o.o.,Pamapol S. A. (oraz spółki zale ne) Sokołów S.A.Pollena Ewa S.A., Stalprodukt S.A.,Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych Zakłady Mięsne „Jarosław” S.A.,im. E. Romera S.A., Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.,Prochem S. A.Prosper S.A.,Przedsiębiorstwo Przemysłu Spo ywczego PEPEESS.A.,Relpol S. A.Resbud S. A.Ruch S. A.Sanwil S. A.,Simple S.A.Stalprodukt S.A.,Suwary S.A.Swarzedz Meble S. A.TELL S.A.Travelplanet S. A.Zakład Automatyki „POLNA” S. A.PKN Orlen S.A. Badanie sprawozdania finansowegoAgencja Mienia Wojskowego Norblin Industrial Park Sp. z o.o.,Agencja Rynku Rolnego Novainvest S.A.Amerestate Sp. z o.o., OPERATOR AR Sp. z o.o.Amerlease Sp. z o.o., Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. +APP Projekt Sp. z o.o. badanie pakietuAsekuracja Cash Handling Sp. z o.o. PA Conex Sp. z o.o.ASI Polska Sp. z o.o., PA Energobudowa Sp. z o.o.Attis Holding S. A. PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o.Attis Invest S. A Państwowy Fundusz Rehabilitacji OsóbBig Vent S.A. NiepełnosprawnychBiprodrzew S.A. PERN „Przyjaźń” S.A.Bossard Sp. z o.o. Pentacomp Systemy Informatyczne S. A.BTB Sp. z o.o., Placidus Investment Sp. z o.o.Buszrem S. A. Polmos” Toruń S. A.,CD Projekt Red Sp. z o.o. – obecnie grupa Optimus Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S. A.S.A. Polskie Radio S.A.CD Projekt Sp. z o.o. – obecnie grupa Optimus S.A. Premium Food Sp. z o.o.CDP Investment Sp. z o.o. – obecnie grupa Optimus Premium Food Restaurants S.A.S.A. Prochem-Inwestycje Sp. z o.o.Cenos Sp. z o.o. Prokom Sp. z o.o.Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S. A. P.P.P. „Naftoport” Sp. z o.o.Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Przedsiębiorstwo Budownictwa In ynieryjnegoCentrum Giełdowe S. A. „WPBK” Sp. z o.o.Centrum Zana S. A., Przedsiębiorstwo Produkcji Usług I Handlu “CIS” Sp. zConsafe Logistics Sp. z o.o. o.o.Contango TFI S. A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-HandloweCTS S. A. „Consensus” Sp. z o.o.Culinar Polska Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Asekuracja Sp. z o.o.DC System Sp. z o.o. Q-soft Sp. z o.o.Dom Maklerski Capital Partners S.A. RUCH S.A.Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Safe Computing Sp. z o.o.DPV Service Sp. z o.o. Sal-Pol/Bossard Sp. z o.o., Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 20. 20. Elektromonta Kraków S. A. SaneChem Service Sp. z o.o.Ellipsis Capital S.A. SCO-PAK S.A.Emfesz NG Polska Sp. z o.o., Selmar Sp. z o.o.Emporium Sp. z o.o. SIME Polska Sp. z o.o.Energio-Inwest-Broker S.A. Skarbiec Mennicy Polskiej S.A.Energopol-Warszawa S.A. Sky Estate Sp. z o.o.Fair Wind S.A. Sonland Sp. z o.o.Gliwicka Agencja Turystyczna S. A., Teco Sp. z o.o.Grupa 3 J S. A. Tele B Sp. z o.o.HK Zakład Usługowo Handlowy “Partner” Sp. z o.o. Totalizator Sportowy Sp. z o.o.Hotel Weneda Sp. z o.o. Totmes S.A.Hospital Service Sp. z o.o. Totmes Finance S.A.Hospital Service Partner Sp. z o.o. Totmes Passion S.A.Hospital Serwis Eko – Partner Sp. z o.o. Sp. k. Totmes Real Estate S. A.Immofund Totmes TMT S.A.Impel Airport Services Sp. z o.o. Totosport Sp. z o.o.Impel Cash Services Sp. z o.o. Transpoint (PL) Sp. z o.o.Impel Food Hygiene Sp. z o.o. Transpoint International (PL) Sp. z o.o.Impel Monitoring Sp. z o.o. Vectra S.A.Impel Security Provider Sp. z o.o. Victoria Asset Operation Centre S.A.Impel Security Technologies Sp. z o.o. W& B Metal – WB Sp. z o.o. S. K. A.Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Warszawski Rolno-Spo ywczy Rynek Hurtowy BroniszeInter Serwis-Technika Sp. z o.o. S. A.,Iryd Sp. z o.o. Warmia S.A.Irydion Sp. z o.o. Weco Travel Sp. z o.o.,Klub Rybny Sp. z o.o. WIKO Company Sp. z o.o.Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych KZPP S. A., Wilson & Brown – WB Sp. z o.o. S. K. A.Kopalnia Soli „Kłodawa” S. A. W&B Metal – WB Sp. z o.o. S.K.A.Kopalnia Węgla Brunatnego “Adamów” S.A. W&B Mold – WB Sp. z o.o. S.K.A.KWB „Konin” w Kleczewie S. A. WLI Poland Sp. z o.o.Layster Group Sp. z o.o. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 3 w DęblinieLogistics Service S.A. WZPOW Sp. z o.o.Lottomerkury Sp. z o.o. ZACHEM Barwniki Sp. z o.o.Magbud S. A. ZACHEM S.A.Mazowiecki Bank Regionalny S.A. ZACHEM UCR Sp. z o.o.Mennica Invest Sp. z o.o. Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,Mennica-Metale Szlachetne S.A. Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.Mennica Ochrona Sp. z o.o. Zakłady Azotowe w Chorzowie – Holding S.A.Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyi Cieplnej Sp. z o.o. Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.Milk Hydrosan Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna S.A.Mitmar Sp. z o.o. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. (GrupaMostostal Pomorze S.A. Kapitałowa):Muzeum Wojska Polskiego Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia PracyNafta Polska S. A. w likwidacji Zespoły Inwestycyjne Projektowo-Wdro eniowe Sp. zNaftobazy Sp. z o.o. o.o.Naftor Sp.z o.o. Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o.Naftoserwis Sp. z o.o. Zakłady Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ZPOW Ziębice Sp. z o.o.Due diligence Arcelor Mittal S. A., BMW Bawaria Motors Sp. z o. o., C2 – Consulting Sp. z o.o., Centrowet Sp. z o.o., Centrowet Rzeszów Sp. z o.o., ICENTIS Capital Sp. z o.o., Internet Group S.A., Medivet E. P. Trojanek Spółka Jawna, Mennica Polska S.A., Net Engineering, Italy, Netmedia S. A., Optimus S. A., PKO Inwestycje Sp. z o.o., Plantpress Sp. z o.o., PW „Rzeczpospolita” S.A., SURETANK Ltd, Ireland, Towarowa Giełda Energii S.A. Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 21. 21. Wyceny Bank Polskiej Spółdzielczości S. A, Gmina Skar ysko-Kamienna, Janikosoda S.A. – wycena wartości PTU S.A., KGHM - restrukturyzacja Grupy Kapitałowej, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Skarbu Państwa, PKO BP Inwestycje Sp. z o.o., PKO Inwestycje Sp. z o.o. – wycena wartości udziałów celem nabycia, Resbud S.A. – wycena aktywów spółki, Soda - Mątwy S.A. – wycena wartości PTU S.A., ZELMER S.A. – wycena wartości spółki wg MSR 36, ZELMER S.A. – wycena wartości udziałów OSW Bystre Sp. z o. o.Doradztwo Buszrem S. A., Capital Partners S.A., CDP Investment Sp. z o.o., Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A., EuRoPol GAZ S. A., Finder S.A., Grupa Kapitałowa P.R.I. Pol Aqua S. A., Impel Security Polska S.A., Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW Sp. z o.o., ISAD Sp. zo.o., KGHM Polska Miedź S.A., LST Capital S.A., MAGBUD S. A., Media Power Group Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K., Ministerstwo Skarbu Państwa, NEUCA S.A., Optimus S. A., P.R.I.” Pol Aqua” S.A., PEKAO Financial Services Sp. z o. o., Pentacomp Systemy Informatyczne S. A., Pentacomp Systemy Informatyczne Sp. z o.o., PKP S.A., Polski Holding Farmaceutyczny S.A, RUCH S.A., Sime Polska Sp. z o.o., Totmes S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., ZELMER S.A.audyty i doradztwo ArcelorMittal Poland S.A., ATUTOR Integracja cyfrowa Sp. z o.o., BRASCO S.A.,podatkowe CKiR Akwawit Sp. z o.o, CD Projekt RED Sp. z o.o., Fibris S. A., Finder S.A., KS „Wratislavia” Polmos Wrocław S.A., Politechnika Częstochowska, PPF Akwawit S.A., Prochem S.A., Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne POLSKA, Wratislavia BIO Sp. z o.o.badanie planu połączeń Buszrem S. A., Centrum ZANA Sp. z o.o., Magbud Sp. z o.o., Medivet E. P. Trojanek Sp. Jawna., Optimus S. A, Osadkowiski-Cebulski Sp. z o.o., Premiumi przekształceń Food Restauracje Sp. z o.o., SCO-PAK Sp. z o.o., Wilson & Brown Sp. z o.o., W & B Metal Sp. z o.o., W & B Mold Sp. z o.o. Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl
 22. 22. Jesteśmy członkiem IGAF Polaris Dbając o stały rozwój firmy, podą ając za najnowszą światową wiedzą w dziedzinie minrachunkowości, finansów, audytu, w 2008 roku przystąpiliśmy do zrzeszenia niezale nych firmPolaris International. W bie ącym roku, w skutek połączenia się Polaris International z IGAFWorldwide i Fidunion, utworzyło się jedno z największych na świecie zrzeszeń firm działającychw bran y finansowej i księgowej – IGAF Polaris. IGAF Polaris zrzesza 2400 niezale nych partnerów, zatrudniających 16 300 pracownikóww 843 biurach w 89 krajach na całym świecie. Roczny przychód wszystkich firm zrzeszenia toponad 1,82 biliona USD. Z dumą informujemy Państwa, e jesteśmy członkiem IGAF Polaris. Przynale ność spółki Misters Audytor do IGAF Polaris daje korzyści głównie naszymklientom. Szkolenia na poziomie globalnym, wymiana umiejętności i doświadczeń międzypartnerami, to wszystko przekłada się na coraz lepszą jakość świadczoną przez Misters Audytorw dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków i audytu. Zapraszamy do współpracy. Stawiamy nasze 20-letnie doświadczenie do Państwa dyspozycjiNasza siedziba: Telefony kontaktowe:ul. Stępińska 22/30 TEL. (+ 48 22) 851-61-00, (+ 48 22) 840-69-2300-739 Warszawa FAX. (+48 22) 840-69-25 www.mistersaudytor.pl Email: biuro@mistersaudytor.pl Misters Audytor Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Tel: +48 22 851 61 00, +48 22 840 69 23 ; Fax: +48 22 840 69 26; email: biuro@mistersaudytor.pl

×