โครงการลูกเสือ 52

2,632 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,632
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการลูกเสือ 52

  1. 1. โครงการ กิจ กรรมลูก เสือ ช่ว งชั้น ที่ 1 ( ป.1 – ป.3)แผนงาน กิจ การนัก เรีย นผู้ร ับ ผิด ชอบโครงการ นายธนวัฒ น์ อุป นัน ท์ลัก ษณะโครงการ โครงการต่อ เนื่อ งระยะเวลาการดำา เนิน การ ปีก ารศึก ษา 2552****************************************************************************************1. หลัก การและเหตุผ ล กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักการทำาประโยชน์ต่อตนเองและสังคม และยังช่วยฝึกให้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นและมีการตัดสินใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทั้งยังเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ2. ความหมายและขอบข่า ย กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อให้ลูกเสือ– เนตรนารี มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญา รวมถึงความมีระเบียบวินัยมีความสามัคคี และรับผิดชอบรู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียสละตามมา3. วัต ถุป ระสงค์ เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารีรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัย เห็น อกเห็นใจผู้อื่น รู้จักการบำาเพ็ญ-ประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งการฝึกให้ลูกเสือ – เนตรนารีรู้จักการสังเกตและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า4. เป้า หมาย 4.1 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) จำานวน 131 คน รู้จักการ เสียสละ บำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ มีระเบียบวินัย 4.2 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) จำานวน 131 คน เป็นคนที่ รู้จักการสังเกตสามารถแก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้
  2. 2. 5. วิธ ีแ ละขั้น ตอนการดำา เนิน งาน ระเวลาการดำาเนินงาน (พ.ศ. 2551- กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 2552) 1.จัดทำาโครงการ 18 พ.ค. 52 อ.ธน 2. เสนอโครงการเพื่อ 18 พ.ค. 52 วัฒน์ ขออนุมัติ 18 พ.ค. 52 3. ประชุมวางแผน 18 พ.ค. 52 แบ่งงาน 18 พ.ค. 52 4. แบ่งครูนักเรียน 18 พ.ค. 52 ประจำาหมู่ 18 พ.ค. 52 5. เตรียมอุปกรณ์ ตลอดปีการศึกษา และสถานที่ มี.ค. 53 6. ประชุมนักเรียน 7. ประชุมคณะครูเพื่อแบ่งหน้าที่ 8. ดำาเนินกิจกรรม 9. ประเมินผล 6. งบประมาณ ค่าวัสดุประจำาโครงการ ครั้งที่ 1 จำานวน …………… บาท ครั้งที่ 2 จำานวน …………… บาท 7.วัด ผลประเมิน ผล ตัว บ่ง ชี้ส ภาพความ วิธ ีก ารวัด และ เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ว ัด สำา เร็จ ประเมิน ผล 1. ลูกเสือ – เนตรนารี 1. สังเกตการเข้าร่วม 1. แบบสอบถาม จำานวน …… คน มี กิจกรรมและ 2. แบบฝึกหัด ความเสียสละ มีระเบียบ สอบถามเพื่อนลูก วินัย รู้จักสังเกต มี เสือ ความสามัคคี 2. ตรวจผลงาน นักเรียน 8. ผลที่ค าดว่า จะได้ร ับ ลูกเสือ – เนตรนารีทุกคน มีความเสียสละ มีระเบียบ วินัย รู้จักสังเกต และมีความสามัคคี ลงชื่อ………………………………………ผู้เขียนโครงการ (นายธนวัฒน์ อุปนันท์)
  3. 3. ครูโรงเรียนวัดพวงนิมิตลงชื่อ………………………………………ผูตรวจโครงการ ้ (นายสรวรรธน์ รอดพฤกษ์ภูมิ) รองหัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 ลงชื่อ………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ ( นางสาววิชชุตา จงรักษ์ ) หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

×