รายงานกิจกรรมลูกเสือ49

1,385 views
1,052 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานกิจกรรมลูกเสือ49

  1. 1. การรายงานผลโครงการ ประจำา เดือ น มีน าคม พ.ศ. 25501. ชื่อ โครงการ กิจกรรมลูกเสือช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1 - ป. 3)2. ผู้ร ับ ผิด ชอบโครงการ นายธนวัฒน์ อุปนันท์3. กิจ กรรมที่ป ฏิบ ัต ิ 1. มอบหมายให้นายธนวัฒน์ อุปนันท์ จัดทำา / เขียนโครงการเสนอผู้บริหาร 2. เตรียมประชุมนักเรียน 3. ประชุมคณะครูเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความสามารถของแต่ละบุคคล 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงานการจัดกิจกรรม 5. สำารวจเส้นทางการเดินทางไกล 6. สำารวจและค้นคว้าความรู้และกิจกรรมที่ใช้สำาหรับวันเดินทางไกล และดำาเนินการตามโครงการ4. ผลการปฏิบ ัต ิง าน 1. ลูกเสือ – เนตรนารี จำานวน 121 คน รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมี ระเบียบ วินัย เห็นอกเห็นใจผู้อื่นและ มีความเสียสละ รู้จักการบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 2. ลูกเสือ – เนตรนารี จำานวน 121 คน ผ่านการเดินทางไกลของโรงเรียน 3. ลูกเสือ - เนตรนารี จำานวน 121 คน รู้จักการสังเกตและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี5. ปัญ หา / อุป สรรค - ลงชื่อ ( นายธนวัฒน์ อุปนันท์ ) ผู้รับผิดชอบโครงการ6. ข้อ เสนอแนะของรองผู้อ ำา นวยการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. 2. ……………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ……………………………………… (นายสมศักดิ์ แสงแจ่ม ) รองผู้อำานวยการ โรงเรียนวัดพวงนิมิต7. ข้อ เสนอแนะของผู้อ ำา นวยการ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ……………………………………… (นายสมยศ เพ็ชรวงษา ) ผู้อำานวยการ โรงเรียนวัดพวงนิมิต
  3. 3. กำา หนดการเดิน ทางไกลของลูก เสือ – เนตรนารี สำา รอง ณ ค่า ยลูก เสือ ชั่ว คราวโรงเรีย นวัด พวงนิม ิต วัน ที่ 8 กุม ภาพัน ธ์ 2550 *************วัน ที่ 8 กุม ภาพัน ธ์ 2550 เวลา 08.00 - 08.30 น. ลูกเสือ – เนตรนารีสำารองรายงานตัว เวลา 09.00 - 10.00 น. ลอดซุ้มรับน้องชาวค่าย เวลา 10.00 - 12.00 น. เดินทางไกล เวลา 12.00 - 13.00 น. ลูกเสือ – เนตรนารีสำารองรายงานตัว เวลา 13.00 - 15.00 น. เข้าฐานผจญภัย เวลา 15.00 - 15.45 น. กิจกรรมนันทนาการ เวลา 15.45 - 16.00 น. ปิดค่าย *** กำา หนดการอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสม ***

×