ánh giá toàn di n v b o m t và nh ng
bi n pháp kh c ph c l h ng b o m t cho
Google Apps
Báo cáo chính th c c a Google vào ...
o m t c a Google Apps

BI T THÊM THÔNG TIN
Tr c tuy n t i www.google.com/a
i Email n appsenterprise@google.com

Các ng d n...
Gi i thi u
Là m t ph n c a s m nh t ch c thông tin c a th gi i, Google có trách nhi m gi
an toàn cho d li u c a hàng tri u...
BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS

Ph ng pháp phát tri n
Tính n ng b o m t c a Google là u tiên hàng u trong su...
BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS

o m t m c v t lý
Google v n hành m t trong nh ng m ng l i l n nh t c a nh ng...
BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS

Ki n trúc phân ph i c a Google
c xây d ng
cung c p m t c p
cao cho s
an toàn...
BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS

các d ch v web, ã c g ng h t s c
ch ng l i nh ng nguy c này và nh ng
i e a k...
BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS

i v i email và nh n tin t c thì, Google còn cung c p kh n ng
th tín tr c h t...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

An Toàn và bảo mật HTTT-Các phương pháp bảo mật

425 views
264 views

Published on

An Toàn và bảo mật HTTT

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

An Toàn và bảo mật HTTT-Các phương pháp bảo mật

  1. 1. ánh giá toàn di n v b o m t và nh ng bi n pháp kh c ph c l h ng b o m t cho Google Apps Báo cáo chính th c c a Google vào Tháng Hai, n m 2007
  2. 2. o m t c a Google Apps BI T THÊM THÔNG TIN Tr c tuy n t i www.google.com/a i Email n appsenterprise@google.com Các ng d ng b o m t m ng ch ng l i nh ng hacker t ng lai là chìa khóa m b o s thành công c a b t k h th ng nào. Khi nói n email và s c ng tác, m quan tr ng c a chúng là r t l n. Google u t hàng t ô la vào công ngh , con ng i, và quy trình m b o s an toàn và riêng t cho các d li u trong Google Apps. Nhóm chuyên gia b o m t t n t y c a Google có trách nhi m v vi c thi t k an toàn tr c s t n công, xem xét toàn b thi t k , mã và s n ph m hoàn ch nh m b o nó áp ng nh ng tiêu chu n an toàn và b o m t d li u nghiêm ng t c a Google. C s h t ng t ng t c dùng l u tr Google Apps và b o v d li u c a hàng tr m nghìn ng i s d ng c ng c dùng qu n lý d li u c a hàng tri u khách hàng và hàng t ô la trong các giao d ch qu ng cáo. V i Google Apps, thông tin c an toàn và b o m t. GI I THI U 3 O M T C A T CH C VÀ TRONG THAO TÁC Ph ng pháp phát tri n o m t trong thao tác ng ng & Chuyên gia t v n b o m t 3 4 4 4 O M T D LI U o m t m c v t lý o m t m c logic Kh n ng truy c p thông tin d phòng 4 4 5 5 6 TRÁNH NGUY C o v kh i th rác và Virut Nh ng s t n công vào ng d ng & m ng l 6 6 6 TRUY C P AN TOÀN Nh ng bi n pháp b o v ng Cho b n quy n ki m soát RIÊNG T T LU N C AD LI U i dùng cu i i 7 7 7 8 8
  3. 3. Gi i thi u Là m t ph n c a s m nh t ch c thông tin c a th gi i, Google có trách nhi m gi an toàn cho d li u c a hàng tri u ng i s d ng. Trách nhi m này r t c chú tr ng, và Google ã c g ng h t s c không ph lòng tin c a nh ng ng i s d ng. Google nh n th y r ng nh ng s n ph m an toàn là ph ng ti n duy trì lòng tin a ng i s d ng và c g ng t o ra nh ng s n ph m i m i ph c v cho nh ng nhu c u c a nh ng ng i s d ng và ho t ng vì l i ích cao nh t c a h . Google Apps c l i t kinh nghi m thao tác r ng rãi này trong vi c t o ra nh ng n ph m an toàn và áng tin c y. Nh ng s n ph m và d ch v c a Google k t h p nh ng gi i pháp công ngh cao c p v i nh ng th c ti n b o m t u ngành m o an toàn cho d li u c a khách hàng và ng i s d ng. Hàng t ô la v n c ut m b o m t môi tr ng an toàn, áng tin c y nh t cho d li u và các ng ng. C th là, Google t p trung vào m t s ph ng di n c a b o m t có ý ngh a quan tr ng i v i nh ng khách hàng kinh doanh: • o m t c a t ch c và trong thao tác – Nh ng chính sách và th t c o s an toàn t i m i giai n c a thi t k , tri n khai và nh ng ho t c khác. • o m t d li u – m b o d li u c a khách hàng c l u tr t i nh ng thi t b an toàn, trên nh ng máy ch an toàn, và trong nh ng ng ng an toàn. • Tránh nguy c – B o v nh ng ng i s d ng và thông tin c a h tr t n công ác ý và nh ng hacker t ng lai. • Truy c p an toàn – m b o r ng ch nh ng ng i s d ng có th truy c p d li u, và kênh truy c p cb ov . • riêng t c a d li u – m b o r ng thông tin m t m ng liên c nh ng c c p phép m i c gi riêng t và bí m t Tài li u này xem xét chi n l c b o m t c a Google, m t chi n l c s d ng nhi u bi n pháp b o m t m c v t lý, logic, và thao tác m b o t i a cho s an toàn và tính riêng t c a d li u. o m t c a t ch c & trong thao tác n t ng c a chi n l c b o m t c a Google b t u v i con ng i và nh ng quy trình. B o m t là m t k t h p c a nh ng con ng i, quy trình, và công ngh , mà khi p h p l i s d n n s tính toán an toàn và có trách nhi m. S an toàn không ph i là u gì ó mà có th c xác nh n m t cách n gi n sau khi th c hi n. úng h n là, nó c thi t k vào các s n ph m, ki n trúc, c s h t ng, và nh ng th ng t s t n công. Google thuê m t nhóm b o m t toàn th i gian phát tri n, xây d ng tài li u, và tri n khai nh ng chính sách b o m t toàn di n. Nhóm b o m t a Google bao g m m t s chuyên gia hàng u c a th gi i trong l nh v c an toàn thông tin, ng d ng và m ng l i. Nhóm b o m t này c chia theo l nh v c ch c n ng thành i b o v vòng ngoài, i b o v c s h t ng, i b o v ng d ng, và i phát hi n và ph n ng v các l h ng b o m t. Nhi u ng i n Google v i kinh nghi m trong nh ng vai trò cao c p v an toàn thông tin nh ng công ty Top 500 c a t p chí Fortune. Nhóm này t p trung m t ph n l n n l c c a h vào nh ng bi n pháp mang tính phòng ng a m b o r ng mã và các h th ng c an toàn tr c s t n công, và luôn th ng tr c ph n h i l i nh ng v n an ninh m t cách n ng ng .
  4. 4. BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS Ph ng pháp phát tri n Tính n ng b o m t c a Google là u tiên hàng u trong suy ngh t th i mm t thi t k s n ph m c phác th o. Nh ng nhóm k thu t và s n ph m c a Google nh n c ào t o r ng rãi v nh ng nguyên t c b o m t c b n. Ph ng pháp phát tri n c a Google nêu ra m t k ho ch nhi u b c v i nh ng m ki m soát liên t c và nh ng s ki m nh y . Nhóm B o m t ng d ng c a Google tham gia vào t t c các giai n c a vòng i phát tri n c a s n ph m bao g m xem xét thi t k , ki m nh mã, th nghi m h th ng và ch c n ng, và s ch p thu n cu i cùng. Google s d ng m t s công ngh th ng m i và c quy n m b o r ng nh ng ng d ng c an toàn m i p . Nhóm B o m t ng d ng c a Google c ng có trách nhi m m b o r ng nh ng quy trình phát tri n an toàn c tuân th m b o s an toàn cho khách hàng. o m t trong thao tác Nhóm Nh ng thao tác B o m t c a Google t p trung vào vi c duy trì tính b o m t a nh ng h th ng thao tác k c vi c x lý d li u và qu n lý h th ng. Nh ng cá nhân này ki m nh các thao tác c a trung tâm d li u m t cách th ng xuyên và th c hi n s ánh giá nguy c i v i nh ng tài s n v t lý và logic c a Google. Nhóm này c ng có trách nhi m m b o r ng t t c các nhân viên cb ov m t cách h p lý và c hu n luy n th c hi n công vi c c a h theo m t cách th c c gì chuyên nghi p v à an toàn. Theo thông l , Google làm b t c b o v và xác minh nh ng thông tin c n thi t c a m t cá nhân tr c khi tham gia vào t ch c. T t nh ng nhân viên có trách nhi m duy trì nh ng quy trình và th t c b o m t c hu n luy n k l ng trên th c ti n c c p nh t liên t c trong quá trình hu n luy n c a h . ng ng & các chuyên gia t v n b o m t Ngoài nh ng quy trình c mô t trên, Google tích c c làm vi c v i c ng ng o m t, t n d ng hi u bi t t p th c a các nhân tài trên th gi i. u này giúp Google ón u c nh ng xu h ng b o m t, nhanh chóng ph n ng l i nh ng e do xu t hi n, và khai thác s tinh thông c a nh ng ng i trong và ngoài công ty. Google tích c c tham gia c ng ng r ng l n này qua công b công khai trách nhi m. Ghé th m http://www.google.com/corporate/security.html tìm hi u thêm thông tin v ch ng trình này và tìm m t s chuyên gia b o m t then ch t mà Google ang duy trì i tho i liên t c. Th m chí v i t t c nh ng c p b o v này, nh ng m y u l h ng b o m t ch a bi t n có th xu t hi n, và Google c trang b ph n ng m t cách ngay t c thì i v i nh ng c nh báo an ninh và nh ng l h ng b o m t. Nhóm B o m t c a Google ki m nh t t c c s h t ng tìm ra nh ng l h ng b o m t ti m n ng, và làm vi c tr c ti p v i i k thu t s ab tk v n c bi t nào ngay l p c. Nh ng khách hàng c a Google Apps Premier Edition c thông báo v nh ng n b o m t tác ng n ng i s d ng ngay khi có th th c hi n c thông qua email. o m t d li u an toàn cho d li u c a công ty và c a ng i s d ng là s m nh c a các nhóm o m t và Thao tác c a Google. Công vi c kinh doanh c a Google c xây d ng trên lòng tin c a ng i s d ng, và do ó ây là m t trong nh ng chìa khóa cho s thành công liên t c c a Google v i t cách là m t t p oàn. T t c các nhân viên a Google u th m nhu n giá tr c a trách nhi m i v i ng i dùng cu i cùng. Vi c b o v d li u n m trong tâm m c a t t c nh ng gì c u thành Google. Google r t quan tâm b o v hàng t ô la c a khách hàng và nh ng giao d ch qu ng cáo; chúng tôi áp d ng s quan tâm t ng t cho nh ng công ngh giao ti p và c ng tác c a Google. n có th th y r ng u này có ý ngh a c t lõi i v i chúng tôi v i t cách là m t công ty b ng cách xem các chu n m c o c c a chúng tôi t i http://investor.google.com/conduct.html.
  5. 5. BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS o m t m c v t lý Google v n hành m t trong nh ng m ng l i l n nh t c a nh ng trung tâm d li u c phân ph i trên th gi i, và làm b t c u gì b o v d li u và s h u trí tu trong nh ng trung tâm này. Google v n hành nh ng trung tâm d li u kh p th gi i, và nhi u trung tâm d li u c a Google c hoàn toàn s h u và qu n lý m b o r ng không bên th ba nào có th có c quy n truy c p. Nh ng a m a lý c a nh ng trung tâm d li u này c ch n b o v kh i nh ng th m ho khó l ng. Ch nh ng nhân viên tuy n ch n c a Google có quy n truy c p vào nh ng c s c a trung tâm d li u và nh ng máy ch t ó, và quy n truy c p này c ki m soát và ki m nh m t cách ch t ch . S an toàn c giám sát và ki m soát m t cách c c b trên trang web, l n m t cách t p trung các trung tâm thao tác an toàn c a Google trên kh p th gi i. Nh ng c s ó không ch c xây d ng có hi u qu t i a, mà còn có s an toàn và tin c y. Nhi u c p d phòng m b o s v n hành liên t c và s s n có c a d ch v ngay c trong nh ng tr ng h p kh c nghi t và xa xôi nh t. u này bao g m nhi u c p d phòng trong m t trung tâm, s sao l u do ng i kh i ng cung c p cho nh ng thao tác ang di n ra, và s d phòng y trong nhi u trung tâm phân tán. Nh ng bi n pháp ki m soát khéo léo c s d ng giám sát nh ng trung tâm m t cách c c b l n t xa, và nh ng h th ng thoát l i t ng hi n c ang c tri n khai b o v h th ng. o m t m c logic Trong tin h c m ng, b o m t m c logic c a d li u và nh ng ng d ng c ng r t quan tr ng nh b o m t m c v t lý. Google c g ng h t s c m b o r ng nh ng ng d ng c an toàn, r ng d li u c x lý theo m t cách th c an toàn và có trách nhi m, và r ng không th t c s truy c p không c phép nào vào d li u c a khách hàng hay ng i s d ng. t c m c tiêu này, Google d ng m t s k thu t tiêu chu n c a ngành c ng nh m t s cách ti p c n duy nh t, có tính i m i. M t cách ti p c n nh v y là vi c t n d ng công ngh m c ích riêng thay cho ph n m m m c ích nói chung. Ph n nhi u c a công ngh c a Google c vi t mang l i nh ng kh n ng cho c ích riêng thay vì vi c s d ng vi tính cho m c ích nói chung. Ví d , l p máy ch web c thi t k và tri n khai b i Google ch dành riêng a ra nh ng kh ng c yêu c u cho vi c v n hành nh ng ng d ng c th . Do ó, nó không d t n công trên quy mô r ng mà h u h t nh ng ph n m m th ng m i có th m c ph i. Google c ng ã th c hi n nh ng s a i cho nh ng th vi n trung tâm vì nh ng c ích b o m t. Vì c s h t ng c a Google là m t h th ng ng d ng chuyên bi t h n là m t n n t ng máy tính v i m c ích nói chung, m t s d ch v c cung pb ih u hành Linux tiêu chu n có th b h n ch ho c b vô hi u hóa. Nh ng a i này t p trung vào vi c t ng c ng nh ng kh n ng c a h th ng c n thi t thao tác ti n l i và vô hi u hóa ho c g b b t k ph ng di n có th khai thác nào a h th ng khi không c n thi t. Nh ng máy ch c a Google c ng c b o v b i nhi u c p c a nh ng b c ng l a ch ng l i nh ng cu c t n công. L u l ng c ki m tra phòng các cu c t n công, và b t k s t n công nào c ng u c i phó b ov d li u c a ng i s d ng. Kh n ng truy c p thông tin Nh ng d li u nh email c l u gi trong m t nh d ng mã hóa c t i u hóa hi u su t, h n là c l u gi trong m t h th ng t p tin hay cách th c c a c s d li u truy n th ng. D li u c phân tán trong m t s a v t lý và logic truy c p t cách c d phòng và thích h p, nh ó làm cho nó khó b gi m o. Nh ng bi n pháp b o v v t lý c a Google c mô t trên ây m b o r ng không th có truy c p v t lý nào vào các máy ch . Toàn b s truy c p vào nh ng h th ng s n xu t c x lý b i nh ng nhân viên s d ng ngôn ng mã hóa SSH (secure shell). Ki n th c chuyên môn v nh ng c u trúc d li u và c s h t ng c quy n c a Google có th c yêu c u nh n c quy n truy c p có ý ngh a vào d li u a ng i dùng cu i cùng. ây là m t trong nhi u l p b o m t m b o an toàn cho nh ng d li u nh y c m trong Google Apps.
  6. 6. BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS Ki n trúc phân ph i c a Google c xây d ng cung c p m t c p cao cho s an toàn và tin c y h n là m t ki n trúc i thuê riêng l truy n th ng. D li u cá nhân c a ng i s d ng c phân tán qua m t s máy ch , c m máy tính, và trung tâm d li u n c danh. u này r ng d li u không ch c an toàn tr c s t mát ti m n ng, mà còn c an toàn cao . li u c a ng i s d ng ch c truy c p b ng nh ng tin c y thích h p, m o r ng không th có chuy n m t khách hàng có quy n truy c p vào d li u c a t khách hàng khác mà không bi t rõ thông tin ng nh p c a h . H th ng ã c th thách này không ch ph c v cho hàng ch c tri u ng i s d ng tiêu dùng i email, l ch bi u, và tài li u m i ngày, mà nó còn c s d ng b i Google nh là n n t ng ch y u ph c v c s h n 10.000 nhân viên c a nó. D phòng Ki n trúc ng d ng và m ng l i do Google th c hi n c thi t k t c tin c y và th i gian ho t d ng t i a. N n t ng máy tính d ng l i c a Google gi nh m t h ng hóc ph n c ng ang x y ra, và m t ph n m m thoát l i m nh s kh c ph c s h ng hóc này. T t c các h th ng c a Google v n ã cd phòng theo thi t k , và m i h th ng con không ph thu c vào b t k máy ch v t lý hay logic nào i v i thao tác ang di n ra. li u c tái b n nhi u l n trong các c m máy ch ho t ng c a Google, do ó, trong tr ng h p m t máy h ng, d li u v n s truy c p c qua m t h th ng khác. Ngoài ra, d li u c a ng i s d ng c tái b n trong các trung tâm d li u. t qu là, n u toàn b m t trung tâm d li u b h h ng ho c b nh h ng b i t th m ho , m t trung tâm d li u th hai có th ngay l p t c ti p qu n cung p các d ch v cho nh ng ng i s d ng. Tránh nguy c Nh ng virut trong email, nh ng s t n công b ng l a o, và th rác n m trong nh ng m i nguy c an ninh l n nh t trong các công ty hi n nay. Các báo cáo cho th y r ng h n m t ph n ba th n là th rác, nh ng virut email c t o ra và phát tán trên kh p Internet m i ngày. Vi c ki m soát u này có th là m t nhi m quá s c, và th m chí nh ng công ty v i các công c l c th rác và virut v n g p khó kh n trong vi c gi cho nh ng công c ó c c p nh t ch ng l i nh ng nguy c m i nh t. Ngoài ra, các ng d ng m ng là m c tiêu c a nh ng s t n công ác ý nh m c g ng gi m o các d li u ho c phá ho i d ch v . Công c tránh nguy c hàng u th gi i c a Google b o v nh ng ng i s d ng tr c nh ng t n công vào d li u và bên trong n i dung c a nh ng thông p và nh ng t p tin c a h . o v kh i th rác và virut Nh ng khách hàng c a Google Apps c l i t m t trong nh ng công c l c th rác và th l a o m nh nh t trong ngành hi n nay. Google ã phát tri n nh ng công c l c v i công ngh cao c p mà có th nh n bi t t nh ng m u thông p c xác nh là th rác, và nh ng công c l c này không ng ng c hu n luy n qua hàng t thông p email. K t qu là, Google có th xác nh chính xác th rác, nh ng cu c t n công b ng cách l a o, và nh ng virut , và m b o r ng nh ng p th , l ch bi u, và các tài li u c a nh ng ng i s d ng luôn cb ov . Thông qua giao di n trên n n web c a Google, công c ch ng virut ng n ch n nguy nh ng ng i s d ng ch a bi t ang phát tán m t virut thông qua m ng l i công ty hay m ng l i n i b . Không gi ng nh nh ng ng d ng trên máy khách truy n th ng, các thông p không c t i xu ng máy tính. Thay vì th , chúng c quét virut trên máy ch và Gmail s không cho phép m t ng i s d ng m t t p tin ính kèm tr c khi nó c quét xong v à b t k nguy c v irut nào c ng ã c gi m nh . K t qu là, nh ng virut trong email không th l i d ng nh ng l ng b o m t c a phía máy khách, và nh ng ng i s d ng không th vô tình m t tài li u có m t virut. Nh ng s t n công vào ng d ng & m ng l i Ngoài vi c sàng l c n i dung d li u phát hi n th rác và virut, Google ang không ng ng b o v chính nó và các khách hàng tr c các cu c t n công ác ý. Các hacker luôn luôn tìm m i cách xâm nh p vào nh ng ng d ng web ho c phá ho i chúng. T ch i d ch v , gi m o IP, làm nhi u trang web, và gi m o gói thông tin ch là m t vài lo i t n công nh m vào nh ng m ng l i hàng ngày. Google, m t trong nh ng nhà cung c p l n nh t th gi i
  7. 7. BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS các d ch v web, ã c g ng h t s c ch ng l i nh ng nguy c này và nh ng i e a khác. Toàn b ph n m m c quét nh s d ng r t nhi u gói quét virut th ng m i và c quy n. Nhóm An ninh c a Google c ng làm vi c v i nh ng bên i ngo i th nghi m và t ng c ng c m an toàn c a c s h t ng và ng ng c a Google. Truy c p an toàn Dù d li u có an toàn t i âu t i m t trung tâm d li u, d li u này d b t n công khi nó c t i xu ng máy tính c c b c a ng i s d ng. Nh ng nghiên c u ã ch ra ng m t máy tính xách tay bình quân có h n 10.000 t p tin và hàng nghìn thông p email c t i xu ng. Hãy t ng t ng n u m t trong nh ng máy tính xách tay này a công ty r i vào tay c a m t ng i s d ng có ác ý. Ch c n l p m t a, ng i d ng không c phép có th truy c p c vào tài s n trí tu và nh ng bí m t a công ty b n. Google Apps cho phép các công ty gi m nh r i ro này b ng cách tránh l u tr c c b các d li u vào nh ng máy tính xách tay c a ng i s d ng. Nh ng bi n pháp b o v ng i dùng cu i cùng Thi t k trên n n web c a Google Apps cho phép b n ch c ch n r ng nh ng ng i d ng có th truy c p d dàng vào d li u c a h t b t c n i nào trong khi d li u v n an toàn trên các máy ch c a Google. Thay vì nh ng email c l u gi trên t máy tính bàn hay máy tính xách tay, ng i s d ng có các giao di n ch t ng nh trên máy tính, có tính t ng tác cao dành cho email, các l ch bi u, và nh n tin t c thì trong khi v n s d ng m t trình duy t web. ng t , nh ng ng d ng nh c p cho ng i s d ng m t c p ki m soát thông tin cao. Nh ng tài li u này v n trên web, nh ng ng i s d ng có c nhi u kh ng hi u ch nh thông qua trình duy t web. Ngoài ra, nh ng ng i s d ng có s ki m soát chi ti t v vi c nh ng ai c truy c p nh ng tài li u này, và có th thi t l p t danh sách nh ng ng i hi u ch nh và nh ng ng i xem. Các quy n này có hi u c cho b t k s truy c p nào vào tài li u ó, cho phép b n tránh cv n tài li u b chuy n ti p b ng email ra ngoài công ty b n. Cu i cùng, các s n ph m này theo dõi nh ng thay i m t c p tinh vi, bi t c ai ã th c hi n nh ng thay i gì vào lúc nào. Google Apps c ng b o v s truy n t i d li u b ng n tín, m b o nh ng ng i s d ng truy c p d li u m t cách an toàn mà không có nguy c v vi c d li u m t b ch n l i trên m ng l i. Truy c p vào b ng u khi n qu n tr trên n n web vào Google Apps c ng nh h u h t nh ng ng d ng cho ng i dùng cu i cùng c cung c p thông qua m t L p b o m t (SSL). Google cung c p truy c p b ng HTTPS vào h u h t các d ch v bên trong Google Apps, và s n ph m có th c thi t l p ch cho phép truy c p b ng HTTPS vào các d ch v then ch t nh email và l ch bi u. V i ch c n ng này, t t c truy c p c a ng i dùng vào d li u và m i t ng tác u c mã hóa. Không bao gi Google s d ng các cookie l u gi m t kh u hay d li u c a khách hàng trên h th ng c a ng i s d ng. Các cookie c s d ng cho nh ng thông tin phiên và s ti n l i c a ng i s d ng, nh ng nh ng thông tin phiên ó không bao gi là thông tin nh y c m ho c có th c s d ng t nh p vào tài kho n c a ng i s d ng. Cho b n quy n ki m soát Ngoài vi c cung c p nh ng bi n pháp b o v này cho d li u c a công ty và ng i d ng, Google c p cho các c s kinh doanh quy n ki m soát tích h p các ph ng pháp b o m t, truy c p, ki m nh, và xác th c c a công ty vào Google Apps. Google Apps cung c p m t API ng ký riêng l d a trên SAML 2.0 mà có th cho phép các công ty s d ng nh ng c ch xác th c hi n hành cho phép nh ng ng i s d ng truy c p Google Apps. Ví d , các c s kinh doanh có th s d ng xác th c Active Directory ng nh p cho m t ng i s d ng, và nh ng thông tin xác th c ó không c truy n t i thông qua các máy ch c a Google truy c p vào nh ng công c web. u này c ng cho phép các công ty ti p t c t ng c ng s c nh cho m t kh u c a h và thay i nh ng chính sách v t n s . Ngoài ra, Google cung c p m t b ng u khi n qu n tr và API qu n lý ng i s ng. Các qu n tr viên có quy n khóa t c thì quy n truy c p vào m t tài kho n ho c xóa m t tài kho n theo yêu c u. u này c ng có th c k t h p v i nh ng quá trình n i b cung c p d ch v và ng ng cung c p d ch v cho m t ng i s d ng thông qua API.
  8. 8. BÁO CÁO CHÍNH TH C V B O M T C A GOOGLE APPS i v i email và nh n tin t c thì, Google còn cung c p kh n ng th tín tr c h th ng th tín. Trong c u hình này, t t c nh ng th u i qua h th ng c a khách hàng, và u ó cho b n kh n ng và l u tr th t , c ng nh t các m giám sát úng ch . t m t c ng n và th i ki m nh riêng t c a d li u Google r t nh y c m v i s riêng t c a công ty và ng i s d ng, và nh n th y r ng d li u c ch a bên trong các ng d ng là bí m t và nh y c m. ng Google Apps, Google m b o r ng thông tin s không b t n h i. Chính sách v s riêng t có ràng bu c pháp lý c a Google b o v t t c các d ch có th c tìm th y b ng cách truy c p vào http://www.google.com/privacypolicy.html. Theo chính sách này và các chính sách có liên quan i các d ch v riêng l c ch a bên trong Google Apps, nhân viên c a Google s không bao gi truy c p nh ng d li u bí m t c a ng i s d ng. Google c ng m b o r ng chính sách này s không b thay i trong b t k cách th c phá ho i ti m n ng nào mà không có s ng ý b ng n b n t phía khách hàng và/ho c ng i s d ng. t lu n Google Apps cung c p m t n n t ng an toàn và áng tin c y cho d li u a b n, mang n cho b n nh ng công ngh m i nh t và các gi i pháp t nh t cho vi c qu n lý trung tâm d li u, b o m t cho ng d ng m ng i, và tính toàn v n c a d li u. Khi b n giao phó nh ng thông tin c a công ty b n cho Google, b n có th làm u ó v i s tin c y, n u bi t ng toàn b tr ng trách c a công ngh và u t c s h t ng c a Google là m b o s an toàn, s riêng t , và s toàn v n cho d li u c a b n. bi t thêm thông tin v Google Apps, hãy ghé th m http://www.google.com/a ho c g i email n apps-enterprise@google.com. © B n quy n 2007. Google th ng hi u c a Google Inc. T t c các tên g i công ty và s n ph m khác có th là th hi u c a các công ty t ng ng mà chúng có liên quan. ng

×