Ngu phap tieng_anh
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ngu phap tieng_anh

on

 • 1,462 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,462
Views on SlideShare
1,462
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
110
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ngu phap tieng_anh Ngu phap tieng_anh Document Transcript

 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -1– Ôn t p ng pháp ti ng Anh1. C u trúc chung c a m t câu trong ti ng Anh:M t câu trong ti ng Anh thư ng bao g m các thành ph n sau ñây:Ví d : SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER John and I ate a pizza last night. We studied "present perfect" last week. He runs very fast. I like walking.1.1 Subject (ch ng ):Ch ng là ch th c a hành ñ ng trong câu, thư ng ñ ng trư c ñ ng t (verb). Ch ngthư ng là m t danh t (noun) ho c m t ng danh t (noun phrase - m t nhóm t k t thúcb ng m t danh t , trong trư ng h p này ng danh t không ñư c b t ñ u b ng m t gi it ). Ch ng thư ng ñ ng ñ u câu và quy t ñ nh vi c chia ñ ng t .Chú ý r ng m i câu trong ti ng Anh ñ u có ch ng (Trong câu m nh l nh, ch ng ñư cng m hi u là ngư i nghe. Ví d : “Dont move!” = ð ng im!). Milk is delicious. (m t danh t ) That new, red car is mine. (m t ng danh t )ðôi khi câu không có ch ng th t s , trong trư ng h p ñó, It ho c There ñóng vai tròch ng gi . It is a nice day today. There are a fire in that building. There were many students in the room. It is the fact that the earth goes around the sun.1.2 Verb (ñ ng t ): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -2–ð ng t là t ch hành ñ ng ho c tr ng thái c a ch ng . M i câu ñ u ph i có ñ ng t .Nó có th là m t t ñơn ho c m t ng ñ ng t . Ng ñ ng t (verb phrase) là m t nhómt g m m t ho c nhi u tr ñ ng t (auxiliary) và m t ñ ng t chính. I love you. (ch hành ñ ng) Chilli is hot. (ch tr ng thái) I have seen the movie three times before. (auxiliary: have; main verb: seen) I am going to Sai Gon tomorrow. (auxiliary: am; main verb: going)1.3 Complement (v ng ):V ng là t ho c c m t ch ñ i tư ng tác ñ ng c a ch ng . Cũng gi ng như ch ng ,v ng thư ng là danh t ho c ng danh t không b t ñ u b ng gi i t , tuy nhiên v ngthư ng ñ ng sau ñ ng t . Không ph i câu nào cũng có complement. V ng tr l i chocâu h i What? ho c Whom? John bought a car yesterday. (What did John buy?) Jill wants to drink some water. (What does he want to drink?) She saw John at the movie last night. (Whom did she see at the movie?)1.4 Modifier (tr ng t ):Tr ng t là t ho c c m t ch th i gian, ñ a ñi m ho c cách th c c a hành ñ ng. Khôngph i câu nào cũng có tr ng t . Chúng thư ng là các c m gi i t (prepositional phrase),phó t (adverb) ho c m t c m phó t (adverbial phrase). Chúng tr l i câu h i When?,Where? ho c How? M t c m gi i t là m t c m t b t ñ u b ng m t gi i t và k t thúcb ng m t danh t (VD: in the morning, on the table,...). N u có nhi u tr ng t trong câuthì tr ng t ch th i gian thư ng ñi sau cùng. John bought a book at the bookstore. (Where did John buy a book?) She saw John at the movie last night. (Where did she see John? When did she seehim?) She drives very fast. (How does she drive?)Chú ý r ng tr ng t thư ng ñi sau v ng nhưng không nh t thi t. Tuy nhiên tr ng t làc m gi i t không ñư c n m gi a ñ ng t và v ng . She drove on the street her new car. (Sai) She drove her new car on the street. (ðúng)2. Noun phrase (ng danh t )2.1 Danh t ñ m ñư c và không ñ m ñư c (Count noun/ Non-count noun): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -3–· Danh t ñ m ñư c: Là danh t có th dùng ñư c v i s ñ m, do ñó nó có 2 hình tháis ít và s nhi u. Nó dùng ñư c v i a hay v i the. VD: one book, two books, ...· Danh t không ñ m ñư c: Không dùng ñư c v i s ñ m, do ñó nó không có hình tháis ít, s nhi u. Nó không th dùng ñư c v i a, còn the ch trong m t s trư ng h p ñ cbi t. VD: milk (s a). B n không th nói "one milk", "two milks" ... (M t s v t ch tkhông ñ m ñư c có th ñư c ch a trong các bình ñ ng, bao bì... ñ m ñư c. VD: oneglass of milk - m t c c s a).· M t s danh t ñ m ñư c có hình thái s nhi u ñ c bi t. VD: person - people; child -children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice ...· M t s danh t ñ m ñư c có d ng s ít/ s nhi u như nhau ch phân bi t b ng có "a" vàkhông có "a":an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish.· M t s các danh t không ñ m ñư c như food, meat, money, sand, water ... ñôi khiñư c dùng như các danh t s nhi u ñ ch các d ng, lo i khác nhau c a v t li u ñó. This is one of the foods that my doctor wants me to eat.· Danh t "time" n u dùng v i nghĩa là "th i gian" là không ñ m ñư c nhưng khi dùngv i nghĩa là "th i ñ i" hay "s l n" là danh t ñ m ñư c. You have spent too much time on that homework. (th i gian, không ñ m ñư c) I have seen that movie three times before. (s l n, ñ m ñư c)B ng sau là các ñ nh ng dùng ñư c v i các danh t ñ m ñư c và không ñ m ñư c.WITH COUNT NOUN WITH NON-COUNT NOUNa(n), the, some, any the, some, anythis, that, these, those this, thatnone, one, two, three,... None much (thư ng dùng trong câu ph ñ nh, câumany h i)a lot of a lot ofa [large / great] number of a large amount of(a) few (a) littlefewer... than less....thanmore....than more....thanM t s t không ñ m ñư c nên bi t:sand money information physics Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -4–food news air mathematicsmeat measles (b nh s i) mumps (b nh quai b ) politicswater soap economics homeworkNote: advertising là danh t không ñ m ñư c nhưng advertisement là danh t ñ m ñư c,ch m t qu ng cáo c th nào ñó. There are too many advertisements during TV shows.2.2 Cách dùng quán t không xác ñ nh "a" và "an"Dùng a ho c an trư c m t danh t s ít ñ m ñư c. Chúng có nghĩa là m t. Chúng ñư cdùng trong câu có tính khái quát ho c ñ c p ñ n m t ch th chưa ñư c ñ c p t trư c. A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, ch t t c các qu bóng) I saw a boy in the street. (chúng ta không bi t c u bé nào, chưa ñư c ñ c p trư cñó)2.2.1 Dùng “an” v i:Quán t an ñư c dùng trư c t b t ñ u b ng nguyên âm (trong cách phát âm, ch khôngph i trong cách vi t). Bao g m:· Các t b t ñ u b ng các nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object·M ts t b t ñ u b ng u, y: an uncle, an umbrella·M ts t b t ñ u b ng h câm: an heir, haft an hour· Các t m ñ u b ng m t ch vi t t t: an S.O.S/ an M.P2.2.2 Dùng “a” v i:Dùng a trư c các t b t ñ u b ng m t ph âm. Chúng bao g m các ch cái còn l i và m ts trư ng h p b t ñ u b ng u, y, h. VD: a house, a university, a home party, a heavy load,a uniform, a union, a year income,...· ð ng trư c m t danh t m ñ u b ng "uni..." ph i dùng "a" (a university/ a uniform/universal/ union) (Europe, eulogy (l i ca ng i), euphemism (l i nói tr i), eucalyptus (câykhuynh di p)· Dùng trong các thành ng ch s lư ng nh t ñ nh như: a lot of/a great deal of/a couple/adozen.· Dùng trư c nh ng s ñ m nh t ñ nh thư ng là hàng ngàn, hàng trăm như a/one hundred- a/one thousand.· Dùng trư c "half" (m t n a) khi nó theo sau m t ñơn v nguyên v n: a kilo and a half,hay khi nó ñi ghép v i m t danh t khác ñ ch n a ph n (khi vi t có d u g ch n i): ahalf - share, a half - holiday (ngày l ch ngh n a ngày).· Dùng v i các ñơn v phân s như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -5–· Dùng trong các thành ng ch giá c , t c ñ , t l : $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4times a day.2.3 Cách dùng quán t xác ñ nh "The"Dùng the trư c m t danh t ñã ñư c xác ñ nh c th v m t tính ch t, ñ c ñi m, v trího c ñã ñư c ñ c p ñ n trư c ñó, ho c nh ng khái ni m ph thông, ai cũng bi t.The boy in the corner is my friend. (C ngư i nói và ngư i nghe ñ u bi t ñó là c u bénào)The earth is round. (Ch có m t trái ñ t, ai cũng bi t)V i danh t không ñ m ñư c, dùng the n u nói ñ n m t v t c th , không dùng the n unói chung. Sugar is sweet. (Ch các lo i ñư ng nói chung) The sugar on the table is from Cuba. (C th là ñư ng trên bàn)V i danh t ñ m ñư c s nhi u, khi chúng có nghĩa ñ i di n chung cho m t l p các v tcùng lo i thì cũng không dùng the. Oranges are green until they ripen. (Cam nói chung) Athletes should follow a well-balanced diet. (V n ñ ng viên nói chung)2.3.1 Sau ñây là m t s trư ng h p thông d ng dùng The theo quy t c trên:· The + danh t + gi i t + danh t : The girl in blue, the Gulf of Mexico.· Dùng trư c nh ng tính t so sánh b c nh t ho c only: The only way, the best day.· Dùng cho nh ng kho ng th i gian xác ñ nh (th p niên): In the 1990s· The + danh t + ñ i t quan h + m nh ñ ph : The man to whom you have just spokenis the chairman.· The + danh t s ít tư ng trưng cho m t nhóm thú v t ho c ñ v t: The whale = whales(loài cá voi), the deep-freeze (th c ăn ñông l nh)· ð i v i man khi mang nghĩa "loài ngư i" tuy t ñ i không ñư c dùng the: Since manlived on the earth ... (k t khi loài ngư i sinh s ng trên trái ñ t này)· Dùng trư c m t danh t s ít ñ ch m t nhóm, m t h ng ngư i nh t ñ nh trong xã h i:The small shopkeeper: Gi i ch ti m nh / The top offcial: Gi i quan ch c cao c p· The + adj: Tư ng trưng cho m t nhóm ngư i, chúng không bao gi ñư c phép snhi u nhưng ñư c xem là các danh t s nhi u. Do v y ñ ng t và ñ i t ñi cùng v ichúng ph i ngôi th 3 s nhi u: The old = The old people; The old are often very hard in their moving· The + tên g i các ñ i h p xư ng/ dàn nh c c ñi n/ ban nh c ph thông: The BackChoir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles.· The + tên g i các t báo (không t p chí)/ tàu bi n/ các khinh khí c u: The Times/ TheTitanic/ The Hindenberg· The + h c a m t gia ñình s nhi u = gia ñình nhà: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -6–children· Thông thư ng không dùng the trư c tên riêng tr trư ng h p có nhi u ngư i ho c v tcùng tên và ngư i nói mu n ám ch m t ngư i c th trong s ñó: There are three Sunsan Parkers in the telephone directory. The Sunsan Parker that Iknow lives on the First Avenue.· Tương t , không dùng "the" trư c b a ăn: breakfast, lunch, dinner: We ate breakfast at 8 am this morning.Tr khi mu n ám ch m t b a ăn c th : The dinner that you invited me last week were delecious.· Không dùng "the" trư c m t s danh t như home, bed, church, court, jail, prison,hospital, school, class, college, university v.v... khi nó ñi v i các ñ ng t và gi i t chchuy n ñ ng ch ñi ñ n ñó là m c ñích chính ho c ra kh i ñó cũng vì m c ñích chính: Students go to school everyday. The patient was released from hospital.Nhưng n u ñ n ñó ho c ra kh i ñó không vì m c ñích chính thì dùng "the". Students go to the school for a class party. The doctor left the hospital for lunch.2.3.2 B ng s d ng "the" và không s d ng "the" trong m t s trư ng h p ñi nhìnhCó "The" Không "The"+ Dùng trư c tên các ñ i dương, sông ngòi, + Trư c tên m t hbi n, v nh và các c m h (s nhi u) Lake GenevaThe Red Sea, the Atlantic Ocean, thePersian Gufl, the Great Lakes+ Trư c tên các dãy núi: + Trư c tên m t ng n núiThe Rocky Mountains Mount Vesuvius+ Trư c tên nh ng v t th duy nh t trong vũ + Trư c tên các hành tinh ho c các chòmtr ho c trên th gi i: saoThe earth, the moon Venus, Mars+ The schools, colleges, universities + of +danh t riêng + Trư c tên các trư ng này n u trư c nó làThe University of Florida m t tên riêng Stetson University+ The + s th t + danh tThe third chapter. + Trư c các danh t ñi cùng v i m t s ñ m+ Trư c tên các cu c chi n tranh khu v c Chapter three, Word War Onev i ñi u ki n tên khu v c ñó ph i ñư c tínht hoáThe Korean War (=> The Vietnameseeconomy) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -7–+ Trư c tên các nư c có hai t tr lên + Trư c tên các nư c ch có m t t :(ngo i tr Great Britain) China, France, Venezuela, VietnamThe United States, The Central AfricanRepublic + Trư c tên các nư c m ñ u b ng New,+ Trư c tên các nư c ñư c coi là m t qu n m t tính t ch hư ng:ñ o ho c m t qu n ñ o New Zealand, North Korean, FranceThe Philipines, The Virgin Islands, TheHawaii + Trư c tên các l c ñ a, t nh, ti u bang, thành ph , qu n, huy n:+ Trư c tên các tài li u ho c s ki n l ch s Europe, FloridaThe Constitution, The Magna Carta + Trư c tên b t kì môn th thao nào+ Trư c tên các nhóm dân t c thi u s baseball, basketballthe Indians + Trư c các danh t tr u tư ng (tr m t s trư ng h p ñ c bi t): freedom, happiness + Trư c tên các môn h c nói chung mathematics+ Trư c tên các môn h c c thThe Solid matter Physics + Trư c tên các ngày l , t t Christmas, Thanksgiving + Trư c tên các lo i hình nh c c trong các hình th c âm nh c c th (Jazz, Rock,+ Trư c tên các nh c c khi ñ c p ñ n các classical music..)nh c c ñó nói chung ho c khi chơi các To perform jazz on trumpet and pianonh c c ñó.The violin is difficult to playWho is that on the piano2.4 Cách s d ng another và other.Hai t này thư ng gây nh m l n. Dùng v i danh t không ñ m Dùng v i danh t ñ m ñư c ñư c • an + other + danh t ñ m ñư c s ít = m t cái n a, m t cái khác, m t ngư i n a, m t ngư i khác (= one more). Không dùng another pencil = one more pencil • the other + danh t ñ m ñư c s ít = cái cu i Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -8– cùng còn l i (c a m t b ), ngư i còn l i (c a m t nhóm), = last of the set. the other pencil = the last pencil present • Other + danh t không • Other + danh t ñ m ñư c s nhi u = m y cái ñ m ñư c = m t chút n a n a, m y cái khác, m y ngư i n a, m y ngư i (= more of the set). khác (= more of the set). other water = some more other pencils = some more pencils water • The other + danh t ñ m ñư c s nhi u = • The other + danh t không nh ng cái còn l i (c a m t b ), nh ng ngư i ñ m ñư c = ch còn sót còn l i (c a m t nhóm), = the rest of the set. l i. the other pencils = all remaining pencils the other water = the remaining water· Another và other là không xác ñ nh trong khi the other là xác ñ nh; n u ch ng là ñãbi t (ñư c nh c ñ n trư c ñó) thì ta có th b danh t ñi sau another ho c other, ch c ndùng another ho c other như m t ñ i t là ñ . Khi danh t s nhi u b lư c b t (trongcách nói t t nêu trên) thì other tr thành others. Không bao gi ñư c dùng others + danht s nhi u:I Don t want this book. Please give me another.(another = any other book - not specific)I Don t want this book. Please give me the other.(the other = the other book, specific)This chemical is poisonous. Others are poisonous too.(others = the other chemicals, not specific)I Don t want these books. Please give me the others.(the others = the other books, specific)· Trong m t s trư ng h p ngư i ta dùng one ho c ones ñ ng sau another ho c other thaycho danh t :I Don t want this book. Please give me another one.I dont want this book. Please give me the other one.This chemical is poisonous. Other ones are poisonous too.I dont want these books. Please give me the other ones.· This ho c that có th dùng v i one nhưng these và those không ñư c dùng v i ones,m c dù c 4 t này ñ u có th dùng thay cho danh t (v i vai trò là ñ i t ) khi không ñiv i one ho c ones: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ -9– I dont want this book. I want that.2.5 Cách s d ng little, a little, few, a few· Little + danh t không ñ m ñư c: r t ít, không ñ ñ (có khuynh hư ng ph ñ nh) I have little money, not enough to buy groceries.· A little + danh t không ñ m ñư c: có m t chút, ñ ñ I have a little money, enough to buy groceries· Few + danh t ñ m ñư c s nhi u: có r t ít, không ñ ñ (có tính ph ñ nh) I have few books, not enough for reference reading· A few + danh t ñ m ñư c s nhi u: có m t chút, ñ ñ I have a few records, enough for listening.· Trong m t s trư ng h p khi danh t trên ñã ñư c nh c ñ n thì phía dư i ch c ndùng little ho c few như m t ñ i t là ñ (cũng gi ng như ñ i v i other/another;this/that). Are you ready in money. Yes, a little.· Quite a few + ñ m ñư c = Quite a bit + không ñ m ñư c = Quite a lot of + noun = r tnhi u.2.6 S h u cách· The nouns + noun: Ch ñư c dùng cho nh ng danh t ch ngư i ho c ñ ng v t, khôngdùng cho các ñ v t. The students book, The cats legs.· ð i v i danh t s nhi u ñã có s n "s" ñuôi ch c n dùng d u ph y The students book.· Nhưng ñ i v i nh ng danh t ñ i s nhi u ñ c bi t không "s" ñuôi v n ph i dùng ñ yñ d u s h u cách. The childrens toys, The peoples willing· N u có hai danh t cùng ñ ng s h u cách thì danh t nào ñ ng g n danh t b s h unh t s mang d u s h u. Paul and Peters room.· ð i v i nh ng tên riêng ho c danh t ñã có s n "s" ñuôi có th ch c n dùng d u ph yvà nh n m nh ñuôi khi ñ c ho c dùng s h u cách và ph i thay ñ i cách ñ c. Tên riêngkhông dùng "the" ñ ng trư c. The boss car = the boss s car [bosiz] Agnes house = Agnes s [siz] house. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 10 –· S h u cách cũng ñư c dùng cho th i gian (năm, tháng, th p niên, th k ) The 1990s events: nh ng s ki n c a th p niên 90 The 21st centurys prospects.· Dùng cho các mùa trong năm tr mùa xuân và mùa thu. N u dùng s h u cách cho haimùa này thì ngư i vi t ñã nhân cách hoá chúng. Ngày nay ngư i ta dùng các mùa trongnăm như m t tính t cho các danh t ñ ng sau, ít dùng s h u cách. The Autumns leaf: chi c lá c a nàng thu.· Dùng cho tên các công ty l n, các qu c gia The Rockerfellers oil products. Chinas food.· ð i v i các c a hi u có ngh nghi p ñ c trưng ch c n dùng danh t v i d u s h u. In a florists At a hairdressers ð c bi t là các ti m ăn v i tên riêng: The Antonios· Dùng trư c m t s danh t b t ñ ng v t ch trong m t s thành ng a stones throw from ...(Cách nơi ñâu m t t m ñá ném).3. Verb phrase (ng ñ ng t )Như ñã ñ c p ph n c u trúc chung c a câu, ng ñ ng t ti ng Anh g m có m t ñ ngt chính và m t ho c nhiêu tr ñ ng t . ð ng t trong ti ng Anh chia làm 3 th i chính:Quá kh (Past)Hi n t i (Present)Tương lai (Future)M i th i chính l i chia thành nhi u th i nh ñ di n ñ t tính chính xác c a hành ñ ng.3.1 Present tenses (các th i hi n t i)3.1.1 Simple Present (th i hi n t i thư ng)Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng mang tính thư ng xuyên (regular action), theo thói quen(habitual action) ho c hành ñ ng l p ñi l p l i có tính qui lu t. I walk to school every day.Khi chia ñ ng t th i này, ñ i v i ngôi th nh t (I), th hai (you) và th 3 s nhi u(they) ñ ng t không ph i chia, s d ng ñ ng t nguyên th không có to như ví d nêutrên. ð i v i ngôi th 3 s ít (he, she, it), ph i có "s" sau ñ ng t và âm ñó ph i ñư cñ c lên: He walks. She watches TV Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 11 –Thư ng dùng th i hi n t i thư ng v i m t s các phó t ch th i gian như today, presentday, nowadays,... và v i các phó t ch t n su t như: always, sometimes, often, every +th i gian ...Simple present thư ng không dùng ñ di n ñ t hành ñ ng ñang x y ra th i ñi m hi nt i (now), ngo i tr v i các ñ ng t th hi n tr ng thái (stative verb) như sau:know understand havebelieve hate needhear love appearsee like seemsmell want tastewish sound ownCác t trong danh sách trên thư ng cũng không bao gi xu t hi n trong th i ti p di n(hi n t i ti p di n, quá kh ti p di n...).M t s ví d khác v th i hi n t i thư ng:They understand the problem now. (stative verb)He always swims in the evening. (habitual action)We want to leave now. (stative verb)The coffee tastes delicious. (stative verb)Your cough sounds bad. (stative verb)I walk to school every day. (habitual action)3.1.2 Present Progressive (th i hi n t i ti p di n)· Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng x y ra vào th i ñi m hi n t i. Th i ñi m này ñư c xácñ nh c th b ng m t s phó t như : now, rightnow, at this moment.· Dùng thay th cho th i tương lai g n, ñ c bi t là trong văn nói. The president is trying to contact his advisors now. (present time) We are flying to Paris next month. (future time)· Các ñ ng t tr ng thái (stative verb) b ng sau không ñư c chia th ti p di n (b t cth i nào) khi chúng là nh ng ñ ng t tĩnh di n ñ t tr ng thái c m giác c a ho t ñ ng tinhth n ho c tính ch t c a s v t, s vi c. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 12 –know understand havebelieve hate needhear love appearsee like seemsmell want tastewish sound ownNhưng khi chúng quay sang hư ng ñ ng t hành ñ ng thì chúng l i ñư c phép dùngth ti p di n.He has a lot of books.He is having dinner now. (ð ng t hành ñ ng: ăn t i)I think they will come in time.Im thinking of my test tomorrow. (ð ng t hành ñ ng: ðang nghĩ v )3.1.3 Present Perfect (th i hi n t i hoàn thành)Th i hi n t i hoàn thành dùng ñ :(1). Di n ñ t m t hành ñ ng x y ra m t th i ñi m không xác ñ nh trong quá kh . John has traveled around the world. (We dont know when)(2). Ch m t hành ñ ng x y ra nhi u l n trong quá kh . George has seen this movie three time.(3). M t hành ñ ng b t ñ u di n ra trong quá kh và v n còn x y ra hi n t i. John has lived in that house for 20 years. (He still lives there.) = John has lived in that house since 1984. (Gi s hi n nay là 2004)3.1.3.1 Cách dùng SINCE và FOR:FOR + kho ng th i gian: for three days, for ten minutes, for twenty years ...SINCE + th i ñi m b t ñ u: since 1982, since January, ...3.1.3.2 Cách dùng ALREADY và YET:Already dùng trong câu kh ng ñ nh, already có th ñ ng ngay sau have và cũng có thñ ng cu i câu. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 13 –We have already written our reports.We have written our reports already.Yet dùng trong câu ph ñ nh, câu nghi v n. Yet thư ng xuyên ñ ng cu i câu.We havent written our reports yet.Have you written your reports yet?Trong m t s trư ng h p th ph ñ nh, yet có th ñ ng ngay sau have nhưng ph i thayñ i v m t ng pháp: ñ ng t PII tr v d ng nguyên th có to và không dùng not. John has yet to learn the material = John hasnt learnt the material yet.3.1.3.3 Th i hi n t i hoàn thành thư ng dư c dùng v i m t s c m t ch th i gian như sau:· Dùng v i now that... (gi ñây khi mà...) Now that you have passed the TOEFL test successfully, you can apply for theschoolarship.· Dùng v i m t s phó t như till now, untill now, so far (cho ñ n gi ). Nh ng c m tnày có th ñ ng ñ u câu ho c cu i câu. So far the problem has not been resolved.· Dùng v i recently, lately (g n ñây) nh ng c m t này có th ñ ng ñ u ho c cu i câu. I have not seen him recently.· Dùng v i before ñ ng cu i câu. I have seen him before.Xem thêm các ñ ng t b t quy t c3.1.4 Present Perfect Progressive (th i hi n t i hoàn thành ti p di n)Ch ñ i v i các hành ñ ng th c lo i (3) c a th i hi n t i hoàn thành chúng ta m i có thdùng th i hi n t i hoàn thành ti p di n. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 14 – John has been living in that house for 20 years. = John has lived in that house for 20 years.Phân bi t cách dùng gi a hai th i:Present Perfect Present Perfect Progressive Hành ñ ng v n ti p di n hi n t i, có kh năng lan t i tương lai do ñó không có k tHành ñ ng ñã ch m d t hi n t i do ñó ñã qu rõ r t.có k t qu rõ r t. Ive waited for you for half an hour. Ive been waiting for you for half an (and now I stop waiting because you hour.didnt come). (and now Im still waiting, hoping that youll come)3.2 Past tenses (các th i quá kh )3.2.1 Simple Past (th i quá kh thư ng):Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng ñã x y ra d t ñi m t i m t th i gian xác ñ nh trong quákh (không còn di n ra ho c nh hư ng t i hi n t i). Th i ñi m trong câu ñư c xác ñ nhrõ r t b ng m t s các phó t ch th i gian như: yesterday, at that moment, last week, ...He went to Spain last year.Bob bought a new bicyle yesterday.Maria did her homework last night.Mark washed the dishes after dinner.We drove to the grocery store this afternoon.George cooked dinner for his family Saturday night.3.2.2 Past Progresseive (th i quá kh ti p di n):Th i quá kh ti p di n dùng ñ di n ñ t:(1) m t hành ñ ng ñang x y ra trong quá kh thì b m t hành ñ ng khác “chen ngang”(khi ñang... thì b ng...). Trong trư ng h p này, m u câu chung là: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 15 – I was watching TV when she came home. ho c When she came home, I was watching television.(2) Hai hành ñ ng cùng ñ ng th i x y ra trong quá kh . Trong trư ng h p này, m u câusau ñư c áp d ng: Martha was watching television while John was reading a book. ho c While John was reading a book, Martha was watching television.C u trúc sau ñây cũng ñôi khi ñư c dùng nhưng không thông d ng b ng hai m u trên: While John was reading a book, Martha watched television.(3) M t hành ñ ng ñang x y ra t i m t th i ñi m xác ñ nh trong quá kh :Martha was watching TV at seven o’clock last night.What were you doing at one o’clock this afternoon?Henry was eating a snack at midnight last night.3.2.3 Past Perfect (th i quá kh hoàn thành): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 16 –Th i quá kh hoàn thành ñư c dùng ñ di n ñ t:(1) m t hành ñ ng x y ra trư c m t hành ñ ng khác trong quá kh , trong câu thư ng cócó 2 hành ñ ng:Th i quá kh hoàn thành thư ng ñư c dùng v i 3 phó t ch th i gian là: after, before vàwhen.Phó t when có th ñư c dùng thay cho after và before trong c 4 m u trên mà không làmthay ñ i ý nghĩa c a câu. Chúng ta v n bi t hành ñ ng nào x y ra trư c do có s d ngquá kh hoàn thành. The police came when the robber had gone away. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 17 –(2) M t tr ng thái ñã t n t i m t th i gian trong quá kh nhưng ñã ch m d t trư c hi nt i. Trư ng h p này tương t trư ng h p (3) ñ i v i hi n t i hoàn thành nhưng trongtrư ng h p này không có liên h gì v i hi n t i. John had lived in New York for ten years before he moved to VN.3.2.4 Past Perfect Progressive (th i quá kh hoàn thành ti p di n):Ch ñ i v i các hành ñ ng thu c nhóm (2) c a th i quá kh hoàn thành ta m i có thdùng th i quá kh hoàn thành ti p di n, v i ý nghĩa c a câu không thay ñ i. John had been living in New York for ten years before he moved to VN.Lưu ý: Th i này ngày nay ít dùng, ngư i ta thay th nó b ng Past Perfect và ch dùng khinào c n ñi n ñ t tính chính xác c a hành ñ ng.3.3 Future tenses (các th i tương lai)3.3.1 Simple Future (th i tương lai thư ng):Ngày nay ng pháp hi n ñ i, ñ c bi t là ng pháp Mĩ ch p nh n vi c dùng will cho t t ccác ngôi, còn shall ch dùng v i các ngôi I, we trong m t s trư ng h p như sau:· ðưa ra ñ ngh m t cách l ch s : Shall I take you coat?· Dùng ñ m i ngư i khác m t cách l ch s : Shall we go out for lunch?· Dùng ñ ngã giá trong khi m c c , mua bán: Shall we say : $ 50· Thư ng ñư c dùng v i 1 văn b n mang tính pháp qui bu c các bên ph i thi hành ñi ukho n trong văn b n: All the students shall be responsible for proper execution of the dorm rule.Trong ti ng Anh bình dân , ngư i ta thay shall = must d ng câu này. Nó dùng ñ di nñ t m t hành ñ ng s x y ra m t th i ñi m nh t ñ nh trong tương lai nhưng không xácñ nh c th . Thư ng dùng v i m t s phó t ch th i gian như tomorrow, next + time, inthe future, in future, from now on. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 18 –3.3.2 Near Future (tương lai g n):Di n ñ t m t hành ñ ng s x y ra trong tương lai g n, thư ng dùng v i các phó t dư id ng: In a moment (lát n a), at 2 oclock this afternoon.... We are going to have a reception in a momentNó ch 1 vi c ch c ch n s ph i x y ra theo như d tính cho dù th i gian là tương lai xa. We are going to take a TOEFL test next year.Ngày nay ngư i ta thư ng dùng present progressive.3.3.3 Future Progressive (th i tương lai ti p di n):· Dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng s x y ra vào m t th i ñi m nh t ñ nh trong tương lai. At 8:00 am tomorrow morning we will be attending the lecture. Good luck with the exam! We will be thinking of you.· Dùng k t h p v i present progressive khác ñ di n ñ t hai hành ñ ng ñang song songx y ra. M t hi n t i, còn m t tương lai. Now we are learning English here, but by this time tomorrow we will be attendingthe meeting at the office.· ðư c dùng ñ ñ c p ñ n các s ki n tương lai ñã ñư c xác ñ nh ho c quy t ñ nh(không mang ý nghĩa ti p di n). Professor Baxter will be giving another lecture on Roman glass-making at the sametime next week.· Ho c nh ng s ki n ñư c mong ñ i là s x y ra theo m t ti n trình thư ng l (nhưngkhông di n ñ t ý ñ nh c a cá nhân ngư i nói). You will be hearing from my solicitor. I will be seeing you one of these days, I expect.· D ñoán cho tương lai: Dont phone now, they will be having dinner.· Di n ñ t l i ñ ngh nhã nh n mu n bi t v k ho ch c a ngư i khác Will you be staying in here this evening? (ông có d ñ nh l i ñây t i nay ch )3.3.4 Future Perfect (th i tương lai hoàn thành): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 19 –Dùng ñ ch m t hành ñ ng s ph i ñư c hoàn t t vào m t th i ñi m nh t ñ nh trongtương lai. Nó thư ng ñư c dùng v i tr ng t ch th i gian dư i d ng: by the end of....., bythe time + sentence We will have accomplished the English grammar course by the end of next week. By the time human being migrates to the moon, most of the people alive today willhave died.4. S hòa h p gi a ch ng và ñ ng tTrong m t câu ti ng Anh, ch ng và ñ ng t ph i phù h p v i nhau v ngôi và s (s íthay s nhi u) The worker works very well. s ít s ít The workers work very well. s nhi u s nhi u4.1 Các trư ng h p ch ng ñ ng tách kh i ñ ng tTrong câu ti ng Anh, có nhi u trư ng h p r t khó xác ñ nh ñư c ñâu là ch ng c a câudo ch ng và ñ ng t không ñi li n v i nhau. The boys in the room are playing chess.Thông thư ng trong các trư ng h p ñó, m t ng gi i t (m t gi i t m ñ u và các danht theo sau – in the room) thư ng n m gi a ch ng và ñ ng t . Các ng gi i t nàykhông nh hư ng ñ n vi c chia ñ ng t . The study of languages is very interesting. Serveral theories on this subject have been proposed. The view of these disciplines varies from time to time. The danger of forest fires is not to be taken lightly.Chú ý r ng trong các ví d trên các danh t n m trong ng gi i t ñ u trái ngư c v i chng v s ít / s nhi u nhưng ñ ng t luôn ñư c chia theo ch ng chính.Các c m t sau cùng v i các danh t ñi theo sau nó t o nên hi n tư ng ñ ng ch ng .Chúng ñ ng gi a ch ng và ñ ng t , phân tách kh i 2 thành ph n ñó b i d u ph y.Chúng cũng không có nh hư ng gì ñ n vi c chia ñ ng t .Together with along with accompanied by as well as Mary, along with her manager and some friends, is going to a party tonight. Mr. Robbins, accompanied by her wife and children, is arriving tonight.N u 2 danh t làm ch ng n i v i nhau b ng and thì ñ ng t ph i chia ngôi th 3 snhi u (tương ñương v i they) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 20 – Mary and her manager are going to a party tonight.Nhưng n u 2 ñ ng ch ng n i v i nhau b ng or thì ñ ng t ph i chia theo danh t ñ ngsau or. N u danh t ñó là s ít thì ñ ng t ph i chia s ít và ngư c l i. Mary or her manager is going to answer the press interview.4.2 Các t luôn ñi v i danh t ho c ñ i t s ítðó là các danh t b ng sau (còn g i là các ñ i t phi m ch ).any + singular noun no + singular noun some + singular nounanybody nobody somebodyanyone no one someoneanything nothing somethingevery + singular nouneverybody everyone everythingeach either * neither ** Either và neither là s ít n u chúng không ñi v i or ho c nor. Either (có nghĩa 1 trong2) ch dùng cho 2 ngư i ho c 2 v t. N u 3 ngư i (v t) tr lên ph i dùng any. Neither(không m t ai trong hai) ch dùng cho 2 ngư i, 2 v t. N u 3 ngư i (v t) tr lên dùng notany.Everybody who wants to buy a ticket should be in this line.Something is in my eye.Anybody who has lost his ticket should report to the desk.Neither of his pens is able to be used.If either of you takes a vacation now, we will not be able to finish the work.No problem is harder than this one.Nobody works harder than John does.4.3 Cách s d ng None và NoNone và No ñ u dùng ñư c v i c danh t s ít và s nhi u.· N u sau None of the là m t danh t không ñ m ñư c thì ñ ng t ph i ngôi th 3 s ít.N u sau nó là m t danh t s nhi u thì ñ ng t ph i chia ngôi th 3 s nhi u. None of the + non-count noun + singular verb None of the + plural count noun + plural verbNone of the counterfeit money has been found.None of the students have finished the exam yet. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 21 –· N u sau No là m t danh t ñ m ñư c s ít ho c không ñ m ñư c thì ñ ng t ph i ngôith 3 s ít. N u sau nó là m t danh t s nhi u thì ñ ng t ph i ngôi th 3 s nhi u No + {singular noun / non-count noun} + singular verb No + plural noun + plural verbNo example is relevant to this case.No examples are relevant to this case.4.4 Cách s d ng c u trúc either... or (ho c...ho c) và neither... nor(không...mà cũng không)ði u c n lưu ý nh t khi s d ng c u trúc này là ñ ng t ph i chia theo danh t ñi sau orho c nor. N u danh t ñó là s ít thì ñ ng t chia ngôi th 3 s ít và ngư c l i. N u orho c nor xu t hi n m t mình (không có either ho c neither) thì cũng áp d ng quy t ctương t (như ñã ñ c p ph n trên)Neither John nor his friends are going to the beach today.Either John or his friends are going to the beach today.Neither the boys nor Carmen has seen this movie before.Either John or Bill is going to the beach today.Neither the director nor the secretary wants to leave yet.4.5 V-ing làm ch ngKhi V-ing dùng làm ch ng thì ñ ng t cũng ph i chia ngôi th 3 s ít.Knowing her has made him what he is.Not studying has caused him many problems.Washing with special cream is recommended for scalp infection.Being cordial is one of his greatest assets.Writing many letters makes her happy.Ngư i ta s dùng V-ing khi mu n di n ñ t 1 hành ñ ng c th x y ra nh t th i nhưng khimu n di n ñ t b n ch t c a s v t, s vi c thì ph i dùng danh t Dieting is very popular today. Diet is for those who suffer from a cerain disease. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 22 –ð ng t nguyên th cũng có th dùng làm ch ng và ñ ng t sau nó s chia ngôi th 3s ít. Nhưng ngư i ta thư ng dùng ch ng gi it ñ m ñ u câu. To find the book is necessary for him = It is necessary for him to find the book.4.6 Các danh t t p thðó là các danh t b ng sau dùng ñ ch 1 nhóm ngư i ho c 1 t ch c nhưng trên th ct chúng là nh ng danh t s ít, do v y các ñ i t và ñ ng t theo sau chúng cũng ngôith 3 s ít.Congress Organization Governmentfamily team jurygroup army majority*committee club minorityclass crowd publicThe committee has met, and it has rejected the proposal.The family was elated by the news.The crowd was wild with excitementCongress has initiated a new plan to combat inflation.The organization has lot many members this year.Our team is going to win the game.Tuy nhiên n u các thành viên trong nhóm ñang ho t ñ ng riêng r , ñ ng t s chia ngôith 3 s nhi u:Congress votes for the bill. (Qu c h i b phi u cho d lu t, g m t t c m i ngư i)Congress are discussing about the bill. (Qu c h i ñang tranh lu n v d lu t, t c là m ts tán thành, m t s ph n ñ i. Thi TOEFL không b t l i này).* Danh t majority ñư c dùng tuỳ theo thành ph n sau nó ñ chia ñ ng tThe majority + singular verbThe majority of the + plural noun + plural verb The majority believes that we are in no danger. The majority of the students believe him to be innocent.· The police/the sheep/the fish + plural verb. The sheep are breaking away The police come only to see the dead bodies and a ruin in the bank· A couple + singular verb A couple is walking on the path· The couple + plural verb The couple are racing their horses through the meadow.· Các c m t nhóm sau ch m t nhóm ñ ng v t ho c gia súc. Cho dù sau gi i t of là Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 23 –danh t s nhi u thì ñ ng t v n chia theo ngôi ch ng chính – ngôi th 3 s ít: flock ofbirds/ sheep, school of fish, herd of cattle, pride of lions, pack of dogs The flock of birds is circling overhead. The herd of casttle is breaking away. A school of fish is being attacked by sharks.· T t c các danh t t p th ch th i gian, ti n b c, s ño, ... khi ñư c ñ c p ñ n như m tth th ng nh t thì ñ u ñư c xem là m t danh t s ít. Do ñó các ñ ng t và ñ i t theosau chúng ph i ngôi th 3 s ít. Twenty-five dollars is too much for the meal. Fifty minutes isn’t enough time to finish this test Twenty dollars is all I can afford to pay for that radio. Two miles is too much to run in one day. He has contributed $50, and now he wants to contribute another fifty.4.7 Cách s d ng a number of, the number of:A number of = “M t s nh ng ...”, ñi v i danh t s nhi u, ñ ng t chia s nhi u. A number of + plural noun + plural verb A number of students are going to the class picnic (M t s sinh viên s ñi ...) A number of applicants have already been interviewed.The number of = “S lư ng nh ng ...”, ñi v i danh t s nhi u, ñ ng t v n ngôi th 3s ít. The number of + plural noun + singular verb... The number of days in a week is seven. (S lư ng ngày trong tu n là 7) The number of residents who have been questioned on this matter is quite small.4.8 Các danh t luôn s nhi uB ng sau là nh ng danh t bao gi cũng hình thái s nhi u vì chúng bao g m 2 th cth nên các ñ i t và ñ ng t ñi cùng v i chúng cũng ph i s nhi u.scissors jeans eyeglassesshorts tongs plierspants trousers tweezersN u mu n chúng thành ngôi s ít ph i dùng a pair of... The pants are in the drawer. A pair of pants is in the drawer. These scissors are dull. (Cái kéo này cùn. Chú ý ch có 1 cái kéo nhưng cũng dùngv i these) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 24 –4.9 Cách dùng there is, there areðư c dùng ñ ch s t n t i c a ngư i ho c v t t i m t nơi nào ñó. Ch ng th t c a câulà là danh t ñi sau ñ ng t . N u nó là danh t s ít thì ñ ng t to be chia ngôi th 3 sít và ngư c l i. M i bi n ñ i v th i và th ñ u to be còn there gi nguyên. There has been an increase in the importation of foreign cars. Threre is a storm approaching. There was an accident last night. There was water on the floor. There have been a number of telephone calls today. There were too many people at the party.Lưu ý: • Các c u trúc: there is certain/ sure/ likely/ bound to be = ch c ch n là s có There is sure to be trouble when she gets his letter. (Ch c ch n là s có r c r i khi cô y nh n ñư c thư anh ta) Do you think there is likely to be snow. (Anh cho r ng ch c ch n s có tuy t ch ) • Trong d ng ti ng Anh quy chu n ho c văn chương m t s các ñ ng t khác ngoài to be cũng ñư c s d ng v i there: ð ng t tr ng thái: stand/ lie/ remain/ exist/ live ð ng t ch s ñ n: enter/ go/ come/ follow/ develop Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 25 –In a small town in Germany there once lived a poor shoemaker. (T i m t th tr n nhð c có m t ông th giày nghèo s ng ñó)There remains nothing more to be done . (Ch còn có gì n a mà làm)Suddenly there entered a strange figure dressed all in black. (B ng có m t hình bóng kìl m c toàn ñ ñen ñi vào)There followed an uncomfortable silence. (Sau ñó là m t s im l ng ñ n khó ch u) • There + subject pronoun + go/ come/ be: kìa/ th là/ r i thì There he comes (Anh ta ñã ñ n r i kia kìa) There you are, I have been waiting for you for over an hour. (Anh ñây r i, tôi ñang ch anh ñ n hơn m t ti ng r i ñ y)5. ð i tð i t ñư c chia làm 5 lo i v i các ch c năng s d ng khác nhau, bao g m:5.1 Subject pronoun (ð i t nhân xưng ch ng ) I We You You He She They Itð i t nhân xưng ch ng (còn g i là ñ i t nhân xưng) thư ng ñ ng v trí ch ngtrong câu ho c ñ ng sau ñ ng t be, ñ ng sau các phó t so sánh như than, as, that...I am going to the store.We have lived here for twenty years.The teachers who were invited to the party were George, Bill and I.It was she who called you.George and I would like to leave now.We students are going to have a party. • Ngay sau các ngôi s nhi u như we, you b n có th dùng m t danh t s nhi u ñ làm rõ we, you là ch cái gì. We students are going to have a party (Sinh viên chúng tôi .....) You guys (B n mày) • We/ You/ They có th dùng v i all/ both. Trong trư ng h p câu có ñ ng t ñơn thì chúng ñi li n v i nhau: We all go to school now. They both bought the ensurance You all come shopping. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 26 – • Nhưng n u all ho c both ñi v i các ñ i t này d ng câu có tr ñ ng t thì all ho c both s ñ ng sau tr ñ ng t : We will all go to school next week. They have both bought the insurance. • All và Both cũng ph i ñ ng sau ñ ng t to be, trư c tính t We are all ready to go swimming. • Dùng he/she thay th cho các v t nuôi n u chúng ñư c xem là có tính cách, thông minh ho c tình c m (chó, mèo, ng a...) Go and find the cat if where she stays in. Hows your new car? Terrrific, she is running beautifully. • Tên nư c, tên các con tàu ñư c thay th trang tr ng b ng she (ngày nay it dùng). England is an island country and she is governed by a mornach. Titanic was the biggest passenger ship ever built. She could carry as many as 2000 passenger on board.5.2 Complement pronoun (ð i t nhân xưng tân ng ) me us you you him her them itð i t tân ng ñ ng v trí tân ng (ñ ng sau ñ ng t ho c gi i tr khi gi i t ñó mñ u m t m nh ñ m i). B n c n phân bi t rõ ñ i t tân ng v i ñ i t ch ng . Ch nglà ch th c a hành ñ ng (gây ra hành ñ ng), còn tân ng là ñ i tư ng nh n s tác ñ ngc a hành ñ ng.They invited us to the party last night.The teacher gave him a bad grade.I told her a story.The policeman was looking for him.ð ng sau us có th dùng m t danh t s nhi u tr c ti p, gi ng như ñ i v i ñ i t nhânxưng ch ng . The teacher has made a lot of questions for us students.5.3 Possessive pronoun (ð i t s h u) mine ours yours yours his hers theirs Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 27 – itsNgư i ta dùng ñ i t s h u ñ tránh kh i ph i nh c l i tính t s h u + danh t ñã ñc p trư c ñó. Nó có nghĩa: mine = cái c a tôi; yours = cái c a (các) b n; ... Do ñó chúngthay th cho danh t . ð ng bao gi dùng c ñ i t s h u l n danh t . M c dù cách vi tc a his và its ñ i v i tính t s h u và ñ i t s h u là gi ng nhau nhưng b n c n phânbi t rõ hai trư ng h p này.This is my book; that is yours. (yours = your book)Your teacher is the same as his. (his = his teacher)Jill’s dress is green and mine is red. (mine = my dress)Your books are heavy, ours are heavy too. (ours = our books)5.3.1 Possessive adjectives (Tính t s h u) my our your your his her their itsTính t s h u khác v i ñ i t s h u (nêu trên ñây) ch nó b nghĩa cho danh t chkhông thay th cho danh t . G i là tính t s h u vì nó th hi n tính ch t s h u c angư i ho c v t ñ i v i danh t ñi sau nó. Chú ý r ng cũng dùng tính t s h u ñ i v icác b ph n trên cơ th .John is eating his dinner.This is not my book.The cat has injured its foot.The boy broke his arm yesterday.She forgot her homework this morning.My food is cold.5.4 Reflexive pronoun (ð i t ph n thân) myself ourselves yourself yourselves himself herself themselves itself • Dùng ñ di n ñ t ch ng v a là tác nhân gây ra hành ñ ng, v a là tác nhân nh n tác ñ ng c a hành ñ ng ñó. Nó ñ ng ngay ñ ng sau ñ ng t ho c gi i t for, to cu i câu. Jill bought himself a new car. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 28 – Chú ý: “Jill bought him a new car” thì câu có nghĩa khác: “him” = another person. I washed myself He sent the letter to himself. She served herself in the cafeteria. We hurt ourselves playing football John and Mary hurt themselves in a car accident. You can see the difference for yourselves. • Dùng ñ nh n m nh vi c ch ng t làm l y vi c gì, trong trư ng h p này nó ñ ng ngay sau ch ng ho c sau t by. I myself believe that there is no God. She prepared the nine-course meal by herself. John washed the dishes by himself. The students themselves decorated the room. Chú ý: d ng s nhi u self bi n thành selves.6. Tân ng (complement / object) và các v n ñ liênquan6.1 ð ng t dùng làm tân ngKhông ph i b t c ñ ng t nào trong ti ng Anh cũng ñ u ñòi h i tân ng ñ ng sau nó làm t danh t . M t s các ñ ng t l i ñòi h i tân ng sau nó ph i là m t ñ ng t khác.ð ng t dùng làm tân ng ñư c chia làm hai lo i:6.1.1. Lo i 1: ð ng t nguyên th làm tân ng (to + verb) • B ng dư i ñây là nh ng ñ ng t ñòi h i tân ng sau nó là m t ñ ng t nguyên th khác.agree desire hope plan striveattempt expect intend prepare tendclaim fail learn pretend wantdecide forget need refuse wishdemand hesitate offer seemJohn expects to begin studying law next semester.Mary learned to swim when she was very young.The committee decided to postpone the meeting.The president will attempt to reduce inflation rate. • Trong câu ph ñ nh, thêm not vào trư c ñ ng t làm tân ng : John decided not to buy the car.6.1.2. Lo i 2: ð ng t Verb-ing dùng làm tân ng Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 29 – • B ng dư i ñây là nh ng ñ ng t ñòi h i tân ng theo sau nó ph i là m t Verb-ingadmit enjoy suggestappreciate finish consideravoid miss mindcant help postpone recalldelay practice riskdeny quit repeatresist resume resentJohn admitted stealing the jewels.We enjoyed seeing them again after so many years.You shouldn’t risk entering that building in its present condition.He was considering buying a new car until the prices went up.The Coast Guard has reported seeing another ship in the Florida Straits. • Trong câu ph ñ nh, thêm not vào trư c Verb-ing. John regretted not buying the car. • Lưu ý r ng trong b ng này có m u ñ ng t cant help doing/ but do smt có nghĩa ‘không th ñ ng ñư c ph i làm gì’ With such good oranges, we cant help buying two kilos at a time.6.1.3 B ng dư i ñây là nh ng ñ ng t mà tân ng sau nó có th là m t ñ ng tnguyên th ho c m t verb-ing mà ng nghĩa không thay ñ i.begin continue hate love startcant stand dread like prefer try He started to study after dinner = he started studying after dinner.Lưu ý r ng trong b ng này có m t ñ ng t cant stand to do/doing smt: không th ch uñ ng ñư c khi ph i làm gì. He cant stand to wait (waiting) such a long time.6.1.4 B n ñ ng t ñ c bi tðó là nh ng ñ ng t mà ng nghĩa c a chúng s ñ i khác hoàn toàn khi tân ng sau nó làm t ñ ng t nguyên th ho c verb-ing.1a) Stop to do smt: d ng l i ñ làm gì He stoped to smoke = Anh ta d ng l i ñ hút thu c.1b) Stop doing smt: d ng làm vi c gì He stoped smoking = Anh ta ñã b thu c.2a) Remember to do smt: Nh s ph i làm gì Remember to send this letter. = Hãy nh g i b c thư này nhé. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 30 –2b) Remember doing smt: Nh là ñã làm gì I remember locking the door before leaving, but now I cant find the key.ð c bi t nó thư ng ñư c dùng v i m u câu: S + still remember + V-ing : V n còn nh làñã... I still remember buying the first motorbike3a) Forget to do smt: quên s ph i làm gì I forgot to pickup my child after school = Tôi quên không ñón con.3b) Forget doing smt: (quên là ñã làm gì). ð c bi t nó thư ng ñư c dùng v i m u câu S+ will never forget + V-ing: s không bao gi quên ñư c là ñã ... She will never forget meeting the Queen = Cô y không bao gi quên l n g p Nhoàng4a) Regret to do smt: L y làm ti c vì ph i làm gì (thư ng dùng khi báo tin x u) We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceledbecause of the bad weather.4b) Regret doing smt: L y làm ti c vì ñã làm gì He regrets leaving school early. Its the biggest mistake in his life.6.1.5 ð ng t ñ ng sau gi i tT t c các ñ ng t ñ ng ngay sau gi i t ñ u ph i d ng V-ing.6.1.5.1 Verb + preposition + verb-ingSau ñây là b ng các ñ ng t có gi i t theo sau, vì v y các ñ ng t khác ñi sau ñ ng tnày ph i dùng d ng verb-ing. Verb + prepositions + V-ingapprove of give up rely on worry abountbe better of insist on succeed in object tocount on keep on think about look forward todepend on put off think of confess toJohn gave up smoking because of his doctor’s advice.He insisted on taking the bus instead of the plane.Hery is thinking of going to France next year.Fred confessed to stealing the jewelsChú ý r ng 3 ñ ng t cu i cùng trong b ng trên, có gi i t to ñi sau ñ ng t . ðó là gi it ch không ph i là to trong ñ ng t nguyên th (to do st), nên theo sau nó ph i là m tverb-ing ch không ph i là m t verb nguyên th .We are not looking forward to going back to school.Jill objected to receiving the new position.He confessed to causing the fire.6.1.5.2 Adjective + preposition + verb-ing: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 31 – Adjective + prepositions + V-ingaccustomed to intent on capable of successful inafraid of interested in fond of tired ofMitch is afraid of getting married now.We are accustomed to sleeping late on weekends.I am fond of dancing.We are interested in seeing this film.6.1.5.3 Noun + preposition + verb-ing: Noun + prepositions + V-ingchoice of intention of possibility of (method of)excuse for method for reason forThere is no reason for leaving this early.George has no excuse for droping out of school.There is a possibility of acquiring this property at a good price.He has developed a method for evaluating this problem.Các trư ng h p khác:Trong các trư ng h p khác, ñ ng t ñi sau gi i t cũng ph i d ng verb-ing. After leaving the party, he drove home. He should have stayed in New York instead of moving to Maine.6.1.6 ð ng t ñi sau tính t :Nói chung, n u ñ ng t ñi ngay sau tính t (không có gi i t ) thì ñư c dùng d ngnguyên th . Nh ng tính t ñó bao g m.anxious eager pleased usualboring easy prepared commondangerous good ready difficulthard strange ableIt is dangerous to drive in this weather.Mike is anxious to see his family.We are ready to leave now.It is difficult to pass this test.Chú ý: able và capable có nghĩa như nhau nhưng cách dùng khác nhau: (able/ unable) to do smt = (capable/ incapable) of doing smt.6.2 ð i t ñ ng trư c ñ ng t nguyên th ho c V-ing trong tân ng Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 32 –6.2.1 Trư ng h p tân ng là ñ ng t nguyên thTrong trư ng h p tân ng là ñ ng t nguyên th (lo i 1) thì b t c danh t hay ñ i t nàotr c ti p ñ ng trư c nó cũng ph i d ng tân ng (complement form). Joe asked her to call him. S + V + {pronoun/ noun in complement form} + [to + verb] ...Sau ñây là m t s ñ ng t ñòi h i tân ng là m t ñ ng t nguyên th có ñ i t làm tânng gián ti p.allow convince invite persuade remindask expect order prepare urgebeg instruct permit promise wantWe ordered him to appear in court.I urge you to reconsider your decision.They were trying to persuade him to change his mind.The teacher permitted them to turn their assignments in late.You should prepare your son to take this examination.6.2.2 Trư ng h p tân ng là V-ingTrong trư ng h p tân ng là m t V- ing thì ñ i t /danh t ph i d ng s h u. Subject + verb + {pronoun/ noun}(possessive form) + verb-ing...We understand your not being able to stay longer.We object to their calling at this hour.He regrets her leaving.We are looking forward to their comming next year.We don’t approve of John’s buying this house.We resent the teacher’s not announcing the test sooner.7. M t s ñ ng t ñ c bi t (need, dare, to be, get)7.1 Need7.1.1 Need dùng như m t ñ ng t thư ng:a) ð ng t ñi sau need ch d ng nguyên th khi ch ng là m t v t th s ng: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 33 –My friend needs to learn Spanish.He will need to drive alone tonight.John needs to paint his house.b) ð ng t ñi sau need ph i d ng verb-ing ho c d ng b ñ ng n u ch ng không ph ilà v t th s ng.The grass needs cutting OR The grass needs to be cut.The telivision needs repairing OR The TV needs to be repaired.Your thesis needs rewriting OR Your thesis needs to be rewritten.Chú ý: need + noun = to be in need of + nounJill is in need of money. = Jill needs money.The roof is in need of repair. = The roof needs repairing.Want và Require cũng ñôi khi ñư c dùng theo m u câu này nhưng không ph bi n:Your hair wants cuttingAll cars require servicing regularly7.1.2 Need dùng như m t tr ñ ng tCh dùng th nghi v n ho c ph ñ nh th i hi n t i. Ngôi th ba s ít không có "s" t ncùng. Không dùng v i tr ñ ng t to do. Sau need (tr ñ ng t ) là m t ñ ng t b to: We neednt reserve seats - there will be plenty of rooms. Need I fill out the form? • Thư ng dùng sau các t như if/ whether/ only/ scarcely/ hardly/ no one I wonder if I need fill out the form. This is the only form you need fill out. • Needn t + have + P2 : L ra không c n ph i You neednt have come so early - only waste your time. • Neednt = không c n ph i; trong khi mustnt = không ñư c phép. You needn’t apply for a visa to visit France if you hold a EU passport, but if you are not an EU citizen, you mustn’t unless you have a visa.7.2 Dare (dám)7.2.1 Dùng như m t n i ñ ng tKhông dùng th kh ng ñ nh, ch dùng th nghi v n và ph ñ nh. Did they dare (to) do such a thing? = Dared they do such a thing? (H dám làm như Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 34 –v y sao?) He didnt dare (to) say anything = He dared not say anything. (Anh ta không dám nóigì.) • Dare không ñư c dùng th kh ng ñ nh ngo i tr thành ng I dare say/ I daresay v i 2 nghĩa sau: Tôi cho r ng: I dare say there is a restaurant at the end of the train. Tôi th a nh n là: I daresay you are right. • How dare/ dared + S + Verb in simple form: Sao ... dám (t s gi n gi ) How dared you open my letter: Sao mày dám m thư c a tao.7.2.2 Dùng như m t ngo i ñ ng tMang nghĩa “thách th c”: Dare sb to do smt = Thách ai làm gì They dare the boy to swim across the river in such a cold weather. I dare you to touch my toes = Tao thách mày dám ñ ng ñ n m t s i lông c a tao.7.3 Cách s d ng to be trong m t s trư ng h p • To be of + noun = to have: có (dùng ñ ch tính ch t ho c tình c m) Mary is of a gentle nature = Mary có m t b n ch t t t . • To be of + noun: Nh n m nh cho danh t ñ ng ñ ng sau The newly-opened restaurant is of ( ngay) the Leceister Square. • To be + to + verb: là d ng c u t o ñ c bi t, s d ng trong trư ng h p: - ð truy n ñ t các m nh l nh ho c các ch d n t ngôi th nh t qua ngôi th hai ñ n ngôi th ba. No one is to leave this building without the permission of the police. - Dùng v i m nh ñ if khi m nh ñ chính di n ñ t m t câu ñi u ki n: M t ñi u ph i x y ra trư c n u mu n m t ñi u khác x y ra. (N u mu n... thì ph i..) If we are to get there by lunch time we had better hurry. Something must be done quickly if the endangered birds are to be saved. He knew he would have to work hard if he was to pass his exam - ðư c dùng ñ thông báo nh ng yêu c u xin ch d n: He asked the air traffic control where he was to land. - ðư c dùng khá ph bi n ñ truy n ñ t m t d ñ nh, m t s s p ñ t, ñ c bi t khi nó là chính th c. She is to get married next month. The expedition is to start in a week. We are to get a ten percent wage rise in June. - C u trúc này thông d ng trên báo chí, khi là t a ñ báo thì to be ñư c b ñi. The Primer Minister (is) to make a statement tomorrow. • were + S + to + verb = if + S + were + to + verb = th n u (m t gi thuy t) Were I to tell you that he passed his exams, would you believe me. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 35 – • was/ were + to + verb: ð di n ñ t ý tư ng v m t s m nh ñã ñ nh s n They said goodbye without knowing that they were never to meet again. Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were to be died (have been destined to die) in office. • to be about to + verb = near future (s p s a) They are about to leave. • Be + adj ... (m ñ u cho m t ng ) = t ra... Be careless in a national park where there are bears around and the result are likely to be tragical indeed. • Be + subject + noun/ noun phrase/ adjective = cho dù là ... Societies have found various methods to support and train their artists, be it the Renaissance system of royal support of the sculptors and painters of the period or the Japanese tradition of passing artistic knowledge from father to son. ( các xã h i ñ u tìm th y m t s phương pháp h tr và ñào t o các ngh s , cho dù là h th ng h tr các nhà ñiêu kh c và ho s c a các hoàng gia th i kỳ Ph c hưng hay phương pháp truy n th hi u bi t ngh thu t t cha sang con theo truy n th ng Nh t B n) To have technique is to possess the physical expertise to perform whatever steps a given work may contain, be they simple or complex. (Có ñư c k thu t là s có ñư c s ñiêu luy n ñ th c hi n b t kỳ thao tác nào mà m t công vi c ñòi h i, cho dù là chúng ñơn gi n hay ph c t p)7.4 Cách s d ng to get trong m t s trư ng h p:7.4.1. To get + P2get washed/ dressed/ prepared/ lost/ drowned/ engaged/ married/ divorced.Ch vi c ch ng t làm l y m t vi c gì ho c tình hu ng mà ch ng ñang g p ph i. You will have 5 minutes to get dressed.(Em có 5 phút ñ m c qu n áo) He got lost in old Market Street yesterday. (tình hu ng b l c ñư ng)Tuy t nhiên không ñư c l n trư ng h p này v i d ng b ñ ng.7.4.2. Get + V-ing = Start + V-ing: B t ñ u làm gì Wed better get moving, its late.7.4.3. Get sb/smt +V-ing: Làm cho ai/ cái gì b t ñ u.Please get him talking about the main task. (Làm ơn b o anh ta hãy b t ñ u ñi vào v n ñchính)When we get the heater running, the whole car will start to warm up. (Khi chúng ta chomáy sư i b t ñ u ch y..)7.4.4. Get + to + verb Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 36 –- Tìm ñư c cách. We could get to enter the stadium without tickets.(Chúng tôi ñã tìm ñư c cách l tvào...)- Có cơ may When do I get to have a promotion? (Khi nào tôi có cơ may ñư c tăng lương ñây?)- ðư c phép At last we got to meet the general director. (Cu i cùng thì r i chúng tôi cũng ñư cphép g p t ng ñ o di n)7.4.5. Get + to + Verb (v hành ñ ng) = Come + to + Verb (v nh n th c) =Gradually = d n d nWe will get to speak English more easily as time goes by.He comes to understand that learning English is not much difficult.8. Câu h iTi ng Anh có nhi u lo i câu h i có nh ng ch c năng và m c ñích khác nhau. Trong câuh i, tr ñ ng t ho c ñ ng t be bao gi cũng ñ ng trư c ch ng . N u không có trñ ng t ho c ñ ng t be, ta ph i dùng d ng th c do, does, did như m t tr ñ ng t ñthay th . Sau các ñ ng t ho c tr ñ ng t ñó, ph i dùng ñ ng chính t d ng nguyênth không có to. Th i và th c a câu h i ch ñư c chia b i tr ñ ng t , ch không ph iñ ng t chính.8.1 Câu h i Yes/ NoS dĩ ta g i là như v y vì khi tr l i, dùng Yes/No. Nh r ng khi tr l i: - Yes + Positive verb - No + Negative verb.(không ñư c tr l i theo ki u câu ti ng Vi t)Isnt Mary going to school today?Was Mark sick yesterday?Have you seen this movie before?Will the committe decide on the proposal today?Dont you still want to use the telephone?Did you go to class yesterday?Doesnt Ted like this picture? Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 37 –8.2 Câu h i l y thông tin (information question)ð i v i lo i câu h i này, câu tr l i không th ñơn gi n là yes hay no mà ph i có thêmthông tin. Chúng thư ng dùng các t nghi v n, chia làm 3 lo i sau:8.2.1 Who ho c What: câu h i ch ngðây là câu h i khi mu n bi t ch ng hay ch th c a hành ñ ng.Something happened lastnight => What happened last night?Someone opened the door. => Who opened the door?Chú ý các câu sau ñây là sai ng pháp: Who did open the door? (SAI) What did happen lastnight? (SAI)8.2.2 Whom ho c What: câu h i tân ngðây là các câu h i dùng khi mu n bi t tân ng hay ñ i tư ng tác ñ ng c a hành ñ ngNh r ng trong ti ng Anh vi t chính t c b t bu c ph i dùng whom m c dù trong ti ngAnh nói có th dùng who thay cho whom trong m u câu trên. George bought something at the store. => What did George buy at the store? Ana knows someone from UK. => Whom does Ana know from UK?8.2.3 When, Where, How và Why: Câu h i b ngDùng khi mu n bi t nơi ch n, th i gian, lý do, cách th c c a hành ñ ng.How did Maria get to school today?When did he move to London? Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 38 –Why did she leave so early?Where has Ted gone?When will she come back?Chú ý tránh nh m l n v i các câu sai như ví d ph n 8.2.18.3 Câu h i ph c (embedded question)Là câu ho c câu h i ch a trong nó m t câu h i khác. Câu có hai thành ph n n i v i nhaub ng m t t nghi v n (question word). ð ng t m nh ñ th hai (m nh ñ nghi v n)ph i ñi sau và chia theo ch ng , không ñư c ñ o v trí như câu h i ñ c l p. S + V (phrase) + question word + S + VThe authorities cant figure out why the plane landed at the wrong airport.We haven’t assertained where the meeting will take place. • Trong trư ng h p câu h i ph c là m t câu h i, áp d ng m u câu sau: auxiliary + S + V + question word + S + VDo you know where he went?Could you tell me what time it is? • Question word có th là m t t , cũng có th là m t c m t như: whose + noun, how many, how much, how long, how often, what time, what kind.I have no idea how long the interview will take.Do you know how often the bus run at night?Can you tell me how far the museum is from the store?I’ll tell you what kind of ice-cream tastes best.The teacher asked us whose book was on his desk.8.4 Câu h i ñuôi (tag questions)Trong câu h i ñuôi, ngư i ñ t câu h i ñưa ra m t m nh ñ (m nh ñ chính) nhưng khônghoàn toàn ch c ch n v tính ñúng / sai c a m nh ñ ñó, do v y h dùng câu h i d ng nàyñ ki m ch ng v m nh ñ ñưa ra.He should stay in bed, shouldnt he? (Anh y nên yên trên giư ng, có ph i không?)She has been studying English for two years, hasnt she?There are only twenty-eight days in February, aren’t there?It’s raining now, isn’t it? (Tr i v n còn mưa, ph i không?)You and I talked with the professor yesterday, didn’t we?You won’t be leaving for now, will you?Jill and Joe haven’t been to VN, have they? Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 39 –Câu h i ñuôi chia làm hai thành ph n tách bi t nhau b i d u ph y theo quy t c sau: • S d ng tr ñ ng t gi ng như m nh ñ chính ñ làm ph n ñuôi câu h i. N u không có tr ñ ng t thì dùng do, does, did ñ thay th . • N u m nh ñ chính th kh ng ñ nh thì ph n ñuôi th ph ñ nh và ngư c l i. • Th i c a ñ ng t ñuôi ph i theo th i c a ñ ng t m nh ñ chính. • Ch ng c a m nh ñ chính và c a ph n ñôi là gi ng nhau. ð i t ph n ñuôi luôn ph i ñ d ng ch ng (in subject form) • Ph n ñuôi n u d ng ph ñ nh thì thư ng ñư c rút g n (n’t). N u không rút g n thì ph i theo th t : auxiliary + subject + not? (He saw it yesterday, did he not?) • ð ng t have có th là ñ ng t chính, cũng có th là tr ñ ng t . Khi nó là ñ ng t chính c a m nh ñ trong ti ng Anh M thì ph n ñuôi ph i dùng tr ñ ng t do, does ho c did. Tuy nhiên, trong ti ng Anh Anh thì b n có th dùng chính have như m t tr ñ ng t trong trư ng h p này. Khi b n thi TOEFL là kỳ thi ki m tra ti ng Anh M , b n ph i chú ý ñ kh i b m t ñi m. You have two children, haven’t you? (British English: OK, TOEFL: NOT) You have two children, dont you? (Correct in American English) • There is, there are và it is là các ch ng gi nên ph n ñuôi ñư c phép dùng l i there ho c it gi ng như trư ng h p ñ i t làm ch ng .9. L i nói ph h a9.1 Ph ho câu kh ng ñ nhKhi mu n nói m t ngư i ho c v t nào ñó làm m t vi c gì ñó và m t ngư i, v t khác cũnglàm m t vi c như v y, ngư i ta dùng so ho c too. ð tránh ph i l p l i các t c a câutrư c (m nh ñ chính), ngư i ta dùng liên t and và thêm m t câu ñơn gi n (m nh ñph ) có s d ng so ho c too. Ý nghĩa c a hai t này có nghĩa là “cũng th ”.John went to the mountains on his vacation, and we did too.John went to the mountains on his vacation, and so did we.I will be in VN in May, and they will too.I will be in VN in May, and so will they.He has seen her play, and the girls have too.He has seen her play, and so have the girls.We are going to the movie tonight, and he is too.We are going to the movie tonight, and so is he.She will wear a custome to the party, and we will too.She will wear a custome to the party, and so will we.Picaso was a famous painter, and Rubens was too.Picaso was a famous painter, and so was Rubens. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 40 –Tuỳ theo t nào ñư c dùng mà c u trúc câu có s thay ñ i: 1. Khi trong m nh ñ chính có ñ ng t be b t c th i nào thì trong m nh ñ ph cũng dùng t be th i ñó.I am happy, and you are too.I am happy, and so are you. 2. Khi trong m nh ñ chính có m t c m tr ñ ng t + ñ ng t , ví d will go, should do, has done, have written, must consider, ... thì các tr ñ ng t trong m nh ñ ñó ñư c dùng l i trong m nh ñ ph .They will work in the lab tomorrow, and you will too.They will work in the lab tomorrow, and so will you. 3. Khi trong m nh ñ chính không ph i là ñ ng t be, cũng không có tr ñ ng t , b n ph i dùng các t do, does, did làm tr ñ ng t thay th . Th i và th c a tr ñ ng t này ph i chia theo ch ng c a m nh ñ ph .Jane goes to that school, and my sister does too.Jane goes to that school, and so does my sister.9.2 Ph ho câu ph ñ nhCũng gi ng như too và so trong câu kh ng ñ nh, ñ ph ho m t câu ph ñ nh, ngư i tadùng either ho c neither. Hai t này có nghĩa “cũng không”. Ba quy t c ñ i v i tr ñ ngt , ñ ng t be ho c do, does, did cũng ñư c áp d ng gi ng như trên. Ta cũng có th góig n 3 quy t c ñó vào m t công th c như sau: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 41 –I didnt see Mary this morning, and John didnt eitherI didnt see Mary this morning, and neither did John.She won’t be going to the conference, and her friends won’t either.She won’t be going to the conference, and neither will her friends.John hasn’t seen the new movie yet, and I haven’t either.John hasn’t seen the new movie yet, and neither have I.10. Câu ph ñ nh (negation)ð t o câu ph ñ nh ñ t not sau tr ñ ng t ho c ñ ng t be . N u không có tr ñ ng tho c ñ ng t be thì dùng d ng th c thích h p c a do, does ho c did ñ thay th .John is rich => John is not rich.Mark has seen Bill => Mark has not seen BillMary can swim => Mary cannot swim.I went to the store yesterday => I did not go to the store yesterday.Mark likes spinach => Mark doesn’t like spinach.I want to leave now => I don’t want to leave now.10.1 Some/any:ð t any ñ ng trư c danh t làm v ng s nh n m nh câu ph ñ nh. Cũng có th nh nm nh m t câu ph ñ nh b ng cách dùng no + danh t ho c a single + danh t s ít. John has some money => John doesn’t have any money. He sold some magazines yesterday => He didnt sell a single magazine yesterday. = He sold no magazine yesterday.10.2 M t s các câu h i d ng ph ñ nh l i mang ý nghĩa khác (khôngdùng d u ?):- Nh n m nh cho s kh ng ñ nh c a ngư i nói. Shouldn t you put on your hat, too! : Th thì anh cũng ñ i luôn mũ vào ñi. Didnt you say that you would come to the party tonight: Th anh ñã ch ng nói làanh ñi d ti c t i nay hay sao.- Dùng ñ tán dương Wasn t the weather wonderful yesterday: Th i ti t hôm qua ñ p tuy t v i. Wouldnt it be nice if we didnt have to work on Friday. Th t là tuy t v i khi chúng ta không ph i làm vi c ngày th 6.10.3 Hai l n ph ñ nh Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 42 –Negative + Negative = Positive (Mang ý nghĩa nh n m nh) Its unbelieveable he is not rich. (Ch ng ai có th tin ñư c là anh ta l i không giàucó.)10.4 Ph ñ nh k t h p v i so sánhNegative + comparative (more/ less) = superlative (Mang nghĩa so sánh tuy t ñ i) I couldnt agree with you less = I absolutely agree with you. You couldnt have gone to the beach on a better day = Its the best day to go to thebeach.Nhưng ph i h t s c c n th n vì : He couldnt have been more unfriendly when I met him first. = the most unfriendly The surgery couldnt have been more unnecessary. = absolutely unnecessary10.5 C u trúc ph ñ nh song songNegative... even/still less/much less + noun/ verb in simple form: không ... mà l i càngkhông. These students dont like reading novel, much less textbook. Nh ng sinh viên này ch ng thích ñ c ti u thuy t, ch chưa nói ñ n sách giáo khoa. Its unbelieveable how he could have survived such a freefall, much less live to tellabout it on television. Th t không th tin ñư c anh ta l i có th s ng sót sau cú rơi t do ñó, ch ñ ng nóiñ n chuy n lên TV k v nó.10.6 Ph ñ nh không dùng th ph ñ nh c a ñ ng tM t s các phó t trong ti ng Anh mang nghĩa ph ñ nh (negative adverb), khi ñã dùngnó thì trong câu không dùng c u t o ph ñ nh c a ñ ng t n a: Hardly, barely, scarcely = almost nothing/ almost not at all = h u như không. Hardly ever, seldom, rarely = almost never = h u như không bao gi . subject + negative adverb + positive verb subject + to be + negative adverbJohn rarely comes to class on time. (John ch ng m y khi ñ n l p ñúng gi )Tom hardly studied lastnight. (Tôm ch ng h c gì t i qua)She scarcely remembers the accident. (Cô y khó mà nh ñư c v tai n n)We seldom see photos of these animals. (Chúng tôi hi m khi th y nh c a nh ng ñ ngv t này) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 43 –*Lưu ý r ng các phó t này không mang nghĩa ph ñ nh hoàn toàn mà mang nghĩa g nnhư ph ñ nh. ð c bi t là nh ng t như barely và scarcely khi ñi v i nh ng t nhưenough và only ho c nh ng thành ng ch s chính xác. - Do you have enough money for the tution fee? - Only barely. V a ñ .10.7 Th ph ñ nh c a m t s ñ ng t ñ c bi tð i v i nh ng ñ ng t như to think, to believe, to suppose, to imagine + that + sentense.Khi chuy n sang câu ph ñ nh, ph i c u t o ph ñ nh các ñ ng t ñó, không ñư c c ut o ph ñ nh m nh ñ th hai. I dont think you came to class yesterday. (Không dùng: I think you didnt come toclass yesterday) I dont believe she stays at home now.10.8 No matterNo matter + who/what/which/where/when/how + Subject + verb in present: Dù có... ñichăng n a... thì No matter who telephones, say I’m out. Cho dù là ai g i ñ n thì hãy b o là tôi ñi v ng. No matter where you go, you will find Coca-Cola. Cho dù anh có ñi ñ n ñâu, anh cũng s th y nhãn hi u Coca-ColaNo matter who = whoever; No matter what = whatever No matter what (whatever) you say, I won’t believe you. Cho dù anh có nói gì ñi chăng n a, tôi cũng không tin anh.Các c u trúc này có th ñ ng cu i câu mà không c n có m nh ñ theo sau: I will always love you, no matter what.10.9 Cách dùng Not ... at all; at allNot ... at all: Ch ng chút nào. Chúng thư ng ñ ng cu i câu ph ñ nh I didn’t understand anything at all. She was hardly frightened at allAt all còn ñư c dùng trong câu h i, ñ c bi t v i nh ng t như if/ever/any... Do you play poker at all? (Anh có chơi bài poker ñư c ch ?)11. Câu m nh l nhCâu m nh l nh là câu có tính ch t sai khi n nên còn g i là câu c u khi n. M t ngư i ral nh ho c yêu c u cho m t ngư i khác làm m t vi c gì ñó. Nó thư ng theo sau b i tplease. Ch ng c a câu m nh l nh ñư c ng m hi u là you. Luôn dùng d ng th c nguyênth (không có to) c a ñ ng t trong câu m nh l nh. Câu m nh l nh chia làm 2 lo i: Tr cti p và gián ti p. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 44 –11.1 M nh l nh th c tr c ti pClose the doorPlease turn off the light.Open the window.Be quiet.Sau ñây là l i tho i trong m t ño n qu ng cáo bia trên TV: Tên cư p xông vào m t quán bia, rút súng ra chĩa vào m i ngư i và quát: - Give me your jewelry! Don’t move! M t thanh niên t t ti n l i t phía sau, gí m t chai bia Laser l nh vào gáy h n: - Drop your weapon! Tên cư p tư ng sau gáy h n là m t h ng súng li n buông vũ khí ñ u hàng.11.2 M nh l nh gián ti p:D ng th c gián ti p thư ng ñư c dùng v i: to order/ ask/ say/ tell sb to do smt. John asked Jill to turn off the light. Please tell Jaime to leave the room. I ordered him to open the book.11.3 D ng ph ñ nh c a câu m nh l nh d ng ph ñ nh, thêm Don’t vào trư c ñ ng t trong câu tr c ti p (k c ñ ng t be)ho c thêm not vào trư c ñ ng t nguyên th trong câu gián ti p.Don’t move! Or I’ll shoot. (ð ng im, không tao b n)Don’t turn off the light when you go out.Don’t be silly. I’ll come back. (ð ng có ng c th , r i anh s v mà)John asked Jill not to turn off the light.Please tell Jame not to leave the room.I ordered him not to open his book.Chú ý: lets khác let us lets go: mình ñi nào let us go: hãy ñ chúng tôi ñiCâu h i có ñuôi c a lets là shall we Lets go out for dinner, shall we12. Các tr ñ ng t (Modal Auxiliaries)Các tr ñ ng t (còn g i là tr ñ ng t hình thái - xem b ng sau) dùng ñ b nghĩa thêmcho ñ ng t chính v tính ch t, m c ñ , kh năng, hình thái, ... c a hành ñ ng. Chúng tas l n lư t ñ c p ñ n ý nghĩa c a chúng các ph n sau. Do chúng là các tr ñ ng t ,nên không thay th ñư c cho ñ ng t chính (ph i luôn có ñ ng t chính ñi kèm), cũng Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 45 –như không dùng kèm v i các tr ñ ng t khác cùng lo i ho c v i các tr ñ ng t do,does, did. Cũng không dùng ti u t to trư c và sau các tr ñ ng t . Tr ñ ng t hình tháikhông bi n ñ i theo ngôi hay theo s (s ít và s nhi u như nhau, ngôi th nh t, th haihay th ba cũng như nhau). ð ng t chính ñi sau tr ñ ng t cũng không chia (luônd ng nguyên th không có to). present tense past tense will could can might may should (ought to) (had better) shall (had to) must (have to) would (used to)Các t ñ t trong ngo c là các ñ ng t bán hình thái. Chúng có vai trò và ý nghĩa gi ngnhư các tr ñ ng t hình thái nhưng v ng pháp thì không gi ng, b i vì chúng bi n ñ itheo ngôi và s . Ví d v cách dùng tr ñ ng t :I can swim; she can swim, too. (không chia theo ngôi)He can swim. (Không dùng: He cans swim ho c He can swims)They will leave now. (Không dùng: They will leaving now ho c They will can leavenow.)They have to go now.He has to go now. (chia theo ngôi).12.1 Câu ph ñ nh dùng tr ñ ng tTrong câu ph ñ nh, thêm not vào sau tr ñ ng t , trư c ñ ng t chính: John will leave now. => John will not leave now. He can swim => He can not swim.Chú ý khi vi t t t: will not => wont; must not => musnt; would not => wouldnt; couldnot => couldnt; can not => cant.12.2 Câu nghi v n dùng tr ñ ng tTrong câu h i, ñ t tr ñ ng t ñ u câu: John will leave now. =>Will he leave now?Xin nh c l i, tr ñ ng t hình thái luôn ñi v i d ng th c nguyên th không có to c a ñ ngt . Vì v y, sau tr ñ ng t hình thái không bao gi có các d ng [verb-ing], [verb+s], [to +verb] hay th i quá kh c a ñ ng t . Ch có hai cách s d ng tr ñ ng t hình thái:(1) modal + [simple form of verb]: would be, can go, will have, must see, ...(2) modal + have + [verb in past participle]: could have gone, would have been,.. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 46 –T t nhiên trong cách (2), t have chính là ñ ng t nguyên th không có to; không ñư cthay th nó b ng has hay had.13. Câu ñi u ki nCác tr ñ ng t hình thái như will, would, can, could thư ng xu t hi n trong các câu ñi uki n. Các câu ñi u ki n thư ng ch a t if (n u). Có hai lo i câu ñi u ki n là ñi u ki n cóth c và ñi u ki n không có th c.13.1 ði u ki n có th th c hi n ñư c (ñi u ki n có th c hay ñi u ki n d ngI)Câu ñi u ki n có th c là câu mà ngư i nói dùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng ho c m t tìnhhu ng thư ng x y ra (thói quen) ho c s x y ra (trong tương lai) n u ñi u ki n m nhñ u chính ñư c tho mãn. N u nói v tương lai, d ng câu này ñư c s d ng khi nói ñ nm t ñi u ki n có th th c hi n ñư c ho c có th x y ra. TƯƠNG LAI (FUTURE ACTION)If he tries much more, he will improve his English.If I have money, I will buy a new car. THÓI QUEN (HABITUAL) if + S + simple present tense ... + simple present tense ...If the doctor has morning office hours, he visits every patiens in the affternoon.I usually walk to school if I have enough time. M NH L NH (COMMAND) If + S + simple present tense ... + command form of verb + ...If you go to the Post Office, mail this letter for me.Please call me if you hear anything from Jane. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 47 –13.2 ði u ki n không th th c hi n ñư c (ñi u ki n không có th c hay ñi uki n d ng II, III)Câu ñi u ki n không có th c dùng ñ di n t m t hành ñ ng ho c m t tr ng thái s x y raho c ñã có th x y ra n u như tình hu ng ñư c ñ t ra trong câu khác v i th c t ñang x yra ho c ñã x y ra. Câu ñi u ki n không có th c thư ng gây nh m l n vì s th c v ski n mà câu th hi n l i trái ngư c v i cách th hi n c a câu: n u ñ ng t c a câu làkh ng ñ nh thì ý nghĩa th c c a câu l i là ph ñ nh và ngư c l i.If I were rich, I would travel around the world.(I am not rich) (I’m not going to travel around the world)If I hadn’t been in a hurry, I wouldn’t have had an accident.(I was in a hurry) (I had an accident)13.2.1 ði u ki n không có th c hi n t i (d ng II) PRESENT OR FUTURE TIMEIf I had enough money now, I would buy a tourist trip to the moon.He would tell you about it if he were here.If he didn’t speak so quickly, you could understand him.(He speaks very quicky) (You can’t understand him)ð ng t to be ph i chia là were t t c các ngôi.If I were you, I wouldnt go to that movie.13.2.2 ði u ki n không có th c trong quá kh (d ng III) PAST TIMEIf we had known that you were there, we would have written you a letter.(We didn’t know ...) (We didn’t write you a letter)If we hadn’t lost our way, we would have arrived sooner.If he had studied harder for that test, he would have passed it. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 48 –Chú ý r ng cũng có th th hi n m t ñi u ki n không có th c mà không dùng if. Trongtrư ng h p ñó, tr ñ ng t had ñư c ñưa lên ñ u câu, ñ ng trư c ch ng . M nh ñ ñi uki n s ñ ng trư c m nh ñ chính.Had we known that you were there, we would have written you a letter.Had he studied harder for the test, he would have passed it.Lưu ý: Câu ñi u ki n không ph i lúc nào cũng tuân theo qui lu t trên. Trong m t strư ng h p ñ c bi t, m t v c a ñi u ki n là quá kh nhưng v còn l i có th hi n t i(do th i gian qui ñ nh). If she had caught the train, she would be here by now.13.3 Cách s d ng will, would, could, should trong m t s trư ng h pkhácThông thư ng các tr ñ ng t này không ñư c s d ng v i if trong m nh ñ ñi u ki nc a câu ñi u ki n, tuy nhiên v n có m t s ngo i l như sau: • If you (will/would): N u ..... vui lòng. Thư ng ñư c dùng trong các yêu c u l ch s . Would l ch s hơn will. If you will/would wait for a moment, I will go and see if Mr Conner is here. • If + Subject + Will/Would: N u ..... ch u. ð di n ñ t ý t nguy n. If he will listen to me, I can help him. Will còn ñư c dùng theo m u câu này ñ di n ñ t s ngoan c : N u ..... nh t ñ nh, N u ..... c . If you will turn on the music loudly so late tonight, no wonder why your neighbours complain. • If you could: Xin vui lòng. Di n ñ t l ch s 1 yêu c u mà ngư i nói cho r ng ngư i kia s ñ ng ý như là m t l ñương nhiên. If you could open your book, please. • If + Subject + should + ..... + command: Ví ph ng như. Di n ñ t m t tình hu ng dù có th x y ra ñư c song r t khó. If you should find any difficulty in using that TV, please call me. Có th ñ o should lên trên ch ng và b if Should you find any difficulty in using that TV, please call me.13.4 Cách s d ng if trong m t s trư ng h p khác • If... then: N u... thì If she can’t come to us, then we will have to go and see her. • If dùng trong d ng câu suy di n logic (không ph i câu ñi u ki n): ð ng t các m nh ñ di n bi n bình thư ng theo th i gian c a chính nó. If you want to learn a musical instrument, you have to practice. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 49 – If you did not do much maths at school, you will find economics difficult to understand. If that was Marry, why didn’t she stop and say hello. • If... should = If... happen to... = If... should happen to... di n ñ t s không ch c ch n (Xem thêm ph n s d ng should trên) If you should happen to pass a supermarket, perhaps you could get some eggs. (Ng nh mà anh có tình c ghé qua ch có l mua cho em ít tr ng) • If.. was/were to... Di n ñ t ñi u ki n không có th t ho c tư ng tư ng. Nó g n gi ng câu ñi u ki n không có th t hi n t i. If our boss was/were to come in now (= if the boss came in now), we would be in real trouble. What would we do if I was/were to lose my job. Ho c có th di n ñ t m t ý l ch s khi ñưa ra ñ ngh If you were to move your chair a bit, we could all sit down. (N u anh vui lòng d ch gh c a anh ra m t chút thì chúng ta có th cùng ng i ñư c) Note: C u trúc này tuy t ñ i không ñư c dùng v i các ñ ng t tĩnh t i ho c ch tr ng thái tư duy Correct: If I knew her name, I would tell you. Incorrect: If I was/were to know... • If it + to be + not + for: N u không vì, n u không nh vào. Th i hi n t i: If it wasn’t/weren’t for the children, that couple wouldn’t have any thing to talk about. (N u không vì nh ng ñ a con thì v ch ng nhà y ch có chuy n gì mà nói) Th i quá kh : If it hadn’t been for your help, I don’t know what to do. (N u không nh vào s giúp ñ c a anh thì tôi cũng không bi t ph i làm gì ñây). Có th ñ o l i: Had it not been for your help, I don’t know what to to. • Not ñôi khi ñư c thêm vào nh ng ñ ng t sau if ñ bày t s nghi ng , không ch c ch n. (Có nên ... Hay không ...) I wonder if we shouldn’t ask the doctor to look at Mary. • It would... if + subject + would... (s là... n u – không ñư c dùng trong văn vi t) It would be better if they would tell every body in advance. (S là t t hơn n u h k cho m i ngư i t trư c) How would we feel if this would happen to our family. (Ta s c m th y th nào n u ñi u này x y ra ñ i v i gia ñình chúng ta.) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 50 – • If...’d have...’d have: Dùng trong văn nói, không dùng trong văn vi t, di n ñ t ñi u ki n không th x y ra quá kh If I’d have known, I’d have told you. If she’d have recognized him it would have been funny. • If + preposition + noun/verb... (subject + be b lư c b ) If in doubt, ask for help. (= If you are in doubt, ...) If about to go on a long journey, try to have a good nights sleep. (= If you are about to go on... ) • If dùng v i m t s t như any/anything/ever/not ñ di n ñ t ph ñ nh There is little if any good evidence for flying saucers. (There is little evidence, if there is any at all, for flying saucers) (Có r t ít b ng ch ng v ñĩa bay, n u qu là có th c) I’m not angry. If anything, I feel a little surprised. (Tôi không gi n d ñâu. Mà có chăng tôi c m th y hơi ng c nhiên) Cách nói này còn di n ñ t ý ki n ư m th : N u có... I’d say he was more like a father, if anything (Tôi xin nói r ng ông y còn hơn c m t ngư i cha, n u có th nói th .) He seldom if ever travel abroad. (Anh ta ch m y khi ñi ra nư c ngoài) Usually, if not always, we write “cannot” as one word (Thông thư ng, nhưng không ph i là luôn luôn... ) • If + Adjective = although (cho dù là) Nghĩa không m nh b ng although - Dùng ñ di n ñ t quan ñi m riêng ho c v n ñ gì ñó không quan tr ng. His style, if simple, is pleasant to read. (Văn phong c a ông ta, cho dù là ñơn gi n, thì ñ c cũng thú) The profits, if little lower than last year’s, are still extremely wealthy (L i nhu n, cho dù là có th p hơn năm qua m t chút, thì v n là r t l n.) C u trúc này có th thay b ng may..., but His style may be simple, but it is pleasant to read.13.5 Cách s d ng Hope và Wish.Hai ñ ng t này tuy cùng nghĩa nhưng khác nhau v cách s d ng và ng pháp. Hopedùng ñ di n ñ t m t hành ñ ng ho c tình hu ng có th s x y ra ho c có th ñã x y ra,còn wish dùng ñ di n ñ t m t ñi u ch c ch n s không x y ra ho c ch c ch n ñã khôngx y ra. Th i c a m nh ñ sau hope (hi v ng r ng) có th là b t kỳ th i nào. Th i c am nh ñ sau wish b t bu c không ñư c th i hi n t i.We hope that they will come. (We don’t know if they are coming or not)We wish that they could come. (We know they can’t come)We hope that he came there yesterday. (We don’t know if he came there or not.)We wish that he had come there yesterday. (He didn’t come) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 51 –13.5.1 Wish tương lai:That là tuỳ ch n (có ho c không có). Hai ch ng (S) có th gi ng nhau ho c khác nhau. We wish that you could come to the party tonight. (We known you cant come)13.5.2 Wish hi n t i S + wish + (that) + S + simple past tense ...ð ng t m nh ñ sau wish s chia Simple past, to be ph i chia là were t t c cácngôi. I wish that I had enough time to finish my homework.13.5.3 Wish quá khð ng t m nh ñ wish s chia Past perfect ho c could have + P2.I wish that I had washed the clothes yesterday.She wishes that she could have been there.Lưu ý 1: ð ng t m nh ñ sau wish b t bu c ph i d ng ñi u ki n không th th chi n ñư c nhưng ñi u ki n y th i nào l i ph thu c vào chính th i gian c a b n thânm nh ñ ch không ph thu c vào th i c a wish.She wishes that she could have gone earlier yesterday.(Past)He wished that he would come to visit me next week.(Future)The photographer wished we stood clother than we are standing now. (Present).Lưu ý 2: C n phân bi t wish (ư c gì/ mong gì) v i wish mang nghĩa "chúc" trong m ucâu: to wish sb smt I wish you a happy birthday.Lưu ý 3: và phân bi t v i wish mang nghĩa "mu n": Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 52 –wish to do smt (Mu n làm gì) Why do you wish to see the manager I wish to make a complaint.To wish smb to do smt (Mu n ai làm gì) The government does not wish Dr.Jekyll Hyde to accept a professorship at a foreignuniversity.13.6 Cách s d ng as if, as though (c như là, như th là)M nh ñ ñ ng sau hai thành ng này luôn d ng ñi u ki n không th th c hi n ñư c. Cóhai trư ng h p:13.6.1 th i hi n t i:N u ñ ng t m nh ñ trư c chia th i hi n t i ñơn gi n thì ñ ng t m nh ñ sau chia quá kh ñơn gi n. To be ph i chia là were t t c các ngôi.The old lady dresses as if it were winter even in the summer. (Bà c ăn m c c như bâygi là mùa ñông)(It is not winter now)He acts as though he were rich. (Anh ta c làm như th là anh ta giàu có l m)(He is not rich infact)He talks as if he knew everything in the world.13.6.2 Th i quá kh :N u ñ ng t m nh ñ trư c chia quá kh ñơn gi n thì ñ ng t m nh ñ sau chiaquá kh hoàn thành.Jeff looked as though he had seen a ghost. (Trông Jeff như th anh ta v a g p ma)(He didnt see a ghost)She talked about the contest as if she had won the grand prize.Lưu ý: M nh ñ sau as if, as though không ph i lúc nào cũng tuân theo qui lu t trên.Trong m t s trư ng h p, n u ñi u ki n trong câu là có th t ho c theo quan ni m c a Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 53 –ngư i nói, ngư i vi t là có th t thì hai công th c trên không ñư c s d ng. ð ng tm nh ñ sau chúng di n bi n bình thư ng theo m i quan h v i ñ ng t m nh ñ chính. He looks as if he has finished the test.13.7 Cách s d ng used to, (to be/get) used to13.7.1 Used to + Verb:Ch m t thói quen, m t hành ñ ng thư ng xuyên x y ra trong quá kh . S + used to + [verb in simple form] .... When David was young, he used to swim once a day.- Nghi v n: Did + S + used to + verb in simple form Did David used to swim once a day when he was young?- Ph ñ nh: S + didnt + used to + verb in simple form David didn’t used to swim once a day when he was young.13.7.2 To be/ to get used to + V-ing/ Noun: Tr nên quen v i.He is used to swimming every day.He got used to American food.Lưu ý 1: Used to luôn luôn d ng như v y, không thay ñ i theo s , ngôi c a ch nghay th i c a câu. Không ñư c thay th nó b ng use to.Lưu ý 2: Có s khác nhau v nghĩa gi a used to, be used to và get used to. • used to: ch m t thói quen, m t hành ñ ng thư ng xuyên trong quá kh (past time habit): The program director used to write his own letter. • be used to: quen v i vi c ... (be accustomed to) I am used to eating at 7:00 PM • get used to: tr nên quen v i vi c ... (become accustomed to) We got used to cooking our own food when we had to live alone.Lưu ý 3: Có th dùng would thay th cho used to mà ý nghĩa và ng pháp không ñ i. When David was young, he would swim once a day. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 54 –13.8 Cách s d ng would ratherwould rather .... than cũng có nghĩa gi ng như prefer .... to (thích hơn) nhưng ng phápl i không gi ng. ð ng sau would rather b t bu c ph i là m t ñ ng t nguyên th khôngcó to nhưng sau prefer là m t V-ing ho c m t danh t . Khi so sánh hai v , would ratherdùng v i than còn prefer dùng v i to.We would rather die in freedom than live in slavery.I would rather drink Coca than Pepsi.I prefer drinking Coca to drinking Pepsi.I prefer Coca to Pepsi.Cách s d ng would rather ph thu c vào s lư ng ch ng c a câu cũng như th i c acâu.13.8.1 Lo i câu có m t ch ngLo i câu này dùng would rather ... (than) là lo i câu di n t s mong mu n hay ư cmu n c a m t ngư i và chia làm 2 th i:13.8.1.1 Th i hi n t i:Sau would rather là nguyên th b to. N u mu n thành l p th ph ñ nh ñ t not trư cnguyên th và b to. S + would rather + [verb in simple form] ...Jim would rather go to class tomorrow than today.Jim would rather not go to class tomorrow.13.8.1.2 Th i quá kh :ð ng t sau would rather ph i là have + P2, n u mu n thành l p th ph ñ nh ñ t nottrư c have. S + would rather + have + [verb in past participle]Jim would rather have gone to class yesterday than today.Jim would rather not have gone to the class yesterday.13.8.2 Lo i câu có hai ch ngLo i câu này dùng would rather that (ư c gì, mong gì) và dùng trong m t s trư ng h psau:13.8.2.1 Câu c u ki n hi n t i (present subjunctive): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 55 –Là lo i câu ngư i th nh t mu n ngư i th hai làm vi c gì (nhưng làm hay không cònph thu c vào ngư i th hai). Xem thêm v câu c u khi n ph n sau. Trong trư ng h pnày ñ ng t m ng ñ hai ñ d ng nguyên th b to. N u mu n thành l p th ph ñ nhñ t not trư c nguyên th b to. S1 + would rather that + S2 + [verb in simple form] ...I would rather that you call me tomorrow.He would rather that I not take this train.Ng pháp nói ngày nay ñ c bi t là ng pháp M cho phép b that trong c u trúc này màv n gi nguyên hình th c gi ñ nh.13.8.2.2 Câu gi ñ nh ñ i l p v i th c t hi n t ið ng t sau ch ng hai s chia simple past, to be ph i chia là were t t c các ngôi. S1 + would rather that + S2 + [verb in simple past tense] ...Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.(His girlfriend does not work in the same department)Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)N u mu n thành l p th ph ñ nh dùng didnt + verb ho c were not sau ch ng hai.Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.Jane would rather that it were not winter now.13.8.2.3 Câu gi ñ nh trái ngư c v i th c t quá khð ng t sau ch ng hai s chia d ng past perfect. N u mu n thành l p th ph ñ nhdùng hadnt + P2. S1 + would rather that + S2 + past perfect ...Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.(Jill did not go to class yesterday)Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.Lưu ý: Trong văn nói bình thư ng hàng ngày ngư i ta dùng wish thay cho would ratherthat.14. Cách dùng m t s tr ñ ng t hình thái th i hi nt i Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 56 –14.1 Cách s d ng Would + likeð di n ñ t m t cách l ch s l i m i ho c ý mu n gì. Không dùng do you want khi m ingư i khác. Would you like to dance with me? I would like to visit Japan.Trong ti ng Anh c a ngư i Anh, n u ñ di n ñ t s thích thì sau like là m t v-ing. He likes reading novel. (enjoyment)Nhưng ñ di n ñ t s l a ch n ho c thói quen thì sau like là m t ñ ng t nguyên th . Between soccer and tennis, I like to see the former. (choice) When making tea, he usually likes to put some sugar and a slice of lemon in first.(habit)Trong ti ng Anh M thư ng không có s phân bi t này, t t c sau like ñ u là ñ ng tnguyên th có to. • Wouldnt like = không ưa, trong khi dont want = không mu n. - Would you like somemore coffee ? - No, thanks/ No, I dont want any more. (polite) - I wouldnt like (thèm vào) (impolite) • Lưu ý r ng khi like ñư c dùng v i nghĩa "cho là ñúng" ho c "cho là hay/ khôn ngoan" thì bao gi theo sau cũng là m t nguyên th có to (infinitive) She likes the children to play in the garden (She think they are safe playing there) Cô y mu n b n tr con chơi trong vư n cho ch c/ cho an toàn I like to go to the dentist twice a year. Tôi mu n ñ n bác sĩ nha khoa 2 l n/ năm cho ch c • Would like = would care /love/ hate/ prefer + to + verb: khi di n ñ t ñi u ki n cho m t hành ñ ng c th tương lai. - Would you (like/care) to come with me? - Id love to • Would like/ would care for/ would enjoy + Verb-ing khi di n ñ t kh u v , ý thích nói chung c a ch ng . She would like/ would enjoy riding if she could ride better. I wonder if Tom would care for/ would enjoy hang-gliding.14.2 Cách s d ng could/may/might:Ch kh năng có th x y ra hi n t i nhưng ngư i nói không dám ch c. (C 3 tr ñ ng tñ u có giá tr như nhau).It might rain tomorrow.It may rain tomorrow.It could rain tomorrow. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 57 –It will possibly rain tomorrowMaybe it will rain tomorrow.Chú ý maybe là s k t h p c a c may và be nhưng nó là m t t và không ph i là trñ ng t . Nó là m t phó t , có nghĩa như perhap (có l )14.3 Cách s d ng Should:(1) ð di n ñ t m t l i khuyên, s g i ý, s b t bu c (nhưng không m nh).He should study tonight.One should do exercise daily.You should go on a diet.She should see a doctor about her pain.(2) Di n ñ t ngư i nói mong mu n ñi u gì s x y ra. (Expectation)It should rain tomorrow. (I expect it to rain tomorrow)My check should arrive next week. (I expect it to arrive next week)Các c m t had better, ought to, be supposed to ñ u có nghĩa tương ñương và cách dùngtương t v i should trong c hai trư ng h p trên (v i ñi u ki n ñ ng t be trong besupposed to ph i chia th i hi n t i).John ought to study tonight.John is supposed to study tonight.John had better study tonight.14.4 Cách s d ng Must(1) có nghĩa “ph i”: mang nghĩa hoàn toàn b t bu c (m nh hơn should). V i should(nên), nhân v t có th l a ch n có th c hi n hành ñ ng hay không nhưng v i must (ph i),h không có quy n l a ch n. George must call his insurance agent today. A car must have gasoline to run. A pharmacist must keep a record of the prescripton that are filled. (Dư c s ph i gi l i b n sao ñơn thu c ñã ñư c bác s kê - khi bán thu c cho b nhnhân) An attorney must pass an examination before practicing law. (Lu t sư ph i qua m t kỳ ki m tra trư c khi hành ngh )(2) có nghĩa “h n là”, “ch c ñã”: ch m t k t lu n logic d a trên nh ng hi n tư ng ñã x yra. Johns lights are out. He must be asleep. (ðèn phòng John ñã t t. Anh ta ch c ñã ng ) The grass is wet. It must be raining. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 58 –14.5 Cách s d ng have toNgư i ta dùng have to thay cho must v i nghĩa b t bu c (nghĩa 1). Quá kh c a nó là hadto, tương lai là will have to. Chú ý r ng have to không ph i là m t tr ñ ng t nhưng nómang ý nghĩa gi ng như tr ñ ng t hình thái must. We will have to take an exam next week. George has to call his insurance agent today.ð di n ñ t m t nghĩa v trong quá kh , ph i dùng had to ch không ñư c dùng must. George had to call his insurance agent yesterday. Mrs.Kinsey had to pass an examination before she could practice law.Trong câu h i, have to thư ng ñư c dùng thay cho must ñ h i xem b n thân ngư i h ib t bu c ph i làm gì ho c ñ di n ñ t s b t bu c do khách quan ñem l i. - Guest: Do I have to leave a deposit? (Tôi có ph i ñ t c c không) - Receptionist: No, you neednt. But you have to leave your I.D card. Im sorry butthats the way it is.Trong văn nói, ngư i ta dùng have got to, cũng có nghĩa như have to. He has got to go to the office tonight.ð c bi t, dùng ñ nh n m nh các trư ng h p cá bi t: I have to work everyday except Sunday. But I dont have got to work a full day onSaturday.15. Dùng tr ñ ng t ñ di n ñ t tình hu ng quá kh(modal + perfective)15.1 Could, may, might + have + P2 = có l ñãDi n ñ t m t kh năng có th ñã x y ra quá kh song ngư i nói không dám ch c.It may have rained last night, but Im not sure.He could have forgotten the ticket for the concert last night.I didnt hear the telephone ring, I might have been sleeping at that time.The cause of death could have been bacteria.John migh have gone to the movies yesterday.15.2 Should have + P2 = L ra ph i, l ra nênCh m t vi c l ra ñã ph i x y ra trong quá kh nhưng vì lí do nào ñó l i không x y ra.Maria shouldnt have called John last night. (She did call him)John should have gone to the post office this morning.The policeman should have made a report about the burglary.Chúng ta cũng có th dùng c m t was/were supposed to + [verb in simple form] ñ thaycho should + perfective. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 59 –John was supposed to go to the post office this morning.The policeman was supposed to make a report about the burglary. (Anh ta ñã không l pbiên b n v tr m)15.3 Must have + P2 = ch c là ñã, h n là ñãCh m t k t lu n logic d a trên nh ng hi n tư ng có ñã x y ra quá kh (nghĩa 2 c amust ph n trên). Chú ý r ng không bao gi dùng c u trúc này v i nghĩa 1. Ch ñư cdùng had to ho c should + perfective ho c be supposed to khi di n t m t trách nhi mb t bu c quá kh .The grass is wet. It must have rained last night.(It probably rained last night)Jane did very well on the exam. She must have studied hard.I didnt hear you knock, I must have been gardening behind the house16. Cách dùng should trong m t s trư ng h p c thkhác • Di n ñ t k t qu c a m t y u t tư ng tư ng: S If I was asked to work on Sunday I should resign. • Dùng trong m nh ñ có that sau nh ng tính t ch tr ng thái như anxious/ sorry/ concerned/ happy/ delighted...: L y làm ... r ng/ l y làm ...vì Im anxious that she should be well cared for. (Tôi lo l ng r ng li u cô y có ñư c săn sóc t t không) We are sorry that you should feel uncomfortable (Chúng tôi l y làm ti c vì anh th y không ñư c tho i mái) That you should speak to him like that is quite astonishing (Cái cách mà anh nói v i anh y như v y qu là ñáng ng c nhiên). • Dùng v i if/in case ñ ch m t ñi u khó có th x y ra, ngư i ta ñưa ra ý ki n ch ñ phòng ng a. If you should change your mind, please let me know. In case he should have forgotten to go to the airport, nobody will be there to meet her. (Ng nh ông y quên ra sân bay, thì s không có ai ñó ñón cô ta m t) • Dùng sau so that/ in order that ñ ch m c ñích (Thay cho would/ could) He put the cases in the car so that he should be able to make an early start. She repeated the instructions slowly in order that he should understand. • Dùng trong l i yêu c u l ch s I should like to make a phone call, if possible. (tôi xin phép g i ñi n tho i n u tôi có th ) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 60 – • Dùng v i imagine/ say/ think... ñ ñưa ra l i ñ ngh : Thi t tư ng, cho là I should imagine it will take about 3 hours (Tôi thi t tư ng công vi c s t n m t 3 gi ñ ng h ñ y). I should say shes over 40 (Tôi cho là bà ta ñã ngoài 40) • Dùng trong câu h i ñ di n t s nghi ng , thi u ch c ch n How should I know? (Làm sao tôi bi t ñư c kia ch ) Why should he thinks that? (sao nó l i nghĩ như v y ch ) • Dùng v i các ñ i t nghi v n như what/ where/ who ñ di n t s ng c nhiên, thư ng dùng v i "But". I was thinking of going to see John when who should appear but John himself. (Tôi ñang tính là ñ n thăm John thì ngư i xu t hi n l i chính là anh y) What should I find but an enormous spider (Cái mà tôi nhìn th y l i chính là m t con nh n kh ng l )17. Tính t và phó t17.1 Tính tTính t là t ch tính ch t, m c ñ , ph m vi, ... c a m t ngư i ho c v t. Nó b nghĩa chodanh t , ñ i t ho c liên t (linking verb). Nó tr l i cho câu h i What kind? Tính t luônñ ng trư c danh t ñư c b nghĩa: That is my new red car.Tr trư ng h p galore (nhi u, phong phú, d i dào) và general trong tên các cơ quan, cácch c v l n là hai tính t ñ ng sau danh t ñư c b nghĩa: There were errors galore in your final test; UN Secretary General (T ng thư ký Liên h p qu c).Tính t ñ ng sau các ñ i t phi m ch (something, anything, anybody...) It’s something strange. He is somebody quite unknown.Tính t ñư c chia làm 2 lo i là tính t mô t (descriptive adjective) và tính t gi i h n(limiting adjective). Tính t mô t là các tính t ch màu s c, kích c , ch t lư ng c a m tv t hay ngư i. Tính t gi i h n là tính t ch s lư ng, kho ng cách, tính ch t s h u, ...Tính t không thay ñ i theo ngôi và s c a danh t mà nó b nghĩa, tr trư ng h p c athese và those. TÍNH T MÔ TÍNH T GI I H N T beautiful one, two s ñ m large first, second s th t red my, your, his tính ch t s h u interesting this, that, these, ñ i t ch ñ nh Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 61 – important those s lư ng colorful few, many, muchKhi tính t mô t b nghĩa cho m t danh t ñ m ñư c s ít, nó thư ng có m o t a, anho c the ñ ng trư c. a pretty girl, an interesting book, the red dress.Tính t ñi trư c danh t nhưng ñi sau liên t (linking verb – xem ph n sau). Tính t chb nghĩa cho danh t , ñ i t và liên t .N u trong m t c m t có nhi u tính t cùng b nghĩa cho m t danh t thì th t các tínht s như sau: tính t s h u ho c m o t , opinion, size, age, shape, color, origin,material, purpose. Chú ý r ng tính t s h u (my, your, our...) ho c m o t (a, an, the)n u có thì luôn ñi trư c các tính t khác. N u ñã dùng m o t thì không dùng tính t sh u và ngư c l i. Ví d v th t s p x p các tính t : a silly young English man the huge round metal bowl my small red sleeping bagart/poss opinion size age shape color origin material purpose noun a silly young English man the huge round metal bowl my small red sleeping bag17.2 Phó tPhó t b nghĩa cho ñ ng t , cho m t tính t ho c cho m t phó t khác. Nó tr l i chocâu h i How?Rita drank too much. (How much did Rita drink?)I dont play tenis very well. (How well do I play?)He was driving carelessly. (How was he driving?)John is reading carefully. (How is John reading?)She speaks Spanish fluently. (How does she speak Spanish?)Thông thư ng, các tính t mô t có th bi n ñ i thành phó t b ng cách thêm ñuôi -ly vàotính t . He is a careful driver. He always drives carefully. TÍNH T PHÓ T bright brightly careful carefully quiet quietly Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 62 –Tuy nhiên, có m t s tính t không theo quy t c trên:1) M t s tính t ñ c bi t: good => well; hard => hard; fast => fast; ... She is a good singer. She sings very well.2) M t s tính t cũng có t n cùng là ñuôi ly (lovely, friendly) nên ñ thay th cho phó tc a các tính t này, ngư i ta dùng: in a + Adj + way/ manner He is a friendly man. He behaved me in a friendly way.Các t sau cũng là phó t : so, very, almost, soon, often, fast, rather, well, there, too. Cácphó t ñư c chia làm 6 lo i sau:ADVERB OF EXAMPLE TELL USmaner happily, bitterly how something happensdegree totally, completely how much ST happens, often go with an adjectivefrequency nerver, often how often ST happenstime recently, just when things happenplace here, there where things happendisjunctive hopefully, frankly opinion about things happenCác phó t thư ng ñóng vai trò tr ng ng (modifier – xem ph n 1) trong câu. Ngoài racác ng gi i t cũng ñóng vai trò tr ng ng như phó t , chúng bao g m m t gi i t mñ u và danh t ñi sau ñ ch : ñ a ñi m (at home), th i gian (at 5 pm), phương ti n (bytrain), tình hu ng, hành ñ ng (in a very difficult situation). Các c m t này ñ u có ch cnăng và cách s d ng như phó t , cũng có th coi là phó t .V th t , các phó t cùng b nghĩa cho m t ñ ng t thư ng xu t hi n theo th t :maner, palce, time. Nói chung, phó t ch cách th c c a hành ñ ng (maner - cho bi thành ñ ng di n ra như th nào) thư ng liên h ch t ch hơn v i ñ ng t so v i phó t chñ a ñi m (place) và phó t ch ñ a ñi m l i liên k t v i ñ ng t ch t ch hơn phó t chth i gian (time). The old woman sits quietly by the fire for hours.V v trí, các phó t h u như có th xu t hi n b t c ch nào trong câu, nhưng cũng vìth , nó là v n ñ khá ph c t p. V trí c a phó t có th làm thay ñ i ph n nào ý nghĩa c acâu. Chúng ta s xem xét t ng lo i phó t :17.2.1 Adverb of maner:Các phó t và c m phó t ch phương th c c a hành ñ ng có th ñ ng ñ u câu, cu i câuho c gi a câu (thông d ng hơn). Ví d : Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 63 –He angrily slammed the door.He slammed the door angrily.Angrily he slammed the door.Khi ñ ng gi a câu, phó t ñ ng gi a ch ng và ñ ng t chính, nhưng ñ ng sau tr ñ ngt ho c ñ ng t be n u có.Ina had carefully placed the vase on the table.Ina had been carefully arranging the flowers.V trí c a phó t có th làm thay ñ i ý nghĩa c a câu. Xét các câu sau:She answered the question immediately.She immediately answered the question.She answered the question foolishly.She foolishly answered the question.Trong hai câu ñ u, ý nghĩa c a câu không b nh hư ng b i v trí c a phó t , nhưng haicâu sau thì có s khác nhau. Câu 3 cho bi t câu tr l i c a cô ta là ng c ng ch, còn câu 4có nghĩa “Cô y th t ng c ng ch khi tr l i câu h i”. Phó t foolishly khi ñ ng cu i câuthì ch b nghĩa cho ñ ng t answered the question, nhưng khi ñư c ñ t gi a câu l i cóliên h v i ch ng nhi u hơn là v i ñ ng t . Hi n tư ng này cũng x y ra v i các lo iphó t khác. Nghiên c u thêm các ví d sau:John was able to solve this problem without any help.(John có th gi i ñư c bài toán này mà không c n s tr giúp nào)Even John was able to solve this problem without any help.(Ngay c John cũng có th gi i ñư c bài toán này mà ...)John was even able to solve this problem without any help.(John có th th m chí gi i ñư c bài toán này mà ...)John was able to solve even this problem without any help.(John có th gi i ñư c ngay c bài toán này mà không c n ...)John was able to solve this problem even without any help.(John có th gi i ñư c bài toán này mà th m chí không c n t i s tr giúp nào)He completely failed to agree with me.(Anh ta hoàn toàn không ñ ng ý v i tôi)He failed to agree completely with me.(Anh ta không ñ ng ý hoàn toàn v i tôi)Phó t ch cách th c c a hành ñ ng thư ng ch ñ ng gi a câu khi nó là t ñơn (v i ñuôi–ly). Ph n l n các phó t thu c d ng này. Nhưng cũng có m t s phó t là m t c m t ,thư ng b t ñ u b ng with. Khi ñó ph i ñ t nó cu i câu: She was looking through the notes with great interest.Tương t như v y, khi hai phó t ghép song song v i nhau, chúng cũng ph i cu i câu. She angrily called him an idiot. She called him an idiot angrily and loudly. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 64 –17.2.2 Adverb of place:Phó t ch nơi ch n là lo i d nh nh t. Nó luôn xu t hi n cu i câu. I had lunch in the canteen.Trong m t s m u câu ñ o v trí c a ch ng và ñ ng t , nó có th ñ ng ñ u câu: Here is your homework.17.2.3 Adverb of time:Phó t ch th i gian l i ñư c phân làm 2 lo i. Lo i ch th i gian tuy t ñ i (yesterday,tonight, on Sunday, in December...) và lo i ch th i gian tương ñ i (recently, already,...).ð i v i lo i ch th i gian tương ñ i, v trí c a chúng gi ng như ñ i v i phó t ch cáchth c c a hành ñ ng. Ta ch nói ñ n ñây lo i ch th i gian tuy t ñ i. Nó có liên k t y unh t v i ñ ng t trong câu nên có th xu t hi n b t c v trí nào trong câu, mi n saokhông ñ ng gi a ñ ng t và các tr ñ ng t . Tuy nhiên, nó thư ng ñ ng ñ u câu ho ccu i câu. I didnt go cycling yesterday. In 1987 she was working for a bank in Manchester.17.2.4 Adverb of frequency:Phó t ch t n xu t cũng phân làm 2 lo i: t n su t tuy t ñ i (once a week, twice a month,...) và t n xu t tương ñ i (always, nearly always, usually, often, quite often, sometimes,occasionally, hardly ever, never). T n xu t tuy t ñ i ñư c dùng gi ng như phó t ch th igian, thư ng ñ ng ñ u câu ho c cu i câu. T n xu t tương ñ i l i thư ng ñ ng gi a câu,sau ch ng và trư c ñ ng t chính (nhưng sau ñ ng t be) Sally always gets here on time. Fred is sometimes late for class.Các phó t ch t n xu t như: occasionally, sometimes, often... có th ñ ng ñ u câu ho ccu i câu: Things get complicated sometimes. Often I forget where I put things.17.2.5 Disjunctive adverb:Phó t ch quan ñi m, tình c m c a ngư i nói thư ng xu t hi n ñ u câu ho c cu i câusau d u ph y.Thankfully we still had some time to spare.Clearly we will have to think about this again.Frankly my dear, I dont give a damn.We still had some time to spare, thankfully.18. Liên t (linking verb) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 65 –Có m t nhóm các ñ ng t ñ c bi t có ch c năng n i gi a ch ng và v ng tính t .Không gi ng các ñ ng t khác, chúng không th hi n hành ñ ng. Do v y chúng ñư c bnghĩa b i tính t ch không ph i phó t . Ngư i ta g i chúng là liên t (linking verb).ðó là nh ng ñ ng t b ng sau:be become remain stayappear seem sound tastefeel look smellMary feels bad about her test grade.Children become tired quite easily.Lucy looks radiant in her new dress.They were sorry to see us leave.The flower smell sweet.The soup taste good.Liên t có các tính ch t: • Không di n ñ t hành ñ ng mà di n ñ t tr ng thái ho c b n ch t s vi c. • ð ng sau chúng ph i là tính t ch không ph i là phó t . • Không ñư c chia th ti p di n dù dư i b t c th i nào.Be, become, remain còn có th ñ ng trư c m t c m danh t ch không ch tính t :They remained sad even though I tried to cheer them up. (adjective)He remained chairman of the board despite the opposition. (noun)Children often become bored at the meetings. (adjective)She become class president after a long campaign. (noun)Mary will be happy when she hears the good news. (adjective)Ted will be a bridegroom this year. (noun)Feel, look, smell và taste cũng có th là ngo i ñ ng t khi nó có tân ng tr ti p. Trongtrư ng h p ñó, nó tr thành m t ñ ng t mô t hành ñ ng th c s ch không còn là m tlinking verb và do ñó nó ñư c b nghĩa b i phó t ch không ph i tính t . Chúng ñư cphép chia thì ti p di n. Nghiên c u các ví d sau: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 66 –19. Các d ng so sánh c a tính t và phó t19.1 So sánh ngang b ngC u trúc s d ng là as .... as S + V + as + {adj/ adv} + as + {noun/ pronoun}My book is as interesting as yours.His car runs as fast as a race car.John sings as well as his sister.Their house is as big as that one.His job is not as difficult as mine.They are as lucky as we.N u là câu ph ñ nh, as th nh t có th thay b ng so.He is not as tall as his father.He is not so tall as his father.Sau as ph i là m t ñ i t nhân xưng ch ng , không ñư c là m t ñ i t tân ng .Peter is as tall as I. (ðÚNG)Peter is as tall as me. (SAI)Danh t cũng có th ñư c dùng ñ so sánh, nhưng nên nh trư c khi so sánh ph i ñ mb o r ng danh t ñó ph i có các tính t tương ñương. adjectives nouns Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 67 – heavy, light weight wide, narrow width deep, shallow depth long, short length big, small sizeKhi so sánh b ng danh t , s d ng c u trúc sau: S + V + the same + (noun) + as + {noun/ pronoun}My house is as high as his.My house is the same height as his.Chú ý r ng ngư c nghĩa v i the same...as là different from... Không bao gi dùngdifferent than. Sau ñây là m t s ví d khác v so sánh b ng danh t .These trees are the same as those.He speaks the same language as she.Her address is the same as Rita’s.Their teacher is different from ours.She takes the same course as her husband.19.2 So sánh hơn kémTrong lo i so sánh này ngư i ta chia làm hai d ng: tính t và phó t ng n (ch có m tho c hai âm ti t khi phát âm) và tính t , phó t dài (3 âm ti t tr lên). Khi so sánh khôngngang b ng: • ð i v i tính t và phó t ng n ch c n c ng ñuôi -er. (thick – thicker; cold-colder; quiet-quieter) • ð i v i tính t ng n có m t ph âm t n cùng (tr w,x,z) và trư c ñó là m t nguyên âm, ph i g p ñôi ph âm cu i. (big-bigger; red-redder; hot-hotter) • ð i v i tính t , phó t dài, thêm more ho c less trư c tính t ho c phó t ñó (more beautiful; more important; more believable). • ð i v i tính t t n cùng là ph âm+y, ph i ñ i y thành -ier (happy-happier; dry- drier; pretty-prettier). • ð i v i các tính t có h u t -ed, -ful, -ing, -ish, -ous cũng bi n ñ i b ng cách thêm more cho dù chúng là tính t dài hay ng n (more useful, more boring, more cautious) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 68 – • Trư ng h p ñ c bi t: strong-stronger; friendly-friendlier than = more friendly than. • Chú ý khi ñã dùng more thì không dùng h u t -er và ngư c l i. Các ví d sau là SAI: more prettier, more faster, more betterChú ý:1. Ch m t s phó t là có ñuôi –er, bao g m: faster, quicker, sooner, latter.2. Nh dùng d ng th c ch ng c a ñ i t sau than, không ñư c dùng d ng tân ng .Ví d v so sánh không ngang b ng:John’s grades are higher than his sister’s.Today is hotter than yesterday.This chair is more comfortable than the other.He speaks Spanish more fluently than I. (không dùng than me)He visits his family less frequently than she does.This year’s exhibit is less impressive than last year’s.So sánh không ngang b ng có th ñư c nh n m nh b ng cách thêm much ho c far trư cc m t so sánh.A waterlemon is much sweeter than a a lemon.His car is far better than yours.Henry’s watch is far more expensive than mine.That movie we saw last night was much more interesting than the one on TV. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 69 –She dances much more artistically than her predecessor.He speaks English much more rapidly than he does Spanish.Danh t cũng ñư c dùng ñ di n ñ t phép so sánh ngang b ng ho c hơn/kém. Chú ý dùngtính t b nghĩa ñúng v i danh t ñ m ñư c ho c không ñ m ñư c.He earns as much money as his brother.They have as few classes as we.Before payday, I have as little money as my brother.I have more books than she.February has fewer days than March.Their job allows them less fredom than ours does.Khi so sánh m t ngư i/ m t v t v i t t c nh ng ngư i ho c v t khác ph i thêm else sauanything/anybody...He is smarter than anybody else in the class.Lưu ý: • ð ng sau as và than c a các m nh ñ so sánh có th lo i b ch ng n u nó trùng h p v i ch ng th nh t, ñ c bi t là khi ñ ng t sau than và as d ng b ñ ng. Lúc này than và as còn có thêm ch c năng c a m t ñ i t quan h thay th . Their marriage was as stormy as had been expected (Incorrect: as it had been expected). He worries more than was good for him. (Incorrect: than it/what was good for him). • Các tân ng cũng có th b lo i b sau các ñ ng t m nh ñ sau THAN và AS: Don’t lose your passport, as I did last year. (Incorrect: as I did it last year). They sent more than I had ordered. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 70 – (Incorrect: than I had ordered it). She gets her meat from the same butcher as I go to. (Incorrect: as I go to him).19.3 Phép so sánh không h p lýKhi dùng câu so sánh nên nh các ñ i tư ng dùng ñ so sánh ph i tương ñương nhau:ngư i v i ngư i, v t v i v t. Các l i thư ng m c ph i khi s d ng câu so sánh không h plý ñư c chia làm 3 lo i: s h u cách, that of và those of.19.3.1 S h u cách:Incorrect: His drawings are as perfect as his instructor. (Câu này so sánh các b c tranh v i ngư i ch d n)Correct: His drawings are as perfect as his instructor’s. (instructors = instructors drawings)19.3.2 Dùng thêm that of cho danh t s ít:Incorrect: The salary of a professor is higher than a secretary. (Câu này so sánh salary v i secretary)Correct: The salary of a professor is higher than that of a secretary. (that of = the salary of)19.3.3 Dùng thêm those of cho các danh t s nhi u:Incorrect: The duties of a policeman are more dangerous than a teacher . (Câu này so sánh duties v i teacher)Correct: The duties of a policeman are more dangerous than those of a teacher (those of = the duties of)19.4 Các tính t và phó t ñ c bi tM t s ít tính t và phó t có d ng th c so sánh ñ c bi t. Chúng không theo các quy t cnêu trên. Nghiên c u b ng sau: Tính t ho c So sánh hơn kém So sánh nh t tr ng t farther farthest far further furthest little less least few much more most many Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 71 – good better best well bad worse worst badlyI feel much better today than I did last week.He has less time now than he had before.This magainze is better than that one.He acts worse now than ever before.Lưu ý: farther dùng cho kho ng cách; further dùng cho thông tin ho c các trư ng h ptr u tư ng khác.The distance from your house to school is farther than that of mine.If you want further information, please call to the agent.Next year he will come to the U.S for his further education.19.5 So sánh b i sSo sánh b i s là so sánh: b ng n a (half), g p ñôi (twice), g p ba (three times),...Không ñư c s d ng so sánh hơn kém mà s d ng so sánh b ng, khi so sánh ph i xácñ nh danh t là ñ m ñư c hay không ñ m ñư c, vì ñ ng trư c chúng có many/muchThis encyclopedy costs twice as much as the other one.Jerome has half as many records now as I had last year.At the clambake last week, Fred ate three times as many oysters as Bob.Các l i nói: twice that many/twice that much = g p ñôi ng n y... ch ñư c dùng trongkh u ng , không ñư c dùng trong văn vi t. We have expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice asmany as that number).19.6 So sánh képLà lo i so sánh v i c u trúc: Càng... càng... Các Adj/Adv so sánh ph i ñ ng ñ u câu,trư c chúng ph i có The. Dùng m t trong hai m u câu sau ñây ñ so sánh kép: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 72 – The + comparative + S + V + the + comparative + S + VThe hotter it is, the more miserable I feel.(Tr i càng nóng, tôi càng th y khó ch u)The sooner you take your medicince, the better you will feel.(Anh càng u ng thu c s m bao nhiêu, anh càng c m th y d ch u b y nhiêu)The bigger they are, the faster they fall.(Chúng càng to bao nhiêu thì càng rơi nhanh b y nhiêu) The more + S + V + the + comparative + S + VThe more you study, the smarter you will become.(Càng h c, anh càng thông minh hơn)The more I look into your eyes, the more I love you.(Càng nhìn vào m t em, anh càng yêu em hơn)Sau The more v th nh t có th thêm that nhưng không m u câu này không ph bi n.The more (that) you study, the smarter you will become.Trong trư ng h p n u c hai v ñ u có ch ng gi it is thì có th b chúng ñiThe shorter (it is), the better (it is).Ho c n u c hai v ñ u dùng to be thì b ñiThe closer to the Earth’s pole (is), the greater the gravitational force (is).Các cách nói: all the better (càng t t hơn), all the more (càng... hơn), not... any themore... (ch ng... hơn... tí nào), none the more... (ch ng chút nào) dùng ñ nh n m nh chocác tính t ho c phó t ñư c ñem ra so sánh. Nó ch ñư c dùng v i các tính t tr u tư ngvà dùng trong văn nói:Sunday mornings were nice. I enjoyed them all the more because Sue used to come roundto breakfast.He didn’t seem to be any the worse for his experience.He explained it all carefully, but I was still none the wiser.C u trúc này không dùng cho các tính t c th :Those pills have made him all the slimmer. (SAI)19.7 C u trúc No sooner... than (V a m i ... thì ñã...) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 73 –Ch dùng cho th i quá kh và th i hi n t i, không dùng cho th i tương lai. No soonerñ ng ñ u m t m nh ñ , theo sau nó là m t tr ñ ng t ñ o lên trư c ch ng ñ nh nm nh, than ñ ng ñ u m nh ñ còn l i: No sooner + auxiliary + S + V + than + S + VNo sooner had we started out for California than it started to rain.M t ví d th i hi n t i (will ñư c l y sang dùng cho hi n t i)No sooner will he arrive than he will want to leave.Lưu ý: No longer có nghĩa là not anymore. Không dùng c u trúc not longer cho các câucó ý nghĩa không còn ... n a.He no longer studies at the university.(He does not study at the university anymore.) S + no longer + Positive Verb19.8 So sánh hơn kém không dùng than (gi a 2 ñ i tư ng)Khi so sánh hơn kém gi a 2 ngư i ho c 2 v t mà không dùng than, mu n nói ñ i tư ngnào ñó là t t hơn, gi i hơn, ñ p hơn,... thì trư c adj và adv so sánh ph i có the. Chú ýphân bi t trư ng h p này v i trư ng h p so sánh b c nh t dư i ñây (khi có 3 ñ i tư ngtr lên). Trong câu thư ng có c m t of the two + noun, nó có th ñ ng ñ u ho c cu icâu.Harvey is the smarter of the two boys.Of the two shirts, this one is the prettier.Pealse give me the smaller of the two cakes.Of the two books, this one is the more interesting.19.9 So sánh b c nh t (t 3 ñ i tư ng tr lên)Dùng khi so sánh 3 ngư i ho c 3 v t tr lên, m t trong s ñó là ưu vi t nh t so v i cácñ i tư ng còn l i v m t m t nào ñó. ð bi n tính t và phó t thành d ng so sánh b cnh t, áp d ng quy t c sau: • ð i v i tính t và phó t ng n: thêm ñuôi -est. • ð i v i tính t và phó t dài: dùng most ho c least. • Trư c tính t ho c phó t so sánh ph i có the. • Dùng gi i t in v i danh t s ít ñ m ñư c. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 74 – • Dùng gi i t of v i danh t s nhi u ñ m ñư c.John is the tallest boy in the family.Deana is the shortest of the three sisters.These shoes are the least expensive of all.Of the three shirts, this one is the prettiest.Sau c m t One of the + so sánh b c nh t + noun ph i ñ m b o ch c ch n r ng nounph i là s nhi u, và ñ ng t ph i chia s ít.One of the greatest tennis players in the world is Johnson.Kuwait is one of the biggest oil producers in the world.Các phó t thư ng không có các h u t -er ho c –est. Chúng ñư c chuy n sang d ng sosánh tương ñ i b ng cách thêm more ho c less; sang d ng so sánh tuy t ñ i b ng cáchthêm most ho c least phía trư c chúng.Sal drove more cautiously than Bob.Joe dances more gracefully than his partner.That child behaves most carelessly of all.M t s các tính t ho c phó t mang tính tuy t ñ i thì không ñư c dùng so sánh b c nh t,h n ch dùng so sánh hơn kém, n u bu c ph i dùng thì b more, chúng g m: unique/extreme/ perfect/ supreme/ top/ absolute/prime/ primaryHis drawings are perfect than mine.20. Danh t dùng làm tính tTrong ti ng Anh có nhi u trư ng h p m t danh t ñ ng trư c m t danh t khác làmnhi m v c a m t tính t (a wool coat, a gold watch, a history teacher). Danh t ñi trư ccó vai trò c a m t tính t , b nghĩa cho danh t ñi sau. Các danh t ñóng vai trò c a tínht luôn luôn d ng s ít, cho dù danh t ñư c chúng b nghĩa có th d ng s nhi u (trm t vài trư ng h p cá bi t: a sports car, small-claims court, a no-frills store...). Các liênk t s ñ m – danh t (number-noun) luôn ñư c ngăn cách b i d u g ch n i.We took a five-week tour.(We took a tour that lasted five weeks)He has a two-year subscription to that magazine.(His subscription to that magazine is for two years) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 75 –These are twenty-dollar shoes.(These shoes cost twenty dollars.)20.1 Khi nào dùng danh t làm tính t , khi nào dùng tính t c a danh tñó?Trong m t s trư ng h p n u dùng danh t làm tính t thì nó mang nghĩa ñen: A gold watch = a watch made of gold.Nhưng n u dùng tính t thì nó mang nghĩa bóng: A golden opportunity = a chance that it is very rare and precious (quí giá).Không ñư c dùng tính t ñ b nghĩa cho danh t khi nó ch tính ch t ngh nghi p ho cn i dung, khi ñó ph i dùng danh t ñ ñóng vai trò tính t : a mathematics teacher, a biology book21. Cách dùng EnoughEnough thay ñ i v trí theo t lo i c a t mà nó b nghĩa. Nó luôn ñ ng sau tính t vàphó t : Are those french fries good enough for you? She speak Spanish well enough to be an interpreter. It is not cold enough now to wear a heavy jacket.Nhưng l i ñ ng trư c danh t : Do you have enough sugar for the cake? He does not have enough money to attend the concert.N u danh t ñã ñư c nh c ñ n trư c ñó, thì dư i có th dùng enough như m t ñ i tthay cho danh t I forgot money. Do you have enough?22. Much, many, a lot of và lots of – trong m t strư ng h p khác22.1 Much & manyMany ho c much thư ng ñ ng trư c danh t . Many ñi v i danh t ñ m ñư c và much ñiv i danh t không ñ m ñư c:She didn’t eat much breakfast.(Cô ta không ăn sáng nhi u)There aren’t many large glasses left.(Không còn l i nhi u c c l n)Tuy nhiên much of có th ñi v i tên ngư i và tên ñ a danh: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 76 –I have seen too much of Howard recently.(G n ñây tôi hay g p Howard)Not much of Denmark is hilly.(ðan m ch không có m y ñ i núi)Many/much of + determiner (a, the, this, my... ) + noun.You can’t see much of a country in a week.(Anh không th bi t nhi u v m t nư c trong vòng m t tu n ñâu.)I won’t pass the exam. I have missed many of my lessons.(Tôi s không thoát ñư c kỳ thi này m t, tôi b quá nhi u bài.)Many và much dùng nhi u trong câu ph ñ nh và câu nghi v n, trong câu kh ng ñ nh cóth dùng các lo i t khác như plenty of, a lot, lots of... ñ thay th .How much money have you got? I’ve got plenty.He got lots of men friends, but he doesn’t know many women.Tuy v y trong ti ng Anh, much và many v n ñư c dùng bình thư ng trong câu kh ngñ nh.Much has been written about the causes of unemployment in the opinion of manyeconomists.Much dùng như m t phó t (much ñ ng trư c ñ ng t nhưng ñ ng sau very và sau c utrúc ph ñ nh c a câu):I don’t travel much these days. (much = very often)I much appreciate your help. (much=highly)We very much prefer the country to the town.Janet much enjoyed her stay with your family.Much too much / many so many (ñ nh n m nh) dùng ñ c l p sau m nh ñ chính, trư cdanh t mà nó b ng .The cost of a thirty-second commercial advertisement on a television show is $300,000,much too much for most business.Many a + singular noun + singular verb: Bi t bao nhiêu.Many a strong man has disheartened before such a challenge.(Bi t bao chàng trai tráng ki n ñã n n lòng trư c m t th thách như v y)I have been to the top of the Effeil tower many a time.Many’s the + {smt that / sbody who} + singular verb Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 77 –Many’s the student who couldn’t follow the post-graduate courses at universities andcolleges under the pressure of money.(Bi t bao nhiêu sinh viên ñã không th theo h c các trư ng ðH và Cð do thi u ti n)Many’s the promise that has been broken.(Bi t bao nhiêu l i h a ñã b ph n b i)22.2 Phân bi t alot/ lots of/ plenty/ a great deal v i many/ muchCác thành ng trên ñ u có nghĩa tương ñương v i much/ many (nhi u) và most (ña ph n).A lot of/ lots of (informal) = a great deal/ a large number of/ much/ many (formal). • Không có khác nhau gì m y gi a a lot of và lots of. Ch ng chính sau hai thành ng này s quy t ñ nh vi c chia ñ ng t . | uncountable noun + singular a lot of verb lots of | plural noun + plural verbA lot of time is needed to learn a language.Lots of us think it’s time for an election. • Plenty of ñư c dùng ph bi n trong informal English. Don’t rush, there’s plenty of time. Plenty of shops take checks. • A large a mount of = a great deal of + non-count noun (formal English) I have thrown a large amount of old clothing. Mr Lucas has spent a great deal of time in the Far East. • A lot và a great deal có th ñư c dùng làm phó t và v trí c a nó là cu i câu. On holiday we walk and swim a lot. The gorvernment seems to change its mind a great deal.22.3 More & most • More + noun/noun phrase: dùng như m t ñ nh ng We need more time. More university students are having to borrow money these day. • More + of + personal/geographic names It would be nice to see more of Ray and Barbara. (R t hay khi ñư c g p Ray và Barbara thư ng xuyên hơn.) Five hundred years ago, much more of Britain was covered with trees. (500 năm trư c ñây, ña ph n nư c Anh ph nhi u r ng hơn bây gi nhi u) • More of + determiner/pronoun (a/ the/ my/ this/ him/ them...) He is more of a fool than I thought. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 78 – (Nó là m t th ng ngu hơn tôi tư ng nhi u) Three more of the missing climbers have been found. Could I have some more of that smoked fish. I don’t think any more of them want to come. • One more/ two more... + noun/ noun phrase There is just one more river to cross. • Nhưng ph i dùng cardinal number (s ñ m) + noun + more (Five dollars more) n u more mang nghĩa thêm n a. He has contributed $50, and now he wants to contribute $50 more. • Most + noun = ða ph n, ña s Most cheese is made from cow’s milk. Most Swiss people understand French. • Most + determiner/ pronoun (a, the, this, my, him...) = H u h t... He has eaten 2 pizzas and most of a cold chicken. Most of my friends live abroad. She has eaten most of that cake. Most of us thought he was wrong. • Most cũng ñư c dùng thay cho m t danh t , n u trên, danh t ho c ch ng ñó ñã ñư c nh c ñ n. Some people had difficulty with the lecture, but most understood. Ann and Robby found a lot of blackberries, but Susan found the most. • Most + adjective khi mang nghĩa very (không ph bi n) That is most kind of you. Thank you for a most interesting afternoon.22.4 Long & (for) a long time • Long ñư c dùng trong câu h i và câu ph ñ nh. Have you been waiting long? It does not take long to get to her house. She seldom stays long. • (for) a long time dùng trong câu kh ng ñ nh I waited for a long time, but she didn’t arrive. It takes a long time to get to her house. • Long cũng ñư c dùng trong câu kh ng ñ nh khi ñi v i: too, enough, as, so The meeting went on much too long. I have been working here long enough. It’s time to get a new job. You can stay as long as you want. Sorry! I took so long. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 79 – • Long before (lâu trư c khi)/ long after (mãi sau khi)/ long ago (cách ñây ñã lâu) We used to live in Paris, but that was long before you were born. Long after the accident he used to dream that he was dying. Long ago, in a distant country, there lived a beautiful princess. • Long mang vai trò phó t ph i ñ t sau tr ñ ng t , trư c ñ ng t chính: This is a problem that has long been recognized. • All (day/ night/ week/ year) long = su t c ... She sits dreaming all day long (Cô ta ng i mơ m ng su t c ngày). • Before + long = Ngay bây gi , ch ng bao lâu n a I will be back before long (Tôi s quay l i ngay bây gi ). • Trong câu ph ñ nh for a long time (ñã lâu, trong m t th i gian dài) khác v i for long (ng n, không dài, ch c lát) She didn’t speak for long. (She only spoke for a short time) She didn’t speak for a long time. (She was silent for a long time)23. Các c m t n i mang tính quan h nhân qu23.1 Because, Because ofSau because ph i m t m nh ñ hoàn ch nh (có c S và V) nhưng sau because of ph i làm t danh t ho c ng danh t .Jan was worried because it had started to rain.Jan was worried because of the rain.We arrived late because there was a traffic jam.We arrived late because of a traffic jam.Có th dùng because of thay cho on account of và due to và ngư c l i. Nhưng thư ngdùng due to sau ñ ng t to be.The accident was due to the heavy rain.Dùng as a result of ñ nh n m nh h u qu c a hành ñ ng ho c s v t, s vi c.He was blinded as a result of a terrible accident.Có th ñưa m nh ñ nguyên nhân lên ñ u câu:Because of the rain, we have cancelled the party. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 80 –23.2 So thatTrong c u trúc này ngư i ta dùng so that v i nghĩa sao cho, ñ cho. Sau so that ph i làm t m nh ñ hoàn ch nh có c S và V. ð ng t m nh ñ sau so that ph i lùi m t th iso v i th i c a ñ ng t m nh ñ chính.He studied very hard so that he could pass the test.She is sending the package early so that it will arrive in the time for her sister’s birthday.Susan drove to Miami instead of flying so that she could save money.Chú ý: • Ph i phân bi t so that trong c u trúc này v i so that mang nghĩa do ñó (therefore). Cách phân bi t là th i c a ñ ng t ñ ng sau so that mang nghĩa “do ñó” di n bi n bình thư ng so v i th i c a ñ ng t m nh ñ ñ ng trư c. We heard nothing from him so that we wondered if he moved away. • Cũng c n phân bi t v i c u trúc so + adj/adv + that nêu ph n sau. Trong ti ng Anh nói có th b that trong c m so that nhưng trong ti ng Anh vi t không ñư c b that. ðây là b y mà bài thi TOEFL thư ng nêu ra.23.3 So và such.Ngư i ta dùng c u trúc so/such .... that (ñ n n i mà) theo nhi u cách s d ng.23.3.1 Dùng v i tính t và phó t :Terry ran so fast that he broke the previous speed record.Judy worked so diligently that she received an increase in salary.She is so beautiful that anyone sees her once will never forget her.The little boy looks so unhappy that we all feel sorry for him23.3.2 Dùng v i danh t ñ m ñư c s nhi u:C u trúc v n là so ... that nhưng ph i dùng many ho c few trư c danh t ñó. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 81 –I had so few job offers that it wasnt difficult to select one.The Smiths had so many children that they form their own baseball team.23.3.3 Dùng v i danh t không ñ m ñư c:C u trúc là so ... that nhưng ph i dùng much ho c little trư c danh t ñó.He has invested so much money in the project that he cant abandon it now.The grass received so little water that it turned brown in the heat.23.3.4 Dùng v i danh t ñ m ñư c s ít: S + V + such + a + adjective + singular count noun + that + S +V HO C S + V + so + adjective + a + singular count noun + that + S + VIt was such a hot day that we decided to stay indoors.It was so hot a day that we decided to stay indoors.It was such an interesting book that he couldn’t put it down.It was so interesting a book that he couldn’t put it down.23.3.5 Dùng such trư c tính t + danh t :They are such beautiful pictures that everybody will want one.This is such difficult homework that I will never finish it.Lưu ý: KHÔNG ñư c dùng so trong trư ng h p này.23.4 M t s c m t n i khác:23.4.1 Even if + negative verb: cho dù. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 82 –You must go tomorrow even if you arent ready.23.4.2 Whether or not + positive verb: dù có hay không.You must go tomorrow whether or not you are ready.23.4.3 Các t nghi v n ñ ng ñ u câu dùng làm t n ið ng t theo sau m nh ñ m ñ u ph i chia ngôi th 3 s ít. Whether he goes out tonight depends on his girldfriend. Why these pupils can not solve this problems makes the teachers confused.23.4.4 M t s các t n i có quy lu t riêngAnd moreover And thus And furthermore But neverthelessAnd in addtion or otherwise And therefore But ... anyway+ N u n i gi a hai m nh ñ , ñ ng trư c chúng ph i có d u ph y He was exhausted, and therefore his judgement was not very good.+ Nhưng n u n i gi a hai t ñơn thì không The missing piece is small but nevertheless significant.23.4.5 Unless + positive = if ... not: Tr phi, n u không.You will be late unless you start at once.23.4.6 But for that + unreal condition: N u không thìM nh ñ sau nó ph i lùi m t th i.+ Hi n t i My father pays my fee, but for that I couldnt be here.+ Quá kh My car broke down, but for that we would have been here in time.23.4.7 Otherwise + real condition: K o, n u không thì.We must be back before midnight otherwise I will be locked out.23.4.8 Otherwise + unreal condition: K o, n u không thì.Sau nó ph i là ñi u ki n không th th c hi n ñư c, m nh ñ sau nó lùi m t th i.+ Hi n t i Her father supports her finance otherwise she couldnt conduct these experiments(But she can with her fathers support).+ Quá kh : I used a computer, otherwise I would have taken longer with these calculations (But Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 83 –he didnt take any longer).*Lưu ý: Trong ti ng Anh thông t c (colloquial English) ngư i ta dùng or else ñ thay thcho otherwise.23.4.9 Provided/Providing that: V i ñi u ki n là, mi n là ( = as long as)You can camp here providing that you leave no mess.23.4.10 Suppose/Supposing = What ... if : Gi s .... thì sao, N u ..... thì sao. Suppose the plane is late? = What (will happen) if the plane is late?Lưu ý:* Suppose còn có th ñư c dùng ñ ñưa ra l i g i ý. Suppose you ask him = Why dont you ask him.* Lưu ý thành ng : What if I am?: Tao th thì ñã sao nào? (mang tính thách th c)23.4.11 If only + S + simple present/will + verb = hope that: hi v ng r ngIf only he comes in time.If only he will learn harder for the test next month.23.4.12 If only + S + simple past/past perfect = wish that (Câu ñ/k không th c = giámà)If only he came in time now.If only she had studied harder for that test23.4.13 If only + S + would + V:+ Di n ñ t m t hành ñ ng không th x y ra hi n t i If only he would drive more slowly = we wish he drove more slowly.+ Di n ñ t m t ư c mu n vô v ng v tương lai: If only it would stop raining.23.4.14 Immediately = as soon as = the moment (that) = the instant that = directly:ngay l p t c/ ngay khi màTell me immediatly (=as soon as) you have any news.Phone me the moment that you get the results.I love you the instant (that) I saw you.Directly I walked in the door I smelt smoke.24. Câu b ñ ng (passive voice)Trong ti ng Anh, ngư i ta r t hay dùng câu b ñ ng. Khác v i câu ch ñ ng ch ngth c hi n hành ñ ng, trong câu b ñ ng ch ng nh n tác ñ ng c a hành ñ ng. Câu b Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 84 –ñ ng ñư c dùng khi mu n nh n m nh ñ n ñ i tư ng ch u tác ñ ng c a hành ñ ng hơn làb n thân hành ñ ng ñó. Th i c a ñ ng t câu b ñ ng ph i tuân theo th i c a ñ ng tcâu ch ñ ng.N u là lo i ñ ng t có 2 tân ng , mu n nh n m nh vào tân ng nào ngư i ta ñưa tân ngñó lên làm ch ng nhưng thông thư ng ch ng h p lý c a câu b ñ ng là tân ng giánti p.I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).ð t by + tân ng m i ñ ng sau t t c các tân ng khác. N u sau by là m t ñ i t vô nhânxưng mang nghĩa ngư i ta: by people, by sb thì b h n nó ñi. Hi n t i thư ng ho c Quá kh thư ng am is are + [verb in past participle] was wereActive: Hurricanes destroy a great deal of property each year.Passive: A great deal of property is destroyed by hurricanes each year. Hi n t i ti p di n ho c Quá kh ti p di n am is + being + [verb in past are participle] was wereActive: The committee is considering several new proposals.Passive: Several new proposals are being considered by the committee. Hi n t i hoàn thành ho c Quá kh hoàn thành has + been + [verb in past have participle] hadActive: The company has ordered some new equipment.Passive: Some new equipment has been ordered by the company. Tr ñ ng t modal + be + [verb in past participle] Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 85 –Active: The manager should sign these contracts today.Passive: These contracts should be signed by the manager today.Các n i ñ ng t (ð ng t không yêu c u 1 tân ng nào) không ñư c dùng b ñ ng. My leg hurts.ð c bi t khi ch ng ch u trách nhi m chính c a hành ñ ng cũng không ñư c chuy nthành câu b ñ ng. The US takes charge: Nư c M nh n lãnh trách nhi mN u là ngư i ho c v t tr c ti p gây ra hành ñ ng thì dùng by nhưng n u là v t gián ti pgây ra hành ñ ng thì dùng with. The bird was shot with the gun. The bird was shot by the hunter.Trong m t s trư ng h p to be/to get + P2 hoàn toàn không mang nghĩa b ñ ng màmang 2 nghĩa: • Ch tr ng thái, tình hu ng mà ch ng ñang g p ph i. Could you please check my mailbox while I am gone. He got lost in the maze of the town yesterday. • Ch vi c ch ng t làm l y The little boy gets dressed very quickly. - Could I give you a hand with these tires. - No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.M i s bi n ñ i v th i và th ñ u nh m vào ñ ng t to be, còn phân t 2 gi nguyên.to be made of: ðư c làm b ng (ð c p ñ n ch t li u làm nên v t) This table is made of woodto be made from: ðư c làm ra t (ñ c p ñ n vi c nguyên v t li u b bi n ñ i kh i tr ngthái ban ñ u ñ làm nên v t) Paper is made from woodto be made out of: ðư c làm b ng (ñ c p ñ n quá trình làm ra v t) This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.to be made with: ðư c làm v i (ñ c p ñ n ch m t trong s nhi u ch t li u làm nên v t) This soup tastes good because it was made with a lot of spices.Phân bi t thêm v cách dùng marry và divorce trong 2 th : ch ñ ng và b ñ ng. Khikhông có tân ng thì ngư i Anh ưa dùng get maried và get divorced trong d ng informalEnglish.Lulu and Joe got maried last week. (informal)Lulu and Joe married last week. (formal)After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)After 3 very unhappy years they dovorced. (formal) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 86 –Sau marry và divorce là m t tân ng tr c ti p thì không có gi i t : To mary / divorce smb She married a builder. Andrew is going to divorce CarolaTo be/ get married/ to smb (gi i t “to” là b t bu c) She got married to her childhood sweetheart. He has been married to Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.25. M t s c u trúc c u khi n (causative)25.1 To have sb do sth = to get sb to do sth = Sai ai, khi n ai, b o ai làm gìI’ll have Peter fix my car.I’ll get Peter to fix my car.25.2 To have/to get sth done = làm m t vi c gì b ng cách thuê ngư i khácI have my hair cut. (Tôi ñi c t tóc - ch không ph i tôi t c t)I have my car washed. (Tôi mang xe ñi r a ngoài d ch v - không ph i t r a)Theo khuynh hư ng này ñ ng t to want và would like cũng có th dùng v i m u câunhư v y: To want/ would like Sth done. (Ít dùng) I want/ would like my car washed.Câu h i dùng cho lo i m u câu này là: What do you want done to Sth? What do you want done to your car?25.3 To make sb do sth = to force sb to do sth = B t bu c ai ph i làm gìThe bank robbers made the manager give them all the money.The bank robbers forced the manager to give them all the money.ð ng sau tân ng c a make còn có th dùng 1 tính t : To make sb/sth + adjWearing flowers made her more beautiful.Chemical treatment will make this wood more durable25.4.1 To make sb + P2 = làm cho ai b làm saoWorking all night on Friday made me tired on Saturday.25.4.2 To cause sth + P2 = làm cho cái gì b làm saoThe big thunder storm caused many waterfront houses damaged. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 87 –N u tân ng c a make là m t ñ ng t nguyên th thì ph i ñ t it gi a make và tính t , ñ tñ ng t ra phía ñ ng sau: make it + adj + V as object. The wire service made it possible to collect and distribute news faster and cheaper.Tuy nhiên n u tân ng c a make là 1 danh t hay 1 ng danh t thì không ñư c ñ t itgi a make và tính t : Make + adj + noun/ noun phrase. The wire service made possible much speedier collection and distribution of news.25.5 To let sb do sth = to permit/allow sb to do sth = ñ cho ai, cho phép ailàm gìI let me go.At first, she don’t allow me to kiss her but...25.6 To help sb to do sth/do sth = Giúp ai làm gìPlease help me to throw this table away.She helps me open the door.N u tân ng c a help là m t ñ i t vô nhân xưng mang nghĩa ngư i ta thì không c n ph inh c ñ n tân ng ñó và b luôn c to c a ñ ng t ñ ng sau.This wonder drug will help (people to) recover more quickly.N u tân ng c a help và tân ng c a ñ ng t sau nó trùng h p v i nhau, ngư i ta s btân ng sau help và b luôn c to c a ñ ng t ñ ng sau.The body fat of the bear will help (him to) keep him alive during hibernation.25.7 Ba ñ ng t ñ c bi t: see, watch, hearðó là nh ng ñ ng t mà ng nghĩa c a chúng s thay ñ i ñôi chút khi ñ ng t sau tânng c a chúng các d ng khác nhau.+ To see/to watch/ to hear sb/sth do sth (hành ñ ng ñư c ch ng ki n t ñ u ñ n cu i) I heard the telephone ring and then John answered it.+ To see/to watch/ to hear sb/sth doing sth (hành ñ ng không ñư c ch ng ki n tr n v nmà ch m t th i ñi m) I heard her singing at the time I came home.26. Câu ph c h p và ñ i t quan hTi ng Anh có 2 lo i câu:- Câu ñơn gi n: là câu có 1 thành ph n và ch c n như v y câu cũng ñã ñ nghĩa.- Câu ph c h p: là lo i câu có 2 thành ph n (2 m nh ñ ) chính/ph n i v i nhau b ngm t t g i là ñ i t quan h . Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 88 –26.1 That và which làm ch ng c a m nh ñ phNó ñ ng ñ u câu ph , thay th cho danh t b t ñ ng v t ñ ng trư c nó và ñóng vai tròch ng c a câu ph . Trong trư ng h p này không th lư c b that ho c which:We bought the stereo that had been advertised at a reduced price.(We bought the stereo. It had been advertised at a reduced price)26.2 That và which làm tân ng c a m nh ñ phNó thay th cho danh t b t ñ ng v t ñ ng trư c nó, m ñ u câu ph nhưng ñóng vai tròtân ng trong câu ph . Trong trư ng h p này có th lư c b that ho c which:George is going to buy the house (that) we have been thinking of buying.(George is going to buy a house. We have been thinking of buying it.)Ngư i ta dùng that ch không dùng which khi:+ ð ng trư c nó là m t tính t so sánh b c nh t + danh t That is the best novel that has been written by this author.+ Khi ñ ng trư c nó là m t s các ñ i t phi m ch như all, some, any, anything,everything, much, little, nothing v.v.. I want to see all that he possesses. All the apples that fall are eaten by pig.26.3 Who làm ch ng c a m nh ñ phNó thay th cho danh t ch ngư i ho c ñ ng v t ñ ng trư c nó và ñóng vai trò ch ngc a câu ph . Trong trư ng h p này không th lư c b who: The man who is in this room is angry.26.4 Whom làm tân ng c a m nh ñ phNó thay th cho danh t ch ngư i ho c ñ ng v t (ñ ng v t nuôi trong nhà) ñ ng trư c nóvà ñóng trò tân ng c a câu ph ; nó có th b ñi ñư c.The men (whom) I dont like are angry.N u whom làm tân ng c a m t ng ñ ng t bao g m 1 Verb + 1 gi i t thì l i vi tchu n nh t là ñưa gi i t ñó lên trư c whom.The man to whom you have just talked is the chairman of the company.Tuy nhiên n u whom là tân ng c a m t ng ñ ng t bao g m 1 ñ ng t + 2 gi i t thì 2gi i t ñó v n ph i ñ ng ñ ng sau ñ ng t . Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 89 –The man whom you are looking forward to is the chairman of the company.Không ñư c dùng who thay cho whom trong văn vi t dù nó ñư c ch p nh n trong vănnói.26.5 M nh ñ ph b t bu c và không b t bu c.26.5.1 M nh ñ ph b t bu c.Là lo i m nh ñ b t bu c ph i có m t trong câu, n u b ñi câu s m t ý nghĩa ban ñ u.Nên dùng that làm ch ng cho lo i câu này m c dù which v n ñư c ch p nh n. Câu phthư ng ñ ng xen vào gi a câu chính ho c n i li n v i câu chính và không tách r i kh inó b i b t c d u ph y nào. Trong ví d sau n u b ñi m nh ñ ph ñư c g ch chân thìcâu s mang ý nghĩa hoàn toàn khác:Weeds that float to the surface should be removed before they decay.26.5.2 M nh ñ ph không b t bu cLà lo i m nh ñ mang thông tin ph trong câu, n u b nó ñi câu không m t nghĩa banñ u. Không ñư c dùng that làm ch ng mà ph i dùng which, cho dù which có là tân ngc a m nh ñ ph cũng không ñư c phép b nó ñi. Câu ph thư ng ñ ng chen vào gi acâu chính và b t bu c ph i tách kh i câu chính b ng 2 d u ph y. Xét hai ví d sau:My car, which is very large, uses too much gasoline.This rum, which I bought in the Virgin Islands, is very smooth.26.5.3 T m quan tr ng c a vi c s d ng d u ph y ñ i v i m nh ñ ph nh ng m nh ñ ph b t bu c, khi không dùng d u ph y t c là m nh ñ ph xác ñ nhm t gi i h n ñ i v i danh t ñ ng trư c trong m nh ñ chínhThe travelers who knew about the flood took another road. (Nh ng ngư i bi t v tr n lũñ u ch n ñư ng khác)The wine that was stored in the cellar was ruined.ð i v i nh ng m nh ñ ph không b t bu c, khi có d u ph y ngăn cách thì nó không xácñ nh gi i h n ñ i v i danh t ñ ng trư c nó.The travelers, who knew about the flood, took another road. (T t c nh ng ngư i...)The wine, which was stored in the cellar, was ruined.Note: Các nguyên t c trên ñây ch dùng trong văn vi t, không dùng trong văn nói. L ing pháp c a TOEFL không tính ñ n m nh ñ ph b t bu c nhưng s tr ñi m n u ph mph i l i m nh ñ ph không b t bu c. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 90 –26.6 Cách s d ng All, Both, Some, Several, Most, Few + Of + Whom/WhichHer sons, both of whom are working abroad, call her every week. (không ñư c nói bothof them)The buses, most of which were full of passengers, began to pull out.Tuy t ñ i không ñư c dùng ñ i t nhân xưng tân ng : them, us trong trư ng h p này.- What (the things that) có th làm tân ng cho m nh ñ ph cùng lúc làm ch ng chom nh ñ chính/ ho c làm ch ng c a c 2 m nh ñ chính, ph :What we have expected is the result of the test.What happened to him yesterday might happen to us tomorrow.- Whose (c a ngư i mà, c a con mà) có th thay th cho danh t ch ngư i ho c ñ ng v t trư c nó và ch s s h u c a ngư i ho c ñ ng v t ñó ñ i v i danh t ñi sau.James, whose father is the president of the company, has received a promotion.Trong l i văn vi t trang tr ng nên dùng of which ñ thay th cho danh t b t ñ ng v tm c dù whose v n ñư c ch p nh n.Savings account, of which interest rate is quite hight, is very common now. (of which =whose)Ho c dùng with + noun/ noun phrase thay cho whoseA house whose walls were made of glass is easy to break = A house with glass walls iseasyto break.26.7 Cách lo i b ñ i t quan h trong m nh ñ phð i v i nh ng m nh ñ ph b t bu c ngư i ta có th (không b t bu c) lo i b ñ i t quanh và ñ ng t to be (cùng v i các tr ñ ng t c a nó) trong m t s trư ng h p sau: • Trư c m t m nh ñ ph mà c u trúc ñ ng t th i b ñ ng. This is the value of X (which was) obtained from the areas under the normal curve. • Trư c m t m nh ñ ph mà sau nó là m t ng gi i t . The beaker (that is) on the counter contains a solution. • Trư c m t c u trúc ñ ng t th ti p di n. The girl (who is) running down the street might be in trouble. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 91 – • Ngoài ra trong m t s trư ng h p khi ñ i t quan h trong m nh ñ ph b t bu c g n li n v i ch ng ñ ng trư c nó và m nh ñ ph y di n ñ t qui lu t c a s ki n, ngư i ta có th b ñ i t quan h và ñ ng t chính ñ thay vào ñó b ng m t Verb-ing. The travelers taking (who take) this bus on a daily basis buy their ticket in booking. • Trong nh ng m nh ñ ph không b t bu c ngư i ta cũng có th lo i b ñ i t quan h và ñ ng t to be khi nó ñ ng trư c m t ng danh t . Tuy nhiên ph n ng danh t còn l i v n ph i ñ ng gi a 2 d u ph y. Mr Jackson, (who is) a professor, is traveling in the Mideast this year. • M t trư ng h p khác r t ph bi n là lo i b ñ i t quan h và ñ ng t chính, thay vào ñó b ng m t Verb-ing khi m nh ñ ph này b nghĩa cho m t tân ng . The president made a speech for the famous man visiting (who visited) him.27. Cách s d ng m t s c u trúc P1 • Have sb/sth + doing: làm cho ai làm gì. John had us laughing all through the meal. • S + wont have sb + doing = S + wont allow sb to do sth: không cho phép ai làm gì I wont have him telling me what to do. • Các c m phân t : adding, pointing out, reminding, warning, reasoning that ñ u có th m ñ u cho m t m nh ñ ph gián ti p. He told me to start early, reminding me that the road would be crowded. Reasoning that he could only get to the lake, we followed that way. • To catch sb doing sth: b t g p ai ñang làm gì (hàm ý b ph t lòng). If she catches you reading her diary, she will be furious. • To find sb/sth doing sth: Th y ai/ cái gì ñang làm gì I found him standing at the doorway He found a tree lying across the road. • To leave sb doing sth: ð ai làm gì I left Bob talking to the director after the introduction. • Go/come doing sth (dùng cho th thao và mua s m) Go skiing/ go swimming/ go shopping/ come dancing • To spend time doing sth: B th i gian làm gì He usually spends much time preparing his lessons. • To waste time doing: hao phí th i gian làm gì She wasted all the afternoon having small talks with her friends. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 92 – • To have a hard time/trouble doing sth: G p khó khăn khi làm gì He has trouble listening to English. I had a hard time doing my homework. • To be worth doing sth: ñáng ñ làm gì This project is worth spending time and money on. • To be busy doing something: b n làm gì She is busy packing now. • Be no/ not much/ any/ some good doing smt: Không có ích, ít khi có ích (làm gì) Its no good my talking to him: Nói chuy n v i anh ta tôi ch th y có ích gì. What good is it asking her: H i cô ta thì có ích gì cơ ch • P1 ñư c s d ng ñ rút ng n nh ng câu dài: o Hai hành ñ ng x y ra song song cùng m t lúc thì hành ñ ng th hai d ng V-ing, hai hành ñ ng không tách r i kh i nhau b i b t kì d u ph y nào. He drives away and whistles = He drives away whistling. o Khi hành ñ ng th hai ho c các hành ñ ng ti p sau theo nó là m t ph n trong quá trình di n bi n c a hành ñ ng th nh t thì hành ñ ng th hai ho c các hành ñ ng ti p theo sau nó d ng V-ing. Gi a hai hành ñ ng có ngăn cách nhau b i d u ph y. She went out and slammed the door = She went out, slamming the door. o Khi hành ñ ng th 2 ho c các hành ñ ng sau nó là k t qu c a hành ñ ng th nh t thì hành ñ ng th 2 và các hành ñ ng ti p theo s d ng V-ing. Nó s ngăn cách v i hành ñ ng chính b ng m t d u ph y. He fired two shots, killling a robber and wounding the other. o Hành ñ ng th 2 không c n chung ch ng v i hành ñ ng th nh t mà ch c n là k t qu c a hành ñ ng th nh t cũng có th d ng V-ing. The plane crashed, its bombs exploding when it hit the ground.28. Cách s d ng m t s c u trúc P2 • Whould (should) like + to have + P2 : Di n ñ t m t ư c mu n không thành. He would like to have seen the photos = He would have liked to see the photos (But he couldnt). • Dùng v i m t s ñ ng t : to appear, to seem, to happen, to pretend Nên nh r ng hành ñ ng c a nguyên m u hoàn thành x y ra trư c hành ñ ng c a m nh ñ chính. He seems to have passed the exam = It seems that he has passed the exam. She pretended to have read the material = She pretended that she had read the material. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 93 – • Dùng v i sorry, to be sorry + to have + P2: Hành ñ ng c a nguyên m u hoàn thành x y ra trư c tr ng thái sorry. The girls were sorry to have missed the Rock Concert (The girls were sorry that they had missed the Rock Concert.) • Dùng v i m t s các ñ ng t sau ñây th b ñ ng: to ackowledge. believe, consider, find, know, report, say, suppose, think, understand. Hành ñ ng c a nguyên m u hoàn thành x y ra trư c hành ñ ng c a m nh ñ chính. He was believed to have gone out of the country. (It was believed that he had gone out of the country.) • Dùng v i m t s các ñ ng t khác như to claim, expect, hope, promise. ð c bi t lưu ý r ng hành ñ ng c a nguyên m u hoàn thành s future perfect so v i th i c a ñ ng t m nh ñ chính. He expects to have graduated by June. (He expects that he will have graduated by June.) He promised to have told me the secret by the end of this week. (He promised that he would have told me the secret by the end of this week.)29. Nh ng cách s d ng khác c a thatNgoài vi c s d ng trong m nh ñ quan h , that còn ñư c dùng trong m t s trư ng h pkhác như dùng làm liên t , dùng trong m nh ñ that.29.1 That dùng v i tư cách là m t liên t (r ng)29.1.1 Trư ng h p không b t bu c ph i có thatð ng sau 4 ñ ng t say, tell, think, believe thì that có th b ñi ñư c. John said (that) he was leaving next week.29.1.2 Trư ng h p b t bu c ph i có that.ð ng sau 4 ñ ng t mention, declare, report, state thì that b t bu c ph i có m t. George mentioned that he was going to France next year.That v n b t bu c ph i có m t m nh ñ th 3 trong câu n u m nh ñ chính s d ng m ttrong 4 ñ ng t trên. The Major declared that on June the first he would announce the result of the searchand that he would never overlook the crime punishment.29.2 M nh ñ thatLà lo i m nh ñ có ch a that.29.2.1 Dùng v i ch ng gi it và tính t . Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 94 – It + to be + adj + That + S + V = That + S + V ... to be + adjIt is well known that many residents of third world countries are dying.That many residents of third world countries are dying is well known.29.2.2 Dùng v i ñ ng t t o thành m t m nh ñ ñ c l p. It + verb + complement + That + S + V = That + S + V + ... +V + complementIt surprises me that John would do such a thingThat John would do such a thing surprises me.Ngư i ta dùng ch ng gi it trong văn nói ñ d nh n bi t và that làm ch ng th t trongvăn vi t. Trong m t s trư ng h p ngư i ta ñ o ng gi i t lên ñ u câu, liên t ho cñ ng t tĩnh ñ o lên trên THAT và sau ñó m i là ch ng th t. Công th c s d ng nhưsau: Prepositional phrase + link verb/stative verb + THAT + sentence as real subject, and THAT + sentence as real subject.Among the surprising discoveries were that T.rex was a far sleeker but more powerfulcarnivore than previously thought, perhaps weighing less than 6.5 tons - no more than abull elephant, and that T.rex habitat was forest, not swamp or plain as previouslybelieved.(M t trong s nh ng phát hi n ng c nhiên là ch loài kh ng long b o chúa là m t lo iăn th t có thân hình thon nh hơn nhi u, song dũng mãnh hơn ngư i ta ñã t ng nghĩ trư cñây, có l cân n ng chưa ñ n 6 t n rư i - t c là không l n hơn m t con voi ñ c, và r ngmôi trư ng s ng c a loài kh ng long này là r ng ch không ph i là ñ m l y hay ñ ngb ng như ngư i ta v n tư ng.) The fact that + sentence The fact remains that + sentence The fact of the matter is that + sentenceThe fact that Simon had not been home for 3 days didn’t seem to worry anybody.30. Câu gi ñ nh (subjunctive)Câu gi ñ nh hay còn g i là câu c u khi n là lo i câu ñ i tư ng th nh t mu n ñ i tư ngth hai làm m t vi c gì. Câu gi ñ nh có tính ch t c u khi n ch không mang tính épbu c như câu m nh l nh. Trong câu gi ñ nh, ngư i ta dùng d ng nguyên th không có toc a các ñ ng t sau m t s ñ ng t chính mang tính c u khi n. Thư ng có that trong câugi ñ nh tr m t s trư ng h p ñ c bi t. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 95 –30.1 Dùng v i would rather thatNg pháp hi n ñ i ngày nay ñ c bi t là ng pháp M cho phép dùng would rather màkhông c n dùng that trong lo i câu này. We would rather (that) he not take this train.30.2 Dùng v i ñ ng t .B ng sau là nh ng ñ ng t ñòi h i m nh ñ sau nó ph i d ng gi ñ nh và trong câu b tbu c ph i có that trong trư ng h p ñó. advise ask command decree demand insist move order prefer propose recommend request require stipulate suggest urgeð ng t sau ch ng 2 d ng nguyên th không chia b to. N u mu n thành l p th phñ nh ñ t not sau ch ng 2 trư c nguyên th b to. Subject + verb + that + subject + [verb in simple form] + ...The doctor suggested that his patient stop smoking.The doctor suggested that his patient not stop smoking.N u b that ñi thì ch ng 2 s tr v d ng tân ng và ñ ng t sau nó tr v d ng nguyênth có to, câu m t tính ch t gi ñ nh, tr thành m t d ng m nh l nh th c gián ti p.The doctor suggested his patient to stop smoking.The doctor suggested his patient not to stop smoking.Trong ng pháp Anh-Anh trư c ñ ng t m nh ñ 2 thư ng có should, ngư i Anh chb should khi sau nó là ñ ng t to be nhưng ng pháp Anh-M không dùng should chotoàn b ñ ng t ơ m nh ñ 2.30.3 Dùng v i tính t .B ng sau là m t s các tính t ñòi h i m nh ñ sau nó ph i d ng gi ñ nh, trong câu b tbu c ph i có that và ñ ng t sau ch ng 2 d ng nguyên th b to. advised important mandatory necessary obligatory proposed recommended required suggested urgent imperative Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 96 –Lưu ý r ng trong b ng này có m t s tính t là phân t 2 c u t o t các ñ ng t b ngtrên. N u mu n c u t o ph ñ nh ñ t not sau ch ng 2 trư c nguyên th b to. It + be + adj + that + S + [verb in simple form]It is necessary that he find the books.It is necessary that he not find the books.It has been proprosed that we change the topic.It has been proprosed that we not change the topic.N u b that ñi thì ch ng 2 s bi n thành tân ng sau gi i t for, ñ ng t tr v d ngnguyên th có to và câu m t tính ch t gi ñ nh tr thành d ng m nh l nh th c gián ti p.It is necessary for him to find the books.It is necessary for him not to find the books.It has been proprosed for us to change the topic.It has been proprosed for us not to change the topic.Lưu ý: • Câu gi ñ nh dùng v i 2 lo i trên thư ng ñư c dùng trong các văn b n ho c thư giao d ch di n ñ t l i ñ ngh t phía A -> B mà không có tính b t bu c. • Không ch có ñ ng t và tính t m i ñư c dùng theo d ng này, t t c các danh t xu t phát t nh ng ñ ng t và tính t trên ñ u bu c m nh ñ sau nó ph i d ng gi ñ nh, n u như nó di n ñ t các y u t trên. There is suggestion from the doctor that the patient stop smoking. It is recommendation that the vehicle owner be present at the court30.4 Th gi ñ nh trong m t s trư ng h p khác • Dùng ñ di n ñ t m t ư c mu n ho c m t l i nguy n r a, thư ng bao hàm các th l c siêu nhiên. God be with you = Good bye. Curse this toad: Ch t ti t cái con cóc này. • Dùng v i ñ ng t May trong m t s trư ng h p ñ c bi t sau: o Come what may = Dù th nào chăng n a, dù b t c truy n gì. Come what may we will stand by you. o May as well not do sth .... if .... = Có th ñ ng..... n u không. You may as well not come if you cant be on time. Các anh có th ñ ng ñ n n u không ñ n ñư c ñúng gi . o May/Might (just) as well do smt = Ch ng m t gì mà l i không, m t gì c a b . Since nobody wants that job, we might (just) as well let him have it: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 97 – Vì không ai thích vi c này, mình ch ng m t gì mà l i không cho h n ta làm nó o May di n ñ t m t l i ñ ngh mà ngư i nói cho r ng chưa ch c nó ñã ñư c th c hi n: The sign on the lawn says clearly that people may not walk on the grass. (không dùng should trong trư ng h p này). o May + S + link verb + adj ho c May + S + verb + complement (C u chúc cho). May you both very happy: Chúc các b n bách niên giai lão. May the conference be successful: Chúc h i ngh thành công r c r . Long may she live to enjoy her good fortune: Chúc cho nàng s ng lâu ñ hư ng v n may c a nàng. • If need be = If necessary = N u c n If need be, we can take another road. • Dùng v i ñ ng t to be, b to sau if ñ ch m t s gi ñ nh chưa ñư c phân ñ nh rõ ràng là ñúng hay sai. If that be right, then it would be no defence for this man to say hes innocent. • Let it be me: Gi s ñó là tôi, giá ph i tay tôi. - Husband: Let it be me. - Wife (suddenly appearing) : If that be you, what would you do. • Be that as it may... = whether that is true or not... = Cho dù là ph i th hay không. Be that as it may, you have to accept it. • Then so be it: C ph i v y thôi. If we have to pay $2,000, then so be it (thì c ph i tr thôi) • Câu gi ñ nh dùng v i it + to be + time o Its time (for sb) to do smt: ñã ñ n lúc ai ph i làm gì (Th i gian v a v n, không mang tính gi ñ nh). Its time for me to get to the airport: ðã ñ n lúc tôi ph i ra sân bay. o Its time (hightime/about time) (for sb) did smt: ñã ñ n lúc mà (th i gian ñã tr , mang tính gi ñ nh) Its time I got to the airport Its hightime the city government did smt to stop the traffic jam.31. L i nói bao hàm (inclusive)ðó là l i nói g p hai ý trong câu làm m t thông qua m t s các c m t . Hai thành ph ntrong câu ph i tương ñương nhau v m t t lo i: danh t v i danh t , tính t v i tính t ,... Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 98 –31.1 Not only ..... but also (không nh ng ... mà còn)Robert is not only talented but also handsome. (adjective-adjective)He writes not only correctly but also neatly. (adverb-adverb)She can play not only the guitar but also the violin. (noun-noun)She not only plays the piano but also composes music. (verb-verb)Thành ph n sau but also thư ng quy t ñ nh thành ph n sau not only.Incorrect: He is not only famous in Italy but also in Switzerland.Correct: He is famous not only in Italy but also in Switzerland.31.2 As well as (v a ... v a ...)Cũng gi ng như c u trúc trên, các thành ph n ñ ng trư c và ñ ng sau c m t này ph itương ñương v i nhau.Robert is talented as well as handsome. (adjective-adjective)He writes correctly as well as neatly. (adverb-adverb)She plays the guitar as well as the violin. (noun-noun)Paul plays the piano as well as composes music. (verb-verb)Không ñư c nh m thành ng này v i as well as c a hi n tư ng ñ ng ch ng mangnghĩa cùng v i. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 99 –The teacher, as well as her students, is going to the concert.My cousins, as well as Tim, have a test tomorrow.31.3 Both ..... and... (v a ... v a)Công th c dùng gi ng h t như Not only .... but also. Both ch ñư c dùng v i and, khôngñư c dùng v i as well as.Robert is both talented and handsome.Paul both plays the piano and composes music.32. to know, to know how. • Know how thư ng ñư c dùng ñ th hi n m t ngư i có k năng ho c có kh năng ñ làm m t vi c gì ñó. Do ñó nó thư ng ñư c dùng trư c m t ñ ng t d ng nguyên th (có to). S + know how + [verb in infinitive] ....Bill know how to play tennis well.Mai and her sisters know how to prepare Chinese food.Do you know how to use this kind of ATM?ð ng sau to know how cũng có th dùng m t m nh ñ ñ di n ñ t kh năng ho c s b tbu c. At a glance, she knew how she could solve this math problem. • Know, ngư c l i, thư ng ñư c dùng trư c m t danh t , m t ng gi i t ho c m t m nh ñ .Jason knew the answer to the teachers question. (a noun)No one know about his accepting the new position. (a prepositional phrase)I didnt know that you were going to France. (a sentence)33. M nh ñ th hi n s như ng bðó là lo i m nh ñ di n ñ t hai ý trái ngư c trong cùng m t câu.33.1 Despite/Inspite of (b t ch p, cho dù, ...) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 100 –ð ng sau hai c m t này ph i dùng m t danh t ho c ng danh t , không ñư c dùng m tcâu hoàn ch nh.Despite his physical handicap, he has become a successful businessman.In spite of his physical handicap, he has become a successful businessman.Jane will be admitted to the university in spite of her bad grades.Jane will be admitted to the university despite her bad grades.33.2 Although/Even though/Though (m c d u)ð ng sau 3 c m t này ph i dùng m t m nh ñ hoàn ch nh (có c ch ng và ñ ng t ),không ñư c dùng m t danh t .Although he has a physical handicap, he has become a successful businessman.Jane will be admitted to the university even though she has bad grades.N u though ñ ng m t mình, cu i câu, tách bi t kh i câu chính b i d u ph y thì nó mangnghĩa tuy nhiên.He promised to call me, till now I havent received any call from him, though.33.3 However + adj + S + linkverb = dù có .... ñi chăng n a thì ....However strong you are, you cant move this rock.33.4 Although/ Albeit + Adjective/ Adverb/ Averbial ModifierHer appointment was a significant, althought/ albeit temporary success.Vi c bà y ñư c b nhi m là m t thành công quan tr ng, nhưng d u sao cũng ch là nh tth i)Her performed the task well, althought/ albeit slowlyAnh ta th c hi n nhi m v ñó khá t t, tuy r ng ch m.34. Nh ng ñ ng t d gây nh m l nNh ng ñ ng t b ng sau r t d gây nh m l n v m t ng nghĩa, chính t ho c phát âm. N i ñ ng t Quá kh phân t Nguyên th Quá kh (P1) Verb-ing (P2) rise rose risen rising lie lay lain lying Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 101 – sit sat sat sitting Ngo i ñ ng t Quá kh phân t Nguyên th Quá kh (P1) Verb-ing (P2) raise raised raised raising lay laid laid laying set set set setting • To rise : Dâng lên, t nâng lên, t tăng lên. The sun rises early in the summer. Prices have risen more than 10% this year. He rose early so that he could play golf before the others. When oil and water mix, oil rises to the top. • To raise smt/sb: Nâng ai, cái gì lên. The students raise their hands in class. OPEC countries have raised the price of oil. • To lie: N m, , t i. To lie in: t i To lie down: n m xu ng. To lie on: n m trên. The university lies in the western section of town. Dont disturb Mary, she has laid down for a rest. * Lưu ý: C n phân bi t ñ ng t này v i to lie (nói d i) trong m u câu to lie to sb about smt (nói d i ai v cái gì): He is lying to you about the test. • To lay smt: ñ t, ñ cái gì vào v trí nào ñó To lay smt on: ñ t trên To lay smt in: ñ t vào To lay smt down: ñ t xu ng. Dont lay your clothes on the bed. The enemy soldiers laid down their weapons and surrendered. * Lưu ý: Th i hi n t i c a ñ ng t này r t d ngây nh m l n v i quá kh ñơn gi n c a ñ ng t to lie. C n ph i phân bi t b ng ng c nh c th . • To sit: ng i To sit in: ng i t i, ng i trong. To sit on: ng i trên (ñã ng i s n). Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 102 – To set = to put, to lay: ñ t, ñ . We are going to sit in the fifth row at the opera. After swimming, she sat on the beach to dty off. Nobody has sat through as many boring lectures as Petes has. * Lưu ý: Phát âm hi n t i ñơn gi n c a ñ ng t này r t d l n v i Simple past c a to sit. • To set smt: ñ t cái gì, bày cái gì, ñ cái gì The little girl help her father set the table every night. The botanist set his plants in the sun so that they would grow. • M t s các thành ng dùng v i các ñ ng t trên: o to set the table for: b y bàn ñ . My mother has set the table for the family dinner. o to lay off (workers. employees): cho thôi vi c, giãn th . The company had to lay off twenty-five employees because of a production slowdown. o to set (broken bone) in: bó nh ng cái xương g y vào. Dr.Jacobs has set many broken bones in plaster casts. o to set ones alarm for: ð t ñ ng h báo th c vào lúc. John set his alarm for six oclock. o to set fire to: làm cháy While playing with matches, the children set fire to the sofa. o to raise (animals, plants) for a living: tr ng cái gì, nuôi con gì bán ñ l y ti n. That farmer raises chickens for a living.35. M t s các ñ ng t ñ c bi t khácðó là nh ng ñ ng t trong các m u câu khác nhau s có ý nghĩa khác nhau. • agree to do smt: ñ ng ý làm gì He agreed to leave early tomorrow morning. • agree to ones doing smt: ñ ng ý v i vi c ai làm gì. He agreed to my leaving early tomorrow morning. • Mean to do smt: ñ nh làm gì. I mean to get to the top of the hill before sunrise. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 103 – • If it + mean + verb-ing: cho dù c vi c, bao hàm c vi c. My neighbour was determined to get a ticket for Saturdays game if it meant standing in line all night. • Propose to do smt: có ý ñ nh làm gì. I propose to start tomorrow. • Propose doing smt: ð ngh làm gì I propose waiting till the police came. • Go on doing smt/smt: ti p t c làm gì, cái gì (m t vi c ñang b b d ) He went on writing after a break • Go on to do smt: Quay sang ti p t c làm gì (v n v cùng m t v n ñ nhưng chuy n sang khía c nh khác) He showed the island on the map then went on to tell about its climate. • Try to do smt: c g ng làm gì He try to solve this math problem. • Try doing smt: Th làm gì I try sending her flowers, writing her letter, giving her presents, but she still wouldn’t speak to me.36. S phù h p v th i giưa hai v c a m t câuTrong m t câu ti ng Anh có 2 v (hai m nh ñ ) thì th i c a ñ ng t hai thành ph n ñóph i phù h p v i nhau. Th i c a ñ ng t m nh ñ chính s quy t ñ nh th i c a ñ ng t m nh ñ ph . M NH ð CHÍNH M NH ð PH Simple present Present progressive Hành ñ ng c a m nh ñ ph x y ra cùng lúc v i hành ñ ng c a m nh ñ chính I see that Hung is writing a letter. Do you know who is riding the horse? Will/ Can/ May + Verb (ho c Near Simple present future) Hành ñ ng c a m nh ñ ph x y ra sau hành ñ ng c a m nh ñ chính trong m t tương lai không ñư c xác ñ nh ho c tương lai g n. He says that he will look for a job. I know that she is going to win that prize. She says that she can play the piano. Simple present Simple past Hành ñ ng c a m nh ñ ph x y ra trư c hành ñ ng c a m nh ñ chính trong m t quá kh ñư c xác ñ nh c th v m t th i gian. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 104 – I hope he arrived safely. They think he was here last night. Simple present Present perfect (progressive) Hành ñ ng c a m nh ñ ph x y ra trư c hành ñ ng c a m nh ñ chính trong m t quá kh không ñư c xác ñ nh c th v m t th i gian. He tells us that he has been to Saigon before. We know that you have spoken with Mike about the party. Simple past Past progressive/ Simple past Hành ñ ng c a m nh ñ ph x y ra cùng lúc v i hành ñ ng c a m nh ñ chính trong quá kh . I gave the package to my sister when she visited us last week. Mike visited us while he was staying in Hanoi. Simple past Would/ Could/ Might + Verb Hành ñ ng c a m nh ñ ph x y ra sau hành ñ ng c a m nh ñ chính trong m t tương lai trong quá kh . He said that he would look for a job. Mary said that she could play the piano. Simple past Past perfect Hành ñ ng c a m nh ñ ph x y ra trư c hành ñ ng c a m nh ñ chính, lùi sâu v trong quá kh . I hoped he had arrived safely. They thought he had been here last night.Lưu ý: Nh ng nguyên t c trên ñây ch ñư c áp d ng khi các m nh ñ trong câu có liênh v i nhau v m t th i gian nhưng n u các m nh ñ trong câu có th i gian riêng bi t thìñ ng t ph i tuân theo th i gian c a chính m nh ñ ñó. He promised to tell me, till now I havent received any call from him, though.37. Cách s d ng to say, to tellHai ñ ng t này có nghĩa gi ng nhau nhưng cách dùng khác nhau. N u sau ch ngkhông có m t tân ng gián ti p nào (t c là ta không ñ c p ñ n ñ i tư ng nào nghe trongcâu) thì ph i dùng to say, ngư c l i thì dùng to tell. S + say + (that) + S + V...He says that he is busy today.Henry says that he has already done his homework.Nhưng n u sau ch ng có m t tân ng gián ti p (có ñ c p ñ n ngư i nghe) r i m i ñ nliên t that thì ph i dùng to tell. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 105 – S + tell + indirect object + (that) + S +V...He told us a story last night.He tells me to stay here, waiting for him.To tell cũng thư ng có tân ng tr c ti p. Luôn dùng to tell khi nói ñ n các danh t sauñây, cho dù có tân ng gián ti p hay không: a story ajoke asecret Tell a lie the truth (the) timeNever tell a secret to a person who spreads gossip.The little boy was punished because he told his mother a lie.38. One và YouC hai ñ i t này trong m t s trư ng h p ñ u mang nghĩa "m t ngư i" ho c "anh ta","ch ta", tuy nhiên ng pháp s d ng có khác nhau.38.1 OneN u ñ u câu ñã s d ng ñ i t one thì các ñ i t tương ng ti p theo m nh ñ dư iph i là one, ones, he, his.If one takes this exam without studying, one is likely to fail.(N u m t ngư i không h c bài mà ñi thi thì anh ta r t d b trư t)If one takes this exam without studying, he is likely to fail.One should always do ones homework.One should always do his homework.Lưu ý m t s ngư i do c n th n mu n tránh phân bi t nam/ n ñã dùng he or she, his orher nhưng ñi u ñó là không c n thi t. Các ñ i t ñó ch ñư c s d ng khi nào phía trêncó nh ng danh t chung chung như the side, the party.The judge will ask the defendant party (bên b cáo- danh t chung) if he or she admits theallegations.38.2 YouN uñ it ñ u câu là you thì các ñ i t tương ng ti p theo dư i s là you ho c your. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 106 –If you take this exam without studying, you are likely to fail.You should always do your homework.Tuy t ñ i không dùng l n one và you trong cùng m t câu ho c dùng they thay th cho haiñ i t này.39. ði trư c ñ i t ph i có m t danh t tương ng v inóTrong m t câu ti ng Anh có 2 m nh ñ , n u m nh ñ th hai có dùng ñ n ñ i t nhânxưng thì m nh ñ ñ u ph i có m t danh t ñ ñ i t ñó ñ i di n. Danh t ñi trư c, gi ithi u ñ i t ph i tương ñương v i ñ i t ñó v gi ng và s .Incorrect: Henry was denied admission to graduate school because they did not believe that hecould handle the work load.(ð i t they không có danh t nào ñi trư c nó ñ nó làm ñ i di n. "graduate school" làm t ñơn v s ít nên không th ñư c ñ i di n b i they.)Correct:1. The members of the admissions committee denied Henry admission to graduate schoolbecause they did not believe that he could handle the work load.2. Henry was denied admission to graduate school because the members of theadmissions committee did not believe that he could handle the work load.Incorrect: George dislikes politics because he believes that they are corrupt. George không thích chính tr b i vì anh cho r ng h tham nhũng. ð i t they cũngkhông có danh t tương ng ñi trư c. Politics là m t danh t s ít nên không th ñư c ñ idi n b i theyCorrect:1. George dislikes politicians because he believes that they are corrupt. (các chính khách)2. George dislikes politics because he believes that politicians are corrupt.Ngư c l i v i vi c thi u danh t ñi trư c ñ i t , n u có quá nhi u (t hai tr lên) danh tcùng tương ng v i m t ñ i t thì cũng s gây nh m l n. Xem ví d sau:Incorrect 1: Mr. Brown told Mr. Adams that he would have to work all night in order to finish thereport. (Không rõ ñ i t he ñ i di n cho Mr. Brown hay Mr. Adams)Correct 1: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 107 –1. According to Mr. Brown, Mr. Adams will have to work all night in order to finishthe report.2. Mr. Brown said that, in order to finish the report, Mr. Adams would have to work allnight.Incorrect 2: Janet visited her friend every day while she was on vacation. (Không rõ ñ i t she ñ i di n cho Janet hay her friend)Correct 2: While Janet was on vacation, she visited her friend every day.40. S d ng V-ing, to + verb ñ m ñ u m t câu40.1 S d ng Verb-ingM t V-ing có th ñư c dùng ñ n i hai câu có cùng ch ng tr thành m t câu b ng cáchbi n ñ ng t c a câu th nh t thành d ng V-ing, b ch ng và n i v i câu th hai b ngd u ph y. Ví d : The man jumped out of the boat. He was bitten by a shark. => After jumping out of the boat, the man was bitten by a shark.Khi s d ng lo i câu này c n h t s c lưu ý r ng ch ng c a m nh ñ chính b t bu c ph ilà ch ng h p lý c a m nh ñ ph . Khi hai m nh ñ không có cùng ch ng , ngư i tag i ñó là trư ng h p ch ng phân t b t h p l .SAI: After jumping out of the boat, the shark bit the man. (Chúng ta ng m hi u là ch ng th t s c a hành ñ ng nh y kh i thuy n là theman ch không ph i the shark)ð ñ m b o không nh m l n, ngay sau m nh ñ verb-ing ta nên ñ c p ngay ñ n danh tlàm ch ng cho c hai m nh ñ .Thông thư ng có 6 gi i t ñ ng trư c m t V-ing m ñ u cho m nh ñ ph , ñó là: By(b ng cách, b i), upon, after (sau khi), before (trư c khi), while (trong khi), when (khi).By working a ten-hour day for four days, we can have a long weekend.After preparing the dinner, Pat will read a book.While reviewing for the test, Mary realized that she had forgotten to study the use ofparticipial phrases.Lưu ý r ng: on + ñ ng t tr ng thái ho c in + ñ ng t hành ñ ng thì có th tương ñươngv i when ho c while: Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 108 –On finding the door ajar, I aroused suspicion. (= when finding)(Khi th y c a hé m , tôi n y sinh m i nghi ng )In searching for underground deposits of oil, geologist often rely on magnometers. (=while searching)(Trong khi tìm các m d u trong lòng ñ t, các nhà ñ a ch t thư ng d a vào t k .)N u không có gi i t ñi trư c, ch có V-ing xu t hi n trong m nh ñ ph thì th i c a câudo th i c a ñ ng t m nh ñ chính quy t ñ nh; 2 hành ñ ng trong hai m nh ñ thư ngx y ra song song cùng lúc:Present:Practicing her swing every day, Trica hopes to get a job as a golf instructor.Past:Having a terrible toothache, Henry called the dentist for an appointment.Future:Finishing the letter later tonight, Sally will mail it tomorrow morning.D ng th c hoàn thành [having + P2] ñư c dùng ñ di n ñ t trư ng h p ñ ng t c a m nhñ ph x y ra trư c hành ñ ng c a m nh ñ chính:Having finished their supper, the boys went out to play.(After the boys had finished their supper...)Having written his composition, Louie handed it to his teacher.(After Louie had written ...)Not having read the book, she could not answer the question.(Because she had not read...)D ng th c b ñ ng [having been + P2] cũng thư ng ñư c s d ng ñ m ñ u m t m nhñ ph :Having been notified by the court, Mary reported for jury duty.(After Mary had been notified ...)Having been delayed by the snowstorm, Jame and I missed our connecting flight.(After we had been delayed ...)Not having been notified of the change in the meeting time, George arrived late.(Because he had not been notified ...)Trong nhi u trư ng h p, c m t being ho c having been c a th b ñ ng có th ñư c lư cb , khi ñó ch ng c a m nh ñ chính v n ph i phù h p v i ch ng c a m nh ñ ph : Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 109 –Incorrect: Found in Tanzania by Mary Leaky, some archeologists estimated that thethree - million - year - old fossils were the oldest human remains that were discovered.(Being found ...)Correct: Found in Tanzania by Mary Leaky, the three-million-year-old fossils wereestimated by some archeologists to be the oldest human remains that had ever beendiscovered.Xét thêm các ví d sau v ch ng phân t b t h p l :SAI: Having apprehended the hijackers, they were whisked off to FBI headquarters bythe security guards.ðÚNG: Having apprehended the hijackers, the security guards whisked them off to FBIheadquarters.ðÚNG: Having been apprehended, the hijackers were whisked off to FBI headquartersby the security guards.SAI: Before singing the school song, a poem was recited.ðÚNG: Before singing the school song, the students recited a poem.SAI: Guiding us through the museum, a special explanation was given by the director.ðÚNG: Guiding us through the museum, the director gave us a special explanation.40.2 ð ng t nguyên th (to + verb) m ñ u câuð ng t nguyên th cũng ñư c dùng ñ m ñ u m t câu gi ng như trong trư ng h p V-ing. M nh ñ ph ñ ng ñ u câu s d ng ñ ng t nguyên th thư ng di n t m c ñích c am nh ñ chính.To get up early, Jim never stay up late.Cũng gi ng như trư ng h p s d ng V-ing nêu trên, ch ng c a m nh ñ th hai cũngph i là ch ng h p lý c a m nh ñ ph ñ ng trư c nó.Incorrect: To prevent cavities, dental floss should be used daily after brushing onesteeth.Correct: To prevent cavities, one should use dental floss daily after brushing one’steeth.41. ð ng t (V-ing, V-ed) dùng làm tính tThông thư ng, khi m t ñ ng t không có d ng th c tính t tương ng v i nó thì phân t1 (V-ing) ho c phân t 2 (P2) c a ñ ng t ñó ñư c s d ng làm tính t . ðôi khi ngư ih c ti ng Anh không bi t nên dùng tính t d ng th c nào: V-ing hay Verb-ed hay Verb-en. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 110 – • Tính t d ng V-ing thư ng ñư c dùng khi danh t mà nó b nghĩa th c hi n ho c ch u trách nhi m v hành ñ ng. ð ng t thư ng là n i ñ ng t (không có tân ng ) và th i c a ñ ng t là th i ti p di n: The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying) The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming) The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring) • Phân t 2 (V-ed) ñư c dùng làm tính t khi danh t mà nó b nghĩa là ñ i tư ng nh n s tác ñ ng c a hành ñ ng. Câu có tính t d ng P2 thư ng có ngu n g c t nh ng câu b ñ ng. The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted). Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen) The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)Lưu ý: M t s các ñ ng t như to interest, to bore, to excite, to frighten khi s d ng làmtính t thư ng khó xác ñ nh nên dùng lo i nào (phân t 1 hay phân t 2). Nguyên t c ápd ng cũng gi ng như ñã nêu trên: N u ch ng gây ra hành ñ ng thì dùng P1, n u chng nh n tác ñ ng c a hành ñ ng thì dùng P2. Xét thêm các ví d sau:The boring professor put the students to sleep.The boring lecture put the students to sleep.The bored students went to sleep during the boring lecture.The child saw a frightening movie.The frightened child began to cry.42. Thông tin th a (redundancy)Khi thông tin trong câu b l p ñi l p l i không c n thi t thì nó b g i là thông tin th a, c nph i lo i b ph n th a ñó. Ví d : Ngư i Anh không dùng the time when mà ch dùng m ttrong hai. It is (the time/ when) I got home.Ngư i Anh không dùng the place where mà ch dùng m t trong hai. It is (the place/ where) I was born.Không dùng song song c 2 t dư i ñây trong cùng m t câu:advanceforwardproceed C 3 t advance, proceed, progress ñ u có nghĩa ti n lên, ti n v phíaforward trư c: "to move in a forward direction". Vì v y forward là th a.progressforward Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 111 –return back C 2 t return, revert ñ u có nghĩa: "to go back, to send back". Vì v yrevert back back là th a.sufficient Hai t này nghĩa như nhauenoughtcompete compete = ñua tranh, c nh tranh v i nhau "to take part in a contesttogether against others"reason... Hai t này có nghĩa như nhau. M u ñúng ph i là "reason... that"because join có nghĩa "to bring together", "to put together", "to become a part orjoin together a member of..."repeat again repeat có nghĩa "to say again"new innovation innovation có nghĩa là m t ý tư ng m i "a new idea"matinee matinee = bu i bi u di n chi uperformancesame identical hai t này nghĩa gi ng nhautwo twins twins = two brothers or sistersthe time / when Hai t này nghĩa gi ng nhauthe place / Hai t này nghĩa gi ng nhauwhere43. C u trúc song song trong câuKhi thông tin trong m t câu ñư c ñưa ra dư i d ng li t kê thì các thành ph n ñư c li t kêph i tương ng v i nhau v m t t lo i (noun - noun, adjective - adjective, ...). Ví d : SAI ðÚNGMr. Henry is a lawyer, a politician, and he Mr. Henry is a lawyer, a politician, and ateaches. teacher.Peter is rich, handsome, and many people Peter is rich, handsome, and popular.like him.The cat approached the mouse slowly and The cat approached the mouse slowly andsilent. silently. She like to fish, to swim and to surf.She like to fish, swim and surfing. She like fishing, swimming and surfing.When teenagers finish highschool, they When teenagers finish highschool, theyhave several choices: going to college, have several choices: going to college,getting a job, or the army. getting a job, or joining the army.Tim entered the room, sat down, and is Tim entered the room, sat down, andopening his book. opened his book. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 112 –Tuy nhiên n u th i gian trong các m nh ñ khác nhau c a câu là khác nhau thì ñ ng tcũng ph i tuân theo qui lu t th i gian. Lúc ñó c u trúc câu song song v th i c a cácñ ng t (như ví d dòng cu i b ng trên) không ñư c áp d ng. Ví d : She is a senior, studies every day, and will graduate a semester early.44. Chuy n ñ i v trí tân ng tr c ti p và gián ti pCó hai cách s d ng tân ng c a m t ngo i ñ ng t mà ý nghĩa c a câu không thay ñ i.Tân ng gián ti p (indirect object) là tân ng ch ñ v t ho c ngư i mà hành ñ ng x y rañ i v i (ho c dành cho) ñ v t ho c ngư i ñó. Tân ng tr c ti p (direct object) là ngư iho c v t ñ u tiên nh n tác ñ ng c a hành ñ ng. Tân ng gián ti p có th ñ ng sau tânng tr c ti p, ngăn cách b i m t gi i t ho c cũng có th ñ ng trư c tân ng tr c ti p(mà không có gi i t ). Gi i t thư ng dùng ñây là for và to. Ví d : I gave the book to Jim.The book là tân ng tr c ti p và hành ñ ng ñ u tiên là hành ñ ng c m l y quy n sáchtrong tay và hành ñ ng th hai (gián ti p) là ñưa nó cho Jim.Khi mu n ñ i v trí gi a tân ng tr c ti p và tân ng gián ti p, ta s d ng m t trong haicông th c sau: Subject + verb + direct object + [for / to] + indirect object I gave the book to Jim. The little boy brought some flowers for his grandmother. He lent his car to his brother Subject + verb + indirect object + direct object I gave Jim the book. The little boy brought his grandmother some flowers. He lent his brother his car.Không ph i ñ ng t nào cũng cho phép ñ i v trí tân ng tr c ti p và gián ti p. B ng saulà m t s ñ ng t cho phép ñ i: bring find make promise tell build get offer read write buy give own sell cut hand paint send draw leave pass show feed lend pay teach Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 113 –M t s trong các t trên có th dùng ñư c c v i for và to, m t s khác ch dùng v i m ttrong 2 gi i t . Chú ý r ng trong công th c th hai nêu trên, khi tân ng gián ti p ñ ngtrư c tân ng tr c ti p thì không dùng gi i t gi a chúng:ðúng: The directors secretary sent them the menuscript last night.Sai: The directors secretary sent to them the menuscript last night.N u c tân ng tr c ti p và gián ti p ñ u là ñ i t thì ch ñư c dùng công th c th nh t,không dùng công th c 2:ðúng: They gave it to us.Sai: They gave us it.Chú ý: Hai ñ ng t introduce (gi i thi u ai v i ai) và mention (ñ c p ñ n cái gì trư cm t ai) luôn dùng cùng v i gi i t to nên chúng không cho phép chuy n ñ i v trí hai tânng tr c ti p và gián ti p.I introduce John to Dr. Tim.I introduce Dr. Tim to John.He mentions the party to me.45. Câu tr c ti p và câu gián ti pTrong câu tr c ti p thông tin ñi t ngư i th nh t ñ n th ng ngư i th hai (ngư i thnh t nói tr c ti p v i ngư i th hai).He said "I bought a new motorbike for myself yesterday".Trong câu gián ti p thông tin ñi t ngư i th nh t qua ngư i th hai ñ n v i ngư i thba. Khi ñó câu có bi n ñ i v m t ng pháp.He said he had bought a new motorbike for himself the day before.ð bi n ñ i m t câu tr c ti p sang câu gián ti p c n:1. ð i ch ng và các ñ i t nhân xưng khác trong câu tr c ti p theo ch ng c a thànhph n th nh t.2. Lùi ñ ng t v th 2 xu ng m t c p so v i lúc ban ñ u.3. Bi n ñ i các ñ i t ch th , phó t ch th i gian và ñ a ñi m theo b ng qui ñ nh. B ng ñ i ñ ng t Direct speech Indirect speechSimple present Simple pastPresent progressive Past progressivePresent perfect (Progressive) Past perfect (Progressive)Simple past Past perfect Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 114 –Will/Shall Would/ ShouldCan/May Could/ Might B ng ñ i các ñ i t ch th , phó t ch ñ a ñi m và th i gianToday That dayYesterday The day beforeThe day before yesterday Two days beforeTomorrow The next/ the following dayThe day after tomorrow In two days timeNext + Time The following + TimeLast + Time The previous + TimeTime + ago Time + beforeThis, these That, thoseHere, Overhere There, OverthereN u l i nói và hành ñ ng x y ra cùng ngày thì không c n ph i ñ i th i gian.At breakfast this morning he said "I will be busy today".At breakfast this morning he said he would be busy today.Các suy lu n logic v m t th i gian t t nhiên là c n thi t khi l i nói ñư c thu t l i sau ñóm t ho c hai ngày.(On Monday) He said " Ill be leaving on Wednesday "(On Tuesday) He said he would be leaving tomorrow.(On Wednesday) He said he would be leaving today.46. Khi phó t ñ ng ñ u câu ñ nh n m nh, ph i ñ oc u trúc câuTrong m t s trư ng h p các phó t không ñ ng v trí bình thư ng c a nó mà ñ o lênñ ng ñ u câu nh m nh n m nh vào hành ñ ng c a ch ng . Trong trư ng h p ñó ngpháp s thay ñ i, ñ ng sau phó t ñ ng ñ u câu là tr ñ ng t r i m i ñ n ch ng vàñ ng t chính:John hardly remembers the accident that took his sisters life.Hardly does John remember the accident that took his sisters life. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 115 –Never have so many people been unemployed as today. (So many people have never been unemployed as today)Hardly had he fallen asleep when he began to dream of far-way lands. (He had hardly fallen asleep when he began to dream of far-way lands.)Rarely have we seen such an effective actor as he has proven himself to be. (We have rarely seen such an effective actor as he has proven himself to be.)Seldom does class let out early. (Class seldom lets out early.)Only by hard work will we be able to accomplish this great task. (We will be able to accomplish this great task only by hard work.)M t s các tr ng t ñ c bi t khác cũng thư ng ñ ng ñ u câu, ph i ñ o c u trúccâu như trên: • In/ Under no circumstances: Dù trong b t c hoàn c nh nào cũng không. Under no circumstances should you lend him the money. • On no account: Dù b t c lý do gì cũng không On no accout must this switch be touched. • Only in this way: Ch b ng cách này Only in this way could the problem be solved • In no way: Không sao có th In no way could I agree with you. • By no means: Hoàn toàn không By no means does he intend to criticize your idea. • Negative ..., nor + auxiliary + S + V He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow. • Khi m t m nh ñ m ñ u b ng các thành ng ch nơi ch n ho c tr t t thì ñ ng t chính có th ñ o lên ch ng nhưng tuy t ñ i không ñư c s d ng tr ñ ng t trong trư ng h p này. Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary) In front of the museum is a statue. First came the ambulance, then came the police. ( Tho t ñ u là xe c u thương ch y ñ n, ti p sau là c nh sát.) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 116 – • Khi m t ng gi i t làm phó t ch ñ a ñi m ho c phương hư ng ñ ng ñ u câu, các n i ñ ng t ñ t lên trư c ch ng nhưng tuy t ñ i không ñư c s d ng tr ñ ng t trong lo i câu này. Nó r t ph bi n trong văn mô t khi mu n di n ñ t m t ch ng không xác ñ nh: Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen. Directly in front of them stood a great castle. On the grass sat an enormous frog. Along the road came a strange procession. • Tính t cũng có th ñ o lên trên ñ u câu ñ nh n m nh và sau ñó là liên t nhưng tuy t ñ i không ñư c s d ng tr ñ ng t . So determined was she to take the university course that she taught school and gave music lesson for her tuition fees. • Trong m t s trư ng h p ngư i ta cũng có th ñ o toàn b ñ ng t chính lên trên ch ng ñ nh n m nh, nh ng ñ ng t ñư c ñ o lên trên trong trư ng h p này ph n l n ñ u mang s c thái b ñ ng nhưng hoàn toàn không có nghĩa b ñ ng. Lost, however, are the secrets of the Mayan astronomers and the Inca builders as well as many medicinal practices. (M t ñi vĩnh vi n, tuy v y, l i là nh ng bí m t c a nh ng nhà thiên văn thu c n n văn minh Mayan, ...) • Các phó t away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up... có th theo sau là m t ñ ng t chuy n ñ ng và sau ñó là m t danh t làm ch ng : + Away/down/in/off/out/over/round/up...+ motion verb + noun/noun phrase as a subject. Away went the runners/ Down fell a dozen of apples... + Nhưng n u m t ñ i t nhân xưng làm ch ng thì ñ ng t ph i ñ sau ch ng : Away they went/ Round and round it flew. + Trong ti ng Anh vi t (written English) các ng gi i t m ñ u b ng các gi i t down, from, in, on, over, out of, round, up... có th ñư c theo sau ngay b i ñ ng t ch v trí (crouch, hang, lie, sit, stand...) ho c các d ng ñ ng t ch chuy n ñ ng, các ñ ng t như be born/ die/ live và m t s d ng ñ ng t khác. From the rafters hung strings of onions. In the doorway stood a man with a gun. On a perch beside him sat a blue parrot. Over the wall came a shower of stones. *Lưu ý: 3 ví d ñ u c a các ví d trên có th di n ñ t b ng m t VERB-ING m ñ u cho câu và ñ ng t BE ñ o lên trên ch ng : Hanging from the rafters were strings of onion. Standing in the doorway was a man with a gun. Sitting on a perch beside him was a blue parrot. Hi n tư ng này còn x y ra khi ch ng sau các phó t so sánh as/than quá dài: She was very religious, as were most of her friends. City dwellers have a higher death rate than do country people. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 117 – • Tân ng mang tính nh n m nh cũng có th ñ o lên ñ u câu: Not a single word did he say. • Here/There ho c m t s các phó t ñi k t h p v i ñ ng t ñ ng ñ u câu cũng ph i ñ o ñ ng t lên trên ch ng là m t danh t , nhưng n u ch ng là m t ñ i t thì không ñư c ñ o ñ ng t : Here comes Freddy. Incorrect: Here comes he Off we go Incorrect: Off go we There goes your brother I stopped the car, and up walked a policeman.Cách làm bài tr c nghi m ng phápThư ng thì trong bài thi tr c nghi m ng pháp, b n s không th tr l i ngay b ng cáchch áp d ng m t quy t c ng pháp nh t ñ nh nào ñó mà ph i k t h p hai hay nhi u quyt c khác nhau ñ lo i tr phương án sai. Áp d ng l n lư t các bư c sau:(1) Ki m tra các l i ng pháp cơ b n bao g m (a) S hoà h p gi a ch ng và v ng (b) Cách s d ng Adj và Adv (c) V trí và th t c a các Adv. (d) S phù h p gi a các th i ñ ng t . (e) ð i t có danh t duy nh t ñ nó ñ i di n hay không. (f) C u trúc câu song song.(2) Lo i b nh ng câu tr l i rư m rà, câu càng ng n g n và d hi u càng t t: (a) Tránh các ñáp án dài dòng như: John read the letter in a thoughtful maner. (can be replaced by thoughtfully) (b) Tránh các ñáp án có 2 t nghĩa gi ng nhau.(3) Lo i b nh ng ñáp án có t v ng không rõ nghĩa: (a) Ph i ch c ch n r ng t t c các t ñ u có nghĩa trong câu. (b) Ph i ñ m b o nh ng ñ ng t có 2 t ph i ñư c n i v i nhau b ng m t gi i tphù h p (xem ph n sau)(4) Tránh dùng các t lóng, ti ng lóng. T lóng ch dùng trong văn nói, không dùng trongvăn vi t. Ví d really khi dùng v i nghĩa very bunch khi dùng v i nghĩa many any noun + wise khi dùng v i nghĩa in relation to ...Ví d : Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 118 –1. Before we can decide on the future uses of this drug, ________(A) many more informations must be reviewed.(B) is necessary to review more information.(C) we must review much more information.(D) another information must to be reviewed.Phân tích:(A) có 2 ch sai: không dùng many v i information là danh t không ñ m ñư c và khôngñư c vi t là informations.(B) có 1 ch sai vì thi u ch ng .(C) ñúng(D) có 2 ch sai: không dùng another v i danh t không ñ m ñư c và sau tr ñ ng tmust là ñ ng t nguyên th không có to.2. In this country, a growing concern about the possible hazardous effects ofchemicalwastes ________(A) have resulted in a bunch of new laws.(B) has resulted in several new laws.(C) is causing the results of numerous new laws.(D) result in news laws.Phân tích:(A) có 2 ch sai: không dùng ñ ng t s nhi u have v i ch ng s ít a growingconcern và không ñư c dùng t lóng (slang) bunch of.(B) ñúng.(C) rư m rà. Causing the result of là quá dài dòng.(D) có 2 ch sai: không dùng result (ñ ng t s nhi u) v i ch ng là danh t s ít vàkhông ñư c dùng d ng th c s nhi u c a tính t (vi t ñúng ph i là new laws).Nh ng t d gây nh m l nðó là nh ng t r t d gây nh m l n v cách vi t, ng nghĩa, chính t ho c phát âm: • angel (N) = thiên th n • angle (N) = góc (trong hình h c) • cite (V) = trích d n • site (N) = ñ a ñi m, khu ñ t ( ñ xây d ng). • sight (N) = khe ng m, t m ng m; (V) = quang c nh, c nh tư ng; (V) = quan sát, nhìn th y • dessert (N) = món tráng mi ng Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 119 – • desert (N) = sa m c; desert (V) = b , b m c, ñào ngũ • later (ADV) = sau ñó, r i thì (thư ng dùng v i ñ ng t th i tương lai) • latter (ADJ) = cái th 2, ngư i th 2, cái sau, ngư i sau. >< the former = cái trư c, ngư i trư c. • principal (N) = hi u trư ng (trư ng ph thông); (Adj) = chính, ch y u. • principle (N) = nguyên t c, lu t l • affect (V) = tác ñ ng ñ n • effect (N) = nh hư ng, hi u qu ; (V) = th c hi n, ñem l i • already (Adv) = ñã • all ready = t t c ñã s n sàng. • among (prep) trong s (dùng cho 3 ngư i, 3 v t tr lên) • between...and gi a...và (ch dùng cho 2 ngư i/v t) Lưu ý: between...and cũng còn ñư c dùng ñ ch v trí chính xác c a m t qu c gia n m gi a nh ng qu c gia khác cho dù là > 2 Vietnam lies between China, Laos and Cambodia. Between còn ñư c dùng cho các quãng cách gi a các v t và các gi i h n v m t th i gian. Difference + between (not among) What are the differences between crows, rooks, and jackdaws. Between each + noun (-and the next) (more formal) We need 2 meters between each window. There seems to be less and less time between each birthday (and the next). Devide + between (not among) He devided his money between his wife, his daughter, and his sister. Share + between/among He shared the food between/among all my friend. • consecutive (Adj) liên t c (không có tính ñ t quãng) • successive (Adj) liên t c (có tính cách quãng) • emigrant (N) ngư i di cư, (V) -> emigrate from • immigrant (N) ngư i nh p cư; (V) immigrate into • formerly (Adv) trư c kia • formally (Adv) ch nh t (ăn m c); (Adv) chính th c • historic (Adj) n i ti ng, quan tr ng trong l ch s The historic spot on which the early English settlers landed in North America Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 120 – (Adj) mang tính l ch s . historic times • historical (Adj) thu c v l ch s Historical reseach, historical magazine (Adj) có th t trong l ch s Historical people, historical events • hepless (Adj) vô v ng, tuy t v ng • useless (Adj) vô d ng • imaginary = (Adj) không có th t, tư ng tư ng • imaginative = (Adj) phong phú, bay b ng v trí tư ng tư ng • Classic (adj) ch t lư ng cao: a classic novel (m t cu n ti u thuy t hay); a classic football match (m t tr n bóng ñá hay). ñ c thù/ñ c trưng/tiêu bi u: a classic example (m t ví d tiêu bi u, ñi n hình). • Classic (noun): văn ngh sĩ, tác ph m lưu danh. This novel may well become a classic (Tác ph m này có th ñư c lưu danh). • Classical: c ñi n, kinh ñi n. • Politic: nh n th c ñúng/ khôn ngoan/ trang tr ng. I don’t think it would be politic to ask for loan just now. (Tôi cho r ng s không là khôn ngoan n u h i vay m t kho n ngay lúc này.) • Political: thu c v chính tr . A political career (m t s nghi p chính tr ). • Continual: liên t c l p ñi l p l i (hành ñ ng có tính cách quãng) Please stop your continual questions (Xin hãy thôi h i l p ñi l p l i mãi như th ). • Continous: liên miên/su t (hành ñ ng không có tính cách quãng) A continous flow of traffic (Dòng xe c ch y liên miên b t t n). • As (liên t ) = Như + Subject + verb. When in Roma, do as Romans do (Nh p gia tùy t c). • Like (tính t dùng như m t gi i t ) + noun/noun phrase He fought like a mad man (Anh ta chi n ñ u như ñiên như d i). • Alike (adj.): gi ng nhau, tương t Although they are brother, they don’t look alike. • Alike (adverb): như nhau The climate here is always hot, summer and winter alike. Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 121 – • As: như/ v i tư cách là (dùng trong so sánh khi b n thân ch ng có ch c năng như v t/ngư i ñư c so sánh) Let me speak to you as a father (Hãy ñ tôi nói v i c u như m t ngư i cha) • Like: như là (dùng trong so sánh khi b n thân ch ng và cái/ngư i so sánh không ph i là m t ho c không có ch c năng ñ ng nh t) Let me speak to you like a man above (Hãy ñ tôi nói v i anh như m t ngư i b trên). • Before: trư c ñây/trư c ñó (dùng khi so sánh m t th v i t t c các th khác cùng lo i) She has never seen such a beautiful picture before (Cô ta chưa bao gi nhìn th y m t b c tranh ñ p như th trư c ñây). Before: Trư c (ch m t s vi c x y ra trư c m t s vi c khác trong quá kh , thư ng dùng v i Past Perfect) He lived in France in 1912, he had lived in England 4 years before. • Ago: trư c (tính t hi n t i tr ngư c v quá kh , thư ng dùng v i Simple Past) I went to England 3 years ago. • Certain: ch c ch n (bi t s th c) Certainly/ I’m certain that he didn’t steal it (Tôi ch c ch n r ng h n ta không l y cái ñó). • Sure: tin r ng (không bi t ch c, nói theo c m nh n, nghĩa là y u hơn certain) Surely/ I am sure that he did not steal it (Tôi tin r ng h n không l y th ñó). • Indeed: Very+indeed (sau m t tính t ho c m t phó t ) Thank you very much indeed. I was very pleased indeed to hear from you. Indeed dùng sau to be ho c m t tr ñ ng t nh m xác nh n ho c nh n m nh cho s ñ ng ý (thư ng dùng trong câu tr l i ng n). It is cold / - It is indeed. Henny made a fool of himself / - He did indeed. • Ill (British English) = Sick (American English) = m George didn’t come in last week because he was ill (=he was sick) • Sick + Noun = m y u/ b nh t t He spent 20 years looking after his sick father (Ngư i cha b nh t t) • Be sick = Fell sick = Nôn/ bu n nôn/ say (tàu, xe...) I was sick 3 times in the night (tôi nôn 3 l n trong ñêm) I feel sick. Where’s the bath room? (tôi th y bu n nôn, phòng t m ñâu?) She is never sea-sick (Cô y ch ng bao gi say sóng c ) • Welcome (adjective) = ñư c mong ñ i/ ñư c ch ñ i t lâu/ thú v A welcome guest (Khách quí/ khách b y lâu mong ñ i) A welcome gift (Món quà thú v ñư c ch ñ i t lâu) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 122 – • Welcome to + noun = Có quy n, ñư c phép s d ng. You are welcome to any book in my library (Anh có quy n l y b t kỳ quy n sách nào trong thư vi n c a tôi) • Welcoming (phân t 1 c u t o t ñ ng t welcome dùng làm tính t ) Chào ñón/ ñón ti p ân c n This country have given me a welcoming feeling. (X s này ñã dành cho tôi m t tình c m chào ñón ân c n) Hoan nghênh/ Tán ñ ng (ý ki n) To show a welcoming idea (B c l m t ý ki n tán ñ ng) • Be certain/ sure of + verb-ing: ch c ch n là (ñ c p ñ n tình c m c a ngư i ñang ñư c nói ñ n) Before the game she felt certain of winning, but after a few minutes she realized it wasn’t going to be easy. You seem very sure of passing the exam, I hope you are right. • Be certain/ sure + to + verb: ch c ch n s ph i (ñ c p ñ n tình c m c a chính ngư i nói ho c vi t câu ñó): The repairs are certain to cost more than you think. Elaine is sure to win-the other girl hasn’t got a chance. • Be interested + to + verb: Th y thích khi...: I’m interested to read in the paper that scientists have found out how to talk to whales. (Tôi th y thích/ thú v khi...) • Be interested in + verb-ing/ Be interested + to + verb:Mu n bi t/ mu n phát hi n ra/ mu n tìm ra...: I’m interested in finding out/ to find out what she did with all that money. (Tôi mu n bi t cô ta ñã làm gì v i ng n y ti n). • Be interested in + verb-ing: Th y thích/ thích/ mu n... I’m interested in learning higher education in the U.S.47. Cách s d ng gi i t • During = trong su t (ho t ñ ng di n ra liên t c) • From = t >< to = ñ n From ... to ...= t ... ñ n... (dùng cho th i gian và nơi ch n) From time to time = ñôi khi, th nh tho ng • Out of=ra kh i><into=vào trong Out of + noun = h t, không còn Out of town = ñi v ng Out of date=cũ, l c h u >< up to date = m i, c p nh t Out of work = th t nghi p, m t vi c Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 123 – Out of the question = không th Out of order = h ng, không ho t ñ ng • By: ñ ng t ch chuy n ñ ng + by = ñi ngang qua (walk by the library) ñ ng t tĩnh + by = g n (your books are by the window) by + th i gian c th = trư c lúc, cho ñ n lúc (hành ñ ng cho ñ n lúc ñó ph i x y ra) by + phương ti n giao thông = ñi b ng by then = cho ñ n lúc ñó (dùng cho c QK và TL) by way of= theo ñư ng... = via by the way = m t cách tình c , ng u nhiên by the way = by the by = nhân ñây, nhân ti n by far + so sánh (thư ng là so sánh b c nh t)=>dùng ñ nh n m nh by accident = by mistake = tình c , ng u nhiên >< on purose • In = bên trong In + month/year In time for = In good time for = ðúng gi (thư ng k p làm gì, hơi s m hơn gi ñã ñ nh m t chút) In the street = dư i lòng ñư ng In the morning/ afternoon/ evening In the past/future = trư c kia, trong quá kh / trong tương lai In future = from now on = t nay tr ñi In the begining/ end = at first/ last = tho t ñ u/ r t cu c In the way = ñ ngang l i, ch n l i Once in a while = ñôi khi, th nh tho ng In no time at all = trong nháy m t, m t thoáng In the mean time = meanwhile = cùng lúc In the middle of (ñ a ñi m)= gi a In the army/ airforce/ navy In + the + STT + row = hàng th ... In the event that = trong trư ng h p mà In case = ñ phòng khi, ng nh Get/ be in touch/ contact with Sb = liên l c, ti p xúc v i ai • On = trên b m t: On + th trong tu n/ ngày trong tháng On + a/the + phương ti n giao thông = trên chuy n/ ñã lên chuy n... On + ph = ñ a ch ... (như B.E : in + ph ) On the + STT + floor = t ng th ... On time = v a ñúng gi (b t ch p ñi u ki n bên ngoài, nghĩa m nh hơn in time) On the corner of = góc ph (gi a hai ph ) Chú ý: In the corner = góc trong At the corner = góc ngoài/ t i góc ph On the sidewalk = pavement = trên v a hè Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 124 – Chú ý: On the pavement (A.E.)= trên m t ñư ng nh a (Don’t brake quickly on the pavement or you can slice into another car) On the way to: trên ñư ng ñ n >< on the way back to: trên ñư ng tr v On the right/left On T.V./ on the radio On the phone/ telephone = g i ñi n tho i, nói chuy n ñi n tho i On the phone = nhà có m c ñi n tho i (Are you on the phone?) On the whole= nói chung, v ñ i th On the other hand = tuy nhiên= however Chú ý: On the one hand = m t m t thì on the other hand = m t khác thì (On the one hand, we must learn the basic grammar, and on the other hand, we must combine it with listening comprehension) on sale = for sale = có bán, ñ bán on sale (A.E.)= bán h giá = at a discount (B.E) on foot = ñi b • At = t i At + s nhà At + th i gian c th At home/ school/ work At night/noon (A.E : at noon = at twelve = gi a trưa (she was invited to the party at noon, but she was 15 minutes late)) At least = chí ít, t i thi u >< at most = t i ña At once =ngay l p t c At present/ the moment = now Chú ý: 2 thành ng trên tương ñương v i presently nhưng presently se khác nhau v nghĩa n u nó ñ ng các v trí khác nhau trong câu: Sentence + presently (= soon): ngay t c thì ( She will be here presently/soon) Presently + sentence (= Afterward/ and then) : ngay sau ñó (Presently, I heard her leave the room) S + to be + presently + Ving = at present/ at the moment ( He is presently working toward his Ph.D. degree) At times = ñôi khi, th nh tho ng At first = tho t ñ u >< at last = cu i cùng At the beginning of / at the end of... = ñ u/ cu i (dùng cho th i gian và ñ a ñi m). At + tên các ngày l : at Christmas, at Thanks Giving... Nhưng on + tên các ngày l + day = on Christmas day ... Trong d ng informal E., on trư c các th trong tu n ñôi khi b lư c b : She is going to see her boss (on) Sun. morning. At/in/on thư ng ñư c không dùng trong các thành ng ch th i gian khi có m t: next, last, this, that, one, any, each, every, some, all At + ñ a ñi m : at the center of the building At + nh ng ñ a ñi m l n (khi xem nó như m t nơi trung chuy n ho c g p g ): Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 125 – The plane stopped 1 hour at Washington D.C. before continuing on to Atlanta. At + tên các toà nhà l n (khi xem như 1 hành ñ ng s x y ra ñó ch không ñ c p ñ n toà nhà) : There is a good movie at the Center Theater. At + tên riêng các t ch c: She works at Legal & General Insurence. At + tên riêng nơi các trư ng s ho c khu v c ñ i h c: She is studying at the London school of Economics. At + tên các ho t ñ ng qui t thành nhóm: at a party/ lecture... • M t s các thành ng dùng v i gi i t On the beach: trên b bi n Along the beach: d c theo b bi n In place of = Instead of: thay cho, thay vì. For the most part: chính là, ch y u là = mainly. In hope of + V-ing = Hoping to + V = Hoping that + sentence = v i hi v ng là. off and on: dai d ng, tái h i all of a sudden= suddenly = b ng nhiên for good = forever: vĩnh vi n, mãi mãi.48. M t s ng ñ ng t thư ng g pðó là nh ng ñ ng t k t h p v i 1, 2 ho c ñôi khi 3 gi i t , khi k t h p d ng như v yng nghĩa c a chúng thay ñ i h n so v i nghĩa ban ñ u. • To break off: ch m d t, c t ñ t, ño n tuy t. • To bring up: nêu ra, ñưa lên m t v n ñ • To call on: yêu c u / ñ n thăm • To care for: thích / trông nom, săn sóc (look after) • To check out (of/from) a library: mư n sách thư vi n v • To check out: ñi u tra, xem xét. • To check out (of): làm th t c ñ ra (khách s n, sân bay) <> check in. • To check (up) on: ñi u tra, xem xét. • To close in (on): ti n l i g n, ch y l i g n • To come along with: ñi cùng v i • To count on = depend on = rely on • To come down with: m c ph i m t căn b nh • Do away with = get rid of: t ng kh , lo i b , tr kh • To daw up = to draft: so n th o (m t k ho ch, m t h p ñ ng) Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 126 – • To drop out of = to withdraw from: b (ñ c bi t là b h c gi a ch ng) • To figure out: Hình dung ra ñư c, hi u ñư c. • To find out: khám phá ra, phát hi n ra. • To get by: L n h i qua ngày, s ng sót qua ñư c • To get through with: k t thúc • To get through to: thông tin ñư c cho ai, g i ñư c cho (ñi n tho i), tìm cách làm cho hi u • To get up: d y/ t ch c. • To give up: b , t b • To go along with: ñ ng ý v i • To hold on to: v n gi v ng, duy trì • To hold up: cư p / v n gi v ng, v n duy trì, v n s ng bình thư ng, v n dùng ñư c (b t ch p s c ép bên ngoài ho c s d ng lâu) • To keep on doing smt: v n ti p t c không ng ng làm gì • To look after: trông nom, săn sóc • To look into: ñi u tra, xem xét • To pass out = to faint: ng t (n i ñ ng t , không dùng b ñ ng) • To pick out: ch n ra, l a ra, nh t ra • To point out: ch ra, v ch ra • To put off: trì hoãn, ñình hoãn • To run across: khám phá, phát hi n ra (tình c ) • To run into sb: g p ai b t ng • To see about to: lo l ng, săn sóc, ch y v y • To take off: c t cánh <> to land • To take over for: thay th cho • to talk over: bàn so n, th o lu n v • to try out: th nghi m, dùng th (s n ph m) • to try out for: th vai, th gi ng (1 v k ch, bu i bi u di n) • To turn in: giao n p, ñ trình / ñi ng Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 127 – • To watch out for: c nh giác, ñ m t, trông ch ng (c nghĩa ñen l n nghĩa bóng)B ng các ñ ng t b t quy t cPresent Past Past Participlebe was, were beenbecome became becomebegin began begunblow blew blownbreak broke brokenbring brought broughtbuild built builtburst burst burstbuy bought boughtcatch caught caughtchoose chose chosencome came comecut cut cutdeal dealt dealtdo did donedrink drank drunkdrive drove driveneat ate eatenfall fell fallenfeed fed fedfeel felt feltfight fought foughtfind found foundfly flew flownforbid forbade forbiddenforget forgot forgottenforgive forgave forgivenfreeze froze frozenget got gottengive gave given Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 128 –go went gonegrow grew grownhave had hadhear heard heardhide hid hiddenhold held heldhurt hurt hurtkeep kept keptknow knew knownlay laid laidlead led ledleave left leftlet let letlie lay lainlose lost lostmake made mademeet met metpay paid paidquit quit quitread read readride rode riddenring rang rungrise rose risenrun ran runsay said saidsee saw seenseek sought soughtsell sold soldsend sent sentshake shook shakenshine shone shonesing sang sungsit sat satsleep slept sleptspeak spoke spoken Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng
 • Sưu t m và thi t k b i Ph m Vi t Vũ - 129 –spend spent spentspring sprang sprungstand stood stoodsteal stole stolenswim swam swumswing swung swungtake took takenteach taught taughttear tore torntell told toldthink thought thoughtthrow threw thrownunderstand understood understoodwake woke (waked) woken (waked)wear wore wornwin won wonwrite wrote written Trư ng ð i H c Kinh T ðà N ng