Your SlideShare is downloading. ×
SMEfriend: KM
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

SMEfriend: KM

1,075

Published on

ไฟล์เกี่ยวกับการบริหารความรู้ในองค์กร …

ไฟล์เกี่ยวกับการบริหารความรู้ในองค์กร
ลิขสิทธิ์สำหรับ SMEfriend

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,075
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. KNOWLEDGE MANAGEMENT by SMEfriend Sara Buri, Thailand
 • 2. What is KM?Knowledge Management is “The process through which organizations generate value from theirintellectual and knowledge-based assets” ความหมายจาก Knowledge Management Research Center Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 3. ความหมายของการจัดการความรู้การจัดการความรู้ คือกระบวนการในการจัดการเพืFอให้ผทีFต้องการใช้ ู้ความรู้ได้รบความรู้ทีFต้องการในเวลาทีFต้องการ ทําให้ ัสามารถนําความรู้ทีFได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทีFสงสุด ูต่อองค์กร Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 4. ประเภทของความรู้ความรู้ (Knowledge) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท1. ความรู้ทีFฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีFได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคล ทีFไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดหรือลายลักษณ์ อกษรได้ ัโดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝี มือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 5. ประเภทของความรู้ความรู้ (Knowledge) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท2. ความรู้ทีFชดแจ้ง (Explicit Knowledge) ั เป็ นความรู้ทีFสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกษร ัทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 6. ประเภทของความรู้ความรู้ (Knowledge) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ความรู้ทีFชดแจ้งมีอยู่อย่างเล็กน้ อย ั และจํากัด เปรียบเสมือนภูเขานํhาแข็ง ทีFพ้นนํhาขึนมา สามารถมองเห็นได้ h ความรู้ทีFฝังอยู่ในตัวคนมีอยู่มากมาย เปรียบเสมือนภูเขานํhาแข็งทีFอยู่ใต้นํhา ซึFงมีขนาดใหญ่มหาศาล ไม่สามารถ คาดเดาขนาดได้ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 7. ทีFมาของความรู้ลําดับขันของการพัฒนาเป็ นความรู้ h การเข้าถึงและแลกเปลีFยนความรู้ จัดหมวดหมู่ข้อมูลทีFได้มาเป็ นองค์ความรู้องค์กร รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดทีFกระจัดกระจาย Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 8. แหล่งความรู้ในองค์กรจากผลวิจยของ Delphi พบว่า แหล่งข้อมูลความรูส่วนใหญ่ถึง ั ้42% อยู่ทีFพนักงาน ดังนันการเน้ นการจัดการความรูจากคน h ้ถือเป็ นสิFงสําคัญ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 9. แหล่งความรู้ในองค์กรจากผลวิจยของ Delphi พบว่า การถ่ายโอนความทีFง่ายทีFสดคือ ั ุการเผยแพร่ความรูโดยประสบการณ์ของคนในองค์กร (52%) ้ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 10. ระดับของความรู้ระดับของความรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ1. ความรูเชิงทฤษฏี (Know-What) ้ เป็ นความรูเชิงข้อเท็จจริง รูอะไร เป็ นอะไร จะพบใน ้ ้ผูทีFสาเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ทีFมีความรูโดยเฉพาะความรูทีF ้ ํ ้ ้จํามาได้จากความรูชดแจ้งซึFงได้จากการได้เรียนมาก แต่ ้ ัเวลาทํางาน ก็จะไม่มนใจ มักจะปรึกษารุนพีFก่อน ัF ่ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 11. ระดับของความรู้ระดับของความรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ2. ความรูเชิงทฤษฏี และเชิงบริบท (Know-How) ้ เป็ นความรูเชืFอมโยงกับโลกของความเป็ นจริง ้ภายใต้สภาพความเป็ นจริงทีFซบซ้อนสามารถนําเอาความรู้ ัชัดแจ้งทีFได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนทีFทางานไปหลายๆปี จนเกิดความรูฝังลึกทีFเป็ นทักษะ ํ ้หรือประสบการณ์มากขึน h Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 12. ระดับของความรู้ระดับของความรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ3. ความรูในระดับทีFอธิบายเหตุผล (Know-Why) ้ เป็ นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรืFองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆผลของประสบการณ์แก้ปัญหาทีFซบซ้อนและนําประสบการณ์มา ัแลกเปลีFยนเรียนรู้กบผูอืFน เป็ นผูทางานมาระยะหนึF งแล้วเกิด ั ้ ้ ํความรู้ฝงลึกสามารถอดความรู้ฝงลึกของตนเองมาแลกเปลีFยนกับ ั ัผูอืFนหรือถ่ายทอดให้ผอืFนได้พร้อมทังรับเอาความรู้จากผูอืFนไปปรับ ้ ู้ h ้ใช้ในบริบทของตนเองได้ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 13. ระดับของความรู้ระดับของความรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ4. ความรูในระดับคุณค่า ความเชืFอ (Care-Why) ้ เป็ นความรูในลักษณะของความคิดริเริFมสร้างสรรค์ทีF ้ขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็ นผูทีFสามารถสกัด ประมวล ้วิเคราะห์ความรูทีFตนเองมีอยู่กบความรูทีFตนเองได้รบมา ้ ั ้ ัสร้างเป็ นองค์ความรูใหม่ขึนมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือ ้ hทฤษฏี ใหม่หรือนวัตกรรม ขึนมาใช้ในการทํางานได้ h Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 14. ส่วนประกอบทีFสาคัญ ํส่วนประกอบสําคัญ “การจัดการความรู้” (4 Keys)1. เนืh อหา (Content) ซึFงมีอยู่กระจัดกระจายในองค์กร2. คน (People) ซึFงแต่ละคนจะมีความรู้ทีFแตกต่างกัน3. กระบวนการ (Process) เป็ นการบริหารจัดการเพืFอนําแหล่งความรู้ไปสู่ผใช้ ู้4. เทคโนโลยี (Technology) การนําเครืFองมือมาใช้ให้เกิดความสะดวกในการค้นหาความรู้ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 15. เหตุผลต้องมีการจัดการความรู้1. ลูกค้า (Customer) การพัฒนาสินค้าและบริการทีF สามารถตอบสนองได้ตรงหรือเกินความต้องการ ของลูกค้าทีFเปลีFยนแปลงได้ตลอดเวลา2. การเปลีFยนแปลงภายนอก (Change) การ เปลีFยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ การเมืองทําให้องค์กรต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพืFอ พร้อมต่อการเปลีFยนแปลงตลอดเวลา Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 16. เหตุผลต้องมีการจัดการความรู้3. การแข่งขัน (Competition) การรวบรวมและวิเคราะห์จดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของ ุองค์กรอยู่ตลอดเวลาจะทําให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 17. ประโยชน์ ของการจัดการความรู้1. ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิFมผลผลิต2. สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ และส่งเสริมการแลกเปลีFยนความรูอย่างเต็มทีF ้3. เพิFมคุณภาพและลดรอบเวลาการให้บริการ4. ลดค่าใช้จ่าย โดยกําจัดกระบวนการทีFไม่ก่อให้เกิดคุณค่ากับงาน5. ให้ความสําคัญกับความรูของพนักงานและให้ ้ค่าตอบแทนทีFเหมาะสม Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 18. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral)ของ Nonaka & Takeuchi เป็ นทฤษฎีทีFอธิบายการเปลีFยนแปลงของ ExplicitKnowledge และ Tacit Knowledge แบบกลับไปกลับมาจนเกิดเป็ นองค์ความรูใหม่ๆไม่หยุดนิFงจนเป็ นวงจรความรู้ ้ขึนมา h Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 19. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 20. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model1. Socialization เป็ นการแลกเปลีFยนความรูจาก Tacit Knowledge ้ไปสู่ Tacit Knowledge หรือ ความรูจากคนสู่คน โดยเป็ น ้การแลกเปลีFยนประสบการณ์ตรงของผูถ่ายทอด โดยอาจมี ้ลักษณะแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การพูดคุยแบ่งปันประสบกาณ์ วิธีการแก้ปัญหา การสอนงานระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ อง Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 21. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model2. Externalization เป็ นการดึงความรูจาก Tacit Knowledge ออกมาเป็ น ้Explicit Knowledge หรือการนําประสบการณ์ความรูจาก ้บุคคลถ่ายทอดออกเป็ นตัวหนังสือ เช่น คู่มือ ตํารา เอกสารประกอบการทํางานต่างๆ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 22. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model3. Combination เป็ นการนําความรูจาก Explicit Knowledge ออกมา ้เป็ น Explicit Knowledge หรือการนําความรูจากตํารา ้หนังสือต่างๆ มาพัฒนาเพิFมเติมความรูอืFนๆออกเป็ นตํารา ้หนังสือใหม่ๆ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 23. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model4. Internalization เป็ นการนําความรูจาก Explicit Knowledge กลับไป ้เป็ น Tacit Knowledge หรือการนําความรูจากตํารา หนังสือ ้ต่างๆกลับเข้าไปเป็ นความรูของแต่ละบุคคล เช่น การอ่าน ้คู่มือการทํางานและนําไปทํางานจริงจนเกิดเป็ นประสบการณ์ตรงใหม่ๆขึนมา h Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 24. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้แผนผังอิชิคะวะแผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa Diagram)หรือแผงผังก้างปลา (หรือทูน่าหรือตัวแบบปลาตะเพียน)เป็ นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลาซึFงประด้วยส่วนหัว ลําตัว และหาง Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 25. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้แผนผังอิชิคะวะแผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa Diagram)1. ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision - KV) มองว่าองค์กรกําลังจะไปทางไหน ซึFงต้องตอบให้ได้ว่า "ทําการจัดการความรู้หรือ KM ไปเพืFออะไร" Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 26. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้แผนผังอิชิคะวะแผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa Diagram)2. ส่วนกลางลําตัว (Knowledge Sharing - KS) ส่วนทีFเป็ นหัวใจให้ความความสําคัญกับการแลกเปลีFยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกือกูลกันและกัน h Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 27. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้แผนผังอิชิคะวะแผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa Diagram)3. ส่วนหาง (Knowledge Assets - KA) คือ สร้างคลังความรู้ เชืFอโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 28. ขันตอนการจัดการความรู้ hขันตอนการจัดการความรู้ (KM Process) h1. Knowledge Identification องค์กรจําเป็ นต้องมีการกําหนดวิสยทัศน์ พันธะกิจ ัเป้ าหมายขององค์กรและประเมินความรูปัจจุบนทีFมีอยู่ โดย ้ ัประเมินว่าสามารถตอบสนองวิสยทัศน์ พันธะกิจและ ัเป้ าหมายขององค์กรได้หรือไม่ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 29. ขันตอนการจัดการความรู้ hขันตอนการจัดการความรู้ (KM Process) h2. Knowledge Creation and Acquisition สร้างและแสวงหาความรูทีFมีอยู่ภายนอกและภายใน ้ทีFกระจัดกระจายเพืFอให้ตรงกับความต้องการ3. Knowledge Organization แบ่งชนิดและประเภทความรู้ จัดทําระบบให้ง่ายและสะดวกในการสืบค้นและใช้งาน Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 30. ขันตอนการจัดการความรู้ hขันตอนการจัดการความรู้ (KM Process) h4. Knowledge Codification and Refinement จัดรูปแบบเอกสารให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กรและปรับปรุงให้ทนสมัยและตรงความต้องการ ั5. Knowledge Access สามารถเข้าถึงความรูได้ทุกทีFทุกเวลาอย่างสะดวก ้รวดเร็ว Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 31. ขันตอนการจัดการความรู้ hขันตอนการจัดการความรู้ (KM Process) h6. Knowledge Sharing แลกเปลีFยนความรูจากประสบการณ์เป็ นลายลักษณ์ ้อักษรและการถ่ายทอดจากคนสู่คนในองค์กร7. Learning นําความรูไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและ ้ปรับปรุงองค์กร Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 32. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้1. กําหนดให้มีหวหน้ าคณะทํางาน (Chief Knowledge ัOfficer) หรือสร้างทีมงานในแต่ละสาขามาร่วมกันพัฒนากระบวนการทํางาน2. ระบุข้อมูลหรือความรูทีFต้องการใช้ตดสินใจให้ชดเจน ้ ั ั3. จัดทําขันตอนการทํางาน (Work Flow) เพืFอพัฒนาการ hทํางาน โดยการสร้างความรู้ การรวบรวมและจัดเก็บเพืFอเชืFอมโยงไปยังผลลัพธ์โดยให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมมากขึนในการปรับปรุงขันตอนการทํางาน (Work Flow) h h Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 33. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้4. การสร้างและการถ่ายทอดความรูของบุคคลในองค์กรจะ ้ช่วยแก้ปัญหาให้งานสําเร็จและมีประสิทธิภาพขึน h5. พัฒนาศูนย์ข้อมูลโดยอาศัยทักษะการถ่ายทอดหรือการเคลืFอนย้ายความรู้6. ทําระบบเครือข่ายผูเชีFยวชาญเพืFอการประสานงานความ ้ร่วมมือ และการส่งเสริมการใช้ความรูรวมกัน ้่ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 34. เครืFองมือการจัดการความรู้ระบบสารสนเทศ1. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System, OAS) การจัดการงานเอกสาร คือ การจัดเตรียมเอกสารทีFเป็ นในการ ปฏิบติงานปกติ ั การจัดตารางการทํางาน คือ การจัดทําตารางเวลา การนัดหมาย การติดต่อสืFอสาร คือ การติดต่อสืFอสารภายในและภายนอก องค์กร การจัดการข้อมูล คือ การนําเอาข้อมูลต่างๆมาทําการวิเคราะห์ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 35. เครืFองมือการจัดการความรู้ระบบสารสนเทศ2. ระบบสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Work System,KWS) เป็ นระบบสารสนเทศทีFใช้สนับสนุนการทํางานของบุคคลทีFทํางานด้านการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Worker) ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังการคิดค้น ค้นคว้าและวิจย h ั Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 36. เครืFองมือการจัดการความรู้ระบบสารสนเทศ3. ระบบสนับสนุนการทํางานกลุ่ม (Group Collaboration System,GCS) การใช้องค์ความรู้ร่วมกันในองค์กร ปัจจุบนการทํางานใน ัองค์กรส่วนใหญ่เป็ นการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม บางครังเรียกว่า hGroupware จึงเป็ นระบบทีFทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ํร่วมกันเป็ นกลุ่ม ซึFงเป็ นการรวมเอาเทคโนโลยีด้านเครือข่ายฐานข้อมูลและอีเมลรวมเข้าด้วยกัน Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 37. เครืFองมือการจัดการความรู้ระบบสารสนเทศ4. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ทําหน้ าทีFในการจัดเก็บองค์ความรู้องค์กรและการนํามาใช้ภายหลัง เป็ นระบบทีFพฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถทํางานแบบทีF ัต้องใช้ปัญญาเหมือนมนุษย์ได้ เช่น หุ่นยนต์ การทําความเข้าใจภาษาธรรมชาติ ระบบผูเชีFยวชาญและระบบฐานข้อมูลกรณี ศึกษา ้ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 38. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยี1. Business Intelligence ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพืFอเป็ นประโยชน์ กบ ัองค์กรเช่นเดียวกับการทํา e-Business เช่น นําข้อมูลทีFรวบรวมมาทังหมดจากรูปแบบต่างๆมาทําการ Mining เพืFอวิเคราะห์ข้อมูล hเทคโนโลยีตรงนีh ได้แก่ OLAP หรือ Data Mining เป็ นต้น Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 39. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยี2. Collaboration เป็ นการผสมผสานการใช้เครืFองมือหลายๆตัวเข้าด้วยกันในการจัดเก็บข้อมูล เช่น Excel Word และ Text File เนืF องจากข้อมูลจํานวนมากถูกจัดเก็บในรูปแบบทีFต่างกันตามความเหมาะสม เช่น ข้อมูลนิFงหรือข้อมูลทีFต้องเปลีFยนแปลงตลอดเวลาย่อมใช้เครืFองมือในการจัดการทีFต่างกัน Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 40. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยี3. Knowledge Transfer เป็ นวิธีการถ่ายทอดวิชาความรู้ในรูปแบบ e-Learning โดยจะต้องทําให้ผใช้ระบบเข้าใจในข้อมูลเหล่านีh หรือหาวิธีการในการ ู้ให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้งานของพนักงานทีFออกไปได้อย่างรวดเร็ว Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 41. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยี4. Knowledge Discovery เป็ นการหาวิธีทีFจะเข้าถึงส่วนต่างๆทีFไม่เคยได้มาก่อน ซึFงข้อมูลสําคัญบางอย่างอยู่ในรูปแบบ (Platform) ทีFสาหรับทุกคนหรือ ํถูกป้ องกันด้วยพาสเวิรด เช่น ระบบ SAP ดังนันจึงต้องหาวิธีการใน ์ hการนําข้อมูลเหล่านีh ออกมาในรูปแบบทีFเข้าถึงได้ทุกคน Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 42. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยี5. Expertise Location ช่วยในการหาว่าบุคคลใดในองค์กรทีFมีความเชีFยวชาญในเรืFองใดๆ เนืF องจากการเก็บข้อมูลบุคคลในองค์กรและผลงานของคนๆนัน ย่อมสามารถวิเคราะห์ออกมาว่าใครถนัดเรืFองอะไร h Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 43. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยีสนับสนุน1. เทคโนโลยีการสืFอสาร ช่วยให้บคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึน รวมถึง ุ hสามารถติดต่อสืFอสารกับบุคคลอืFนได้2. เทคโนโลยีการทํางานร่วมกัน ช่วยให้ประสานการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอุปสรรคในเรืFองระยะทาง3. เทคโนโลยีการจัดเก็บ ช่วยในการจัดเก็บและจัดความรู้ต่างๆ Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 44. ปัญหาของการจัดการความรู้1. การถ่ายทอดความรูระหว่างบุคคลกับองค์กร เช่น การ ้ ไปอบรมสัมมนาภายนอกและไม่นําความรูทีFได้มา ้ แบ่งปันให้กบพนักงานอืFนๆทราบ ั2. การจัดเก็บความรูไว้หลายแห่งและหลายรูปแบบ ้ กระจัดกระจายอยู่ในหน่ วยงานต่างๆ3. การไม่นําความรูทีFมีอยู่มาเพิFมความสามารถในการ ้ แข่งขันและไม่นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ กบ ั องค์กร Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 45. ปัญหาของการจัดการความรู้3. การไม่มีความรูใหม่เกิดขึน เป็ นผลสืบเนืF องมาจาก ้ h การไม่เก็บสะสมความรูเดิมๆอย่างเป็ นระบบ ้4. การไม่นําความรูภายนอกมาใช้เพืFอปรับตัวให้เข้า ้ สถานการณ์ทีFเปลีFยนแปลง5. ความรูภายในและภายนอกองค์กรไม่สอดคล้องกับ ้ งานทีFทาในปัจจุบน ํ ั Yostanun Onsri. SMEfriend
 • 46. END OF PRESENTATION SMEfriend 2012 Yostanun Onsri. SMEfriend

×