SMEfriend: KM

1,513 views

Published on

ไฟล์เกี่ยวกับการบริหารความรู้ในองค์กร
ลิขสิทธิ์สำหรับ SMEfriend

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,513
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
713
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SMEfriend: KM

 1. 1. KNOWLEDGE MANAGEMENT by SMEfriend Sara Buri, Thailand
 2. 2. What is KM?Knowledge Management is “The process through which organizations generate value from theirintellectual and knowledge-based assets” ความหมายจาก Knowledge Management Research Center Yostanun Onsri. SMEfriend
 3. 3. ความหมายของการจัดการความรู้การจัดการความรู้ คือกระบวนการในการจัดการเพืFอให้ผทีFต้องการใช้ ู้ความรู้ได้รบความรู้ทีFต้องการในเวลาทีFต้องการ ทําให้ ัสามารถนําความรู้ทีFได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทีFสงสุด ูต่อองค์กร Yostanun Onsri. SMEfriend
 4. 4. ประเภทของความรู้ความรู้ (Knowledge) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท1. ความรู้ทีFฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีFได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคล ทีFไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดหรือลายลักษณ์ อกษรได้ ัโดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝี มือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ Yostanun Onsri. SMEfriend
 5. 5. ประเภทของความรู้ความรู้ (Knowledge) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท2. ความรู้ทีFชดแจ้ง (Explicit Knowledge) ั เป็ นความรู้ทีFสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกษร ัทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ Yostanun Onsri. SMEfriend
 6. 6. ประเภทของความรู้ความรู้ (Knowledge) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ความรู้ทีFชดแจ้งมีอยู่อย่างเล็กน้ อย ั และจํากัด เปรียบเสมือนภูเขานํhาแข็ง ทีFพ้นนํhาขึนมา สามารถมองเห็นได้ h ความรู้ทีFฝังอยู่ในตัวคนมีอยู่มากมาย เปรียบเสมือนภูเขานํhาแข็งทีFอยู่ใต้นํhา ซึFงมีขนาดใหญ่มหาศาล ไม่สามารถ คาดเดาขนาดได้ Yostanun Onsri. SMEfriend
 7. 7. ทีFมาของความรู้ลําดับขันของการพัฒนาเป็ นความรู้ h การเข้าถึงและแลกเปลีFยนความรู้ จัดหมวดหมู่ข้อมูลทีFได้มาเป็ นองค์ความรู้องค์กร รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดทีFกระจัดกระจาย Yostanun Onsri. SMEfriend
 8. 8. แหล่งความรู้ในองค์กรจากผลวิจยของ Delphi พบว่า แหล่งข้อมูลความรูส่วนใหญ่ถึง ั ้42% อยู่ทีFพนักงาน ดังนันการเน้ นการจัดการความรูจากคน h ้ถือเป็ นสิFงสําคัญ Yostanun Onsri. SMEfriend
 9. 9. แหล่งความรู้ในองค์กรจากผลวิจยของ Delphi พบว่า การถ่ายโอนความทีFง่ายทีFสดคือ ั ุการเผยแพร่ความรูโดยประสบการณ์ของคนในองค์กร (52%) ้ Yostanun Onsri. SMEfriend
 10. 10. ระดับของความรู้ระดับของความรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ1. ความรูเชิงทฤษฏี (Know-What) ้ เป็ นความรูเชิงข้อเท็จจริง รูอะไร เป็ นอะไร จะพบใน ้ ้ผูทีFสาเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ทีFมีความรูโดยเฉพาะความรูทีF ้ ํ ้ ้จํามาได้จากความรูชดแจ้งซึFงได้จากการได้เรียนมาก แต่ ้ ัเวลาทํางาน ก็จะไม่มนใจ มักจะปรึกษารุนพีFก่อน ัF ่ Yostanun Onsri. SMEfriend
 11. 11. ระดับของความรู้ระดับของความรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ2. ความรูเชิงทฤษฏี และเชิงบริบท (Know-How) ้ เป็ นความรูเชืFอมโยงกับโลกของความเป็ นจริง ้ภายใต้สภาพความเป็ นจริงทีFซบซ้อนสามารถนําเอาความรู้ ัชัดแจ้งทีFได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนทีFทางานไปหลายๆปี จนเกิดความรูฝังลึกทีFเป็ นทักษะ ํ ้หรือประสบการณ์มากขึน h Yostanun Onsri. SMEfriend
 12. 12. ระดับของความรู้ระดับของความรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ3. ความรูในระดับทีFอธิบายเหตุผล (Know-Why) ้ เป็ นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรืFองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆผลของประสบการณ์แก้ปัญหาทีFซบซ้อนและนําประสบการณ์มา ัแลกเปลีFยนเรียนรู้กบผูอืFน เป็ นผูทางานมาระยะหนึF งแล้วเกิด ั ้ ้ ํความรู้ฝงลึกสามารถอดความรู้ฝงลึกของตนเองมาแลกเปลีFยนกับ ั ัผูอืFนหรือถ่ายทอดให้ผอืFนได้พร้อมทังรับเอาความรู้จากผูอืFนไปปรับ ้ ู้ h ้ใช้ในบริบทของตนเองได้ Yostanun Onsri. SMEfriend
 13. 13. ระดับของความรู้ระดับของความรู้ แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ4. ความรูในระดับคุณค่า ความเชืFอ (Care-Why) ้ เป็ นความรูในลักษณะของความคิดริเริFมสร้างสรรค์ทีF ้ขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็ นผูทีFสามารถสกัด ประมวล ้วิเคราะห์ความรูทีFตนเองมีอยู่กบความรูทีFตนเองได้รบมา ้ ั ้ ัสร้างเป็ นองค์ความรูใหม่ขึนมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือ ้ hทฤษฏี ใหม่หรือนวัตกรรม ขึนมาใช้ในการทํางานได้ h Yostanun Onsri. SMEfriend
 14. 14. ส่วนประกอบทีFสาคัญ ํส่วนประกอบสําคัญ “การจัดการความรู้” (4 Keys)1. เนืh อหา (Content) ซึFงมีอยู่กระจัดกระจายในองค์กร2. คน (People) ซึFงแต่ละคนจะมีความรู้ทีFแตกต่างกัน3. กระบวนการ (Process) เป็ นการบริหารจัดการเพืFอนําแหล่งความรู้ไปสู่ผใช้ ู้4. เทคโนโลยี (Technology) การนําเครืFองมือมาใช้ให้เกิดความสะดวกในการค้นหาความรู้ Yostanun Onsri. SMEfriend
 15. 15. เหตุผลต้องมีการจัดการความรู้1. ลูกค้า (Customer) การพัฒนาสินค้าและบริการทีF สามารถตอบสนองได้ตรงหรือเกินความต้องการ ของลูกค้าทีFเปลีFยนแปลงได้ตลอดเวลา2. การเปลีFยนแปลงภายนอก (Change) การ เปลีFยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ การเมืองทําให้องค์กรต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพืFอ พร้อมต่อการเปลีFยนแปลงตลอดเวลา Yostanun Onsri. SMEfriend
 16. 16. เหตุผลต้องมีการจัดการความรู้3. การแข่งขัน (Competition) การรวบรวมและวิเคราะห์จดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามของ ุองค์กรอยู่ตลอดเวลาจะทําให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน Yostanun Onsri. SMEfriend
 17. 17. ประโยชน์ ของการจัดการความรู้1. ปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิFมผลผลิต2. สร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ และส่งเสริมการแลกเปลีFยนความรูอย่างเต็มทีF ้3. เพิFมคุณภาพและลดรอบเวลาการให้บริการ4. ลดค่าใช้จ่าย โดยกําจัดกระบวนการทีFไม่ก่อให้เกิดคุณค่ากับงาน5. ให้ความสําคัญกับความรูของพนักงานและให้ ้ค่าตอบแทนทีFเหมาะสม Yostanun Onsri. SMEfriend
 18. 18. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral)ของ Nonaka & Takeuchi เป็ นทฤษฎีทีFอธิบายการเปลีFยนแปลงของ ExplicitKnowledge และ Tacit Knowledge แบบกลับไปกลับมาจนเกิดเป็ นองค์ความรูใหม่ๆไม่หยุดนิFงจนเป็ นวงจรความรู้ ้ขึนมา h Yostanun Onsri. SMEfriend
 19. 19. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model Yostanun Onsri. SMEfriend
 20. 20. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model1. Socialization เป็ นการแลกเปลีFยนความรูจาก Tacit Knowledge ้ไปสู่ Tacit Knowledge หรือ ความรูจากคนสู่คน โดยเป็ น ้การแลกเปลีFยนประสบการณ์ตรงของผูถ่ายทอด โดยอาจมี ้ลักษณะแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การพูดคุยแบ่งปันประสบกาณ์ วิธีการแก้ปัญหา การสอนงานระหว่างหัวหน้ าและลูกน้ อง Yostanun Onsri. SMEfriend
 21. 21. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model2. Externalization เป็ นการดึงความรูจาก Tacit Knowledge ออกมาเป็ น ้Explicit Knowledge หรือการนําประสบการณ์ความรูจาก ้บุคคลถ่ายทอดออกเป็ นตัวหนังสือ เช่น คู่มือ ตํารา เอกสารประกอบการทํางานต่างๆ Yostanun Onsri. SMEfriend
 22. 22. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model3. Combination เป็ นการนําความรูจาก Explicit Knowledge ออกมา ้เป็ น Explicit Knowledge หรือการนําความรูจากตํารา ้หนังสือต่างๆ มาพัฒนาเพิFมเติมความรูอืFนๆออกเป็ นตํารา ้หนังสือใหม่ๆ Yostanun Onsri. SMEfriend
 23. 23. ทฤษฎีการจัดการความรู้ทฤษฎีวงจรความรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model4. Internalization เป็ นการนําความรูจาก Explicit Knowledge กลับไป ้เป็ น Tacit Knowledge หรือการนําความรูจากตํารา หนังสือ ้ต่างๆกลับเข้าไปเป็ นความรูของแต่ละบุคคล เช่น การอ่าน ้คู่มือการทํางานและนําไปทํางานจริงจนเกิดเป็ นประสบการณ์ตรงใหม่ๆขึนมา h Yostanun Onsri. SMEfriend
 24. 24. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้แผนผังอิชิคะวะแผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa Diagram)หรือแผงผังก้างปลา (หรือทูน่าหรือตัวแบบปลาตะเพียน)เป็ นกรอบแนวคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยให้การจัดการความรู้เปรียบเสมือนปลาซึFงประด้วยส่วนหัว ลําตัว และหาง Yostanun Onsri. SMEfriend
 25. 25. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้แผนผังอิชิคะวะแผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa Diagram)1. ส่วนหัวและตา (Knowledge Vision - KV) มองว่าองค์กรกําลังจะไปทางไหน ซึFงต้องตอบให้ได้ว่า "ทําการจัดการความรู้หรือ KM ไปเพืFออะไร" Yostanun Onsri. SMEfriend
 26. 26. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้แผนผังอิชิคะวะแผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa Diagram)2. ส่วนกลางลําตัว (Knowledge Sharing - KS) ส่วนทีFเป็ นหัวใจให้ความความสําคัญกับการแลกเปลีFยนเรียนรู้ช่วยเหลือ เกือกูลกันและกัน h Yostanun Onsri. SMEfriend
 27. 27. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้แผนผังอิชิคะวะแผนผังอิชิคะวะ (Ishikawa Diagram)3. ส่วนหาง (Knowledge Assets - KA) คือ สร้างคลังความรู้ เชืFอโยงเครือข่าย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Yostanun Onsri. SMEfriend
 28. 28. ขันตอนการจัดการความรู้ hขันตอนการจัดการความรู้ (KM Process) h1. Knowledge Identification องค์กรจําเป็ นต้องมีการกําหนดวิสยทัศน์ พันธะกิจ ัเป้ าหมายขององค์กรและประเมินความรูปัจจุบนทีFมีอยู่ โดย ้ ัประเมินว่าสามารถตอบสนองวิสยทัศน์ พันธะกิจและ ัเป้ าหมายขององค์กรได้หรือไม่ Yostanun Onsri. SMEfriend
 29. 29. ขันตอนการจัดการความรู้ hขันตอนการจัดการความรู้ (KM Process) h2. Knowledge Creation and Acquisition สร้างและแสวงหาความรูทีFมีอยู่ภายนอกและภายใน ้ทีFกระจัดกระจายเพืFอให้ตรงกับความต้องการ3. Knowledge Organization แบ่งชนิดและประเภทความรู้ จัดทําระบบให้ง่ายและสะดวกในการสืบค้นและใช้งาน Yostanun Onsri. SMEfriend
 30. 30. ขันตอนการจัดการความรู้ hขันตอนการจัดการความรู้ (KM Process) h4. Knowledge Codification and Refinement จัดรูปแบบเอกสารให้ได้ตามมาตรฐานขององค์กรและปรับปรุงให้ทนสมัยและตรงความต้องการ ั5. Knowledge Access สามารถเข้าถึงความรูได้ทุกทีFทุกเวลาอย่างสะดวก ้รวดเร็ว Yostanun Onsri. SMEfriend
 31. 31. ขันตอนการจัดการความรู้ hขันตอนการจัดการความรู้ (KM Process) h6. Knowledge Sharing แลกเปลีFยนความรูจากประสบการณ์เป็ นลายลักษณ์ ้อักษรและการถ่ายทอดจากคนสู่คนในองค์กร7. Learning นําความรูไปใช้ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและ ้ปรับปรุงองค์กร Yostanun Onsri. SMEfriend
 32. 32. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้1. กําหนดให้มีหวหน้ าคณะทํางาน (Chief Knowledge ัOfficer) หรือสร้างทีมงานในแต่ละสาขามาร่วมกันพัฒนากระบวนการทํางาน2. ระบุข้อมูลหรือความรูทีFต้องการใช้ตดสินใจให้ชดเจน ้ ั ั3. จัดทําขันตอนการทํางาน (Work Flow) เพืFอพัฒนาการ hทํางาน โดยการสร้างความรู้ การรวบรวมและจัดเก็บเพืFอเชืFอมโยงไปยังผลลัพธ์โดยให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมมากขึนในการปรับปรุงขันตอนการทํางาน (Work Flow) h h Yostanun Onsri. SMEfriend
 33. 33. แนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้4. การสร้างและการถ่ายทอดความรูของบุคคลในองค์กรจะ ้ช่วยแก้ปัญหาให้งานสําเร็จและมีประสิทธิภาพขึน h5. พัฒนาศูนย์ข้อมูลโดยอาศัยทักษะการถ่ายทอดหรือการเคลืFอนย้ายความรู้6. ทําระบบเครือข่ายผูเชีFยวชาญเพืFอการประสานงานความ ้ร่วมมือ และการส่งเสริมการใช้ความรูรวมกัน ้่ Yostanun Onsri. SMEfriend
 34. 34. เครืFองมือการจัดการความรู้ระบบสารสนเทศ1. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation System, OAS) การจัดการงานเอกสาร คือ การจัดเตรียมเอกสารทีFเป็ นในการ ปฏิบติงานปกติ ั การจัดตารางการทํางาน คือ การจัดทําตารางเวลา การนัดหมาย การติดต่อสืFอสาร คือ การติดต่อสืFอสารภายในและภายนอก องค์กร การจัดการข้อมูล คือ การนําเอาข้อมูลต่างๆมาทําการวิเคราะห์ Yostanun Onsri. SMEfriend
 35. 35. เครืFองมือการจัดการความรู้ระบบสารสนเทศ2. ระบบสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Work System,KWS) เป็ นระบบสารสนเทศทีFใช้สนับสนุนการทํางานของบุคคลทีFทํางานด้านการสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Worker) ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทังการคิดค้น ค้นคว้าและวิจย h ั Yostanun Onsri. SMEfriend
 36. 36. เครืFองมือการจัดการความรู้ระบบสารสนเทศ3. ระบบสนับสนุนการทํางานกลุ่ม (Group Collaboration System,GCS) การใช้องค์ความรู้ร่วมกันในองค์กร ปัจจุบนการทํางานใน ัองค์กรส่วนใหญ่เป็ นการทํางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม บางครังเรียกว่า hGroupware จึงเป็ นระบบทีFทาให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ํร่วมกันเป็ นกลุ่ม ซึFงเป็ นการรวมเอาเทคโนโลยีด้านเครือข่ายฐานข้อมูลและอีเมลรวมเข้าด้วยกัน Yostanun Onsri. SMEfriend
 37. 37. เครืFองมือการจัดการความรู้ระบบสารสนเทศ4. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ทําหน้ าทีFในการจัดเก็บองค์ความรู้องค์กรและการนํามาใช้ภายหลัง เป็ นระบบทีFพฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถทํางานแบบทีF ัต้องใช้ปัญญาเหมือนมนุษย์ได้ เช่น หุ่นยนต์ การทําความเข้าใจภาษาธรรมชาติ ระบบผูเชีFยวชาญและระบบฐานข้อมูลกรณี ศึกษา ้ Yostanun Onsri. SMEfriend
 38. 38. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยี1. Business Intelligence ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพืFอเป็ นประโยชน์ กบ ัองค์กรเช่นเดียวกับการทํา e-Business เช่น นําข้อมูลทีFรวบรวมมาทังหมดจากรูปแบบต่างๆมาทําการ Mining เพืFอวิเคราะห์ข้อมูล hเทคโนโลยีตรงนีh ได้แก่ OLAP หรือ Data Mining เป็ นต้น Yostanun Onsri. SMEfriend
 39. 39. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยี2. Collaboration เป็ นการผสมผสานการใช้เครืFองมือหลายๆตัวเข้าด้วยกันในการจัดเก็บข้อมูล เช่น Excel Word และ Text File เนืF องจากข้อมูลจํานวนมากถูกจัดเก็บในรูปแบบทีFต่างกันตามความเหมาะสม เช่น ข้อมูลนิFงหรือข้อมูลทีFต้องเปลีFยนแปลงตลอดเวลาย่อมใช้เครืFองมือในการจัดการทีFต่างกัน Yostanun Onsri. SMEfriend
 40. 40. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยี3. Knowledge Transfer เป็ นวิธีการถ่ายทอดวิชาความรู้ในรูปแบบ e-Learning โดยจะต้องทําให้ผใช้ระบบเข้าใจในข้อมูลเหล่านีh หรือหาวิธีการในการ ู้ให้พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้งานของพนักงานทีFออกไปได้อย่างรวดเร็ว Yostanun Onsri. SMEfriend
 41. 41. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยี4. Knowledge Discovery เป็ นการหาวิธีทีFจะเข้าถึงส่วนต่างๆทีFไม่เคยได้มาก่อน ซึFงข้อมูลสําคัญบางอย่างอยู่ในรูปแบบ (Platform) ทีFสาหรับทุกคนหรือ ํถูกป้ องกันด้วยพาสเวิรด เช่น ระบบ SAP ดังนันจึงต้องหาวิธีการใน ์ hการนําข้อมูลเหล่านีh ออกมาในรูปแบบทีFเข้าถึงได้ทุกคน Yostanun Onsri. SMEfriend
 42. 42. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยี5. Expertise Location ช่วยในการหาว่าบุคคลใดในองค์กรทีFมีความเชีFยวชาญในเรืFองใดๆ เนืF องจากการเก็บข้อมูลบุคคลในองค์กรและผลงานของคนๆนัน ย่อมสามารถวิเคราะห์ออกมาว่าใครถนัดเรืFองอะไร h Yostanun Onsri. SMEfriend
 43. 43. เครืFองมือการจัดการความรู้เทคโนโลยีสนับสนุน1. เทคโนโลยีการสืFอสาร ช่วยให้บคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึน รวมถึง ุ hสามารถติดต่อสืFอสารกับบุคคลอืFนได้2. เทคโนโลยีการทํางานร่วมกัน ช่วยให้ประสานการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดอุปสรรคในเรืFองระยะทาง3. เทคโนโลยีการจัดเก็บ ช่วยในการจัดเก็บและจัดความรู้ต่างๆ Yostanun Onsri. SMEfriend
 44. 44. ปัญหาของการจัดการความรู้1. การถ่ายทอดความรูระหว่างบุคคลกับองค์กร เช่น การ ้ ไปอบรมสัมมนาภายนอกและไม่นําความรูทีFได้มา ้ แบ่งปันให้กบพนักงานอืFนๆทราบ ั2. การจัดเก็บความรูไว้หลายแห่งและหลายรูปแบบ ้ กระจัดกระจายอยู่ในหน่ วยงานต่างๆ3. การไม่นําความรูทีFมีอยู่มาเพิFมความสามารถในการ ้ แข่งขันและไม่นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ กบ ั องค์กร Yostanun Onsri. SMEfriend
 45. 45. ปัญหาของการจัดการความรู้3. การไม่มีความรูใหม่เกิดขึน เป็ นผลสืบเนืF องมาจาก ้ h การไม่เก็บสะสมความรูเดิมๆอย่างเป็ นระบบ ้4. การไม่นําความรูภายนอกมาใช้เพืFอปรับตัวให้เข้า ้ สถานการณ์ทีFเปลีFยนแปลง5. ความรูภายในและภายนอกองค์กรไม่สอดคล้องกับ ้ งานทีFทาในปัจจุบน ํ ั Yostanun Onsri. SMEfriend
 46. 46. END OF PRESENTATION SMEfriend 2012 Yostanun Onsri. SMEfriend

×