• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
เรียงความ ชนะเลิศ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552
 

เรียงความ ชนะเลิศ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552

on

 • 6,594 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,594
Views on SlideShare
6,594
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  เรียงความ ชนะเลิศ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 เรียงความ ชนะเลิศ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 Document Transcript

  • ๑ เรียงความชนะเลิศ อันดับ ١ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำาปี การศึกษา ٢٥٥٢ โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ ٢ กุมภวาปี แม่ของผม วันที١٢ สิงหาคมของทุกปีได้เป็นวันสำาคัญอีกวันหนึ่งที่ลูกของ ่ แม่ทุกคนก็จะนึกถึงบุคคลคนหนึ่งที่ได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโต และเป็นวันหนึงที่ลูกๆหลายครอบครัวได้กลับบ้านไปหาแม่เพื่อไป ่ ไหว้ท่านโดยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอบอวลคือดอกมะลิแต่มีบางคนอาจ คิดว่ามันเป็นวันหยุดเพียงวันหนึ่งและไม่มีความสำาคัญอะไรมากนัก และวันนี้เองที่แม่ๆรอคอยลูกๆอยู่ แม่ของผมมีชื่อว่า นางสว่างจิตร อุระภุมิ อาศัยอยูบ้านเลขที١ ่ ่ ١٩ ตำา บลแชแล อำา เภอกุ ม ภวาปี จั ง หวั ด อุ ด รธานี แ ม่ ข องผม ปัจจุบันประกอบอาชีพทำานาแม่มีลูกทั้งหมด ٧ คน ผู้ชาย ٤ คน หญิง ٣ คนส่วนผมเป็นลูกของคนที่แม่มีลูกคนแรกตอนอายุ ٢٠ ปี ซึ่งสมัย ก่อนอายุ ٢٠ ปี ก็สามารถมีครอบครัวได้แล้วแต่ในสมัยปัจจุบันนี้อายุ٢ ٠ ปีเป็นตัวเลขที่น้อยมากที่จะมีครอบครัวแม่ของผมคือลูกผู้หญิงซึ่ง เป็นพี่สาวของผมนั้นเองการคลอดลูกของแม่ครั้งนี้แม่ไม่ได้ไปคลอด ที่ โ รงพยาบาลแห่ ง ในเลยแม่ ทำา คลอดอยู่ ที่ บ้ า นสมั ย ก่ อ นก็ จ ะมี ค น ทำาคลอดก็จะเรียกมาหมอตำาแยแม่ได้เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่แม่คลอด พี่ ส าวของผมซึ่ ง เป็ น คนแรกของแม่ ซึ่ ง การทำา คลอดก็ เ จ็ บ ปวดมาก การทำา คลอดครั้งนั้นใช้เวลาในการทำา คลอดไป ٥ นาที แล้วลืมตา ขึ้นมาพร้อมกลับความวังและความดีใจและการรอคอยที่จะเห็นหน้า ลูกแล้วแม่ก็หมดสติถึง ٥ นาที แล้วลืมตาขึ้นมาพร้อมกลับความหวัง พร้อมความดีใจที่จะเห็นหน้าลูกจากนั้นที่แม่ได้เลี้ยงลูกซึ่งเป็นพี่สาว เมื่อ พี่ข องผมร้องให้แม่ ก็จ ะนำา นมมาให้ ลู ก ดื่ ม ตลอดเวลาครอบครั ว ของแม่ ต อนนั้ น มี ฐ านะที่ ย ากจนมากเลยก็ ว่ า ได้ ห ลั ง จากนั้ น เมื่ อ แม่ เลี้ยงลูกซึ่งเป็นพี่สาวคนโตได้เป็นเวลาหนึ่งปีแม่ก็ได้ตั้งท้องลูกขึ้น อีกแม่ได้ดูลูกที่อยู่ในครรภ์ ١ คนและอีกหนึ่งคนในเวลาเดียวกันแม่ ใช้ เ วลาในการตั้ ง ท้ อ งได้ ٩ เดื อ นแม่ ก็ไ ด้ ค ลอดลู ก คนที่ ٢ ของแม่ โดยการคลอดลูกครั้งนี้ของแม่ซึ่งก็ไม่ได้คลอดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่ง ไหนและไม่มีหมอตำาแยคนในมาทำาคลอดให้เลยตอนนั้นแม่อยู่บ้าน ٢ คนกับพี่สาวของผมซึ่งอายุได้เพียง ٢٢ เดือน ส่วนพี่ไปทำางานยังไม่ กลับมา ซึ่งเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสอง ผู้คนก็เงียบสงัด
  • พอแม่ปวดท้ องเข้า แม่จึ งจะไปหาคนมาช่ว ยแตดแม่ไ ด้แ ต่พ ยายาม เพราะแม่ไม่มีแรงที่จะเดินออกจากบ้านได้เลยจึงตัดสินใจทำา คลอด เองคนเดียว แต่โชคดีมากๆ ที่พ่อกลับมาจากการทำางานพอดี แม่ได้ มีผู้เดียวในการทำาคลอด และมีพี่สาวของผมอีก ١ คนที่มีอายุเพียง ٢ ٢ เดือนนั่งดู แต่การคลอดครั้งนี้ก็ผ่านไปด้วยดี ปลอดภัยทั้งแม่และ ลูก และไม่รู้ดัวยสาเหตุใดทุกๆ ٢ เดือนแม่จะคลอดลูก ١ คน ส่วนคน ที่ ٦ กั บ คนสุ ด ท้ า ยห่ า งกั น ٨ ปี ในเวลาเดี ย วกั น แม่ เ ลี ย งดุ แ ละลู ก ทั้งหมด ٧ คนด้วยฐานะที่ยากจนมาก เพราะในสมัยก่อนครอบครัวใด ที่ประสบปัญหา ความในฐานะยากจนจึ งหาทางออกโดยการไปกิ น เหล้า เมื่อพ่อกินเหล้ามากๆ เข้าไปพ่อก็เลยติดเหล้าอย่างเรื่อรังใน การดูแลลูกจึงตกเป็นพาละของแม่คนเดียว แม่ได้รับจ้างเพื่อให้ได้ เงินมาเยงดู ลูกทุ กคนลู กเรี ย นให้ มี อ ยู่ มี กิน อย่า งคนอื่ น ๆ เขา แม่ ไ ด้ รับจ้างทั่วไปที่มีนมาว่าจ้าง อย่างเช่น ดำานาปลูกข้าว สีข้าว ปลูกอ้อย ตัดอ้อย ปลูกมัน ถอนมัน หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหนักเอาเบาสู้แม่หมด แม้คำ่าแรงจะน้อยนิดแต่แม่ก็ไม่ท้อเพื่อให้ลูกมีอยู่มีกิน ได้ศึกษาเล่า เรียนและอยากให้มีความรู้ มีฐานะที่ดีในภายภาคหน้า ปัจจุบันแม่ ของผมอายุ ٤٨ ปี แม่เคยบอกลูกทุกๆ คน แม่ว่า “แม้เราจะมีฐานะ ยากจนเราก็สามารถเป็นคนดีได้ และความดีของเราจะมีผลกับเราใน ชาติ นี้ ไม่ ใ ช่ ช าติ ห น้ า หรอก เมื่ อ เรามี ฐ านะที่ ย ากจนก็ เ ป็ น เรื่ อ ง ธรรมดาที่ใครๆ เขามาดูถูกเรา” คำา พูดนี้แม่ยำ้าเตือนลูกๆ เสมอและ ตลอดมา ผลผลิ ต ที่ เ ราสร้ า งขึ้ น นั้ น ก็ เ พื่ อ ต้ อ งการลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ล ตอบแทนหรือกำาไรที่ดีงามเท่านั้นแต่ผลผลิตที่เราสร้างขึ้นนั้น แม้ไม่ ได้หวังผลตอบแทน ไม่ได้หวังกำา ไรใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทำา ขึ้นเพื่อดูแล เอาใจใส่ เป็นของรักของหวง อบรมดูแล และอยากให้ของรักของ หวงนี้ ได้เป็นที่ชื่นชอบ ยอมรับเมื่อมีผู้สัมผัส ทังกาย วาจา ใจ แต่สิ่ง ้ ที่แม่หลายๆ คน ไม่อยากให้เกิดขึ้น การที่ผลผลิตของแม่ไปเป็นสิ่ง ที่ผู้คนไม่ได้ให้ความยอมรับ เป็นบุคคลที่รังเกียจในหมู่ผู้คน ผู้คน ไม่อยากคบหา และไม่เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลใดๆ เลย นั่นถือว่า แม่ขาดทุน นายสุบิน อุระภูมิ แผนก เทคนิคยานยนต์ ระดับชั้น ปวส. ١/٤