เรียงความ ชนะเลิศ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552

15,694 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,694
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เรียงความ ชนะเลิศ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552

  1. 1. ๑ เรียงความชนะเลิศ อันดับ ١ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำาปี การศึกษา ٢٥٥٢ โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ ٢ กุมภวาปี แม่ของผม วันที١٢ สิงหาคมของทุกปีได้เป็นวันสำาคัญอีกวันหนึ่งที่ลูกของ ่ แม่ทุกคนก็จะนึกถึงบุคคลคนหนึ่งที่ได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโต และเป็นวันหนึงที่ลูกๆหลายครอบครัวได้กลับบ้านไปหาแม่เพื่อไป ่ ไหว้ท่านโดยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอบอวลคือดอกมะลิแต่มีบางคนอาจ คิดว่ามันเป็นวันหยุดเพียงวันหนึ่งและไม่มีความสำาคัญอะไรมากนัก และวันนี้เองที่แม่ๆรอคอยลูกๆอยู่ แม่ของผมมีชื่อว่า นางสว่างจิตร อุระภุมิ อาศัยอยูบ้านเลขที١ ่ ่ ١٩ ตำา บลแชแล อำา เภอกุ ม ภวาปี จั ง หวั ด อุ ด รธานี แ ม่ ข องผม ปัจจุบันประกอบอาชีพทำานาแม่มีลูกทั้งหมด ٧ คน ผู้ชาย ٤ คน หญิง ٣ คนส่วนผมเป็นลูกของคนที่แม่มีลูกคนแรกตอนอายุ ٢٠ ปี ซึ่งสมัย ก่อนอายุ ٢٠ ปี ก็สามารถมีครอบครัวได้แล้วแต่ในสมัยปัจจุบันนี้อายุ٢ ٠ ปีเป็นตัวเลขที่น้อยมากที่จะมีครอบครัวแม่ของผมคือลูกผู้หญิงซึ่ง เป็นพี่สาวของผมนั้นเองการคลอดลูกของแม่ครั้งนี้แม่ไม่ได้ไปคลอด ที่ โ รงพยาบาลแห่ ง ในเลยแม่ ทำา คลอดอยู่ ที่ บ้ า นสมั ย ก่ อ นก็ จ ะมี ค น ทำาคลอดก็จะเรียกมาหมอตำาแยแม่ได้เล่าให้ผมฟังว่าตอนที่แม่คลอด พี่ ส าวของผมซึ่ ง เป็ น คนแรกของแม่ ซึ่ ง การทำา คลอดก็ เ จ็ บ ปวดมาก การทำา คลอดครั้งนั้นใช้เวลาในการทำา คลอดไป ٥ นาที แล้วลืมตา ขึ้นมาพร้อมกลับความวังและความดีใจและการรอคอยที่จะเห็นหน้า ลูกแล้วแม่ก็หมดสติถึง ٥ นาที แล้วลืมตาขึ้นมาพร้อมกลับความหวัง พร้อมความดีใจที่จะเห็นหน้าลูกจากนั้นที่แม่ได้เลี้ยงลูกซึ่งเป็นพี่สาว เมื่อ พี่ข องผมร้องให้แม่ ก็จ ะนำา นมมาให้ ลู ก ดื่ ม ตลอดเวลาครอบครั ว ของแม่ ต อนนั้ น มี ฐ านะที่ ย ากจนมากเลยก็ ว่ า ได้ ห ลั ง จากนั้ น เมื่ อ แม่ เลี้ยงลูกซึ่งเป็นพี่สาวคนโตได้เป็นเวลาหนึ่งปีแม่ก็ได้ตั้งท้องลูกขึ้น อีกแม่ได้ดูลูกที่อยู่ในครรภ์ ١ คนและอีกหนึ่งคนในเวลาเดียวกันแม่ ใช้ เ วลาในการตั้ ง ท้ อ งได้ ٩ เดื อ นแม่ ก็ไ ด้ ค ลอดลู ก คนที่ ٢ ของแม่ โดยการคลอดลูกครั้งนี้ของแม่ซึ่งก็ไม่ได้คลอดอยู่ที่โรงพยาบาลแห่ง ไหนและไม่มีหมอตำาแยคนในมาทำาคลอดให้เลยตอนนั้นแม่อยู่บ้าน ٢ คนกับพี่สาวของผมซึ่งอายุได้เพียง ٢٢ เดือน ส่วนพี่ไปทำางานยังไม่ กลับมา ซึ่งเวลาในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสอง ผู้คนก็เงียบสงัด
  2. 2. พอแม่ปวดท้ องเข้า แม่จึ งจะไปหาคนมาช่ว ยแตดแม่ไ ด้แ ต่พ ยายาม เพราะแม่ไม่มีแรงที่จะเดินออกจากบ้านได้เลยจึงตัดสินใจทำา คลอด เองคนเดียว แต่โชคดีมากๆ ที่พ่อกลับมาจากการทำางานพอดี แม่ได้ มีผู้เดียวในการทำาคลอด และมีพี่สาวของผมอีก ١ คนที่มีอายุเพียง ٢ ٢ เดือนนั่งดู แต่การคลอดครั้งนี้ก็ผ่านไปด้วยดี ปลอดภัยทั้งแม่และ ลูก และไม่รู้ดัวยสาเหตุใดทุกๆ ٢ เดือนแม่จะคลอดลูก ١ คน ส่วนคน ที่ ٦ กั บ คนสุ ด ท้ า ยห่ า งกั น ٨ ปี ในเวลาเดี ย วกั น แม่ เ ลี ย งดุ แ ละลู ก ทั้งหมด ٧ คนด้วยฐานะที่ยากจนมาก เพราะในสมัยก่อนครอบครัวใด ที่ประสบปัญหา ความในฐานะยากจนจึ งหาทางออกโดยการไปกิ น เหล้า เมื่อพ่อกินเหล้ามากๆ เข้าไปพ่อก็เลยติดเหล้าอย่างเรื่อรังใน การดูแลลูกจึงตกเป็นพาละของแม่คนเดียว แม่ได้รับจ้างเพื่อให้ได้ เงินมาเยงดู ลูกทุ กคนลู กเรี ย นให้ มี อ ยู่ มี กิน อย่า งคนอื่ น ๆ เขา แม่ ไ ด้ รับจ้างทั่วไปที่มีนมาว่าจ้าง อย่างเช่น ดำานาปลูกข้าว สีข้าว ปลูกอ้อย ตัดอ้อย ปลูกมัน ถอนมัน หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหนักเอาเบาสู้แม่หมด แม้คำ่าแรงจะน้อยนิดแต่แม่ก็ไม่ท้อเพื่อให้ลูกมีอยู่มีกิน ได้ศึกษาเล่า เรียนและอยากให้มีความรู้ มีฐานะที่ดีในภายภาคหน้า ปัจจุบันแม่ ของผมอายุ ٤٨ ปี แม่เคยบอกลูกทุกๆ คน แม่ว่า “แม้เราจะมีฐานะ ยากจนเราก็สามารถเป็นคนดีได้ และความดีของเราจะมีผลกับเราใน ชาติ นี้ ไม่ ใ ช่ ช าติ ห น้ า หรอก เมื่ อ เรามี ฐ านะที่ ย ากจนก็ เ ป็ น เรื่ อ ง ธรรมดาที่ใครๆ เขามาดูถูกเรา” คำา พูดนี้แม่ยำ้าเตือนลูกๆ เสมอและ ตลอดมา ผลผลิ ต ที่ เ ราสร้ า งขึ้ น นั้ น ก็ เ พื่ อ ต้ อ งการลงทุ น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ล ตอบแทนหรือกำาไรที่ดีงามเท่านั้นแต่ผลผลิตที่เราสร้างขึ้นนั้น แม้ไม่ ได้หวังผลตอบแทน ไม่ได้หวังกำา ไรใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทำา ขึ้นเพื่อดูแล เอาใจใส่ เป็นของรักของหวง อบรมดูแล และอยากให้ของรักของ หวงนี้ ได้เป็นที่ชื่นชอบ ยอมรับเมื่อมีผู้สัมผัส ทังกาย วาจา ใจ แต่สิ่ง ้ ที่แม่หลายๆ คน ไม่อยากให้เกิดขึ้น การที่ผลผลิตของแม่ไปเป็นสิ่ง ที่ผู้คนไม่ได้ให้ความยอมรับ เป็นบุคคลที่รังเกียจในหมู่ผู้คน ผู้คน ไม่อยากคบหา และไม่เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลใดๆ เลย นั่นถือว่า แม่ขาดทุน นายสุบิน อุระภูมิ แผนก เทคนิคยานยนต์ ระดับชั้น ปวส. ١/٤

×