Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ                           Fishing equipmentΤο δίχτυ    Από τα παλιά χρό...
Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ                                Fishing equipmentFishing net    One...
Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ                            Fishing equipmentΟ κύρτοσ   Ο κφρτοσ είναι ...
Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ                               Fishing equipmentKirtos    The kirtos...
Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ                             Fishing equipmentΤο παραγάδι    To παραγά...
Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ  Fishing equipmentSwordfish trawl-line  Παραγάδι για ξιφίαΕξοπλιςμόσ ψαρέματοσ  Fishing equipment
Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ                                 Fishing equipmentParagathi (Trawl li...
Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ                            Fishing equipmentTraditional octopus fishing eq...
Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ                                Fishing equipmentΑ) “Bragarola”    Τ...
Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ                                Fishing equipmentΒ) «Το γυαλί»    Αυ...
Fishing equipment in Kalymnos
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fishing equipment in Kalymnos

909 views

Published on

Comenius Project Living by the sea

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
909
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fishing equipment in Kalymnos

 1. 1. Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipmentΤο δίχτυ Από τα παλιά χρόνια ζνα από τα αγαπθμζνα εργαλεία των ψαράδων είναι τα δίχτυα. Τα δίχτυααποτελοφνται από δυο παραλλθλόγραμμα ςχοινιά. Κατά μικοσ του ενόσ είναι περαςμζνα καφζ φελϊκαι κατά μικοσ του άλλου βαρίδια. Το δίχτυ το «αρματϊνουν» οι ψαράδεσ «μάτι-ματι» και το δζνουνανάμεςα ςτα δυο ςχοινιά. Με το βάροσ των βαριδιϊν τα δίχτυα κατευκφνονται ςτο βυκό τθσ κάλαςςασενϊ τα φελϊ τα βοθκοφν να επιπλζει. Έτςι τα δίχτυα απλϊνονται ςαν κουρτίνα μζςα ςτθν κάλαςςαπου αιχμαλωτίηει τα ψάρια που περνοφν μζςα από αυτά. Με τα δίχτυα μποροφμε να ψαρζψουμε διάφορα ειδι ψαριϊν και γι’αυτό ζχουμε διάφορα ειδιδιχτυϊν. Για να ψαρζψουμε με αυτά δεν χρειαηόμαςτε δόλωμα αλλά οφτε και αγκίςτρια. Μερικζσφορζσ τα ίδια τα ψάρια που αιχμαλωτίηονται γίνονται τα δολϊματα. Κάκε δίχτυ ζχει διαφορετικό μζγεκοσ τόςο ςε μάκροσ και μικοσ (μπορεί να φτάςει και ςεμερικά χιλιόμετρα) όςο και ςτο μζγεκοσ τον «ματιϊν» (βράγχιο). Τα δίχτυα είναι εφκολα ςτθ χριςθτουσ. Συνικωσ οι ψαράδεσ πετοφν τα δίχτυα, «τα καλάρουν» το απόγευμα και τα ςθκϊνουν «ταλεβάρουν» νωρίσ το επόμενο πρωί.Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipment
 2. 2. Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipmentFishing net One of the fishermen’s most favourite fishing equipment is the net. The nets consist of twoparallel ropes. Along one of them round, brown corks are attached while along the other there aresinkers. The fishermen weave the net themselves inch by inch and attach it with knots on both ropes.When the fishermen throw the net into the sea it spreads like a curtain into the sea, which captures thefish that try to pass through them We can fish various species of fish with the nets, like mullets, lobsters etc. Fishermen don’teither use any bait or hooks. Sometimes the fish themselves act as bait and attract the other fish. We can find nets in various sizes. Nets can even be some kilometers long.Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipment
 3. 3. Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipmentΟ κύρτοσ Ο κφρτοσ είναι ζνα εργαλείο ψαρζματοσ γνωςτό όχι μόνο ςτθν Κάλυμνο αλλά και ςτθνυπόλοιπθ Ελλάδα. Υπάρχουν δυο είδθ κφρτου, ο βιομθχανικόσ και ο χειροποίθτοσ. Ο κφρτοσ φτιάχνεταιαπό χοντρό ςφρμα και μοιάηει με ζνα ςτρογγυλό καλάκι. Είναι ζτςι φτιαγμζνοσ που όταν τα ψάριαμπουν μζςα παγιδεφονται και δεν μποροφν να ξαναβγοφν ζξω. Μζςα ςτον κφρτο ο ψαράσ βάηειπεριςςεφματα από φαγθτά όπωσ τυρί, ψωμί και άλλα άχρθςτα φαγθτά που με τθ μυρωδιά τουσπροςελκφουν τα ψάρια. Ο ψαράσ τον κατεβάηει ςτο βυκό με τθ βοικεια ςχοινιϊν που ζχει δζςειεπάνω ςτον κφρτο.Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipment
 4. 4. Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipmentKirtos The kirtos is fishing equipment which a lot of fishermen use on Kalymnos and around Greece too.There are two types of kirtos, the industrial and the hand-made one. There are people who make hand-made kirtos on Kalymnos. It’s made of long pieces of, thick, round, metallic wire woven together. It looks like a metalbasket. It’s made in such a way that when fish get in they can’t come out. The fishermen put foodremnants or stale bread and cheese as bait inside them. The odour of the food attracts the fish to them.Fishermen deep the kirtos in the sea with the help of ropes.Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipment
 5. 5. Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipmentΤο παραγάδι To παραγάδι είναι ζνασ άλλοσ τρόποσ ψαρζματοσ. Το παραγάδι είναι ζνα μια καταςκευι πουαποτελείται από μια οριηόντια μιςίνα μικουσ αρκετϊν χιλιομζτρων κατά μικοσ τθσ οποίασ οι ψαράδεσδζνουν ανά διαςτιματα τα παράμαλλα. Αυτά είναι κομμάτια από μιςίνα ςτθν άκρθ τθσ οποίασδζνονται αγκίςτρια. Όλο αυτό δζνεται κάκετα ςτθν οριηόντια μιςίνα. Στθ ςυνζχεια όλο αυτό το βάηουνςε ζνα μαλακοφνι, δθλαδι μια ςτρογγυλι λεκάνθ φτιαγμζνθ είτε από πλαςτικό είτε από καλάμια. Στοχείλοσ τθσ λεκάνθσ ο ψαράσ δζνει φελϊ ϊςτε πάνω ςτο οποίο να ςτθρίηει τα αγκίςτρια ςτοιχιςμζνα.Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipment
 6. 6. Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipmentSwordfish trawl-line Παραγάδι για ξιφίαΕξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipment
 7. 7. Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipmentParagathi (Trawl line) It’s another traditional fishing equipment. It’s made of a long fishing line (which can be somekilimetres long). Along the fishing line the fishermen tie vertically long pieces of fishing lines with a hookat the end. This whole thing is carefully coiled in a round basket. The rim of the basket is covered withcork on which fishermen hook the hooks. There are different types of “paragathi” depending on the sizeof hooks used.Bonito ΠαλαμίδαΕξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipment
 8. 8. Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipmentTraditional octopus fishing equipment Παραδοςιακόσ εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ χταποδιούΑ) Η Μπραγκαρόλα Υπάρχουν δυο είδθ μπραγκαρόλασ, μια που χρθςιμοποιείτε για τα βακειά νερά και μια για ταρθχά. Μπορεί να ζχει μικοσ ζνα ι ενάμιςθ μζτρο. 3 μακριά κομμάτια μιςίνασ δζνονται ςε μια «μολυβία» (βαρίδι) και πλζκονται μεταξφ τουσςχθματίηοντασ μια πλεξοφδα. Κάκε 10-15 εκατοςτά τθσ πλεξοφδασ ο ψαράσ κρεμά ομοιϊματα απόψάρια κομμζνα από λευκό ,κόκκινο πλαςτικό και από ανοξείδωτο. Στο μζςο τθσ πλεξοφδασ ο ψαράσκρεμά ζνα πολυάγκιςτρο πάνω ςτο οποίο ο ψαράσ βάηει είτε αλθκινό ψαρί για δόλωμα ,είτε ομοίωμααπό καλαμάρι θ καβοφρι που φωςφορίηει. Στο τζλοσ τθσ πλεξοφδασ ζνα ακόμα πολυάγκιςτρο μπορείνα προςτεκεί. Αυτό το εργαλείο δζνεται πάνω ςε μια πετονιά μεγάλου μικουσ. Ο ψαράσ ρίχνει τθνμπραγκαρόλα ςτθ κάλαςςα και τθν τραβά ϊςτε τα ομοιϊματα των ψαριϊν που κρζμονται νακουνιοφνται και να γυαλίηουν μζςα ςτθ κάλαςςα. Με αυτόν τον τρόπο προςελκφονται τα χταπόδια καικολλάνε πάνω ςτθν μπραγκαρόλα. Όταν ο ψαράσ αιςκανκεί ότι κόλλθςε χταπόδι τραβά όλθ τθπετονιά πάνω απαλά. Όταν φτάςει ςχεδόν ςτθν επιφάνεια καρφϊνει το χταπόδι με τθ βίτςα και τοβγάηει ςτο καΐκι. Η βίτςα είναι μια καταςκευι από πολλά αγκίςτρια δεμζνα ςφικτά γφρω από ζναμακρφ κοντάρι.Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipment
 9. 9. Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipmentΑ) “Bragarola” Τhere are two types of this equipment, one used for deep waters and one for shallow waters. Itcan be 1m or 1.50m long. 3 long pieces of fishing lines are tied on a lead sinker and then are woven together forming aplait. Every 10cm models of fish which are cut from white and red plastic and inox are added. In themiddle of the plait a hook is added on which the fisherman attaches a real fish or a fluorescent model ofa crab or squid. At the end of the fishing line another hook is added. This equipment is tied on a much longer fishing line. The fisherman deeps it into the sea andpulls it gently up and down so that the white, red and inox model fish move in the sea. The purpose is toshine and glitter. Octopuses are attracted to them and stick on them. When the fisherman senses thatan octopus has stuck on the fishing equipment he pulls all the fishing line up gently. When the octopus isclose to the surface the fisherman catches it out with the help of a long piece of wood at the end ofwhich a lot of hooks are tied. It is called “vitsa”.Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipment
 10. 10. Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipmentΒ) «Το γυαλί» Αυτό το εργαλείο ψαρζματοσ είναι ζνασ μεταλλικόσ κφλινδροσ με γυάλινο πάτο. Ο ψαράσςκφβει από τθ βάρκα του και ελζγχει το βυκό τθσ κάλαςςασ για ίχνθ χταποδιϊν και κολάμια μζςα απότο γυάλινο πάτο. Όταν ο γυαλάσ εντοπίςει ζνα χταπόδι, τότε ρίχνει τθ πετονιά του πάνω από το χταπόδι καιπεριμζνει να κολλιςει πάνω και να το τραβιξει ςτθν επιφάνεια για να το πιάςει με τθ βοικεια βίτςασ.Αν τα νερά είναι αρκετά ρθχά τότε χρθςιμοποιεί ζνα αιχμθρό κοντάρι για να το καρφϊςει και να τοφζρει ςτθν επιφάνεια.Β) “The glass” This piece of equipment is a metal cylinder with a glass bottom. The fisherman bends over hisboat and inspects the sea bottom for octopus trails or an octopus nest through the glass bottom. Whenhe spots an octopus, he deeps his fishing line over it and waits for the octopus to attach to it. When itdoes, the fisherman pulls it up gently and catches it out. If the waters are quite shallow he uses a spearto catch it.Εξοπλιςμόσ ψαρέματοσ Fishing equipment

×