Kurikulum vs instruksi

2,605 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kurikulum vs instruksi

 1. 1. ApakahTerdapatPerbezaanAntaraKurikulumdanInstruksidiPeringkatSekolah?<br />Disediakanoleh<br />Normah Bt Dali (M20101000241)<br />Pensyarah<br />Dato’ Dr. Abdul Rahman B. Daud<br /> <br />
 2. 2. PerbezaanKurikulumdanInstruksi<br /> <br />KURIKULUM<br />INSTRUKSI<br />
 3. 3. KonsepKurikulum<br /><ul><li>Menurut Ornstein danHunkins (2009), kurikulum</li></ul>bermaksudperancanganuntukmencapaimatlamat<br /><ul><li>Abd. Latif (2006) pula berpendapatbahawakurikulumadalahsatuperancangan yang menyediakanpeluangpembelajaranuntukmencapaimatlamatpendidikandanobjektifkhususbagikumpulansasaran yang dikenalpastiuntuksesuatuinstitusipendidikan.</li></ul>KemahiranGeografi<br />GeografiTingkatan 1<br />GeografiFizikal<br />GeografiManusia<br />
 4. 4. KonsepInstruksi<br />Instruksibermaksudcaramenyampaikankandungankurikulumkepadapelajar(Yusup, 2001)<br />Pelantempatdudukpelajar<br />Pelankawasansekolah<br />Topik: Koordinat<br />
 5. 5. AsasRekabentukKurikulum<br />Rajah 2: Model Kurikulum Giles <br />Rajah 1: Model Kurikulum Ralph W. Tyler<br />
 6. 6. AsasRekabentukInstruksi<br /> <br />Model ASSURE<br />
 7. 7. PendekatanPembelajaranKurikulumvsInstruksi<br /> <br />KURIKULUM<br />INSTRUKSI<br />
 8. 8. Kurikulum: Berasaskan disiplin ilmu pengetahuan <br /><ul><li>. Disiplin ilmu pengetahuan yang berasaskan “essentialism” ini </li></ul> menerapkan keperluan asas pembelajaran murid seperti <br /> kemahiran membaca, menulis dan mengira<br /> (Orsntein dan Hunkins, 2009)<br />Kemahiranmembaca<br />BAHASA MELAYU<br />Kemahiranmenulis<br />MATEMATIK<br />Mengira<br />
 9. 9. Instruksi: PendekatanKognitif<br /><ul><li>Kognitifialahprosesmengetahuidanmemahami yang melibatkanminda, memori, motivasidanpemikiran (Ivers & Barron, 1998).</li></ul>BAHASA MELAYU<br />(diajarberdasarkanaraspembelajaran Bloom)<br />Pelajartingkatan 1: <br />Bolehmenulisdanmembinaayat<br />Menuliskarangan<br />
 10. 10. Kurikulum: Berpusatkan pelajar (student centered) <br /> <br /><ul><li>Pendekatan ini lebih melihat kepada pengalaman pelajar untuk mengaplikasi sesuatu kemahiran</li></ul>Pelankawasansekolah<br />Kurikulummencadangkanaktivitimengukurjarakdanmelukispelankawasansekolah<br />Geografitingkatan 2: Skaladanjarak<br />
 11. 11. Instruksi: Pendekatan Konstruktivisme<br /> <br /><ul><li>Guru memberi pengalaman kepada pelajar untuk diaplikasi dalam kehidupan seharian</li></ul>Memastikan pelajar menguasai isi pelajaran berkaitan jenis-jenis skala <br />Pelajarmengukurjarakdiataspetatopografi<br />Geografitingkatan 2: Skaladanjarak<br />
 12. 12. Kurikulum: Berasaskan keperluan masyarakat<br /><ul><li>Ornstein dan Hunkins (2009) menyatakan bahawa penekanan terbaik ialah pembelajaran berasaskan keperluan masyarakat yang diperlukan oleh semua kelas sosial dan matlamat pendidikan adalah memastikan peradaban atau warisan masyarakat diteruskan.</li></ul>Unsurpatriotisme<br />SEJARAH<br />Pendidikanalamsekitar<br />GEOGRAFI<br />
 13. 13. Instruksi: Rekonstruksionisme<br /> <br /><ul><li>Guru menjalankan pengajaran yang menjurus kepada keperluan masyarakat dan penyelesaian masalah masyarakat bagi membolehkan pelajar memenuhi keperluannya apabila tamat persekolahan</li></ul>Guru memaparkanaktiviti -aktivitiekonomimelaluigambaratau video <br />Pelajar boleh memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kelayakan<br />TopikGeografi T3: Kepentingankegiatanekonomiterhadappembangunannegara<br />
 14. 14. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi<br /> <br />
 15. 15. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi<br />Pengetahuan dan kemahiran guru<br />
 16. 16. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi<br />Kualitidankuantitikemudahanfizikal<br /> <br />
 17. 17. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi<br /> <br />Persekitaran pembelajaran<br />
 18. 18. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi<br /> <br />Motivasi guru dan pelajar<br />
 19. 19. PelaksanaanKurikulumvsInstruksi<br /> <br />Sikap guru danpelajar<br />
 20. 20.
 21. 21. PenilaianFormatifkurikulum<br /> <br /><ul><li>Penilaian formatif merupakan aktiviti menilai pembelajaran untuk memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dirangka.
 22. 22. Contoh mewajibkan aktiviti kajian luar untuk pelajar tingkatan 6.</li></li></ul><li>PenilaianFormatifInstruksi<br /><ul><li>Menjalankankajianpembandaranmenggunakanpendekatankaedahinkuirimelaluikumpulankecil 3 hingga 5 orangahlibagisetiapkumpulan.
 23. 23. Sekiranyastrategiinitidakberjaya, guru bolehmengubahsuaiinstruksi agar kajianluargeografi yang dijalankanpadamasahadapanlebihsistematikdanrelevan. </li></li></ul><li>PenilaianSumatifKurikulum<br /> <br /><ul><li>Penilaian sumatif kurikulum tertumpukepadaprosespenilaianpencapaianakhirpelajar (Ornstein danHunkins, 2009).
 24. 24. Sekiranyapelajardapatmengaplikasikansegalailmupengetahuan yang diterapkandidalamkurikulum, makadasarkurikulumtersebutdianggapberjaya. </li></li></ul><li>PenilaianSumatifInstruksi<br /><ul><li>Prosesmembuatkeputusanuntukmenggunakaninstruksi yang sesuai (Yusup, 2002).
 25. 25. Penilaianinstruksibolehdiukurmelaluipencapaianpelajardidalampeperiksaanawamsamaada PMR, SPM atau STPM
 26. 26. SekiranyapendekataninstruksisepertimelabelpetaMalaysia diskrinkomputerdapatmeningkatkanpemahamandaningatanpelajarberkaitanlokasi mineral maka guru bolehmembuatkesimpulanbahawainstruksiinibolehdigunapakai.</li></li></ul><li>Kesimpulan<br />.<br /><ul><li>Kurikulum dan instruksi adalah aset penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 27. 27. Perancangan kurikulum yang teliti dan sistematik akan dapat direalisasikan sekiranya pendekatan instruksi guru bersesuaian dengan objektif kurikulum yang telah ditetapkan.</li>

×