ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
1
ΛΑΠΘΑ ΕΔΠΒΑΙΖ
ΞΛΘΚΞΡ ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΙΖΡ ΓΠΑΤΖΡ
ΟΠΞ΢ΣΟΞ ΟΔΘΠΑΛΑ΢ΘΙΞ ΔΖΛΞ΢ΘΙΞ ΡΥΞΚΔ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
2
Βθδόηεο: Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ΢ρνιείν ΢εξξώλ «Κσλ. Καξακαλιήο»
΢έξξ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
3
΢ξ γράυιμξ είμαι μαγεία, όπφο ρξ μερό ρηο ζφήο και όπφο κάθε άλλη
δημιξςργι...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
4
ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ
Δηζαγσγή…………………………………………………………………………….5-6
1. Καιιηέξγεηα απνθιί...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
5
ΒΕ΢ΏΓΧΓΔ
Ση είλαη δεκηνπξγηθόηεηα;
Μηα πξώηε πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηεο έλλνηαο...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
6
Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηνπξγηθώλ αηόκσλ
Σα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο
Μa...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
7
1. ΙΑΚΚΘΔΠΓΔΘΑ ΑΟΞΙΚΘΜΞΣΡΑΡ ΡΙΔΦΖΡ
(G.Guilford)
1) Ρτεδίαπε πάμφ πρημ εςθεί...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
8
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
ΣΒ΢Σ ΢ΤΜΠΛΔΡΧ΢Δ΢ ΢ΥΒΑΕΧΝ
1.
Α.Υ., Ρρ΄ ράνη
2.
Δ.Ι., Γ΄ ράνη...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
9
4.
Υ.Ο., Ρρ΄ ράνη
5.
Θ.Ι., Ρρ΄ ράνη
6.
Μ.Υ., Δ΄ ράνη
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
10
7.
Ι.Δ., Δ΄ ράνη
8.
Δ.Ο., Ρρ΄ ράνη
9.
Κ.Α., Ρρ΄ ράνη
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
11
10.
Δ.Υ., Γ΄ ράνη
11.
Λ.΢., Γ΄ ράνη
12.
Α.Ι.-Β. Γ΄ ράνη
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
12
13.
Α.Λ., Γ΄ ράνη
14.
Ο. Μι., Γ΄ ράνη
15.
Ο. Μρ., Γ΄ ράνη
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
13
16.
Δ.Ι., Γ΄ ράνη
17.
Ο.Α., Γ΄ ράνη
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
14
2. ΘΡ΢ΞΠΘΔΡ Ρ΢Ζ ΓΠΑΛΛΖ
1) Τριάνε μια πύμρξμη ιπρξρία με ρα πτέδια πξς έτει...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
15
2) Ρκέυξς ρι αμριπρξπφπεύει η γραμμή για ρα αμρικείμεμα πξς πτεδίαπεο
πάμφ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
16
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
1.
Δ Ναηάζα θαηαζθελώλεη ζην βνπλό
Έλα...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
17
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
2.
Δ ηάμε
Ο θύξηνο Απόζηνινο έθπγε από...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
18
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
3.
Δ Πόιπ θαη ην θαηλνύξην ηεο ζπίηη
Ζ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
19
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
4.
Μηα παξάμελε ζπγθαηνίθεζε
Μηα θνξά ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
20
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
5.
Σν πάξηη ηεο θπξίαο Θάιεηαο
Ζ θπξία...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
21
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
6.
Έλαο πεξίεξγνο εθηάιηεο
Ο θύξηνο Πε...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
22
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
7.
Μηα άπιεζηε νηθνγέλεηα ζηελ αγνξά
Κ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
23
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
8.
Ο Υάξεο θαη ν Κάξινο
Μηα θνξά ήηαλ ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
24
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
9.
Έλα παξάμελν όλεηξν
Κάπνηε ζ’ έλα η...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
25
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
10.
Πέθηεη πνιιή δάιε
Ο θύξηνο Αληώλεο...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
26
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
11.
Δ κνλαμηά δηνξζώλεηαη
Ο θύξηνο Παλ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
27
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
12.
Δ απόδξαζε
Κάπνηε ζηα βάζε ηεο Κίλ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
28
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
13.
Οη δπν θίινη
Ο θύξηνο Κώζηαο πνπ ή...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
29
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ
14.
Δ θαθή κέξα από ην πξσί θαίλεηαη
Μ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
30
3. ΙΑΚΚΘΔΠΓΔΘΑ ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΙΖΡ ΡΙΔΦΖΡ
E. Torrance
Υρηπιμξπξίηπε ρη σαμραπία π...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
31
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
΢επρ δημιξςργικόρηραο αμξικρήο απάμρηπηο
1.
Ο.Α., Γ΄ ράνη
...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
32
4.
Κ.Α., Ρρ΄ ράνη
5.
Ι.Δ., Ρρ΄ ράνη
6.
Α.Υ., Ρρ΄ ράνη
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
33
7.
Δ.Ο., Ρρ΄ ράνη
8.
.
Μ.Υ, Δ΄ ράνη
9.
Α.Λ., Γ΄ ράνη
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
34
10.
Θ.Ι. Ρρ΄ ράνη
11.
Θ.Ι., Γ΄ ράνη
12.
Ο. Μρ., Γ΄ ράνη
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
35
13.
Δ.Ι., Γ΄ ράνη
14.
Α.Ι-Β., Γ, ράνη
15.
Ο. Μι., Γ΄ ράνη
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
36
4. ΡΣΜΔΥΘΡΖ ΘΡ΢ΞΠΘΑΡ
«Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ»4
(Eric Puybaret)
Πεξηγξαθή δξαζη...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
37
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Ρςμέτιπη ρηο ιπρξρίαο.5
● Λε πξιξ ρρόπξ θα καρασέρει ξ ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
38
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
«Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢»
1.
Αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ρ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
39
«Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» - ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΏΦΕ΢Ώ΢ (1)
ΠΏΡΟΤ΢ΕΏ΢Δ ΢ΣΔΝ ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
40
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
«Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢»
2.
Αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ρ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
41
«Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» - ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΏΦΕ΢Ώ΢ (2)
ΠΏΡΟΤ΢ΕΏ΢Δ ΢ΣΔΝ ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
42
ΑΒΕΓΜΏΣΏ… ΓΡΏΦΔ΢
«Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢»
3.
Αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
43
«Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» - ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΏΦΕ΢Ώ΢ (3)
ΠΏΡΟΤ΢ΕΏ΢Δ ΢ΣΔΝ ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
44
Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ
Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο
Ασήπρε ρη ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
45
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιή...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
46
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιή...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
47
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιή...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
48
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιή...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
49
ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ
΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα)
Γηάλλεο Ρίηζνο
Μεγάιν...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
50
Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ
Δραπρηριόρηρα 2: Λαμριμάδεο για ρξ σεγγάρι
♣ Ασήπρε ρη ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
51
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 2: Λαμριμάδεο για ρξ σεγγ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
52
ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ
Μαληηλάδεο γηα ην θεγγάξη
Γελ ην κπνξείο ηνπ θεγγαξηνύ
λα βξεηο ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
53
Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢
Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι
♣...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
54
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
55
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
56
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
57
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 3: Ρςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
58
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
59
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
60
ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ
Ώηλίγκαηα γηα ην θεγγάξη
΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά
θαη ηε λύρηα ηξ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
61
Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ
Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι
♣ Ασήπρε ρη σ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
62
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγά...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
63
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγά...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
64
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγά...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
65
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγά...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
66
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγά...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
67
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο
Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγά...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
68
ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ
Παξνηκίεο γηα ην θεγγάξη
Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη,
κνηάδεη ζα καξγα...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
69
Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ
Δραπρηριόρηρα 5: Αμαγραμμαριπμξί πτερικά με ρξ σεγγάρι ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
70
ΏΝΏΓΡΏΜΜΏΣΕ΢ΜΟΕ
Ώπαληήζεηο
♠ ο η ε ζ ι ν θ ε λ α
ζειεληαθόο
♠ α θ γ ε γ ξ ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
71
Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ
Δραπρηριόρηρα 6: Γρίσξι – λξγξπαίγμια για ρξ σεγγάρι/πε...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
72
ΓΡΕΦΟΕ – ΛΟΓΟΠΏΕΓΝΕΏ
Ώπαληήζεηο
♣ Ση θάλεη έλα γατδνύξη θάησ απ’ ην θσο ην...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
73
5. ΤΩ΢ΞΧΡ΢ΞΠΘΑ - "ΘΑ΢ΠΘΙΔΡ ΣΟΞΗΔΡΔΘΡ"
Οαραρήρηπε ριο παρακάρφ σφρξγρασίεο6...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
74
ΤΩ΢ΞΧΡ΢ΞΠΘΑ
______________________________________________________________...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
75
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
ΕΏΣΡΕΚΒ΢ ΤΠΟΘΒ΢ΒΕ΢
1.
ΦΧΣΟΨ΢ΣΟΡΕΏ
Πξηλ από ρξόληα έλαο ζθύ...
ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ
ΕΔΡΒΑΚΖ
76
ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢
ΕΏΣΡΕΚΒ΢ ΤΠΟΘΒ΢ΒΕ΢
2.
ΦΧΣΟΨ΢ΣΟΡΕΏ
Μηα ζθνηεηλή κέξα έλαο ζ...
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Δείγματα δημιουργικής γραφής
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Δείγματα δημιουργικής γραφής

922 views
850 views

Published on

Δείγματα δημιουργικής γραφής

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
349
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Δείγματα δημιουργικής γραφής

 1. 1. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 1 ΛΑΠΘΑ ΕΔΠΒΑΙΖ ΞΛΘΚΞΡ ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΙΖΡ ΓΠΑΤΖΡ ΟΠΞ΢ΣΟΞ ΟΔΘΠΑΛΑ΢ΘΙΞ ΔΖΛΞ΢ΘΙΞ ΡΥΞΚΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ ΡΥΞΚΘΙΞ Δ΢ΞΡ 2013-14
 2. 2. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 2 Βθδόηεο: Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γεκνηηθό ΢ρνιείν ΢εξξώλ «Κσλ. Καξακαλιήο» ΢έξξεο, Ηνύληνο 2014 ISBN 978-618-81359-0-1
 3. 3. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 3 ΢ξ γράυιμξ είμαι μαγεία, όπφο ρξ μερό ρηο ζφήο και όπφο κάθε άλλη δημιξςργική ρέτμη. ΢ξ μερό είμαι ρζάμπα. Γι’ αςρό πιεο. Οιεο γεμίζξμραο μέτρι επάμφ. Stephen King, 1947-, Αμερικαμόο πςγγρασέαο μςπρηρίξς & ρρόμξς Ξι εικόμεο ρξς ενώσςλλξς δημιξςργήθηκαμ υησιακά από ρξςο μαθηρέο ρξς ξμίλξς με ρξ πρόγραμμα Tagxedo. http://www.tagxedo.com/
 4. 4. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 4 ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ Δηζαγσγή…………………………………………………………………………….5-6 1. Καιιηέξγεηα απνθιίλνπζαο ζθέςεο (Σεζη G.Guilford) …………………........ 7-13 2. Ηζηνξίεο ζηε γξακκή………………………………………………………..... 14-29 3. Καιιηέξγεηα δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Σεζη Δ. Torrance) ……………………. 30-35 4. ΢πλέρηζε ηζηνξίαο («Ο Φεγγαξνζθεπαζηήο») ………………………………. 36-43 - Πνηήκαηα, παξνηκίεο, αηλίγκαηα, καληηλάδεο, γξίθνη – ινγνγνπαίγληα.............44-72 5. Φσηντζηνξία – «Ιαηξηθέο ππνζέζεηο» …………………………………….......73-77 6. Ζ πέηξα ζηε ιίκλε ………………………………………………………….....78-95 7. Παξακπζνηξάπνπια ……………………...…………………………………..96-105 8. Ο δηάινγνο ηεο αιθαβήηαο ………………………………………………....106-113 9. Σν γπάιηλν αλζξσπάθη …………………………………………….………..114-119 10. Παηρλίδη εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ ……………..……………………...120-125 11 Γεμηόηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ (ΓΔΠ)…………………………...…....126-130 12. Γειηίν θαηξνύ ………………………………………………………...……131-137 13.Eπαγγεικαηηθέο ηζηνξίεο………………………………………………...….138-140 14. «5+5 = 10»…………………………………………………………………141-143 15. Μπζν…καλία ………………………………………………………...……144-154 16. Λεξνινγήκαηα (ιίκεξηθ)……………………………………..……………155-161 17. Υατθνύ ……………………………………………………………………..162-169 18. Αθίζεο νκίινπ………………………………………………………….…. 170-172 Βηβιηνγξαθία……………………………………………………………………..…173 Οη καζεηέο ηνπ νκίινπ …………………………………………………………….174 Δπραξηζηίεο ……………………………………………………...…………………175
 5. 5. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 5 ΒΕ΢ΏΓΧΓΔ Ση είλαη δεκηνπξγηθόηεηα; Μηα πξώηε πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηεο έλλνηαο “δεκηνπξγηθόηεηα»” έθαλε ν Guilford, ζύκθσλα κε ηελ νπνία «ε δεκηνπξγηθόηεηα θαιύπηεη ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ δεκηνπξγηθώλ αηόκσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πηζαλόηεηα γηα έλα άηνκν λα εθθξάζεη κηα δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία λα εθδειώλεηαη κε εθεπξεηηθόηεηα, ζύλζεζε θαη ζρεδηαζκό» (Jaoui H., 1975) Ο Piaget (1960) νξίδεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζαλ “κηα δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ, εύξεζεο πξνβιεκάησλ, εμεξεύλεζεο, πεηξακαηηζκνύ, κηα πλεπκαηηθή ελέξγεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ζεβαζκό θαη κειεηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ”. Ο Bruner (1962) πξνζδηνξίδεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα σο “κηα ελέξγεηα από ηελ νπνία πξνθύπηεη κηα απνηειεζκαηηθή θαη πξσηόηππε έθπιεμε (effective surprise)”. O Torrance (1966) ηαπηίδεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε κε «ηελ ηθαλόηεηα πνπ δηαζέηεη ην άηνκν λα αληηκεησπίδεη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα, κε επαηζζεζία θαη πξσηνηππία αιιά θαη κε κεζνδηθόηεηα θαη εξεκία». ΢ύκθσλα κε ηνλ Παξαζθεπόπνπιν(2004) “δεκηνπξγηθή ζθέςε είλαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ λα αλαδεηεί θαη λα βξίζθεη πνιιέο πξσηόηππεο – θαηλνηόκεο ελαιιαθηηθέο, γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ, ηδέεο – ιύζεηο». Οξηζκέλνη ςπρνιόγνη δηαθξίλνπλ σο πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο: ● ηελ επθακςία ηεο ζθέςεο ● ηελ πξσηνηππία ηεο ηδέαο ● ηελ ηθαλόηεηα λα ζθέθηεηαη θάπνηνο δηαθνξεηηθά ● ηνλ ηξόπν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ Γεληθόηεξα, θαηά ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ή αιιηώο απνθιίλνπζα ζθέςε, ην άηνκν απνκαθξύλεη ηε ζθέςε από ηηο γλσζηέο θαη ζπλεζηζκέλεο απαληήζεηο. Οη απαληήζεηο απηέο δηαθξίλνληαη από ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ● πνιιέο ζε αξηζκό απαληήζεηο - ιύζεηο ● κεγάιε επξεκαηηθόηεηα ζηηο απαληήζεηο ● κεγάιν βαζκό δεκηνπξγηθόηεηαο1 ΣΒΥΝΕΚΒ΢ ΏΝΏΠΣΤΞΔ΢ ΣΔ΢ ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΚΔ΢ ΢ΚΒΦΔ΢ 1. Φπρνινγηθέο δνθηκαζίεο – Σεζη δεκηνπξγηθήο – Σεζη απνθιίλνπζαο ζθέςεο 2. Καηαηγηζκόο Ηδεώλ / Ηδενζύειια/ Καηηδεαζκόο (Brainstorming) 3. Δξσηήζεηο Scamper 4. Σα ζθεπηόκελα θαπέια ηνπ De Bono 5. Άγξηα Ηδέα 6. Κόκηθο (ζηακπσηή ινγνηερλία) 7. Γεκηνπξγηθή Γξαθή 8. ΢ρεκαηνπνηήκαηα2 9. Γεκηνπξγηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ 10. Καηάινγνο ραξαθηεξηζηηθώλ 11. Πξνθξνύζηεηνη ζπλδπαζκνί 1 Γεκηνπξγηθή ζθέςε – παξαγσγή θαηλνηόκσλ θαη πξσηόηππσλ ηδεώλ, ζει. 9-10, Γεληθή Γξακκαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ΤΠΔΠΘ 2 ΢ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο – θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε , ζει.109 - 116, ΤΠΔΠΘ, 2007
 6. 6. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 6 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δεκηνπξγηθώλ αηόκσλ Σα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο Μackinnon (Μαγλήζαιεο, 1990, ζει.. 146)
 7. 7. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 7 1. ΙΑΚΚΘΔΠΓΔΘΑ ΑΟΞΙΚΘΜΞΣΡΑΡ ΡΙΔΦΖΡ (G.Guilford) 1) Ρτεδίαπε πάμφ πρημ εςθεία διάσξρα αμρικείμεμα ή πύμβξλα (γράμμαρα, αριθμξύο κ.ά.) όπφο πρξ παράδειγμα 1. Ρκέυξς ρι αμριπρξπφπεύει η γραμμή για κάθε πτέδιξ, ώπρε μα απξρελεί αμαπόππαπρξ μέρξο ρξς πτεδίξς: 2) Ρςμπλήρφπε ρα πτέδια πρξ αριπρερό πλαίπιξ ώπρε μα πρξκύυξςμ μέα πτήμαρα, όπφο σαίμεραι πρξ δενί πλαίπιξ: ΢επρ πςμπλήρφπηο πτεδίφμ
 8. 8. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 8 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΣΒ΢Σ ΢ΤΜΠΛΔΡΧ΢Δ΢ ΢ΥΒΑΕΧΝ 1. Α.Υ., Ρρ΄ ράνη 2. Δ.Ι., Γ΄ ράνη 3. Θ.Ι., Γ΄ ράνη
 9. 9. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 9 4. Υ.Ο., Ρρ΄ ράνη 5. Θ.Ι., Ρρ΄ ράνη 6. Μ.Υ., Δ΄ ράνη
 10. 10. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 10 7. Ι.Δ., Δ΄ ράνη 8. Δ.Ο., Ρρ΄ ράνη 9. Κ.Α., Ρρ΄ ράνη
 11. 11. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 11 10. Δ.Υ., Γ΄ ράνη 11. Λ.΢., Γ΄ ράνη 12. Α.Ι.-Β. Γ΄ ράνη
 12. 12. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 12 13. Α.Λ., Γ΄ ράνη 14. Ο. Μι., Γ΄ ράνη 15. Ο. Μρ., Γ΄ ράνη
 13. 13. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 13 16. Δ.Ι., Γ΄ ράνη 17. Ο.Α., Γ΄ ράνη
 14. 14. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 14 2. ΘΡ΢ΞΠΘΔΡ Ρ΢Ζ ΓΠΑΛΛΖ 1) Τριάνε μια πύμρξμη ιπρξρία με ρα πτέδια πξς έτειο βάλει πάμφ πρη γραμμή. Οαράδειγμα: ΢ξ παράπξμξ ρξς Οέρρξς Ο θύξηνο Πέηξνο μεθίλεζε γηα ηε δνπιεηά ηνπ κε ην πνδήιαηό ηνπ. Έπεηηα από κηα θνπξαζηηθή εκέξα γύξηζε ην βξαδάθη ζην ζπίηη ηνπ. Μπήθε κέζα, άλαςε ην θσο θαη ραηξέηεζε ηνλ παπαγάιν ηνπ, ν νπνίνο ηνπ είπε έλα μεξό «θαιεζπέξα» θαη ηνπ γύξηζε ηελ πιάηε. Δθείλνο δελ έδσζε ζεκαζία, θαηέβεθε ζην θειάξη θαη πήξε έλα κπνπθάιη θξαζί. Έβγαιε από ην ληνπιάπη δπν πνηήξηα, ηα αθνύκπεζε πξνζεθηηθά πάλσ ζην ηξαπέδη θαη θάζηζε ζηελ αλαπαπηηθή ηνπ θαξέθια λα ην απνιαύζεη. Κεξλνύζε ηνλ εαπηό ηνπ θαη γέκηδε θαη ην δεύηεξν πνηήξη γηα λα ληώζεη όηη έρεη παξέα. Άπισζε ην ρέξη ηνπ θαη πήξε έλα όκνξθν ινπινύδη από ην αλζνδνρείν. Σν κύξηζε θαη είπε: «Ση όκνξθα πνπ ζα ήηαλ αλ είρα κηα αγαπεκέλε λα ηεο ην ραξίζσ. Πόζν ζα ήζεια λα ήηαλ ε θαξδηά κνπ ιαβσκέλε από ηα βέιε ηνπ θηεξσηνύ ζενύ…». Μ’ απηέο ηηο ζθέςεηο έγεηξε πάλσ ζην ηξαπέδη θαη απνθνηκήζεθε. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Δώπε έμα ρίρλξ πρημ ιπρξρία πξς: …………………………………………………………………………………………
 15. 15. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 15 2) Ρκέυξς ρι αμριπρξπφπεύει η γραμμή για ρα αμρικείμεμα πξς πτεδίαπεο πάμφ π’ αςρήμ. ΢ι θα γιμόραμ αμ ενασαμιζόραμ η γραμμή; Παξάδεηγκα: Εζηνξία από ηελ αλάπνδε Σν πνδήιαηό ηνπ ζα έπεθηε θάησ, ζα έζπαγε ην ηηκόλη θαη ζα έπξεπε λα πάεη ζηε δνπιεηά κε ηα πόδηα. Θα έπεθηε ην παληειόλη ηνπ θαη ζα ξεδηιεπόηαλ. Ζ ζθεπή ηνπ ζπηηηνύ ζα είρε πέζεη θαη ην ζπίηη ηνπ ζα ήηαλ πνιύ θξύν ηώξα. Γε ζα είρε θσο ζην ζπίηη ηνπ ν θύξηνο Πέηξνο. Θα ζθόληαθηε κόιηο πξνρσξνύζε ιίγν. Ο παπαγάινο δε ζα είρε πνπ λα ζηαζεί θαη ζα γηλόηαλ αθόκα πην κνπξηδνύθιεο θαη γθξηληάξεο. Σν κπνπθάιη κε ην θξαζί ζα έπεθηε θάησ θαη ζα έζπαγε. Σν θξαζί ζα ιέξσλε ην ραιί ηνπ. Σα πνηήξηα ζα γίλνληαλ ρίιηα θνκκάηηα. Σν ηξαπέδη θαη ε θαξέθια δε ζα είραλ ηζνξξνπία. Γε ζα είρε ν θύξηνο Πέηξνο πνπ λα θάηζεη θαη πνύ λα αθνπκπήζεη. Σν αλζνδνρείν κε ηα ινπινύδηα ζα είρε πέζεη θάησ θαη ζα ηζαιαπαηνύζε ηα ινπινύδηα κέζα ζην ζθνηάδη. Σα βέιε ηνπ θηεξσηνύ ζενύ δε ζα ηνλ ρηππνύζαλ ηειηθά πνηέ. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________
 16. 16. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 16 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 1. Δ Ναηάζα θαηαζθελώλεη ζην βνπλό Έλα θνξηηζάθη, ε Ναηάζα, πήγε ζην βνπλό γηα θαηαζθήλσζε. Πήξε καδί ηεο θαγεηά, κηα πίηζα, έλα κπνπθάιη ρπκό, δπν πνηήξηα πιαζηηθά θαη ηέζζεξηο θξεκάζηξεο. ΢ην δξόκν γηα ην βνπλό είδε πνιιά δέληξα. Όηαλ έθηαζε επηηέινπο ζην βνπλό έζηεζε ηε ζθελή ηεο θαη θνηκήζεθε. Σν άιιν πξσί πήγε κηα βόιηα ζην δάζνο θαη ζπλάληεζε δσάθηα. ΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Σν δέληξν δε ζηεξηδόηαλ πηα. Ζ θνύζηα ηεο Ναηάζαο έπεζε, Σν βνπλό άξρηζε λα θαηαξξέεη. Οη θξεκάζηξεο έπεζαλ θαη ηα ξνύρα ηζαιαθώζεθαλ. Ζ πίηζα ήηαλ θνκκέλε 2 θνκκάηηα. Αζαλαζία Μ., Γ΄ ηάμε
 17. 17. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 17 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 2. Δ ηάμε Ο θύξηνο Απόζηνινο έθπγε από ην ζπίηη ηνπ θαη πήγε ζην ζρνιείν λα θάλεη κάζεκα. Ξαθληθά κέζα ζηελ ηάμε κπήθε έλα πνπιί. Ζ ηάμε έγηλε άλσ θάησ. Σόηε ν ζεόο έξσηαο έξημε έλα βέινο θαη εζύραζαλ όινη. Σν πην θαιό παηδί ηελ ηάμε ζεθώζεθε ζηνλ πίλαθα. Σν κεζεκέξη ν θύξηνο Απόζηνινο γύξηζε ζην ζπίηη κε ην απηνθίλεηό ηνπ θαη πέξαζε όια ηα θαλάξηα κε θόθθηλν. Όηαλ έθηαζε ζην ζπίηη είδε πάλσ ζηε ζθεπή ην ίδην πνπιί. ΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Ο θύξηνο Απόζηνινο πήγε από ην ζπίηη ηνπ ζην ζρνιείν ηνπ κε ηα πόδηα. Έπεζε ην θαλάξη ζην θεθάιη ηνπ, έθαλε έλα θαξνύκπαιν θαη ζηελ ηάμε ηνλ θνξόηδεπαλ όινη, εθηόο από έλα καζεηή πνπ ηνλ έιεγαλ Κάξιν Κνιόληη. ΢ηελ ηάμε έπεζε ν κηζόο πίλαθαο. Μόιηο έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ είδε πσο ε ζθεπή είρε πέζεη. Απόζηνινο Κ-Β., Γ΄ ηάμε
 18. 18. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 18 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 3. Δ Πόιπ θαη ην θαηλνύξην ηεο ζπίηη Ζ 18ρξνλε Πόιπ κε ηε γάηα ηεο ηελ Ξεζθνλίζηξα έςαρλαλ λα λνηθηάζνπλ έλα ζπίηη. Σειηθά βξήθαλ έλα δηώξνθν ζπίηη ζηελ νδό Αγίνπ Μνδέζηνπ. Σειεθώλεζαλ ζηνλ θύξην Μαλόιε, ηνλ ηδηνθηήηε θαη ην έθιεηζαλ. Πήγαλ ζην θαηάζηεκα ΗΚΔΑ θαη αγόξαζαλ έλα ςπγείν, κηα ειεθηξηθή θνπδίλα, έλα θαζξέθηε ζε ζρήκα ξόκβνπ θαη έθπγαλ. Μεηά πήγε ζην κίλη-κάξθεη θαη αγόξαζε αλαλάδεο, έλα κπνπθάιη θξαζί γηα ηε ζπιινγή ηεο, ηξνθή γηα ηελ Ξεζθνλίζηξα, κπαιόληα γηα λα θάλεη πάξηη κε ηηο θίιεο ηεο θαη κηα θνξδέια πνπ έγξαθε «HAPPY BIRTHDAY». Ζ ππάιιεινο ηνπ καγαδηνύ έβγαιε ην θνκπηνπηεξάθη γηα λα θάλεη ηνπο ππνινγηζκνύο θαη πιήξσζε 20 επξώ. Μόιηο γύξηζε ζην ζπίηη ηα ηαθηνπνίεζε όια θαη ήξζαλ νη θίιεο ηεο γηα ην πάξηη. ΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Ζ Πόιπ δε βξήθε ζπίηη γηα λα λνηθηάζεη. Ο θαζξέθηεο έζπαζε θη έγηλε γπαιηά θαξθηά θαη δελ κπνξνύζε λα θνηηαρηεί. Γελ ππήξρε ην καραίξη θαη δε κπόξεζε λα θάεη αλαλά. Έζπαζε ν θαηαςύθηεο θη έηξεραλ λεξά. Έζπαζε ην κπαιόλη πνπ ήηαλ δίπια ζην θσηηζηηθό θη έπεζε ην θσηηζηηθό. Αλαηηλάρηεθε μαθληθά ην αθξώδεο θξαζί θαη ιέξσζε ηα ξνύρα ηεο. Υάιαζε ην θνκπηνπηεξάθη θαη ε πσιήηξηα δε κπνξνύζε λα θάλεη ινγαξηαζκό. Μαξία – Αζελά Τ., Γ΄ ηάμε
 19. 19. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 19 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 4. Μηα παξάμελε ζπγθαηνίθεζε Μηα θνξά θη έλα θαηξό ήηαλ ε Θάιεηα πνπ είρε έλα γατδνύξη. ΢ην δξόκν γηα ην ζπίηη έηξσγε κηα πίηζα θαη πέηαμε ην θνπηί ζην ζθνππηδνηελεθέ. Όηαλ έθηαζε ζπίηη άλνημε ην ςπγείν γηα λα δώζεη ζην γάηδαξν λα θάεη.Από ηε βηαζύλε ηεο μέραζε λα βγάιεη ην κπνπθάλ ηεο θαη λα ην αθήζεη ζηελ θξεκάζηξα. Μεηά έθαλε κπάλην ην γατδνύξη κε έλα πξάζηλν ζθνπγγάξη. Ύζηεξα από κηα ηέηνηα θνπξαζηηθή κέξα μάπισζε λα θνηκεζεί. ΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Σ ε Θάιεηα δε ζα ηε ιέγαλε Θάιεηα, ζα ηε ιέγαλε Οάιεηα. Σν γατδνύξη δε ζα είρε απηηά, πνπ έπξεπε λα έρεη. Σν ραξηί από ηελ πίηζα ην πέηαμαλ ζε θάδν ρσξίο θαπάθη. Σν ςπγείν δελ είρε θαηάςπμε. Ζ θξεκάζηξα έπεζε θαη δε κπνξνύζε λα θξεκάζεη ην κπνπθάλ ηεο. Ζ βάζε γηα ην ζθνπγγάξη έπεζε θαη δε κπνξνύζε λα ην βξεν όηαλ έθαλε κπάλην ην γάηδαξν. Ισάλλα Κ. , Γ΄ηάμε
 20. 20. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 20 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 5. Σν πάξηη ηεο θπξίαο Θάιεηαο Ζ θπξία Θάιεηα θνηκόηαλε. Σν πξσί ρηύπεζε ε θακπάλα θαη πεηάρηεθε από ην θξεβάηη. Πξνηνύ θάεη ην πξσηλό ηεο έθαλε ην ζηαπξό ηεο θαη κεηά έθαγε έλα κπνι κε ζνύπα. Ζ θπξία Θάιεηα ήζειε λα νξγαλώζεη έλα πάξηη. Θα θαινύζε κηα θίιε ηεο πνπ έκελε πνιύ καθξηά θαη ηελ έιεγαλ Υαξά. Έγξαςε έλα γξάκκα γηα λα ηελ θαιέζεη θαη πήγε ζην ηαρπδξνκείν λα ην ζηείιεη. Όηαλ γύξηζε έβαιε πιπληήξην θαη αξγόηεξα άπισζε ηα ξνύρα ζηελ απιώζηξα. Μεηά ζηόιηζε ην ζπίηη κε κπαιόληα θαη θνξδέιεο. Μόιηο ήξζαλ νη θίιεο ηεο ράξεθε πνιύ.΢ην ηέινο ε Υαξά έδσζε ην δώξν ηεο ζηε Θάιεηα, έλα 5επξσ.Έθαγαλ ηα πάληα θαη αξγά ηε λύρηα πήγαλ όινη ζηα ζπίηηα ηνπο θαη θνηκήζεθαλ. ΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Ζ θπξία Οάιεηα θνηκόηαλε θαη πεξίκελε λα ρηππήζεη ε θακπάλα, αιιά δε ρηππνύζε γηαηί ην θνπδνπλάθη ηεο είρε παιηώζεη θαη έπεζε. Σν κπαιόλη δελ ην είρε δέζεη θαη μεθνύζθσζε. Σν κπνι έπεζε θαη ε ζνύπα ρύζεθε. Ζ θνξδέια έπεζε θάησ θαη δελ ηελ έβξηζθε. Σα ξνύρα έπεζαλ καδί κε ηελ απιώζηξα θαη ιεξώζεθαλ. Σν ραξηνλόκηζκα ησλ 5 επξώ είρε πέζεη από ην πνξηνθόιη ηεο. Κάπνηνο είρε αλνίμεη ην γξάκκα θαη δελ έθηαζε πνηέ ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. Δθείλε ε κέξα ήηαλ αλάπνδε θαη όια πήγαλ ζηξαβά. Παλαγηώηα Ν. , Γ΄ ηάμε
 21. 21. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 21 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 6. Έλαο πεξίεξγνο εθηάιηεο Ο θύξηνο Πεπίην όπσο θάζε πξσί, άλνημε ην παξάζπξν, ηάηζε ηνλ θαξραξία θαη έβαιε ηα κπηκπειό - ππξακίδεο ζην ηξαπέδη. Σόηε ν Πεπίην πήξε ην δξεπάλη θαη ην έβαιε ζηε ζπιινγή ηνπ. Όηαλ ήξζε ην απόγεπκα όπσο θάζε θνξά πήγε ζηε ζρνιή ησλ μηθνκάρσλ θαη πήξε καδί θαη ην ζπαζί ηνπ. Όηαλ γύξηζε είδε ην ελπδξείν ζπαζκέλν, ηνλ θαξραξία ζηνλ θαλαπέ λα δηαβάδεη θαη έλα ζεζαπξό ζηε κέζε ηνπ παξαζύξνπ. Σόηε έλα δεθαλίθη ηνπ έπεζε ζην θεθάιη. Δπηπρώο όια απηά ήηαλ απιά έλαο εθηάιηεο. ΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Ο Πεπίην δε ζα κπνξνύζε λα αλνίμεη ην παξάζπξν θαη δεζηαηλόηαλ πνιύ. Γε ζα έβιεπε ηνλ θαξραξία λα δηαβάδεη. Ο ζεζαπξόο ζα είρε πέζεη από ην παξάζπξν. Σν ζπαζί δελ είρε ιεπίδα θαη δε ζα κπνξνύζε λα παίμεη μηθνκαρία. Σν δξεπάλη έπεζε θη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Σν δεθαλίθη έζπαζε θαη ηνλ ηξύπεζε. Σν κπηκπειό ππξακίδα έπεζε από ην ηξαπέδη θαη δηαιύζεθε. Γεκήηξεο K., Γ΄ ηάμε
 22. 22. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 22 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 7. Μηα άπιεζηε νηθνγέλεηα ζηελ αγνξά Κάπνηε ππήξρε κηα νηθνγέλεηα πνπ θαη ηα ηξία κέιε ηεο ήηαλ άπιεζηα. Ο κπακπάο δεηνύζε έλα θηλεηό Smarfog, ε κακά δεηνύζε 15 πνξηνθάιηα θαη ην παηδί δεηνύζε έλα κπαιόλη. Μηα κέξα πνπ πήγαλ ζηελ αγνξά ην παηδί είρε δεη έλα γιεηθηηδνύξη θαη θώλαδε κε ραξά: - Μακά, κακά, ζέισ εθείλν ην γιεηθηηδνύξη! είπε ην παηδί. - Όρη, παηδί κνπ, εζύ ήζειεο λα πάξεηο κπαιόλη. Θα ζνπ πάξσ ην γιεηθηηδνύξη θαη όρη ην κπαιόλη. Μεηά ε κακά είρε δεη 15 πνξηνθάιηα. Εήηεζε από ηνλ άληξα ηεο λα ηα πιεξώζεη. Δθείλνο δέρηεθε θαη ηεο ηα αγόξαζε θαη αγόξαζε θη έλα κπαιόλη γηα ην παηδί ηνπ. - ΢’ επραξηζηώ, κπακπά! είπε ην παηδί. Ζ κακά λεπξίαζε θαη ηνπ έδσζε κηα ζθαιηάξα κε ηελ παιάκε ηεο θαη εξέκεζε. Ύζηεξα γύξηζαλ ζην ζπίηη θαη θνηκήζεθαλ. ΢θέςνπ ηη αληηπξνζσπεύεη ε γξακκή γηα ηα αληηθείκελα πνπ ζρεδίαζεο πάλσ ζ’ απηήλ. Ση ζα γηλόηαλ αλ εμαθαληδόηαλ ε γξακκή; Κάπνηε ππήξρε κηα νηθνγέλεηα πνπ θαη ηα ηξία κέιε ηεο ήηαλ άπιεζηα. Ο κπακπάο δεηνύζε έλα θηλεηό Smarfog, αιιά δελ είρε ρξήκαηα γηα λα ην αγνξάζεη. Ζ κακά ήζειε 15 πνξηνθάιηα αιιά δελ είρε ρώξν ζην ςπγείν γηα λα ηα βνιέςεη. Σν παηδί είρε έλα κπαιόλη πνπ ην είρε ζθάζεη κε έλα θαξθί, γη’ απηό δεηνύζε έλα γιεηθηηδνύξη. Μόιηο ην έπηαζε ζηα ρέξηα ηνπ άξρηζε λα ην γιείθεη αιιά ηνπ έπεζε θάησ θαη έγηλε ρίιηα θνκκάηηα. Ζ κακά ηνπ ην κάισζε, όκσο θαζώο ην κάισλε πξόζεμε κεξηθά σξαηόηαηα πνξηνθάιηα. Εήηεζε από ηνλ άληξα ηεο λα ηα πιεξώζεη. Όηαλ ηα έπηαζε εθείλνο θαηά ιάζνο ηνπ έπεζαλ από ηα ρέξηα θαη δηαιύζεθαλ, Σόηε ε κακά ηνπ έδσζε κηα ζθαιηάξα, αιιά έβαιε ηόζε δύλακε πνπ ην ρέξη ηεο έζπαζε θαη πήγε ζην λνζνθνκείν. Όηαλ έγηλε θαιά ν κπακπάο αγόξαζε κεξηθά πνξηνθάιηα, ηα έθαγαλ θαη απνθνηκήζεθαλ. Δηξήλε X., Γ΄ ηάμε
 23. 23. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 23 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 8. Ο Υάξεο θαη ν Κάξινο Μηα θνξά ήηαλ ν Υάξεο πνπ πήγαηλε ζηελ παηδηθή ραξά γηα λα θάλεη ηξακπάια. Μεηά πήγε ζην ζπίηη ηνπ θη άλαςε ηε ιάκπα. Έμπλε ηα καιιηά ηνπ θαη ζθεθηόηαλ ηη ζα δσγξαθίζεη ζηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο κε ηα πηλέια θαη ηελ παιέηα ηνπ. Ύζηεξα πήγε ζην θίιν ηνπ θαη ρηύπεζε ην θνπδνύλη, ην νπνίν είρε ήρν θακπάλαο. Ο Κάξινο ζεθώζεθε, αλαξσηήζεθε «πνηνο είλαη ηέηνηα ώξα;» θαη άλνημε ηελ πόξηα. Δίπε ζην Υάξε λα πεξάζεη θαη ηνπ δήηεζε ην κπνπθάλ ηνπ λα ην θξεκάζεη ζηελ θξεκάζηξα. Έηζη θνηκήζεθε εθεί όιν ην βξάδπ πάλσ ζε έλα ζηνιίδη πνπ ηνλ ελνρινύζε. Παλαγηώηεο Ν., Γ΄ ηάμε
 24. 24. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 24 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 9. Έλα παξάμελν όλεηξν Κάπνηε ζ’ έλα ηξνπηθό δάζνο δνύζε κηα θακεινπάξδαιε. Έλα βξάδπ πνπ έπεζε λα θνηκεζεί είδε ζη’ όλεηξό ηεο έλα πξόζσπν πνπ έηξσγε έλα ράκπνπξγθεξ. Σεο έιεγε λα βγάιεη θηεξά θαη λα πεηάμεη καθξηά γηαηί ζε δπν κέξεο ζα εξρόηαλ θάπνηνη άλζξσπνη θαη ζα έθνβαλ ηα δέληξα ηνπ δάζνπο. Ζ θακεινπάξδαιε ζεθώζεθε παληθόβιεηε από ηνλ ύπλν ηεο. Έπξεπε λα θάλεη θάηη. Γηα λα εξεκήζεη ήπηε ιίγν γάια. Μάδεςε ηα πξάγκαηά ηεο θη άξρηζε λα πεξπαηάεη γηα λα θύγεη από ην δάζνο. Μεηά από ιίγε ώξα είδε κπξνζηά ηεο έλα ιηνληάξη λα παίδεη αξκόλην. -Γηαηί παίδεηο αξκόλην; ξώηεζε. -Δίδα ζη’ όλεηξό κνπ θάπνηνλ πνπ κνπ έιεγε λα θύγσ από ην δάζνο. Παληθνβιήζεθα θη άξρηζα λα παίδσ αξκόλην γηα λα εξεκήζσ. -Σν ίδην όλεηξν είδα θη εγώ. Θέιεηο λα έξζεηο καδί κνπ; πξόηεηλε ε θακεινπάξδαιε. -Ναη, απάληεζε ην ιηνληάξη. Έηζη άξρηζαλ λα πξνρσξάλε καδί. Κάπνηα ζηηγκή θνπξάζηεθαλ θαη θάζηζαλ θάησ από έλα δέληξν λα θνηκεζνύλ ιίγν. ΢ηνλ ύπλν ηεο ε θακεινπάξδαιε είδε έλα παξάμελν όλεηξν: κηα κπαγθέηα από κεηαιιόθσλν ρηππνύζε έλα θνπδνπλάθη θαη κηα πεξίεξγε θσλή ηεο έιεγε όηη έπξεπε λα βηαζηεί. Πεηάρηεθε πάλσ ακέζσο θαη μύπλεζε θαη ην ιηνληάξη. ΢πλέρηζαλ πάιη ην δξόκν ηνπο. Πιεζίαδε ην κεζεκέξη θαη έπξεπε άκεζα λα βγνπλ από ην δάζνο. Σόηε ε θακεινπάξδαιε είδε μαθληθά κπξνζηά ηεο κηα κνιπβνζήθε. Πάλσ ζηε κνιπβνζήθε έγξαθε όηη έπξεπε λα βηαζηνύλ. Σα δπν δώα πιεζίαδαλ ζηελ άθξε ηνπ δάζνπο θαη αλαξσηηόληνπζαλ πνην λα ήηαλ εθείλν ην πξόζσπν πνπ ζπλερώο έβιεπαλ κπξνζηά ηνπο θαη ηνπο έδεηρλε ην δξόκν. Σειηθά θαηάθεξαλ λα βγνπλ από ην δάζνο, αιιά δελ θαηάθεξαλ λα βξνπλ πνην ήηαλ απηό ην πξόζσπν. Δβειίλα Π., Ση΄ ηάμε
 25. 25. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 25 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 10. Πέθηεη πνιιή δάιε Ο θύξηνο Αληώλεο, πνπ ήηαλ αθξνβάηεο, γύξηζε κεηά από κηα θνπξαζηηθή κέξα ζην ζπίηη ηνπ. Όηαλ κπήθε κέζα ραηξέηεζε κε ραξά ηε λ6πρηεξίδα ηνπ, αιιά εθείλε ηνπ πέηαμε ζην θεθάιη κηα πδξόγεην ζθαίξα πνπ βξήθε δίπια ηεο. Δπεηδή όκσο ν θύξηνο Αληώλεο ήζειε λα ηνλ ζπκπαζήζεη, ηεο είπε κηα ηζηνξία απ’ όηαλ ήηαλ κηθξόο. «Λνηπόλ, όηαλ ήκνπλ 6 ρξνλώλ πήγα ζηελ Αίγππην θη αλέβεθα ζε κηα ππξακίδα. ΢ηελ θνξπθή ηεο ππήξρε έλα δέληξν θη εθεί πάλσ βξήθα εζέλα. Ακέζσο ζθέθηεθα λα ζε πάξσ καδί κνπ θη από ηόηε είκαζηε καδί». Αθνύ ηέιεησζε ηελ ηζηνξία ηνπ, ε λπρηεξίδα ηνλ αγθάιηαζε θη απ’ ηελ πνιιή ραξά ηεο θνηκήζεθε αλάπνδα ζηελ θξεκάζηξα κε ηα ξνύρα. Αγάπηνο Φ., Ση΄ ηάμε
 26. 26. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 26 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 11. Δ κνλαμηά δηνξζώλεηαη Ο θύξηνο Παληειήο ήηαλ έλαο λένο άληξαο πνπ είρε ράζεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη είρε πέζεη ζε θαηάζιηςε. Όια ζην ζπίηη ηνπ ηελ ζύκηδαλ. Σν αξκόλην πνπ έπαηδε κνπζηθή ήηαλ αθόκα εθεί πνπ ην είρε αθήζεη. Έλα πξσί εηνηκάζηεθε γηα ηε δνπιεηά ηνπ, πήξε ηελ ηζάληα ηνπ θη έθπγε. Όηαλ επέζηξεθε, είδε έλα ζθύιν παγηδεπκέλν ζ’ έλα δνξπθνξηθό πηάην θαη θξεκόηαλ αλάπνδα. Σνλ ειεπζέξσζε θαη ηνλ πήξε καδί ηνπ. Όηαλ έθηαζε ζην ζπίηη ηνπ, άλνημε ηελ πόξηα θη έθαηζε ζηνλ θαλαπέ. Ήηαλ επηπρηζκέλνο θαη δελ έλησζε πηα κόλνο. Όηαλ ν Παληειήο θαζόηαλ ζηνλ ππνινγηζηή λα δνπιέςεη, ν ζθύινο μάπισλε δίπια ζην πιεθηξνιόγην. Ο Παληειήο θαη ν ζθύινο έδεζαλ καδί επηπρηζκέλνη γηα πνιιά ρξόληα. Φξήζηνο Π., Ση΄ ηάμε
 27. 27. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 27 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 12. Δ απόδξαζε Κάπνηε ζηα βάζε ηεο Κίλαο δνύζε ζ’ έλα θηλέδηθν λαό έλαο Έιιελαο κε δύν Κηλέδνπο κνλαρνύο. Ο έλαο κνλαρόο νλνκαδόηαλ Lee θαη θέξδηδε ζπλέρεηα θύπειια ζην πηλθ - πνλθ. Ο άιινο νλνκαδόηαλ Sanion Lee θαη ήηαλ έλαο ραξνύκελνο κάγεηξαο. Ο Έιιελαο ήηαλ ζθιάβνο ησλ Κηλέδσλ θαη δεηνύζε ειεπζεξία. Πνιιέο θνξέο πξνζπάζεζε λα ην ζθάζεη κα δελ ηα θαηάθεξε. Όκσο ήηαλ πεηζκαηάξεο, έμππλνο θαη δπλαηόο θαη δελ ην έβαιε θάησ. Μηα κέξα πνπ νη δύν κνλαρνί πήγαλ γηα θπλήγη, ν Αρηιιέαο – ν Έιιελαο – άλνημε ην παξάζπξν θαη πξνζπάζεζε λα θαηέβεη κ’ έλα ζρνηλί. Οη δύν θξνπξνί ηνλ αληηιήθζεθαλ θη άξρηζαλ λα ηνπ πεηάλε πέηξεο γηα λα ηνλ αλαγθάζνπλ λα επηζηξέςεη ζην δσκάηηό ηνπ. Ο έλαο από ηνπο δύν θξνπξνύο πήγε γξήγνξα ζην δσκάηην ηνπ Αρηιιέα, έβγαιε ηε κπινύδα ηνπ θαη θόξεζε ηνλ αηζάιηλν ζώξαθά ηνπ. Ο θξνπξόο είρε όπιν ελώ ν Αρηιιέαο ήηαλ άνπινο. Σόηε είδε δίπια ηνπ κηα βαξηά θαηζαξόια κε θαγεηό, πνπ ηνπ ηελ είρε θέξεη ν Lee γηα λα θάεη, ηελ άξπαμε θαη κε κηα μαθληθή θίλεζε ηνπ ηελ πέηαμε ζην θεθάιη. Ο κνλαρόο δαιίζηεθε θαη ηνπ έπεζε από ηε δώλε ην όπιν ηνπ. Ο Αρηιιέαο πξόιαβε λα ην πάξεη. Υσξίο λα ην πνιπζθεθηεί Ο θξνπξόο πήξε από ην ξάθη πνπ βξηζθόηαλ πίζσ ηνπ έλα κπνπθάιη θξαζί γηα λα ηνπ ην πεηάμεη ζην θεθάιη. Όκσο γηα θαθή ηνπ ηύρε, ν Αρηιιέαο είρε πξνιάβεη ήδε λα ην ζθάζεη από ην παξάζπξν κε ην όπιν ηνπ κνλαρνύ. Λάδαξνο Α., Ση΄ ηάμε
 28. 28. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 28 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 13. Οη δπν θίινη Ο θύξηνο Κώζηαο πνπ ήηαλ κπακπάο ηνπ Λάδαξνπ πήγε λα ηνπ αγνξάζεη έλα δώξν γηα ηα γελέζιηά ηνπ. Ο Λάδαξνο ήζειε λα ηνπ θέξεη δώξν έλα ζπαζί Μπξνπο Λη θαη κηα ζηνιή ηνπ Κνπλγθ Φνπ. Μόιηο είδε ηελ επόκελε εκέξα ηνλ κπακπά ηνπ λα θξαηάεη ην ηπιηγκέλν δώξν, ελζνπζηάζηεθε. Όινο αγσλία ην μεηύιημε γξήγνξα, αιιά απνγνεηεύηεθε όηαλ είδε όηη ην παθέην είρε κέζα αζιεηηθά ξνύρα θαη πνδνζθαηξηθά παπνύηζηα. Δπηπρώο ν κπακπάο ηνπ ηνύ εμήγεζε όηη κπέξδεςε ην δώξν ηνπ κε ηνπ αδειθνύ ηνπ, ηνπ Υξήζηνπ. Ο Υξήζηνο έβαδε πνιιά γθνι ζην πνδόζθαηξν κε ηα θαηλνύξηα ηνπ παπνύηζηα θαη ν Λάδαξνο θέξδηζε πνιιά κεηάιιηα ζην Κνπλγθ Φνπ. ΢ηνλ ηειεπηαίν αγώλα πνπ θέξδηζε ηνπ πήξαλ δώξν έλα ζθέηηκπνξλη. Σελ επόκελε κέξα ηα δνθίκαζε θαη πήγε βόιηα ζην πάξθν. Γελ πξόζεμε όκσο θη έπεζε πάλσ ζ’ έλα δέληξν. Κσλζηαληίλνο .Θ., Ση΄ ηάμε
 29. 29. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 29 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ε΢ΣΟΡΕΒ΢ ΢ΣΔ ΓΡΏΜΜΔ 14. Δ θαθή κέξα από ην πξσί θαίλεηαη Μηα κέξα ν θύξηνο Γηάλλεο, πνπ ήηαλ ηξνρνλόκνο, αθνύ μύπλεζε, έθαγε πξσηλό, πιύζεθε θαη ληύζεθε κπήθε ζην αζαλζέξ. Μόιηο άξρηζε λα θαηεβαίλεη, μαθληθά ζηακάηεζε. Έλησζε όηη ηνπ ηειεηώλεη ν αέξαο. Σόηε ζθέθηεθε λα παηήζεη ην θνπκπί θηλδύλνπ. Γηα θαιή ηνπ ηύρε ην αζαλζέξ μεθίλεζε πάιη. Καζώο έβγαηλε από ηελ πνιπθαηνηθία ηνπ έλα άγξην ζθπιί ηνπ επηηέζεθε θαη ηνλ δάγθσζε. Καη ζα λα κελ έθηαλε απηό, θαζώο πεξίκελε ην ιεσθνξείν ζηε ζηάζε έλα πνπιί ηνπ θνπηζνύιεζε ηε θξεζθνπιπκέλε ζηνιή ηνπ. Όηαλ επηηέινπο έπηαζε δνπιεηά, έλαο απξόζεθηνο νδεγόο παξαιίγν λα πέζεη επάλσ ηνπ θαη λα ηνλ παηήζεη. Παξαθαινύζε απηή ε κέξα λα ηειεηώζεη γξήγνξα πξηλ ηνπ ζπκβνύλ θη άιιεο αλαπνδηέο. Ινξδάλεο Κ., Ση΄ ηάμε
 30. 30. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 30 3. ΙΑΚΚΘΔΠΓΔΘΑ ΔΖΛΘΞΣΠΓΘΙΖΡ ΡΙΔΦΖΡ E. Torrance Υρηπιμξπξίηπε ρη σαμραπία πξς και σριάνε πτέδια πρξςο κύκλξςο όπφο πρξ παράδειγμα. Ιαρξμόμαπε ρα πτέδια πξς έσριανεο. ΢επρ δημιξςργικόρηραο αμξικρήο απάμρηπηο3 3 ΢ύγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο – θξηηηθήο ζθέςεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζει.109 - 116, ΤΠΔΠΘ, 2007
 31. 31. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 31 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΢επρ δημιξςργικόρηραο αμξικρήο απάμρηπηο 1. Ο.Α., Γ΄ ράνη 2. Δ.Υ., Γ΄ ράνη 3. Λ.΢., Γ΄ ράνη
 32. 32. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 32 4. Κ.Α., Ρρ΄ ράνη 5. Ι.Δ., Ρρ΄ ράνη 6. Α.Υ., Ρρ΄ ράνη
 33. 33. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 33 7. Δ.Ο., Ρρ΄ ράνη 8. . Μ.Υ, Δ΄ ράνη 9. Α.Λ., Γ΄ ράνη
 34. 34. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 34 10. Θ.Ι. Ρρ΄ ράνη 11. Θ.Ι., Γ΄ ράνη 12. Ο. Μρ., Γ΄ ράνη
 35. 35. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 35 13. Δ.Ι., Γ΄ ράνη 14. Α.Ι-Β., Γ, ράνη 15. Ο. Μι., Γ΄ ράνη
 36. 36. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 36 4. ΡΣΜΔΥΘΡΖ ΘΡ΢ΞΠΘΑΡ «Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ»4 (Eric Puybaret) Πεξηγξαθή δξαζηεξηόηεηαο: ΢ε πξώηε θάζε παξνπζηάζακε ηελ ηζηνξία σο ην ζεκείν πνπ ν ήξσαο ράλεη ηε καγηθή θαξακέια ε νπνία ζα ηνλ αλέβαδε ζην θεγγάξη (πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε). ΢ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο θαη θάζε νκάδα δηάιεμε κεξηθά βνεζεηηθά («καγηθά») αληηθείκελα από έλα ζαθνύιη, πνπ ζα ηνπο έδηλαλ έκπλεπζε λα ζπλερίζνπλ ηελ ηζηνξία. Αθνύ έγξαςαλ ηε ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπ ήξσα, ηελ εηθνλνγξάθεζαλ δεκηνπξγώληαο ηε δηθή ηνπο αθίζα. ΢ην ηέινο παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηελ νινκέιεηα. Αθνινύζεζαλ γισζζηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ζέκα ην θεγγάξη (ζπκπιήξσζε πνηήκαηνο, καληηλάδσλ, αηληγκάησλ, παξνηκηώλ, αλαγξακκαηηζκνί, γξίθνη, ινγνπαίγληα). Ξ μικρόο Τιμξλέφμ είμαι ξ καιμξύριξο Φεγγαρξπκεπαπρήο. Λόλιο πήρε ρξ πρςτίξ ρξς από ρη Λεγάλη ρξς Ιόπμξς Στξλή και είμαι παμέρξιμξο μα πιάπει δξςλειά πρξ σεγγάρι. Απόυε κιόλαο. Λόμξ πξς μια αμαπξδιά θα ρα ταλάπει όλα. Ξ Τιμξλέφμ πρέπει φο ρξ τάραμα μα σράπει πρξ σεγγάρι. Ηα ρα καρασέρει; 4 Δric Puybaret, O Φεγγαξνζθεπαζηήο, εθδ. Αίζσπνο, Αζήλα, 2003
 37. 37. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 37 Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Ρςμέτιπη ρηο ιπρξρίαο.5 ● Λε πξιξ ρρόπξ θα καρασέρει ξ ήρφαο μα σράπει ρελικά πρξ σεγγάρι; Ρημειώπρε ρα αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ρξμ βξηθήπερε μα περύτει ρξ πκξπό ρξς - πρόπφπα πξς ρξμ βξήθηπαμ: α) ……………………………………………….. β) ………………………………………………. γ) ………………………………………………. δ) ……………………………………………….. ● Γράυρε ρη πςμέτεια ρηο ιπρξρίαο: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 5 Αλησλίνπ Α., Θενθηιίδνπ Δ., Σνθαηιή Δ., Υαξαιακπίδνπ Υ., Παξαγσγή Γεκηνπξγηθνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ - Πνζνηηθά θαη πνηνηηθά επξήκαηα γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ δεκηνπξγηθνύ πξνθνξηθνύ ιόγνπ ζηα εγρεηξίδηα ηεο ΢Σ΄ ηάμεο, Αιεμαλδξνύπνιε, 2010
 38. 38. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 38 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ «Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» 1. Αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ρξμ βξηθήπερε μα περύτει ρξ πκξπό ρξς/ πρόπφπα πξς ρξμ βξήθηπαμ: Ρςμέτεια ρηο ιπρξρίαο: Ο Σηκνιέσλ πξνζπαζνύζε λα ιύζεη ηνλ θύβν ηνπ Ρνύκπληθ, πεξλνύζε από κπξνζηά ηνπ κηα θακεινπάξδαιε θαη ηόηε ηνπ ήξζε κηα ηδέα: λα αλέβεη πάλσ ζην ιαηκό ηεο γηα λα πεδήμεη θαη λα ηνλ ζηείιεη ζην θεγγάξη. Μάηαηα όκσο! Σνλ ηίλαμε θη εθείλνο πξνζγεηώζεθε ζε κηα ιαθθνύβα. Σόηε αθνύζηεθε κηα θσλή: ήηαλ έλα μσηηθό. Γάλεηζε ζηνλ Σηκνιέσλ ηε καγηθή ηνπ πάπηα, πνπ όηαλ πεδνύζε ζε ηίλαδε ςειά κέρξη ην θεγγάξη. Ο Σηκνιέσλ αλέβεθε ζηε ξάρε ηεο θαη εθείλε ηνλ ηίλαμε σο ην θεγγάξη. Όινη ήηαλ ραξνύκελνη πηα γηα ηνλ θαηλνύξην Φεγγαξνζθεπαζηή. Π.Α., Μ.Τ., Π.Ν., Φ.Β., Γ ΄ ηάμε
 39. 39. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 39 «Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» - ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΏΦΕ΢Ώ΢ (1) ΠΏΡΟΤ΢ΕΏ΢Δ ΢ΣΔΝ ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ
 40. 40. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 40 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ «Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» 2. Αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ρξμ βξηθήπερε μα περύτει ρξ πκξπό ρξς/ πρόπφπα πξς ρξμ βξήθηπαμ: Ρςμέτεια ρηο ιπρξρίαο: Ο Σηκνιέσλ ζθύξημε θαη ήξζε ν θίινο ηνπ ν Σηηάλαο. Ο Σηκνιέσλ ηνπ δήηεζε κηα ράξε: λα ζθαξθαιώζεη ζε έλα δέληξν ηνπ δάζνπο. Καηά ιάζνο έζπαζε έλα κεγάιν θνύηζνπξν. Ο Σηκνιέσλ πήγε ζην ζπίηη Σνπ Σηηάλα πνπ ήηαλ θηηαγκέλν από ζπλδεηήξεο. Σνπ ήξζε ηόηε κηα ηδέα: Να θηηάμεη κε ην θνύηζνπξν κηα ζθεληόλα θαη λα εθζθελδνλίζεη ηνλ Σηκνιέσλ ζην θεγγάξη. Έπηαζε ε ηδέα ηνπ θαη έηζη ν Σηκνιέσλ θαηάθεξε λα θηάζεη ζην θεγγάξη. Ο Ναπνιέσλ ηνπ ράξηζε έλα θνιηέ γηα λα ηνλ πξνζηαηεύεη. Ι.Κ., Μ.Μ., Ν.Μ., Γ.Κ. Α.Κ-Β., Γ ΄ηάμε
 41. 41. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 41 «Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» - ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΏΦΕ΢Ώ΢ (2) ΠΏΡΟΤ΢ΕΏ΢Δ ΢ΣΔΝ ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ
 42. 42. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 42 ΑΒΕΓΜΏΣΏ… ΓΡΏΦΔ΢ «Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» 3. Αμρικείμεμα πξς διαλέναρε για μα ρξμ βξηθήπερε μα περύτει ρξ πκξπό ρξς/ πρόπφπα πξς ρξμ βξήθηπαμ: Ρςμέτεια ρηο ιπρξρίαο: Ο Σηκνιέσλ ζπλάληεζε ην θίιν ηνπ ην Λέαλδξν. Σνπ είπε λα πάεη ζην δάζνο λα ζπλαληήζεη ην ιαγό. Δθείλνο ηνπ είπε όηη πξέπεη λα αλέβεη ζην πην ςειό βνπλό. Σνπ έδσζε κεξηθά από ηα παηρλίδηα ηνπ θαη θάπνηα ειαηήξηα γηα λα πεξάζεη πξώηα πάλσ από ηε ιίκλε. ΢ε ιίγν βξέζεθε θάησ από ην βνπλό. Φόξεζε ηα ειαηήξηα ζηα πόδηα ηνπ, πέηαμε ην ζπάγθν γηα λα ζθαιώζεη ζην βνπλό, πήξε θόξα θη άξρηζε λα αλεβαίλεη. Σειηθά ηα θαηάθεξε θαη έθηαζε ζην θεγγάξη. Π.Νη., Α.Μ., Δ.Φ., Α.Φ., Γ΄ ηάμε
 43. 43. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 43 «Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢» - ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΏΦΕ΢Ώ΢ (3) ΠΏΡΟΤ΢ΕΏ΢Δ ΢ΣΔΝ ΟΛΟΜΒΛΒΕΏ
 44. 44. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 44 Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο Ασήπρε ρη σαμραπία παο ελεύθερη και πςμπληρώπρε ρξςο πρίτξςο ρφμ πξιημάρφμ: ♣ Γιάμμηο Πίρπξο - Όμειρξ καλξκαιριμξύ μεπημεριξύ (απόππαπμα) Λεγάλξ πξύπξςρξ έγιμε πρα σύλλα. Τρέναμε ρα παιδιά, πήραμ πρα πατξςλά ρξςο τέρια ρξ σεγγάρι κι όλη ρη μύτρα ………………… πρξμ κάμπξ. Τώρα ρα τέρια ρξςο είμαι τρςπά, ρα πόδια ρξςο τρςπά, κι όπξς παρξύμ ασήμξςμε κάρι μικρά σεγγάρια πρξ ……………………. τώμα. Λα, εςρςτώο, ξι μεγάλξι πξς νέρξςμ πξλλά, δεμ καλξβλέπξςμ. Λξμάτα ξι ………………….. κάρι ςπξυιάπρηκαμ. Γι᾿ αςρό ρα παιδιά κρύβξςμε ρα τρςπφμέμα τέρια ρξςο πριο άδειεο ……………., μημ ρα μαλώπει η μάμα ρξςο πξς όλη ρη μύτρα παίζαμε κρςσά με ρξ σεγγάρι. ♣ ΢ηο Ρπάρρηο ξι πξρρξκαλιέο... Μικησόρξο Βρερράκξο Τηο Σπάρρηο ξι πξρρξκαλιέο, τιόμι, ………………….. ρξς έρφρα, άππριπαμ απ᾿ ρα λόγια πξς, γείραμε ρα κλαδιά ρξςο γιόμιπα ρξ ……………. μξς κόρσξ, πήγα και πρη μάμα μξς. Ιάθξμραμ κάρφ απ᾿ ρξ σεγγάρι και με ………………………, κάθξμραμ κάρφ απ᾿ ρξ σεγγάρι και με μάλφμε: Χρεο π᾿ έλξςπα, τρεο π᾿ ……………., πξύ γύριζεο - πξιξο γιόμιπε ρα ρξύτα πξς δάκρςα και μεραμρζάμθια; ΞΛΑΔΑ: ____________________________________________________________________
 45. 45. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 45 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο 1. Γηάλλεο Ρίηζνο - ΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα) Μεγάιν ζνύζνπξν έγηλε ζηα θύιια. Σξέμαλε ηα παηδηά, πήξαλ ζηα παρνπιά ηνπο ρέξηα ην θεγγάξη θη όιε ηε λύρηα έπαηδαλ ζηνλ θάκπν. Σώξα ηα ρέξηα ηνπο είλαη ρξπζά, ηα πόδηα ηνπο ρξπζά, θη όπνπ παηνύλ αθήλνπλε θάηη κηθξά θεγγάξηα ζην βξεγκέλν. ρώκα. Μα, επηπρώο, νη κεγάινη πνπ μέξνπλ πνιιά, δελ θαινβιέπνπλ. Μνλάρα νη γείηνλεο θάηη ππνςηάζηεθαλ. Γη᾿ απηό ηα παηδηά θξύβνπλε ηα ρξπζσκέλα ρέξηα ηνπο ζηηο άδεηεο ηζέπεο ηνπο, κελ ηα καιώζεη ε κάλα ηνπο πνπ όιε ηε λύρηα παίδαλε θξπθά κε ην θεγγάξη. Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο... Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο, ρηόλη, ηξηαληάθπιια ηνπ έξσηα, άζπξηζαλ απ᾿ ηα ιόγηα ζνπ, γείξαλε ηα θιαδηά ηνπο γηόκηζα ηνλ θαζαξό κνπ θόξθν, πήγα θαη ζηε κάλα κνπ. Κάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε πεξίκελε, θάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε κάισλε: Υηεο ζ᾿ έινπζα, ρηεο ζ᾿ έπιπλα, πνύ γύξηδεο - πνηνο γηόκηζε ηα ξνύρα ζνπ δάθξπα θαη λεξαληδάλζηα; Π.Α., Π.Ν., Γ.Κ., Γ΄ ηάμε
 46. 46. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 46 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο 2. Γηάλλεο Ρίηζνο - ΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα) Μεγάιν ζνύζνπξν έγηλε ζηα θύιια. Σξέμαλε ηα παηδηά, πήξαλ ζηα παρνπιά ηνπο ρέξηα ην θεγγάξη θη όιε ηε λύρηα ηξέραλε ζηνλ θάκπν. Σώξα ηα ρέξηα ηνπο είλαη ρξπζά, ηα πόδηα ηνπο ρξπζά, θη όπνπ παηνύλ αθήλνπλε θάηη κηθξά θεγγάξηα ζην καιαθό ην ρώκα. Μα, επηπρώο, νη κεγάινη πνπ μέξνπλ πνιιά, δελ θαινβιέπνπλ. Μνλάρα νη νπξαλνμύζηεο θάηη ππνςηάζηεθαλ. Γη᾿ απηό ηα παηδηά θξύβνπλε ηα ρξπζσκέλα ρέξηα ηνπο ζηηο άδεηεο ηζέπεο, κελ ηα καιώζεη ε κάλα ηνπο πνπ όιε ηε λύρηα παίδαλε θξπθά κε ην θεγγάξη. Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο... Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο, ρηόλη, θσο ηνπ έξσηα, άζπξηζαλ απ᾿ ηα ιόγηα ζνπ, γείξαλε ηα θιαδηά ηνπο γηόκηζα ην δεζηό κνπ θόξθν, πήγα θαη ζηε κάλα κνπ. Κάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε βάξαγε, θάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε κάισλε: Υηεο ζ᾿ έινπζα, ρηεο ζ᾿ έληπζα, πνύ γύξηδεο - πνηνο γηόκηζε ηα ξνύρα ζνπ δάθξπα θαη λεξαληδάλζηα; Μ.Τ., Α.Μ., Γ΄ ηάμε
 47. 47. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 47 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο 3. Γηάλλεο Ρίηζνο - ΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα) Μεγάιν ζνύζνπξν έγηλε ζηα θύιια. Σξέμαλε ηα παηδηά, πήξαλ ζηα παρνπιά ηνπο ρέξηα ην θεγγάξη θη όιε ηε λύρηα ηξέραλε ζηνλ θάκπν. Σώξα ηα ρέξηα ηνπο είλαη ρξπζά, ηα πόδηα ηνπο ρξπζά, θη όπνπ παηνύλ αθήλνπλε θάηη κηθξά θεγγάξηα ζην πγξό ρώκα. Μα, επηπρώο, νη κεγάινη πνπ μέξνπλ πνιιά, δελ θαινβιέπνπλ. Μνλάρα νη αζηξνλαύηεο θάηη ππνςηάζηεθαλ. Γη᾿ απηό ηα παηδηά θξύβνπλε ηα ρξπζσκέλα ρέξηα ηνπο ζηηο άδεηεο ηζέπεο, κελ ηα καιώζεη ε κάλα ηνπο πνπ όιε ηε λύρηα παίδαλε θξπθά κε ην θεγγάξη. Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο... Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο, ρηόλη, θαξδηέο ηνπ έξσηα, άζπξηζαλ απ᾿ ηα ιόγηα ζνπ, γείξαλε ηα θιαδηά ηνπο γηόκηζα ηνλ απαιό κνπ θόξθν, πήγα θαη ζηε κάλα κνπ. Κάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε ρηύπαγε, θάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε κάισλε: Υηεο ζ᾿ έινπζα, ρηεο ζε θαζάξηζα, πνύ γύξηδεο - πνηνο γηόκηζε ηα ξνύρα ζνπ δάθξπα θαη λεξαληδάλζηα; Φ.Β., Ι.Κ., Π.Ν., Γ΄ ηάμε
 48. 48. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 48 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 1: Σςμπλήρφπη πρίτφμ πξιήμαρξο 4. Γηάλλεο Ρίηζνο - ΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα) Μεγάιν ζνύζνπξν έγηλε ζηα θύιια. Σξέμαλε ηα παηδηά, πήξαλ ζηα παρνπιά ηνπο ρέξηα ην θεγγάξη θη όιε ηε λύρηα παίδαλε ζηνλ θάκπν. Σώξα ηα ρέξηα ηνπο είλαη ρξπζά, ηα πόδηα ηνπο ρξπζά, θη όπνπ παηνύλ αθήλνπλε θάηη κηθξά θεγγάξηα ζην λπρηηάηηθν ρώκα. Μα, επηπρώο, νη κεγάινη πνπ μέξνπλ πνιιά, δελ θαινβιέπνπλ. Μνλάρα νη κηθξνί θάηη ππνςηάζηεθαλ. Γη᾿ απηό ηα παηδηά θξύβνπλε ηα ρξπζσκέλα ρέξηα ηνπο ζηηο άδεηεο ηξύπεο, κελ ηα καιώζεη ε κάλα ηνπο πνπ όιε ηε λύρηα παίδαλε θξπθά κε ην θεγγάξη. Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο... Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο, ρηόλη, ινπινύδηα ηνπ έξσηα, άζπξηζαλ απ᾿ ηα ιόγηα ζνπ, γείξαλε ηα θιαδηά ηνπο γηόκηζα ηνλ ηδξσκέλν κνπ θόξθν, πήγα θαη ζηε κάλα κνπ. Κάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε ζπκβνύιεπε, θάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε κάισλε: Υηεο ζ᾿ έινπζα, ρηεο ζ᾿ ερηέληζα, πνύ γύξηδεο - πνηνο γηόκηζε ηα ξνύρα ζνπ δάθξπα θαη λεξαληδάλζηα; Μ.Μ., Δ.Φ., Α.Φ., Γ΄ ηάμε
 49. 49. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 49 ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ ΋λεηξν θαινθαηξηλνύ κεζεκεξηνύ (απόζπαζκα) Γηάλλεο Ρίηζνο Μεγάιν ζνύζνπξν έγηλε ζηα θύιια. Σξέμαλε ηα παηδηά, πήξαλ ζηα παρνπιά ηνπο ρέξηα ην θεγγάξη θη όιε ηε λύρηα παίδαλε ζηνλ θάκπν. Σώξα ηα ρέξηα ηνπο είλαη ρξπζά, ηα πόδηα ηνπο ρξπζά, θη όπνπ παηνύλ αθήλνπλε θάηη κηθξὰ θεγγάξηα ζην λνηηζκέλν ρώκα. Μα, επηπρώο, νη κεγάινη πνπ μέξνπλ πνιιά, δελ θαινβιέπνπλ. Μνλάρα νη κάλεο θάηη ππνςηάζηεθαλ. Γη᾿ απηὸ ηα παηδηὰ θξύβνπλε ηα ρξπζσκέλα ρέξηα ηνπο ζηηο άδεηεο ηζέπεο, κελ ηα καιώζεη ε κάλα ηνπο πνπ όιε ηε λύρηα παίδαλε θξπθὰ κε ην θεγγάξη. Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο... Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο Σεο ΢πάξηεο νη πνξηνθαιηέο, ρηόλη, ινπινύδηα ηνπ έξσηα, άζπξηζαλ απ᾿ ηα ιόγηα ζνπ, γείξαλε ηα θιαδηά ηνπο γηόκηζα ην κηθξό κνπ θόξθν, πήγα θαη ζηε κάλα κνπ. Κάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε λνηάδνληαλ, θάζνληαλ θάησ απ᾿ ην θεγγάξη θαη κε κάισλε: Υηεο ζ᾿ έινπζα, ρηεο ζ᾿ άιιαμα, πνύ γύξηδεο - πνηνο γηόκηζε ηα ξνύρα ζνπ δάθξπα θαη λεξαληδάλζηα;
 50. 50. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 50 Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ Δραπρηριόρηρα 2: Λαμριμάδεο για ρξ σεγγάρι ♣ Ασήπρε ρη σαμραπία παο ελεύθερη και ξλξκληρώπρε ριο μαμριμάδεο: Δεμ ρξ μπξρείο ρξς σεγγαριξύ μα βρειο έμα υεγάδι, …………………………… ………………………… Τξ σεγγαράκι ρξ λαμπρό ρπη μύτραο ρξ καμάρι ………………………… ……………………….... Φεγγάρι αςγξςπριάρικξ πιξ όμξρσξ από ρ’ άλλα …………………………… …………………………….. Νέπλςμε σεγγαράκι μξς ρξ πέπλξ πξς πρημ βρύπη ……………………………… ………………………………
 51. 51. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 51 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 2: Λαμριμάδεο για ρξ σεγγάρι Γελ ην κπνξείο ηνπ θεγγαξηνύ λα βξεηο έλα ςεγάδη, αθόκε θη αλ μεγπκλσζεί ζα ιάκπεη κεο ζην βξάδπ. Γελ ην κπνξείο ηνπ θεγγαξηνύ λα βξεηο έλα ςεγάδη, ηελ νκνξθηά ηνπ δε ζα βξεηο θη αλ ςάρλεηο θάζε βξάδπ. Σν θεγγαξάθη ην ιακπξό ηζε λύρηαο ην θακάξη ηελ νκνξθηά ηνπ δε κπνξεί θαλείο λα ηνπ ηελ πάξεη. Σν θεγγαξάθη ην ιακπξό ηζε λύρηαο ην θακάξη θέγγεη ςειά ζηνλ νπξαλό ζα ιακπεξό θαλάξη. Φεγγάξη απγνπζηηάηηθν πην όκνξθν από η’ άιια πσο ζα ΄ζεια λ’ αλέβαηλα κε κηα κεγάιε ζθάια. Φεγγάξη απγνπζηηάηηθν πην όκνξθν από η’ άιια πνπ κνηάδεηο κε ηεξάζηηα θαη ζηνιηζκέλε κπάια. Φεγγάξη απγνπζηηάηηθν πην όκνξθν από η’ άιια ν βαζηιηάο ζην ζξόλν ηνπ ςειά πάλσ ζε ζθάια. Φεγγάξη απγνπζηηάηηθν πην όκνξθν από η’ άιια πνπ ζηάδεη από ηνλ θόξθν ζνπ ην πην γιπθό ην γάια. Ξέπιπλε θεγγαξάθη κνπ ην πέπιν ζνπ ζηελ βξύζε θη άζε όιε ηε ιάκςε ζνπ ηνλ θόζκν λα θσηίζεη. Οκαδηθή
 52. 52. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 52 ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ Μαληηλάδεο γηα ην θεγγάξη Γελ ην κπνξείο ηνπ θεγγαξηνύ λα βξεηο έλα ςεγάδη, γηαηί ζθνξπά ηελ νκνξθηά ζηελ πιάζε θάζε βξάδπ. Σν θεγγαξάθη ην ιακπξό ηζε λύρηαο ην θακάξη πάεη δεξβά, πάεη δεμά, ην δξόκν δελ ηνλ ράλεη. Φεγγάξη απγνπζηηάηηθν πην όκνξθν από η’ άιια ζηα όλεηξα ηα ζθνηεηλά, θέμε θαη εζύ κηα ζηάια. Ξέπιπλε θεγγαξάθη κνπ ην πέπιν ζνπ ζηελ βξύζε κε κνπ ρισκηάζεη η' όλεηξν ηώξα πνπ πάεη λ' αλζίζεη.
 53. 53. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 53 Ο ΦΒΓΓΏΡΟ΢ΚΒΠΏ΢ΣΔ΢ Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι ♣ Ασήπρε ρη σαμραπία παο ελεύθερη και πςμπληρώπρε ρα αιμίγμαρα: 1. Σαμ κξιμάπαι αςρό νςπμά και ρη μύτρα ρριγςρμά ………………………………….…………… δεμ ρξ βλέπειο πξςθεμά. 2. Οάμφ από ρη πρέγη μαο μιπό πεπόμι κρέμεραι κι άλλξρε ξλόκληρξ ………………………………. 3. Τόπι σφρειμό ………………………… πρξ πκξράδι πα …………………………σέγγει μόμξ ρξς ρξ ..................................... 4. Δατρςλίδι …………………... πύριμξ ρριπύριμξ, από ..................................... γκρεμίζεραι κι όμφο δε ραγίζεραι. 5. .................................... είμαι παμ ρςρί μα ρςρί δεμ είμαι. Σρα ................................ ……………………………… κι όμφο αρμί δεμ είμαι. ΢ι είμαι;
 54. 54. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 54 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι 1. 1. ΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά κεο ζηε κέξα όκσο πηα δελ ην βιέπεηο πνπζελά. 2. Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζαλ ζθαίξα θξέκεηαη. 3. Σόπη θσηεηλό αζηέξη ζην ζθνηάδη ζα θσηάθη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ. 4. Γαρηπιίδη ιακπεξό πύξηλν ηξηπύξηλν, από βνπλό γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη. 5. Άζπξν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα ρνξηάξηα ηξηγπξλά θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Μ. Μ, Ν.Μ., Γ΄ ηάμε
 55. 55. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 55 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι 2. 1. ΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά κα ηε κέξα όηαλ μππλάο δελ ην βιέπεηο πνπζελά. 2. Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζαλ έλα ηόπη θαίλεηαη. 3. Σόπη θσηεηλό ιάκπεη ζην ζθνηάδη ζαλ θαληήιη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ. 4. Γαρηπιίδη ζθαιηζηό πύξηλν ηξηπύξηλν, απ΄ ηα ζθαιηά γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη. 5. Άζπξν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα θνπάδηα ηξηγπξλά θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Π.Ν., Μ.Τ., Γ΄ ηάμε
 56. 56. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 56 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι 3. 1. ΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά αιιά ηε κέξα πνπ μππλάο δελ ην βιέπεηο πνπζελά. 2. Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζα κηα κπάια θαίλεηαη. 3. Σόπη θσηεηλό θέγγεη ζην ζθνηάδη ζαλ θεξάθη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ. 4. Γαρηπιίδη ιακπεξό πύξηλν ηξηπύξηλν, απ΄ ηε ζθεπή γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη. 5. ΢ηξόγγπιν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα βνπλά ζθνξπίδεηαη θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Γ.Κ., Γ΄ ηάμε
 57. 57. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 57 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Ρςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι 4. 1. ΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά ζαλ μππλάσ απηό θνηκάηαη δελ ην βιέπεηο πνπζελά. 2. Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζαλ πιαλήηεο θαίλεηαη. 3. Σόπη θσηεηλό ιάκπεη ζην ζθνηάδη ζαλ θαλάξη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ. 4. Γαρηπιίδη πέηξηλν πύξηλν ηξηπύξηλν, από βνπλό γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη. 5. ΢ηξόγγπιν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα ιηβάδηα πεξπαηά θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Π.Ν., Α.Φ., Α.Κ-Β., Γ΄ ηάμε
 58. 58. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 58 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι 5. 1. ΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά κα ηε κέξα ηε ιακπξή δελ ην βιέπεηο πνπζελά. 2. Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζαλ ηνλ ήιην θαίλεηαη. 3. Σόπη θσηεηλό είλαη ζην ζθνηάδη ζαλ καξγαξηηάξη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ. 4. Γαρηπιίδη όκνξθν πύξηλν ηξηπύξηλν, από παληνύ γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη. 5. Κίηξηλν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα θνπάδηα ηξηγπξλά θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Δ.Φ., Ι.Κ., Γ΄ ηάμε
 59. 59. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 59 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 3: Σςμπλήρφπη αιμιγμάρφμ για ρξ σεγγάρι 6. 1. ΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά ην πξσί δελ ηξηγπξλά, δελ ην βιέπεηο πνπζελά. 2. Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζαλ θαξπνύδη θαίλεηαη. 3. Σόπη θσηεηλό γπξίδεη ζην ζθνηάδη ζαλ αζηέξη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ. 4. Γαρηπιίδη όκνξθν πύξηλν ηξηπύξηλν, από γθξεκό γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη. 5. Άζπξν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα θνπάδηα ράλεηαη θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη; Α.Μ., Φ.Β., Γ΄ ηάμε
 60. 60. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 60 ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ Ώηλίγκαηα γηα ην θεγγάξη ΢αλ θνηκάζαη απηό μππλά θαη ηε λύρηα ηξηγπξλά κα όηαλ μεκεξώζεη πηα δελ ην βιέπεηο πνπζελά. Πάλσ από ηε ζηέγε καο κηζό πεπόλη θξέκεηαη θη άιινηε νιόθιεξν ζηα θεξακίδηα θαίλεηαη. Σόπη θσηεηλό πιέεη ζην ζθνηάδη ζα θαλάξη θέγγεη κόλν ηνπ ην βξάδπ. Γαρηπιίδη πύξηλν πύξηλν ηξηπύξηλν, από γθξεκνύο γθξεκίδεηαη θη όκσο δε ξαγίδεηαη. Άζπξν είλαη ζαλ ηπξί κα ηπξί δελ είλαη. ΢ηα ιηβάδηα πεξπαηεί θη όκσο αξλί δελ είλαη. Ση είλαη;
 61. 61. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 61 Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι ♣ Ασήπρε ρη σαμραπία παο ελεύθερη και πςμπληρώπρε ριο παρξιμίεο: Τξς Γεμάρη ρξ σεγγάρι, μξιάζει πα ……....……………………….! Ιόυε νύλξ ρξ Γεμάρη και μημ ………….…………….. σεγγάρι! Τ’ Αςγξύπρξς και ρξς Γεμαριξύ ρα δςξ ………….…………. σεγγάρια. Γεμάρη μήμα κλάδεςε, σεγγάρι μημ …………….……………. . ……………………… ξ ήλιξο ρξς Λαγιξύ, ρ’ Αςγξύπρξς ρξ σεγγάρι. Γεμαριάρικξ σεγγάρι με ρ' Άη Γιαμμιξύ ρη ………..…………. . Γεμαριάρικξ σεγγάρι, ……………….………….. ημέραο μξιάζει. ΞΛΑΔΑ: ______________________________________________________________________________________
 62. 62. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 62 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι 1. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κε ράζεηο ην θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα ρξπζά θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε ιππάζαη. Καιόο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη. Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε. Γελαξηάηηθν θεγγάξη, ήιηνπ εκέξαο κνηάδεη. Α.Κ-Β., Α.Φ., Γ΄ ηάμε
 63. 63. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 63 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι 2. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζαλ ην καληηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κε ιππεζείο θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα δπν ιακπξά θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε θνβάζαη. Λακπξόο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη. Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε. Γελαξηάηηθν θεγγάξη, σξαίαο κέξαο κνηάδεη. Ι.Κ., Δ.Φ., Γ΄ ηάμε
 64. 64. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 64 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι 3. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη λα κε ράζεηο ην θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ δπν θσηεηλά θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε καδεύεηο. Μνηάδεη ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη. Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε. Γελαξηάηηθν θεγγάξη, όκνξθεο κέξαο κνηάδεη. Μ.Μ., Ν.Μ., Γ΄ηάμε
 65. 65. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 65 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι 4. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κελ θξύςεηο ην θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα δπν ρξπζά θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε θνβάζαη. Λακπξόο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη. Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε. Γελαξηάηηθν θεγγάξη, ρξπζαθηάο εκέξαο κνηάδεη. Γ.Κ., Γ΄ ηάμε
 66. 66. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 66 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι 5. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κελ ην θξύςεηο ζην θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα δπν όκνξθα θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε θνβάζαη. ΋κνξθνο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη. Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε. Γελαξηάηηθν θεγγάξη, ήιηνπ εκέξαο κνηάδεη. Α.Μ., Φ.Β., Γ΄ ηάμε
 67. 67. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 67 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ Ξ Τεγγαρξπκεπαπρήο Δραπρηριόρηρα 4: Οαρξιμίεο για ρξ σεγγάρι 6. Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κε θηάζεηο ζην θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα δπν όκνξθα θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κε ιππάζαη. Φσηεηλόο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη. Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε Γηαλληνύ ηε ράξε. Γελαξηάηηθν θεγγάξη, ήιηνπ εκέξαο κνηάδεη. Π.Ν., Μ.Τ., Γ΄ ηάμε
 68. 68. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 68 ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ Παξνηκίεο γηα ην θεγγάξη Σνπ Γελάξε ην θεγγάξη, κνηάδεη ζα καξγαξηηάξη! Κόςε μύιν ην Γελάξε θαη κελ θαξηεξείο θεγγάξη! Σ’ Απγνύζηνπ θαη ηνπ Γελαξηνύ ηα δπν ρξπζά θεγγάξηα. Γελάξε κήλα θιάδεπε, θεγγάξη κελ θνηηάδεηο . Καιόο ν ήιηνο ηνπ Μαγηνύ, η’ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη. Γελαξηάηηθν θεγγάξη κε η' Άε- Γηαλληνύ ηε ράξε . Γελαξηάηηθν θεγγάξη, ήιηνο εκέξαο κνηάδεη.
 69. 69. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 69 Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ Δραπρηριόρηρα 5: Αμαγραμμαριπμξί πτερικά με ρξ σεγγάρι / πελήμη ♣ Βάλρε πρη πφπρή πειρά ρα γράμμαρα για μα πτημαρίπερε λένειο: ♠ ο ι η π λ ξ κ ε μ α ………………………………………….. ♠ α σ γ ε γ ρ π ξ ρ ε α ρ ………………………………………….. ♠ π η λ ι ο ξ μ ε η μ ………………………………………….. ♠ ρ α κ ο ρ η ε ρ ………………………………………….. ♠ φ ο σ γ ε ρ ξ γ α σ ………………………………………….. ΞΛΑΔΑ: _______________________________________________________
 70. 70. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 70 ΏΝΏΓΡΏΜΜΏΣΕ΢ΜΟΕ Ώπαληήζεηο ♠ ο η ε ζ ι ν θ ε λ α ζειεληαθόο ♠ α θ γ ε γ ξ π ν η α ξ ε θεγγαξόπεηξα ♠ ζ ε ι η ο ν κ ε ε λ εκηζέιελνο ♠ η α θ ο ξ ε ε ξ θξαηήξεο ♠ σ ο θ γ ε ξ ν γ α θ θεγγαξόθσο
 71. 71. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 71 Ξ ΤΔΓΓΑΠΞΡΙΔΟΑΡ΢ΖΡ Δραπρηριόρηρα 6: Γρίσξι – λξγξπαίγμια για ρξ σεγγάρι/πελήμη ♣ Τι κάμει έμα γαχδξύρι κάρφ απ’ ρξ σφο ρξς σεγγαριξύ; …………………………… ♣ Οώο λέγεραι ρξ τξρραρικό πξς βγαίμει με ξλόγιξμξ σεγγάρι; …………………………… ♣ Οώο λέγξμραι ρα πςρξρετμήμαρα πξς ρίτμξςμ ξι απρρξμαύρεο από ρξ σεγγάρι; …………………………… ♣ Τι βάζξςμ πρα τέρια ρξςο ξι απρρξμαύρεο πρη Ρελήμη όραμ πκάμε από ρξ κρύξ; …………………………… ♣ Οώο θα λέγξμραι ρα παιδιά ρφμ Δλλήμφμ όραμ θα πάμε ρανίδι πρη Ρελήμη; ……………………………
 72. 72. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 72 ΓΡΕΦΟΕ – ΛΟΓΟΠΏΕΓΝΕΏ Ώπαληήζεηο ♣ Ση θάλεη έλα γατδνύξη θάησ απ’ ην θσο ηνπ θεγγαξηνύ; θεγθαξίδεη ♣ Πώο ιέγεηαη ην ρνξηαξηθό πνπ βγαίλεη κε νιόγηνκν θεγγάξη; παλζέιηλν ♣ Πώο ιέγνληαη ηα ππξνηερλήκαηα πνπ ξίρλνπλ νη αζηξνλαύηεο από ηε ΢ειήλε; θεγγαιηθά ♣ Ση βάδνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη αζηξνλαύηεο ζηε ΢ειήλε όηαλ ζθάλε από ην θξύν; βαζειίλε ♣ Πώο ζα ιέγνληαη ηα παηδηά ησλ Διιήλσλ όηαλ ζα πάλε ηαμίδη ζηε ΢ειήλε; ΢ειιελόπνπια
 73. 73. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 73 5. ΤΩ΢ΞΧΡ΢ΞΠΘΑ - "ΘΑ΢ΠΘΙΔΡ ΣΟΞΗΔΡΔΘΡ" Οαραρήρηπε ριο παρακάρφ σφρξγρασίεο6. Γράυε ρι πξς θςμίζξςμ, βάλε ριο πε μια πειρά και σριάνε έπειρα μία σφρξχπρξρία. 1. __________________________________________________________________ 2. __________________________________________________________________ 3. __________________________________________________________________ 4. __________________________________________________________________ 5. __________________________________________________________________ 6. __________________________________________________________________ 7. __________________________________________________________________ 8. __________________________________________________________________ 9. __________________________________________________________________ 10. __________________________________________________________________ 6 73Άλκηςτισ, Το βιβλίο τησ δραματοποίηςησ,ςελ.144-145, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998
 74. 74. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 74 ΤΩ΢ΞΧΡ΢ΞΠΘΑ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Όμξμα/Ξμόμαρα ξμάδαο: ……………………………………………………………………………………………………
 75. 75. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 75 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΕΏΣΡΕΚΒ΢ ΤΠΟΘΒ΢ΒΕ΢ 1. ΦΧΣΟΨ΢ΣΟΡΕΏ Πξηλ από ρξόληα έλαο ζθύινο έςαρλε γηα θαγεηό. Ξαθληθά είδε θάπνηα θαληάζκαηα. Έπξεπε λα εηδνπνηήζεη ηε θίιε ηνπ, ηελ αξθνύδα, αιιά απηό ήηαλ κάηαην. Σα θαληάζκαηα ηελ ηξαβνύζαλ θσηνγξαθία γηα λα ηε ζακπώζνπλ κε ην θιαο θαη έηζη θαηάθεξαλ λα ηελ πηάζνπλ θαη λα ηελ θιείζνπλ θπιαθή. Ζ αξθνύδα βξήθε κηα ζθάια, αλέβεθε θαη πηάζηεθε από έλα θιαδί. Όκσο, ην θιαδί έζπαζε θαη ε αξθνύδα έπεζε ζηα αγθάζηα. Σόηε ηα θαληάζκαηα ηελ αηρκαιώηηζαλ θαη ηελ μπινθόπεζαλ. ΢ην ηέινο ε αξθνύδα πήγε ζην λνζνθνκείν γηα εμεηάζεηο. Μαξία, Παλαγηώηεο, Φαξνύια, Πεηξνύια, Γ΄ ηάμε 1. Αξθνύδα πνπ ηελ ηξαβνύλ θσηνγξαθία ηα θαληάζκαηα 2. ΢θύινο πνπ βιέπεη έλα θάληαζκα 3. Κνξκόο δέληξνπ 4. Φπιαθή 5. ΢θάια γηα λα βγεη ε αξθνύδα από ηε θπιαθή 6. Κιαδί πνπ πηάζηεθε ε αξθνύδα 7. Αγθάζηα πνπ πάηεζε ε αξθνύδα 8. Απνηύπσκα ελόο θαληάζκαηνο 9. Ξύιν κε ην νπνίν ρηύπεζε ηελ αξθνύδα 10. Ζ αξθνύδα ζην λνζνθνκείν γηα εμεηάζεηο 11.
 76. 76. ΓΔΗΓΜΑΣΑ … ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ΢ ΓΡΑΦΖ΢ ΜΑΡΗΑ ΕΔΡΒΑΚΖ 76 ΑΒΕΓΜΏΣΏ ΓΡΏΦΔ΢ ΕΏΣΡΕΚΒ΢ ΤΠΟΘΒ΢ΒΕ΢ 2. ΦΧΣΟΨ΢ΣΟΡΕΏ Μηα ζθνηεηλή κέξα έλαο ζθύινο βξήθε ζην παξάζπξό ηνπ έλα απεηιεηηθό γξάκκα. Σν είρε ζηείιεη ν Υάξνο. Σν άλνημε ζηγά - ζηγά θη είδε λα γξάθεη κε αίκα: «Αύξην ηα κεζάλπρηα ζα έξζεη ην ηέινο ζνπ». Μέζα ζην γξάκκα είρε θη έλα ράξηε, ηνλ νπνίν έπξεπε λα αθνινπζήζεη γηα λα πάεη ζηε ζπειηά ηνπ Υάξνπ. Σν επόκελν βξάδπ, θαζώο πιεζίαδε ζηε ζπειηά, είδε λα βγαίλεη από κέζα ε ιάβα ηνπ Υάξνπ θαη θηλνύκελνη ζθειεηνί. Άθνπζε βήκαηα. Ξαθληθά, κηα ιεπίδα ηνπ έθνςε ην θεθάιη. Ο Υάξνο πήξε ην θνκκέλν θεθάιη ηνπ ζθύινπ θαη ην πήγε ζην ηέινο ηεο δσήο, ζην λεθξνηαθείν. Ισάλλα, Μπξηώ, Γεκήηξεο, Απόζηνινο, Γ΄ ηάμε 1. Κνκκέλν θεθάιη ζθύινπ – Υάξνο 2. Κνκκέλν θεθάιη ζθύινπ 3. Νεθξνηαθείν 4. Ζ ζπειηά ηνπ Υάξνπ 5. Κηλνύκελνη ζθειεηνί 6. Λάβα ηνπ Υάξνπ 7. Κνηιάδα ησλ ζθειεηώλ 8. Σέινο Εσήο 9. Γάζνο ζθειεηώλ – θπλήγη Υάξνπ-ζθύινπ 10. Απεηιεηηθό γξάκκα Υάξνπ

×