Για την Ήβη...!!!

251 views

Published on

Με το ζήλο της Ελευθερίας

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Για την Ήβη...!!!

 1. 1. Ήβθ ΑκαναςιάδουΜε τον ηιλο τθσ ελευκερίασ
 2. 2. Η Ήβθ γεννικθκε τθν 1θ Ιουνίου 1926 ςτθνοικία Βαρηάκα ςτο Νζο Φάλθρο, μαηί μετθν δίδυμθ αδελφι τθσ Άννα. Οι γονείσ τθσ, Θραςφβουλοσ και Ζλενα Ακαναςιάδου, το γζνοσ Καλφοποφλου, είχαν γεννθκεί ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και ιρκαν ςτθν Ελλάδα το 1922 με τθν καταςτροφι.
 3. 3. Όταν αποπερατϊκθκε το ςπίτι τουσ τοοποίο ζκτιηαν ιδθ από το 1926 ςτοΠαλαιό Φάλθρο, θ οικογζνειαμετακόμιςε εκεί, ςτθν οδό Ευτζρπθσ.
 4. 4. Μεγαλϊνοντασξζνοιαςτα ςεμια εφπορθοικογζνειααυτι και θαδελφι τθσεκτόσ από τισαπαραίτθτεσανζςεισ πουαπολάμβανανςτθνκακθμερινότθτάτουσ είχανπαράλλθλα κιόλα εκείνα ταερεκίςματα πουζνα παιδίχρειάηεται γιανα γίνεικοινωνικό καιδθμιουργικό.
 5. 5. Ανατρζχοντασ ςτο φωτογραφικό υλικό που με δυςκολία καταφζραμε ναςυλλζξουμε διαπιςτϊνουμε ότι από πολφ νωρίσ οι δφο αδελφζσ είχαν επαφι μετθν τζχνθ, τα γράμματα
 6. 6. και γενικά με τθν πλοφςια πνευματικι κίνθςθ που διζπνεε το Φάλθροεκείνθ τθν εποχι
 7. 7. Όλα αυτά ςυνδυαςμζνα μεπολλζσ εκδρομζσ και ταξίδιαπου ςυχνά πυκνά επιχειροφςεθ οικογζνεια Ακαναςιάδου,μασ δίνουν το προφίλ μιασ αλθκινάκαλλιεργθμζνθσ κοπζλασ
 8. 8. Όςο αφοράτα μακθτικάχρόνιατθσ Ήβθσμακαίνουμε ότιαρχικάαυτι και θ αδελφιτθσφοίτθςανςτθν ΢χολιΧατηθκωςταντίνου
 9. 9. και μετάςτο Γυμνάςιο Παλαιοφ Φαλιρου, το πρϊτο και μοναδικό δθμόςιοΓυμνάςιο τθσ περιοχισ,
 10. 10. που δεν είναι άλλο από το ςθμερινό μασ ςχολείο,το 1ο Γυμνάςιο Παλαιοφ Φαλιρου.
 11. 11. ΢αν μακιτρια θ Ήβθ περιγράφεται από τθν πιο ςτενι τθσ φίλθ τθνΚικι Γαβαλά, ωσ άριςτθ, αλλά ταυτόχρονα καικοινωνικι, ευπροςιγορθ, πάντα γελαςτι και με μια καλι κουβζνταςτο ςτόμα για όλουσ.
 12. 12. Σθν ίδια εικόνα γιατο κορίτςι μασμεταφζρει και οΙωαννίδθσΦαλθριϊτθσ πουτθν είχε μακιτριαςτθν ςχολιΧατηθκωνςταντίνου « Ήταν ζνα πολφχαριτωμζνο κορίτςι,ευγενικό, με ρόδινο,χαμογελαςτόπρόςωπο.»
 13. 13. Η Γερμανοϊταλικι Κατοχι πουζπεςε ςαν μια βαριά μαφρθκουρτίνα ςτθν Ελλάδα δενάργθςε να ςκεπάςει και τοφτθτθν μικρι γραφικι γωνιά τθσ,το Παλαιό Φάλθρο.Σα πιο όμορφα ςπίτια τουεπιτάχτθκαν, και θ πείναχτφπθςε τθν πόρτα τωνκατοίκων του. Σα τρόφιμαάρχιςαν ςιγά ςιγά ναεξαφανίηονται από τα ράφιατων παντοπωλείων. Σο ψωμίελάχιςτο κι αυτό μοιραηόταν μεδελτίο και πολλζσ μζρεσ δενυπιρχε κακόλου. Μια φορά τομινα ο Διεκνισ Ερυκρόσ΢ταυρόσ μοίραηε πάντοτε μεδελτίο λίγα όςπρια, λίγεσαφυδατωμζνεσ πατάτεσ καιλίγο γάλα εβαπορζ ςε όςουσείχαν μικρά παιδιά.
 14. 14. Δεν ζλλειψε δυςτυχϊσ οφτε από το Φάλθρο το κλιβερό φαινόμενο τθσ«μαφρθσ αγοράσ». Οι πειναςμζνοι και αγανακτιςμζνοι από τθν προκλθτικιδιαβίωςθ των μαυραγοριτϊν άρχιςαν να οργανϊνουν μζςα ςτα πλαίςια τουευρφτερου αγϊνα Αντιςτάςεωσ κι ζνα ςτενότερο αγϊνα για τθν εξαςφάλιςθτροφίμων. Γενναίοι Φαλθριϊτεσ παραβίαηαν τθν νφχτα τισ αποκικεσ τωνμαυραγοριτϊν και μοίραηαν τα τρόφιμα ςε όλουσ όςουσ είχαν ανάγκθ. ΣοΕΑΜ και θ Εκνικι Δράςθ, δυο ςθμαντικζσ αντιςταςιακζσ ομάδεσαναλάμβαναν ςυνικωσ τζτοιου είδουσ επιχειριςεισ.
 15. 15. Η εφθβικι καρδιά τθσ Ήβθσ αλλά κι αρκετϊν άλλων παιδιϊν τθσ θλικίασ τθσ δενζμεινε αςυγκίνθτθ από τοφτεσ τισ εικόνεσ. Ειδικά οι κθριωδίεσ των Γερμανϊν δενάργθςαν να γίνουν το ερζκιςμα που ζκανε αυτό το μικρό κορίτςι που ανικε ςτθνξζνοιαςτθ ομάδα των οδθγϊν προςκόπων να μεταπθδιςει και να οργανωκείςυνειδθτά ςτθν Εκνικι Δράςθ. Η ομάδα ςυςτινεται ςτο Φάλθρο με αρχθγό τονΝϊντα Λφρα κα τθν μετζπειτα ςφηυγό του Κικι Γαβαλά, ςυμμακιτρια και επιςτικιαφίλθ τθσ Ήβθσ.Η δραςτθριότθτεσ τθσ μακθτικισ παρζασ ςτο Φάλθρο δεν ιταν λίγεσ. Κατά τοςυνικειό τουσ ι ζριχναν πρόκεσ κάτω από τα λάςτιχα των Γερμανικϊν αυτοκινιτων,ι ζςκιηαν τισ κουκοφλεσ των καταδοτϊν, ι ζγραφαν ςτουσ τοίχουσ διάφοραςυνκιματα για τθν λευτεριά.
 16. 16. Κι ενϊ κατά το διάςτθμα τθσ κατοχισ δενιταν οφτε πολλζσ οφτε ςυχνζσ οιαερομαχίεσ ςτο Φάλθρο, από τα μζςατου 1944 οι Φαλθριϊτεσ είχαν τοπρονόμιο να απολαμβάνουν δραματικάςυναρπαςτικζσ αερομαχίεσ πάνω από τοαεροδρόμιο του Ελλθνικοφ. Σισ νφχτεσπου δεν υπιρχαν επιδρομζσ, οι κάτοικοιμζςα ςτο πθκτό ςκοτάδι τθσυποχρεωτικισ ςυςκότιςθσ άκουγαν απότα «χωνιά » με ανατριχίλα τισ ειδιςεισγια τισ ιττεσ των Γερμανϊν ςε όλα ταμζτωπα κι ιλπιηαν πϊσ το τζλοσ τθσ«κόλαςθσ» ιταν κοντά.Πράγματι από τισ 6 Οκτωβρίου φάνθκεπωσ οι Γερμανοί ετοιμάηονταν για ναφφγουν. ΢ε μια προςπάκεια ναδθμιουργιςουν φιλικό κλίμα άρχιςαναπό τισ 8 Οκτωβρίου του 1944 ναχαρίηουν ςε φτωχζσ γειτονιζσ τα ζπιπλααπό τα ςπίτια που είχαν επιτάξει.
 17. 17. ΢τισ 10 Οκτωβρίου θ μεςαία λωρίδα τθσ λεωφόρου Ποςειδϊνοσ, από το Ζντενζωσ το Σροκαντερό, είχε γεμίςει με μεγάλουσ ςωροφσ πολεμικοφ υλικοφ καιείχε απαγορευτεί θ προςζγγιςθ.Σθν νφχτα τθσ 11θσ Οκτωβρίου οι Γερμανοί βάλανε φωτιά ςτα πολεμοφόδια καφοβεροί κρότοι και καπνοί ζπνιξαν το Φάλθρο. Σο πρωί τθσ 12θσ Οκτωβρίου οιΓερμανοί φφγανε από το Φάλθρο και τθν Ακινα.Το πανθγφρι τθσ αςυγκράτθτθσ χαράσ ζμελλε δυςτυχώσ να πλιξει ζνακλιβερό γεγονόσ με πρωταγωνίςτρια τθν Ήβθ Ακαναςιάδου.
 18. 18. Χαρμόςυνα χτυποφςαν οικαμπάνεσ εκείνο το πρωί τθσ12θσ Οκτωβρίου ςτο Φάλθρο.Σθν ίδια ϊρα, γφρω ςτισ 11.30το πρωί μια ομάδα από παιδιάπου ανικαν ςτθν Εκνικι Δράςθείχαν πάρει εντολι να γράψουνςυνκιματα ςτθν παραλία τουΦαλιρου για να καλωςορίςουντον ερχομό των Ελλινων καιΕγγλζηων ςτρατιωτϊν.
 19. 19. Φανερά ενκουςιαςμζνα καιτραγουδϊντασ τον Εκνικό Ύμνο, ταπαιδιά τθσ Εκνικισ Δράςθσζγραφαν με άςπρθ μπογιά πάνωςτθν άςφαλτο μεταξφ τθσ οδοφΠοςειδϊνοσ και Αμφιτρίτθσακριβϊσ μπροςτά από το τότεηαχαροπλαςτείο τθσ Κατίνασ.Σα ςυνκιματά τουσ ιταν ςταΑγγλικά: «Welcome, our allies»,δθλαδι«Καλϊσ ιρκατε ςφμμαχοί μασ».Με βιαςφνθ και ζνταςθ μεγάλθζγραφε θ ομάδα τα ςυνκιματά τθσγιατί βιαηόταν να κατζβει ςτθνΑκινα για να υποδεχκεί τουσελευκερωτζσ ςτρατιϊτεσ.
 20. 20. Ήταν θ ςτιγμι που ο Αυςτριακόσ αξιωματικόσ καιγιατρόσ Gohfried Keller ζβγαινε από τθν πόρτα τουςπιτιοφ του που βριςκόταν ςτθν γωνία ΑγίουΑλεξάνδρου και Σρίτωνοσ.Δεν ιταν άλλθ από τθν οικία Κατωπόδθ.Ακολουκϊντασ τθν πρωινι του ςυνικεια κατζβθκεμε το ποδιλατό του να πάρει τςιγάρα ςτθν γωνίαΑγίου Αλζξάνδρου και Αμφιτρίτθσ.Εκείνο το πρωί άλλαξε τθν κακθμερινι τουδιαδρομι και κατζβθκε από τθν οδό Αιόλου.Εκεί παρατιρθςε μια Αγγλικι ςθμαία ςε μιαβραηιλιάνικθ υπθρεςία.Οπλιςμζνοσ όπωσ ιταν ςικωςε το όπλο του καιεκτόνωςε τθν οργι του πάνω ςτθν ςθμαίακατατρυπϊντασ τθν με τισ ςφαίρεσ του.΢τθ ςυνζχεια, κατεβαίνοντασ με το ποδιλατό τουαπό τθν οδό Αλκυόνθσ κατζλθξε ςτθν ΑγίουΑλεξάνδρου.
 21. 21. Σο κζαμα των παιδιϊν που αντίκριςε να γράφουν τα ςυνκιματά τουσ ςτθΛεωφόρο Ποςειδϊνοσ, τον εξόργιςε ακόμα πιο πολφ. Με μια κίνθςθ κατζβθκεαπό το ποδιλατό του και πυροβόλθςε προσ τθν ομάδα των παιδιϊν. Ευτυχϊσ, τοόπλο του δεν είχε πολλζσ ςφαίρεσ γιατί τισ είχε ξοδζψει μόλισ πριν από λίγαλεπτά κάνοντασ ςκόνθ τθν Αγγλικι ςθμαία. Μόλισ αυτό ζγινε ο αξιωματικόσανζβθκε ςτο ποδιλατο του και ζφυγε ςαν να μθν είχε ςυμβεί τίποτα απολφτωσ.
 22. 22. Οι ςφαίρεσ που ζριξε όμωσ αρκοφςαν για να τραυματίςουν κανάςιμα τθν Ήβθ Ακαναςιάδου ςτθν κοιλιά.Η ίδια ςφαίρα, δθμιουργϊντασ ζνα διαμπερζσ τραφμαςτθν κοπζλα καρφϊκθκε ςτθν ςυνζχεια ςτο πόδι τουΝ. Νικολαΐδθ, ακριβϊσ ςτθν φτζρνα.Μζςα ςτον πανικό που δθμιουργικθκε, ο άνκρωποσπου ιταν παρϊν και ζτρεξε να κρατιςει ςτα χζρια τουτθν Ήβθ ιταν ο Βαγγζλθσ Γκίνθσ, που εργαηόταν ςτογειτονικό ηαχαροπλαςτείο τθσ Κατίνασ.
 23. 23. Όπωσ μασ διθγικθκε ο ίδιοσ, πιρε αμζςωσ τθνκοπζλα ςτα χζρια του και τθν μετζφερε ςτοκοντινό φαρμακείο του Ηλία. Δυςτυχϊσ τοφαρμακείο ιταν ςχεδόν άδειο. Απουςίαηαν καιτα ςτοιχειϊδθ για να προςφζρουν τισ πρϊτεσβοικειεσ ςτθν Ήβθ. Ζτςι τθν κουβάλθςαν ςταχζρια ςτο ςπίτι τθσ Παποφλια που ιταν κοντά.Η αδυναμία να αντιμετωπίςουν το τραφμα τθσζκανε τα παιδιά τθσ ομάδασ να μεταφζρουντθν Ήβθ με γκαηοηζν, το μόνο μζςοςυγκοινωνίασ που υπιρχε εκείνθ τθν εποχι,ςτθν Ακινα και ςτο Νοςοκομείο Ευαγγελιςμόσ.Εγχειρίςτθκε και πιγαινε καλά όμωσ ςε λίγεσμόνο μζρεσ χειροτζρεψε και θ μικρι Ήβθάφθςε τθν τελευταία τθσ πνοι ςτθν αγκαλιάτων φίλων τθσ ςτισ 16 Οκτωβρίου του 1944. Η αγαπθμζνθ τθσ φίλθ Κικι Γαβαλά πασ περιγράφει ότι θ ματιά τθσ ‘Ήβθσ δεν ζδειχνε φόβο εκείνεσ τισ φςτατεσ ςτιγμζσ αλλά περθφάνια γιατί πρόςφερε τθν ηωι τθσ για τθν πατρίδα τθσ.
 24. 24. Ήβθ Ακαναςιάδου:O ηιλοσ τθσ ελευκερίασΚακθγθτισ :Κοσ Δ. ΚΑΡΑΚΩ΢ΣΑ΢1ο Γυμνάςιο Παλαιοφ ΦαλιρουΣάξθ Γ 1Μακιτριεσ:Ευςτακίου ΑντωνίαΚελεποφρθ ΕιρινθΚουρπάκθ ΑγγελικιΛοφπα ΢τζλλα Μάρτιοσ 2013

×