Εκτίμηση των διεθνών μονογραφιών τυποποίησης αρωματικών φυτών και αιθερίων ελαίων

355 views
317 views

Published on

Αθήνα, 2009

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
355
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ΦωτογραφίεςΑρωματικό φυτόΗ εμπορική του αξία βασίζεται στις ιδιότητες των αιθερίων έλαίων του
 • Εκτίμηση των διεθνών μονογραφιών τυποποίησης αρωματικών φυτών και αιθερίων ελαίων

  1. 1. Εκτίμθςθ των διεκνϊν μονογραφιϊν τυποποίθςθσ αρωματικϊν φυτϊν και αικερίων ελαίων: Η περίπτωςθ του «Θυμαριοφ» Δ. Κουρζασ, ΢. Κοκκίνθ Εργαςτιριο ΢υςτθματικισ Βοτανικισ και Φυτογεωγραφίασ Σμιμα Βιολογίασ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Αθήνα, 2009
  2. 2. Σι είναι το κυμάρι Κοινι ονομαςία «κυμάρι» Φυτά με χαρακτθριςτικι οςμι Αικζριο ζλαιο πλοφςιο ςε κυμόλθειςαγωγι
  3. 3. Ποια φυτά παράγουν κυμόλθ; Coridothymus capitatus Φυτά του γζνουσ (=Thymus capitatus) Thymus Thymus serpyllum Φυτά του γζνουσ Origanum Φυτά του γζνουσ Saturejaειςαγωγι
  4. 4. Σο κυμάρι ςτθν Ελλάδα Εξάπλωςθ του γζνουσ Thymus ςτθν Ελλάδα (NATURA 2000 network) περίπου 30 taxaειςαγωγι
  5. 5. Σο κυμάρι ςτθν Ελλάδα Κφρια γεωγραφικι περιοχι εξάπλωςθσ του γζνουσ Coridothymus ςτθν Ελλάδα (NATURA 2000 network)ειςαγωγι
  6. 6. Η παγκόςμια αγορά φυτϊν και αικερίων ελαίων κυμαριοφ (thyme) Ιδιαίτερα εμπορικό φυτό Αικζρια ζλαια Χριςθ ωσ αρτυματικό προϊόνειςαγωγι
  7. 7. Διακίνθςθ κυμαριοφ (thyme) ςτθν παγκόςμια αγορά Κφριεσ χϊρεσ προζλευςθσΙςπανία, Σουρκία, Ιςραιλ, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Γαλλία και Ελλάδα (Blanco et al, 1998; Mladenova, 2000; Lawrence and Tucker, 2002)
  8. 8. Διακίνθςθ κυμαριοφ ςτθν παγκόςμια αγορά Κφριεσ χϊρεσ ειςαγωγισ ΗΠΑ, Γερμανία, Καναδάσ, Αυςτραλία και Ιαπωνία (Blanco and Breaux, 1997)0910 (Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other Πθγι: UN comtrade db
  9. 9. Διακίνθςθ κυμαριοφ (thyme) ςτθν παγκόςμια αγορά Ύψοσ παγκόςμιων ειςαγωγϊν κυμαριοφ και δάφνθσ ςτθν EU27 14000000 12000000 10000000Δολλάρια ΗΠΑ 8000000 91040 6000000 4000000 2000000 0 2002 2003 2004 2005 2006
  10. 10. Διαςφάλιςθ ποιότθτασ Διαςφάλιςθ ποιότθτασ Άξονασ προτεραιότθτασ τθσ ΕΕ European Directives 86/84/EEC, 89/398/EEC, 96/84/EC, 2001/83/EC, 2002/46/EC, 2004/24/EC, 2004/27/EC Regulation 258/972004/24/ECAll mainly whole, fragmented or cut plants, plant parts, algae, fungi, lichen in anunprocessed, usually dried form, but sometimes fresh…. Herbal substances are precisely defined bythe plant part used and the botanical name according to the binomial system(genus, species, variety and author).
  11. 11. Διαςφάλιςθ ποιότθτασΟργανιςμοί Ζτοσ Επιτρεπόμενα είδη Thymus Thymus Thymus vulgaris serpyllum zygisΕυρώπηEuropean Council 1996European Medicines Agency (EMEA) 2007Β. ΑμερικήUSA, Food and Drugs Administration 2007Canada Natural Health Products 2008Directorate (NHPD)ΔιεθνείσInternational Organization for 1996Standardization (ISO)World Health Organization (WHO) 1999
  12. 12. ΢φμφωνα με τουσ μεγαλφτερουσ οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Επιτρζπεται να διακινοφνται με τθν εμπορικιονομαςία θυμάρι (thyme) μόνο τρία είδη από τα πάνω από 350 του γζνουσ Thymus
  13. 13. Η Ευρωπαϊκι ΦαρμακοποιίαEuropean Pharmacopoeia (Ph. Eur. 2001)Definition: Thyme consists of the whole leafs and flowers seperated by thepreviously dried stems of Thymus vulgaris L. or Thymus zygis Loefl. Ex L. or amixture of both species.
  14. 14. Απουςία επιτρεπόμενων ειδϊν ςε βαςικζσ εξαγωγικζσ χϊρεσ κυμαριοφ Ελλάδα Ιςραήλ ΤουρκίαThymus vulgarisThymus serpyllumThymus zygis
  15. 15. ΢υνολικι γεωγραφικιεξάπλωςθ των T. vulgaris, T. serpyllum & T. zygis Κφριεσ εξαγωγικζσ χϊρεσ
  16. 16. Ποια είδθ διακινοφνται ωσ κυμάρι ςτισ αγορζσ τθσ Μεςογείου;Χώρα Διακινοφμενα είδη βιβλιογραφίαΣουρκία Coridothymus capitatus Bingöl, 1995Ιςραιλ Coridothymus capitatus Said et al, 2002 Thymus sibthorpiiΙορδανία Coridothymus capitatus Lev and Amar, 2002 Thymus sibthorpiiΕλλάδα Coridothymus capitatus Hanlidou et al, 2004 Thymus sibthorpiiΙςπανία Thymus zygis Alcazar et al, 1990 Thymus vulgaris Thymus mastichina Thymus membranaceus Thymus hyemalis
  17. 17. Βαςικζσ χϊρεσ παραγωγισ «κυμαριοφ» εμπορεφονται φυτάπου δεν προβλζπει θ διεκνισ βιβλιογραφία των οργανιςμϊν πιςτοποίθςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Ελλειπι ι/και εςφαλμζνθ αναφορά ςτο είδοσ του διακινοφμενου προϊόντοσ
  18. 18. Απόςπαςμα από εταιρικιιςτοςελίδα που δθλϊνει τοελλθνικό κυμάρι ωσThymus vulgaris
  19. 19. Γιατί είναι ςθμαντικό να προςδιορίηονται ςωςτά τα φυτά? 1 Ο ορκόσ ταξινομικόσ προςδιοριςμόσ αποτελεί, μεταξφ άλλων, ζνα άξιοποιιςιμο ςτθν αγορά εργαλείο διαςφάλιςησ των χημικών ιδιοτήτων των φυτών (ςφςταςθ αικερίων ελαίων) 2Αποτελεί ςτοιχείο ελζγχου τθσ γεωγραφικήσ προελευςησ ενόσ φυτοφ
  20. 20. Αναγκαιότθτα ορκοφ «βοτανικοφ» προςδιοριςμοφ1 Coridothymus Ζνασ βαςικόσ χθμειότυποσ βορνεόλθ λιναλοόλθ p-κυμζνιο καμφορά Θυμάρι 1,8-κινεόλθ γερανιόλθ γ-τερπινζνιο Θυμόλθ Ρίγανθ καρβακρόλθ Thymus Πολλοί χθμειότυποι ανάλογα με το περιβάλλον και το είδοσ
  21. 21. Αναγκαιότθτα ορκοφ «βοτανικοφ» προςδιοριςμοφ2 Σα διαφορετικά είδθ ςυνδζονται με διαφορετικζσ γεωγραφικζσ περιοχζσ T. praecox T. laconicus
  22. 22. Η επίδραςθ του Διοςκορίδθ ςτισ ςφγχρονεσ φαρμακοποιίεσΔιοςκορίδθ πρϊτεσ Φαρμακοποιίεσ ςφγχρονεσ Φαρμακοποιίεσ
  23. 23. Διοςκορίδησ
  24. 24. Διοςκορίδησ
  25. 25. A 1 2 3B 1 2 3A (Thymus): 1. Thymos Codex Neapolitanus, 2. Thymus cephaloton Dodonaeus 1616. 3. Satureja capitata Sibthorp’s and Smith’s Flora Graeca (1825).B (Serpyllum): 1. Erpyllos Codex Neapolitanus. 2. Serpyllum vulgare Dodonaeus 1616. 3. Serpyllum Elisabeth Blackwell (1739)
  26. 26. Η πρϊτθ Ευρωπαϊκι Φαρμακοποιία (Λινναίοσ)Materia Medica – (1740) Species Plantarum (1753) Thymus vulgaris Thymus serpyllum Satureja capitata
  27. 27. 1οσ αιϊνασ μ.Χ. Species Plantarum Περί φλησ ιατρικήσ - ΔιοςκορίδησThymus vulgarisThymus zygis ΈρπυλλοσThymus serpyllumSatureja capitata ΘφμοσCoridothymus capitatusThymus capitatus
  28. 28. Οι πρώτεσ φαρμακοποιίεσ ακολοφκθςαν τον κατάλογο των ειδϊν του Λινναίου που ςυνδζονται ονοματολογικά με τον Έρπυλλο και τον Θύμο του Διοςκορίδη
  29. 29. Coridothymus capitatus (L.) Rchb.f. =Thymus capitatus (L.) Hoffmanns. & Link =Satureja capitata L. Ζνα από τα πλζον κοινά κυμάρια τθσ ΕλλάδασΗ παρουςία του ςυνικωσ ςε μελιςςοκομικζσ περιοχζσ χαρακτθρίηει το παραγόμενο προϊόν ωσ «κυμαρίςιο μζλι»
  30. 30. Δεδομζνου ότι το C. capitatus δεν μπορεί εμπορικά να χαρακτθριςτεί ωσ «κυμάρι» Ο ποιοτικόσ χαρακτθριςμόσ «κυμαρίςιο μζλι» μπορεί να γίνει αντικείμενο αμφιςβιτθςθσ για πολλζσ μελλιςουργικζσ μονάδεσ τθσ χϊρασ.
  31. 31. Οι ςφγχρονεσ μονογραφίεσ των οργανιςμϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ καιπιςτοποίθςθσ είναι ανεπαρκείσ και δεν ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσδιεκνοφσ αγοράσ του κυμαριοφ.Η διαμόρφωςθ των μονογραφιϊν αυτϊν δεν ζχει βαςιςτεί ςε ςφγχροναεπιςτθμονικά ευρφματα αλλά φαίνεται να ακολουκεί μια ιςτορικι ςυνζχειαπου ξεκινά από το 18ο αιϊνα. Η ανάγκθ για πιςτοποίθςθ ςτα αρωματικά φυτά και τα αικζρια ζλαια που αυτά παράγουν γίνεται όλο και πιο μεγάλθ.
  32. 32. Αναμόρφωςθ των διεκνϊνεμπορικϊν μονογραφιϊν ϊςτε ναεπιτρζπει τθ ςωςτι ταξινομικιςιμανςθ των προϊόντωνΠροςκικθ βαςικϊν φυτικϊν ειδϊνπου εμπορεφονται εδϊ και χρόνιαωσ κυμάρι ςε βαςικζσ εξαγωγικζσχϊρεσCoridothymus capitatusΧρθματοδότθςθ μελετϊν για τθδιαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσλίςτασ επιτρεπόμενων ειδϊνςφμφωνα με τισ χθμικζσ καιβιολογικζσ τουσ ιδιότθτεσ
  33. 33. ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

  ×