Τόςο τα αποξθραμζνα ςφκα Καλαμάτασ όςο και τααποξθραμζνα βερίκοκα που κυκλοφοροφν ςτθν ελλθνικι αγοράκαι προζρχονται κατά ...
ΓΔΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΔΙΑΗ ςυκιά ευδοκιμεί ςε περιοχζσ με    Η βεξηθνθηά επδνθηκεί ζε πεξηνρέο κειπιο χειμϊνα, δροςερό καλοκαίρι ...
ΓΔΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΔΙΑΗ ΢πθηά αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ   Η βεξηθνθηά αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηαΜσξεσδώλ, ην γέλνο ησλ θίθσλ.   ...
ΓΔΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΔΙΑΗ ςυκιά ευδοκιμεί ςε περιοχζσ με    Η βεξηθνθηά επδνθηκεί ζε πεξηνρέο κειπιο χειμϊνα, δροςερό καλοκαίρι ...
Ι΢ΣΟΡΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΔΙΑ΢ηελ αξραία Διιάδα ε ζπθηά ήηαλ    Η βεξηθνθηά είλαη γλσζηή από ηελδέλδξν ηεξό, όπσο θαη ε ειηά.   ...
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑΗ θαιιηέξγεηα ηεο ζπθηάο μεθηλά από  Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο βεξηθνθηάοην θζηλόπσξν, κε ην θαζάξηζκα ησλ   ...
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑΗ ζπθηά είλαη δέλδξν δίνηθν θαη γηα λα  Σα άλζε ηεο είλαη θαη αξζεληθά θαηγνληκνπνηεζεί έρεη αλάγθε ηε γύξε ηε...
ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ                   Η ζσζηή γεύζε θαη ην άξσκα δελΗ σξίκαλζε θαη ε ζπγθνκηδή ησλ    αλαπηύζ...
Α΢ΘΔΝΔΙΔ΢-ΔΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΨΔΚΑ΢ΜΟΙ                  Τα δζντρα τθσ βερικοκιάσ ςυνικωσΣα δέληξα ηεο ζπθηάο ζπλήζ...
ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑΣα μεξά ζύθα είλαη πινύζηα ζεβηηακίλεο A,B,C θαη ζε κέηαιια όπσοαζβέζηην, θώζθνξν, θάιιην θαηζίδεξν.    ...
ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑΑμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί θαη επςειή πεξηεθηηθόηεηα ησλ μεξώλ   Αθόκε, ηα βεξίθνθα ελδείθλπληαηζύθσλ ζε...
ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑΜηα κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε                   Μηα κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε100g (πεξίπνπ...
Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλύνπλ      Η εμαηξεηηθή ηνπ πνηόηεηα είλαηθαζαξά  θαη  αδηακθηζβήηεηα   ηε  απνηέιεζκα ...
αποξηραμενα συκα vs αποξηραμένα βερικοκα
αποξηραμενα συκα vs αποξηραμένα βερικοκα
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

αποξηραμενα συκα vs αποξηραμένα βερικοκα

801 views
748 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

αποξηραμενα συκα vs αποξηραμένα βερικοκα

 1. 1. Τόςο τα αποξθραμζνα ςφκα Καλαμάτασ όςο και τααποξθραμζνα βερίκοκα που κυκλοφοροφν ςτθν ελλθνικι αγοράκαι προζρχονται κατά 95% από τθν Τουρκία ανικουν ςτααποξθραμζνα φροφτα με τθ διαφορά ότι οι περιςςότεροιζφθβοι ζχουν δοκιμάςει μόνο τα δεφτερα. Με αυτι τθν εργαςίακα προςπακιςουμε να ςυγκρίνουμε τα δφο προϊόντα.
 2. 2. ΓΔΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΔΙΑΗ ςυκιά ευδοκιμεί ςε περιοχζσ με Η βεξηθνθηά επδνθηκεί ζε πεξηνρέο κειπιο χειμϊνα, δροςερό καλοκαίρι και πςόκεηξν 700-1500 κ., όπνπ εμειωμζνθ υγραςία κατά τουσ βξνρόπησζε δελ ππεξβαίλεη ηα 500καλοκαιρινοφσ και φκινοπωρινοφσ ρηιηνζηά θαη ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζίαμινεσ. Στθ Μεςςθνία καλλιεργείται ζηηο ςπρξόηεξεο πεξηνρέο δελ είλαηκυρίωσ ςτθν κεντρικό και νότιο μζροσ ρακειόηεξε από ηνπο -33ν C. Η βεξηθνθηά έρεη βξεη έλα από ηατθσ επαρχίασ Μεςςινθσ θαηαιιειόηεξα θιηκαηηθά(Καρποφόρα, Πεταλίδι, Δάρα, Στρζφι, πεξηβάιινληα ζηηο ρώξεο γύξσ απόΜάνεςι, Ανδροφςα και Διαβολίτςι). ηελ Μεζόγεην Θάιαζζα. ΢ηελΣτθν επαρχία Καλαμάτασ Σνπξθία θαιιηεξγείηαη ζηα παξάιηακαλλιεργείται ςτισ περιοχζσ Γαρδίκι, ηεο Μηθξάο Αζίαο.Βρωμόβρυςθ και Σπερχογία.
 3. 3. ΓΔΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΔΙΑΗ ΢πθηά αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Η βεξηθνθηά αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηαΜσξεσδώλ, ην γέλνο ησλ θίθσλ. ησλ ξνδνεηδώλ θαη ζηελΚαηάγεηαη από ηελ Καξηά ηεο Μ. Αζίαο ππννηθνγέλεηα ησλ Ππλελνθάξπσλ.θαη θαιιηεξγείηαη εδώ θαη ρηιηάδεο Καηάγεηαη από ηε ΒΑ Κίλα θαηρξόληα γηα ηνπο ηδηαίηεξα ζξεπηηθνύο θαιιηεξγείηαη εδώ θαη 3.000 ρξόληαθαξπνύο ηεο πνπ ηξώγνληαη θξέζθνη ή γηα ηνπο θαξπνύο ηεο, πνπ ηξώγνληαηαπνμεξακέλνη. θξέζθνη ή απνμεξακέλνη..
 4. 4. ΓΔΝΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΔΙΑΗ ςυκιά ευδοκιμεί ςε περιοχζσ με Η βεξηθνθηά επδνθηκεί ζε πεξηνρέο κειπιο χειμϊνα, δροςερό καλοκαίρι και πςόκεηξν 700-1500 κ., όπνπ εμειωμζνθ υγραςία κατά τουσ βξνρόπησζε δελ ππεξβαίλεη ηα 500καλοκαιρινοφσ και φκινοπωρινοφσ ρηιηνζηά θαη ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζίαμινεσ. Στθ Μεςςθνία καλλιεργείται ζηηο ςπρξόηεξεο πεξηνρέο δελ είλαηκυρίωσ ςτθν κεντρικό και νότιο μζροσ ρακειόηεξε από ηνπο -33ν C. Η βεξηθνθηά έρεη βξεη έλα από ηατθσ επαρχίασ Μεςςινθσ θαηαιιειόηεξα θιηκαηηθά(Καρποφόρα, Πεταλίδι, Δάρα, Στρζφι, πεξηβάιινληα ζηηο ρώξεο γύξσ απόΜάνεςι, Ανδροφςα και Διαβολίτςι). ηελ Μεζόγεην Θάιαζζα. ΢ηελΣτθν επαρχία Καλαμάτασ Σνπξθία θαιιηεξγείηαη ζηα παξάιηακαλλιεργείται ςτισ περιοχζσ Γαρδίκι, ηεο Μηθξάο Αζίαο.Βρωμόβρυςθ και Σπερχογία.
 5. 5. Ι΢ΣΟΡΙΚΑ ΢ΣΟΙΧΔΙΑ΢ηελ αξραία Διιάδα ε ζπθηά ήηαλ Η βεξηθνθηά είλαη γλσζηή από ηελδέλδξν ηεξό, όπσο θαη ε ειηά. αξραηόηεηα. Απηό επηβεβαηώλεηαη θαη από πνιπάξηζκα αξραηνινγηθάΟ Αηιηαλόο ζηα Απνζπάζκαηα ηνπ επξήκαηα.γξάθεη όηη έλαο από ηνπο ιόγνπο, πνπώζεζαλ ηνλ Ξέξμε λα θαηαθηήζεη ηελ ΢ηελ Κίλα, ππάξρνπλ αλαθνξέο ζεΔιιάδα ήηαλ ηα πεξίθεκα ζύθα ηεο βηβιία όπνπ θαηά ην 2200 π.Υ. είρερώξαο. ηελ νλνκαζία ΢ίλγθ.Ο Όκεξνο επίζεο αλαθέξεη γηα ηνλ Από ηελ Κίλα δηαδόζεθε ζηελΟδπζζέα όηη γηα λα πηζηέςεη ν Κεληξηθή Αζία.Η δηάδνζή ηεοπαηέξαο ηνπ Λαέξηεο όηη απηόο ήηαλ ππήξμε βξαδεία. Πξώηνη νη Ρσκαίνηπξάγκαηη ν γηνο ηνπ, ηνπ ζύκηζε εηζήγαγαλ ηε βεξηθνθηά ζηελαλάκεζα ζηα άιια όηη έιαβε από Δπξώπε.απηόλ "ηεζζαξάθνληα ζπθάο".
 6. 6. ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑΗ θαιιηέξγεηα ηεο ζπθηάο μεθηλά από Γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο βεξηθνθηάοην θζηλόπσξν, κε ην θαζάξηζκα ησλ ηα πην θαηάιιεια εδάθε είλαη απηάμεξώλ θιαδηώλ θαη ην μειάθθσκα ησλ κε κία κέζε ζύζηαζε θαη ιεπηή πθή.δέλδξσλ. ΢ηε ζπζηεκαηηθήθαιιηέξγεηα, πξέπεη λα γίλνληαη δύν Όηαλ ππάξρεη δπλαηό θαη μαθληθόνξγώκαηα, έλα θαηά ην ηέινο ηνπ θξύν ή παγεηόο ηόηε νη αλζνίθζηλνπώξνπ θαη έλα ζην ηέινο ηεο θαηαζηξέθνληαη, αλ θαη ηα δέληξαάλνημεο. Η ζπθηά είλαη δέλδξν είλαη αλζεθηηθά θαη ζε πνιύ ρακειέοαζβεζηόθηιν θαη θαιηόθηιν θαη ε ζεξκνθξαζίεο.θαηάιιειε θαη ζε ζσζηέο πνζόηεηεοιίπαλζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ Τςειέο ζεξκνθξαζίεο επίζεοαύμεζε ηεο απόδνζεο. Σα ιηπάζκαηα πξνθαινύλ αιινηώζεηο ζηνλ θαξπό.κπνξεί λα είλαη είηε νηθνινγηθά είηε Σα δέληξα ρξεηάδνληαη θαιό πόηηζκαθνηλά, όπσο ην ζύλζεην ιίπαζκα ηελ πεξίνδν ηεο αλζνθνξίαο ηνπο.Καιίνπ, Φσζθόξνπ, Ναηξίνπ.
 7. 7. ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑΗ ζπθηά είλαη δέλδξν δίνηθν θαη γηα λα Σα άλζε ηεο είλαη θαη αξζεληθά θαηγνληκνπνηεζεί έρεη αλάγθε ηε γύξε ηεο ζειπθά θαη έρνπλ ρξώκα ιεπθό ήαγξηνζπθηάο, ε νπνία κεηαθέξεηαη από ειαθξύ ξόδηλν, θύνληαη δε κόλαέλα έληνκν, πνπ ιέγεηαη ςήλαο. Ο ηνπο ή αλά δύν.ςήλαο επσάδεηαη ην ρεηκώλα κέζα ζηνζύθν ηεο αγξηνζπθηάο. Σν έληνκν απηό Κάησ από θαιέο ζπλζήθεο κίακεηαθέξεη ν παξαγσγόο θαη ηνπνζεηεί βεξηθνθηά κπνξεί λα δήζεη θαη πάλσζην ζπθεώλα, θξεκώληαο αξκαζηέο από 100 ρξόληα.από αγξηόζπθα θάησ από θάζεδέλδξν.
 8. 8. ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ Η ζσζηή γεύζε θαη ην άξσκα δελΗ σξίκαλζε θαη ε ζπγθνκηδή ησλ αλαπηύζζνληαη πνηέ ζε θαξπόζύθσλ μεθηλά από ηα κέζα Απγνύζηνπ βεξηθνθηάο ν νπνίνο έρεη ζπγθνκηζζείθαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηα κέζα πξηλ από ηελ θπζηνινγηθή σξίκαλζε.΢επηεκβξίνπ. Σα ζύθα, πνπ Σα βεξίθνθα γηα λσπή θαηαλάισζεπξννξίδνληαη γηα απνμήξαλζε ζπγθνκίδνληαη όηαλ είλαη γεπζηηθάζπιιέγνληαη ππεξώξηκα θαη αθνύ αιιά ζθηθηά. Δπνρή ζπγθνκηδήοπέζνπλ από ην δέλδξν. Μεηά ηε ζεσξνύληαη νη κήλεο Μάηνο θαηζπγθνκηδή, ηα ζύθα μεξαίλνληαη ζε Ινύληνο. Απηά πνπ πξννξίδνληαη γηαζεξκνθήπηα θαη απεληνκώλνληαη ζε απνμήξαλζε ζπιιέγνληαηεηδηθνύο θιηβάλνπο. ΢ηε ζπλέρεηα ππεξώξηκα, μεξαίλνληαη ζεκεηαθέξνληαη ζηνπο ρώξνπο ζεξκνθήπηα θαη απεληνκώλνληαη ζεεπεμεξγαζίαο, όπνπ δηαιέγνληαη θαη εηδηθνύο θιηβάλνπο..Γηα ηε δηαύγαλζεζπζθεπάδνληαη. ..ρξεζηκνπνηνύληαη ζεηώδε.
 9. 9. Α΢ΘΔΝΔΙΔ΢-ΔΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΨΔΚΑ΢ΜΟΙ Τα δζντρα τθσ βερικοκιάσ ςυνικωσΣα δέληξα ηεο ζπθηάο ζπλήζσο δζχονται οκτϊ ψεκαςμοφσ μεδέρνληαη δύν ςεθαζκνύο κε απιά μυκθτοκτόνα και επτά ψεκαςμοφσεληνκνθηόλα : με εντομοκτόνα. Χρθςιμοποιοφνται-ηέιε Ματνπ (δειαδή ηξεηο κήλεο όχι μόνο απλά αλλά καιπξηλ ηε ζπγθνκηδή) γηα ηελ διαςυςτθματικά φυτοφάρμακααληηκεηώπηζε ηνπ εληόκνπ που κυκλοφοροφν μαηί με τουσ«θεξνπιάζηεο», χυμοφσ του φυτοφ . Οι ψσκαςμοί-ηνλ Οθηώβξην (δειαδή κεηά ηελ ςταματοφν λίγεσ μζρεσ πριν τθζπγθνκηδή) γηα ηελ αληηκεηώπηζε ςυγκομιδιηνπ ίδηνπ εληόκνπ. (Πθγι: www.agro-help.com)(Πθγι: www.agro-help.com
 10. 10. ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑΣα μεξά ζύθα είλαη πινύζηα ζεβηηακίλεο A,B,C θαη ζε κέηαιια όπσοαζβέζηην, θώζθνξν, θάιιην θαηζίδεξν. Σα απνμεξακέλα βεξίθνθα είλαηΔπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, πεξηέρνπλ ηδηαίηεξα πινύζηα ζε βηηακίλε Α θαηκεγάιν πνζνζηό θπηηθώλ ηλώλ νη πεξηέρνπλ πδαηάλζξαθεο, πεθηίλε,νπνίεο βνεζνύλ ζηε κείσζε ηεο βηηακίλε C, βηηακίλε Β1, βηηακίλε Β2,ρνιεζηεξίλεο θαη ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ β-θαξνηέλην, ζίδεξν, αζβέζηην, θάιηναθνύ κέζσ απηώλ θαζαξίδνπλ θαη θαη ζρεδόλ όια ηα ππόινηπααπνηνμηλώλνπλ ηνλ νξγαληζκό. Σν ηρλνζηνηρεία θαη βηηακίλεο, ελώλεξό ησλ θπηηθώλ ηλώλ θάλεη ηα ζύθα ζπλάκα απνηεινύλ θύξηα πεγήεύπεπηε ηξνθή, ελώ ε ηδηόηεηά ηνπο θπηηαξηλώλ. Γελ πεξηέρνπλ θαζόινπλα δεζκεύνπλ ηελ ρνιεζηεξίλε πνπ ρνιεζηεξίλε θαη λάηξην.πξνζιακβάλεηαη από άιιεο ηξνθέοέρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ηελαπνκαθξύλνπλ από ηνλ νξγαληζκόπξνηνύ απηή απνξξνθεζεί.
 11. 11. ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑΑμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί θαη επςειή πεξηεθηηθόηεηα ησλ μεξώλ Αθόκε, ηα βεξίθνθα ελδείθλπληαηζύθσλ ζε αζβέζηην, ε νπνία θηάλεη ζηελ αλαηκία, θπξίσο ιόγσ ηεοαπηή ηνπ γάιαθηνο ηνπ νπνίνπ 100 πςειήο πεξηεθηηθόηεηάο ηνπο ζεγξακκάξηα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ζίδεξν θαζώο πξνάγνπλ ηελ17% ησλ εκεξήζηα ζπληζηώκελσλ αηκνπνίεζε. Δπίζεο, είλαη πνιύηηκααλαγθώλ. θαη ζε απηνύο πνπ παξαθνινπζνύλ κηα δίαηηα αδπλαηίζκαηνο, ιόγσ ησλΛόγσ ηεο πςειήο ππαθηηθήο αμίαο άπεπησλ πδαηαλζξάθσλ πνπρξεζηκνπνηνύληαη ζηε θαξκαθνινγία πεξηέρνπλ.σο θπηηθό- θπζηθό ππαθηηθό έλαληηάιισλ ρεκηθώλ ζθεπαζκάησλ.
 12. 12. ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑΜηα κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε Μηα κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε100g (πεξίπνπ 5 ζύθα) πεξηέρεη: 100g (πεξ. 10 βεξίθνθα) πεξηέρεη:΢άκσαπα 55-60 g Φώζθοπορ 163 mg Ριβοθλαβίνη 0,04mg Φώζθοπορ 19 mgΠπωηεΐνερ 4g Μαγνήζιο 91,5 mg Φολικό οξύ 8,6mg Μαγνήζιο 8 mg Λιπίδια 0g Κάλιο 138 mg Νιαζίνη 0,6mg Κάλιο 296 mg Φςηικέρ 6,7 g Βιηαμίνη 80 IU Βιηαμίνη 10mg Βιηαμίνη 2612 IU Ίνερ Α C ΑΧοληζηε- 0 mg Βιηαμίνη 0,073 ΢ελήνιο 0,4mg Βιηαμίνη 261 πόλη mg mcg Β1 Α REΑζβέζηιο 186 mg Βιηαμίνη Β2 0,072 Αζβέζηιο 14mg Βιηαμίνη 0,054 mg Β6 mg ΢ίδηπορ 4,2 mg Δνέπγεια 217 kcal ΢ίδηπορ 0,54mg Χαλκόρ 0,089 mg
 13. 13. Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλύνπλ Η εμαηξεηηθή ηνπ πνηόηεηα είλαηθαζαξά θαη αδηακθηζβήηεηα ηε απνηέιεζκα ελόο ηζνδπγίνπζεκαληηθή δηαηξνθηθή αμία ηνπ μεξνύ ζαθράξσλ, νμύηεηαο θαη δπλαηνύζύθνπ, ελόο εύγεπζηνπ , ζξεπηηθνύ θαη αξώκαηνο.πγηεηλνύ πξντόληνο κε ακειεηέα Η πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε καγλήζηνεπηβάξπλζε κε θπηνθάξκαθα, ην κπνξεί λα πξνηείλεη ηα βεξίθνθα γηανπνίν κε ηελ θαηάιιειε ζπιινγή , ηε ηε ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο θαηθπζηθή απνμήξαλζε, ηελ επεμεξγαζία νξηζκέλσλ κνξθώλ αλαηκίαο.ρσξίο ζπληεξεηηθά θαη πξόζζεηα θαηθπζηθά ηελ επηκειεκέλε ζπζθεπαζία,κπνξεί λα απνηειέζεη αλαπόζπαζηνθνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο καοδηαηξνθήο. Δπηπιένλ ε θαηαλάισζήηνπ ηαπηόρξνλα είλαη ζηήξημε ελόοηνπηθνύ πξντόληνο.

×