Đào tạo nhân lực chung về Isoo

716 views

Published on

Đào tạo nhân lực chung về Iso

Published in: Business, Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Đào tạo nhân lực chung về Isoo

 1. 1. ISO 9000 2000 http://digiworldhanoi.vn
 2. 2. <ul><li>H×nh thµnh thÞ tr­êng tù do khu vùc vµ quèc tÕ; </li></ul><ul><li>Ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c ph­¬ng tiÖn giao dÞch, chuyªn chë víi gi¸ rÎ, ®¸p øng nhanh; </li></ul><ul><li>HÖ thèng th«ng tin ®ång thêi vµ réng kh¾p (nÒn kinh tÕ nèi m¹ng); </li></ul><ul><li>T¸c ®éng ph©n hãa giµu nghÌo s©u s¾c; </li></ul><ul><li>§ßi hái n¨ng ®éng, chÊt l­îng toµn diÖn. </li></ul>§Æc tr­ng cña Toµn cÇu ho¸: http://digiworldhanoi.vn
 3. 3. Yªu cÇu chÊt l­îng Tån t¹i vµ ph¸t triÓn ? B¸n ®­îc hµng, dÞch vô ? §­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn §¸p øng yªu cÇu
 4. 4. &quot;ChÊt l­îng’ lµ kh¶ n¨ng cña mét tËp hîp c¸c ®Æc tÝnh vèn cã ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu . ISO 9000:2000 http://digiworldhanoi.vn
 5. 5. &quot;ChÊt l­îng = ®¸p øng yªu cÇu . Yªu cÇu Mong ®îi Nhu cÇu <ul><li>c«ng bè </li></ul><ul><li>ngÇm hiÓu </li></ul><ul><li>b¾t buéc </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 6. 6. C¸c yÕu tè cña chÊt l­îng tæng hîp DÞch vô §¸p øng yªu cÇu Giao hµng Gi¸ c¶
 7. 7. C¸c nguyªn t¾c cña qu¶n lý chÊt l­îng <ul><li>Nguyªn t¾c 1 : H­íng vµo kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c 2 : Sù l·nh ®¹o </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c 3 : Sù tham gia cña mäi ng­êi </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c 4 : Ph­¬ng ph¸p qu¸ tr×nh </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c 5 : TÝnh hÖ thèng </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c 6 : C¶i tiÕn liªn tôc </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c 7 : QuyÕt ®Þnh dùa trªn sù kiÖn </li></ul><ul><li>Nguyªn t¾c 8 : Ph¸t triÓn quan hÖ cïng cã lîi víi ng­êi cung cÊp </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 8. 8. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng TËp hîp c¸c yÕu tè cã liªn quan vµ t­¬ng t¸c ®Ó ®Þnh h­íng vµ kiÓm so¸t mét tæ chøc vÒ chÊt l­îng (ISO 9000-2000) http://digiworldhanoi.vn
 9. 9. bé tiªu chuÈn ISO 9000 n¨m 2000 ISO 9001:2000 Yªu cÇu ISO 9000:2000 C¬ së & tõ vùng ISO 9004:2000 H­íng dÉn ISO 19011:2002 §¸nh gi¸ HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng
 10. 10. http://digiworldhanoi.vn
 11. 11. ISO news http://digiworldhanoi.vn Members 146   national standards bodies, comprising   94   member bodies   37   correspondent members   15   subscriber members
 12. 12.                         http://digiworldhanoi.vn 2 937 technical bodies, comprising 188 technical committees 550 subcommittees 2 175 working groups and 24 ad hoc study groups 13 736 International Standards and standards-type documents
 13. 13. <ul><li>Giíi thiÖu ISO 9001: 2008 </li></ul><ul><li>(TCVN ISO 9001:2008) </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 14. 14. Chu tr×nh P-D-C-A A ct D o C heck P lan ChÝnh s¸ch, môc tiªu nguån lùc, x¸c ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh, qui ®Þnh, … Ph­¬ng ¸n hµnh ®éng, c¶i tiÕn ¸ p dông §o l­êng, theo dâi
 15. 15. Chu tr×nh P-D-C-A P D C A ISO 9001:2008 Ho¹ch ®Þnh ®iÒu ta lµm Lµm ®iÒu ta ho¹ch ®Þnh KiÓm tra theo dâi ®iÒu ta lµm Lu«n lu«n lµm tèt h¬n ISO 9001:1994 Nãi/viÕt ®iÒu ta lµm Lµm ®iÒu ta nãi/viÕt
 16. 16. 4 HÖ thèng QLCL <ul><li>4.1 C¸c yªu cÇu chung </li></ul><ul><ul><li>X©y dùng, lËp v¨n b¶n, thùc hiÖn, duy tr× vµ c¶i tiÕn liªn tôc hÖ thèng QLCL </li></ul></ul><ul><li>4.2 Yªu cÇu vÒ hÖ thèng tµi liÖu </li></ul><ul><ul><li>CÊu tróc hÖ thèng tµi liÖu </li></ul></ul><ul><ul><li>KiÓm so¸t hÖ thèng tµi liÖu </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>KiÓm so¸t tµi liÖu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KiÓm so¸t hå s¬ </li></ul></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn
 17. 17. CÊu tróc hÖ thèng tµi liÖu Sæ tay chÊt l­îng Thñ tôc/Qui ®Þnh/Quy tr×nh chung Qui tr×nh, h­íng dÉn thao t¸c, mÉu biÓu, qui ®Þnh kü thuËt, tiªu chuÈn, qui ph¹m, ®iÒu luËt, kÕ ho¹ch chÊt l­îng,... Hå s¬ ChÝnh s¸ch chÊt l­îng, Môc tiªu chÊt l­îng http://digiworldhanoi.vn 1 2 3 4
 18. 18. <ul><li>5.1 Cam kÕt cña l·nh ®¹o </li></ul><ul><li>5.2 H­íng vµo kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>5.3 ChÝnh s¸ch chÊt l­îng </li></ul><ul><li>5.4 LËp kÕ ho¹ch </li></ul><ul><ul><li>Môc tiªu chÊt l­îng </li></ul></ul><ul><ul><li>LËp kÕ ho¹ch HTQLCL </li></ul></ul><ul><li>5.5 Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n, trao ®æi th«ng tin </li></ul><ul><ul><li>Tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n </li></ul></ul><ul><ul><li>§¹i diÖn l·nh ®¹o </li></ul></ul><ul><ul><li>Th«ng tin néi bé; </li></ul></ul><ul><li>5.6 Xem xÐt cña l·nh ®¹o </li></ul>5 Tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o http://digiworldhanoi.vn
 19. 19. 6 Qu¶n lý nguån lùc <ul><li>6.1 Cung cÊp nguån lùc </li></ul><ul><ul><li>X¸c ®Þnh vµ cung cÊp nguån lùc cÇn thiÕt </li></ul></ul><ul><li>6.2 Nguån nh©n lùc </li></ul><ul><ul><li>Yªu cÇu n¨ng lùc </li></ul></ul><ul><ul><li>§µo t¹o, nhËn thøc, n¨ng lùc </li></ul></ul><ul><li>6.3 C¬ së vËt chÊt </li></ul><ul><ul><li>Nhµ x­ëng, ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, dÞch vô hç trî </li></ul></ul><ul><li>6.4 M«I tr­êng lµm viÖc </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 20. 20. <ul><li>7.1 Ho¹ch ®Þnh viÖc t¹o s¶n phÈm </li></ul><ul><li>7.2 C¸c qu¸ tr×nh liªn quan ®Õn kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>7.3 ThiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn </li></ul><ul><li>7.4 Cung øng </li></ul><ul><li>7.5 S¶n xuÊt vµ cung cÊp dÞch vô </li></ul><ul><li>7.6 KiÓm so¸t thiÕt bÞ theo dâi vµ ®o l­êng </li></ul>7 T¹o s¶n phÈm http://digiworldhanoi.vn
 21. 21. 8 §o l­êng, ph©n tÝch, c¶i tiÕn 8.2 §o l­êng, theo dâi 8.4 Ph©n tÝch d÷ liÖu 8.5 C¶i tiÕn <ul><li>C¶i tiÕn liªn tôc </li></ul><ul><li>Hµnh ®éng KP </li></ul><ul><li>Hµnh ®éng PN </li></ul><ul><li>Hµi lßng cña KH </li></ul><ul><li>§¸nh gi¸ néi bé </li></ul><ul><li>Qóa tr×nh, S¶n phÈm </li></ul>8.3 K.so¸t SP KPH http://digiworldhanoi.vn
 22. 22. C¶i tiÕn liªn tôc HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng Tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o Qu¶n lý nguån lùc §o l­êng Ph©n tÝch C¶i tiÕn T¹o S.phÈm Kh¸ch hµng & Bªn Liªn quan §Çu ra §Çu vµo Yªu cÇu Kh¸ch hµng Tho¶ m·n S¶n phÈm
 23. 23. Qu¸ tr×nh x©y dùng HTQLCL/MT Giai ®o¹n 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ ho¹ch ®Þnh <ul><li>LËp tiÕn ®é , lËp ban chØ ®¹o, nhãm c«ng t¸c </li></ul><ul><li>X©y dùng nhËn thøc vÒ ISO 9000 trong c«ng ty </li></ul><ul><li>§µo t¹o viÕt hÖ thèng v¨n b¶n </li></ul><ul><li>Kh¶o s¸t hÖ thèng hiÖn cã </li></ul><ul><li>LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 24. 24. Giai ®o¹n 2. ViÕt tµi liÖu cña hÖ thèng CL <ul><li>ViÕt tµi liÖu </li></ul><ul><li>Phæ biÕn, ®µo t¹o </li></ul>Qu¸ tr×nh x©y dùng HTQLCL/MT http://digiworldhanoi.vn
 25. 25. Qu¸ tr×nh x©y dùng HTQLCL/MT Giai ®o¹n 3. Thùc hiÖn vµ c¶i tiÕn <ul><li>C«ng bè ¸p dông </li></ul><ul><li>§µo t¹o chuyªn gia ®¸nh gi¸ </li></ul><ul><li>§¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé lÇn 1 </li></ul><ul><li>§¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé lÇn 2 </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 26. 26. Giai ®o¹n 4. Chøng nhËn <ul><li>Chøng nhËn lµ mét thñ tôc mµ bªn thø ba ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o r»ng mét ®èi t­îng nµo ®ã phï hîp víi c¸c yªu cÇu qui ®Þnh. </li></ul><ul><li>Bªn thø ba - Tæ chøc chøng nhËn </li></ul>
 27. 27. Qu¸ tr×nh chøng nhËn TiÕp xóc ban ®Çu Nép hå s¬ xin CN §¸nh gi¸ s¬ bé §¸nh gi¸ chÝnh thøc CÊp giÊy chøng nhËn Gi¸m s¸t ®Þnh kú §¸nh gi¸ l¹i
 28. 28. c¸c d¹ng chøng nhËn: <ul><li>Chøng nhËn s¶n phÈm; </li></ul><ul><li>Chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý (ISO 9000, ISO 14000, HACCP) </li></ul><ul><li>Chøng nhËn kü thuËt viªn chuyªn ngµnh. </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 29. 29. Sè chøng chØ ISO 9000 (Thèng kª cña ISO ®Õn 31-12-2002) 159 161 157 150 141 126 Sè quèc gi¸ 51131 101198 64988 71796 48548 60698 T¨ng hµng n¨m 561407 510616 408631 343643 271847 223299 Tæng sè 2002 2001 2000 1999 1998 1997
 30. 30. Sè chøng chØ ISO 9000 (Thèng kª cña ISO ®Õn 31-12-2002) 13198 12.745 11.036 10.620 10.570 Hµ Lan 14520 17.676 15.424 11.533 7.729 Hµn Quèc 28690 17.749 12.546 8.699 6.412 T©y ban Nha 19870 20.919 17.170 16.028 14.194 Ph¸p 33964 27.385 21.329 14.564 8.613 NhËt 38927 37.026 35.018 33.054 24.987 Mü 35802 41.629 32.500 30.150 24.055 Đ øc 61212 48.109 30.367 21.069 18.095 ý 75755 57.783 25.657 15.109 8.245 Trung Quèc 60960 66.760 63.725 61.700 58.693 Anh 2002 2001 2000 1999 1998
 31. 31. Sè chøng chØ ISO 9000 (Thèng kª cña ISO ®Õn 31-12-2002) 195 193 115 108 Brunei 612 245 184 164 29 ViÖt nam 766 961 1027 723 668 Philippin 1947 1395 1860 1525 1442 Indonesia 3733 3195 2355 1921 1707 Malaysia 5379 3513 3900 3140 3000 Singapo 4556 3870 2553 1527 1236 Th¸I Lan 2002 2001 2000 1999 1998
 32. 32. Lîi Ých c¬ b¶n cña ¸p dông HTCL <ul><ul><li>§em l¹i lßng tin cho kh¸ch hµng; </li></ul></ul><ul><ul><li>N©ng cao uy tÝn doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ quèc tÕ; </li></ul></ul><ul><ul><li>N©ng cao vµ æn ®Þnh chÊt l­îng </li></ul></ul><ul><ul><li>Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt </li></ul></ul><ul><ul><li>T¹o nÒ nÕp, qui cñ, tiÕn tíi x©y dùng nÒn v¨n hãa doanh nghiÖp </li></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn
 33. 33. Chóc thµnh c«ng ! http://digiworldhanoi.vn

×