CAO HAØO THI CHIEÁT KHAÁU VAØ CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ DÖÏ AÙN http://digiworldhanoi.vn
CHIEÁT KHAÁU <ul><li>Döïa treân khaùi nieäm Giaù trò theo thôøi gian cuûa tieàn teä (Time Value of money) </li></ul><ul>...
CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ <ul><li>PHÖÔNG PHAÙP CHIEÁT KHAÁU NGAÂN LÖU </li></ul><ul><li>G iaù trò töông ñöông: NPV(hay ...
GIAÙ TRÒ TÖÔNG ÑÖÔNG <ul><li>Ñöa taát caû caùc giaù trò cuûa ngaân löu veà moät thôøi ñieåm hieän taïi, töông lai, hoaëc h...
SUAÁT THU LÔÏI NOÄI TAÏI - IRR <ul><li>IRR laø suaát chieát khaáu laøm cho NPV cuûa Döï aùn baèng 0 </li></ul><ul><li>i =...
TÆ SOÁ LÔÏI ÍCH/CHI PHÍ - B/C <ul><li>Tyû soá B/C thöôøng  Tyû soá B/C söûa ñoåi </li></ul><ul><li>Tieâu chuaån ñaùnh gia...
THÔØI GIAN HOAØN VOÁN - T hv <ul><li>T hv laø thôøi gian caàn thieát ñeå löôïng tieàn thu ñöôïc buø laïi tieàn ñaàu tö ba...
ÑIEÅM HOAØ VOÁN - Q hv <ul><li>Q hv laø saûn löôïng caàn thieát ñeå lôïi nhuaän thu ñöôïc buø laïi chi phí coá ñònh ban ...
HIEÄU QUAÛ VAØ CHI PHÍ <ul><li>Chi phí coá ñònh </li></ul><ul><li>Hieäu quaû coá ñònh </li></ul>K 0 K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chiết khuấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án

811
-1

Published on

Chiết khuấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án

Published in: Business, Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
811
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chiết khuấu và các tiêu chuẩn đánh giá dự án

 1. 1. CAO HAØO THI CHIEÁT KHAÁU VAØ CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ DÖÏ AÙN http://digiworldhanoi.vn
 2. 2. CHIEÁT KHAÁU <ul><li>Döïa treân khaùi nieäm Giaù trò theo thôøi gian cuûa tieàn teä (Time Value of money) </li></ul><ul><li> P t = P 0 (1 + i) t </li></ul><ul><li>hay P 0 = P t / (1 + i) t </li></ul><ul><li>Voán khi ñöôïc ñaàu tö seõ saûn sinh ra laõi </li></ul><ul><li>Tieâu duøng trong töông lai coù giaù trò thaáp hôn tieâu duøng ôû hieän taïi </li></ul>
 3. 3. CAÙC TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ <ul><li>PHÖÔNG PHAÙP CHIEÁT KHAÁU NGAÂN LÖU </li></ul><ul><li>G iaù trò töông ñöông: NPV(hay PW), FW, AW </li></ul><ul><li>Suaát thu lôïi: IRR </li></ul><ul><li>Tæ soá lôïi ích/chi phí : B/C </li></ul><ul><li>PHÖÔNG PHAÙP TRUYEÀN THOÁNG </li></ul><ul><li>Thôøi gian hoaøn voán </li></ul><ul><li>Ñieåm hoøa voán </li></ul>
 4. 4. GIAÙ TRÒ TÖÔNG ÑÖÔNG <ul><li>Ñöa taát caû caùc giaù trò cuûa ngaân löu veà moät thôøi ñieåm hieän taïi, töông lai, hoaëc haøng naêm. </li></ul><ul><li>Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù: NPV > 0 </li></ul><ul><li>Tieâu chuaån so saùnh caùc Döï aùn loaïi tröø nhau: NPV -> Max </li></ul>
 5. 5. SUAÁT THU LÔÏI NOÄI TAÏI - IRR <ul><li>IRR laø suaát chieát khaáu laøm cho NPV cuûa Döï aùn baèng 0 </li></ul><ul><li>i = IRR - > NPV= 0 </li></ul><ul><li>Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù </li></ul><ul><li>IRR > MARR </li></ul><ul><li>Tieâu chuaån so saùnh caùc phöông aùn loaïi tröø nhau: Phöông phaùp gia soá </li></ul><ul><li>IRR( Gia Soá ) > MARR </li></ul><ul><li> -> PA coù voán ñaàu tö lôùn laø ñaùng giaù </li></ul>
 6. 6. TÆ SOÁ LÔÏI ÍCH/CHI PHÍ - B/C <ul><li>Tyû soá B/C thöôøng Tyû soá B/C söûa ñoåi </li></ul><ul><li>Tieâu chuaån ñaùnh giaù “Döï aùn ñaùng giaù”: </li></ul><ul><li>B/C > 1 </li></ul><ul><li>Tieâu chuaån so saùnh caùc phöông aùn loaïi tröø nhau: Phöông phaùp gia soá </li></ul><ul><li>B/C( Gia Soá ) > 1 </li></ul><ul><li>-> PA coù voán ñaàu tö lôùn laø ñaùng giaù </li></ul>
 7. 7. THÔØI GIAN HOAØN VOÁN - T hv <ul><li>T hv laø thôøi gian caàn thieát ñeå löôïng tieàn thu ñöôïc buø laïi tieàn ñaàu tö ban ñaàu. </li></ul><ul><li>Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù: </li></ul><ul><li>T hv < [T hv ] </li></ul>
 8. 8. ÑIEÅM HOAØ VOÁN - Q hv <ul><li>Q hv laø saûn löôïng caàn thieát ñeå lôïi nhuaän thu ñöôïc buø laïi chi phí coá ñònh ban ñaàu. </li></ul><ul><li>Chi phí coá ñònh = Doanh thu - Bieán Phí </li></ul><ul><li> FC = Q hv * (r - v) </li></ul><ul><li>hay Q hv = FC / (r - v) </li></ul><ul><li>Tieâu chuaån ñaùnh giaù Döï aùn ñaùng giaù: </li></ul><ul><li>Q nhu caàu > [Q hv ] </li></ul>
 9. 9. HIEÄU QUAÛ VAØ CHI PHÍ <ul><li>Chi phí coá ñònh </li></ul><ul><li>Hieäu quaû coá ñònh </li></ul>K 0 K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 Chi Phí (Cost) Hieäu quaû (Effective) Ñöôøng ranh giôùi hieäu quaû (Effective Frontier) A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 Mieàn khoâng chaáp nhaän (Unacceptable Region) K E
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×