• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
DigiRedo New Media Wintercongres2
 

DigiRedo New Media Wintercongres2

on

 • 717 views

 

Statistics

Views

Total Views
717
Views on SlideShare
717
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  DigiRedo New Media Wintercongres2 DigiRedo New Media Wintercongres2 Presentation Transcript

  • !"#$
  • 3A:"&$ /012 3*4$&5#6 H"+&- 7"&4&#*48. 9A+"- 9@8&4&# >-=-?<"* F&*?E=*G&4 ;"&AC&(3&+"* B--#<--8 9$:-(;-<&= D&="E& %&#'()*#(+&#(,-.
  • 9+)"&.( &#( >-#@&E8-#8C"$$&="#6 ;"&AC& 3&+"* E4-+A@5& F4*"#"#6(&# I+A@*5&
  • ;"&AC&( J##-)*5& 3&+"* K8-4G8&=="#6 Drie belangrijke trends welke de basis vormen voor DigiRedo
  • 7&($4*@L8()*#(;"&AC&(3&+"* , of n li k e j m ee? oe t ik e r eig wat m
  • s te ll in g één 7&("#)=-&+()*#(+&(;"&AC&( 3&+"*(-E(L&8(6&+4*6()*#(+&( @-#.A?&#8(C-4+8(.@L4-?&="M$( -)&4.@L*8 5% Eens, 95% Oneens
  • s t e l lin g t w ee ;"&AC&(3&+"*(L&&N()--4(?"M#( <&4-&E.A"8-&O&#"#6(*=.( +"&4&#*48.(6&&#(8-&6&)-&6+&( C**4+& 2% Eens, 98% Oneens
  • v ra a gje B*8(".(?&+"*(&"6&#="M$P !"#$%%&#'(#)!*#+%"#%,%"-!.'/-0 Wat is media eigenlijk en bij welke gratie bestaat het?
  • QRSSS @-??&4@"*=.T+*6 Dit is de afgelopen decennia alleen maar gegroeid
  • U1V !"#$%%#&'()*+%,'"&'-./#*0%"&12'3#45*,6'57,58#*'9::; 86% van de consumenten gelooft niet in advertenties
  • WUV )&484-AC8(**#<&)&="#6&#( )*#(*#+&4&(@-#.A?&#8&# !"#$%%#&'()*+%,'"&'-./#*0%"&12'3#45*,6'57,58#*'9::; Maar men gelooft meer in de aanbevelingen van anderen
  • U2V LA".L-A+&#.("#(;! L&&N(<4&&+<*#+
  • Het internet: van eenrichtingsverkeer naar een tweerichtingssnelweg
  • J8X.(8L&(@-#)&4.*5-#Y(.8AE"+Z !"#$
  • WQV =&&.8(<=-6.
  • [2V L&&N(&&#(<=-6
  • 22V E=**8.8(O-8-X.
  • W2V $"M$8()"+&-
  • Revolutie!
  • 1 )#<=&5$51>'"%'%="?"&1'45@#*'A@A>'B*5C',=#' #.",5*%6',=#'4+8$"%=#*%6',=#'#%,A8$"%=C#&,D'EDDF'!5@' ",2%',=#'4#54$#'@=5'A*#',A7"&1'<5&,*5$D G
  • +"6"8*=(#*5)&. ). +"6"8*=("??"64*#8.
  • # ' 4'*%.! '(#6!*#7 !&"!*;# 4 &8!'7# !&(;#'"* '! #894! 869=* 5!6 %"7#7 ;#<8%.(#: :? 8 4'! . !&(#!* *! :)"8. 69 >#(9! +"6"8*=(#*5)& 2!%& RR 12 11 1W 1U 10 WS W/ W WQ W[ W2 W1 WW WU W0 US U/ U UQ U[ U2 U1 UW UU U0 0S 0/ 0 0Q 0[ 02 01 0W 0U 34! RR [[ [Q [ [/ [S Q0 QU QW Q1 Q2 Q[ QQ Q Q/ QS 0 U W 1 2 [ Q / S /0 /U /W /1 /2 /[ /Q / // +"6"8*=("??"64*#8
  • 3"==&#"*=.(.E&#+&4&#( ](/1(AA4TC&&$(-#="#&
  • 01V(".(="+()*#(&&#( .-@"**=(#&8C&4$
  • ^&?"++&=+(2Q(-#="#&( )4"&#+&# `&@L8&()4"&#+&# //V a#="#&()4"&#+&# QUV _&##"..&# 2/V
  • $$$?@':-&?:86A9)8*8(A6%&!!"ABCCBDECBBA
  • ,=-6. Ib?*"= D*@&<--$ 3A:"&$ K3K 3-<"&= d-AFA<& K$GE& J3 FC"c&4 ^*?"#6 B"$"E&+"* B"+6&8. $$$?@':-&?:86A9)8*8(A6%&!!"ABCCBDECBBA Hoe jonge vrouwen (15-35 jr) met elkaar communiceren en hun informatie vergaren...waar zijn de krant, TV, tijdschrift, radio?
  • e*5&#8&#(&#()&4C*#8&# F8=&:!G#H+*54#A&'I5&%+C#*%'J##7"&1'K#A$,='A&.'L=A*CA<#+0<A$'M&B5*CA05&6'H%")%I%"#J!(!%&:)#BCCD F8=&:!G#H+*54#A&'I5&%+C#*%'J##7"&1'K#A$,='A&.'L=A*CA<#+0<A$'M&B5*CA05&6'H%")%I%"#J!(!%&:)#BCCD
  • Q1V(IA4-E&.&(<&)-=$"#6 F8=&:!G#H+*54#A&'I5&%+C#*%'J##7"&1'K#A$,='A&.'L=A*CA<#+0<A$'M&B5*CA05&6'H%")%I%"#J!(!%&:)#BCCD F8=&:!G#H+*54#A&'I5&%+C#*%'J##7"&1'K#A$,='A&.'L=A*CA<#+0<A$'M&B5*CA05&6'H%")%I%"#J!(!%&:)#BCCD Wanneer het bv over iemands gezondheid gaat, zoekt iedereen het internet af naar informatie, niet enkel Generation Y
  • O'!=$!#H!7'%G#-!"6!&-!" / '")8=7 %=*)!"K!- Q L!"4%4'"4M [ 89!" 2 '"*!&%:K!N#L:8""!:*M 1 8"*$&':)*!"7 Kenmerken Nieuwe Media
  • -#="#&()"+&-
  • a#="#&()"+&-($"M$&4. 0SV 1SV QSV SV B*)&(/(K&E8(S1 B*)&((fA#"(SW( B*)&(Q(348(SU N&"/#*%A$'O<IA&&'I5C4A*"0/#'J,+.>'5&'J5<"A$'O#."A')*#&.%'9::P
  • !*@L&# !"#$ Een simpel filmpje...vrijwel kostenloos geproduceerd (maar wel kostelijk...)
  • ](/SSR/[RSU1 g+*8*(/[b/bS0Y(E-.8&+(;-)(XS1Y( Q(#*(<&.8(<&$&$&#()"+&-(-E(d-AFA<&h RQ(?=# RS(?=# SYU(?=# O'!.(!"#J%K"4#O8+#PQRB;#BCCP ...en vergelijk die kijkcijfers eens met de kanonnen op de Amerikaanse TV
  • Slimme Web 2.0/virale marketing van een producent van blenders...
  • !"#$ Het bedrijf Blendtec wilde graag hun consumentenlijn van blenders nieuw leven inblazen...maar hoe? Plots was daar een briljant idee...en de video-serie ‘Will it blend’ was geboren...
  • B"==("8(<=&#+P !"#$
  • Kijk, zo vermaken en betrekt Blendtech de klant bij hun product: - Suggereer wat ik moet blenden - Vind je dit leuk? Geef het dan door aan je vrienden - O, je vind het ook een mooie blender? Dan kun je ‘m hier bestellen.
  • F4*i@(@-?E*#G(C&<."8& 12SV a#="#&(.*=&. 2SSV @@@D45<7#,Q$"&,D<5D+7 En de resultaten liegen er niet om...
  • ;-6(#"&8("&+&4&&#(L&&N(L&8(+--4 !"#$ Toch heeft niet iedere marketeer het begrepen...
  • U1V !"#$%%#&'()*+%,'"&'-./#*0%"&12'3#45*,6'57,58#*'9::;
  • H--4<&&=+()*#()"4**= !"#$ Een ander voorbeeld van virale marketing...
  • 6'/"#<88"#S!.'9! Maar het liefst doen we zelf - persoonlijk - mee aan een commercial...
  • !"#$
  • ,&=&)"#6 e*45@"E*5& I#6*6&?&#8 9A8L&#5@"8&"8 Hier gaat het om..
  • P
  • <=-66"#6
  • USV T.84#.!<!&( T.84#(:)&'/+!&( 1SV [SV SV SV B*)&(/(K&E8(S1 B*)&((fA#"(SW( B*)&(Q(348(SU N&"/#*%A$'O<IA&&'I5C4A*"0/#'J,+.>'5&'J5<"A$'O#."A')*#&.%'9::P
  • SS SSS )#<=&5*A0 SSS <=-6.
  • j/S( ((SSS <=-6.(E&4(+*6 )#<=&5*A0
  • /W <=-6E-.8.(E&4(.&@-#+& )#<=&5*A0
  • Q[V 6&)&#(LA#(?&#"#6( -)&4(E4-+A@8&#(&#( ?&4$&#()"*(&&#(<=-6 @@@D%$".#%=A*#D&#,RCS7A1A&R@=A,Q,=#QTQ%5<"A$QC#."A
  • “ 5#/=(*#48*#%#"!$#U!..#.%9*89#%"7#9%'7#%# V8&*="!#V8&#*)!#V8=&#W!%&;#'"Q)86!# (!&+':!?#X)!#6%:)'"!#'(#%#.!68"#%"7#*)!# (!&+':!#'(#%#.'!? ?????? UYZZ#F[]F?#UYZZ#Z5YF?#^=*#*)%*#'"#W8=&# _884.!#%"7#(68-!#'*;#U!..? U#V'UA*/"%'Q'W+SSOA<="&#6'9X'Y+&"'9::X “ Je! Jarvis was het zat nadat Dell de belofte van aan huis service niet kon/wilde inlossen...en Je! deelde zijn ervaringen via zijn blog Buzzmachine
  • 7&==(`&== !"#$ De Dell Hell in anderhalve minuut...
  • f&k(f*4)".X(<=-6( C-4+8(E-EA=*4 7&==(.8-E8(?&8(-#="#&( @A.8-?&4(.AEE-48 C"#.8C**4.@LAC"#6( 7&== f&k(f*4)".(<&6"#8(8&( <=-66&#(-)&4(7&==
  • Na excuses van Dell.. en 1-op-1 klantenservice toonde de community zich vergevingsgezind en keerde terug bij Dell
  • 3"@4-<=-66"#6
  • De onstuitbare groei van Twitter in 2008
  • FC"c&4("#(E=*"#(I#6=".L !"#$
  • SSU FC"c&4 3GKE*@& %KK ,=-6. J3 J#8&4#&8 Ib?*"= 3-<"&= e"&E&4 /0US (AA4 S(.&@ O#',=#'O#."A6'ZM!)'9::P Twitter is het snelste medium op dit moment
  • ...en het eerste wat meldog maakte van een vliegtuigcrash in de Hudson...en ook van de crash van het Turkish Airlines vliegtuig bij Schiphol
  • P
  • .-@"*=&(#&8C&4$&#T@-??A#"5&.
  • L5 6Z -4 :"@ & &.()- B Wees voorzichtig met wat je op het internet plaatst!
  • En iedereen is te vinden...
  • Voor elk wat wils...er is voor iedereen een online community
  • BQ(3-+&= B**4-?(RRR(<&.8**8(+&(@-??A#"8GP B"&(RRR(6&<4A"$8(L&8P B*8(RR(C-4+8(6&+&&=+P W*5#7CA&'OA*7#0&1'-./"#% Drie kernvragen voor het bestaansrecht van een online community
  • +&)&=-E?&#8 @-#@&E8 ;e7 8&.8 "#84-+A@5& Voorbeelden van bedrijven die hun community gebruiken voor hun product ontwikkeling
  • !"#$
  • !"#$
  • !"#$
  • !"#$
  • !"#$
  • !"#$ Een van de mooiste voorbeelden van een community waarbij patienten elkaar helpen, gesteund door de farma industrie
  • J#8&4)"&C(?&8(f*?"&(`&GC--+(ge*5&#8.(="$&(?&h !"#$ Onlangs hadden we een interview met de oprichter van Patients Like me, Jamie Heywood.
  • P
  • ?-<"&=(RS
  • 3-<"=&(/RS
  • 3-<"=&(RS
  • Wie gebruikt er zijn telefoon nog om enkel te bellen?
  • Want je kan er veel meer mee...
  • 7&?-()*#(l"$(-E(+&("eL-#& !"#$ Live broadcasting
  • 9A6?&#8&+(%&*="8G(-E(+&(?-<"&= !"#$ Augmented reality
  • 3-<"&=&(9i="*8&(3*4$&5#6(g393h !"#$ Geld verdienen met je mobiel door je vrienden boeken aan te bevelen
  • ^-3&*=. ,=*@$,*6 Medische apps: GoMeals voor diabetici, BlackBag voor artsen met de laatste wetenschappelijke informatie
  • P
  • Ja en? Wt a m oe t ik e rm ee? Welke praktijken hebben een website? Waarom? Hoe wordt de site bezocht? Heeft de site Web 2.0 elementen?
  • Traditionele, Web 1.0 websites Wie heeft er en website? Hoe vaak wordt-ie bezocht? Meet men dat? En wie heeft er al Web 2.0 functionaliteiten geimplementeerd? Een forum, comments, blog oid?
  • Traditionele, Web 1.0 websites
  • Traditionele, Web 1.0 websites
  • !"#$ Wel Web 1.0, maar fris, anders en persoonlijk en toegankelijk
  • Voor volgende slide: Waar vind ik een dierenarts? Kent u www.uwhondenkat.nl
  • !"#$ Diereigenaren geven wel commentaar en scoren de kwaliteit van een dierenartsenpraktijk...
  • Er wordt wel over gepraat! En beoordeeld!
  • En hoe!
  • Als dit over je praktijk wordt gezegd - online, voor iedereen zichtbaar - dan moet je daar op zijn minst van op de hoogte zijn (en of het waar is doet er eigenlijk niet toe...het staat er wel)
  • !"#$ Invloed van weblogs
  • !"#$ Kattenblog...waar het over de dierenarts gaat
  • !"#$ nogmaals www.uwhondenkat.nl...met een vergelijkend onderzoek naar de prijs vn een cocktail in NL
  • Er waart heel wat angstaanjagende onzin over het internet...dat heeft een tegengeluid nodig
  • !"#$ KNMvD: dat is toch een prachtig platform voor een online community van dierenartsen...?
  • !"#$ En waarom niet? Kijk een naar Sermo (voor artsen, opgericht in de VS en binnenkort ook in Europa)
  • 3**8.@L*EE&="M$(H&4*#8C--4+(H&8&4"#*"4(a#+&4#&?&# !"#$ Video op de KNMvD site
  • !"#$ LICG, geweldig veel nuttige informatie, maar allemaal in lappen platte tekst...wie leest dit? Waarschijnlijk niemand...wat als hier nou video zou staan?
  • !"#$ Kijk hier eens naar en laat je inspireren
  • Internet 3.0 Een reis naar de toekomst van het internet
  • The semantic web is about making computers behave (or ‘think’) more like humans. The easiest way to understand what this means is to use a cooking analogy. Think of each website where you put your content as a big cookpot. You might throw a carrot into one pot and tag it ‘carrot’, and into another you might put some spaghetti and tag it ‘pasta’. Computers are fine with this kind of input. But what computers can’t do yet is understand that the thing you called ‘carrot’ is a root vegetable, is full of Vitamin A – and that you are making minestrone soup. It also doesn’t know that you have another pot simmering, and that there’s pasta in there. Or that you need to make a sauce for it. This kind of thinking requires context, and an ability to see the big picture – that is, to know what’s in each pot, and to understand that you’re making dinner. That’s all that data-meshing is; it’s about applying meaning to information from different sources. This is what the semantic web is all about; I call it the “web of meaning” or the “contextual web”. It means being able to ask your computer everything from “When did I last have Sally over?” to “Can I afford a new laptop this month?”.
  • The semantic web is about making computers behave (or ‘think’) more like humans. The easiest way to understand what this means is to use a cooking analogy. Think of each website where you put your content as a big cookpot. You might throw a carrot into one pot and tag it ‘carrot’, and into another you might put some spaghetti and tag it ‘pasta’. Computers are fine with this kind of input. But what computers can’t do yet is understand that the thing you called ‘carrot’ is a root vegetable, is full of Vitamin A – and that you are making minestrone soup. It also doesn’t know that you have another pot simmering, and that there’s pasta in there. Or that you need to make a sauce for it. This kind of thinking requires context, and an ability to see the big picture – that is, to know what’s in each pot, and to understand that you’re making dinner. That’s all that data-meshing is; it’s about applying meaning to information from different sources. This is what the semantic web is all about; I call it the “web of meaning” or the “contextual web”. It means being able to ask your computer everything from “When did I last have Sally over?” to “Can I afford a new laptop this month?”.
  • The semantic web is about making computers behave (or ‘think’) more like humans. The easiest way to understand what this means is to use a cooking analogy. Think of each website where you put your content as a big cookpot. You might throw a carrot into one pot and tag it ‘carrot’, and into another you might put some spaghetti and tag it ‘pasta’. Computers are fine with this kind of input. But what computers can’t do yet is understand that the thing you called ‘carrot’ is a root vegetable, is full of Vitamin A – and that you are making minestrone soup. It also doesn’t know that you have another pot simmering, and that there’s pasta in there. Or that you need to make a sauce for it. This kind of thinking requires context, and an ability to see the big picture – that is, to know what’s in each pot, and to understand that you’re making dinner. That’s all that data-meshing is; it’s about applying meaning to information from different sources. This is what the semantic web is all about; I call it the “web of meaning” or the “contextual web”. It means being able to ask your computer everything from “When did I last have Sally over?” to “Can I afford a new laptop this month?”.
  • Dit is Tim
  • En Tim zoekt een broek Jeans Ook cool
  • Dus Tim bestelt zijn favoriete merk jeans online
  • Helaas Tim OOS
  • Slim internet backorder
  • Tim wandelt in de stad
  • Met z’n iPhone
  • Tim’s iPhone is übercool Want Tim’s iPhone weet waar ‘ie is
  • Tim komt in de buurt van een Jeanstore
  • Met zijn favoriete jeans op voorraad Dat weet het internet Slim internet +
  • Aha! Denkt het internet Tim wil jeans en bestelt online wat niet lukt
  • Aha! Denkt het internet Nu is Tim op 300 m afstand van een Jeanstore met de jeans
  • ‘Hallo Tim!’ zegt z’n iPhone Hallo Tim!
  • ‘Zeg, die jeans die jij besteld had’ Zeg, die jeans die jij besteld had
  • ‘zijn verderop wel leverbaar’ zijn verderop wel lever- baar
  • ‘Wil je daar naar toe?’ Wil je daar naar toe? OK Cancel
  • ‘Kom, laat ik je de weg wijzen’ Na 100 meter rechts
  • Tim koopt z’n jeans Tim is blij
  • Het internet weet dat En cancelled zijn order online Jammer Amazon
  • 9A6?&#8&+(%&*="8G
  • @@@D7+$$"&D&#,
  • Augmented Reality. Toekomst, of...?
  • De toekomst van de gezondheidszorg? !"#$ voor pdf
  • Sensoring Biometrics Lifestreaming Image Recognition Augmented Reality Mobile Connected Games Location-based Social Media Retail Proximity Media Consumption
  • la a ts t e s t e l lin g J$(<&64"ME(<&8&4(C*8(;"&AC&( 3&+"*()--4(?"M(*=.(+"&4&#*48.( $*#(<&8&$&#&#R 82% Eens, 18% Oneens
  • K-@"*=(3&+"* (.8*GZ 4&(8- ( ".( L& &+ "* "* =(3 K -@
  • K-@"*=(3&+"* Z='(*!& (.8*GZ (8- 4& ".( L& & +"*( U8!#6!! "* 3 =(Y`9!&'6!"*!!&#'"*!&" K -@ a!!(#T!*&8--!" !"#%=*)!"K!-
  • d ia’s CCCR.="+&.L*4&R@-? u i ts la g +"6"4&+-RC-4+E4&..R@-? vid eo CCCR)"?&-R@-? :-&$(-E(+"6"4&+-(&#(C"#8&4@-#64&. Nieuwe Media kan heel veel gaan betekenen voor de Nederlandse (en daarbuiten) dierenarts...denk maar eens na over de mogelijkheden. Binnenkort worden presentatie, uitslag met verslag en video gepubliceerd. Houd bovenstaande sites in de gaten.
  • &!"!b7'4'&!78?". $$$?7'4'&!78?". X$'I!&G#&!"!7'4'&!78 7'4'&!78?$8&79&!((?:86