แนะนำแอพ TubeMate
แอพสำหรับ download clip จำก Youtube

@lgg2thailandclub
Getting Started


แอพนี้ ไม่มีใน Play Store



ต้อง Download APK จำก http://tubemate.net/



แนะนำให้ download จำก link...
Transfer to G2


หลังจำกนั้น ให้นำ APK ไปใส่ไว้ใน G2



โดยเชื่อมสำย USB กับคอม (สำหรับใครที่ยังไม่เคยต่อ G2 กับคอม แนะน...
How to Install (1/3)


เริ่มจำกต้องตั้งค่ำให้ G2 สำมำรถติดตั้ง app ที่ไม่ได้มำจำก Play Store ตำมรูปด้ำนล่ำง
Settings >> G...
How to Install (2/3)


ไปทีแอพ File Manager
่



หำ folder ที่เรำนำ apk file มำไว้



แตะที่ apk แล้วเลือก Package Inst...
How to Install (3/3)


ทำตำมขั้นตอน



เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว จะเห็น TubeMate ใน App Drawer

@lgg2thailandclub
Start Using TubeMate


เมื่อกดเข้ำแอพครั้งแรก ให้ทำตำมขั้นตอนจนเจอหน้ำนี้



กดที่ Preferences

@lgg2thailandclub
Set It Up! (กำรตังค่ำเบื ้องต้ น 1/2)
้

ตั้งค่ำว่ำ สำมำรถ download พร้อมกันได้กี่ file (แนะนำว่ำรำว
2-3 ก็พอแล้ว)
ติ๊กเพื...
Set It Up! (กำรตังค่ำเบื ้องต้ น 2/2)
้

แนะนำให้ติ๊กไว้
แนะนำให้ติ๊กไว้

เลือกว่ำ เมื่อ download แล้ว จะให้เก็บ VDO ไว้ที...
Set It Up!


เมื่อตั้งค่ำเบื้องต้นแล้ว ให้กดปุ่ม Back จนกลับมำหน้ำนี้ แล้วกด Close

@lgg2thailandclub
TubeMate!!!

หน้ำตำแอพ เมื่อเริ่มใช้งำน TubeMate
ใช้งำนไม่ยำกครับ

@lgg2thailandclub
How to Download a Clip


เข้ำไปที่ clip ที่ต้องกำร



กดปุ่มลูกศรชี้ลง



เลือกควำมละเอียด แล้วกด Download

@lgg2thaila...
How to Download a Clip


เมื่อ download เสร็จ file จะอยู่ในที่ที่เรำตั้งค่ำไว้



กดเพื่อเข้ำดู clip ได้ตำมปกติ ^_^

@lg...
ENJOY!
@lgg2thailandclub
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนะนำแอพ TubeMate

3,020 views
2,857 views

Published on

แนะนำแอพ TubeMate
เป็นแอพสำหรับ download clip จาก Youtube
อธิบายทุกขั้นตอน ตั้งแต่ download >> ติดตั้ง >> ใช้งาน ^_^

Published in: Devices & Hardware
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนะนำแอพ TubeMate

 1. 1. แนะนำแอพ TubeMate แอพสำหรับ download clip จำก Youtube @lgg2thailandclub
 2. 2. Getting Started  แอพนี้ ไม่มีใน Play Store  ต้อง Download APK จำก http://tubemate.net/  แนะนำให้ download จำก link แรกจะง่ำยหน่อย @lgg2thailandclub
 3. 3. Transfer to G2  หลังจำกนั้น ให้นำ APK ไปใส่ไว้ใน G2  โดยเชื่อมสำย USB กับคอม (สำหรับใครที่ยังไม่เคยต่อ G2 กับคอม แนะนำให้ตั้งค่ำตำมรูปด้ำนล่ำง Settings >> General >> PC connection >> Select USB connection method >> MTP)  นำไปใส่ไว้ใน folder ไหนก็ได้ @lgg2thailandclub
 4. 4. How to Install (1/3)  เริ่มจำกต้องตั้งค่ำให้ G2 สำมำรถติดตั้ง app ที่ไม่ได้มำจำก Play Store ตำมรูปด้ำนล่ำง Settings >> General >> Security >> ติ๊กที่ Unknown sources  อย่ำลืม!!! กลับมำเอำติ๊กออกจำก Unknown sources หลังจำกลงแอพเสร็จ @lgg2thailandclub
 5. 5. How to Install (2/3)  ไปทีแอพ File Manager ่  หำ folder ที่เรำนำ apk file มำไว้  แตะที่ apk แล้วเลือก Package Installer (กรณีของผม ลง AVG ไว้ จึงสำมำรถเลือกให้ scan ก่อนค่อยลงได้) @lgg2thailandclub
 6. 6. How to Install (3/3)  ทำตำมขั้นตอน  เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้ว จะเห็น TubeMate ใน App Drawer @lgg2thailandclub
 7. 7. Start Using TubeMate  เมื่อกดเข้ำแอพครั้งแรก ให้ทำตำมขั้นตอนจนเจอหน้ำนี้  กดที่ Preferences @lgg2thailandclub
 8. 8. Set It Up! (กำรตังค่ำเบื ้องต้ น 1/2) ้ ตั้งค่ำว่ำ สำมำรถ download พร้อมกันได้กี่ file (แนะนำว่ำรำว 2-3 ก็พอแล้ว) ติ๊กเพื่อให้ download เฉพำะเวลำต่อ wifi เท่ำนั้น แนะนำให้เอำติ๊กออกครับ @lgg2thailandclub
 9. 9. Set It Up! (กำรตังค่ำเบื ้องต้ น 2/2) ้ แนะนำให้ติ๊กไว้ แนะนำให้ติ๊กไว้ เลือกว่ำ เมื่อ download แล้ว จะให้เก็บ VDO ไว้ที่ไหน เลือกว่ำ เมื่อ download แล้ว จะให้เก็บ เพลง ไว้ที่ไหน @lgg2thailandclub
 10. 10. Set It Up!  เมื่อตั้งค่ำเบื้องต้นแล้ว ให้กดปุ่ม Back จนกลับมำหน้ำนี้ แล้วกด Close @lgg2thailandclub
 11. 11. TubeMate!!! หน้ำตำแอพ เมื่อเริ่มใช้งำน TubeMate ใช้งำนไม่ยำกครับ @lgg2thailandclub
 12. 12. How to Download a Clip  เข้ำไปที่ clip ที่ต้องกำร  กดปุ่มลูกศรชี้ลง  เลือกควำมละเอียด แล้วกด Download @lgg2thailandclub
 13. 13. How to Download a Clip  เมื่อ download เสร็จ file จะอยู่ในที่ที่เรำตั้งค่ำไว้  กดเพื่อเข้ำดู clip ได้ตำมปกติ ^_^ @lgg2thailandclub
 14. 14. ENJOY! @lgg2thailandclub

×