แนะนำแอพ Google keep for LG G2 Thailand Club
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

แนะนำแอพ Google keep for LG G2 Thailand Club

 • 1,561 views
Uploaded on

แนะนำแอพจด Note ดีจาก Google - Google Keep

แนะนำแอพจด Note ดีจาก Google - Google Keep

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,561
On Slideshare
1,560
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 1

http://www.slideee.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. แนะนำแอพ Google Keep @lgg2thailandclub
 • 2. Google Keep คือ? Google Keep คือแอพของ Google สำหรับจดโน้ ตต่ำงๆ รวมถึง Reminder สำมำรถ download ได้ จำก Play Store @lgg2thailandclub
 • 3. Google Keep - Overview 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. ปุ่ มเมนูของแอพ กดเพื่อค้ นหำ Notes สร้ ำง Note แบบบันทึกธรรมดำ สร้ ำง Note แบบเป็ นรำยกำร (List) สร้ ำง Note โดยกำรใช้ เสียง จะมีคลิปเสียง แนบ 6. สร้ ำง Note ด้ วยภำพ ทังถ่ำยใหม่และ ้ แทรกภำพจำก Gallery บริ เวณ Add quick note สำมำรถพิมพ์ Note ลงไปได้ เลย @lgg2thailandclub
 • 4. Google Keep - Menu เมื่อกดปุ่ มเมนูของแอพ จะเข้ ำมำหน้ ำนี ้ เรำสำมำรถเลือก gmail account ของเรำได้ เพรำะจะ sync ไว้ เท่ำกับว่ำ เมื่อเรำ download แอพนี ้ลง smartphone (android และ iOS) หรื อเข้ ำเวป keep.google.com แล้ วลอคอินด้ วย gmail เดิม ก็จะเห็น note ทั ้งหมด นอกจำกนี ้ ยังเลือกเป็ น Reminders หรื อกำร ช่วยเตือนควำมได้ โดยหน้ ำตำจะเหมือนหน้ ำ Note เหมือนรูปขวำ @lgg2thailandclub
 • 5. Google Keep – Taking Note เมื่อเรำกดปุ่ มสร้ ำง Note ก็จะเจอหน้ ำแบบนี ้ • สำมำรถสร้ ำงชื่อ หรื อ Title ของ Note ได้ • ปุ่ มที่คล้ ำยๆจำนสี จะเป็ นกำรเลือกพื ้นสีของ โน้ ต ทำให้ เวลำแสดงคล้ ำยๆสีของกระดำษ Post-it • ปุ่ มกล้ อง ไว้ สำหรับแทรกรูปลงใน Note • นอกจำกนี ้ ที่ปม Remind me สำมำรถตังเวลำ ุ่ ้ เพื่อช่วยเตือนควำมจำได้ อีกด้ วย @lgg2thailandclub
 • 6. Google Keep - Settings เมื่อเรำกดปุ่ มเมนูของเครื่ อง จะพบเมนูตำม รูปแรก Single-column view คือ ปรับให้ หน้ ำแสดง Note เป็ นแถวเดียว เมื่อเรำกดที่ Settings จะมำที่หน้ ำถัดไป เรำสำมำรถเชคได้ ว่ำ Note มีกำร sync อยู่ กับ gmail หรื อไม่ @lgg2thailandclub