แนะนำแอพ Google Keep
@lgg2thailandclub
Google Keep คือ?

Google Keep คือแอพของ Google สำหรับจดโน้ ตต่ำงๆ
รวมถึง Reminder
สำมำรถ download ได้ จำก Play Store

@lgg...
Google Keep - Overview
1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.

ปุ่ มเมนูของแอพ
กดเพื่อค้ นหำ Notes
สร้ ำง Note แบบบันทึกธรรมดำ
ส...
Google Keep - Menu
เมื่อกดปุ่ มเมนูของแอพ จะเข้ ำมำหน้ ำนี ้
เรำสำมำรถเลือก gmail account ของเรำได้
เพรำะจะ sync ไว้ เท่ำก...
Google Keep – Taking Note
เมื่อเรำกดปุ่ มสร้ ำง Note ก็จะเจอหน้ ำแบบนี ้
• สำมำรถสร้ ำงชื่อ หรื อ Title ของ Note ได้
• ปุ่...
Google Keep - Settings
เมื่อเรำกดปุ่ มเมนูของเครื่ อง จะพบเมนูตำม
รูปแรก
Single-column view คือ ปรับให้ หน้ ำแสดง
Note เป็...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แนะนำแอพ Google keep for LG G2 Thailand Club

1,566 views
1,449 views

Published on

แนะนำแอพจด Note ดีจาก Google - Google Keep

Published in: Devices & Hardware
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,566
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แนะนำแอพ Google keep for LG G2 Thailand Club

  1. 1. แนะนำแอพ Google Keep @lgg2thailandclub
  2. 2. Google Keep คือ? Google Keep คือแอพของ Google สำหรับจดโน้ ตต่ำงๆ รวมถึง Reminder สำมำรถ download ได้ จำก Play Store @lgg2thailandclub
  3. 3. Google Keep - Overview 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. ปุ่ มเมนูของแอพ กดเพื่อค้ นหำ Notes สร้ ำง Note แบบบันทึกธรรมดำ สร้ ำง Note แบบเป็ นรำยกำร (List) สร้ ำง Note โดยกำรใช้ เสียง จะมีคลิปเสียง แนบ 6. สร้ ำง Note ด้ วยภำพ ทังถ่ำยใหม่และ ้ แทรกภำพจำก Gallery บริ เวณ Add quick note สำมำรถพิมพ์ Note ลงไปได้ เลย @lgg2thailandclub
  4. 4. Google Keep - Menu เมื่อกดปุ่ มเมนูของแอพ จะเข้ ำมำหน้ ำนี ้ เรำสำมำรถเลือก gmail account ของเรำได้ เพรำะจะ sync ไว้ เท่ำกับว่ำ เมื่อเรำ download แอพนี ้ลง smartphone (android และ iOS) หรื อเข้ ำเวป keep.google.com แล้ วลอคอินด้ วย gmail เดิม ก็จะเห็น note ทั ้งหมด นอกจำกนี ้ ยังเลือกเป็ น Reminders หรื อกำร ช่วยเตือนควำมได้ โดยหน้ ำตำจะเหมือนหน้ ำ Note เหมือนรูปขวำ @lgg2thailandclub
  5. 5. Google Keep – Taking Note เมื่อเรำกดปุ่ มสร้ ำง Note ก็จะเจอหน้ ำแบบนี ้ • สำมำรถสร้ ำงชื่อ หรื อ Title ของ Note ได้ • ปุ่ มที่คล้ ำยๆจำนสี จะเป็ นกำรเลือกพื ้นสีของ โน้ ต ทำให้ เวลำแสดงคล้ ำยๆสีของกระดำษ Post-it • ปุ่ มกล้ อง ไว้ สำหรับแทรกรูปลงใน Note • นอกจำกนี ้ ที่ปม Remind me สำมำรถตังเวลำ ุ่ ้ เพื่อช่วยเตือนควำมจำได้ อีกด้ วย @lgg2thailandclub
  6. 6. Google Keep - Settings เมื่อเรำกดปุ่ มเมนูของเครื่ อง จะพบเมนูตำม รูปแรก Single-column view คือ ปรับให้ หน้ ำแสดง Note เป็ นแถวเดียว เมื่อเรำกดที่ Settings จะมำที่หน้ ำถัดไป เรำสำมำรถเชคได้ ว่ำ Note มีกำร sync อยู่ กับ gmail หรื อไม่ @lgg2thailandclub

×