Ba206

1,411 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,044
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ba206

  1. 1. БИЗНЕСИЙН СТАТИСТИК /ВА206/ ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ /Хаврын улирал/ Хичээлийн стандарт Хичээл: Сургууль Компьютерийн Техник менежментийн сургууль Профессорын баг Эдийн засаг, Санхүү Хичээлийн код D.ВА206 Кредит 3 Өмнөх холбоо D.PM102 Нэр-Монгол Бизнесийн статистик Нэр -Англи Business statistic Долоо хоногт орох цаг: Лекцийн 2 Семинарийн 2 Лабораторийн 0 Бие даалтын 5 Хичээлийн зорилго Монгол Англи Эдийн засаг, менежмент, бизнесийн түгээмэл үзэгдлүүдийг статистик аргаар шинжилж эдгээр аргуудыг практикт хэрэглэн тодорхой бус нөхцөл байдлаар шийдвэр гаргах чадвар эзэмшүүлэхэд оршино. This lesson will introduce you to a survey of basic concepts in statistics, probability theory and basic quantitative research methods. Students learn how to decide, collect, organize, summarize, describe and analyze data. Explain the importance of statistics and probability theory for effective decision making. Оюутанд олгох мэдлэг Монгол Англи Эдийн засаг, менежмент, бизнесийн тулгамдсан асуудлуудын хүрээнд мэдээлэл бүрдүүлэх, мэдээллээ боловсруулах, шинжлэх статистик аргуудыг хэрэглэж сургах. Students learn how to decide, collect, organize, summarize, describe, analyze data and how to use business statistical methods in any economics problems.
  2. 2. Чадвар Монгол Англи Тодохой бус нөхцөл байдлаас шийдвэр гаргах чадвар эзэмшүүлэх. Explain the importance of statistics and probability theory for effective decision making. Дадал Монгол Англи Статистик аргуудыг практикт хэрэглэх дадал олгох Learn to use statistics methods in practice. Товч тодорхойлолт Монгол Англи Хичээл заах багшийн мэдээлэл Багшийн код Нэр Ажлын өрөө Утас М.Оюунцэцэг 137 Ж.Пүрэвсүрэн 137 Б.Бат-Эрдэнэ 137 Хичээлд хэрэглэгдэх сурах бичиг ¹ Зохиогчид Нэр ISBN Он 1 John E.Hanke, Arthur G.Reitsch “Understanding business statistics” 1991 2 М.Р.Ефимова, Е.В.Петрова, В.Н.Румянцев “Общая теория статистики” 1998 3 Н.Н.Ряузов “Общая теория статистики” 1981 4 И.Г.Венецкий, В.И.Венецкая “Эдийн засгийн шинжилгээнд хэрэглэдэг томъѐолол ба ойлголтууд 1986 5 Л.Эрдэнэсувд “Бизнесийн статистик” 2008 6 Г.Жамъянхорлоо. Б.Машир “Эдийн засгийн судалгаан дахь статистикийн зарим аргууд 1985 Багшийн 70 оноо Үнэлгээ Лекц, семинарын ирц - 16 оноо Үндсэн мэдлэг шалгах сорил 2 удаа – 20 оноо Бие даах ажлын гүйцэтгэл – 34 оноо
  3. 3. Оноо 70 Лекцийн хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө ¹ Сэдэв-Монголоор Сэдэв-Англиар Тэмдэглэл 1 Бизнесийн статистикийн үндсэн ойголт, судлах зүйл Introduction to Statistics 2 Статистик мэдээлэл бүрдүүлэх аргууд Methods of completing statistics data 3 Эдийн засгийн шинжилгээнд бүлэглэлтийн аргыг хэрэглэх нь, түүний онцлог, төрөл, бүлэглэлтээс тооцох үзүүлэлтүүд Practical use of grouped data in economic analysis 4 График дүрслэл, түүний хэрэглээ Graphical presentation and their usage 5 Дундаж хэмжигдэхүүнүүдийн хэрэглээ: Мода, медиан Measures of central location: Mean, median and mode 6 Стандарт хазайлт, вариацын коэфициентийн хэрэглээ Dispersion, Standard deviation and practical use of variation coefficient 7 Түүвэр судалгаа, түүний төрлүүд Simple data sampling 8 Түүвэр судалгааны мөн чанар, хэлбэр, стандарт алдаа Simple random sampling, standard error 9 Индекс, түүний мөн чанар Index, and its nature 10 Индексийн төрөл, хэрэглээ Index, and its practical use 11 Хэрэглээний үнийн индекс, төрөл, хэрэглээ Consumer price index 12 Хугацааны цуваан шинжилгээ, түүний төрөл Time series analysis and its types 13 Хугацааны цувааг тэгшитгэх аргууд, тэдгээрийн хэрэглээ Plotting the time series data, practical use 14 Хэтийн төлвийг тодорхойлох аргууд тэдгээрийн хэрэглээ Ways of defining the trend 15 Регрессийн шинжилгээ Regression analysis 16 Корреляфийн шинжилгээ түүний хэрэглээ Correlation analysis and its practical use Семинарын хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө ¹ Сэдэв-Монголоор Сэдэв-Англиар Тэмдэглэл 1 Бизнесийн статистикийн үндсэн ойголт, судлах зүйл: бодлого дасгал Introduction to Statistics: exercise and problem solving
  4. 4. 2 Статистик мэдээлэл бүрдүүлэх аргууд: бодлого, дасгал Methods of completing statistics data: exercise and problems 3 Эдийн засгийн шинжилгээнд бүлэглэлтийн аргыг хэрэглэх нь, түүний онцлог, төрөл, бүлэглэлтээс тооцох үзүүлэлтүүд: бодлого, дасгал Using grouped data in economic analysis, exercise and problems 4 График дүрслэл, түүний хэрэглээ: бодлого, дасгал Graphics: exercise and problem solving 5 Дундаж хэмжигдэхүүнүүдийн хэрэглээ: Мода, медиан: бодлого, дасгал Measures of central location: Mean, median and mode: exercise and problem solving 6 Стандарт хазайлт, вариацын коэфициентийн хэрэглээ: бодлого, дасгал Dispersion, Standard deviation and coefficient of variation: exercise and problem solving 7 Түүвэр судалгаа, түүний төрлүүд: бодлого, дасгал Data collecting: exercise and problem solving 8 Түүвэр судалгааны мөн чанар, хэлбэр, стандарт алдаа. бодлого, дасгал Nature of data collecting: exercise and problem solving 9 Индекс, түүний мөн чанар: бодлого, дасгал Index, its nature: exercise and problem solving 10 Индексийн төрөл, хэрэглээ: бодлого, дасгал Index, its type and use: exercise and problem solving 11 Хэрэглээгий үнийн индекс, төрөл, хэрэглээ: бодлого, дасгал Consumer price index: exercise and problem solving 12 Хугацааны цуваан шинжилгээ, түүний төрөл: бодлого, дасгал Time series analysis and its use and type: exercise and problems 13 Хугацааны цувааг тэгшитгэх аргууд, тэдгээрийн хэрэглээ: бодлого, дасгал Plotting the time series data: exercise and problem solving 14 Хэтийн төлвийг тодорхойлох аргууд эдгээрийн хэрэглээ: бодлого, дасгал Analysis of trend and its use and type: exercise and problem solving
  5. 5. 15 Регрессийн шинжилгээ: бодлого, дасгал Regression analysis: exercise and problem solving 16 Корреляцийн шинжилгээ түүний хэрэглээ: бодлого, дасгал Correlation analysis: exercise and problem solving Явцын сорилын хугацаа Сорил -1 Сэдэв Бизнесийн статистикийн үндсэн ойголт, судлах зүйл, Статистик мэдээлэл бүрдүүлэх аргууд, Бүлэглэлтийн арга, График дүрслэл, түүний хэрэглээ, Түүвэр судалгаа Оноо 10 Сорил хийх долоо хоног Сорил -2 Сэдэв Индекс, Хэрэглээгий үнийн индекс, Хугацааны цуваан шинжилгээ, Хэтийн төлвийг тодорхойлох аргууд эдгээрийн хэрэглээ, Регрессийн шинжилгээ, Корреляфийн шинжилгээ Оноо 10 Сорил хийх долоо хоног

×