Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8

on

 • 570 views

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8

Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8

Statistics

Views

Total Views
570
Views on SlideShare
568
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 2

http://www.diaitisia.gr 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8 Πρόγραμμα Σεμιναρίου 26/7 - 5/8 Presentation Transcript

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - GERAKINA BEACH HOTEL ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 13:30 – 14:15 Β Γεύκα 14:15 – 15:30 Γ Γεύκα 14:00 – 16:00 Γ,Β Πξνζέιεπζε - εγγξαθέο 15:00 – 16:00 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 2εο θαηεγ. Καηά ζεηξά νκάδωλ Β 16:00 – 17:00 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 3εο θαηεγ. Καηά ζεηξά νκάδωλ 18:00 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test – Σηάδην Πνιπγύξνπ Β 19:00 – 22:00 FIFA test 17:30 – 18:30 Γ Ιαηξηθέο εμεηάζεηο δηαηηεηώλ 3εο θαηεγ. 18:30 – 19:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 3εο θαηεγ. Β 19:30 – 20:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 2εο θαηεγ. 20:30 – 22:00 Γ,Β Γείπλν 22:00 – 23:00 Β Γείπλν
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ - ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - GERAKINA BEACH HOTEL ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 06:00 – 10:00 Γ,Β Πξωηλό 06:20 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test Γ 07:00 – 10:00 FIFA test 10:00 – 10:35 Β Υπνδείμεηο – ζπλεξγαζία κε δηαηηεηή 10:45 – 11:30 Γ,Β Μάζεκα 11:30 – 12:15 Γ,Β Μάζεκα 12:30 – 13:15 Γ,Β Μάζεκα 13:15 – 14:30 Γ,Β Γεύκα 18:00 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test Β 19:00 – 22:00 FIFA test 19:00 – 20:00 Γ Υπνδείμεηο – Φύιιν Αγώλνο 20:00 – 21:00 Γ Γείπλν 21:30 – 23:00 Β Γείπλν
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 - GERAKINA BEACH HOTEL ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 08:00 – 10:00 Γ,Β Πξωηλό 09:30 – 10:00 Γ,Β Παξάδνζε δωκαηίωλ 10:00 – 10:45 Γ,Β Μάζεκα 10:45 – 11:30 Γ,Β Μάζεκα 11:45 – 12:30 Γ,Β Μάζεκα 12:30 – 13:30 Π,Δ Γηεπθξηλήζεηο – Απνξίεο – Απνλνκέο -Λήμε ζεκηλαξίνπ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΝΔΟΙ ΥΠΟΧ. ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 4εο θαηεγ. (ΥΓ) & ΒΟΗΘΟΙ 3εο θαηεγ. (ΥΒ) ΞΔΝΟΓΟΦΔΙΟ CAPSIS ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15:00 – 16:00 Υ(Γ,Β) Πξνζέιεπζε – έιεγρνο ηαηξηθώλ εμεηάζεωλ 16:00 – 16:45 Υ(Γ,Β) Γξαπηέο εμεηάζεηο 16:50 – 17:15 Υ(Γ,Β) Τξνπνπνηήζεηο - κάζεκα 17:20 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test – Καπηαλδόγιεην Σηάδην Υ(Γ,Β) 18:30 – 22:00 FIFA test
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 13:30 – 14:15 Β Γεύκα ΞΔΝΟΓΟΦΔΙΟ IMPERIAL GRECOTEL 14:15 – 15:30 Γ Γεύκα 14:00 – 16:00 Γ,Β Πξνζέιεπζε – εγγξαθέο 15:00 – 16:00 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 2εο θαηεγ. Β 16:00 – 17:00 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 3εο θαηεγ. 18:00 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test ΣΤΑΓΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Β 19:00 – 22:00 FIFA test 17:30 – 18:30 Γ Ιαηξηθέο εμεηάζεηο δηαηηεηώλ 3εο θαηεγ. 18:30 – 19:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 3εο θαηεγ. Β 19:30 – 20:30 Ιαηξηθέο εμεηάζεηο βνεζώλ 2εο θαηεγ. 20:30 – 22:00 Γ,Β Γείπλν 22:00 – 23:00 Β Γείπλν
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ- ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 06:00 – 10:00 Γ,Β Πξωηλό 06:20 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test ΣΤΑΓΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Γ 07:00 – 10:00 FIFA test 10:00 – 10:35 Β Υπνδείμεηο – ζπλεξγαζία κε δηαηηεηή 10:45 – 11:30 Γ,Β Μάζεκα 11:30 – 12:15 Γ,Β Μάζεκα 12:30 – 13:15 Γ,Β Μάζεκα 13:15 – 14:30 Γ,Β Γεύκα 18:00 1ε Αλαρώξεζε γηα FIFA test ΣΤΑΓΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ Β 19:00 – 22:00 FIFA test 19:00 – 20:00 Γ Υπνδείμεηο – Φύιιν Αγώλνο 20:00 – 21:00 Γ Γείπλν 21:30 – 23:00 Β Γείπλν
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΓΙΑΙΣΗ΢ΙΑ΢ ΢ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑΙΣΗΣΩΝ – ΝΟΣΙΟΤ ΔΛΛΑΓΑ΢ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 3εο θαηεγ. (Γ) & ΒΟΗΘΟΙ ΓΙΑΙΤΗΤΔΣ 2εο & 3εο θαηεγ. (Β) 08:00 – 10:00 Γ,Β Πξωηλό 09:30 – 10:00 Γ,Β Παξάδνζε δωκαηίωλ 10:00 – 10:45 Γ,Β Μάζεκα 10:45 – 11:30 Γ,Β Μάζεκα 11:45 – 12:30 Γ,Β Μάζεκα 12:30 – 13:30 Π,Δ Γηεπθξηλήζεηο – Απνξίεο – Απνλνκέο -Λήμε ζεκηλαξίνπ