Ποδόσυαιρο στην άμμο  ΚΑΝΟΝΑ΢ 11 ΠΑΡΑΒΑ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ  ΑΝΑΡΜΟ΢ΣΗ  ΢ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Τα φάουλ και θ ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά τιμωροφνται ωσ          ακολοφκωσ:
Άμεςο Ελεφκερο ΛάκτιςμαΕάν ζνασ παίκτθσ διαπράξει οποιοδιποτε από τισ πιο κάτωπαραβάςεισ, κατά τρόπο που χαρακτθρίηεται απ...
Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα• Λακτίηει ι επιχειρεί να λακτίςει αντίπαλο• Κάνει τάκλιν ι επιχειρεί να κάνει τάκλιν ςε ζναν αντίπ...
Άμεςο Ελεφκερο ΛάκτιςμαΑν ζνασ παίκτθσ διαπράξει μια από τισ πιο κάτω παραβάςεισ,χορθγείται επίςθσ ζνα άμεςο ελεφκερο λάκτ...
Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα• Κρατά αντίπαλο• Φτφνει αντίπαλο• Πιάνει τθ μπάλα με τα χζρια με πρόκεςθ δθλαδι μεταφζρει, προωκεί...
Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα
Λάκτιςμα από το ςθμείο του πζναλτιΠζναλτι χορθγείται όταν ζνασ παίκτθσ διαπράξει μία από τισπαραπάνω παραβάςεισ μζςα ςτθ δ...
Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα ςτο κζντροΆμεςο ελεφκερο λάκτιςμα από το νοθτό ςθμείο του κζντρου τθσμεςαίασ γραμμισΆμεςο ελεφκερο...
Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα ςτο κζντρο• μια ομάδα ζχει τθν κατοχι τθσ μπάλασ, ςτθν δικιά τθσ περιοχι πζναλτι, περιςςότερο από...
Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα ςτο κζντρο• ο τερματοφφλακασ, που κρατά τθ μπάλα ςτα χζρια του και βρίςκεται μζςα ςτθ δικι του πε...
Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα ςτο κζντρο• ζνασ παίκτθσ εμποδίηει, ςτο δικό του μιςό γιπεδο, με πρόκεςθ, ζναν αντίπαλο• ζνασ παί...
Πεικαρχικζσ ΠοινζσΟι διαιτθτζσ ζχουν το δικαίωμα να επιβάλλουνπεικαρχικζσ ποινζσ ςε παίκτεσ, από τθ ςτιγμι τθσ ειςόδουτουσ...
Παραβάςεισ που τιμωροφνται με κίτρινθ              κάρτα Παραπτϊματα παικτϊν ι αναπλθρωματικϊν που τιμωροφν...
Παραβάςεισ που τιμωροφνται με κίτρινθ              κάρτα• Ειςζρχεται ι επανζρχεται ςτον αγωνιςτικό χϊρο (ξαν...
Κόκκινθ κάρτα  Παραπτϊματα παικτϊν ι αναπλθρωματικϊν που τιμωροφνται  με αποβολι (κόκκινθ κάρτα)  Ζνασ παίκτθσ, ι ζν...
Αποβολι• Αποςτερεί ςτθν αντίπαλθ ομάδα ζνα γκολ ι μία προφανι ευκαιρία να ςθμειϊςει γκολ , πιάνοντασ (ι αγγίηοντασ) τθ μπ...
Αποφάςεισ1. Παίκτθσ που αποβάλλεται δεν μπορεί να ξαναεπιςτρζψει ςτο παιχνίδι, οφτε να  κακίςει ςτο χϊρο ηϊνθσ των αναπλθ...
Beach Soccer Law 11
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Beach Soccer Law 11

494 views
433 views

Published on

Beach Soccer Law 11

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beach Soccer Law 11

 1. 1. Ποδόσυαιρο στην άμμο ΚΑΝΟΝΑ΢ 11 ΠΑΡΑΒΑ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟ΢ΣΗ ΢ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
 2. 2. Τα φάουλ και θ ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά τιμωροφνται ωσ ακολοφκωσ:
 3. 3. Άμεςο Ελεφκερο ΛάκτιςμαΕάν ζνασ παίκτθσ διαπράξει οποιοδιποτε από τισ πιο κάτωπαραβάςεισ, κατά τρόπο που χαρακτθρίηεται από τουσ διαιτθτζσωσ απρόςεκτοσ, ριψοκίνδυνοσ, ι ότι γίνεται με τθν χριςθυπερβολικισ βίασ, χορθγείται άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα ςτθναντίπαλθ ομάδα:
 4. 4. Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα• Λακτίηει ι επιχειρεί να λακτίςει αντίπαλο• Κάνει τάκλιν ι επιχειρεί να κάνει τάκλιν ςε ζναν αντίπαλο, γλιςτρϊντασ ςτο ζδαφοσ, είτε από εμπρόσ ι πίςω από αυτόν• Πθδά κατά αντιπάλου• Μαρκάρει αντίπαλο• Χτυπά ι επιχειρεί να χτυπιςει αντίπαλο• Σπρϊχνει αντίπαλο.
 5. 5. Άμεςο Ελεφκερο ΛάκτιςμαΑν ζνασ παίκτθσ διαπράξει μια από τισ πιο κάτω παραβάςεισ,χορθγείται επίςθσ ζνα άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα:
 6. 6. Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα• Κρατά αντίπαλο• Φτφνει αντίπαλο• Πιάνει τθ μπάλα με τα χζρια με πρόκεςθ δθλαδι μεταφζρει, προωκεί ρίχνει τθ μπάλα με το χζρι ι τον βραχίονά του (με εξαίρεςθ τον τερματοφφλακα όταν βρίςκεται ςτθ δικι του περιοχι πζναλτι)• Κρατά τθ μπάλα, με πρόκεςθ, με τα πόδια του ςτο αντίπαλο μιςό γιπεδο, ϊςτε να προκαλζςει κακυςτζρθςθ χρόνου• Παίηει κατά τρόπο επικίνδυνο ςτο μιςό του αντιπάλου• Εμποδίηει με πρόκεςθ ζναν αντίπαλο , ςτο μιςό γιπεδο του αντιπάλου• Εμποδίηει τον τερματοφφλακα να διϊξει τθ μπάλα τθν οποία κρατά ςτα χζρια του• αγγίξει τον αντίπαλο, πριν από τθν μπάλα, όταν προςπακεί να αποκτιςει κατοχι.
 7. 7. Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα
 8. 8. Λάκτιςμα από το ςθμείο του πζναλτιΠζναλτι χορθγείται όταν ζνασ παίκτθσ διαπράξει μία από τισπαραπάνω παραβάςεισ μζςα ςτθ δικι του περιοχι πζναλτι,ανεξάρτθτα από τθν κζςθ τθσ μπάλασ και με τθν προχπόκεςθ ότιαυτι βριςκόταν μζςα ςτο παιχνίδι («ζπαιηε»).
 9. 9. Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα ςτο κζντροΆμεςο ελεφκερο λάκτιςμα από το νοθτό ςθμείο του κζντρου τθσμεςαίασ γραμμισΆμεςο ελεφκερο λάκτιςμα χορθγείται, ςτθν αντίπαλθ ομάδα καιεκτελείται από το νοθτό ςθμείο, που βρίςκεται ςτο κζντρο τθσμεςαίασ γραμμισ, εάν:
 10. 10. Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα ςτο κζντρο• μια ομάδα ζχει τθν κατοχι τθσ μπάλασ, ςτθν δικιά τθσ περιοχι πζναλτι, περιςςότερο από πζντε δευτερόλεπτα, όταν αυτι δεν διεκδικείται από ζναν αντίπαλο• ο τερματοφφλακασ δζχεται πάςα από ςυμπαίκτθ του, χρθςιμοποιϊντασ με πρόκεςθ τα χζρια του, δφο ςυνεχόμενεσ φορζσ, όταν αυτι δεν ζχει αγγιχτεί από αντίπαλο• ο τερματοφφλακασ λακτίηει τθ μπάλα ςτον αζρα, αφοφ τθν αφιςει από τα χζρια του, πριν αυτι αγγίξει τθν άμμο
 11. 11. Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα ςτο κζντρο• ο τερματοφφλακασ, που κρατά τθ μπάλα ςτα χζρια του και βρίςκεται μζςα ςτθ δικι του περιοχι πζναλτι , μεταφζρει τθν μπάλα με τα πόδια του ζξω από τθν περιοχι πζναλτι και τθν ξαναφζρει μζςα ςτθν περιοχι και τθν πιάςει πάλι με τα χζρια του• ζνασ παίκτθσ κρατιςει τθν μπάλα με πρόκεςθ με τα πόδια του μζςα ςτο δικό του μιςό γιπεδο, ϊςτε να κάνει κακυςτζρθςθ• ζνασ παίκτθσ παίηει επικίνδυνα ςτο δικό του μιςό γιπεδο
 12. 12. Άμεςο Ελεφκερο Λάκτιςμα ςτο κζντρο• ζνασ παίκτθσ εμποδίηει, ςτο δικό του μιςό γιπεδο, με πρόκεςθ, ζναν αντίπαλο• ζνασ παίκτθσ διαπράξει οποιαδιποτε άλλθ παράβαςθ, θ οποία δεν αναφζρεται προθγουμζνωσ ςτον Κανόνα 11, για τθν οποία ο αγϊνασ διακόπτεται προκειμζνου να παρατθρθκεί ι να αποβλθκεί ζνασ παίκτθσ.
 13. 13. Πεικαρχικζσ ΠοινζσΟι διαιτθτζσ ζχουν το δικαίωμα να επιβάλλουνπεικαρχικζσ ποινζσ ςε παίκτεσ, από τθ ςτιγμι τθσ ειςόδουτουσ ςτον αγωνιςτικό χϊρο, μζχρισ ότου αποχωριςουναπό το αγωνιςτικό χϊρο μετά το τελευταίο ςφφριγμα.
 14. 14. Παραβάςεισ που τιμωροφνται με κίτρινθ κάρτα Παραπτϊματα παικτϊν ι αναπλθρωματικϊν που τιμωροφνται με παρατιρθςθ Ζνασ παίκτθσ παρατθρείται εάν διαπράξει οποιαδιποτε από τισ παρακάτω παραβάςεισ:• Είναι ζνοχοσ αντιακλθτικισ ςυμπεριφοράσ• Με λόγια ι κινιςεισ (χειρονομίεσ, μορφαςμοφσ κλπ) εκδθλϊνει διαφωνία• Με επιμονι παραβιάηει τουσ Κανόνεσ του Παιχνιδιοφ• Κακυςτερεί τθν επανζναρξθ (ςυνζχιςθ) του παιχνιδιοφ• Δεν τθρεί τθν κακοριςμζνθ απόςταςθ όταν πρόκειται να εκτελεςκεί εναρκτιριο λάκτιςμα, κόρνερ, πλάγια επαναφορά ι άμεςου ελεφκερο λάκτιςμα
 15. 15. Παραβάςεισ που τιμωροφνται με κίτρινθ κάρτα• Ειςζρχεται ι επανζρχεται ςτον αγωνιςτικό χϊρο (ξαναγυρίηει- επιςτρζφει), χωρίσ τθν άδεια των διαιτθτϊν, ι παραβιάηει τθ διαδικαςία αλλαγισ• Με πρόκεςθ εγκαταλείπει τον αγωνιςτικό χϊρο χωρίσ τθν άδεια των διαιτθτϊν.Ζνασ αναπλθρωματικόσ παρατθρείται εάν διαπράξει οποιαδιποτε από τισ παρακάτω παραβάςεισ:• Είναι ζνοχοσ αντιακλθτικισ ςυμπεριφοράσ• Με λόγια ι κινιςεισ (χειρονομίεσ, μορφαςμοφσ κλπ) εκδθλϊνει διαφωνία• Κακυςτερεί τθν επανζναρξθ (ςυνζχιςθ) του παιχνιδιοφ
 16. 16. Κόκκινθ κάρτα Παραπτϊματα παικτϊν ι αναπλθρωματικϊν που τιμωροφνται με αποβολι (κόκκινθ κάρτα) Ζνασ παίκτθσ, ι ζνασ αναπλθρωματικόσ, αποβάλλεται εάν διαπράξει οποιαδιποτε από τισ παρακάτω παραβάςεισ:• Είναι ζνοχοσ ςοβαροφ αντιακλθτικοφ (δυνατοφ) παιχνιδιοφ• Είναι ζνοχοσ βίαιθσ ςυμπεριφοράσ• Ρίξει άμμο ςε οποιονδιποτε• Φτφςει αντίπαλο ι οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο
 17. 17. Αποβολι• Αποςτερεί ςτθν αντίπαλθ ομάδα ζνα γκολ ι μία προφανι ευκαιρία να ςθμειϊςει γκολ , πιάνοντασ (ι αγγίηοντασ) τθ μπάλα με τα χζρια με πρόκεςθ. Η περίπτωςθ δεν αφορά τον τερματοφφλακα όταν αυτόσ βρίςκεται μζςα ςτθ δικι του περιοχι πζναλτι• Αποςτερεί από μία προφανι ευκαιρία να ςθμειϊςει γκολ, ςε ζναν αντίπαλο που κινείται προσ το τζρμα του (παραβάτθ) παίκτθ, διαπράττοντασ μια παράβαςθ θ οποία τιμωρείται με άμεςο ελεφκερο λάκτιςμα ι πζναλτι• Χρθςιμοποιεί γλϊςςα (ζκφραςθ) χυδαία, προςβλθτικι ι υβριςτικι ι/ και χειρονομίεσ παράνομεσ• Δζχεται δεφτερθ παρατιρθςθ (κίτρινθ κάρτα) ςτον ίδιο αγϊνα.
 18. 18. Αποφάςεισ1. Παίκτθσ που αποβάλλεται δεν μπορεί να ξαναεπιςτρζψει ςτο παιχνίδι, οφτε να κακίςει ςτο χϊρο ηϊνθσ των αναπλθρωματικϊν, αλλά κα πρζπει ν’ απομακρυνκεί από το χϊρο του αγωνιςτικοφ χϊρου. • άλλοσ παίκτθσ μπορεί ν’ αντικαταςτιςει ςυμπαίκτθ του, που ζχει αποβλθκεί, εφόςον ζχει περάςει χρόνοσ δφο λεπτϊν. Η είςοδόσ του ςτον αγωνιςτικό χϊρο πρζπει να γίνει μετά τθν άδεια του τρίτου διαιτθτι.2. Ζνα τάκλιν που κζτει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια ενόσ αντιπάλου κα πρζπει να τιμωρείται ωσ ςοβαρό αντιακλθτικό (δυνατό) παιχνίδι.3. Οποιαδιποτε προςποίθςθ παίκτθ (που κάνει «κζατρο») ςε οποιοδιποτε ςθμείο του αγωνιςτικοφ χϊρου, θ οποία αποςκοπεί ςτο να εξαπατιςει (παραπλανιςει- κοροϊδζψει) τουσ διαιτθτζσ, πρζπει να χαρακτθρίηεται ωσ αντιακλθτικι ςυμπεριφορά.4. Ζνασ παίκτθσ ο οποίοσ βγάηει τθν φανζλα του για να πανθγυρίςει ζνα γκολ κα πρζπει να τιμωρθκεί ωσ ζνοχοσ αντιακλθτικισ ςυμπεριφοράσ.

×