Hsp matematik tahun 6 (kbsr)

9,357 views
9,053 views

Published on

just want to share with teacher that unable to dload from BPK

3 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
451
Comments
3
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp matematik tahun 6 (kbsr)

 1. 1. DRAF Kementerian Pelajaran MalaysiaKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK TAHUN 6 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia (i)
 2. 2. (ii)
 3. 3. KANDUNGANRUKUN NEGARA (v) MASA ................................................................................. 16FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (vi) Tempoh Masa ..................................................................... 16KATA PENGANTAR (vii)PENDAHULUAN (ix) WANG ................................................................................ 15 Wang Hingga RM10 Juta .................................................... 15NOMBOR BULAT .............................................................. 1Nombor Bulat Hingga Tujuh Digit ....................................... 1 PANJANG .......................................................................... 18Operasi Asas Nombor Hingga Tujuh Digit ......................... 3 Pengiraan Ukuran Panjang ................................................ 18PECAHAN .......................................................................... 6 JISIM .................................................................................. 20Tambah Pecahan ............................................................... 6 Pengiraan Jisim ................................................................ 20Tolak Pecahan ................................................................... 8Darab Pecahan .................................................................. 9 ISIPADU CECAIR .............................................................. 22Bahagi Pecahan ................................................................. 10 Pengiraan Isipadu Cecair .................................................... 22PERPULUHAN ................................................................... 12 BENTUK DAN RUANG....................................................... 24Operasi Bergabung Melibatkan Perpuluhan ....................... 12 Bentuk Dua Dimensi....... .................................................... 24 Bentuk Tiga Dimensi.............................. ............................ 26PERATUS ........................................................................... 13Hubungan Antara Peratus, Pecahan dan Perpuluhan ........ 13 PERWAKILAN DATA ........................................................ 28 Purata ................................................................................. 28WANG ................................................................................ 15 Mentafsir Data .................................................................... 30Wang Hingga RM10 Juta .................................................... 15 (iii)
 4. 4. (iii)
 5. 5. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN (v) (iii)
 6. 6. Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegarat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan Negara. (vi) (iii)
 7. 7. PRAKATASains dan Teknologi memainkan peranan penting dalam apabila digabungkan dengan penggunaan teknologi sepertimemastikan aspirasi negara untuk menjadi negara maju tercapai. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK), kalkulator, abakus danOleh kerana matematik penting dalam membentuk pengetahuan perisian dinamik, akan memberi lebih ruang dan peluang kepadasaintifik dan teknologi, maka pendidikan matematik yang berkualiti murid untuk meneroka dan mendalami konsep matematik yangperlu disediakan dari peringkat rendah lagi. Kurikulum matematik dipelajari. Penggunaan teknologi mengasah daya fikir kritis dansekolah terdiri daripada tiga program iaitu Matematik KBSR bagi kreatif murid apabila murid membina, menguji dan membuktikansekolah rendah, Matematik KBSM dan Matematik Tambahan bagi konjektor. Selain itu, penggunaan TMK menyediakan peluang untuksekolah menengah. murid berkomunikasi secara matematik bukan sahaja di persekitaran mereka, malah dengan murid dari negara lain, dan dalam prosesKurikulum matematik di Malaysia bertujuan membentuk tersebut menjadikan pembelajaran matematik lebih menarik danpengetahuan dan keupayaan matematik, serta sikap positif dalam menyeronokkan.kalangan murid. Matematik KBSR menyediakan peluang kepadamurid untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran matematik Dalam proses menghasilkan Spesifikasi Kurikulum ini, ramaisupaya dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. individu serta pakar dalam bidang berkenaan telah dilibatkan.Sebagaimana mata pelajaran peringkat rendah yang lain, Matematik Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbanganKBSR bertujuan memupuk nilai murni dan cinta terhadap negara kepakaran, sama ada secara langsung atau tidak, Kementeriandalam usaha membentuk individu holistik yang dapat menyumbang Pelajaran Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan danterhadap keharmonian dan kemakmuran negara serta rakyatnya. ucapan terima kasih.Matematik merupakan mata pelajaran teras yang diajar kepadamurid di peringkat sekolah rendah. Bermula tahun 2011, BahasaMalaysia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam KurikulumStandard Sekolah Rendah (KSSR) mulai Tahun 1. Pada tahun 2012,bermula dengan Tahun 4, penggunakan Bahasa Malaysiadibolehkan dalam pengajaran dan pembelajaran sehingga kohort initamat Tahun 6 pada tahun 2014. (HAJI ALI BIN AB. GHANI AMN) PengarahPenggunaan teknologi sangat ditekankan dalam pengajaran dan Bahagian Pembangunan Kurikulumpembelajaran matematik. Pengajaran dan pembelajaran matematik Kementerian Pelajaran Malaysia
 8. 8. PENDAHULUAN penggunaan perbendaharaan kata, dan tahap profisiensi Bahasa Inggeris di kalangan guru-guru dan murid-murid.Visi negara kita boleh dicapai melalui sebuah masyarakat yangberilmu dan cekap melalui aplikasi pengetahuan Matematik. Bagi Kurikulum Matematik di peringkat sekolah rendah (KBSR)merealisasikan visi ini, masyarakat perlu berkecenderungan menekankan tentang penguasaan konsep asas dan kemahiran.terhadap Matematik. Oleh itu, penyelesaian masalah dan Kandungannya dikategorikan kepada empat bidang yang salingkemahiran komunikasi dalam Matematik perlu dipelihara agar berkaitan iaitu Nombor, Ukuran, Bentuk dan Ruang serta Statistik.sebarang keputusan dapat dibuat secara efektif. Pembelajaran Matematik pada semua tahap melibatkan bukanMatematik adalah pelengkap dalam pembangunan sains dan hanya penguasaan konsep asas dan kemahiran. Apa yang lebihteknologi di mana pemerolehan daripada pengetahuan Matematik penting ialah kefahaman tentang kemahiran berfikir dalammesti dipertingkatkan secara berkala untuk menyediakan sumber Matematik, pelbagai strategi penyelesaian masalah, komunikasitenaga yang mahir bagi menjadikan sebuah negara maju. Bagi dalam Matematik dan menanamkan sikap positif dan menghargaimembina K-ekonomi, penyelidikan dan pembangunan kemahiran Matematik sebagai satu perkara penting dan diperlukan dalamMatematik perlu diajar dan diterapkan di peringkat sekolah. kehidupan harian.Untuk mencapai tujuan tersebut, ia memerlukan kurikulum Adalah menjadi harapan dengan pengetahuan dan kemahiran yangMatematik yang berdaya saing dan guru-guru yang diperolehi dalam Matematik, murid-murid akan dapat memperolehi,berpengetahuan yang boleh menggabungkan arahan dan penilaian, mengadaptasi, membuat perubahan dan menjadi inovatif dalambilik darjah yang boleh mengakses teknologi dan komitmen bagi menghadapi perubahan dan persaingan masa depan.kedua-dua ekuiti dan kecemerlangan.Kurikulum Matematik telah disediakan untuk memberi pengetahuandan kemahiran Matematik kepada pelajar-pelajar daripada pelbagai MATLAMATlatar belakang dan tahap kebolehan. Memperolehi kemahirantersebut akan menolong mereka dalam perkembangan karier Kurikulum Matematik Sekolah Rendah bermatlamat untuk membinamereka pada masa pemahaman murid tentang konsep nombor dan kemahiran asas dalam pengiraan yang boleh digunakan dalam kehidupan harianhadapan dan dalam proses ini, ia memberi faedah kepada secara efektif dan bertanggungjawab untuk mengekalkan aspirasimasyarakat dan negara. sebuah masyarakat dan Negara yang maju, dan dalam masa yang sama dapat menggunakan pengetahuan itu untuk menyambungBeberapa faktor telah diambil kira ketika menyediakan kurikulum pelajaran mereka.termasuk konsep dan kemahiran Matematik, terminologi dan (ix)
 9. 9. OBJEKTIF ORGANISASI KANDUNGANKurikulum Matematik Sekolah Rendah akan membolehkan murid Kurikulum Matematik di peringkat sekolah rendah merangkumiuntuk: empat bidang utama iaitu Nombor, Ukuran, Bentuk dan Ruang, dan1 Mengetahui dan memahami konsep, definisi, peraturan dan Statistik. Topik bagi setiap bidang telah disusun daripada peringkat prinsip-prinsip berkaitan nombor, operasi, ruang, ukuran dan asas kepada abstrak. Guru perlu mengajar asas-asas sebelum perwakilan data; memperkenalkan topik abstrak kepada murid.2 Menguasai operasi asas Matematik: Setiap bidang utama dibahagikan kepada topik-topik berikut:  penambahan 1 Nombor  penolakan  Nombor Bulat;  pendaraban,  Pecahan;  pembahagian;  Perpuluhan;3 Menguasai kemahiran dalam operasi bergabung;  Wang;4 Menguasai kemahiran asas Matematik iaitu: 2 Ukuran  membuat anggaran dan pembundaran  Masa dan Waktu;  pengukuran  Ukuran Panjang;  perwakilan data  Timbangan Berat;  mentafsir maklumat dalam bentuk graf dan carta;  Isipadu Cecair;5 Menggunakan kemahiran Matematik dan pengetahuan untuk 3 Bentuk dan Ruang menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian secara efektif  Bentuk Dua Dimensi (2D); dan bertanggungjawab;  Bentuk Tiga Dimensi (3D);6 Menggunakan bahasa Matematik dengan betul;  Perimeter dan Luas;7 Menggunakan teknologi yang sesuai dalam pembinaan konsep, 4 Statistik memperolehi kemahiran Matematik dan penyelesaian masalah;  Perwakilan Data8 Mengaplikasikan pengetahuan Matematik secara bersistematik, heuristik, tepat dan berhati-hati;9 Mengambil bahagian dalam aktiviti berkaitan Matematik; dan10 Menghargai kepentingan dan keindahan Matematik. (x)
 10. 10. Bidang Pembelajaran dirangka secara meluas dan mendalam dikembangkan pada tahap yang sesuai. Objektif yang melibatkanmeliputi skop pengetahuan dan kemahiran yang perlu dikuasai perubahan tingkah laku boleh diukur dalam semua aspek.sepanjang proses pembelajaran. Bidang pembelajaran dipecahkankepada beberapa objektif yang mudah dikendalikan. Perincian Dalam Catatan, ia memberi perhatian kepada aspek yang lebihstrategi pengajaran dan pembelajaran, perbendaharaan kata yang penting dalam konsep dan kemahiran Matematik. Aspek ini perludigunakan dan catatan ditentukan dalam lima lajur berikut: diambil kira untuk memastikan konsep dan kemahiran yang diajar (xi)Lajur 1: Objektif Pembelajaran. dan dipelajari berkesan seperti yang diharapkan.Lajur 2: Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran.Lajur 3: Hasil Pembelajaran. Lajur Perbendaharaan Kata mengandungi terma-terma standardLajur 4: Catatan Matematik, panduan perkataan dan rangkai kata yang relevanLajur 5: Perbendaharaan Kata. apabila menyusun aktiviti, mengemukan soalan dan menyediakan lembaran kerja. Ia adalah penting untuk memberi perhatian kepadaTujuan lajur-lajur ini adalah untuk menggambarkan butiran objektif penggunaan terminologi yang betul. Terma-terma ini perlupengajaran, senarai perkara yang perlu murid ketahui, memahami diperkenalkan secara bersistematik kepada murid-murid dalamdan menggunakan pada akhir setiap topik. pelbagai keadaan agar murid-murid tahu maksud dan belajar menggunakannya dengan tepat.Objektif Pembelajaran menerangkan secara jelas apa yang perludiajar. Ia merangkumi semua aspek kurikulum Matematik danditunjukkan dalam urutan perkembangan untuk membolehkan PENEKANAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANmurid untuk menguasai konsep dan kemahiran yang diperlukanuntuk memahami Matematik. Kurikulum Matematik disediakan sedemikian bagi member peluang kepada guru untuk mengubah suai dan mencipta suatu suasanaCadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran menyenaraikan yang menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar dalambeberapa contoh aktiviti Pengajaran dan pembelajaran. Ia proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam masa yang sama,merangkumi kaedah, teknik, strategi dan bahan-bahan yang adalah penting untuk memastikan murid-murid menunjukkanberguna untuk mengajar konsep dan kemahiran secara spesifik. perkembangan dalam menguasai konsep dan kemahiranWalau bagaimanapun, ia bukanlah hanya cara-cara yang boleh Matematik.digunakan di dalam bilik darjah. Pada akhir sesuatu topik dan dalam memilih untuk meneruskanHasil Pembelajaran menerangkan secara terperinci apa yang dengan bidang pembelajaran atau topik lain, perkara berikut perluboleh murid lakukan. Ia menetapkan pengetahuan, kemahiran atau diberi perhatian:proses Matematik dan nilai yang perlu ditanamkan dan
 11. 11.  Konsep atau kemahiran yang diperlukan dalam bidang Dalam menyelesaikan sesuatu masalah, satu atau lebih strategi pembelajaran atau topik baru; boleh digunakan untuk mendapatkan penyelesaian. Beberapa Memastikan hirarki atau hubungan antara bidang pembelajaran strategi penyelesaian masalah yang biasa digunakan ialah:  Permudahkan masalah; atau topik telah diikuti sepenuhnya; dan  Kaedah cuba jaya; Memastikan asas bidang pembelajaran atau kemahiran telah  Melukis gambar rajah; dikuasai sebelum berpindah ke bidang yang lebih abstrak. (xii)  Mengenal pasti pola dan urutan;Proses pengajaran dan pembelajaran menekankan tentang  Membina jadual, carta atau senarai yang sistematik;pembinaan konsep, penguasaan kemahiran dan menanamkan  Simulasi;nilai-nilai murni. Selain daripada itu terdapat elemen lain yang perlu  Membuat analogi; dandiberi perhatian dan diajar melalui proses pengajaran dan  Bekerja ke belakang.pembelajaran dalam bilik darjah. Perkara berikut perlu diberipenekanan: Penyelesaian masalah adalah kemahiran Matematik yang1. PENYELESAIAN MASALAH DALAM MATEMATIK terpenting yang boleh dipertingkatkan di kalangan pelajar Matematik. Sebagai kemahiran yang paling penting, penyelesaianPenyelesaian masalah adalah elemen yang penting dalam masalah dibina berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yangkurikulum Matematik di mana ia wujud dalam tiga cara yang lalu atau kemahiran Matematik yang lain yang kurang kompleksberbeza iaitu kandungan, kebolehan dan pendekatan dalam kehidupan. Oleh yang demikian, adalah perlu memastikanpembelajaran. kemahiran seperti pengiraan, pengukuran dan komunikasi akan berkembang di kalangan pelajar kerana kemahiran-kemahiranSelama ini dalam wacana intelektual menyatakan penyelesaian tersebut menjadi asas kepada kemahiran penyelesaian masalah.masalah telah dibangunkan menjadi prosedur algoritma yangmudah. Oleh itu, penyelesaian masalah telah diajar dalam Manusia belajar melalui pengalaman. Justeru itu, Matematik palingkurikulum Matematik sejak daripada peringkat sekolah rendah. baik dipelajari melalui pengalaman penyelesaian masalah.Model penyelesaian masalah yang biasa digunakan ialah model Pembelajaran berasaskan masalah merupakan satu pendekatan diempat langkah algoritma, yang diterangkan seperti berikut: mana masalah dikemukakan pada permulaan satu pelajaran. Masalah yang dikemukakan dirancang dengan teliti supaya pelajar Memahami masalah; dapat menguasai konsep dan kemahiran Matematik seperti yang Menentukan cara penyelesaian; diharapkan dalam sesuatu pelajaran. Melalui proses penyelesaian Melaksanakan penyelesaian; dan masalah yang dikemukakan kepada pelajar, mereka akan dapat Menyemak jawapan. mengumpul konsep dan kemahiran yang dibina melalui sesuatu
 12. 12. masalah. Aktiviti refleksi perlu dijalankan di akhir pelajaran supaya Komunikasi dalam Matematik melalui proses visualisasi berlakudapat menilai pembelajaran yang berlaku. apabila individu membuat pemerhatian, menganalisis, mentafsir dan menukar data kepada bentuk grafik seperti gambar, gambar2. KOMUNIKASI DALAM MATEMATIK rajah, jadual dan graf.Komunikasi adalah satu cara perkongsian idea dan menjelaskan Kaedah berikut boleh dibina melalui persekitaran komunikasi (xiii)pemahaman tentang Matematik. Melalui percakapan dan soal berkesan:jawab, idea Matematik boleh memberi tindak balas, boleh dibincang  Mengenalpasti konteks yang berkaitan dengan persekitaran dandan diubah suai. Proses pemikiran analitik dan sistematik boleh pengalaman murid dalam kehidupan harian;membantu memperkukuhkan pengetahuan dan pemahaman  Mengenalpasti kecenderungan murid;pelajar terhadap Matematik dengan lebih mendalam. Melaluikomunikasi berkesan, pelajar menjadi lebih efisyen dalam  Mengenalpasti bahan pengajaran;menyelesaikan masalah dan mampu menerangkan konsep dan  Memastikan pengajaran yang aktif;kemahiran Matematik kepada rakan sebaya dan guru-guru.  Meransang kemahiran meta-kognitif;  Menanamkan sikap positif; danPelajar yang telah mengembangkan kemahiran tersebut akan lebih  Membina persekitaran pembelajaran yang kondusif.berkeyakinan untuk melakukan penyiasatan. Kemahirankomunikasi dalam Matematik termasuk membaca dan memahamimasalah, mentafsir gambar rajah dan graf, dan menggunakan cara Komunikasi lisan adalah proses interaktif yang melibatkan aktivitiyang tepat dan member gambaran yang ringkas tetapi padat seperti mendengar, bertutur, membaca dan memerhati. Ini adalahtentang terma Matematik ketika membuat persembahan lisan dan interaksi dua hala yang melibatkan antara guru-murid, murid-murid,aktiviti bertulis. Ini juga termasuk kemahiran mendengar. dan murid-objek. Apabila murid dicabar untuk berfikir dan memberi alasan tentang Matematik dan memberitahu orang lain tentangKomunikasi dalam Matematik melalui proses mendengar berlaku hasil pemikiran mereka, mereka belajar untuk menjelaskan danapabila individu member respon terhadap apa yang mereka dengar meyakinkan. Mendengar penerangan orang lain member murid-dan ini menggalakkan mereka berfikir menggunakan pengetahuan murid peluang untuk meningkatkan kefahaman mereka. PerbualanMatematik untuk membuat keputusan. di mana idea Matematik diselidik daripada pelbagaI perspektif membantu menajamkan pemikiran dan membantu membuatKomunikasi dalam Matematik melalui proses membaca berlaku perkaitan idea. Sesetengah aktiviti membantu murid meningkatkanapabila individu mengumpul maklumat atau data dan menyusun penguasaan bahasa untuk menyatakan idea Matematik danhubungan antara idea dan konsep. menghargai terhadap perlunya ketepatan bahasa. Beberapa teknik komunikasi lisan yang efektif dan bermakna dalam Matematik adalah seperti berikut:
 13. 13.  Bercerita, sesi soal jawab menggunakan perkataan sendiri; 3. PENAAKULAN MATEMATIK Bertanya dan menjawab soalan; Pemikiran dan penaakulan secara logik adalah asas bagi Temuduga berstruktur dan tidak berstruktur; memahami dan menyelesaikan masalah Matematik. Perbincangan dalam forum, seminar, perdebatan dan sesi Perkembangan dalam penaakulan Matematik berkait rapat kepada sumbang saran; dan perkembangan intelektual dan komunikasi murid-murid. Penekanan Persembahan hasil kajian. terhadap pemikiran logik semasa melakukan aktiviti Matematik membuka minda murid untuk menerima Matematik sebagai sesuatuKomunikasi bertulis adalah satu proses di mana idea Matematik yang amat penting dalam dunia hari ini.dan maklumat dikongsi dengan orang lain melalui penulisan. Kerjabertulis biasanya adalah hasil perbincangan, sumbangan dan Murid digalakkan untuk meramal dan meneka dalam prosesaktiviti sumbang saran ketika menyiapkan kajian. Melalui penulisan, mencari penyelesaian. Murid di semua peringkat perlu dilatih untukmurid digalakkan berfikir secara mendalam tentang kandungan menyiasat ramalan atau tekaan mereka dengan menggunakanMatematik dan memerhati hubungan antara konsep-konsep. bahan konkrit, kalkulator, komputer, gambaran Matematik dan sebagainya. Penaakulan logik perlu diterapkan dalam pengajaranContoh aktiviti komunikasi bertulis adalah: Matematik untuk membolehkan murid mengenal pasti, membina Membuat latihan; dan menilai ramalan dan perbincangan Matematik. Menyimpan buku skrap; Menyimpan folio; 4. PERKAITAN MATEMATIK Melaksanakan projek; dan Ujian bertulis. Dalam kurikulum Matematik, peluang untuk membuat perkaitan mestilah dihasilkan agar murid boleh mengaitkan pengetahuanGambaran adalah suatu proses menganalisis masalah Matematik konseptual kepada procedural dan mengaitkan tajuk dalamdan mentafsirnya daripada satu cara kepada cara yang lain. Matematik dengan lain-lain bidang pembelajaran secara umum.Gambaran Matematik membolehkan pelajar mencari hubunganantara idea Matematik yang tidak formal, intuitif dan abstrak Kurikulum Matematik mengandungi beberapa bidang sepertidengan menggunakan bahasa harian. Murid akan menyedari aritmetik, geometri, pengukuran dan penyelesaian masalah. Tanpabahawa sesetengah pendekatan untuk membuat gambaran akan hubungan antara bidang-bidang tersebut, murid terpaksa belajarlebih berkesan dan berguna jika mereka tahu bagaimana untuk dan mengingat terlalu banyak konsep dan kemahiran secaramenggunakan unsure-unsur dalam gambaran Matematik. berasingan. Dengan membuat perkaitan, murid dapat melihat Matematik sebagai satu penyatuan secara keseluruhan dan bukan (xiv)
 14. 14. idea yang berasingan. Guru boleh menggalakkan hubungan dalam amat penting dalam membentuk konsep Matematik. Guru bolehkelas yang berpusatkan masalah dengan menyuruh murid menggunakan bahan sebenar atau bahan konkrit dlam pengajaranberkomunikasi, member sebab dan menyatakan pendapat mereka. dan pembelajaran untuk menolong murid mendapat pengalaman,Apabila idea-idea Matematik dikaitkan dengan situasi kehidupan membina idea yang abstrak, mencipta, membina keyakinan diri,sebenar dan kurikulum, murid akan menjadi lebih sedar dalam berdikari dan bekerjasama.mengaplikasikan Matematik. Mereka juga boleh menggunakanMatematik mengikut konteksnya dalam bidang pembelajaran yang Bahan pengajaran dan pembelajaran yang digunakan sepatutnyaberbeza dalam kehidupan harian. mengandungi elemen diagnostic kendiri bagi membolehkan murid mengetahui sejauh mana kefahaman mereka tentang konsep dan kemahiran. Membantu murid untuk bersikap dan berpersonaliti5. PENGGUNAAN TEKNOLOGI positif,mempunyai nilai dalaman Matematik yang jitu, berkeyakinan dan berfikir secara sistematik perlu diterapkan melalui bidangPenggunaan teknologi membantu murid memahami konsep pembelajaran.matematik dengan mendalam, bermakna dan tepat untukmembolehkan mereka menguasai konsep Matematik. Penggunaan Nilai murni boleh diterapkan melalui konteks yang sesuai. Sebagaikalkulator, komputer, perisian pendidikan, laman web di internet contoh, belajar secara kumpulan dapat membantu murid membinadan pakej pembelajaran yang mudah didapati boleh membantu kemahiran social dan menggalakkan kerjasama dan keyakinan dirimeningkatkan kemahiran pedagogi dalam pengajaran dan dalam subjek ini. Elemen patriotism boleh juga diterapkan melaluipembelajaran Matematik. proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menggunakan topik yang dirancang. Nilai ini perlu diterapkan melalui prosesPenggunaan sumber pengajaran adalah penting dalam Matematik. pengajaran dan pembelajaran Matematik.Ini akan memastikan murid mendapat idea yang abstrak, menjadikreatif, berkeyakinan dan boleh bekerja sendiri atau berkumpulan. Antara pendekatan yang boleh dipertimbangkan adalah:Kebanyakan daripada sumber tersebut disusun untuk pembelajaran  Pembelajaran berpusatkan murid yang menarik;akses kendiri. Melalui pembelajaran akses kendiri, murid boleh me  Kebolehan belajar dan gaya pembelajaran;  Penggunaan bahan pengajaran yang relevan, sesuai dan efektif;PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dan  Penilain formatif untuk mengenal pasti keberkesanan pengajaranPelbagai perubahan berlaku yang member kesan terhadap dan pembelajaran.kandungan dan pedagogi dalam pengajaran Matematik sekolahrendah. Perubahan ini memerlukan kepelbagaian cara pengajaranMatematik di sekolah. Penggunaan sumber pengajaran adalah (xv)
 15. 15. Pemilihan pendekatan yang sesuai akan menggalakkan suasanapersekitaran pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilikdarjah. Pendekatan yang sesuai adalah seperti berikut: Pembelajaran kooperatif; Pembelajaran kontekstual; Pembelajaran masteri; Konstruktivisme; Inkuiri penemuan; dan Kajian masa depan.PENILAIANPenilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran danpembelajaran. Ia perlu dirancang dengan baik dan dijalankanberterusan sebagai sebahagian aktiviti bilik darjah. Denganberfokuskan kepada aktiviti Matematik yang pelbagai, kekuatan dankelemahan murid boleh dinilai. Kaedah penilaian yang berbezaboleh dijalankan dengan menggunakan pelbagai teknik penilaiantermasuk kerja lisan dan bertulis dan juga tunjuk cara. Ia bolehdijalankan dalam bentuk temuduga, soalan terbuka, pemerhatiandan kajian. Berdasarkan kepada keputusan, guru dapatmemperbetulkan salah tanggapan dan kelemahan murid-murid dandalam masa yang sama memperbaiki kemahiran mengajar mereka.Guru boleh mengambil langkah yang berkesan dalam menjalankanaktiviti pemulihan dan pengayaan untuk meningkatkan keupayaanmurid-murid. (xvi)
 16. 16. Bidang Pembelajaran: NOMBOR BULAT HINGGA TUJUH DIGIT Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN1 Menamakan sebarang  Guru menunjukkan nombor (i) Menama dan menulis Menulis nombor dalam juta nombor hingga tujuh dalam bentuk angka, murid nombor hingga tujuh digit. perkataan dan angka. digit digit. menama dan menulis nombor tersebut dalam perkataan Nombor tujuh digit adalah penukaran nombor. nombor daripada 1 000 000 nilai tempat hingga 9 999 999.  Guru menyebut nombor dan meneroka murid menunjukkan nombor Penekanan membaca dan menggunakan kalkulator atau menulis nombor dalam pola nombor abakus.Murid menulis dalam bentuk cerakinan. gandaan 10 bentuk angka. pecahan termudah  Menyediakan garis nombor Contoh: berskala yang sesuai dan 5 801 249 cerakinan meminta murid menandakan = 5 000 000 + 800 000 + 1 000 + 200 + 40 + 9 bundarkan kedudukan yang mewakili satu set nombor yang diberi. atau 5 801 249 = 5 juta + 8 ratus ribu + 1 ribu + 2 ratus + 4 puluh + 9 sa.  Murid diberi satu set nombor (ii) Menentukan nilai tempat Untuk mengelakkan dan dikehendaki menunjukkan bagi sebarang nombor kekeliruan, tandakan nilai setiap nombor menggunakan hingga tujuh digit. tempat dan tuliskan blok multiasas atau abakus. mengikut urutan. Murid menentukan nilai tempat bagi setiap digit nombor yang diberi. 1
 17. 17. Bidang Pembelajaran: NOMBOR BULAT HINGGA TUJUH DIGIT Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN (iii) Menyatakan nombor bulat Tulis nombor dalam sebutan bagi: juta dan sebaliknya. a) perpuluhan b) pecahan Contoh: dalam sebutan juta dan a) 800 000 is 0.8 juta sebaliknya. b) 6 320 000 ialah 6.32 juta c) 1.4 juta ialah 1 400 000 d) 5.602 juta ialah 5 602 00 1 e) 3 500 000 ialah 3 2 juta f) 8 3 juta ialah 8 750 000 4 Untuk nombor pecahan, penyebut adalah dalam gandaan 10 (10 hingga 90), 100 dan 1000 dan menukar pecahan dalam bentuk termudah. Hadkan perpuluhan kepada tiga tempat perpuluhan.  Diberi set nombor, murid (iv) Membanding nilai nombor membanding dan menyusun hingga tujuh digit. nombor mengikut urutan menaik dan menurun. (v) Membundarkan nombor Membundarkan nombor kepada puluh, ratus, ribu, adalah untuk mendapatkan puluh ribu, ratus ribu dan juta penghampiran. terdekat. 2
 18. 18. Bidang Pembelajaran: OPERASI ASAS NOMBOR HINGGA TUJUH DIGIT Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN2 Tambah, tolak, darab  Murid menambah, menolak, (i) Menambah sebarang dua Latihan menambah mudah dan bahagi melibatkan mendarab dan membahagi hingga lima nombor hingga termasuk menambah dua simulasi nombor hingga tujuh menggunakan empat langkah 9 999 999. nombor hingga empat digit. algoritma: nombor dengan atau tanpa analogi / persamaan mengumpul semula. 1) Membuat anggaran. urutan 2) Menyusun nombor mengikut Menyediakan latihan nilai tempat. menambah secara mental sama ada menggunakan 3) Melaksana operasi. teknik asas abakus atau 4) Menyemak jawapan. strategi kira cepat seperti menganggar jumlah dengan membundarkan, memudahkan penambahan dengan pasangan 10, sekali ganda dan sebagainya. (ii) Menolak Hadkan masalah tolak a) satu nombor daripada dengan menolak daripada satu nombor yang lebih nombor yang lebih besar. besar dan kurang daripada 10 000 000. Menyediakan latihan menolak secara mental b) secara berturut-turut sama ada menggunakan daripada satu nombor teknik asas abakus atau yang lebih besar dan strategi kira cepat. kurang daripada 10 000 000. 3
 19. 19. Bidang Pembelajaran: OPERASI ASAS NOMBOR HINGGA TUJUH DIGIT Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN Strategi kira cepat tolak yang boleh dilaksanakan adalah: a) Menganggarkan jumlah dengan membundarkan nombor b) Kiraan menaik dan kiraan menurun. (iii) Mendarab nombor hingga Hadkan hasil darab kurang enam digit dengan: daripada 10 000 000. a) Nombor satu digit Latihan mendarab secara mental sama ada b) Nombor dua digit menggunakan teknik asas c) 10, 100 dan 1000. abakus atau strategi pendaraban yang lain. Strategi pendaraban yang boleh dilaksanakan termasuk kaedah pemfaktoran, penggenap 100, pendaraban silang (lattice) dan sebagainya. (iv) Membahagi nombor Latihan membahagi hingga tujuh digit dengan: termasuk hasil bahagi berbaki dan tanpa baki. a) Nombor satu digit b) 10,100 dan 1000 Menekankan teknik pengiraan dalam bentuk c) Nombor dua digit. lazim. 4
 20. 20. Bidang Pembelajaran: OPERASI ASAS NOMBOR HINGGA TUJUH DIGIT Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN Menyediakan latihan membahagi secara mental sama ada menggunakan teknik asas abakus atau strategi bahagi yang lain. Mendedahkan murid dengan pelbagai kaedah bahagi. Contoh: a) Nombor yang boleh dibahagi dengan tepat b) Bahagi dengan 10, 100 dan 1000.  Mendedahkan masalah dalam v) Selesaikan masalah Menggunakan sebarang bentuk nombor, ayat mudah, a) tambah kaedah penyelesaian jadual dan gambar. b) tolak a) Permudahkan masalah. c) darab b) Kaedah cuba jaya  Murid membina cerita d) bahagi c) Melukis gambarajah berdasarkan ayat matematik yang melibatkan nombor d) Mengenalpasti pola dan yang diberi. hingga tujuh digit. jujukan nombor.  Guru membimbing murid e) Membina jadual, carta menyelesaikan masalah atau satu senarai dengan mengikut empat sistematik. langkah Model Polya. f) Simulasi g) Membuat analogi Menyemak jawapan. Menyemak jawapan. h) Bekerja ke belakang. 5
 21. 21. Bidang Pembelajaran: TAMBAH PECAHAN Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN3 Melaksana operasi  Menerangkan kepada murid (i) Mengira masalah operasi Operasi bergabung terhad mengira bergabung nombor konsep operasi bergabung dan bergabung melibatkan kepada dua operasi, contoh: operasi bergabung bulat. menghubungkannya dengan penambahan dan tanda kurung langkah-langkah operasi pendaraban. 427 890  15 600  25 = mengikut susunan operasi. bentuk mengufuk 12 745 + 20 742  56 = bentuk menegak  Guru mengemukakan masalah (ii) Mengira masalah operasi secara lisan, contoh, dalam bergabung melibatkan bentuk nombor atau ayat penolakan dan mudah. pembahagian.  Guru membimbing murid (iii) Mengira masalah operasi Contoh operasi bergabung menyelesaikan masalah bergabung yang melibatkan melibatkan tanda kurung. dengan menggunakan empat tanda kurung. langkah Model Polya. a) (1050 + 20 650)  12 = (iv) Menyelesaikan masalah b) 872 ÷ (8  4) = operasi bergabung nombor c) (24 + 26)  (64  14) = hingga 7 digit. 6
 22. 22. Bidang Pembelajaran: TAMBAH PECAHAN Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN1 Menambah tiga nombor  Menunjukkan penambahan (i) Menambah tiga nombor Contoh penambahan tiga nombor bercampur bercampur yang menggunakan nombor bercampur yang sama nombor bercampur yang pecahan setara penyebut pecahannya bercampur melalui penyebut pecahannya sama penyebut pecahannya sehingga 10. 1) aktiviti melipat kertas hingga 10. hingga 10. bentuk termudah 2) carta pecahan 3) rajah 3 7 17  2 3  1 2 7 jadual sifir 4) garis nombor 5) jadual sifir  Murid membina cerita daripada (ii) Menambah tiga nombor Contoh penambahan tiga ayat matematik melibatkan bercampur yang penyebut nombor bercampur yang nombor bercampur. pecahannya tidak sama penyebut pecahannya tidak hingga 10. sama hingga 10. 2 3 16  2 4  1 1 1 Beri jawapan dalam bentuk termudah.  Guru membimbing murid untuk (iii) Menyelesaikan masalah menyelesaikan masalah melibatkan penambahan menggunakan konsep langkah nombor bercampur. pengiraan berikut: 1) Memahami masalah dan mengumpul maklumat 2) Menentukan cara penyelesaian 3) Melaksanakan 4) Menyemak jawapan. 7
 23. 23. Bidang Pembelajaran: TOLAK PECAHAN Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN2 Menolak nombor  Tunjuk cara penolakan nombor (i) Menolak tiga nombor Contoh penolakan tiga nombor bercampur bercampur yang bercampur melalui bercampur yang sama nombor bercampur yang pecahan setara penyebut pecahannya penyebut pecahannya sama penyebut pecahannya sehingga 10. 1) aktiviti melipat kertas sehingga 10. sehingga 10. bentuk termudah 2) carta pecahan 3) rajah 5 5 15 15  4 2 1 jadual sifir 4) garis nombor 5) jadual sifir  Murid membina cerita daripada (ii) Menolak tiga nombor Contoh penolakan tiga ayat matematik melibatkan bercampur yang penyebut nombor bercampur yang nombor bercampur. pecahannya tidak sama penyebut pecahannya tidak sehingga 10. sama sehingga 10 7 8  3 4 12  7 1 1 Beri jawapan dalam bentuk termudah.  Mendedahkan kepada murid (iii) Menyelesaikan masalah masalah harian dalam bentuk melibatkan penolakan nombor bercampur 1) ayat 2) jadual 3) gambarajah 8
 24. 24. Bidang Pembelajaran: DARAB PECAHAN Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN3 Mendarab sebarang  Menggunakan pelbagai bahan (i) Mendarab nombor bercampur Mendarab nombor nombor bercampur nombor bercampur seperti petak seratus untuk dengan nombor bulat. bercampur dengan nombor cerakinkan dengan nombor bulat mendarab nombor bercampur. bulat sebagai pengumpulan sehingga 1000. objek. bentuk termudah Contoh: Contoh: 2 2  100  ? 1 3 3  300 sama dengan 3 3 1 1 kumpulan objek daripada 300. Sepatutnya kita mempunyai 100 objek dalam satu set. Maka, 2 kumpulan akan mengandungi 200 objek; 2  100 = 200. Oleh itu, 1 2 2 kumpulan akan mengandungi  Tunjukkan pengiraan menggunakan langkah yang 2 2  100  250 objek. 1 mudah dan teratur. 5 Hadkan komponen nombor 2 2  100  1  100 bulat daripada nombor 2 bercampur, kepada tiga digit. 5   50 Penyebut pecahan nombor 1 bercampur hendaklah  250 kurang daripada 10. 9
 25. 25. Bidang Pembelajaran: BAHAGI PECAHAN Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN4 Membahagi pecahan  Guru menunjukkan bagaimana (i) Bahagi pecahan dengan Hadkan penyebut bagi dengan nombor bulat membahagi pecahan dengan nombor yang dibahagi a) nombor bulat dan pecahan. pecahan lain sebagai kurang daripada 10. b) pecahan perkongsian. Ilustrasi berikut menunjukkan contoh tersebut. Hadkan pembahagi kurang daripada 10 bagi kedua-dua 1  2 1 1 nombor bulat dan pecahan. 2 Contoh membahagi pecahan Setengah cecair daripada satu dengan pecahan…. bekas dituang ke dalam bekas separuh akan mendapat satu bekas separuh yang penuh. 1 4  1 2   4  2  2  2 1 1   4  2  1 1 1  1 2 1 3 4  1 2 1 2 1 atau 4 0 1 2 1  1  4 4 2 1 2 2 1 4 2 1 1 2  2 1  1 2 10
 26. 26. Bidang Pembelajaran: BAHAGI PECAHAN Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN Setengah daripada cecair di (ii) Bahagi nombor bercampur 1 2 dalam bekas dituang ke dalam dengan 1  1  4 dua bekas satu perempat akan 4 2 1 2 2 a) nombor bulat mendapat dua bekas satu 1 perempat penuh. b) pecahan  2 1  1 2 1 3 atau 4 1 2 1 4 1 2 1 4  1 2 2 1 4 2  1 1 2  1 2 0 11
 27. 27. Bidang Pembelajaran: OPERASI BERGABUNG MELIBATKAN PERPULUHAN Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN1 Melaksanakan operasi  Murid menambah dan / atau i) Menambah dan menolak 3 Contoh operasi bergabung nombor perpuluhan bergabung melibatkan menolak 3 hingga 4 nombor hingga 4 nombor perpuluhan melibatkan perpuluhan. tempat perpuluhan tambah dan tolak perpuluhan. hingga tiga tempat 0.6 + 10.2 – 9.182 = nombor perpuluhan perpuluhan melibatkan: Contoh: Melaksanakan satu sehingga tiga tempat 8.03 – 5.12 + 2.8 = operasi pada suatu masa dari a) nombor perpuluhan perpuluhan kiri ke kanan. Langkah sahaja. 126.6 – 84 + 3.29 = pengiraan ditunjukkan dalam b) nombor bulat dan atau bentuk lazim. nombor perpuluhan. 10 – 4.44 + 2.126 – 7 =  Abakus boleh digunakan untuk mengesahkan ketepatan dalam 2.4 + 8.66 – 10.992 + 0.86 = pengiraan. 0.6 + 0.006 +3.446 – 2.189 = Contoh pengiraan untuk operasi bergabung melibatkan perpuluhan. 126.6 + 84 – 3.29 = ? 1 2 6 . 6 + 8 4 2 1 0 . 6  3 . 2 9 2 0 7 . 3 1 12
 28. 28. Bidang Pembelajaran: HUBUNGAN ANTARA PERATUS, PECAHAN DAN PERPULUHAN Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARAN1 Perkaitan antara  Menggunakan petak seratus i) Menukar nombor bercampur Pecahan adalah sebahagian bentuk termudah pecahan dan untuk menukar nombor kepada peratus. daripada satu, sebahagian gandaan perpuluhan kepada bercampur kepada peratus. daripada satu kumpulan atau peratus. pembahagian. Untuk peratus 3 Contoh: tukar 1 10 kepada menghubungkait antara nombor bercampur dengan peratusan peratus. peratus, nombor hendaklah dijadikan bentuk pecahan. Nombor bercampur hendaklah ditukar kepada pecahan tak wajar untuk menunjukkan hubungan di antara nombor bercampur dengan peratus. 100 3 30 1  Contoh: 100 10 100 1 3 3  50 150 1 = = = =150% 2 2 2  50 100 E 100% 30% Pelari Masa Kawasan berlorek mewakili ii) Menukar sebarang nombor Hadkan nombor perpuluhan 130% daripada petak seratus. perpuluhan yang lebih yang kurang daripada 10 2 jam 10 minit A daripada 1 kepada peratus. kepada dua tempat B 2 jam 5 minit perpuluhan sahaja. Contoh penukaran nombor 1 jam 50 minit C perpuluhan kepada peratus 1 jam 40 minit D 265 E 2.65   265% 100 13
 29. 29. Bidang Pembelajaran: HUBUNGAN ANTARA PERATUS, PECAHAN DAN PERPULUHAN Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat … KATA Murid akan diajar … PEMBELAJARAN  Tunjuk cara konsep peratus iii) Mencari nilai daripada Mencari nilai peratus bentuk termudah dengan menggunakan petak peratus diberi. daripada satu kuantiti gandaan seratus atau blok pelbagai termasuk: guna. pendapatan Nilai kuantiti daripada a) 100 perbelanjaan b) kurang daripada 100 simpanan c) lebih daripada 100 untung Nilai peratus daripada rugi Kawasan berlorek daripada a) kurang daripada 100 dua petak seratus ialah 128% b) lebih daripada 100 diskaun daripada 100. dividen Contoh item untuk mencari  Bimbing murid mencari nilai faedah nilai peratus bagi kuantiti peratus daripada kuantiti diberi seperti berikut: cukai menggunakan pelbagai contoh, a) 9.8% daripada 3500 seperti: komisen b) 114% daripada 100 450% daripada 10 c) 150% daripada 70 450 d) 160% daripada 120  10  45 100  Murid membina cerita daripada iv) Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah nilai peratus daripada satu harian melibatkan hubungan harian melibatkan pengiraan kuantiti. di antara peratus, pecahan peratus daripada dan perpuluhan. pendapatan, perbelanjaan,  Mendedahkan situasi sebenar simpanan, keuntungan dan dalam bentuk perkataan, jadual kerugian, diskaun, dividen/ dan gambar rajah. faedah, cukai dan komisen. 14
 30. 30. Bidang Pembelajaran: WANG HINGGA RM10 JUTA Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN1 Mengguna dan  Menyediakan murid dengan (i) Melakukan operasi Latihan operasi bergabung operasi bergabung mengaplikasi sebarang situasi yang melibatkan wang bergabung melibatkan nilai melibatkan tanda kurung. tanda kurung nombor dalam di mana operasi bergabung wang hingga RM10 juta. Contoh: kehidupan seharian diperlukan. Kemudian, tunjuk simpanan melibatkan wang. cara bagaimana situasi ini RM8000 + RM1254 – RM5555 = pendapatan berubah kepada ayat RM125.05 – RM21 – RM105.95 = matematik dengan perbelanjaan menggunakan pelbagai (RM100 + RM50)  5 = pelaburan operasi. (RM125  8) – (RM40  8) = harga kos  Murid menyelesaikan operasi RM1200 – (RM2400 ÷ 6) = harga jual bergabung melibatkan wang dalam bentuk lazim. untung  Berikan masalah melibatkan (ii) Menyelesaikan masalah Bincang masalah harian rugi wang dalam bentuk nombor, harian melibatkan pengiraan dalam pelbagai situasi diskaun ayat mudah, jadual dan wang. melibatkan simpanan, gambarajah. pendapatan, perbelanjaan, pengiraan  Guru membimbing murid untuk pelaburan, harga asal, harga menyelesaikan masalah jual, keuntungan, kerugian menggunakan Model Polya. dan diskaun. 1) Memahami masalah dan mengumpul maklumat 2) Menentukan cara penyelesaian 3) Melaksanakan 4) Menyemak jawapan. 15
 31. 31. Bidang Pembelajaran: TEMPOH MASA Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN1 Mengguna dan  Murid mengira tempoh masa i) Hitung tempoh masa Contoh beberapa idea asas pengiraan mengaplikasi dari waktu mula hingga waktu sesuatu peristiwa di antara dalam pengiraan tempoh mengira pengetahuan tentang akhir sesuatu peristiwa masa: a) bulan masa untuk mencari berdasarkan situasi yang diberi tarikh Untuk mencari tempoh masa tempoh masa. dengan menggunakan bantuan b) tahun dalam bulan “… dari Mac kalendar kalendar, jadual-jadual dan c) tarikh. hingga Oktober.” garis nombor. jadual Untuk tempoh masa dalam tahun dan bulan, “..dari Julai tempoh masa 2006 hingga September peristiwa 2006.” bulan Untuk tempoh masa dalam tahun, bulan dan hari, tahun a) “… dari 25 Mac 2004 hingga 25 Jun 2004.” atau b) “… dari 27 Mei 2005 hingga 29 Jun 2006.” ii) Kira tempoh masa dari Satu contoh situasi yang situasi yang dinyatakan dinyatakan dalam bentuk dalam bentuk pecahan pecahan tempoh masa masa. … 3 daripada 2 tahun 2 16
 32. 32. Bidang Pembelajaran: TEMPOH MASA Tahun 6 OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN PERBENDAHARAAN PEMBELAJARAN PENGAJARAN DAN CATATAN Murid dapat… KATA Murid akan diajar… PEMBELAJARAN  Mengemukakan soalan iii) Menyelesaikan masalah Bincangkan masalah harian penyelasaian masalah yang harian dalam konteks yang melibatkan pelbagai melibatkan pengiraan masa sebenar yang melibatkan situasi seperti peristiwa, dalam bentuk nombor, ayat pengiraan tempoh masa. kalendar dan sebagainya. mudah, jadual atau gambarajah.  Guru membimbing murid menyelesaikan masalah mengikut empat langkah Model Polya: 1) Memahami masalah dan mengumpul maklumat 2) Menentukan cara penyelesaian 3) Melaksanakan 4) Menyemak jawapan . 17

×