MICROSOFT
EXCEL
Лекц- 7

1
MS EXCEL ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ¿ÍÄÑÝÍ
ÎÉËÃÎËÒÓÓÄ
MS Excel ïðîãðàì íü õ¿ñíýãòýí ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ,
õ¿ñíýãòýíä òîîöîî õèéõ, ýäèéí çà...
MS WORD ÏÐÎÃÐÀÌÀÀÑ ЯËÃÀÃÄÀÕ
ЯËÃÀÀ ÎÍÖËÎÃ, ÄÀÂÓÓ ÒÀËÓÓÄ
№

MS Word

MS Excel

1

Õýðýãëýãчèéí ñîíãîñîí öààñíû Иõ õýìæýýíèé ...
3

Áàðèìò áèчèãòýé àæèëëàõ
àæèëëàãààã õºíãºâчèëºõ,
çàõèäàë èëòãýë, òàéëàí
ãàðãàõ ãýõ ìýò áàðèìò
áîëîâñðóóëàõàä áýëýí çàãâà...
MS EXCEL ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ÁÎËÎÌÆÓÓÄ


Õ¿ñíýãòèéí í¿äýíä òºðºë á¿ðèéí ôîðìàòûí ººðчëºëò õèéõ
áîëîìæòîé. Òåêñòèéã õýâòýý áîñîîãîîð...
MS EXCEL ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ÁÎËÎÌÆÓÓÄ
 Õýðýãëýãчèéí öóâàà ¿¿ñãýæ õ¿ñíýãòèéí í¿äí¿¿äèéã
õ¿ññýí óòãààð ä¿¿ðãýæ áîëíî.

 ªãºãäëèéã õ...
MS EXCEL ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ÁÎËÎÌÆÓÓÄ
 Õýâëýãäýõ

ìóæèéã

òîãòîîæ

ºãч

áîëíî.

Èõ

õýìæýýíèé

õ¿ñíýãòòýé àæèëëàæ áàéõ ¿åä õýâëýãä...
ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ҮÍÄÑÝÍ ÄÝËÃÝÖ
Гарчгийн мөр

Идэвхитэй
байгаа нүд

Идэвхитэй нүдний
хаяг

Хэрэгслийн
мөр

Томъёоны мөр
Menu bar

...
ХҮСНЭГТ БОЛОВСРУУЛЖ ЭХЛЭХ ҮЕД
АНХААРАХ ЗҮЙЛС


Õ¿ñíýãòèéã

ä¿ðñýëæ

áàéãàà

òîð

íü

õýâëýãäýæ

ãàðäàãã¿é. Èéìä òîðûã õýâ...
EXCEL ПРОГРАМЫН ЗАРИМ НЭГ
НЭР ТОМЪЁО


WORKBOOK ¿¿íèéã àæëûí õàâòàñ ãýæ ойлгоно. Хýä
õýäýí õóóäàñ á¿õèé íýã àæëûí õàâòàñà...
EXCEL ПРОГРАМЫН ЗАРИМ НЭГ
НЭР ТОМЪЁО
 CELL ýíý íü ºãºãäºë îðóóëàõ èäýâõèòýé í¿ä þì.
Èäýâõèòýé

í¿äèéã

áàãàíûã

íýðëýõ

¿...
ХҮСНЭГТИЙН НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДӨЛТЭЙ
АЖИЛЛАХ
Í¿äí¿¿äèéã ñîíãîæ èäýâõèæ¿¿ëýõäýý :
Õóëãàíû чèðýõ äàðàëòààð í¿äí¿¿äèéã äýñ äàðààëà...
ХҮСНЭГТИЙН НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДӨЛТЭЙ
АЖИЛЛАХ


Èäýâõèòýé

áàéãàà

í¿äíýýñ

àëü

íýã

чèãëýëä

äýñ

äàðààëñàí íèëýýä õýäýí í¿ä ...
ХҮСНЭГТИЙН НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДӨЛТЭЙ
АЖИЛЛАХ
 Õ¿ñíýãòèéã õóóäàñ äàðààëàí ñîíãîõûã õ¿ñâýë Shift
òîâчëóóðûã Page Up ýñâýë Page D...
HOME -> Format cell команд
 Í¿äýíä ºãºãäëèéã îëîí ýãíýýãýýð áàéðëóóëàõ, í¿äèéã
õ¿ðýýëýõ,

í¿äýíä

ºãºãäºë

áè÷èãäýõ

õýëá...
Home -> Format cells -> Number
 Энэ командаар нүдэнд оруулах өгөгдлийн өгөгдлийн
төрлийг нь зааж өгнө. Тухайн нүдэнд тоон...
HOME -> FORMAT CELLS -> ALIGNMENT
 Энд нүдэндэх өгөгдлийн байрлалыг тодорхойлно.
 Orientation бүлэгт градусыг зааж өгөх ...
Text alignment á¿ëýãò õ¿ñíýãòèéí í¿äýíä
ºãºãäëèéã àëü òàëä íü çýðýãö¿¿ëýõèéã

òîäîðõîéëæ ºãäºã.
 Horizontal – õýâòýý òýí...
НҮДЭНД ӨГӨГДЛИЙГ ОЛОН ЭГНЭЭГЭЭР
БИЧИХДЭЭ
1. Өгөгдөл бүхий нүдийг сонгоно. Хэрэв өгөгдөл оруулж байх
үед энэ үйлдлийг гүйцэ...
БАГАНЫН ХЭМЖЭЭГЭЭР НҮДЭН ДЭХ
ӨГӨГДЛИЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨГДӨХ
 Энэ

үйлдлийн

тусламжтайгаар

баганын

хэмжээг

багасгахад нүд...
НҮДНҮҮДИЙГ НЭГТГЭХ
Хүснэгтийн нүднүүдийг нэгтгэхдээ:
 1. Нэгтгэх гэж буй нүднүүдийг сонгоно.

 2. Home->Font->Format cel...
ХҮСНЭГТЭНД ҮСГИЙН ФОНД СОНГОХ
1. Фонд солих гэж буй нүднүүдийг сонгоно.
2. Хэрэгсэлийн мөрнөөс үсгийн фонт сонгох цонх аши...
ХҮСНЭГТИЙГ ХҮРЭЭЛЭХ ШУГАМЫН
ТӨРӨЛ, ХЭЛБЭР СОНГОХ
o Õýðýãñýëèéí ìºðíººñ õ¿ñíýãòèéã

õ¿ðýýëýõ õ¿ðýýíèé õýëáýð ñîíãîõ
êîìàíäû...
ХҮСНЭГТИЙГ ХҮРЭЭЛЭХ ШУГАМЫН
ТӨРӨЛ, ХЭЛБЭР СОНГОХ
Õ¿ñíýãòèéã õ¿ðýýëýõ ººð íýã àðãà áîë:
 Õ¿ðýýëýõ í¿äí¿¿äèéã ñîíãîí идвэхж...
НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДЛИЙГ ТОДОРХОЙ
ЗОРИЛГОТОЙГООР ХУУЛАХ
Í¿äýíä ºãºãäëèéã õóóëàõ áîëîí 纺õ ¿éëäëèéã
ã¿éöýòãýõäýý òîäîðõîé ñîíãî...
НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДЛИЙГ ТОДОРХОЙ
ЗОРИЛГОТОЙГООР ХУУЛАХ
1. Õóóëàõ ìýäýýëýë á¿õèé í¿äèéã ñîíãîíî.
2. Õóóëàõ êîìàíä Copy – ã ñîíã...
All

Бүх өгөгдлийг хуулах

Formulas

Зөвхөн томъёог хуулах

Values

Зөвхөн утгыг хуулах

Formats

Зөвхөн форматыг хуулах

...
Column widths

Баганын өргөнийг

None

Үйлдэл гүйцэтгэхгүй

Add

Нэмэх үйлдлийг хуулах

Subtract

Хасах үйлдлийг хуулах

M...
Лекц-7
Лекц-7
Лекц-7
Лекц-7
Лекц-7
Лекц-7
Лекц-7
Лекц-7
Лекц-7
Лекц-7
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Лекц-7

382 views
344 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
186
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Лекц-7

 1. 1. MICROSOFT EXCEL Лекц- 7 1
 2. 2. MS EXCEL ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ¿ÍÄÑÝÍ ÎÉËÃÎËÒÓÓÄ MS Excel ïðîãðàì íü õ¿ñíýãòýí ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ, õ¿ñíýãòýíä òîîöîî õèéõ, ýäèéí çàñàã, ñòàòèñòèêèéí áîëîí èíæåíåðèéí òîîöîîíä õýðýãëýãäýõ òºðºë á¿ðèéí ôóíêö¿¿äèéã àøèãëàí áîëîâñðóóëàëò õèéõ, õ¿ñíýãòèéí ºãºãäë¿¿äýýð ãðàôèê, äèàãðàìì áàéãóóëàõ ãýõ ìýò ¿éëäëèéã ã¿éöýòãýõ áîëîìæîîð õàíãàãäñàí àñàð òîì ýëåêòðîí õ¿ñíýãò¿¿ä á¿õèé õýðýãëýýíèé ïðîãðàì þì. 2
 3. 3. MS WORD ÏÐÎÃÐÀÌÀÀÑ ЯËÃÀÃÄÀÕ ЯËÃÀÀ ÎÍÖËÎÃ, ÄÀÂÓÓ ÒÀËÓÓÄ № MS Word MS Excel 1 Õýðýãëýãчèéí ñîíãîñîí öààñíû Иõ õýìæýýíèé õ¿ñíýãò õýìæýý á¿õèé áàðèìò áîëîâñðóóëàõ àæëûí áîëîâñðóóëàõ òàëáàðòàé òàëáàðòàé 2 Áîëîâñðóóëæ áóé áàðèìòûã íýã ôàéëä íýã íýðýýð õàäãàëàõ áºãººä áàðèìòàí äàõü ÿëãààòàé á¿ëýã, äýä á¿ëã¿¿ä íü õóóäàñíû äóãààðààð òîäîðõîéëîãäîíî. 3 Õ¿ñíýãò áîëîâñðóóëàõäàà íýð á¿õèé íýã ôàéëä õýä õýäýí ÿëãààòàé õ¿ñíýãò¿¿äèéã ¿¿ñãýæ õàäãàëàõ áîëîìæòîé. Sheet1, Sheet2 ãýõ ìýò
 4. 4. 3 Áàðèìò áèчèãòýé àæèëëàõ àæèëëàãààã õºíãºâчèëºõ, çàõèäàë èëòãýë, òàéëàí ãàðãàõ ãýõ ìýò áàðèìò áîëîâñðóóëàõàä áýëýí çàãâàð àøèãëàõ áîëîìæóóäààð õàíãàãäñàí áàéäàã Õ¿ñíýãòýí ìýäýýëýëòýé àæèëëàõ áîëîìæîîð èë¿¿ õàíãàãäñàí, í¿äýí äýõ ºãºãäºëòýé àæèëëàõ, í¿ñýð áîäîëòóóäûã õºíãºâчèëºõ áîëîìæóóäààð õàíãàãäñàí áàéäàã 4 Ïàðàãðàô áóþó áàðèìòûí èõ áèå, äýä á¿ëýã, ç¿éëòýé àæèëëàõ êîìàíäóóäòàé. Õ¿ñíýãòèéí í¿ä, ìºð, áàãàíàíä õèéõ ¿éëä¿¿äèéã ã¿éöýòãýõ êîìàíäóóäòàé. 5 Õýðýãëýãч õàäãàëàõ ôàéëäàà íýð ºãººã¿é òîõèîëäîëä MS Word ïðîãðàìì àâòîìàòààð Doc1, Doc2 ãýõ ìýò íýðýýð õàäãàëäàã MS Excel ïðîãðàììûã àøèãëàæ áàéõäàà íýð ºãºëã¿é õàäãàëñàí ôàéë Book1 ãýõ ìýò íýðýýð õàäãàëàãäàíà. 4
 5. 5. MS EXCEL ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ÁÎËÎÌÆÓÓÄ  Õ¿ñíýãòèéí í¿äýíä òºðºë á¿ðèéí ôîðìàòûí ººðчëºëò õèéõ áîëîìæòîé. Òåêñòèéã õýâòýý áîñîîãîîð áèчèæ áîëîõîîñ ãàäíà õýäýí ãðàäóñûí íàëóóãààð áèчèõèéã òîõèðóóëæ ºãч áîëíî  Õ¿ñíýãòýíä õ¿ññýí ôóíêöýý àøèãëàí òîîöîî õèéæ áîëíî. Ôóíêö, òîìú¸î àøèãëàí áîäîëò õèéñýí áîë òóõàéí í¿äýí äýõ áîäîëòûã áóñàä í¿äýíä äàâòàí ã¿éöýòãýõã¿éãýýð õóóëæ áîëíî. 5
 6. 6. MS EXCEL ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ÁÎËÎÌÆÓÓÄ  Õýðýãëýãчèéí öóâàà ¿¿ñãýæ õ¿ñíýãòèéí í¿äí¿¿äèéã õ¿ññýí óòãààð ä¿¿ðãýæ áîëíî.  ªãºãäëèéã õóóëàõäàà òîîí óòãà, òîìú¸î, õýëáýð çàãâàð ãýõ ìýò ñîíãîñîí îáúåêòèéã õóóëæ áîëíî.  ªãºäëèéã ýðýìáýëýõ, õýðýãòýé ìýäýýëëýý ø¿¿æ õàðóóëàõ, ÿëãààòàé ìºð¿¿äèéí õóâüä äýä íèéëáýð îëîõ áîëîìæòîé.  Íýã ôàéëä õàäãàëàãäàõ ÿëãààòàé õ¿ñíýãò¿¿äèéí òîîã íýìæ õàñàæ, íýðèéã ººðчèëæ áîëíî. 6
 7. 7. MS EXCEL ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ÁÎËÎÌÆÓÓÄ  Õýâëýãäýõ ìóæèéã òîãòîîæ ºãч áîëíî. Èõ õýìæýýíèé õ¿ñíýãòòýé àæèëëàæ áàéõ ¿åä õýâëýãäýõ øààðäëàãàòàé ìýäýýëëèéã òîäîðõîéëæ, õýâëýõ ¿éëäëèéã øóóä ã¿éöýòãýñíýýð çàðèì íýã òîõèðóóëàãà õèéõýýñ òàíûã чºëººëæ ºãäºã.  Õ¿ñíýãò¿¿äèéã íýãòãýæ õóðààíãóéëàí ýìõòãýñýí õ¿ñíýãò ¿¿ñãýæ áîëíî .  Òºðºë á¿ðèéí ãðàôèê äèàãðàìì çóðàõ, äèàãðàììûã ñîëüæ ººðчèëæ çàñâàð îðóóëàõ çàìààð õ¿ñíýãòýí äýõ ºãºãäëèéã îéëãîìæòîéãîîð ä¿ðñýëæ ¿ç¿¿ëýõ áîëîìæòîé. 7
 8. 8. ÏÐÎÃÐÀÌÛÍ ҮÍÄÑÝÍ ÄÝËÃÝÖ Гарчгийн мөр Идэвхитэй байгаа нүд Идэвхитэй нүдний хаяг Хэрэгслийн мөр Томъёоны мөр Menu bar Мөрийн дугаар Ажлыг хуудас Баганын дугаар Vertical Horizontal
 9. 9. ХҮСНЭГТ БОЛОВСРУУЛЖ ЭХЛЭХ ҮЕД АНХААРАХ ЗҮЙЛС  Õ¿ñíýãòèéã ä¿ðñýëæ áàéãàà òîð íü õýâëýãäýæ ãàðäàãã¿é. Èéìä òîðûã õýâëýæ ãàðãàõûã õ¿ñâýë ò¿¿íèéã õ¿ðýýëýõ õýðýãòýé.  ̺ðèéã äóãààðëàæ áàéãàà òîîã äýñ äóãààð áàãàíûí îðîíä àøèãëàõ ãýæ îðîëäîõ õýðýãã¿é. Ýíý íü ìºðèéã íýðëýæ áóé íýð þì.  Õ¿ñíýãòèéí í¿ä á¿ð íü Excel ïðîãðàìä çîðèóëàãäñàí ñòàíäàðò ôîíòîîð òîõèðóóëàãäñàí áàéäàã. Ýíý ¿åä ººð ôîíò àøèãëàõûã õ¿ñâýë õ¿ñíýãò ¿¿ñãýõ ìóæèéã òýìäýãëýæ òóõàéí ôîíòîîð òîõèðóóëæ ñîíãîõ õýðýãòýé. 9
 10. 10. EXCEL ПРОГРАМЫН ЗАРИМ НЭГ НЭР ТОМЪЁО  WORKBOOK ¿¿íèéã àæëûí õàâòàñ ãýæ ойлгоно. Хýä õýäýí õóóäàñ á¿õèé íýã àæëûí õàâòàñàíä àñàð èõ õýìæýýíèé ìýäýýëëèéã àãóóëæ áîëîõ þì. Íýã àæëûí õàâòàñ íü äîòðîî 3 àæëûí õóóäàñ àãóóëàõ áºãººä ¿¿íèéã áèä íýìæ îðóóëàõ áîëîìæòîé.  WORKSHEET ýíý íü õ¿ñíýãòýí ìýäýýëýë áîëîâñðóóëæ ýõëýõ òàëáàé áºãººä ¿¿íèéã áèä àæëûí õóóäàñ ãýæ нэрлэнэ. 10
 11. 11. EXCEL ПРОГРАМЫН ЗАРИМ НЭГ НЭР ТОМЪЁО  CELL ýíý íü ºãºãäºë îðóóëàõ èäýâõèòýé í¿ä þì. Èäýâõèòýé í¿äèéã áàãàíûã íýðëýõ ¿ñýã, ìºðèéã äóãààðëàõ òîîã îðîëöóóëàí íýðëýõ áºãººä í¿äíèé õàÿãààð òóõàéí òîõèîëäîëä ÿìàð í¿ä èäýâõèòýé áàéãààã ìýäýõ áîëîìæòîé.  RANGE – á¿ëýã í¿äí¿¿äèéã áèä ìóæ ãýæ íýðëýíý. Íýãýýñ èë¿¿ í¿äí¿¿ä ñîíãîæ ¿éëäýë õèéõ òîõèîëäîëä ýíý íýð òîìú¸îã õýðýãëýõ áîëíî. 11
 12. 12. ХҮСНЭГТИЙН НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДӨЛТЭЙ АЖИЛЛАХ Í¿äí¿¿äèéã ñîíãîæ èäýâõèæ¿¿ëýõäýý : Õóëãàíû чèðýõ äàðàëòààð í¿äí¿¿äèéã äýñ äàðààëàí  èäýâõèæ¿¿ëíý. Shift  òîâчëóóðûã êîìïüþòåðèéí ãàð äýýðõè äýýø, äîîø, áàðóóí, ç¿¿í òèéø çààñàí ñóì á¿õèé òîâчëóóðòàé äàðñíààð èäýâõèòýé áàéãàà í¿äíýýñ ñóìíû чèãëýëèéí äàãóóõ í¿ä¿¿äèéã ñîíãîæ áîëäîã. 12
 13. 13. ХҮСНЭГТИЙН НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДӨЛТЭЙ АЖИЛЛАХ  Èäýâõèòýé áàéãàà í¿äíýýñ àëü íýã чèãëýëä äýñ äàðààëñàí íèëýýä õýäýí í¿ä ñîíãîõ ººð íýã àðãà áîë Shift òîâчëóóðûã õóëãàíû òîâчëóóðòàé õàìò äàðàõ àðãà þì. Æèøýý íü: À1 í¿ä èäýâõèòýé áàéâàë Shift òîâчëóóðûã äàðñàí чèãòýý Ñ7 í¿äèéã ñîíãîõ  Í¿äí¿¿äèéã ò¿¿âýðëýæ ñîíãîõäîî Ctrl òîâчëóóðûã äàðñààð ñîíãîõûã õ¿ñч áóé äàðààëñàí áóñ í¿äí¿¿ä äýýð äýñ äàðààëàí õóëãàíû òîâчëóóðûã àøèãëàí ñîíãîíî. 13
 14. 14. ХҮСНЭГТИЙН НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДӨЛТЭЙ АЖИЛЛАХ  Õ¿ñíýãòèéã õóóäàñ äàðààëàí ñîíãîõûã õ¿ñâýë Shift òîâчëóóðûã Page Up ýñâýë Page Down òîâчëóóðòàé õàìò äàðæ á¿òýí õóóäàñ äýýø ýñâýë äîîø ñîíãîæ èäýâõèæ¿¿ëæ áîëîõ þì.  Áàãàíà ìºðèéã á¿õýëä íü ñîíãîõ áîë áàãàíûã íýðëýñýí ¿ñýã áîëîí ìºðèéã äóãààðëàñàí òîîí äýýð õóëãàíààð íýã äàðíà.  Нүдэнд өгөгдөл оруулж дуусаагүй үед тухайн нүдэнд курсор аничсаар байх ба энэ үед зарим нэг үйлдлийг гүйцэтгэх боломжгүй байдгийг анхаарах хэрэгтэй. 14
 15. 15. HOME -> Format cell команд  Í¿äýíä ºãºãäëèéã îëîí ýãíýýãýýð áàéðëóóëàõ, í¿äèéã õ¿ðýýëýõ, í¿äýíä ºãºãäºë áè÷èãäýõ õýëáýðèéã òîõèðóóëàõ, ¿ñãèéí ôîíò ñîíãîõ, ãýõ ìýò îëîí ¿éëäëèéã ã¿éöýòãýäýã. / Ctrl + 1 /
 16. 16. Home -> Format cells -> Number  Энэ командаар нүдэнд оруулах өгөгдлийн өгөгдлийн төрлийг нь зааж өгнө. Тухайн нүдэнд тоон өгөгдөл оруулах, текст өгөгдөл оруулж болох гэх мэтээр тохируулна.
 17. 17. HOME -> FORMAT CELLS -> ALIGNMENT  Энд нүдэндэх өгөгдлийн байрлалыг тодорхойлно.  Orientation бүлэгт градусыг зааж өгөх ба эсвэл хулганы тусламжтайгаар Text үгийн налуу байх хэлбэрийг зааж өгнө.  Degree – Í¿äýíä òåêñòèéí áè÷èãäýõ ºíöãèéã çààæ ºãнө.
 18. 18. Text alignment á¿ëýãò õ¿ñíýãòèéí í¿äýíä ºãºãäëèéã àëü òàëä íü çýðýãö¿¿ëýõèéã òîäîðõîéëæ ºãäºã.  Horizontal – õýâòýý òýíõëýãèéí õóâüä,  Vertical – áîñîî òýíõëýãèéí õóâüä ºãºãäëèéã ãîëä íü áàðóóí, ç¿¿í, äýýä, äîîä òàëä íü áàéðëóóëàõ òîõèðóóëãà õèéíý.
 19. 19. НҮДЭНД ӨГӨГДЛИЙГ ОЛОН ЭГНЭЭГЭЭР БИЧИХДЭЭ 1. Өгөгдөл бүхий нүдийг сонгоно. Хэрэв өгөгдөл оруулж байх үед энэ үйлдлийг гүйцэтгэхийг хүсвэл заавал өгөгдөл оруулах үйлдлийг дуусгасан байх шаардлагатай. 2. Home -> Format cells -> Alignment -> Wrap text буюу текстийг хугалах командыг сонгоно. Энэ командаар нүдэнд багтахгүй байгаа өгөгдлийг хугалж нүдэнд багтаана. 3. Хэрэв нүдэнд курсор анивчиж байвал өөрөөр хэлбэл өгөгдөл оруулах үйлдлийг дуусгаагүй бол Home цэсний Format Cells командаар зөвхөн үсгийн фонд сонгох /FONT/ цонх нээгдэнэ.
 20. 20. БАГАНЫН ХЭМЖЭЭГЭЭР НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДЛИЙН ХЭМЖЭЭ ӨӨРЧЛӨГДӨХ  Энэ үйлдлийн тусламжтайгаар баганын хэмжээг багасгахад нүдэн дэх өгөгдөл багасана. Өөрөөр хэлбэл нүдэнд бичигдсэн өгөгдлийн үсгийн хэмжээ багасах замаар тухайн өгөгдөл хэмжээг нь багасгасан багананд бүтнээрээ багтаж харагдана. 1. Өгөгдөл бүхий нүдийг сонгоно. 2. Баганын хэмжээг багасгана. 3. Home -> Format Cells -> Alignment -> Shrink to fit командыг сонгоно.
 21. 21. НҮДНҮҮДИЙГ НЭГТГЭХ Хүснэгтийн нүднүүдийг нэгтгэхдээ:  1. Нэгтгэх гэж буй нүднүүдийг сонгоно.  2. Home->Font->Format cells-> Alignment -> Merge Cells командыг сонгоно.
 22. 22. ХҮСНЭГТЭНД ҮСГИЙН ФОНД СОНГОХ 1. Фонд солих гэж буй нүднүүдийг сонгоно. 2. Хэрэгсэлийн мөрнөөс үсгийн фонт сонгох цонх ашиглах эсвэл Home -> Format Cells-> Font командыг сонгоно.
 23. 23. ХҮСНЭГТИЙГ ХҮРЭЭЛЭХ ШУГАМЫН ТӨРӨЛ, ХЭЛБЭР СОНГОХ o Õýðýãñýëèéí ìºðíººñ õ¿ñíýãòèéã õ¿ðýýëýõ õ¿ðýýíèé õýëáýð ñîíãîõ êîìàíäûã ñîíãîíî.  Íýýãäýõ õ¿ðýýíèé õýëáýð á¿õèé öýñíýýñ øààðäëàãàòàé õýëáýðèéã ñîíãîíî.
 24. 24. ХҮСНЭГТИЙГ ХҮРЭЭЛЭХ ШУГАМЫН ТӨРӨЛ, ХЭЛБЭР СОНГОХ Õ¿ñíýãòèéã õ¿ðýýëýõ ººð íýã àðãà áîë:  Õ¿ðýýëýõ í¿äí¿¿äèéã ñîíãîí идвэхжүүлнэ.  Home->Format Cells->Border õàâòàñûã ñîíãîíî.  Line á¿ëãýýñ øààðäëàãàòàé õ¿ðýýíèé òºðëèéã Border á¿ëãýýñ í¿äíèé àëü õýñãýýð õ¿ðýýëýõèéã ñîíãîîä OK äàðíà. ̺í õ¿ðýýíèé ºíãèéã Color í¿äýíä ñîíãîæ áîëíî.
 25. 25. НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДЛИЙГ ТОДОРХОЙ ЗОРИЛГОТОЙГООР ХУУЛАХ Í¿äýíä ºãºãäëèéã õóóëàõ áîëîí 纺õ ¿éëäëèéã ã¿éöýòãýõäýý òîäîðõîé ñîíãîëò àøèãëàæ ñîíãîñîí ºãºãä뺺ñ ººðò õýðýãòýé òîäîðõîé õýñãèéã õóóëàõ áîëîìæ MS Excel ïðîãðàììä áàéäàã. Энэ нь өãºãäºë á¿õèé í¿äèéã õóóëæ ñîíãîñîí áàéðëàëä òàâèõäàà òîîí óòãûã, òîìú¸îã, õýëáýð çàãâàðûã ãýõ ìýò ñîíãîíî ãýñýí ¿ã.
 26. 26. НҮДЭН ДЭХ ӨГӨГДЛИЙГ ТОДОРХОЙ ЗОРИЛГОТОЙГООР ХУУЛАХ 1. Õóóëàõ ìýäýýëýë á¿õèé í¿äèéã ñîíãîíî. 2. Õóóëàõ êîìàíä Copy – ã ñîíãîíî. 3. ªãºãäºë áàéðëóóëàõ í¿äèéã ñîíãîíî. 4. Home->Clipboard -> Paste->Paste Special êîìàíäûã ñîíãîíî
 27. 27. All Бүх өгөгдлийг хуулах Formulas Зөвхөн томъёог хуулах Values Зөвхөн утгыг хуулах Formats Зөвхөн форматыг хуулах Comments Тайлбарыг хуулах All except borders Хүрээнээс бусдыг хуулах
 28. 28. Column widths Баганын өргөнийг None Үйлдэл гүйцэтгэхгүй Add Нэмэх үйлдлийг хуулах Subtract Хасах үйлдлийг хуулах Mulptiply Үржих үйлдлийг хуулах Divide Хуваах үйлдлийг хуулах

×