M
icrosoft
P
ower point
M
icrosoft P
ower point

 F -> New командаар дээрх харилцах цонх
ile
гарч ирнэ .
New Presentation харилцах цонхны
командуудын үүрэг
B
lank and recent – шинэ илтгэл танилцуулга
бэлтгэхэд бэлэн болгоно .
...
Слайдын бүтцийг сонгох

H
ome

->

L
ayout

командаар
илтгэл
танилцуулгын
ерөнхий бүтцийг
сонгоно .
Слайдын арын дэвсгэр өнгө буюу
загварыг тодорхойлох
 Design

цэсний

слайдын

суурь

тодорхойлж өгнө .

T
hemes
өнгө

хэс...
Илтгэлийн хуудсанд объектийг
олшруулах
Илтгэл ,

танилцуулага

бэлтгэх

үед

зураг

диаграмм , эмблем зэргийг илтгэлийн ху...
Илтгэлийн хуудсанд объектийг
олшруулах
H
ome -> New Slide -> Duplicate slide –
идэвхитэй слайдыг хуулах
H
ome -> New Sli...
Илтгэлийн хуудасны өнгийг өөрчлөх
Илтгэлийн

хуудасны

өнгийг

өөрчлөхдөө

Design

цэсний

Background

style

командыг сон...
Илтгэлийн хуудасны үсгийн хэлбэрийг
өөрчлөх

Илтгэл бэлдэж

байх явцад TextBox гэх мэт

объектүүд их хэрэглэгддэг учраас H...
Design цэсний Page Setup

Design

цэсний Slide Orientation командаар

тухайн слайдын байрлалыг тохируулна .
Илтгэлийн хуудсанд өөр илтгэлийг
файл байдлаар оруулах
Insert цэсний New Slide -> Reuse Slides командыг
сонгоно. Ингэхэд д...
Илтгэлийн хуудсанд өөр илтгэлийг
файл байдлаар оруулах
Оруулж
бүх

ирсэн

илтгэлээс

слайдыг

оруулж

болохоос гадна аль н...
Илтгэлийн хуудсанд өөр илтгэлийг
файл байдлаар оруулах
Insert All Slide командаар
бүх слайдыг оруулна
Apply T
heme to All ...
Илтгэлийн хуудсанд өөр программ дээр
үүсгэсэн баримтыг оруулах
Home цэсний New Slide -> Slide from Outline командыг сонгон...
Илтгэлийн хуудсанд
диаграмм оруулах
Insert цэсний Chart
командыг сонгоно .
Үүсэх
хүснэгтийн
өгөгдлийг
өөрт
шаардлагатай өг...
Илтгэлийн хуудсанд
хүснэгт оруулах
Insert цэсний Table
командыг
сонгоно .
View цэсний Slide Sorter команд

Бэлэн

болсон

илтгэл

болон

танилцуулагыг

эрэмбэлж харуулах нь үзүүлэн бэлтгэх үед чух...
Илтгэлийг үйлдлийн товчлуур
ашиглан холбох

Илтгэлүүдийг хооронд нь холбохдоо үйлдлийн
товчлуур ашиглахын тулд:
Insert -> ...
Илтгэлийг хооронд нь холбох
товчлуурын үүрэг
Custom - илтгэгч
өөрөө тохируулна
Previous - өмнөх
илтгэл рүү холбох

Return ...
Үйлдлийн товчлуурын тохируулга
Илтгэлийн

хуудсанд

үйлдлийн

товчлуурыг

байрлуулсан
харилцах

бол

нээгдэх

цонхонд

хол...
Үйлдлийн товчлуурын тохируулга
Run
сонгож

Program

сонголтыг

бэлэн

программ

ажиллуулж болно.
Play Sound сонголтыг сонг...
Үйлдлийн товчлуурын тохируулга
L Show - Сүүлчийн илтгэл
ast
F Show - Эхний илтгэл
irst
E
nd

Show

-

Төгсгөлийн

илтгэл
S...
Үйлдлийн товчлуурын тохируулга
Mouse Click - үйлдлийн
товчлуур
хулганаар
өөр

дээр
дарах

үед

илтгэлтэй

холбогдоно
Mouse...
Слайдыг ажиллуулах
 Үүний тулд Slide Show -> F
rom B
eginning
командыг

сонгоно .

Энэ

команд

нь

слайдыг үргэлж эхнээс...
Слайдыг ажиллуулах
H
ome -> Reset команд нь тухайн идэвхитэй
байгаа

слайдын

форматыг

нь

анхны

хэлбэрт оруулна .
H
o...
Лекц 10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Лекц 10

538

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
538
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Лекц 10

 1. 1. M icrosoft P ower point
 2. 2. M icrosoft P ower point  F -> New командаар дээрх харилцах цонх ile гарч ирнэ .
 3. 3. New Presentation харилцах цонхны командуудын үүрэг B lank and recent – шинэ илтгэл танилцуулга бэлтгэхэд бэлэн болгоно .  Installed T emplate – бэлэн илтгэлийн загваруудаас сонгох боломжтой .  Installed T heme – өөрийн илтгэл танилцуулгын ерөнхий хэлбэрийг сонгох боломжтой .
 4. 4. Слайдын бүтцийг сонгох H ome -> L ayout командаар илтгэл танилцуулгын ерөнхий бүтцийг сонгоно .
 5. 5. Слайдын арын дэвсгэр өнгө буюу загварыг тодорхойлох  Design цэсний слайдын суурь тодорхойлж өгнө . T hemes өнгө хэсэгт болон тухайн загварыг
 6. 6. Илтгэлийн хуудсанд объектийг олшруулах Илтгэл , танилцуулага бэлтгэх үед зураг диаграмм , эмблем зэргийг илтгэлийн хуудас бүхэнд ашиглах шаардлага командаас хувилах командыг гарахад хуулах ашигласан нь илүү хялбар байдаг . Хувилах объектийг сонгоно. Ctrl+D товчлууруудыг дарна
 7. 7. Илтгэлийн хуудсанд объектийг олшруулах H ome -> New Slide -> Duplicate slide – идэвхитэй слайдыг хуулах H ome -> New Slide – шинэ слайд нэмэх  Insert -> Symbol – тусгай тэмдэгт оруулна
 8. 8. Илтгэлийн хуудасны өнгийг өөрчлөх Илтгэлийн хуудасны өнгийг өөрчлөхдөө Design цэсний Background style командыг сонгоно Apply to All - сонгосон өнгийг бүх илтгэлийн хуудсанд тохируулна.
 9. 9. Илтгэлийн хуудасны үсгийн хэлбэрийг өөрчлөх Илтгэл бэлдэж байх явцад TextBox гэх мэт объектүүд их хэрэглэгддэг учраас Home цэсний Replace -> Replace Font командаар үсгийн фонтыг нэгэн зэрэг өөрчилж болдог.
 10. 10. Design цэсний Page Setup Design цэсний Slide Orientation командаар тухайн слайдын байрлалыг тохируулна .
 11. 11. Илтгэлийн хуудсанд өөр илтгэлийг файл байдлаар оруулах Insert цэсний New Slide -> Reuse Slides командыг сонгоно. Ингэхэд дэлгэцийн баруун талд Reuse Slides цонх нэмэгдэнэ. Энд байрлах Browse товчийг ашиглан файлаас өмнө бэлтгэсэн байсан оруулахыг хүссэн илтгэлээ сонгоно. илтгэлүүдээс
 12. 12. Илтгэлийн хуудсанд өөр илтгэлийг файл байдлаар оруулах Оруулж бүх ирсэн илтгэлээс слайдыг оруулж болохоос гадна аль нэг слайдыг нь оруулах Оруулах сонгон боложтой . гэж буй слайд дээр гарч ирэх шуурхай цэснээс командаар сонгосон Insert Slide зөвхөн слайдыг
 13. 13. Илтгэлийн хуудсанд өөр илтгэлийг файл байдлаар оруулах Insert All Slide командаар бүх слайдыг оруулна Apply T heme to All Slides – командаар бүх слайдын хэлбэрийг оруулна . Apply T heme Slides – сонгогдсон to Selected командаар слайдын хэлбэрийг оруулна .
 14. 14. Илтгэлийн хуудсанд өөр программ дээр үүсгэсэн баримтыг оруулах Home цэсний New Slide -> Slide from Outline командыг сонгоно .
 15. 15. Илтгэлийн хуудсанд диаграмм оруулах Insert цэсний Chart командыг сонгоно . Үүсэх хүснэгтийн өгөгдлийг өөрт шаардлагатай өгөгдлөөр солино. График хүснэгтэнд буй өгөгдөлтэй харгалзан өөрчлөгдөнө. Хүснэгт MS EXCEL програм дээр харагдана.
 16. 16. Илтгэлийн хуудсанд хүснэгт оруулах Insert цэсний Table командыг сонгоно .
 17. 17. View цэсний Slide Sorter команд Бэлэн болсон илтгэл болон танилцуулагыг эрэмбэлж харуулах нь үзүүлэн бэлтгэх үед чухал үүрэгтэй байдаг . Учир нь дээрхи эрэмбээр үзүүлэнгийн ажиллах дараалал тогтоогддог .
 18. 18. Илтгэлийг үйлдлийн товчлуур ашиглан холбох Илтгэлүүдийг хооронд нь холбохдоо үйлдлийн товчлуур ашиглахын тулд: Insert -> Shapes -> Action Button хэсгээс үйлдлийн товчийг сонгож ашиглана.
 19. 19. Илтгэлийг хооронд нь холбох товчлуурын үүрэг Custom - илтгэгч өөрөө тохируулна Previous - өмнөх илтгэл рүү холбох Return - буцах үйлдлийг гүйцэтгэх Next - дараагийн илтгэл рүү холбох Document - холбогдох илтгэлийн нэрийг өгнө End - илтгэлийг төгсгөх товчлуур Help - тусламж авах товчлуур Beginning - илтгэлийн эхлэл рүү очих Sound - илтгэлийг дуу авиатай холбох Movie - илтгэлийг кино хальстай холбох Information-мэдээлэл авах товчлуур Home - үндсэн илтгэл рүү очих
 20. 20. Үйлдлийн товчлуурын тохируулга Илтгэлийн хуудсанд үйлдлийн товчлуурыг байрлуулсан харилцах бол нээгдэх цонхонд холбох илтгэлийг зааж өгнө. Hyperlink to сонголтыг сонгож бэлэн байгаа аль нэг илтгэлийг сонгоно.
 21. 21. Үйлдлийн товчлуурын тохируулга Run сонгож Program сонголтыг бэлэн программ ажиллуулж болно. Play Sound сонголтыг сонгож дуу чимээ оруулна.
 22. 22. Үйлдлийн товчлуурын тохируулга L Show - Сүүлчийн илтгэл ast F Show - Эхний илтгэл irst E nd Show - Төгсгөлийн илтгэл Slide - Илтгэлийн дугаар нэр сонгоно Other P P P resentation - Өөр хавтас , дискэн илтгэлийг сонгох дээрхий
 23. 23. Үйлдлийн товчлуурын тохируулга Mouse Click - үйлдлийн товчлуур хулганаар өөр дээр дарах үед илтгэлтэй холбогдоно Mouse Over - хулганаар заах үед өөр илтгэлтэй холбогдоно
 24. 24. Слайдыг ажиллуулах  Үүний тулд Slide Show -> F rom B eginning командыг сонгоно . Энэ команд нь слайдыг үргэлж эхнээс нь харуулна . F 5 дарж бас болно .  Slide Show -> F rom Current Slide – командаар тухайн идэвхитэй байгаа слайдаас эхлэж харуулна . Shift + F дарж бас 5 болно .
 25. 25. Слайдыг ажиллуулах H ome -> Reset команд нь тухайн идэвхитэй байгаа слайдын форматыг нь анхны хэлбэрт оруулна . H ome -> Delete командаар тухайн идавхитэй байгаа слайдыг илтгэлээс устгана .

×