Seminar 'Trillingen & Vervormingen' BIM Systems - Wico Ankersmit

306 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
306
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Volgens BRL5019 krijgt een onder certificaat getoetst en ingediend bouwplan de status van erkende KOMO kwaliteitsverklaring. De BRL 5019 is een managementsysteemcertificaat. (Zoals de ISO9001)
 • Seminar 'Trillingen & Vervormingen' BIM Systems - Wico Ankersmit

  1. 1. Vereniging BWT Nederland Bouwregels in relatie tot trillingshinder bij bouw- en sloopwerken nu en in de toekomst Wico Ankersmit. Directeur Vereniging BWT Nederland 1
  2. 2. Vereniging BWT Nederland 2
  3. 3. Vereniging BWT Nederland De nieuwe opgaaf Van uitbreiden naar inpassing Van nieuwbouw naar verbouw en transformatie Van werken met ruimte naar passen en meten 3
  4. 4. Vereniging BWT Nederland Hinder en overlast 4
  5. 5. Vereniging BWT Nederland Tot de komst van Bouwbesluit 2012 > aandachtspunt schade Beoordeling trillinghinder werd gekeken naar SBR-B richtlijn ‘Hinder voor personen in gebouwen (Richtlijn zonder wettelijke status) Vanaf 1 april 2012 bij wet verankerd via BB art. 8.5 (Richtlijn nu bij wet aangewezen) 5
  6. 6. Vereniging BWT Nederland Artikel 8.5 Bouwbesluit 2012 1. Trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden bedragen in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» 2006. 2. Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de trillingsterkte, bedoeld in het eerste lid. 6 Geluidgevoelige ruimten zijn: slaapkamer, woonkamer, keuken, leslokalen, behandelruimten, conversatieruimten, patientenhuisvesting etc. (Geen kantoorwerkplekken)
  7. 7. Vereniging BWT Nederland Artikel 8.5 Bouwbesluit 2012 Richtlijn gaat uit van streefwaarde voor maximaal gemiddelde trillingsniveaus. Overdracht kan trillingen op heel onverwachte plaatsen veroorzaken. Vooraf meetplekken inrichten is lastig. Bouwbesluit richt zich op continu trillingen maar bouw-sloophinder zijn niet continu trillingen. (Risico voor uitvoerende partij) Omgeving kan nu Bouwbesluit aangrijpen bij verzoek op handhaving (voor actie is medewerking vereist!) Beleid bij gemeenten ontbreekt nog. Praktijk is incident gedreven. 7
  8. 8. Vereniging BWT Nederland Rol VBWTN 8
  9. 9. Vereniging BWT Nederland 9
  10. 10. Vereniging BWT Nederland 07/13/13 Commissie fundamentele verkenning Bouw (commissie. Dekker) • Privaat wat kan, publiek wat moet • Laat gemeenten niet meer toetsen aan technische voorschriften
  11. 11. Vereniging BWT Nederland Brief Donner 15 december 2011 • Vernieuwing Bouwregelgeving • Drie pijlers – Vermindering en vereenvoudiging bestaande regels – Terugleggen verantwoordelijkheid voor de naleving van de bouwvoorschriften bij private partijen (Uitvoeren advies comm. Dekker) – Verdere herijking van verantwoordelijkheden tussen overheid en private partijen (Omgevingswet)
  12. 12. Vereniging BWT Nederland Waar draait het om? De titel is een variant op de slogan van de commissie Dekker: “Privaat wat kan, publiek wat moet” “Privaat wat moet, publiek wat onvermijdelijk is” geeft duidelijker weer waar het echt om draait! 12
  13. 13. Vereniging BWT Nederland Privaat: kan  moet • Woningwet artikel 1a: “wie iets laat (ver-)bouwen, het bouwwerk gebruikt of laat gebruiken, en het op enig moment laat slopen, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het realisatieproces en het eindresultaat” • Private partijen moeten de verantwoordelijkheid serieus nemen die ze wettelijk (sinds 1992) al hebben • Zij moeten zelf verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteitsborging van hun producten en productiewijzen met inbegrip van het voldoen aan de wettelijke eisen die daarbij gelden 13
  14. 14. Vereniging BWT Nederland Publiek: moet onvermijdelijk • Bouwen heeft directe impact op de openbare ruimte. Het afwegen van belangen en het opkomen voor het algemeen belang zijn een taak van de lokale overheid. • Men kan eenvoudigweg niet om de lokale overheid heen. • Onvermijdelijk is natuurlijk ook moeten, maar dan in de zin van “er is geen andere mogelijkheid” 14
  15. 15. Vereniging BWT Nederland Zoektocht nieuwe balans • Er is sprake van twee communicerende vaten: – Private kwaliteitsborging – Privatisering taken bouwtoezicht “Vertrouwen en verantwoordelijkheid in het bouwproces” 15
  16. 16. Vereniging BWT Nederland Huidige onbalans • Het basisprobleem: – Vergunning (ver)bouwen gaat boven de regels in het Bouwbesluit – Vergunning (ver)bouwen heeft betrekking op én algemeen belang én individueel belang – Vergunning (ver)bouwen lijkt daardoor verantwoordelijkheid artikel 1a over te nemen – Private sector verbergt zich achter vergunning (ver)bouwen als zaken mis gaan – Kwaliteit vergunning landelijk zeer verschillend 16
  17. 17. Vereniging BWT Nederland Duidelijkheid belangrijk • Scherp stellen van verantwoordelijkheden prima zaak • Maar dan niet halfslachtig in de vorm van een duaal stelsel met keuzevrijheid voor aanvrager • Pleidooi voor volledig privaat stelsel 17
  18. 18. Vereniging BWT Nederland Volledig privaat stelsel 1. Geen escapemogelijkheid om zich aan eigen verantwoordelijkheid te onttrekken 2. Private kwaliteitsborging vraagt cultuuromslag; lukt alleen als men ook daadwerkelijk ertoe wordt aangezet 3. Maatschappelijk meest verantwoord: niet investeren in twee onzekere stelsels met min of meer dezelfde doelstelling, verspilling schaarse kennis en financiën 4. Minder risico dat negatieve aspecten zoals in buitenland gaan spelen (concurrentie van stelsels, verlaging kwaliteitsniveau) 18
  19. 19. Vereniging BWT Nederland Privaat: markt niet gereed Onderzoek calamiteiten bouw •Te weinig bewustzijn opdrachtgevers •Regie- en communicatieproblemen •Versnippering •Bezuinigingen •Uitvoeringsproblemen •Onvoldoende controle •Onvoldoende risicoanalyses •Onvoldoende verantwoordelijkheid nemen •…. Dagelijkse praktijk •Veel niet ontvankelijke aanvragen •Fouten in plannen •Veel improvisatie tijdens uitvoering •(Te)late aanlevering van nader in te dienen bescheiden •Laks met aandragen bewijsmateriaal •….. 19
  20. 20. Vereniging BWT Nederland Rapport B-Tower Rotterdam “Denkend aan de serie bouwgerelateerde incidenten van de afgelopen tien jaar en het beperkte lerende effect in de bouwsector, vraagt de Onderzoeksraad zich af in hoeverre de risico’s toenemen en publieke waarden, zoals veiligheid, onder druk komen te staan als de partijen de verantwoordelijkheid, lees de ‘vrijheid’ die de commissie Dekker voorstaat, niet aankunnen”. “Toch is het onbevredigend dat wanneer de Onderzoeksraad een onderzoek uitvoert uitdrukkelijk en uitsluitend met de intentie om er van te leren, de ondernemingen zich kennelijk geheel richten op de schuldvraag en niet op het leren.” 20
  21. 21. Vereniging BWT Nederland Een tweeledig stelsel Het bouwwerk •Landelijk stelsel van toegelaten private toets- en toezichtinstrumenten •Ook van toepassing op vergunningvrije bouwwerken •Bouwbesluit (technisch) De locatie •Ruimtelijke vergunning •Bescherming omgeving •Borging omgevingsveiligheid •Bouwbesluit hfdst 8 21
  22. 22. Vereniging BWT Nederland Ruimtelijke vergunning • Lijkt zeer veel op bouwvergunning fase 1: vergunning, die de ruimtelijke voorwaarden bepaalt • Tussenkomst private toetser niet relevant. Opdrachtgever vrij om moment van indiening te kiezen • Mogelijkheden van lokale supervisie private organisatie toetsing en toezicht: stellen aanvullende eisen o.g.v. maatschappelijke risico’s: – Risicovolle locatie – Omvang en gebruik bouwwerk – BOUWHINDER EN OVERLAST 22
  23. 23. Vereniging BWT Nederland Lokale overheid (1) 1. Het houden van vooroverleg en vastleggen van afspraken. 2. Het uitvoeren van de volledigheidstoets. 3. Het beoordelen van de aanvraag op de regels van het bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand en de voorschriften uit het Bouwbesluit die niet onder het private spoor gaan vallen. 4. Het eventueel opvragen van een aangepast plan en het beoordelen van dit plan. 5. Het voorbereiden van het besluit op de aanvraag onder vermelding van eventueel nader in te dienen bescheiden 23
  24. 24. Vereniging BWT Nederland Lokale overheid (2) 8. Het beoordelen van de meldingen van private toetsing en toezicht. 9. Het eventueel houden van vooroverleg uitvoering. 10. Het beoordelen van nader in te dienen bescheiden voor start van de uitvoering. 11. Het houden van toezicht op de uitvoering van de ruimtelijke vergunning en toezien op naleving regels bouwhinder. 12. Het handhaven als bij de uitvoering afwijkingen van de ruimtelijke vergunning worden aangetroffen of regels bouwhinder worden overtreden. 13, Het ontvangen van het opleveringsdossier, beoordelen daarvan en verzenden van de ontvangstbevestiging. 24

  ×