Drogues

3,084 views
2,964 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,084
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,391
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Drogues

 1. 1. DROGUES I CERVELL<br />
 2. 2. 1. Classificació de les drogues psicoactives<br />Les drogues són substàncies químiques psicoactives: alteren l'estructurao la funciódelssistemesbiolóqics, i originen canvis en la conducta individual i social del subjecte. <br />
 3. 3. 1. Classificació de les drogues psicoactives<br />
 4. 4. 2. Classificació de les drogues psicoactives<br />Depressors de l'SNC<br /><ul><li>Aquestes substancies disminueixenl'estatd'alerta i minoren l'activitat de l'SNC.
 5. 5. Elsconsumidorsatenenmenysalsestímuls de l'exterior i les sevesreaccionssónmés lentes.
 6. 6. També disminueixen les sevesfuncionsmentals: atenció, raonament, memòriai intelIiqencia.
 7. 7. Elsdepressors mésimportantssón: alcohol, barbitúrics, ansiolíticsiopiacis. </li></ul>Estimulants de l'SNC<br /><ul><li>Aquestes drogues produeixen una activació general de l'organisme, agiliten l'entesa i augmenten el rendimentmental.
 8. 8. També treuen la gana i millorenl'estatd'ánirn.</li></ul>Psicodislèptics<br /><ul><li>Aquestes drogues produeixencanvismentals que distorsionen la percepció de la realitat</li></li></ul><li>2.1. Depressors dels SNC<br />ALCOHOL<br />En contra de la creenca popular, l'alcohol no és un estimulantsinó un depresor. A dosis baixespot estimular la descarga neuronal, però a dosis moderades/altesdecremental’activitat neuronal (augmental’acció del neurotransmisor GABA). <br />Elsefectes de l'alcoholdepenen de la quantitat i freqüéncia de la ingestió. En petitesquantitatsamorteix la consciencia, redueix les inhibicionssocials i produeixsensacions de relaxació i euforia. Pero un consumexcessiuprodueixgreusefectes: danys de l'SN o del fetge, interfereix en la percepció i disminueixl'autoconsciencia.<br />En alcoholicscrónicspot originar Delirium tremens o la síndrome de Korsakov.<br />L’alcohol traspassa fàcilment la membrana de la placenta i afecta al fetus. En els fills de mares consumidores d’alcohol es pot produir el síndrome alcohòlic fetal (retard mental, creixement retardat, to muscular baix<br />
 9. 9. 2.1. Depressors dels SNC<br />BARBITÚRICS<br />Elsbarbitúrics (hipnòtics i sendants), en dosis lleugeres, tenen un efecte similar a l'embriaguesaalcohólica i, en dosis altes. poden ocasionar confusió mental greu o símptomespsicótics(pérdua de contacte amb la realitat). La sobredosipot causar el coma o la mort. perqué produeixenparálisidels centres cerebrals, reguladors de la respiració. <br />Aquestssedants faciliten elsefectessináptics del neurotransmissorGABA i s'utilitzen per a induir el son, controlar l'epilepsia o com a sedantspreoperatoris. <br />
 10. 10. 2.1. Depressors dels SNC<br />ANSIOLÌTICS<br />A final de la década delsseixanta, el químic Leo Sternbach va descobrir les benzodiazepines. Unes sónd'accióllarga i s'utilitzencom a ansiolítics: el diacepan (Valium) i el clorazepat (Tranxilium), que alleugenl'ansietat i la por. D’altressónd'acció curta, flunitracepan (Rohipnol), i s'utilitzencom a inductores del son i pelsheroïnomans per a combatre la síndrome d'abstinència. <br />Elsansiolíticsserveixen per a combatrel'ansietat o alleujar el nerviosisme i l'estrés. Encara que el seu poder addictiués escás, amb dosis altes es pot generar dependencia física. <br />
 11. 11. 2.1. Depressors dels SNC<br />OPIACIS (estupefaents)<br />Les tres substancies mésimportantsderivadesde l'opisónla morfina, la codeïnai la tebaïna(alcaloïdes)<br />La morfina va ser descoberta el 1805 i ha estat un delsanalqésicsmésutilitzatsdurantla historia per a alleujar el dolor.<br />Durantel seglexxl'addiccióalsopiacis ha giratentorn de l'heroïna, que el 1898 es va posar a la venda com a medicament per a combatre la tos. <br />Resina de l’adormidera, matèria primera de l’opi<br />
 12. 12. 2.1. Depressors dels SNC<br />Fins al començaments del segle XX, l’opi es podia comprar legalment i en consumia en grans quantitats en moltes parts del món, inclós Europa i Norteamèrica. <br />El seu consum es feia per inhalació o formant part de xarops, pastissos, etc. <br />Fumadero d’opi a Nova York<br />
 13. 13. 2.1. Depressors dels SNC<br />El 1914 es va prohibir el consum d’opi i morfina a USA, però no de l’opiaci semisintètic heroïna. <br />Es va comercialitzar com un analgèsic, sense recepta i sense efectes addictius.<br />Es va prohibir el 1924. <br />
 14. 14. 2.1. Depressors dels SNC<br /><ul><li>Elsopiacisprodueixenuna alta tolerància, dependencia física i psicològica.
 15. 15. La morfina produeixeuforia, somnolènciai alleujament del dolor, i quan se n'interrornp la ingestió, l'addicte es torna hiperexcitable, deprimit i hipersensible al dolor.
 16. 16. L’heroïnaprodueix un intensplaer inicial que evoluciona cap a una eufòria serena i somnolència.
 17. 17. Elsopiacisactuen sobre elsreceptors de les endorfines (o encefalines: substànciesendògenesambefectessemblantsalsopiacissintètics)
 18. 18. Elsopiacistenenpocsperillsdirectes per a la salut física. La majorpartdels riscos sónindirectes (SIDA, hepatitis, adulteració,
 19. 19. El fármacmésutilitzat per a combatrel'addiccióalsopiacisés la metadona: substànciasintética derivada de l'opi, S'utilitza per al tractament de la dependencia a l'heroïna</li></li></ul><li>2.2. Estimulants dels SNC<br />AMFETAMINA<br />Les amfetaminesaccelerenl'úsdels recursos corporals i produeixen gran varietatd'efectesconductuals: augmenten el rendiment, milloren el nivelld'alerta i Combatla fatiga. A curttermini, permeten un esforccontinuatsensedescans ni son, pero no subministren energia de forma mágica. <br />El seuconsumprolongatprodueixtolerancia, i dosis elevadesprodueixeninsomni, pérdua de pes i deteriorament de les condicionsfísiques i mentals. <br />Encara que el seu poder addictiuésescás, ambdosis altes es pot generar dependencia física. També poden originar una pérdua de contacte amb la realitat, conegudacom a psicosiamfetamínica: elsusuarisafectats se sentenarnenaçatsi pateixendelirisparanoïdes. <br />
 20. 20. 2.2. Estimulants dels SNC<br />Aquestestimulant de l'SNs’extreu de les fulles de la planta de coca.<br />COCAÏNA<br />La cocaïnaincrementa l'activitat de les vies del cervell sensibles a dos missatgersquímics: la noradrenalinai la dopamina. <br />Provoca sensacionsd'eufória, seguretati benestar, i quans'acabenelsseusefectes, el subjectepotpatirtrastorns del son, ansietat o depressió. El consummassiu de cocaïna (“atracón”) potproduirpsicosis cocaïnica(semblant a la conducta esquizofrènica)<br />Té un alt potencial addictiu.<br />Crack, derivat de la cocaïna de baixcost. Es fuma. Efectesimmediats, alt poder addictiu<br />
 21. 21. 2.2. Estimulants dels SNC<br />
 22. 22. 2.3.Psicodislèptics<br />MDMA (éxtasi) <br />La metilendioximetamfetamina (MDMA) es va descobrir el 1912, peròla primera investigació científica de MDMA en humans va ser feta el 1976. <br />La MDMAésuna droga sintèticaambpropietatseuforitzants, empatògenes (apertura emocional) i al·Iucinógenes. <br />Elsefectessónresultat de la sevaacció sobre la serotonina, noradrenalina i dopamina.<br />Potprovocar deshidratació, hipertèrmia, tensió muscular, desmais i calfreds. També pot causar confusió, depressió, problemesamb el son, ansietat i paranoïa. <br />
 23. 23. 2.3.Psicodislèptics<br />CANNABINOÏDES (marihuana i haixix)<br />La principal substancia química activa de la marihuana és el tetrahidrocannabinol o THC, un al·lucinoqenmoderat.<br />A dosis baixes, elsefectessónsubtils i moltinfluïts per la situació social (benestar, expansió, despreocupació…). <br />A dosis altes es produeixalteració de la MCP, dificultats en la conversa, irrealitat, alteració del pensament, etc. Alguns han proposat el concepte de síndrome de desmovitació.<br />El potencial addictiuésbaix.<br />Aquestes substancies sónderivades de la planta de cánemCannabis sativa. La marihuana es compon de les fulles i les flors de la planta de cánern i el haixixés un material resinósraspat de les fulles del cannabis<br />
 24. 24. 2.3.Psicodislèptics<br />SUBSTÀNCIESPSICODÈLIQUES<br />En aquestgrup es troben substancies que alteren la percepciósensorial i produeixenexperienciespeculiars: l'LSD (dietilamida de l'ácidlisèrqic), la mescalina(obtinguda del peiot i moltutilitzadapelsindismexicans) i la psilocibina. <br />Actuen sobre elsreceptors de la serotonina i la noradrenalina.<br />Elsefectesinclouen: visions, sinestèsia (transmutació de les sensacions. El so es pot experimentar com a visió. el tactecom a so, etc.), potencial introspectivo, <br />Paper impregnat amb LSD<br />

×