સરદાર સરોવર બંધ

 • 330 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
330
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.  Naam – deva>g, kivt, ki4t, xailn, Aaisf rmex, raj. n>br – Ñ. magRdxRk – Do. prex cO6rI. iv8y – srdar srovr b>6.
 • 2.  dex – wart S45 – nvagam, gujrat Mailk – nmRda k>3ol Ao4oir3I Demnu> pkar – ko>ik3 }>ca[- ÉÎË m. ÜÍËÍ fIÝ l>ba[- ÉÊÉÒ m.ÜËÑÏÒ fIÝ 9mta- Ñ,ÍÒÒ,ÒÒÒ,ÒÒÒ gujratma> srdar m3 srovrnu> S4an J5axy l>ba>[- ÊÉÌ kImI.
 • 3. •pr ba>2va> ma>AavI 0E,•Aa -
 • 4. 
 • 5. 
 • 6. 
 • 7. AogSt ÊÈÈÐ na raoj srdarsrovr b>2 Aa>ixk rIte pu`R4yu>.
 • 8. ••
 • 9.  (Narmada Control Authority)
 • 10.
 • 11. nmRda nher
 • 12. b>2na fayda• .• p`
 • 13.  Aa b>2 ËÒ,ÒÒÒ he,ÜÏÌ,ÒÒÒ AekrÝ, ÊÉÈ gamo Ane b½c xher Ane gujratnI Ö,ÒÒ,ÒÒÒ vStIne pUr4I r9` Aape 0e.