Tου νεκρού αδελφού

340 views
218 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tου νεκρού αδελφού

  1. 1. Του Νεκρού Αδελφού — Presentation Transcript 1. ΢ΔΝΑΡΗΟ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ΢ ΚΑΗ ΜΑΘΖ΢Ζ΢ ΜΔ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΣΩΝ ΣΠΔ. 2. Ζ δηεξεπλεηηθή, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα απειεπζεξώζεη ηε γλώζε θαη ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζε γόληκα κνλνπάηηα. 3. Γηδαθηηθό ζελάξην. ΢ύκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθό πξόγξακκα Σάμε : Α΄ ηερλνινγηθνύ ιπθείνπ Γηδαθηηθό Αληηθείκελν : Λνγνηερλία Γηάξθεηα : 4 δηδαθηηθέο ώξεο Γεκηνπξγόο : Κνπιίλνπ Θενδώξα Πε02 4. ΢θνπόο: Οη καζεηέο λα εθηηκήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ όηη ε ινγνηερλία είλαη θάηη δσληαλό πνπ ηνπο αθνξά θαη λα δηαπηζηώζνπλ όηη απνηειεί ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ ησλ ιαώλ. Να πξνθιεζεί ζπγθηλεζηαθή θόξηηζε από έλα ινγνηερληθό θείκελν . Ο εκπινπηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο κε ζύγρξνλεο θαη πξσηνπνξηαθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο, ηνπ ρηνύκνξ, ηνπ γνύζηνπ θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ . 5. ΢ηόρνη: Να θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα θαη λα απνιαύζνπλ βαζύηεξα νη καζεηέο ην θείκελν κέζα από ηελ παξαηήξεζε, ηελ επεμεξγαζία, ηε δηεξεύλεζε, ηελ αληαιιαγή. Να πξνζεγγίδεηαη ε ινγνηερλία κε ηξόπν απιό δεκηνπξγηθό θαη λα δεκηνπξγεί αηζζεηηθή απόιαπζε. Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο κνξθέο θαη αμίεο ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ ζπλδένληαη ηόζν κε ηε δσή, ηελ παξάδνζε θαη ηε θπζηνγλσκία ηνπ έζλνπο , όζν θαη κε ην επξύηεξν πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ζηελ επξσπατθή ή ηελ νηθνπκεληθή ηνπ δηάζηαζε. Να απνθηήζνπλ νη καζεηέο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο νξηζκέλεο γλώζεηο αλαθνξηθά κε ηα ινγνηερληθά είδε, ηελ εμέιημή ηνπο, ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ ιόγνπ θαη ηελ ηερληθή, θαηά πεξίπησζε θαη ζε ζρέζε κε ην είδνο ηνπ θεηκέλνπ, ηελ επνρή, θαη ηα ξεύκαηα. Να βηώζνπλ ην ινγνηερληθό θείκελν σο νηθείν, κέζα από ηε δεκηνπξγία ελόο πνιπηξνπηθνύ θεηκέλνπ αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ΣΠΔ (ςεθηαθόο γξακκαηηζκόο ). 6. Γηδαθηηθέο επηζεκάλζεηο: Θα επηζεκαλζνύλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ. Θα πξνζερηεί ε δνκή ηεο παξαινγήο κε ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Θα αμηνπνηεζνύλ ηα ζρόιηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Θα αλαδεηρζεί ν ξόινο ηεο κάλαο, ε ζέζε ηεο θόξεο, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ηνπο παξάδνζε. Θα ηνληζηεί ε δύλακε ησλ αηζζεκάησλ, παξάπνλν – θαηάξα, όξθνο – ππόζρεζε, κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό πνιηηηθό πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο. Θα επηζεκαλζνύλ ηα ππεξθπζηθά ζηνηρεία, από ηνλ θόζκν ηνπ πξαγκαηηθνύ ζηνλ θόζκν ηνπ παξακπζηνύ θαη ηεο θαληαζίαο. Θα αλαδεηρζεί ν ξόινο ηεο πνίεζεο ζηελ ελόηεηα ησλ ιαώλ . 7. Απαξαίηεην πιηθό – κέζα: Σεηξάδην ζεκεηώζεσλ. Αμηνπνίεζε ζπλδπαζκνύ ινγηζκηθώλ. Αμηνπνίεζε δηαδξαζηηθνύ πίλαθα. Λνγηζκηθό θιεηζηνύ ηύπνπ, ζώκαηα θεηκέλσλ θαη αλνηθηνύ ηύπνπ. Πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ, επηιεγκέλνη δηαδηθηπαθνί ηόπνη. Πξόγξακκα επεμεξγαζίαο εηθόλαο. Ζ/Τ κε ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θπιινκεηξεηήο, ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ. * ΢εκεηώλεηαη όηη ην δηδαθηηθό ζελάξην δεκηνπξγήζεθε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ηερλνινγηθνύ Λπθείνπ, ε ηάμε απνηειείηαη από δίγισζζνπο καζεηέο δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ θαη νη πεξηζζόηεξνη Ρνκ από ηα ζρνιεία «Γεύηεξεο Δπθαηξίαο» έρνπλ όκσο ηελ απαξαίηεηε εμνηθείσζε κε ηνπο Ζ/Τ θαη όηη ζα αμηνπνηεζεί ν νκαδηθόο ηξόπνο εξγαζίαο πνπ δηδάζθεηαη ζηελ επέιηθηε δώλε ησλ projects.
  2. 2. 8. Οξγάλσζε καζεηώλ: Οη καζεηέο ζα εξγαζηνύλ ζε 3 νκάδεο ζηελ αίζνπζαηνπ ζρνιηθνύ εξγαζηεξίνπ Ζ/Τ. Οη νκάδεο ζα ζπγθξνηεζνύλ κε βάζε ηελεπηζπκία ηνπο θαη θαζεκία ζα απνηειείηαη από 4-5 άηνκα. Οη νκάδεο ζαθαηαλείκνπλ ξόινπο θαη εξγαζίεο θαη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ,λα αληαιιάμνπλ απόςεηο, λα θξίλνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ ηαμηδεύνληαοζην δηαδίθηπν.9. Πξνεηνηκαζία: 2 δηδαθηηθέο ώξεο Οη καζεηέο ζα παξαθνινπζήζνπλ ζεαίζνπζα κε δηαδξαζηηθό πίλαθα power point θαη ζα αζθεζνύλ ζηελ αλάγλσζεηνπ θεηκέλνπ κε ζθνπό ηελ εμνηθείσζή ηνπο, κε ηε γιώζζα ηνπ θεηκέλνπ. Θαεληνπηζζεί ν ξόινο ηεο κάλαο, ε ζέζε ηεο θόξεο, ν ξόινο ηνπ Κσλζηαληή,αδειθνύ – πξσηαγσληζηή, ε δύλακε ηεο θαηάξαο, ε αμία ηνπ όξθνπ θαη ζαθαηαγξαθνύλ ηα ππεξθπζηθά, παξακπζηαθά ζηνηρεία. Θα δηαβαζηνύλ ηαζρόιηα ηνπ βηβιίνπ, ηα παξάιιεια θείκελα θαη ζα ηνληζηεί ε αμία ηεοπαξαινγήο σο θνηλό ζηνηρείν ησλ βαιθαληθώλ ιαώλ.http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1853,5949/10. Τινπνίεζε δηδαθηηθνύ ζελαξίνπ. « T νπ λεθξνύ αδειθνύ» ΠξνζέγγηζεΟκαδνζπλεξγαηηθή κε θαηεπζπλόκελε απηελέξγεηα11. Δίλαη δεκνηηθό ηξαγνύδη, πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ παξαινγώλ.Δίλαη αθεγεκαηηθό, επηθό θαη ζπγρξόλσο ιπξηθό πνίεκα. Σν θπξίαξρνπξόζσπν είλαη ν αδειθόο θαη ν ηίηινο καο πξνεηνηκάδεη γηα ηνλ ζάλαην ηνπ. Ζαλάζηαζε ηνπ λεθξνύ θαη ε εθπιήξσζε ηνπ όξθνπ είλαη ην θπξίαξρν ζέκα.«Σνπ Νεθξνύ Αδειθνύ» κία δηαβαιθαληθή παξάζηαζε ηνπ ΢σηήξε Υαηδάθεhttp://www.hfc-tirana.com/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=61&apprec=14http://www.onassis.gr/enim_deltio/44_09/event_1.phphttp://reviewtheatre.wordpress.com/12. «Σνπ λεθξνύ αδειθνύ»13. Ζ νηθνγέλεηα14. Μάλα κε ηνπο ελληά ζνπ γηνπο θαη κε ηε κηα ζνπ θόξε, ηελ θόξε ηεκνλάθξηβε ηελ πνιπαγαπεκέλε, ηελ είρεο δώδεθα ρξνλώλ θη ήιηνο δε ζνπ ηελείδε! ΢ηα ζθνηεηλά ηελ έινπδε, ζη άθεγγα ηε ρηελίδεη, ζη άζηξη θαη ηνλαπγεξηλό έπιεθε ηα καιιηά ηεο.15. Σν πξνμεληό16. Πξνμελεηάδεο ήξζαλε από ηε Βαβπιώλα, λα πάξνπλε ηελ Αξεηή πνιύκαθξηά ζηα μέλα. Οη νρηώ αδεξθνί δε ζέινπλε θη ν Κσζηαληίλνο ζέιεη.«Μάλα κνπ, θη αο ηε δώζνκε ηελ Αξεηή ζηα μέλα, ζηα μέλα θεη πνπ πεξπαηώ,ζηα μέλα πνπ πεγαίλσ, αλ πάκ εκείο ζηελ μεληηηά, μέλνη λα κελ πεξλνύκε. -Φξόληκνο είζαη, Κσζηαληή, κ άζθεκα απηινγήζεο. Κη α κόξηεη, γηε κνπ,ζάλαηνο, θη α κόξηεη, γηε κνπ, αξξώζηηα, θη αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά, πνηνο πάεηλα κνπ ηε θέξεη; Βάιισ ηνλ νπξαλό θξηηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο, αληύρεη θη έξηεη ζάλαηνο, αλ ηύρεη θη έξηεη αξξώζηηα, αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά,εγώ λα ζνπ ηε θέξσ».17. Σν ζαλαηηθό θαη ην αλαθάιεκα ηεο κάλαο.18. Καη ζαλ ηελ επαληξέςαλε ηελ Αξεηή ζηα μέλα, θη εκπήθε ρξόλνο δίζερηνοθαη κήλεο νξγηζκέλνη θη έπεζε ην ζαλαηηθό, θη νη ελληά αδεξθνί πεζάλαλ,βξέζεθε ε κάλα κνλαρή ζαλ θαιακηά ζηνλ θάκπν. ΢ όια ηα κλήκαηα έθιαηγε,ζ όια κνηξνινγηόηαλ, ζηνπ Κσζηαληίλνπ ην κλεκεηό αλέζπα ηα καιιηά ηεο.«Αλάζεκά ζε, Κσζηαληή, θαη κπξηαλάζεκά ζε, νπνύ κνπ ηελ εμόξηδεο ηελΑξεηή ζηα μέλα! ην ηάμηκν πνπ κνπ „ ηαμεο, πόηε ζα κνπ ην θάκεηο; Σνλ
  3. 3. νπξαλό βαιεο θξηηή θαη ηνπο αγηνύο καξηύξνπο, αλ ηύρεη πίθξα γή ραξά, λαπαο λα κνπ ηε θέξεηο».19. Ζ αλάζηαζε θαη ε ζπλάληεζε κε ηελ αδειθή .20. Από ην κπξηαλάζεκα θαη ηε βαξηά θαηάξα, ε γεο αλαηαξάρηεθε θη νΚσζηαληήο εβγήθε. Κάλεη ην ζύγλεθν άινγν θαη η άζηξν ραιηλάξη, θαη ηνθεγγάξη ζπληξνθηά θαη πάεη λα ηεο ηε θέξεη. Παίξλεη ηα όξε πίζσ ηνπ θαη ηαβνπλά κπξνζηά ηνπ. Βξίζθεη ηελ θη ερηελίδνπληαλ όμνπ ζην θεγγαξάθη. Απόκαθξηά ηε ραηξεηά θη από θνληά ηεο ιέγεη: «Άηληε, αδεξθή, λα θύγνκε, ζηεκάλα καο λα πάκε. -Αιίκνλν, αδεξθάθη κνπ, θαη ηη είλαη ηνύηε ε ώξα; Αλ ίζσοθη είλαη γηα ραξά, λα ζηνιηζηώ θαη λα „ ξζσ, θη αλ είλαη πίθξα, πεο κνπ ην, λαβάισ καύξα λα ξζσ. -Έια, Αξεηή, ζην ζπίηη καο, θη αο είζαη όπσο θαη αλείζαη». - Κνληνιπγίδεη η άινγν θαη πίζσ ηελ θαζίδεη.21. Σν ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο.22. ΢ηε ζηξάηα πνπ δηαβαίλαλε πνπιάθηα θηιαεδνύζαλ, δελ θηιαεδνύζαλ ζαλπνπιηά, κήηε ζαλ ρειηδόληα, κόλ θηιαεδνύζαλ θη έιεγαλ αλζξσπηλή νκηιία:«Πνηνο είδε θόξελ όκνξθε λα ζέξλεη ν πεζακέλνο! -Άθνπζεο, Κσζηαληίλεκνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; -Πνπιάθηα είλαη θη αο θηιαεδνύλ, πνπιάθηα είλαη θηαο ιέλε». Καη παξεθεί πνπ πάγαηλαλ θη άιια πνπιηά ηνύο ιέλε: «Γελ είλαηθξίκα θη άδηθν, παξάμελν κεγάιν, λα πεξπαηνύλ νη δσληαλνί κε ηνποαπεζακέλνπο! -Άθνπζεο, Κσζηαληίλε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; πσοπεξπαηνύλ νη δσληαλνί κε ηνπο απεζακέλνπο. -Απξίιεο είλαη θαη ιαινύλ θαηΜάεο θαη θσιεύνπλ .23. - Φνβνύκαη ζ, αδεξθάθη κνπ, θαη ιηβαληέο κπξίδεηο. - Δρηέο βξαδίοεπήγακε πέξα ζηνλ Αί - Γηάλλε, θη εζύκηαζέ καο ν παπάο κε πεξηζζό ιηβάλη».Καη παξεκπξόο πνπ πήγαλε, θη άιια πνπιηά ηνύο ιέλε: «Γηα ηδέο ζάκα θηαληίζακα πνπ γίλεηαη ζηνλ θόζκν, ηέηνηα παλώξηα ιπγεξή λα ζέξλεη νπεζακέλνο!» Σ άθνπζε πάιη ε Αξεηή θη εξάγηζε ε θαξδηά ηεο. «Άθνπζεο,Κσζηαληάθε κνπ, ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; - Άθεζ, Αξέησ, ηα πνπιηά θη ό,ηη θη αζέι αο ιέγνπλ. - Πεο κνπ, πνύ είλαη ηα θάιιε ζνπ, θαη πνύ είλ ε ιεβεληηάζνπ, θαη ηα μαλζά ζνπ ηα καιιηά θαη η όκνξθν κνπζηάθη; - Έρσ θαηξό παξξώζηεζα θαη πέζαλ ηα καιιηά κνπ».24. Ζ επηζηξνθή ηεο Αξεηήο ζην ζπίηη.25. Απηνύ ζηκά, απηνύ θνληά ζηελ εθθιεζηά πξoθηάλoπλ. Βαξηά ρηππά ηαιόγνπ ηνπ θη απ εκπξνζηά ηεο ράζε. Κη αθνύεη ηελ πιάθα θαη βξνληά, ηνρώκα θαη βνΐδεη. Κηλάεη θαη πάεη ε Αξεηή ζην ζπίηη κνλαρή ηεο. Βιέπεη ηνποθήπνπο ηεο γπκλνύο, ηα δέληξα καξακέλα βιέπεη ην κπάιζακν μεξό, ηνθαξπνθύιιη καύξν, βιέπεη κπξνζηά ζηελ πόξηα ηεο ρνξηάξηα θπηξσκέλα.Βξίζθεη ηελ πόξηα ζθαιηζηή θαη ηα θιεηδηά παξκέλα, θαη ηα ζπηηνπαξάζπξαζθηρηά καληαισκέλα. Κηππά ηελ πόξηα δπλαηά, ηα παξαζύξηα ηξίδνπλ. «Αλείζαη θίινο δηάβαηλε, θη αλ είζαη ερηξόο κνπ θύγε, θη αλ είζαη νΠηθξνράξνληαο, άιια παηδηά δελ έρσ, θη ε δόιηα ε Αξεηνύια κνπ ιείπεηκαθξηά ζηα μέλα. - ΢ήθσ, καλνύια κνπ, άλνημε, ζήθσ, γιπθηά κνπ κάλα. -Πνηνο είλ απηόο πνπ κνπ ρηππάεη θαη κε θσλάδεη κάλα; - Άλνημε, κάλα κνπ,άλνημε θη εγώ είκαη ε Αξεηή ζνπ».26. Ζ ιύζε ηνπ δξάκαηνο.27. Καηέβεθε, αγθαιηάζηεθαλ θη απέζαλαλ θη νη δύν.28. Ζ κάλα ε θόξε ν αδειθόο ε μεληηηά ε θαηάξα ν όξθνο ε αλάζηαζε ηαπνπιάθηα ε δσή ν ζάλαηνο.29. Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη.
  4. 4. 30. Σν Γεκνηηθό ηξαγνύδη σο ινγνηερληθό είδνο αληιεί ην πιηθό ηνπ από ηελπξνθνξηθή ινγνηερληθή παξάδνζε , απηήλ πνπ αλαπηύζζεηαη από ηελ αλάγθεπνπ έρεη θάζε άηνκν θαη γεληθόηεξα θάζε ιαόο λα εθθξάζεη ηαζπλαηζζεκαηηθά ηνπ θαη ςπρηθά θνξηία, ηα ηδαληθά ηνπ, ηνπο πόλνπο θαη ηηοραξέο ηνπ, αθόκα ηηο εληππώζεηο θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ κέζα ζηελεπθνινκλεκόλεπηε πνίεζε . http://el.wikipedia.org/wiki31. Σα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ρσξίδνληαη ζε ηξία είδε: α) παξαινγέο β) ηζηνξηθά(αθξηηηθά, θιέθηηθα, ηζηνξηθά, θιπ) γ) ηξαγνύδηα κε θνηλσληθό πεξηερόκελν,απηά δειαδή πνπ αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο εθδειώζεηο ηεο δσήο (ηεο αγάπεο,λπθηάηηθα, λαλνπξίζκαηα, θάιαληα απνθξηάο, ηεο μεληηηάο, ηεο δνπιεηάο,κνηξνιόγηα, ζαηηξηθά, θιπ)32. Παξαινγέο Οη παξαινγέο είλαη δηεγεκαηηθά ηξαγνύδηα, όπνπ ην επηθόζηνηρείν αλακεηγλύεηαη κε ην ιπξηθό θαη ην δξακαηηθό. Αθεγνύληαη ηηοδξακαηηθέο θπξίσο πεξηπέηεηεο ηεο αλζξώπηλεο δσήο κε ηνλ ηξόπν ησλπαξακπζηώλ. Σξεηο είλαη νη θπξηόηεξεο πεγέο από ηηο νπνίεο αληινύληαη νηππνζέζεηο ηνπο , από αξραίνπο κύζνπο θαη παξαδόζεηο ζρεηηθέο κε αγίνπο,δξάθνπο, ζηνηρεία, βαζηιηάδεο θαη πξίγθηπεο, δαηκνληθέο κνξθέο θαη άιιαδεκηνπξγήκαηα ηεο ιατθήο θαληαζίαο. (Οη σξαηόηεξεο θαη πην δηαδεδνκέλεοαπό ηελ νκάδα απηή είλαη “Σνπ λεθξνύ αδειθνύ” θαη “Σνπ γηνθπξηνύ ηεο`Άξηαο”, όπνπ θπξηαξρεί ην ηξαγηθό ζηνηρείν). από πεξηζηαηηθά ηεοθνηλσληθήο δσήο , ηα νπνία πξνθαινύλ ζπγθίλεζε ζην ιαό, όπσο είλαη νηεξσηηθέο ή νηθνγελεηαθέο ηξαγσδίεο (άηπρνη έξσηεο, θόλνη, εθδηθήζεηο,πξνδνζίεο, ζθάλδαια εζηθνύ πεξηερνκέλνπ, λαπάγηα πινίσλ θ.α.) από εζληθέοθαη ηζηνξηθέο κλήκεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πνιέκνπο, ιεειαζίεο, ζθαγέο θηι.Σν θπξηόηεξν γλώξηζκα ηεο ηερλνηξνπίαο ησλ παξαινγώλ είλαη εδξακαηνπνίεζε ηεο αθήγεζεο, ε νπνία πεηπραίλεηαη: α) κε ην δηάινγναλάκεζα ζηνπο πξσηαγσληζηέο ή ζε άιια πξόζσπα, πνπ κπαίλεη ζπλήζσο ζηαθαίξηα ζεκεία ηεο αθήγεζεο, θαη β) κε ηε γξήγνξε δξάζε.33. Φύιια εξγαζίαο 2 δηδαθηηθέο ώξεο * ΢εκεηώλεηαη όηη νη παξαθάησδηαθάλεηεο είλαη ήδε ζε θάθειν ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ησλ Ζ/Τ πνπ ζαρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο.34. Σν ηαμίδη ζην δηαδίθηπν θαη ηε ινγνηερλία μεθηλά! Οδεγίεο πξνο ηνπολαπηηινκέλνπο! ΢ηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ Ζ/Τ, ππάξρεη έλα θάθεινο κε ηνόλνκα «ΓΗΑ΢ 1». Αλνημηε ηνλ θάθειν θαη πεγαίλεηε ζην θύιιν εξγαζίαο ηεονκάδαο ζαο. ΢πκπιεξώζηε ην θνηλό θύιιν γηα όιεο ηηο νκάδεο θαη ην θύιινηεο νκάδαο ζαο. Υσξίζηε ηνπο ξόινπο ζαο, ζπλεξγαζηείηε θαη παξνπζηάζηε.Έρεηε 2 ώξεο, δεηήζηε ηε βνήζεηα κνπ αλ ηελ ρξεηαζηείηε.35. / Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν έρεηε ζηε δηάζεζε ζαο ηνςεθηαθό βηβιίν πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζηε γηα λα δηαβάζεηε μαλά ηνθείκελν. http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/251/1845,5953/36. Φύιιν εξγαζίαο θνηλό γηα όιεο ηηο νκάδεο. Βξεο ηε ζσζηή απάληεζε 1.Πνηνο/α είλαη ν θεληξηθόο ήξσαο; Ζ κάλα Ζ αδειθή Ο αδειθόο 2. Πνηνοαπνθαζίδεη γηα ηνλ γάκν ηεο θόξεο; Ζ κάλα θαη ν αδειθόο Ζ θόξε Όινη καδί3.Πώο αληηδξά ε θόξε ζηνλ γάκν; Γελ δέρεηαη Γελ αληηδξά Παληξεύεηαηάιινλ 4.Ση θάλεη ηνλ Κσλζηαληή λα ζεθσζεί από ηνλ ηάθν Ο έξσηαο Ζ θηιίαΟ όξθνο 5. Πνύ νξθίδεηαη ν Κσλζηαληήο; ΢ηνλ νιπκπηαθό ΢ηελ Παλαγία ΢ηνλνπξαλό θαη ζηνπο αγηνύο καξηύξνπο. 6. Πόζεο θνξέο κίιεζαλ ηα πνπιάθηα;Σέζζεξηο Σξεηο Πέληε . Υξεζηκνπνίεζε ην παξαθάησ ζύκβνιν √ θαηηνπνζέηεζε ην δίπια ζηε ζσζηή απάληεζε.
  5. 5. 37. 1 ε ΟΜΑΓΑ «Οξθηζκέλνη» «Βάιισ ηνλ νπξαλό θξηηή θαη ηνπο αγηνύοκαξηύξνπο, αλ ηύρεη θη έξηεη ζάλαηνο, αλ ηύρεη θη έξηεη αξξώζηηα, αλ ηύρεηπίθξα γε ραξά, εγώ λα ζνπ ηε θέξσ» νξθίδεηαη ν Κσλζηαληήο θαη γηα λαεθπιεξώζεη ηελ ππόζρεζε ηνπ αλαζηαίλεηαη. ΢ηελ αξραηόηεηα ν Γίαο ήηαλπξνζηάηεο ηνπ όξθνπ (Εεπο Όξθηνο) θαη ε νξγή ην π ήηαλ ηξνκεξή όηαλθάπνηνο ζεόο ή ζλεηόο ηνλ παξέβαηλε. Γεκηνπξγήζηε έλα θείκελν ζην word 200 ιέμεσλ κε ζέκα: «Ο όξθνο από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα»Γεκηνπξγήζηε παξνπζίαζε power point 5 δηαθαλεη ώλ κε ην κύζν ηεο«Γήκεηξαο θαη ηεο Πεξζεθόλεο» Οη δηαθάλεηεο ζαο ζα πεξηέρνπλ εηθόλεο θαηθείκελν. Πξνηεηλόκελεο δηεπζύλζεηο : http://mythologia.8m.com/dias.htmlhttp://www.jurisconsultus.gr/pubs/uploads/2955.pdfhttp://el.wikipedia.org/wiki http://www.hellenicpantheon.gr/enchyclo.htmhttp://mythologia.8m.com/dimitra.html38. 2 ε Οκάδα «Σα πνπιάθηα» «΢ηε ζηξάηα πνπ δηαβαίλαλε πνπιάθηαθηιαεδνύζαλ, δελ θηιαεδνύζαλ ζαλ πνπιηά, κήηε ζαλ ρειηδόληα, κόλθηιαεδνύζαλ θη έιεγαλ αλζξσπηλή νκηιία:» ΢ηε δεκνηηθή πνίεζε θάζεέκςπρν ή άςπρν κπνξεί θαη κηιά θαη παίξλεη κέξνο ζηε δξάζε (πνπιηά,δέληξα, άινγα θ.ι.π.) 1.Γηαβάζηε ην δεκνηηθό ηξαγνύδη «Σν γηνθύξη ηεοΆξηαο» θαη δεκηνπξγήζηε έλα θείκελν ζην word 200 ιέμεσλ κε ζέκα: «Ζδεκνηηθή πνίεζε θαη ην ππεξθπζηθό ζηνηρείν» 2. Γεκηνπξγήζηε κηαπαξνπζίαζε power point κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ πνπ ππάξρνπλζην ηξαγνύδη ηνπ «λεθξνύ αδειθνύ». Πξνηεηλόκελεο δηεπζύλζεηοhttp://el.wikisource.org/wiki http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/keimena_c/math/7-14.pdfhttp://www.logotexnia.info/poihsh/poihsh5.html39. 3 ε Οκάδα «Οη πξνμελεηάδεο» «Πξνμελεηάδεο ήξζαλε από ηε Βαβπιώλα,λα πάξνπλε ηελ Αξεηή πνιύ καθξηά ζηα μέλα». 1. Γηαβάζηε ζηελ παξαθάησδηεύζπλζε ην απόζπαζκα από ηνλ «Δξσηόθξηην» ηνπ Βηηζέληζνπ Κνξλάξνπθαη δεκηνπξγήζηε έλα θείκελν 200 ιέμεσλ ζην word κε Θέκα: «Ζ ζέζε ηεοθόξεο- ε απόθαζε ηνπ γάκνπ» Γεκηνπξγήζηε κία παξνπζίαζε power point 5δηαθαλεηώλ κε εηθόλεο θαη θείκελν όπνπ ζα παξνπζηάζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθάηεο δε κνηηθήο πνίεζεο . Πξνηεηλόκελεο δηεπζύλζεηοhttp://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGLA111/251/1846,5985 / http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/keimena_c/math/15-26.pdf http://www.patakis.gr/Images/Files/5836.pdf40. Δλδεηθηηθέο αζθήζεηο 1.Πεξηγξάςηε ην είδνο ηεο νηθνγέλεηαο έηζη όπσοαπηό αλαπηύζζεηαη κέζα ζην ηξαγνύδη . Γξάςηε ηελ απάληεζε ζαο ζε wordθαη αλαξηήζηε ηελ, ζην blog ηνπ ζρνιείνπ ζαο.http://esperinoepalagan.blogspot.com/ (ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο θσδηθνύο πνπέρεηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα όζε ώξα βξίζθεζηε ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην.)41. 2.Πεξηεγεζείηε ζηε http://el.wikipedia.org/ θαη καδέςηε πιεξνθνξίεο γηαην δεκνηηθό ηξαγνύδη. 3.΢ηε δηεύζπλζε http://www.komvos.edu.gr/ ζααλαδεηήζεηε ην έξγν «Λενλώξα» ηνπ Γεξκαλνύ πνηεηή Burger γηα λαδηαβάζεηε έλα αθόκα πνίεκα κε ην κνηίβν ηνπ λεθξνύ θαβαιάξε.4.Πεξηεγεζείηε ζην δηαδίθηπν http://www.google.gr κε ιέμεηο θιεηδηά:πνπιάθη – δεκνηηθό ηξαγνύδη. Μαδέςηε ηα ηξαγνύδηα θαη ζρνιηάζηε ζε 150ιέμεηο.42. Βηβιηνγξαθία Γηθηπνγξαθίαhttp://www.nlg.gr/epet/all1.asp?id=1103&pg=../db/icon/1957/280.gif&pn=11http://www.academyofathens.gr/ecportal.asp?id=1605&nt=19&lang=1
  6. 6. http://www.greek-language.gr/greekLang/literature/studies/grammatologies/16.htmlhttp://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/keimena_c/math/15-26.pdfhttp://www.patakis.gr/Images/Files/5836.pdfhttp://mythologia.8m.com/dias.htmlhttp://www.jurisconsultus.gr/pubs/uploads/2955.pdf http://www.google.gr/http://www.snhell.gr/ http://www.doukas.gr/ http://www.academyofathens.gr/http://el.wikipedia.org/ http://www.hfc-tirana.com/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=61&apprec=14http://www.hfc-bucharest.com/wmt/webpages/index.php?lid=1&pid=61&apprec=17http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/estia/article/view/74172http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=4596 ΑίκνοΑλζνινγία Βαιθαληθήο Πνίεζεο, Αζήλα 2006: θαηαγξάθνληαη παξαιιαγέοαπό Διιάδα, Αιβαλία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, ΢εξβία θαη΢θόπηα Ηζκαήι Καληαξέ, Πνηνο έθεξε ηελ Νηνξνπληίλ; , εθδόζεηο Ρνέο:αζηπλνκηθό ζξίιεξ, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πην θεκηζκέλε αιβαληθή ιατθήκπαιάληα, ηε Μπαιάληα ηεο ππόζρεζεο , παξαιιαγή ηεο παξαινγήο Σνπλεθξνύ αδειθνύ

×