11 รูปแบบของ CPP/ACP    วัตถุประสงค์ของ           วิ ธีการทดลอง                 ผลที่ได้  ...
12รูปแบบของ CPP/ACP       วัตถุประสงค์ของ            วิ ธีการทดลอง                 ผลท...
13 รูปแบบของ CPP/ACP         วัตถุประสงค์ของ           วิ ธีการทดลอง                 ผลท...
14รูปแบบของ CPP/ACP    วัตถุประสงค์ของ          วิ ธีการทดลอง                ผลที่ได้     ...
15รูปแบบของ CPP/ACP  วัตถุประสงค์ของ         วิ ธีการทดลอง           ผลที่ได้      เอกสารอ้างอิ ง ...
16 รูปแบบของ CPP/ACP        วัตถุประสงค์ของ        วิ ธีการทดลอง                    ผลท...
17 รูปแบบของ CPP/ACP   วัตถุประสงค์ของ            วิ ธีการทดลอง                   ผลที่ได...
18 รูปแบบของ CPP/ACP     วัตถุประสงค์ของ           วิ ธีการทดลอง                ผลที่ได้  ...
19รูปแบบของ CPP/ACP  วัตถุประสงค์ของ        วิ ธีการทดลอง              ผลที่ได้          เ...
20รูปแบบของ CPP/ACP      วัตถุประสงค์ของ         วิ ธีการทดลอง                   ผลที่ได้ ...
21รูปแบบของ CPP/ACP  วัตถุประสงค์ของ         วิ ธีการทดลอง                   ผลที่ได้     ...
22 รูปแบบของ CPP/ACP    วัตถุประสงค์ของ          วิ ธีการทดลอง                 ผลที่ได้   ...
23          วัตถุประสงค์ของ        วิ ธีการทดลอง         ผลที่ได้       เอกสารอ้างอิ งรูป...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Formation of CPP/ACP

1,177
-1

Published on

จัดทำโดย
นศ.ทพ ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล
นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,177
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Formation of CPP/ACP

 1. 1. 11 รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษาCPP-ACP เพือศึกษาถึงความสามารถ ่ -ผูทดลอง 10 คน ดื่มน้านมวัว 100 ml วัน ้ 1.ทัง 3 กลุมมีการคืนกลับแร่ธาตุท่ี ้ ่ GD Walker,F Cai,P Shen,DL(RecaldentTM ของ CPP-ACP ในการคืน ละ 1 ครัง ครังละ 30 วินาที เป็ นเวลา 15 ้ ้ enamel subsurface in situ Bailey,Y Yuan,NJ Cochrane,CCAS691364-49-5) กลับแร่ธาตุท่ี enamel วัน 2.กลุมทีมการเติม CPP-ACP ทัง 2 กลุม ่ ่ ี ้ ่ Reynolds,ECรูปแบบผงเติมลงในน้า subsurface in situ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุม คือ ่ มีการคืนกลับแร่ธาตุมากกว่ากลุ่ม Reynolds.Consumption of milkนมวัว 1.กลุมควบคุม : ไม่เติม CPP-ACP ่ ควบคุมอย่างมีนยสาคัญ โดยแปรผันตรง ั with added casein 2.กลุมทีเติม 0.2%(w/v) CPP-ACP ่ ่ กับปริมาณทีเติมลงไป ทังนี้ 0.2%(w/v) ่ ้ phosphopeptide-amorphous 3.กลุมทีเติม 0.3%(w/v) CPP-ACP ่ ่ CPP-ACP และ0.3%(w/v) CPP-ACP calcium phosphate ทังนี้ผทดลองใส่เครืองมือถอดได้ทตด ้ ู้ ่ ่ี ิ มีปริมาณแร่ธาตุทเี่ พิมขึนเป็ น 81%และ ่ ้ remineralizes enamel slab ของ enamel ทีม ี subsurface lesion ่ 164% ตามลาดับ subsurface lesions in -วัดการreminineralization โดยใช้ situ.Australian Dental Journal microradiography 2009;54:245-249.Tooth Mousse เพือศึกษาถึงผลของ CPP- -แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 dentine ่ -กลุม A ทีทา tooth mousse มี % DM ่ ่ Christos Rahiotis,George(GCInternational ACP paste ทางการค้าต่อ specimens โดยกลุม A และ B ทดลองดู ่ น้อยกว่าเมือเทียบกับกลุ่ม B อย่างมี ่ Vougiouklakis. Effect of a CPP-,Itabashi- การสลายแร่ธาตุและการคืน surface โดยใช้ micro MIR-FTIR จากนัน ้ นัยสาคัญ โดยกลุมทีใช้ CPP-ACP ลด ่ ่ ACP agent on theKu,Tokyo,Japan) กลับของแร่ธาตุในรูปแบบ ใช้ tooth mousse ทาบนชินทดลองใน ้ การสลายแร่ธาตุของ dentine 30.2% demineralization and artificial caries-like กลุม A และไม่ทาในกลุม B จากนันนาชิน ่ ่ ้ ้ เมือเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมี ่ remineralization of dentine in lesions บน dentine ทดลองทังกลุ่ม A และ B ไปวิเคราะห์ ้ นัยสาคัญ vitro. Journal of dentistry surfaces ของมนุษย์ micro MIR-FTIR และประเมินอัตราส่วน -กลุม Cทีทา tooth mousse มี % RM ่ ่ 2007;35:695-698. แร่ธาตุต่อmatrix ของ dentin มากกว่าเมือเทียบกับกลุ่ม D อย่างมี ่ demineralization (DM) แล้วนาชินทดลอง ้ นัยสาคัญ โดยกลุมทีใช้ CPP-ACP เพิม ่ ่ ่ ทัง 4 กลุมจุมใน demineralization agent ้ ่ ่ การคืนกลับแร่ธาตุของ dentine 74.4% นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 2. 2. 12รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษาTooth Mousse เมือครบ 7 วัน กลุม C ทา tooth mousse ่ ่ เมือเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมี ่(GCInternational และกลุม D ไม่ทา จากนันจึงนาชินการ ่ ้ ้ นัยสาคัญItabashi-Ku, ทดลองทังกลุ่ม C และ D จุมลงในน้าลาย ้ ่Tokyo,Japan) ต่อ เทียมเป็ นเวลา 7 วัน แล้ววิเคราะห์ micro MIR-FTIR และประเมินอัตราส่วนแร่ธาตุ ต่อ matrixของ dentin remineralization (RM)Tooth Mousse (GC เพือประเมินผลของ CPP- แบ่งกลุ่มทดลองเป็ น 3 กลุม ได้แก่ ่ ่ กลุมที่ 1 และ 2 มีคาทางสถิตของ Rrms ่ ่ ิ Claudio Poggio,MarcoCorp.,Tokyo,Japan) เป็ น ACP paste (Tooth กลุมที่ 1 : Demineralization ด้วย soft ่ แตกต่างอย่างมีนยสาคัญ ในขณะทีกลุม ั ่ ่ Lombardini,AlbertoCPP-ACP paste (water Mousse) ต่อการป้องกัน drink เป็ นเวลา 2 นาที ทาทังหมด 4 ครัง ้ ้ ที่ 3 ไม่มการความแตกต่างอย่างมี ี Dagna,Marco Chiesa,Stefanobased,sugar-free topical erosion ทีเกิดจากเครืองดื่ม กลุมที่ 2 : Demineralization ด้วย soft ่ ่ ่ นัยสาคัญทางสถิติ Bianchi. Protective effect oncream) น้าอัดลม (Coca Cola) โดย drink + ทาด้วย Tooth Mousse สรุป การใช้ CPP-ACP paste มีผล enamel demineralization of ใช้ Atomic Force กลุมที่ 3 : Intact enamel+ทาด้วย Tooth ่ protective effect ต่อการสลายแร่ธาตุ CPP-ACP paste: an AFM in Microscopy (AFM) Mousse ั ของชันเคลือบฟน in vitro model ้ vitro study. Journal of dentistry กลุมที่ 2 และ 3 ทา Tooth Mousse ่ 2009;37:949-954. บน enamel surface เป็ นเวลา 3 นาที ที่ 0,8,24 และ36 ชัวโมง ่ -ใช้ AFM และ Rrms ในการดูพนผิวเคลือบ ้ื ฟนั นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 3. 3. 13 รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษา1.Mouthrinses contained 1.เพือศึกษาผลระยะสัน (5 ่ ้ แบ่งการทดลองเป็ น 2 รูปแบบ คือ แบ่งผลการทดลองเป็ น 2 รูปแบบ คือ E.C.Reynolds,F.Cai,P. TMCPP-ACP (Recaldent ) วัน) ของการใช้น้ายาบ้วน 1.ศึกษาในน้ายาบ้วนปาก 1.ผลการศึกษาในน้ายาบ้วนปาก Shen,and G.D.Walker.2.Recaldent กับ Sugar- ปากทีมสวนผสมของ CPP- ่ ี่ แบ่งน้ายาบ้วนปากเป็ น 4 กลุม ่ -การใช้น้ายาบ้วนปากทีม ี unstabilized ่ Retention in Plaque and TMfree Chewing Gum แบบ ACP สามารถเพิมระดับ ่ กลุมที่ 1 :2%w/v Recaldent ่ calcium phosphate ไม่ได้เพิมระดับของ ่ Remineralization of EnamelPellet และ Slab ของแคลเซียมและ (1%CPP,60 mM Ca2+,40 mM inorganic Ca และ Pi ในคราบจุลนทรียอย่างมี ิ ์ Lesions by Various Forms of inorganic phosphate ใน phosphate) ใน de-ionized water นัยสาคัญ ในขณะที่ น้ายาบ้วนปากทีม ี่ Calcium in a Mouthrinse or supragingival plaque กลุมที่ 2 :6%w/v RecaldentTM ่ 2%และ 6% w/v CPP-ACP จะมีการ Sugar-free Chewing Gum. J เทียบกับน้ายาบ้วนปากทีม ี ่ (3%CPP,180 mM Ca2+,120 mM เพิมระดับของ Ca และ Pi ในคราบ ่ Dent Res;2003:82(3):206-211. unstabilized calcium inorganic phosphate) ใน de-ionized จุลนทรียอย่างมีนยสาคัญ และแปรผัน ิ ์ ั phosphate water ตรงกับปริมาณ CPP-ACP 2.เพือศึกษาผลของ CPP- ่ กลุมที่ 3 :unstabilized 120 mM Cacl2 ่ -Electron-dense particles สอดคล้อง ACP ในหมากฝรัง่ และ 80 nM sodium phosphate กับ CPP-ACP ใน plaque ตัวอย่างทีถก ่ ู ปราศจากน้าตาล ทีมผลต่อ ่ ี กลุมที่ 4 :กลุมควบคุม (de-ionized ่ ่ immunolocalized ต่อพืนผิวของเซลล์ ้ การคืนกลับแร่ธาตุของ water) แบคทีเรียและ intercellular plaque enamel subsurface lesion ให้ผทดลองบ้วนน้ายาบ้วนปาก 15 ml ู้ matrix ใน in situ model เมือเทียบ ่ เป็ นเวลา 30 วินาที ทา 3 ครัง/วัน เป็ น ้ 2.ผลการศึกษาในหมากฝรัง่ กับแคลเซียมรูปแบบอื่น เวลา 4 วัน ในวันที่ 5 บ้วนน้ายาบ้วนปาก ปราศจากน้าตาล 3.เพือหาระยะเวลาที่ ่ หลังอาหารเช้า หลังจากนัน 2-3 ชัวโมง ้ ่ -Enamel remineralization สามารถพบ CPP-ACP ใน เก็บ supragingival plaque ทีดาน buccal ่ ้ หมากฝรังทีไม่ม ี CPP-ACP มีระดับ ่ ่ คราบจุลนทรียหลังจาก ิ ์ ั และ lingual ของทุกซี่ ยกเว้นฟนหน้าล่าง ของแคลเซียมทังหมด/ชิน มากกว่า ้ ้ เคียวหมากฝรังทีปราศจาก ้ ่ ่ 2.ศึกษาในหมากฝรังปราศจากน้าตาล ่ Recaldent แต่หมากฝรัง่ Recaldent มี นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 4. 4. 14รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษา น้าตาลและมีสวนผสมของ ่ ทังแบบเม็ดและแผ่น ้ ระดับของ water-soluble calcium และ CPP-ACP เป็ นเวลา 5 วัน 2.1 ดูระดับของ calcium และinorganic inorganic phosphate มากทีสดและมี ุ่ phosphate ในการละลายในน้ าและในกรด ระดับของ remineralization ของ Enamel subsurface lesion ของหมาก ฝรังทัง 2 รูปแบบมีคามากทีสด ่ ้ ่ ุ่ -Incorporation into Plaque หลังจากเคียวหมากฝรังทีปราศจาก ้ ่ ่ น้าตาลและประกอบด้วย CPP-ACP และ ดู CPP-ACP เข้าไปรวมใน plaque โดย ใช้ competitive ELISA พบว่าหลังจาก สกัดด้วย alkali ระดับของ CPP ใน เป็ นเวลา 2 วันที่ T ห้อง โดยใช้ atomic ตัวอย่าง plaque เป็ น 81 % ของระดับ absorption spectrophotometry และ CPP ทีสกัดทังหมด และเมือเก็บ ่ ้ ่ colorimetry ตามลาดับ ตัวอย่าง plaque หลังจากเคียวหมาก ้ 2.2 ศึกษาหมากฝรังแบบเม็ด โดยให้ผู้ ฝรังแล้ว 3 ชัวโมง พบว่า ระดับของ ่ ่ ่ ทดลองเคียวหมากฝรังเป็ นเวลา 20นาที CPP เป็ น 25% ของค่าเริมต้น ทังนี้คานี้ ้ ่ ่ ้ ่ วันละ 4 ครัง เป็ นเวลา 14 วัน ้ ยังเพิมขึน 3.5 เท่าเมือเทียบกับระดับ ่ ้ ่ 2.3 ศึกษาหมากฝรังแบบแผ่น โดยให้ baseline อย่างมีนยสาคัญ ่ ั ผูทดลองเคียวหมากฝรังเป็ นเวลา 5 นาที ้ ้ ่ วันละ 7 ครัง เป็ นเวลา 7 วัน ้ ทัง 2.2 และ2.3 ผูทดลองจะใส่ palatal ้ ้ นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 5. 5. 15รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษา appliance ซึงมี enamel half slabs ทีม ี ่ ่ subsurface demineralized lesion หลัง สินสุดการทดลองนามา scan และวัด % ้ remineralization 2.4 ผูทดลองเคียวหมากฝรังแบบเม็ด ้ ้ ่ TM (Recaldent ) 2 ชิน โดยแต่ละชิน ้ ้ ประกอบด้วย CPP-ACP 9.5 mg เป็ น เวลา 20 นาที วันละ 3 ครังเป็ นเวลา 4 วัน ้ ในวันที่ 5 เคียวหมากฝรัง่ 2 ชิน ทีเวลา ้ ้ ่ 10.00 น.และ 13.00 น.หลังจากเคียว ้ หมากฝรังทีเวลา 13.00 น. 20 นาที แล้ว ่ ่ จึงเก็บ supragingival plaque จาก Q บน ซ้าย ทิงเวลาต่อมาอีก 20,60 และ 180 ้ นาที แล้วจึงเก็บ supragingival plaque จาก Q ล่างซ้าย,บนขวา และล่างขวา ตามลาดับ โดยทีผทดลองไม่ด่มน้าหรือ ่ ู้ ื รับประทานอาหารระหว่างทีเก็บ plaque ่ ในเวลา 3 ชัวโมง ่ -นา plaque มาวิเคราะห์หาปริมาณ calcium และ inorganic phosphate ,หา CPP จาก plaque โดยใช้ competitive นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 6. 6. 16 รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษาTooth Mousse (GC เพือศึกษาผลของ CPP- ่ ELISA และ immunolocalization ของ 1.การวัดคลื่น ultrasonic Kanako Yamaguchi, MasachiCorp.,Tokyo,Japan) เป็ น ACP paste ต่อ CPP-ACP ใน plaque ตัดชินเคลือบฟน ้ ั ค่าเฉลียความเร็วเสียง ใน intact ่ Miyazaki, Toshiki Takamizawa,CPP-ACP paste (water demineralization ของ วัวลงในแบบหล่อ และ แบ่งเป็ น 4 กลุม ่ enamel ของกลุ่มควบคุม มีคาอยูในช่วง ่ ่ Hirohiko Inage, B.Keith Moore.based,sugar-free soft ั เคลือบฟนวัว โดยวัดการ ดังต่อไปนี้ 6060-6074 m/s Effect of CPP-ACP paste onwet mixture of เปลียนแปลงในความเร็ว ่ 1. กลุมควบคุม ไม่ใส่สารใดๆ และแช่ใน ่ กลุม De พบว่ามีคาลดลงและ ่ ่ mechanical properties of bovineRecaldent) เสียงโดยใช้เครื่อง น้าลายเทียม แตกต่างอย่างมีนยสาคัญเมือเทียบกับ ั ่ enamel as determined by an ultrasonic และ FE-SEM 2. กลุม De โดยนาชินตัวอย่างไปแช่ใน ่ ้ กลุมควบคุม และผลทีได้คล้ายกันกับ ่ ่ ultrasonic device. Journal of demineralizing solution คือ 0.1 M lactic กลุม PP ่ dentistry 2006;34:230-236. acid buffer solution (pH 4.75,Ca 0.75 กลุม TM พบว่ามีการเพิมความเร็ว ่ ่ mM,P 0.45 mM) เป็ นเวลา 10 นาที ทา 2 เสียง และไม่มความแตกต่างอย่างมี ี ครัง/วัน จากนันนาไปแช่ในน้าลายเทียม ้ ้ นัยสาคัญเมือเทียบกับกลุ่มควบคุม ่ 3. กลุม TM โดยนาชินตัวอย่างไปแช่ใน ่ ้ จนถึงวันที่ 21 10 เท่า diluted solution ของ 1% (w/v) หลังจาก 28 วัน พบว่ากลุ่ม TM มี CPP-ACP containing paste เป็ นเวลา การเพิมความเร็วเสียง และมีความ ่ 10 นาที ก่อนนาไปแช่ใน demineralizing แตกต่างอย่างมีนยสาคัญเมือเทียบกับทัง ั ่ ้ solution เป็ นเวลา 10 นาที ทา 2 ครัง/วัน ้ 3 กลุมทดลอง ่ จากนันนาไปแช่ในน้าลายเทียม ้ 2.FE-SEM 4. กลุม PP โดยนาชินตัวอย่างไปแช่ใน ่ ้ กลุม De และ PP มีลกษณะรูปร่างที่ ่ ั 10 เท่า diluted solution ของ CPP-ACP แตกต่างของพืนผิวเคลือบฟน และ้ ั free placebo paste และทาเช่นเดียวกับ รูปร่างเปลียนแปลงมากขึน เมื่อ ่ ้ กลุมที่ 3 ใช้เวลาการทดลอง 4 สัปดาห์ ่ ระยะเวลาเพิมขึน ในขณะทีชนเคลือบ ่ ้ ่ ้ิ นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 7. 7. 17 รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษา และวัดความเร็วเสียงโดยใช้เครื่อง ั ่ เคลือบฟนทีใช้ CPP-ACP paste (กลุม ่ ultrasonic TM) มีลกษณะรูปร่างของเคลือบฟน ั ั เปลียนแปลงเล็กน้อย ่GC Tooth Mousse, เพือประเมินประสิทธิภาพ ่ ั ใช้ฟน premolar ทีถอนเพื่อการจัดฟน ่ ั 1. ACP-CPP เพิม surface ่ Lata S, N O Varghese,JollyRecaldent ;GC ของ ฟลูออไรด์ ,ACP-CPP จานวน 15 ซี่ ตัดแบ่งเป็ น 4 ส่วน และใส่ microhardness อย่างมีนยสาคัญ และ ั Mary Varughese.Corp.,Tokyo,Japan และรวมของ ACP-CPP กับ ในแบบหล่อ วัด surface microhardness effective ต่อการคืนกลับของแร่ธาตุใน Remineralization potential of ฟลูออไรด์ ต่อการคืนกลับ ั (SMH) ทุกชินตัวอย่างเคลือบฟน หลังจาก ้ early enamel caries ทีระดับพืนผิว แต่ ่ ้ fluoride and amorhous calcium ของแร่ธาตุบน early นันจึงสร้าง artificial enamel carious ้ น้อยกว่า F varnish phosphate-casein phosphor enamel lesions lesion โดยใส่ชนตัวอย่างทังหมดลงใน ้ิ ้ 2.การรวมของ ACP-CPP กับฟลูออไรด์ peptide on enamel lesions: An demineralization solution เป็ นเวลา 72 ไม่ได้ให้ประสิทธิภาพของ in vitro comparative evaluation. ชัวโมง วัดด้วย SMH แล้วจึงแบ่งชิน ่ ้ remineralization เพิมขึนเมือ ่ ้ ่ J Conserv Dent 2010;13:42-46. ตัวอย่างเป็ น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ เปรียบเทียบกับการใช้ฟลูออไรด์เพียง ส่วนที่ 1 ทา F varnish(Fluorprotector อย่างเดียว Intro Pack ; Ivaclar Vivadent ) เป็ นชัน ้ 3.ฟลูออไรด์ ,ACP-CPP และรวมของ บางๆ เวลา 20 วินาที จากนันจึงเป ้ ่าลมให้ ACP-CPP กับฟลูออไรด์ ไม่ effective แห้ง ต่อการคืนกลับของแร่ธาตุใน early ส่วนที่ 2 ทา ACP-CPP cream เป็ น enamel caries ทีระดับ subsurface ่ เวลา 3 นาที ส่วนที่ 3 ทา F varnishเป็ นชันบางๆ ้ เวลา 20 วินาที จากนันจึงทา ACP-CPP ้ นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 8. 8. 18 รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษา cream เป็ นเวลา 3 นาที ส่วนที่ 4 กลุมควบคุม ไม่ทาสารใดๆ ่ จากนันจึงจาลองระยะการคืนกลับแร่ธาตุ ้ โดยแช่ในน้าลายสังเคราะห์เป็ นเวลา 5 วัน แล้วจึงวัด cross-sectional micro hardness (CSMH) แล้วหา % ของการ คืนกลับแร่ธาตุCPP-ACP(RecaldentTM) เพือหาความสามารถของ ่ ผูทดลอง 30 คน ใส่เครืองมือถอดได้ ้ ่ 1.การเคียวหมากฝรังปราศจากน้าตาล ้ ่ P. Shen,F. Cai,A. Nowicki,J.In sugar-free gum CPP-ACP(RecaldentTM) (mid-palatal acrylic appliance) ทีม ี 6 ่ ทาให้อตราการไหลของน้าลายเพิมขึน ั ่ ้ Vincent,and E.C. Reynolds. ในหมากฝรังปราศจาก ่ human-enamel half slabs ประกอบด้วย 7-10 เท่า ทังนี้ความสามารถของการใช้ ้ Remineralization of Enamel น้าตาล ต่อการคืนกลับแร่ subsurface demineralized lesions โดย หมากฝรั่งปราศจากน้ าตาล sorbitol และ Subsurface Lesions by Sugar- ธาตุท่ี enamel subsurface ใส่เครืองมือทันทีก่อนและหลังทดลอง 20 ่ xylitol ไม่มความแตกต่างอย่างมี ี free Chewing Gum Containing lesion ใน human in situ นาที โดยเคียวหมากฝรังปราศจากน้าตาล ้ ่ นัยสาคัญต่อการกระตุนน้าลาย ้ Casein Phosphopeptide- model 4 ครัง/วัน เป็ นเวลา 14 วัน ้ 2.ปริมาณของ CPP-ACP ในหมากฝรัง่ Amorphous Calcium แบ่งหมากฝรังปราศจากน้าตาล เป็ น 2 ่ ปราศจากน้าตาล แปรผันตรงกับการคืน Phosphate. J Dent Res ชนิดและ 2 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ กลับแร่ธาตุใน enamel subsurface โดย 2001;12:2066-2070. ไม่ขนกับน้าหนักและชนิดของหมากฝรัง่ ้ึ ทังนี้ 0.19 mg,10.0 mg,18.8 mg และ ้ 56.4 mg ของ CPP-ACP ในหมากฝรั่ง ปราศจากน้ าตาล sorbitol /xylitol เพิม ่ นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 9. 9. 19รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษา enamel remineralization 9%,63%,102% และ 152% ตามลาดับ เมือเทียบกับกลุ่มควบคุม ่ ทาการทดลองโดยใส่ปริมาณCPP-ACP ในหมากฝรั่งปราศจากน้ าตาล sorbitol และ xylitol ปริมาณแตกต่างกันดังต่อไปนี้ หมากฝรัง่ 3.0 g ทีไม่ม ี CPP-ACP ่ หมากฝรัง่ 1.9 g ทีม ี CPP-ACP 0.19 mg ่ หมากฝรัง่ 3.0 g ทีม ี CPP-ACP 10.0 mg ่ หมากฝรัง่ 1.9 หรือ 3.0 g ทีม ี CPP-ACP ่ 18.8 mg หมากฝรัง่ 1.9 g ทีม ี CPP-ACP 56.4 mg ่ นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 10. 10. 20รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษา2% w/v CPP-ACP เพือบอกถึงความสามารถ ่ แบ่งการทดลองเป็ น 2 รูปแบบ คือ 1.การศึกษาฟลูออไรด์ในคราบจุลนทรีย์ ิ Reynolds E.C., F.Cai, N.J.(Recaldent TM) ของ CPP-ACP ทีม ี ่ 1.ศึกษาฟลูออไรด์ในคราบจุลนทรีย์ โดยมี ิ น้ายาบ้วนปากทีมสวนผสมของ ่ ี่ Cochrane, P.Shen, G.D. ฟลูออไรด์รวมอยู่ ในการ ่ การใช้น้ายาบ้วนปาก เป็ น 3 กลุมคือ ่ ฟลูออไรด์ทง 2 ชนิด เพิมระดับของ ั้ ่ Walker, M.V. Morgan,and รวมกันเข้าไปในคราบ (i) 2% w/v CPP-ACP (Recaldent TM) ฟลูออไรด์ในคราบจุลนทรีย์ โดยน้ายา ิ C.Reynolds. Fluoride and จุลนทรียเหนือเหงือกและใต้ ิ ์ และ 450 ppm F รูปแบบ NaF ใน de- บ้วนปากทีมสวนผสมของฟลูออไรด์ 450 ่ ี่ Casein Phosphopeptide- ั ชันเคลือบฟน และส่งเสริม ้ ionized water ppm มีระดับของฟลูออไรด์ในคราบ Amorphous Calcium การคืนกลับของแร่ธาตุใน (ii) 450 ppm F รูปแบบ NaF ใน de- จุลนทรีย์ เป็ น 2 เท่าของกลุ่มควบคุม ิ Phosphate. J Dent Res บริเวณทีมการต้านต่อการ ่ ี ionized water ส่วน น้ายาบ้วนปากทีมสวนผสมของ ่ ี่ 2008;87(4):344-348. ทาลายด้วยกรด (iii) กลุมควบคุมใช้ de-ionized water ่ ฟลูออไรด์ 450 ppm และมีการเติม 2% โดยน้ายาบ้วนปากแต่ละชนิดถูกปรับค่า CPP-ACP จะมีการเพิมของระดับของ ่ pH 7 ผูทดลองจะบ้วนน้ายาบ้วนปาก โดย ้ ฟลูออไรด์ในคราบจุลนทรียอย่างมี ิ ์ 4 วันแรกบ้วนน้ ายาปริมาณ 15 ml เป็ น นัยสาคัญและเป็ น 2 เท่าของน้ายาบ้วน เวลา 60 วินาที จานวน 3 ครัง/วัน ในวันที่ ้ ปากทีมสวนผสมของฟลูออไรด์อย่าง ่ ี่ 5 บ้วนปากหลังจากอาหารเช้าและเก็บ เดียว คราบจุลนทรียเหนือเหงือกใน 2-3 ชัวโมง ิ ์ ่ 2.การศึกษาการคืนกลับแร่ธาตุ ต่อมา โดยเก็บจากด้านใกล้แก้มและใกล้ ั ยาสีฟนทุกสูตรจะมีการแทนทีของแร่ ่ ้ ั ลินของฟนทุกซี่ และนามาหาความเข้มข้น ธาตุในรอยโรคใต้ชนเคลือบฟน ทังนี้ ั้ ั ้ ของฟลูออไรด์ในคราบจุลนทรีย์ ิ ปริมาณฟลูออไรด์จะมีความสัมพันธ์กบ ั 2.ศึกษาการคืนกลับแร่ธาตุ โดยใช้ยาสีฟนั การคืนกลับของแร่ธาตุ โดยยาสีฟ ่ ันทีม ี เป็ น 5 ชนิด ได้แก่ ฟลูออไรด์ 2,800 ppm จะมีการแทนที่ (i) กลุมควบคุม ่ ของแร่ธาตุอย่างมีนยสาคัญมากกว่า ั นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 11. 11. 21รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษา (ii) NaF ทีมฟลูออไรด์1,100 ppm. ่ ี 1,100 ppm และการแทนทีของแร่ธาตุ ่ (iii) NaF ทีมฟลูออไรด์2,800 ppm. ่ ี แตกต่างอย่างมีนยสาคัญมากกว่ากลุม ั ่ (iv) 2% CPP-ACP ั ่ ควบคุม ยาสีฟนทีม ี 2% CPP-ACP ทา (v) 2% CPP-ACP รวมกับ NaF ทีม ี ่ ให้เกิดการคืนกลับของแร่ธาตุใกล้เคียง ฟลูออไรด์1,100 ppm ั ่ ี กับยาสีฟนทีมฟลูออไรด์ 2,800 ppm ั ผูทดลองจะบ้วนน้ ายาสีฟนเข้มข้นเป็ น ้ ั ่ และยาสีฟนทีม ี 2% CPP-ACP ร่วมกับ เวลา 60 วินาที จานวน 4 ครัง/วันเป็ น ้ ฟลูออไรด์ 1,100 ppm จะมีการคืนกลับ เวลา 14 วัน ทังนี้ผทดลองจะได้รบ ้ ู้ ั ั ของแร่ธาตุสงกว่ายาสีฟนสูตรอื่นๆ ู คาแนะนาไม่ให้ด่มน้าและรับประทาน ื microradiography ของรอยโรคหลังจาก อาหารอย่างน้อย 1 ชัวโมงหลังจาก ่ การคืนกลับของแร่ธาตุพบว่าฟลูออไรด์ ทดลอง เมือสินสุดแต่ละการทดลอง จะเอา ่ ้ ไอออนอย่างเดียวมีแนวโน้มทีจะส่งเสริม่ enamel half-slabs ออกและเตรียม การคืนกลับของแร่ธาตุชนพืนผิว ในขณะ ั้ ้ สาหรับการสัมผัสกับกรด ซึง enamel ่ ที่ CPP-ACP ส่งเสริมการคืนกลับของแร่ half-slabs ประกอบด้วย รอยโรคทีมการ ่ ี ธาตุในชันทีมฟลูออไรด์อยูตลอดไป ้ ่ ี ่ คืนกลับของแร่ธาตุและรอยโรคทีมการคืน ่ ี จนถึง body of lesion กลับของแร่ธาตุและสัมผัสกับกรด คูกบ ่ ั การคืนกลับแร่ธาตุทเี่ หลืออยูหลังจาก ่ control half-slabs ทีประกอบด้วย รอย ่ การสัมผัสกรดของ ยาสีฟนทีม ี 2% ั ่ โรคทีมการสลายแร่ธาตุอยูเดิมและส่วนที่ ่ ี ่ CPP-ACP ร่วมกับฟลูออไรด์ 1,100 ั ฝงอยู่ และใช้ microradiograph ในการ ppm มีคามากอย่างมีนยสาคัญเมือเทียบ ่ ั ่ อธิบาย ั กับยาสีฟนสูตรอื่นๆ นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 12. 12. 22 รูปแบบของ CPP/ACP วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ ง การศึกษา10% CPP-ACP crème ผูทดลอง 83 คน เปรียบเทียบผลใช้ 10% ้ สารทัง 2 ชนิด สามารถลดอาการเสียว ้ Laurence J.Walsh. The effects(GC Tooth Mousse) CPP-ACP crème (GC Tooth Mousse) ั ฟนได้โดยไม่มความแตกต่างอย่างมี ี of GC Tooth Mousse on ั และยาสีฟน Colgate Sensitive นัยสาคัญ โดยเห็นผลชัดเจนทีสปดาห์ท่ี ่ ั cervical dentinal sensitivity:a ประกอบด้วย 5% potassium nitrate และ 4 controlled clinical trial. 1000 ppmF โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม คือ่ International Dentistry กลุมที่ 1 ใช้ 0.5 ml GC Tooth ่ SA.2009;12(1):4-12. Mousse ทาด้าน buccal และ labial ของ ั ่ ทุกซีก่อนนอน และใช้ยาสีฟนทีผสม ่ ฟลูออไรด์ 1000 ppm วันละ 2 ครัง ้ ั กลุมที่ 2 ใช้ยาสีฟน Colgate Sensitive ่ ั 0.5 ml แปรงฟนวันละ 2 ครัง นาน 2 นาที ้18.8 mg CPP-ACP เพือศึกษาผลของ CPP- ่ ผูทดลองจานวน 10 คนแบ่งเป็ น 3 การ ้ กลุมทีเคียวหมากฝรังปราศจากน้าตาลที่ ่ ่ ้ ่ Cai F,Manton DJ,Shen P,(Recaldent TM) ACP ในหมากฝรัง่ ทดลอง ได้แก่ ประกอบด้วย20 mg citric acid และ18.8 ปราศจากน้าตาลกลินผลไม้ ่ กลุมที่ 1 : หมากฝรังปราศจากน้าตาล ่ ่ mg CPP-ACP จะมี % remineralization Walker GD,Cross KJ, Yuan Y, ทีประกอบด้วย citric acid ่ (2 pellets) ประกอบด้วย 20 mg citric (13.0+/-2.2%) สูงกว่า กลุ่มทีเคียวหมาก ่ ้ Reynolds C,Reynolds EC. ต่อการสลายแร่ธาตุของ acid และ18.8 mg CPP-ACP ฝรังปราศจากน้ าตาลทีไม่ม ี CPP-ACP ่ ่ Effect of addition of citric acid เคลือบฟนั กลุมที่ 2:หมากฝรังปราศจากน้าตาล (2 ่ ่ หรือ citric acid (9.4+/-1.2%) หรือหมาก and casein phosphopeptide- pellets) ประกอบด้วย 20 mg citric acid ฝรังปราศจากน้ าตาลทีประกอบด้วย ่ ่ เพียงอย่างเดียว citric acid เพียงอย่างเดียว (2.6 +/- amorphous calcium phosphate กลุมที่ 3: หมากฝรังปราศจากน้าตาลที่ ่ ่ 1.3%) อย่างมีนยสาคัญ ั to a sugar-free chewing gum นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 13. 13. 23 วัตถุประสงค์ของ วิ ธีการทดลอง ผลที่ได้ เอกสารอ้างอิ งรูปแบบของ CPP/ACP การศึกษา ไม่ม ี CPP-ACP หรือ citric acid on enamel remineralization in ผูทดลองทัง 10 คนจะได้รบคาแนะนา ้ ้ ั ให้ใส่ removable palatal appliance ทีม ี ่ situ. J Caries Res .2007 ;41(5) 4 half slabs ของ human enamel :377-83. containing demineralized subsurface lesion และเคียวหมากฝรัง่ ครังละ 20 ้ ้ นาที นาน 4 ครัง/วัน เป็ นระยะเวลา 14 ้ วัน เมือสินสุดแต่ละการทดลอง จะนา ่ ้ enamel half slabs มาวัด microradiography เพือวัดระดับ ่ remineralization นศ.ทพ. ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั 4813610062
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×