• Like
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓

 • 1,070 views
Uploaded on

Journal volume 3 ,2011 of Buddha club of Chao-praya-yommaraj hospital ,suphanburee,thailand

Journal volume 3 ,2011 of Buddha club of Chao-praya-yommaraj hospital ,suphanburee,thailand

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,070
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. จุปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - เดือน ธันวาคม 2553 ล สาร ชมรมจริ ย ธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ISSN 1906-7860
 • 2. ชมรมจริยธรรมได้รบรางวัลผลงานดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขต 4 ั เรื่อง ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่เหนือความคาดหวัง2 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 3. จุลสารชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรม หลักธรรม และแนวทางการ ปฏิบัติธรรมของทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา 2. เพื่อเป็นสื่อ ในการเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 3. เพื่อให้สมาชิกชมรมและผู้สนใจมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นในด้าน จริยธรรม หลักธรรม แนวการปฏิบัติธรรมและพิจารณานำามาปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาจิตใจสำานักงาน องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โทรศัพท์ 0-3552-1555 ต่อ 7401ที่ปรึกษา นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล แพทย์หญิงจงดี แจ้งศรีสุข นายแพทย์ธีรินทร์ รัตนพิชญชัย แพทย์หญิงไพลิน รัตนพิชญชัยประธานชมรม แพทย์หญิงนลินี เดียววัฒนวิวัฒน์ บรรณาธิการ นายแพทยจิรภัทร กัลยาณพจน์พร กองบรรณาธิการ ทันตแพทย์หญิงอุไร บัวทอง พญ.วิไลพร สกุลพิพัฒน์ศิลป์ พญ.ธัญญกร นันทิยกุล เภสัชกรอุ่นเรือน เจริญสวัสดิ์ น.ส.จเกศบุญชู เกษมพิพัฒน์พงศ์ น.ส.วิราวรรณ เทพาวัฒนาสุข น.ส.กรพินทุ์ ปานวิเชียร นางฐิติมา บุญชื่น นางรุ่งนิภา จ่างทอง นางพยงค์ ชินบุตร นายวรวรรธ อุดมสิริคุณ นางอมรรัตน์ ลิมจิตสมบูรณ์ ้ฝ่ายศิลป์ นางจงรักษ์ ระโหฐาน นางแววดาว บุญจิตธรรม ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 3
 • 4. บรรณาธิการแถลง เรียนผูอานทุกท่านจุลสารชมรมจริยธรรม ้่ เล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่ 3 แล้ว คณะบรรณาธิการเรา ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้อ่านมากมาย จึงได้ช่วยกัน ระดมความคิดและปรับปรุงเนื้อหาให้เกิดประโยชน์ กับผู้อ่านมากที่สุดดังเช่นมีการเพิ่มเติมหัวข้อธรรม ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนั้น ยังได้ปรับปรุงในส่วนของขนาดตัวหนังสือให้อ่านได้ ง่าย และเลือกชนิดกระดาษให้สบายตายิ่งขึ้น ในช่วงนี้เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่า 2553 และต้อนรับปีใหม่ 2554 ทางคณะบรรณาธิการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจุลสารฉบับนี้ จะยังทำาหน้าที่เป็นสื่อนำาสิ่งดี ๆ ในชีวิต ไปให้กับผู้ที่มีโอกาสได้อ่าน และหากมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ก็ยินดีน้อมรับนำาไปปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมในโอกาสต่อไป นายแพทย์จิรภัทร กัลยาณพจน์พร4 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 5. สารจากประธานชมรม ในวาระดิ ถี ข้ึ น ปี ใ หม่ ดิ ฉั น ขอให้ ทุ ก ท่ า น“เปิดใจรับความสุข” ทุกวันนี้ความสุขมีอยู่รอบตัวเราแต่ที่เรามองไม่เห็นคือ ไม่เปิดใจรับความสุขด้วยใจ ทุกท่านมีสุขภาพดี มีที่อยู่อาศัย กินอิ่ม นอนอุ่น มีครอบครัวที่อบอุ่น มีหน้าที่การงานดีที่จะทำาประโยชน์ให้ตนเองและสังคม นั่นแหล่ะคือความสุขที่มีอยู่รอบตัวเราแล้ว การที่เราไม่สามารถมองเห็นความสุขหรือชื่นชมสิ่งพิเศษที่เรามีอยู่ เพราะใจเรามัวจดจ่อแต่สิ่งที่เรายังไม่มี จึงไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามี แม้ว่าสิ่งนั้นจะวิเศษเพียงใด คนจำานวนไม่น้อยทุกข์ เพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับความใฝ่ฝันหรือจุดมุ่งหมายที่พึงปรารถนา ความสำาเร็จที่ยังมาไม่ถึง ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนทำาให้เกิดความพากเพียรพยายามต่อไป แต่อาจทำาให้เราละเลย สิ่งดีๆ ที่มีอยู่ ซึ่งให้ความสุขแก่เราทุกขณะ ดังนั้นควรเปิดใจรู้คุณค่าสิ่งดีๆรอบตัวเราเถิด จากหนังสือ เปิดใจรับความสุข พระอาจารย์ไพศาลวิสาโร ปีใหม่ขอให้ทุกท่านฝึกฝนตนเองให้ “ปล่อยวาง” เปิดใจด้วยการมีสติ ชื่นชมสิ่งที่มีและยินดีสิ่งที่ได้ไม่ปล่อยให้ความรัก โลภ โกรธ และหลงครอบงำาจิต เราจะพบกับความโปร่งเบา มีความสุขสงบเย็นจากภายในใจของทุกท่านเทอญ สาธุ ด้วยความปรารถนาดี แพทย์หญิงนลินี เดียววัฒนวิวัฒน์ ประธานชมรมจริยธรรม ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 5
 • 6. สารบัญ คนดีของชมรมจริยธรรม 7 ธรรมะกับสุขภาพ 10 จดหมายจากผู้อ่าน 13 ถาม-ตอบ 14 แนะนำาหนังสือน่าอ่าน 15 ธรรมะจากภาพยนตร์ 17 แนะนำาสถานที่ปฏิบัติธรรม 18 เรืองจากปก ่ 19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21 สารจากผู้อำานวยการโรงพยาบาล 23 เรื่องเล่าความดี 27 ธรรมะวันละคำา 31 กลอนธรรมและคำาคม 32 ธรรมขัน 33 นิทานชาดก 34 พระคุณแม่ 36 ปริศนาธรรม 38 กฎแห่งกรรม 406 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 7. บุคคลน่ายกย่องคนดีของรพ.เจ้าพระยายมราช พ.ศ. 2553 พญ.นลินี นายแพทย์เอลวิล เพชรปลูก “ทำ�ง�นวันนี้ให้ดีที่สุด” นายสมร เนียมอินทร์ ตำาแหน่งช่างไม้ ชั้น 3 แผนกช่าง รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมิตรไมตรี ต่อผู้ร่วมงาน “มีจริยธรรม คุณธรรม ประจำ�ใจ” นางมาลัย มณีอินทร์ ตำาแหน่งคนงาน หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมชั้น 4 ทำ า ใจให้ รั ก งานก่ อ นเพื่ อ จะได้ มี ค วามสุ ข ในการทำ า งาน รับผิดชอบในหน้าที่ให้สมบูรณ์เสียสละเวลาส่วนตัวตาม โอกาส ทำางานเปรียบเสมือนบ้านของเราเอง “ซื่อสัตย์ ขยันอดทน มีน้ำ�ใจ พย�ย�มทำ�ง�นให้ดีที่สุด” (ถูกต้อง ทันเวล� เรียนรู้ง�นอยู่เสมอ) ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 7
 • 8. นางสาวทิราวรรณ ไทยานันท์ พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ แผนกผู้ป่วยนอก ทำาใจให้รักงานก่อนเพื่อจะได้มี ค ว า ม สุ ข ข ณ ะ ทำ า ง า น ตั้งใจทำางานสุดความสามารถทั้งสติปัญญา และกำาลังกาย ให้เต็มศักยภาพ รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุด เสียสละเวลาส่วนตัวตามโอกาส ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเพื่อน ร่วมงานตามสมควร นึกเสมอว่า “ทำางานที่มีดีกว่า ไม่มี งานทำา” และที่ทำางานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของเรา “ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน” นางดวงแข ลาภวิบูลย์สุข พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ หอผู้ป่วย บจศ.1 ถ้าเราเกิดมาเป็นผู้ให้ อนิสงส์์ที่จะได้คือกลาย เป็นผู้รับ แต่ถ้าเกิดมาเพื่อจะเอาแต่ได้ แล้วใครจะให้ เมื่อมีแต่ ผู้ที่อยากจะรับ ไม่ว่าท่านจะให้หรือจะรับ วันสุดท้าย ของลมหายใจ คือนามธรรมที่จะนำาพาให้เป็นไป “จะมุ่งทำ�ในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อคนรอบข้�งมีคว�ม สุขก�ย สุขใจ คล�ยทุกข์” นางสาวอัมพร ปักษี จพง.ทันตสาธารณสุข หน่วยงาน ทันตกรรม ตอนเด็กๆ เคยโกรธแม่เพราะแม่ทำาไร่ มีผัก หรือผล ไม้ ก็จะเลือกที่ดีๆ ให้คนอื่น ส่วนของที่ไม่ดีมีตำาหนิ ก็จะเก็บไว้กินเองจนโตมาทำ างานมีหน้าที่รับผิดชอบ และคิดถึงตัวเองเมื่อตอนเด็ ก ว่ า อยากได้ กิ น ของดี ๆ จึ ง พยายามทำ า แต่ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ซึ่ ง คิ ด ว่ า น่ า จะเป็ น การ “ มี น้ำ � ใจทำ � ง�นเต็ ม คว�มส�ม�รถและก�รมี มนุษยสัมพันธ์กับคนทั่วไป”8 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 9. 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ ผู้อื่น รวมทั้งการช่วยเหลือ ด้วยกาย และการแนะนำาด้วยวาจา4. สมานัตตา คือ การวางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน การวางตนเสมอต้นเสมอปลายไม่ถือตัว“อัตต�หิ อัตโน น�โถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” นายดำารง ทัศน์ศรี ตำาแหน่ง ลูกจ้างประจำา พนักงาน รปภ. การครองตนยึดระเบียบวินัย กฎหมาย ของทางราชการ อย่างเคร่งครัด ยึดหลักธรรมศาสนาในการดำาเนินชีวิตการ ครองคนทำางานรับใช้ผู้บังคับบัญชาเต็มใจและเต็มความ สามารถมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานทุกคนการ ครองตนทำางานเพื่อความเสียสละไม่ท้อแท้ท้อถอยเมื่อเจอ อุปสรรคทำางานด้วยใจรักมีความสุขกับคนและการทำางาน “คว�มสำ�เร็จของท่�น คือง�นบริก�รของเร� เร�ทำ�เพื่อผู้อื่น แต่ไม่ให้ผู้อื่นทำ�เพื่อเร�” นายประทีป ศิลปะ ตำาแหน่ง ลูกจ้างประจำา คนสวน มีคุณธรรมในการดำาเนินชีวิตทำางานให้ดีตลอดไป ไม่เคย ขาดงานช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นร่ ว มงานและบุ ค คลทั่ ว ไปด้ ว ย อัธยาศัยที่ดี “เสียสละอุทิศตนเองให้กับท�งร�ชก�ร” ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 9
 • 10. ธรรมะกับสุขภาพ คาถาลดความอ้วน ของพระพุทธเจ้า พญ.วิไลพร ปัญหาสำาหรับคนวัยทำางานที่พบบ่อยก็คือ ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทุ่มเททำางานจนขาด การดูแลรักษาร่างกายตามสมควร หนุมสาว ่ ออฟฟิศหลายคนเมืออายุมากขึน หน้าท้องทีเ่ คย ่ ้ แบนราบกลับป่องขึน สิงทีเ่ คยเรียกว่าท้องเปลียน ้ ่ ่ เป็นพุง ลำาแขนเล็กเรียวเพรียวงามกลับใหญ่ขนจน้ึ มีขนาดปานท่อนขา ไฟท้ายเคยตึงเต่งกลับขยายตัวออกทุกทิศทางอย่างไม่หยุดยังเหมือนจักรวาล ตามทฤษฎีบกแบง ้ ๊ิ ก�รกินม�กอ้วนม�กย่อมส่งผลต่อชีวิต และอันทีจริงปัญหานีกไม่ได้เป็น ่ ้็เรืองใหม่อะไรเลย เพราะนับแต่สมัยพุทธกาลปัญหาโรคอ้วนก็ได้มการบันทึกไว้แล้ว เคยมีคน ่ ีทูลถามพระพุทธองค์ ซึงก็ได้พระราชทาน “คาถาลดความอ้วน” ไว้เสียด้วย ่ เรืองมีอยูวา วันหนึง พระเจ้าปเสนทิโกศล แห่งสาวัตถี แคว้นโกศล เข้าเฝ้าพระพุทธ ่ ่่ ่องค์เพือสนทนาธรรม คุยกันไปคุยกันมาพระเจ้าปเสนฯ ได้ตรัสปรึกษาว่าตัวพระองค์เองเป็น ่พวกช่างกิน เสวยจุบจิบทังวันไม่หยุดหย่อน จนร่างกายอ้วนใหญ่ รูสกอึดอัด เดินอุยอ้ายไม่ ้ ้ึ ้คล่องแคล่ว เสด็จไหนนิดหน่อยก็เหนือยหอบ กลางวันก็งวงเหงาหาวนอน ออกว่าราชการ ่ ่ไม่คอยไหว พระพุทธเจ้าจึงทรงเมตตาพระราชทานคาถา ่ (อันแปลว่าบทกลอนท่องบ่นไม่ใช่หมายถึงคาถาอาคมแนวเดรัจฉานวิชา [ความรูทขวางการหลุดพ้น] อย่างทีเ่ รามักเข้าใจ) ้ ่ีบทหนึงแก่พระเจ้าปเสนฯ ความว่า ่ มะนุชัสสะ สะท� สตีมะโต มัตตัง ช�นะโต ลัทธะโภชะเน ตะนุกุสสะ ภะวันติ เวทะน� สะณิกัง ชีระติ อ�ยุ ป�ละยัง หลังจากได้คาถามา ก็ทรงดีพระทัยยิง ทุกครังเมือถึงเวลาเสวย พระเจ้าปเสนฯ จะ ่ ้ ่ทรงให้มหาดเล็กคนหนึงยืนระวังอยูตรงข้างโต๊ะเสวย ่ ่ โดยทรงกำาชับว่าหากมหาดเล็กเห็นพระองค์เสวยจนอิมแล้ว แต่ยงไม่มททาทีจะหยุด ก็ให้ทองคาถาลดความอ้วนทีพระพุทธเจ้า ่ ั ีี่ ่ ่ ่พระราชทานไว้ ออกมาให้ดงๆ เพือเตือนสติให้ทรงหยุดเสวย ั ่10 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 11. ผลจากการปฏิบตตนตามคอร์สไดเอ็ตทีพระเจ้าปเสนฯ ทรงดีไซน์ขนนี้ ก็คอ พระองค์ ัิ ่ ้ึ ืทรงสามารถลดปริมาณพระกระยาหารทีเ่ สวยต่อมือลงได้เรือยๆ จนกระทังในทีสดก็ทรงลด ้ ่ ่ ุ่ความพระอ้วนลงไปได้หลายกิโล จะว่าไปแล้ว การทีพระเจ้าปเสนฯ ทรงลดน้าหนักได้นน ไม่ได้เป็นเพราะผลจาก ่ ำ ้ัอิทธิฤทธิความขลังของคาถาลดความอ้วนทีรบพระราชทานมาจากพระพุทธองค์หรอกครับ แต่ ์ ่ัการทีทรงสามารถระงับพระทัยให้ทรงหยุดเสวยได้เมือได้ยนมหาดเล็กท่องคาถาให้ฟง ่ ่ ิ ั ก็เพราะทรงได้ฉกคิดตามเนือความในคาถาต่างหาก ุ ้ ผูอานก็คงอยากทราบแล้วใช่ไหมครับว่า คาถาลดความอ้วนของพระพุทธเจ้ามีเนือ ้่ ้ความว่าอย่างไร ถ้างันก็ขอเฉลยเลยแล้วกันนะครับ คาถาข้างบนถอดความได้วา ้ ่....ผูมสติรตวตลอดเวลาขณะกินอาหาร จะมีโรคน้อย แก่ชา และอายุยน.... ้ ี ู้ ั ้ ื เป็นไงครับ ทีนกคงสว่างกระจ่างใจกันแล้วนะครับ ว่าทำาไมพระเจ้าปเสนฯ จึงลด ้ี ็ความอ้วนได้สาเร็จ นันก็เพราะพระองค์ทรงฟังคาถาออกนันเอง ำ ่ ่ ทุกมือ ขณะกำ�ลังเสวยพระกระย�ห�รอย่�งเม�มัน ห�กเริ่มจะม�ก ้จนเลยเถิด ก็จะมีเสียงมห�ดเล็กลอยเตือนขึ้นม� ทำ�นองว่�อย่�ทรงเหวยม�กนะพะย่ะค่ะ ไม่งั้นจะทรงอ้วน สมองไม่แล่น ง่วงเหง�ห�วนอนทั้งวันแล้วจะทรงว่�ร�ชก�รไม่ได้ผลดี จะว่าไปแล้ว อุปสรรคสำาคัญประการหนึ่งของการเจริญภาวนาจนเกิดปัญญาถึงขั้นหลุดพ้น ไม่ตองกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ซึงถือ ้ ่เป็น “งาน” สำาคัญทีสดในมุมมองของชาวพุทธ ก็คอ ุ่ ื“ความง่วงเหงาหาวนอน” ทีจดเป็นหนึงใน ๕ ของ ่ั ่ตัวถ่วงความเจริญของจิตใจ (นิวรณ์ ๕) อันประกอบด้วย ความพอใจในกาม ความผูกใจพยาบาท ความง่วงเหงาหาวนอนขณะภาวนา ความคิดฟุงซ่านรำาคาญ ้หงุดหงิด และความลังเลสงสัยในประโยชน์ของการภาวนา ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 11
 • 12. หัวใจสำ�คัญของคำ�สอนของพระพุทธเจ้�นั้น ดูจะหนีไม่พ้นก�รภ�วน�เจริญสติให้รู้อยู่ในปัจจุบันอย่�งไม่ประม�ท เพราะการมีสติถอว่ามี ืประโยชน์ทงในทางธรรมและทางโลก ไม่วากิจการงานใด หากกระทำาไปโดยขาดสติกากับ ก็ ้ั ่ ำอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงต่องานทีตนรับผิดชอบ จนถึงต่อองค์กรทีตนทำางานอยูได้ เช่น การ ่ ่ ่ขาดสติบนดาลโทสะจนทำาร้ายเพือนร่วมงาน หรือการขาดสติไม่รถงความละโมบทีเ่ กิดขึนในใจ ั ่ ู้ ึ ้ตนจนถึงกับหลงไปยักยอกทรัพย์สนบริษทมาเป็นของตนความมีสติมคณในทีทกสถานในกาล ิ ั ีุ ่ ุทุกเมือ บุคคลผูมปญญาย่อมสามารถตักตวงประโยชน์จากความมีสติได้อย่างไม่จากัด ดังเช่น ่ ้ีั ำพระเจ้าปเสนทิโกศลทีทรงลดความอ้วนได้กเ็ พราะทรงมีสติในบริโภคนันเอง สาวๆ ท่านใด ่ ่สนใจจะนำาคาถานีไปประกอบการลดน้าหนักก็เชิญได้เลยนะครับ..... ้ ำ ทีมา ่ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/vie...ntID=CNT0004030 http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic....f=7&t=18548 Remember to always dream More importantly to make those derms Come true and never give up. “จงฝันอยู่เสมอ ที่สำ�คัญม�กไปกว่� นั ้ น คื อ ทำ � คว�มฝันให้เป็นคว�มจริง และอย่� ยอมแพ้ ”12 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 13. จดหมายจากผู้อ่าน ความประทับใจ ไพรัตน์ ศรีเรือง 22 ตุลาคม 2553 ได้ไปไถ่ของออกมาจากโรงรับจำานำา ราคา 120,000 บาท แล้วลืมวางทิงไว้ ดิฉนเสียใจมากทำางานหนัก ขายของเหนือยเพือจะมีเอาไว้ใส่ เขียว ๆ แดง ๆ กับ ้ ั ่ ่เขามัง เสียใจมากนอนไม่หลับหลายวัน นังคิด นอนคิด หลับตาเห็นแต่ของ ทำางานก็ไม่เป็นสุข ่ ่ฐานะลูกจ้างชัวคราว เงินทองก็นอย กว่าจะมีเก็บกับเขาได้แต่เวลาทีของหายมันแว๊บเดียวเอง ่ ้ ่ลูก ๆ ก็พยายามปลอบใจไม่ตองเสียใจ สมบัตนอกกายนะแม่ แม่อาจจะมีเคราะห์กได้นะ แม่ ้ ิ ็สะเดาะเคราะห์ไปนะ แล้ววันหนึงก็มหนังสือส่งมาทีบาน มาในนามชือของนางไพรัตน์ ศรีเรือง เอ๊ะใครส่ง ่ ี ่้ ่อะไรมามีเรืองอะไรในหนังสือเล่มนีบาง มันเป็นหนังสือของ “ชมรมจริยธรรม” โรงพยาบาล ่ ้้เจ้าพระยายมราช ก็เปิดอ่านดู ยิงอ่านก็รสกได้วาหนังสือเล่มนีมคณค่า อ่านทุกหน้า ทุกตอน ่ ู้ ึ ่ ้ีุแล้วความร้อนลุมในใจของเรามันเย็นลง ใจของเราสงบลง สมบัตเิ ป็นของนอกกาย เราจะ ่ไม่ยดเหนียวมันเอาไว้ ขอเพียงได้มชวตอยู่ ยังทำาความดีได้อกมากมาย ยกมือไหว้เจ้าคุณยม ึ ่ ีีิ ีลูกจะเป็นคนดีของพ่อนะคะ จะพูดดีกบคนไข้ จะปฏิบตตวดีกบผูปวยทุกคนค่ะ ั ัิั ั ้่ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 13
 • 14. ถามตอบ หลักการนั่งสมาธิง่ายๆ พญ.ธัญญกรถาม....จะมีหลักปฏิบัติอย่างไร ให้นั่งสมาธิได้ง่ายขึ้นเจ้าคะตอบ.... คำาถามนี้เข้าใจว่าคงจะมาจากการนั่งสมาธิแล้วจิตใจไม่สงบ 1.พย�ย�มใช้ชีวิตให้เรียบง่�ย อะไรที่พอจะตัดออกได้ก็ให้ตัดออกไปเสียโดยเฉพาะภารกิจทั้งหลายที่ทำาให้เกิดความกังวลใจ 2.รักษ�ศีลให้ดี ดำารงชีวิตอยู่ในหลักศีลธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้อื่น 3.ระมัดระวังอ�รมณ์ ที่เกิดในชีวิตประจำาวันไม่ให้เกิดความหวั่นไหวเมื่อกระทบอารมณ์ หรือเมื่อกระทบอารมณ์แล้วก็ให้รีบจัดการให้เรียบร้อย แก้ปัญหาให้เสร็จแล้วปล่อยวางเสีย ไม่ปล่อยให้อารมณ์ตกค้างอยู่ในใจ เมื่อมีเวลาว่างก็พยายามจับลมบ่อยๆหรือใช้ลมหายใจเป็นกัลยาณมิตร 4.พย�ย�มนั่งสม�ธิอย่�งสม่ำ�เสมอ ประมาณ 20 นาที หรือครึ่งชั่วโมงวันละ 2-3 ครั้ง การนั่งสมาธิอย่างสม่ำาเสมอนั้น แม้จิตจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่เป็นไร ให้เราพยายามดูที่จิต โดยทำาใจกลางๆแล้วเจริญสติ อย่ายินดียินร้ายกับความสงบหรือไม่สงบถ้าเกิดความไม่สงบให้มองเป็นธรรมะ ที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่นานก็จะดับไปเอง ถ้าเราเกิดยินดีก็จะหลงไปตามอารมณ์นั้น แล้วคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆ แต่ถ้ายินร้าย ก็จะเกิดความไม่พอใจในตัวเอง เกิดความเดือดร้อนขึ้นในใจอีก โดยสรุปแล้วก็อยู่ที่การ “ คิดดี พูดดี ทำาดี “ นั่นเอง ถ้ารักษาใจให้เป็นปกติในชีวิตประจำาวันได้แล้ว ก็จะช่วยให้นั่งสมาธิได้ง่ายขึ้น โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก จงอย่าได้รู้สึกสงสารตัวเอง ถ้าเกิดมีใครได้พบความสำาเร็จ หรือได้รับมรดกเงินล้าน อย่าเสียเวลาไปกับความรู้สึกแย่ ๆ ด้วยเหตุมันไม่ใช่ของคุณ ที่มา..การฝึกจิตและบ่มเพาะความเมตตา เซอเกียม ตรุงปะ14 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 15. แนะนำาหนังสือน่าอ่าน อยู่อย่างไรให้ชีวิตสวัสดี ภกญ.อุนเรือน ่ เป็นหนังสือที่บริษัทสถาพรบุคส์ จำากัด จัดพิมพ์ โดยรวบรวมปาฐกถาธรรมของพระ พรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เพื่อเผย แพร่กิตติคุณและคำาสอนของท่าน พระพรหม มังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้สมัญญา นามจากท่านพุทธทาสภิกขุว่าเป็น “ภิกขุแม่ทัพ โลก” ผู้เผยแพร่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ในแนวทางที่ถูกต้อง สอนพุทธบริษัทเพื่อ เปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีมีความสุข ท่านได้วางรากฐานอันมันคงในอุดมการณ์เผยแผ่ธรรมะในปี 2492 ณ พุทธสถาน ่เชียงใหม่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) ปี 2503 ได้ขยายมาวางรากฐานแห่งการเผยแผ่และปฏิบัติที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี และ ปี 2537 ที่วัดปัญญานันทารามปทุมธานี ท่านมีปณิธานว่า “ข้าพเจ้ามอบกายใจถวายเป็นพลีแก่พระองค์ และยินดีทำางานตามรอยพระองค์เสมอไป เพื่อให้สัจธรรมของพระองค์ได้เข้าถึงใจของหมู่สัตว์ผู้มีโมหะครอบงำาและเข้าใจทางเดินออกจากโมหะนั้นเสีย” หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 1. ท่องเที่ยวในก�ยนคร สอนให้รวาตัวเราคืออะไร ประกอบขึนด้วยอะไรบ้าง ส่วนประกอบนันมีหน้าที่ ู้ ่ ้ ้อย่างไร เราได้มาอย่างไร เอามาใช้ประโยชน์แก่ตนเองและแก่คนอืนอย่างไร ร่างกาย ่นี้ถ้าใช้ให้เป็นมันก็เป็นคุณค่า เป็นประโยชน์ ถ้าใช้ไม่เป็นก็เกิดทุกข์เกิดโทษ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 15
 • 16. 2. ก�รประพฤติธรรม กล่าวถึงการประพฤติธรรมง่ายๆ ในครอบครัว และการประพฤติธรรมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ยึดหลักความเสียสละ การให้ การคิดดี และการเอาชนะกันด้วยความดี 3. ประโยชน์ของธรรมะ ธรรมะคือเครื่องมือสำาคัญของชีวิต เครื่องทุ่นแรงของจิตใจ ให้ตื่นรู้กับชีวิต คิดก้าวหน้า ท่านยังสอนถึงการขัดเกลาเด็กๆ ให้รู้จักคุณค่าแห่งชีวิต ให้เขาได้คิดว่าเกิดมาทำาไม อยู่เพื่ออะไร สิ่งที่ควรจะประพฤติปฏิบัติคืออะไร เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคนดีมีปัญญา รักษาวงศ์สกุลไว้ได้ 4. สวัสดิวิธี ชีวิตช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ กล่าวถึงการแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน คำาสอนของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้มากมายนั้น ถ้าพูด ย่อๆ สั้นๆ ก็อยู่ที่เรื่องเหตุผลของชีวิตนี่เอง เป็นเรื่องที่ทำาให้เราเข้าใจชีวิตถูกต้อง เข้าใจเหตุของสิ่งนั้นถูกต้อง และจะแก้ไขสิ่งนั้นโดยวิธีใด แล้วเราก็แก้ไขโดยวิธีนั้น ปัญหาชีวิตก็จะลดน้อยลงไป “วัตถุเป็นแต่เพียงสิ่งรับใช้ ไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอามาเป็นนายแก่ชีวิตเรา การวัดกันด้วยวัตถุนี่แหละ คือการก้าวไปที่ผิดพลาด” 5. ภ�วน�ช่วยเสริมเพิ่มกำ�ลังจิต ท่านอธิบายถึงการภาวนาว่า ภาวนารวมถึงการอบรมบ่มตัวเองให้เจริญงอกงามด้วยสติปัญญาจุดหมายของการเจริญภาวนาอยู่ที่ทำาให้จิตใจเราสงบ ให้จิตเราตั้งมั่นอ่อนโยน เหมาะที่จะใช้งาน หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านอีกเล่มหนึ่ง เพราะเป็นคำาสอนตามหลักพุทธศาสนาที่เข้าใจง่าย นำาไปปฏิบัติได้ และมีเป้าหมายอยู่ที่ทำาให้ทุกคนได้ประพฤติธรรมอันเป็นพื้นฐานที่ทำาให้เป็นผู้อยู่อย่างผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน16 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 17. ธรรมมะจากภาพยนตร์ กังฟู แพนด้า รุงนิภา ่วิธีคิด มีความสำาคัญมาก สำาหรับชีวิตแพ้ หรือชนะ อยู่ที่กำาลังใจแท้ที่จริง กำาลังใจก็คือวิธีคิดโดยเฉพาะ วิธีคิดอย่างมีสติ ภาพยนตร์การ์ตูน เรื่องกังฟูแพนด้าเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เหมาะสำาหรับดูกับเด็กๆ ดูกันไป สอนกันไป สนุกด้วย อบอุ่นด้วย เป็นเรื่องราวของ เจ้าโป แพนด้าน้อยหัวใจนักสู้ที่ชื่นชอบวิชากังฟูเป็นชีวิตจิตใจเรื่องราวไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อ เจ้าโป ได้รับตำาแหน่ง “นักรบมังกร ” สุดเท่ห์ ที่ใครๆก็ต้องทึ่งและอิจฉาแต่เบื้องหลัง ใครจะรู้บ้างว่า เจ้าโป ต้องใช้ความพยายาม อดทนพากเพียรสักเพียงใด ในการฝึกฝนวิทยายุทธ์ เพื่อครอบครอง “คัมภีร์มังกร ” สิ่งเดียวที่ เจ้าโป มีคือกำาลังใจ แม้รางวัลแห่งความสำาเร็จได้ถูกประทานมาให้ เจ้าโป สมดั่งปรารถนา เจ้าโป ก็ต้องมาผจญกับ “ เสือดาวไต้ลุง ” ลูกศิษย์คิดล้างครูของอาจารย์ เจ้าโป ที่พยายามทำาทุกวิถีทางที่จะล้มล้างอาจารย์ตัวเอง เพื่อความเป็นใหญ่ เจ้าโป ต้องผนึกกำาลัง รวมทีม สมานความสามัคคีกับบรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์เพื่อวางแผนรับมือกับ“ เสือดาวไต้ลุง ” วิธีคิด พลังสามัคคีของ เจ้าโป กังฟูแพนด้าที่จะสามารถที่ฟันฝ่าเอาชนะ ความเห็นแก่ตัว ความพยาบาทของ “ เสือดาวไต้ลุง ” ได้อย่างไร ต้องดูกันครับ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 17
 • 18. แนะนำาสถานที่ปฏิบัตธรรม ิ วัดสุนันทวนาราม วิราวรรณ จุลสารของชมรมจริยธรรม ฉบับนี้ขอแนะนำา สถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดสุพรรณบุรี ค่ะ วัดสุนันทวน�ร�ม วัดนี้เป็นวัดสาขาของวัดหนองป่าพง ลำาดับที่ ๑๑๗ ซึ่งมีพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นศิษย์รุ่นแรกของหลวงพ่อชา (พระโพธิญาณเถร) ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สถานที่ของวัดแห่งนี้กว้างขวางมาก มีเนื้อที่ถึง ๑,๕๐๐ไร่ ถือได้ว่าเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสำาหรับการประพฤติปฏิบัติธรรมมีเสนาสนะที่กลมกลืนกับธรรมชาติ และเป็นวัดที่ช่วยอนุรักษ์ป่าไม้,สัตว์ป่าได้เป็นอย่างดีอีกทั้งท่านเจ้าอาวาสมีเมตตาจิตสูงมาก สถ�นที่ตั้ง บ้านท่าเตียน ตำาบลไทรโยค อำาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ก�รเดินท�ง ทางเข้าวัดอยู่ ก.ม.๙๐ ของทางหลวง ๓๒๓ ช่วงไทรโยค-ทองผาภูมิ จากตัวเมืองกาญจนบุรี ถึงน้าตกไทรโยคน้อยประมาณ ๑๑๐ ก.ม. จากน้าตกไทรโยค ำ ำน้อยถึงปากทางเข้าวัด ๔๗ ก.ม. และจากปากทางเข้าวัดถึงศาลาต้อนรับประมาณ ๓ ก.ม. มีก�รอบรมปฏิบัติภ�วน� “อ�น�ป�นสติ” ให้แก่ประชาชนทั่วไป และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำา ปีละ ๙ ครั้งๆละ ๕ - ๙ วัน นอกจากนี้ยังให้การอบรมและนำาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะตามคำาขอของสถาบันต่างๆ ตลอดมา มีห้องพักปฏิบัติธรรม ๗๔ ห้อง อาคารนอน ๑๐ หลัง ซึ่งแบ่งเป็นที่พักสำาหรับอุบาสิกา ๘ หลังและสำาหรับอุบาสก ๒ หลัง ทั้งหมดนี้สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ถึง ๘๗๐ คน ก�รปฏิบัติธรรมและกิจวัตรประจำ�วัน เริ่มตั้งแต่เวลา๐๓.๐๐-๒๑.๐๐ น. ขอแนะนำาคร่าว ๆ เพียงเท่านี้นะคะ เนื่องจากเนื้อที่มีจำากัด ผู้สนใจต้องการไปปฏิบัติธรรมที่วัดสุนันทวนารามสามารถ Download รายละเอียดได้ที่http://www.watsunan.org/18 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 19. เรื่องจากปก ประวัติ หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร พยงค์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโต เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1200 ปี อยู่ริมถนนมาลัยแมน ตั้งอยู่เลขที่ 249 หมู่ที่ 2 ต.รั้วใหญ่ อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารอยู่ทางฝั่งด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำาสุพรรณ หรือแม่น้ำาท่าจีน ซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 82 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา โดยเมื่อวันที่ 16กุ ม ภาพั น ธ์ 2 514ได้ ถู ก เวนคื น ให้ กั บ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทยเป็ น เนื้ อ ที่ ดิ น ตามสัญญา1 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา จึงมีเนื้อที่คงเหลือเพียง 80 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา แรกตั้งเป็นวัดเมื่อไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่จากการสันนิษฐานโบราณวัตถุสำาคัญของวัด คือ พระปางปาลิไลยก์ ซึ่งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า หลวงพ่อโต ประมาณอายุอย่างต่ำาสุด สร้างก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ( ก่อน พ.ศ. 1893 ) อย่างสูงสุดยุคทวารวดีตอนต้น (พ.ศ.1200) มีอายุจนถึงทุกวันนี้ ระหว่าง 650 -1300 ปีในพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้ากาเตทรงให้มอญน้อย มาบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ภายหลังปี พ.ศ. 1724 เล็กน้อย เป็นวัดเก่าแก่หน้าบันของวิหารวัดป่าเลไลยก์มีพระราชลัญจกรประจำาพระองค์ เครื่องหมายพระมหามงกุฎอยู่ระหว่างฉัตรคู่ปรากฏ บอกให้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จธุดงค์มาพบสมัยยังทรงผนวชอยู่ เมื่อเสด็ จ ขึ ้ น ครองราชย์ แ ล้วจึงทรงมาปฏิสังขรณ์ ที่วัดแห่งนี้ประชาชนนิยมมานมัสการหลวงพ่อโต ซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารสูงเด่นเห็นแต่ไกล เป็นพระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ศิลปะสมัยอู่ทองสุพรรณภูมิเพราะพระหนุ(คาง) เป็นเหลี่ยม ความเป็นจริงแล้วคางเป็นเหลี่ยมนี่ส่อเค้าให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลถ่ายทอดมาจากศิลปะทวารวดี หลวงพ่อโตเป็นพระก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่มากมีลักษณะประทับนั่งห้อยพระบาทพระหัตถ์ซายวางคว่าบนพระชานุ พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระชานุอกข้างหนึงในท่าทรงรับ ้ ำ ี ่ของถวาย องค์พระสูง 23.47 เมตร เทียบเท่าตึก 8 ชัน รอบองค์ 11.20 เมตร ้ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 19
 • 20. มีนักปราชญ์หลายท่านว่า หลวงพ่อโตเดิมคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาสร้างไว้กลางแจ้งเหมือนพระพนัญเชิงในสมัยแรกๆ เพราะมักจะพบว่า พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สร้างในสมัยก่อนอยุธยา และอยุธยาตอนต้น ส่วนมากชอบสร้างไว้กลางแจ้งเพื่อให้สามารถมองเห็นได้แต่ไกล ภายในองค์พระพุทธรูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากพระมหาเถรไลยลายจำานวน 36 องค์ หลวงพ่อโตเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง มีงานเทศกาลสมโภชและนมัสการหลวงพ่อวัดป่าเลไลยก์ ปีละ 2 ครั้ง คือ ในวันขึ้น 5-6-7-8-9 ค่ำา เดือน 5 และเดือน 12ทางจันทรคติทุกปี ตรงข้ามวิหารวัดมีร้านขายสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองหลายร้านให้แวะเลือกซื้อ ด้านหลังวัดมี “คุ้มขุนช้าง” ซึ่งสร้างเป็นเรือนไทยไม้สักหลังใหญ่กว้างขวาง ตามบทพรรณนาเรือนของขุนช้างในวรรณคดี เรื่องขุนช้างขุนแผน ขึ้นไปบนเรือนจะเห็นฉากภาพวาดตัวละครขุนช้างสำาหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึก บนเรือนแต่ละห้องมีภาพบรรยายเล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน มีตู้จัดแสดงภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นฉากกั้นหรือถ้วยโถโอชามเก่าแก่แบบต่างๆ ที่มา จากหนังสือพุทธมามกมนต์ ฉบับวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร20 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 21. แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ฐิตมา ิ ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้ขับเคลื่อนในรูปแบบสหสาขามากขึ้น ผลงานของชมรมเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับโรงพยาบาลอื่นๆตลอดที่ผ่านมาทั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรหลายๆฝ่าย และได้รับคำาชื่นชมจากบุคคลภายในและภายนอก ในการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความเข้มแข็งระดับเครือข่าย จากรางวัลที่เราได้รับในปีงบประมาณ 2553 เรื่องสมาธิบำาบัดในระบบสุขภาพ ในระดับดีเยี่ยม และรางวัลดีเด่นระดับเขต 4 เรื่องผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่เหนือความคาดหวัง โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อลดอัตราการเกิดเยื่อบุช่องท้องอักเสบในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องแบบบูรณาการ กิจกรรมล่าสุดได้ร่วมส่งเสริมให้คนรักสุขภาพ ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ (so good) ในงานทอดผ้าป่าโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช นั่นคือครัวแมคโครไบโอติกส์ (Macrobiotic)ของคุณสุภาพร เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี ในปีงบประมาณ 2554 ได้มีโครงการ/กิจกรรมต่อเนื่องมาและมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่หลายๆโครงการดังนี้ โครงการ End of life ร่วมกับ PCT อายุรกรรม โครงการ SKT สมาธิบำาบัด โครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล โครงการคัดเลือกคนดีในหน่วยงาน โครงการปฏิบัติธรรมและธรรมะสัญจร โครงการธรรมะบรรยาย ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 21
 • 22. โครงการหนังสือจุลสารชมรมจริยธรรม โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านม กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันสำาคัญ กิจกรรมพับใบเตย(งานประดิษฐ์ต่างๆ)ที่ OPD ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมเล่าความดี ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพ กิจกรรมทำาบุญเดือนเกิด ร่วมกับกลุ่มการพยาบาล กิจกรรมเสียงตามสาย เสียงหวานๆนี้เป็นเสียงของพญ.ธัญญกร นันทิยกุล กิจกรรมเผยแพร่ธรรมะในลิฟต์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.เป็นโรงพยาบาลแบบอย่างด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 2.บุคคลากรได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเป็นส่วนสำาคัญในการ สร้างสังคมที่ดีงาม 3.บุคลากรปฏิบัติงานด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ 4.บุคลากรมีความสุขในการทำางาน โอกาสนี้ขอเชิญบุคลากรทุกท่านท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมจริยธรรมและร่วมใจในการทำากิจกรรมร่วมกันสมัครเป็นสมาชิกชมรมจริยธรรมได้ทคณฐิตมาเลขาชมรมฯ ่ี ุ ิ22 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 23. สารจากผู้อำานวยการ “บรรลุฝันยมราช บรรลุโอกาสคนสุพรรณ” นายแพทย์ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ ปี 48 ต้นมกราคม ผมได้ย้ายมาทำางานที่ รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ผมไม่เคยมาที่สุพรรณ แต่ก่อนมาปฏิบัติงานจริง ผมได้มีโอกาสไปงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่อำาเภอดอนเจดีย์ และพิธีวางพวงมาลาเจ้าพระยายมราชที่โรงพยาบาล (ซึ่งถือเป็นวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช) ในวันที่ 20 มกราคม ของทุกปี เป้าหมายอันดับแรกที่ต้องมาทำาที่นี่ คือ การขาดแคลนแพทย์.... !? เพราะกำาลังมีแพทย์ลา ออกกั น เรื่ อ ยๆปี ที่ ผ่ า นมาออก ไปแล้ว 10 กว่าคน โดยเฉพาะ ศัลยแพทย์ทั่วไป เหลือเพียง 2 คนเอง วิ สั ญ ญี แ พ ท ย์ ไ ม่ มี รั ง สี แ พ ท ย์ มี เ พี ย ง ค น เ ดี ย ว เป็นต้น เป็นภาระงานที่หนักมากของแพทย์ที่เหลืออยู่เพียง40 กว่าคน จากกรอบเดิมที่ต้องมี 80 คน ไม่มีศัลยแพทย์ทั่วไปอยู่เวรในบางวัน เจ้าหน้าที่กำาลังอยู่ในภาวะขวัญเสีย แล้วประชาชนคนสุพรรณจะเป็นเช่นไรผมระลึกถึงคำาพูดของอดีตปลัดฯ ท่านหนึ่งเสมอว่า “ผู้อำ�นวยก�รเป็นตัวแทนของกระทรวง ผู้อำ�นวยก�รเป็นตัวแทนของผู้ป่วย ผู้ม�ใช้บริก�ร ผู้อำ�นวยก�รเป็นตัวแทนของเจ้�หน้�ที่ทุกคนสิ่งสำ�คัญที่จะส�ม�รถพัฒน�โรงพย�บ�ลให้เจริญต่อไปนั้น ขึ้นอยู่กับคว�มรัก คว�มส�มัคคีของคนในโรงพย�บ�ลทุกคน” ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 23
 • 24. ผมจำามาปฏิบัติตั้งแต่ผมเริ่มเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลจังหวัดใหม่ๆ เมื่อปี2540 ที่กาฬสินธุ์ ผมยังคิดว่าเครือข่าย สสจ. รพศ. รพท. สสอ. สอ.และ อสม. ยังเป็นกำาลังสำาคัญในการทำางานร่วมกันแบบเข้าใจ ใจถึงใจกัน และเครือข่ายภาคท้องถิ่น ภาคประชาชน หรือภาครัฐส่วนอื่นๆ ทั้งหมด ผมตั้งเป้าหมายสิ่งต้องทำาตามลำาดับที่สุพรรณบุรี คือ อันดับแรก.. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ทุกสาขา โดยเฉพาะศัลยแพทย์ ทั่วไป วิสัญญีแพทย์ รังสีแพทย์ เพื่อสร้างศรัทธากลับคืนมาโดยเร็ว โรงพยาบาล จะต้องให้ประชาชนมีความมั่นใจได้ในทุกเรื่อง ที่สอง.. แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ คือ ไข้หวัดนก (กำาลังระบาดในปีนั้น โดยเฉพาะสุพรรณบุรีมีคนตาย) ไข้เลือดออก (เจ้าประจำา) สาม.. การทำางานคุณภาพ HA & HPH แต่ขอให้ประยุกต์ใช้สำาหรับสุพรรณ ตามบริบท ขณะนั้น ไม่ได้หวังให้ผ่านการรับรอง แต่หวังว่าจะได้ใช้ประโยชน์ในการทำางานบริหาร (ซึงได้ใช้มาตลอดในการทำางานเป็นผูอานวยการโรงพยาบาลจังหวัดของผมมาตลอด) ่ ้ำ และสุดท้าย..การสร้างขวัญกำาลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล เพราะคิดว่า ถ้าประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีจากเรา บุคลากรของเราจะต้องมีขวัญกำาลังที่ดีระดับหนึ่งเสียก่อน24 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 25. ก�รทำ�ง�นเป็นทีมได้เริ่มขึ้นที่ยมร�ช มันเป็นง�นที่ค่อนข้�งย�กแต่ด้วยในใจ ลึกๆ ของทุกคน ที่มีคว�มรักม�กม�ยต่อโรงพย�บ�ล แต่ยังไม่ถูกปล่อยออกม�อย่�งเต็มที่เท่�นั้นเอง ผู้บริห�รคงเป็นผู้ประส�นง�น ผู้สนับสนุน และคอยให้กำ�ลังใจเท่�นั้น ผู้ลงมือปฏิบัตินั้นเป็นเจ้�หน้�ที่ทุกคน ที่ต้องร่วมมือร่วมใจกัน “เด็กสุพรรณ กลับบ้�นเกิด” สื่อสารให้แพทย์คนสุพรรณสาขาต่างๆ กลับมาทำางานที่ยมราช ได้ผลดีเกินคาด “โรงพยาบาลบ้านท่าน โรงพยาบาลพวกเรา” เจ้าหน้าที่เกือบทั้งโรงพยาบาลเป็นคนสุพรรณ (ทั้งแพทย์, พยาบาล) “ยมร�ช รวมใจ” พวกเราขอรับใช้พี่น้องคนสุพรรณ คนบ้านเดียวกัน ดูทุกอย่างมันช่างราบรื่นดีเหลือเกิน จนเวลาผ่านไปไม่รู้เนื้อรู้ตัว เพียง 3 ปีเศษปัญหาต่างๆ ก็ได้รับการแก้ไขตามลำาดับ ทั้ง 4 ข้อ ที่พวกเราภูมิใจที่สุดก็คือการนำางานคุณภาพ HA & HPH มาประยุกต์ใช้ใน โรงพยาบาลและเครือข่ายของเรา ทุกอย่างเป็นการร่วมมือของพวกเราทุกคนในองค์กรแท้ ๆ เลย... วิกฤตกล�ยเป็นโอก�สโดยแท้จริง นี่เป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่ทุกคนใน“ยมราช” ได้รับ พวกเรามีผลการทำางานคุณภาพเกิดขึ้นมากมาย ขณะที่ขาดศัลยแพทย์เราก็เกิดการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งลำาไส้ใหญ่ แบบครบวงจร การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเป็นระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพ และอีกหลายๆ อย่างที่เกิดขึ้น ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 25
 • 26. เมื่อโรงพยาบาลของเราน่าอยู่ ได้เอาหัวใจออกมาทำางานร่วมกัน แน่นอน... ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ก็คือ ประชาชนคนสุพรรณ หรือผู้มาใช้บริการที่ยมราชและเครือข่ายของเรา เราจะเดินไป และได้เริ่มแล้ว... เรายังเชื่อเสมอว่า ศักยภาพของการทำางานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทาง (รู้ทางที่สิ้นสุดของโรค) อาจจะเป็นคำาตอบที่ย้อนกลับมาดูว่า หากผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ป่วยดีกว่าแน่ ทำาอย่างไรจะไม่ต้องป่วย มาแออัดกันที่โรงพยาบาล เรากำาลังมีแนวร่วม แนวคิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การทำางานร่วมกับภาคประชาชนและท้องถิ่นเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งในวิธีคิดที่จะเกิดขึ้น การมีน้ำาใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันกับชุมชน(คนบ้านเดียวกัน) การขยายแนวร่วม วิธีคิดอันเดียวกันไม่ว่าจะแพทย์ รพศ. รพท. รพช. กับสหสาขาวิชาชีพ คงเกิดขึ้นได้อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน SHA ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะมาต่อยอดการทำางานคุณภาพของพวกเรา SelfHealth Care คือ เส้นทางที่ควรจะเดินไป “บรรลุฝันยมร�ช บรรลุโอก�สคนสุพรรณ”26 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 27. เรื่องเล่าความดี สายใยแห่งสายใจ รสริน วรรณจีรวิไลและคณะ สมัยเป็นวัยรุ่น คุณเคยคิดไหมว่าคุณอยากจะมีรถปิคอัพสัักคัน มีบ้านสักหลังมีเมียและลูกน่ารัก ๆ สักคน ทุกคนคงตอบว่าก็เคยซิ อาณัติชายหนุ่มวัย 20 ปีที่อนาคตกำาลังสดใส เป็นวัยมีพลังงาน และความมุ่งมั่นมากมาย มีความคิดที่จะทำาอะไรก็ได้อย่างไม่มีขีดจำากัด เมียสาวกำาลังท้อง มีการงานที่ภาคภูมิใจ อาณัติก็มีความคิดเช่นนั้นเหมือนกัน แต่สำาหรับอาณัติในวันนี้สิ่งต่าง ๆ ที่เคยพูด เคยคิด เคยอยากทำา มันเป็นไปไม่ได้เสียแล้ว โชคชะตาอันเลวร้ายมากระชากความหวังของเขาไปจนหมดสิ้น อะไร ทำาให้เขาเป็นเช่นนั้น แล้วเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางสาธารณสุขสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้าง แล้วถ้าเราเป็นอย่างเขาเราจะทนมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร คำาถามประโยคนี้มันวนเวียนอยู่ในใจเราตลอดที่อาณัติมาเป็นคนไข้ที่ตึกศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย อ�ณัติ เข้ามารักษาในโรงพยาบาลวันที่ 24 พฤษภาคม 2552 ด้วยอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าแรงสูง ช็อตอย่างรุนแรง ขณะกำาลังช่วยบิดาซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทาสีผนังตึกอยู่ จากการที่ไฟช็อตทำาให้หม้อไฟระเบิดอย่างรุนแรงดันร่างอาณัติลอยขึ้นบนอากาศแล้วตกลงมาอย่างแรง ช่วงแรก ๆ เกือบหายใจไม่ออกมันแน่นหน้าอกไปหมด ต่อมาพ่อและเพื่อน ๆ ช่วยกันปฐมพยาบาลและนำาส่งโรงพยาบาลชุมชนสามชุก ก่อนที่จะส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ทันที ที่เห็นอาณัติ เราถึงกับคิดในใจว่า เขารอดชีวิตมาได้อย่างไร และถ้าเขารอดเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างไร เนื่องจากบาดแผลที่เห็นมันรุนแรงมากเป็นบาดแผลไหม้ระดับ 3 ที่บริเวณแขน 2 ข้างและขาขวา มีกลิ่นไหม้รุนแรง มือ 2 ข้างหงิกปลายเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ แขนเกร็งงอเข้าหาลำาตัว ปลายเท้าขวาเป็นรอยไหม้เกรียมแข็งด้าน แต่เขาไม่ร้องปวด มีแต่ คราบน้ำาตาที่ซึมออกมาเวลาไม่มีใครเห็น ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 27
 • 28. เฟิร์น ภรรยาสาววัย 19 ปี ที่กำาลังตั้งครรภ์ได้ 7 เดือน เธอเล่าให้ฟังด้วยสีหน้าเศร้า น้ำาตาคลออยู่ตลอดเวลาว่า เธอและอาณัติพบกันที่ตลาดร้อยปีสามชุก ซึ่งต้องผ่านร้านที่เฟิร์นขายขนมจีบ ซาลาเปาอยู่ เมื่อมีความผูกพันกัน ก็เกิดเป็นความรักจนในที่สุดก็ตกลงใจมาสร้างครอบครัวด้วยกัน และในวันเกิดเหตุ เฟิร์นซึ่งบางครั้งก็ต้องไปช่วยอาณัติทำางานแต่ในวันนั้นต้องทำาความสะอาดอยู่ที่บ้าน ขณะทำาความสะอาดอยู่นั้นอยู่ ๆ รูปพระก็ตกลงมากับพื้น ซึ่งเฟิร์นก็คิดในใจว่ามันต้องเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่าง แล้วมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีคนแจ้งข่าวว่าอาณัติถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตอยู่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เธอจึงรีบมาหาอาณัติด้วยความกังวลในใจคิดไปต่าง ๆ นา ๆ ตอนนั้นเธอตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน ได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้อาณัติเป็นอะไรร้ายแรงเลย แต่ภาพที่ปรากฏต่อหน้าก็คือภาพที่สามีสุดที่รักนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาล มีสายต่าง ๆ ระโยงระยางเต็มไปหมด ยิ่งเห็นแขน ขา ที่ไหม้เกรียมยิ่งทำาร้ายจิตใจเธอมาก แต่ในใจเธอคิดเพียงว่าขอให้อาณัติมีชีวิตอยู่ก็เพียงพอแล้ว เธอเฝ้าดูพยาบาลทำาแผลอาณัติอยู่อย่างเจ็บปวด แต่อาณัติไม่เคยปริปากร้องเลย ผ่านการทำาแผลไปทุกๆ วัน เธอก็เริ่มสังเกต ได้ว่าเนื้อที่สุกเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่า เนื้อบริเวณข้อมือและขาขวาเหนือบริเวณที่ไหม้เริ่มแห้งและลีบลง จึงเริ่มทำาใจไว้บ้าง จนกระทั่งแพทย์ได้เรียกเธอและบิดาของอาณัติมาคุยถึงการจำาเป็นต้องตัดแขนขา เพื่อรักษาชีวิตอาณัติเอาไว้ ตอนนั้นใจเธอแทบแตกสลายนึกไปต่าง ๆ นานา แต่ที่ทำาให้ทุกข์ใจมากที่สุดคือการที่จะต้องบอกกับอาณัติว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ก็ได้พี่พยาบาลมาช่วยพูดปลอบและให้กำาลังใจอาณัติในการที่จะต้องตัดสินใจครั้งสำาคัญที่สุดในชีวิต และอาณัติก็ทำาได้ดี เขาสามารถยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และการที่จะต้องเผชิญกับปัญหาที่จะตามมา โดยคิดเพียงว่าขอให้มีชีวิตอยู่เพื่ออยู่ดูหน้าลูกที่กำาลังจะเกิดมา ในทีสดอาณัตกกลายเป็นชายหนุมพิการเพราะต้องตัดแขน 2 ข้างและขาขวาไป ุ่ ิ็ ่ความเจ็บปวดและความปวดร้าวทำาให้อาณัตเศร้า ซึม เก็บตัว ไม่คอยพูดกับใคร ิ ่28 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 29. เราในฐานะพยาบาลต้องพยายามช่วยให้อาณัติ และเฟิรนผ่านสิงเลวร้ายต่าง ๆ ไป ์ ่ได้อย่างราบรื่น จึงได้มีการจัดตั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ โดยมีจุดประสงค์ให้อาณัติสามารถกลับไปสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด เราประชุมทีมสหเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลและวางแผนร่วมกันในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม ตั้งแต่ในโรงพยาบาล จนถึงชุมชน และครอบครัว ทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายแห่งสายใจที่ยั่งยืนของเรา ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประเมินและวางแผนการ ทีมกิจกรรมบำาบัด ฝึกทักษะการใช้กายอุปกรณ์ต่างๆฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเอง ทีมจิตเวชคลินิก ประเมินสภาพจิตและให้การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ ทีมประกันสังคม ช่วยเหลือเรื่องการได้รับสิทธิต่างๆ และค่ารักษาพยาบาลทีมอาชีวเวชกรรมดูแลเรื่องความปลอดภัยในอาชีพ ทีมเวชกรรมสังคมและศูนย์เยี่ยมบ้านร่วมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน อาณัติได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ตามที่ได้มีการวางแผนร่วมกันไว้ โดยทุกฝ่ายพากันแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนและช่วยเหลืออาณัติอย่างสม่ำาเสมอจนคุ้นเคยกัน ทำาให้อาณัติมีกำาลังใจดีขึ้นมาก ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีกำาลังใจที่จะอยู่สู้ชีวิตต่อไป รอคอยความหวังจะได้เห็นหน้าลูกอย่างตั้งใจ เฟิร์นในวันนี้ไม่ร้องไห้แล้วและดูมีความสุขขึ้นมาก แม้ว่าท้องแก่มากใกล้จะครบกำาหนดคลอดในไม่กี่วันนี้แล้ว แต่เฟิร์นก็ยังคงเฝ้าดูแลเอาใจใส่อาณัติไม่เคยห่าง สำาหรับอาณัติแม้ว่าปัจจุบันบาดแผลต่างๆตามร่างกายยังไม่หายรวมทั้งความเจ็บปวดจากบาดแผลทางกายจะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกฝนการใช้กายอุปกรณ์ต่างๆอยู่บ้าง แต่อาณัติก็ไม่เคยแสดงอาการท้อใจให้เห็น และนี่คงเป็นสิ่งหนึ่งที่พอจะบอกได้ว่า “บาดแผลในใจ” ของอาณัติคงจะได้รับการเยียวยาไปมากแล้ว ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 29
 • 30. ทุกครั้งที่เห็นหน้าอาณัติ เรารู้ดีว่าหนทางข้างหน้าของอาณัติยังอยู่อีกยาวไกลกับการดำาเนินชีวิตในอนาคตที่ต้องมีภาระดูแลลูกน้อยอีก 1 คน อาณัติต้องมีกำาลังใจที่เข้มแข็งที่สุดจึงจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้โดยมีขาเพียงข้างเดียว ความเห็นใจ ความสงสารมันมากมายจนไม่สามารถจะบรรยายได้ ทำาให้เราตั้งใจว่า เราจะต้องหาทางช่วยเหลืออาณัติอย่างดีที่สุด ถ้าอาณัติและครอบครัวสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข นั่นก็คือความสุขของเราด้วยเหมือนกัน.... จ�กก�รร่วมกันดูแลอ�ณัติในครั้งนี้... พี่นุ่น ได้สรุปบทเรียนที่ทีมผู้ดูแลได้รับไว้อย่�งน่�สนใจ ว่� 1. เกิดการเรียนรูการดูแลผูปวยด้านร่างกายพร้อมกับจิตใจของผูปวย และญาติ ้ ้ ่ ้ ่ 2. การสร้างงานที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ชื่นชม 3. เกิดการเรียนรู้ที่จะต้องทำางานประสานกันระหว่างทีมสหสาขาวิชาชีพอย่าง เป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน 4. ทำาให้เกิดการพัฒนาระบบด้านสุขภาพ ครอบคลุมทั้งในโรงพยาบาล และ เครือข่าย ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยและครอบครัว โดยมุ่งเน้นให้เกิด ประโยชน์แก่ผู้ป่วยสูงสุด อย่�อิจฉ� ริษย� ห�กใครได้รับคำ�ยกย่องชมเชย โดยคุณไม่ได้รับ จงอย่�ได้อิจฉ� ริษย� ที่มา... การฝึกจิตและบ่มความเมตตา เซอเกียม ตรุงปะ30 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 31. ธรรมะวันละคำา สวรรค์ ๖ พญ.วิไลพรสวรรค์ ๖ (ภพทีมอารมณ์อนเลิศ, โลกทีมแต่ความสุข, เทวโลก, ในทีนหมายเฉพาะสวรรค์ ่ี ั ่ี ่ ้ีชันกามาพจร คือ ชันทียงเกียวข้องกับกาม ซึงเรียกเต็มว่า ฉกามาพจรสวรรค์ หรือ กามาวจร ้ ้ ่ั ่ ่สวรรค์ ๖ — the six heavens of the sense-sphere) เรียงจากชันต่าขึนไปดังนี้ ้ ำ ้๑. จาตุมมหาราชิกา (สวรรค์ททาวมหาราช ๔ หรือท้าวจตุโลกบาล ปกครอง — The ่ี ้realm of the Four Great Kings คือ ท้าวธตรฐ จอมคนธรรพ์ ครองทิศตะวันออก;ท้าววิรฬหก จอมกุมภัณฑ์ ครองทิศใต้; ท้าววิรปกษ์ จอมนาคครองทิศตะวันตก; ท้าวกุเวร ู ู ัหรือ เวสสวัณ จอมยักษ์ ครองทิศเหนือ)๒. ดาวดึงส์ (แดนทีอยูแห่งเทพ ๓๓ มีทาวสักกะ หรือพระอินทร์เป็นจอมเทพ บางทีเรียกไตร ่ ่ ้ตรึงส์ — the realm of the Thirty-three Gods)๓. ยามา (แดนทีอยูแห่งเทพผูปราศจากทุกข์ มีทาวสุยามเป็นผูปกครอง — the realm of ่ ่ ้ ้ ้the Yama Gods)๔. ดุสต (แดนทีอยูแห่งเทพผูเอิบอิมด้วยสิรสมบัตของตน มีทาวสันดุสตเป็นจอมเทพ — the ิ ่ ่ ้ ่ ิ ิ ้ ิrealm of the satisfied gods) ถือกันว่า เป็นทีอบตของพระโพธิสตว์ในพระชาติ ุ่ ัิ ัสุดท้ายก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้า และเป็นทีอบตของพระพุทธมารดา ุ่ ัิ๕. นิมมานรตี (แดนทีอยูแห่งเทพผูมความยินดีในการเนรมิต มีทาวสุนมมิต เป็นจอมเทพ ถือ ่ ่ ้ี ้ ิกันว่า เทวดาชันนี้ ปรารถนาสิงใดสิงหนึง ย่อมนิรมิตได้เอง — the realm of the gods ้ ่ ่ ่who rejoice on their own creations)๖. ปรนิมมิตวสวัตตี (แดนทีอยูแห่งเทพผูยงอำานาจให้เป็นไปในสมบัตทผอนนิรมิตให้ คือ ่ ่ ้ั ิ ่ี ู้ ่ืเสวยสมบัตทเี่ ทพพวกอืนนิรมิตให้ มีทาววสวัตตีเป็นจอมเทพ — the realm of gods ิ ่ ้who lord over the creation of others)คำาอธิบายทีแสดงไว้น้ี มาในคัมภีรรนหลัง ่ ์ ุ่เช่น อภิธมมัตถวิภาวินี เป็นต้น ั ทีมา พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต) ่ ฺ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 31
 • 32. กลอนธรรมและคำาคม การงานเป็นสิ่งที่น่ารัก จเกศบุญชูก�รง�นเป็นสิ่งที่น่�รัก อันที่จริง การงาน นั้นน่ารัก เมื่อยังไม่ รู้จัก ก็อางขนาง (คือไม่ชอบ)ไม่รู้จัก ก็ปล่อยปละ แล้วละวาง บ้างร้องคราง เมื่อรอหน้า ว่าเบื่อจริง. แต่ที่แท้ การงาน นั้นน่ารัก สอนให้คน รู้จัก ไปทุกสิ่งถ้ายิ่งทำา ยิ่งฉลาด ไม่พลาดยิง- ได้ตรงดิ่ง ได้อุกฤษฏ์ คือจิตเจริญ. การงานนี้ ดูให้ดี มันน่ารัก เป็นการชัก ธรรมะมา น่าสรรเสริญคือมีสติ ฉันทะ ทมะเกิน ครั้นหยุดเพลิน จิตก็วาง ทางนิพพาน ฯก�รง�นทำ�ให้ชีวิตสดใส อันการงาน นั้นประเสริฐ ตรงที่สนุก ยิ่งทำางาน ยิ่งเป็นสุข ทุกสถานทำาชีวิต ให้สดใส ใจเบิกบาน ในการงาน ประจำาวัน นันเองนา. ่ เมื่ออย่างนี้ มีแต่คน วิมลจิต เย็นสนิท ดวงใจ ไร้โทสาเกิดสังคม ที่อุดม ด้วยเมตตา ยากเรียกว่า ธรรมิกะ สังคมนิยม. ผลของงาน ล้นเหลือ เผื่อแผ่ทั่ว สัตว์ทกตัว ใหญ่นอย พลอยสุขสม ุ ้ทั้งเมืองเล็ก เมืองใหญ่ ได้ชื่นชม โลกระดม สุขวาง ทางนิพพาน ฯ32 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 33. ธรรมขัน ไก่กับเป็ด ฐิตมา ิ หลวงพ่อชา ท่านอาจารย์ของอาตมาชอบเล่านิทานเรื่องไก่กับเป็ด อาตมาจะเล่าให้ฟังในสำานวนอาตมานะ สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันคู่หนึ่งไปเดินเล่นด้วยกันในป่า ในค่ำาคืนที่สดใสยามฤดูร้อน ทั้งคู่กำาลังมีความสุขมากที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำาพัง จนกระทั่งได้ยินเสียงแว่วๆมาแต่ไกล “แคว้ก แคว้ก “ ภรรยาบอกว่า “ฟังสิ ดูเหมือนจะเป็นไก่นะ”สามีบอกว่า “ไม่ใช่หรอก เป็นเป็ดต่างหากเล่า” ภรรยาก็ว่า “ไม่ใช่ ฉันว่าเป็นไก่แน่นอน” สามีชักเริ่มรำาคาญ เขาบอกว่า “เป็นไปไม่ได้ ไก่ก็ต้องร้องว่า “เอ้กอี๊เอ้กเอ้ก”ซิเป็ดถึงจะร้องว่า “ แคว้ก แคว้ก”มันเป็นเป็ดจ๊ะที่รัก” “แคว้ก แคว้ก “ เสียงแว่วมาอีกสามีบอกว่า..... “เห็นไหม นั่นเสียงเป็ด” ภรรยายังคงยืนกรานว่า “ไม่ใช่นะที่รัก ฉันแน่ใจว่าเป็นไก่แน่ “ พร้อมกับอาการกะแทกส้นเท้า สามีพูดอย่างออกอาการโกรธว่า “ฟังนะจ๊ะคุณเมีย มัน....เป็น....เป็ด....ปอ....เอะ....ดอ....เป็ด เข้าใจไหม?” ภรรยาก็ยังคงค้านว่า..... “มันเป็นไก่ “ “ปัดโธ่ บอกว่าเป็ดก็เป็ดซิเธอ.... เธอ...” เสียง “แค้วก แคว้ก ดังขึ้นอีกก่อนที่สามีจะกล่าวคำาอะไร ภรรยาผู้ใกล้จะร้องไห้เต็มแก่ก็ยังคงค้านว่า “แต่มันเป็นไก่นะ “ สามีสังเกตเห็นน้ำาตาคลอหน่วยในดวงตาภรรยาของเขาและในที่สุดเขาก็ระลึกได้ว่าเหตูใดเขาจึงแต่งงานกับเธอ สีหน้าของเขาอ่อนละมุนลง และเขาก็พูดอย่างอ่อนโยนกับเธอว่า “ขอโทษ นะที่รัก ผมคิดว่าคุณถูก มันเป็นไก่ จริงๆแหละ” “ขอบคุณค่ะที่รัก” เธอกล่าวพร้อมกับกระชับมือเธอเข้ากับมือเขา เสียง “แคว้ก แคว้ก “ ยังคงแว่วออกมาจากป่า ขณะที่เขาทั้งสองเดินคลอเคลียกันต่อไปด้วยความรัก ประเด็นของเรื่องอยู่ตรงที่ ในที่สุดสามีก็ได้ “ตื่น” ขึ้นมา ตระหนักว่า จะต้องสนใจไปทำาไมว่ามันเป็นไก่หรือเป็นเป็ด สิ่งที่สำาคัญมากกว่าคือ ความกลมเกลียวปรองดองระหว่างเขาทั้งสองที่จะทำาให้เขามีความสุขกับการเดินชมป่าในค่ำาคืนอันงดงามของฤดูร้อนนั้นชวนม่วนชื่น โดย พระอาจารย์พรหม ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 33
 • 34. นิทานชาดก เรื่อง ลิงผู้เสียสละ พญ.ธัญญกร ลิงฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในสวนมะม่วงริมฝั่งแม่น้ำาอย่างมีความสุข เพราะมีจ่าฝูงคอยดูแลความปลอดภัยให้พวกมัน วันหนึ่งลิงจ่าฝูงเรียกประชุมบริวารของมัน แล้วแจ้งให้ทราบว่าเวลานี้มีมนุษย์มาตั้งบ้านเรือน ทำามาหากินอยู่ที่บริเวณปลายแม่น้ำา “ข้าขอให้พวกเราคอยเก็บผลมะม่วงบนกิ่งที่ยื่นลงในแม่น้ำาให้หมด เพราะถ้าผลมะม่วงตกลงไปในน้ำาแล้วลอยไปถึงหมู่บ้าน แล้วมนุษย์เก็บไปกินเกิดติดใจในรสชาติและยกพวกมาเก็บผลมะม่วง พวกเราจะได้รับความเดือดร้อน” บรรดาลิงบริวารต่างพากันเชื่อฟังคำาสั่งของจ่าฝูงอย่างเคร่งครัด พวกมันช่วยกันดูแลเก็บผลมะม่วงบนกิ่งไม้ที่ยื่นออกไปในแม่น้ำาจนหมด แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีมะม่วงผลหนึ่งหลุดร่วงหล่นลงไปในแม่น้ำา ผลมะม่วงลอยน้ำาไปจนชาวประมงคนหนึ่งเก็บได้ จึงนำาผลมะม่วงนี้ไปถวายพระราชา เมื่อพระราชาเสวยผลมะม่วงผลนี้เข้าไป ก็รู้สึกติดใจเพราะมีรสอร่อยหอมหวานกว่ามะม่วงที่เคยเสวยมาก่อนหน้านั้น พระราชาและทหารผู้ติดตามจึงเสด็จฯ ล่องเรือขึ้นไปทางต้นแม่น้ำาเพื่อค้นหาต้นมะม่วง เมื่อพระราชาเสด็จไปถึงสวนมะม่วง ลิงจ่าฝูงรู้สึกเป็นห่วงบริวารของมัน จึงคิดพาลิงบริวารอพยพข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำา ตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ลิงจ่าฝูงนำาปลายเถาวัลย์เส้นหนึ่งมาผูกไว้ที่เอวของมัน ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งถูกนำาไปผูกติดไว้กับต้นไม้ แล้วหันไปบอกลิงบริวารของมันว่า “ ไม่ต้องกลัวนะ ค่อยๆไต่ตามกันมาทีละตัว แล้วพวกเราทั้งหมดก็จะปลอดภัย ” จากนั้นลิงจ่าฝูงจึงกระโดดข้ามแม่น้ำาไปยังต้นไม้ ฝั่งตรงกันข้าม แต่เถาวัลย์เส้นนั้นสั้นเกินไป ทำาให้มันไม่สามารถนำาปลายข้างที่ผูกติดอยู่กับเอวของมันไปผูกไว้กับต้นไม้ได้ ลิงจ่าฝูงจึงใช้มือทั้งสองข้างยึดเหนี่ยวกิ่งไม้ไว้แน่น และหันไปร้องสั่งบริวารของมันว่า “ เร็วๆเข้าพวกเจ้าไต่ข้ามตัวข้าไปได้เลย ” พระราชาซึ่งเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก็อดที่จะชื่นชมความเสียสละของลิงจ่าฝูงไม่ได้ ลิงบริวารไต่ข้ามมายังอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยเกือบทั้งหมดจน มาถึงลิงบริวาร34 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 35. ตัวสุดท้ายซึ่งมีนิสัยขี้อิจฉาริษยาอยากจะเป็นจ่าฝูง ดังนั้นเมื่อมันไต่ข้ามมายังอีกฝั่งได้แล้วมันก็แกล้งใช้เท้าถีบจ่าฝูงอย่างแรงจนตกลงไปกระแทกพื้นอาการสาหัส พระราชาจึงรีบเสด็จไปที่ลิงจ่าฝูงแล้วชมเชยว่า “เจ้าช่างเป็นหัวหน้าที่ดีจริงๆยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อบริวารของเจ้า” ลิงจ่าฝูงกล่าวตอบว่า “มันเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องดูแล และข้าขอให้พระองค์ปกครองประชาชนของพระองค์ ให้มีความสุขร่มเย็นตลอดไปด้วยเถิด”กล่าวจบแล้ว ลิงจ่าฝูงก็สิ้นใจตาย พระราชากล่าวยกย่องลิงจ่าฝูง พร้อมกับกำาชับไม่ให้ทหารทำาร้ายลิงฝูงนี้ ก่อนที่จะหันมาตำาหนิลิงตัวสุดท้ายว่าเป็นลิงอกตัญญู ทำาร้ายแม้กับผู้มีพระคุณ ไม่สมควรที่ใครจะเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ลิงบริวารทั้งหมดต่างพากันเสียใจต่อการตายของจ่าฝูง และไม่มีลิงตัวใดยอมรับจ่าฝูงตัวใหม่เลย พวกมันช่วยกันขับไล่ลิงชั่วร้ายผู้อกตัญญูตัวนั้นให้ออกไปจากฝูง จนมันต้องไปใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวตามลำาพังในป่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้นำาที่ดีต้องมีความเสียสละและผู้ที่ไม่รู้บุญคุณของผู้อื่นย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคม ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 35
 • 36. พระคุณแม่ สวรรค์อยู่ ใต้ฝ่าเท้าของมารดา นิสเบ๊าะ ตุดบัตร ความดีเป็นสิ่งที่ทุกศาสนาสอนให้มนุษยชนของตนปฏิบัติ เพื่อความสงบสุขน่าอยู่ของสังคมบนโลกนี้ เช่นเดียวกับศาสนาอิสลามที่ข้อหนึ่งในหลักความเชื่อของศาสนา คือสอนให้เชื่อในเรื่องของความดีความชั่ว อิสลามสอนให้คนทำาความดีเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีในวันสิ้นโลก อิสลามสอนให้คนรักกันโดยมีคำากล่าวไว้ว่าอิสลามทั่วโลกเป็นพี่น้องกันนั่นคือให้คนรักกันโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ผิวพรรณ การทำาความดี เราต้องทำาทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่ว่าจะเป็นการกระทำาต่อผู้ใดก็ตาม ทั้งต่อพระเจ้า พ่อแม่ ครูอาจารย์ หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปก็ตามโดยเฉพาะการกระทำาความดีต่อพ่อแม่นั้นมีความสำาคัญมากเพราะในศาสนาอิสลามจะสอนไว้ว่า “สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้าของมารดา” นั่นก็คือให้เราทำาความดีต่อพ่อแม่ให้มากๆ ไม่ใช่ว่าให้เรากราบเท้าพ่อแม่แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ แต่กลับกันเพราะอิสลามห้ามกราบไหว้แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นพ่อแม่ก็ตามแต่ให้เราทำาความดีต่อพ่อแม่โดยการเชื่อฟัง คำาสั่งสอน ไม่สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้พ่อแม่ ให้เป็นลูกที่ดี ดูแลพ่อแม่เมื่อยามท่านแก่ชรา ให้ความรักความเอาใจใส่ต่อท่านให้มาก ๆ พ่อแม่เป็นทั้งบุพการี และเป็นทั้งครูอาจารย์ เพราะท่านจะเป็นผู้ดูแลอบรมสั่งสอนเราตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งเราตาย ท่านจะคอยห่วงใยดูแลเราทุกอย่างโดยไม่เคยเกี่ยงงอนเหล่านี้คือความดีต่อบุคคลอื่นด้วยเช่นกัน เหมือนดังที่ท่านศาสดามูฮำาหมัด ได้กล่าวไว้ว่าถ้าหากใครโกรธเรา เราก็อย่างไปโกรธตอบ นั่นคือให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความดี ด้วยความรักไม่ให้เราชิงชังซึ่งกันและกัน เราต้องไม่ถือเอาของบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต36 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 37. นั่นคือไม่ให้เราลักขโมยของคนอื่น ไม่ให้เราดุด่า นินทาว่าร้ายผู้อื่น เพราะจะเป็นการสร้างความไม่สบายใจเดือดเนื้อร้อนใจให้กับบุคคลที่โดนกระทำาซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามห้ามอย่างเด็ดขาด พูดกันว่าถ้าคนเราทุกคนปฏิบัติตามคำาสอนของศาสนาไม่ว่าศาสนาใดก็ตามเพราะทุกศาสนาสอนให้คนทุกคนเป็นคนดี เราคงจะอยู่กันได้ด้วยความสงบสุขไม่มีการแก่งแย่งทำาร้ายซึ่งกันและกัน เหมือนอย่างทุกวันนี้ ดังนั้นใครที่กำาลังออกนอกเส้นทางของการกระทำาความดีก็หันกลับมากระทำาความดีกันเถอะ เพื่อผลตอบแทนที่ดีทั้งวันนี้และวันหน้า เร�เชื่อไหมว่ �ถ้ �อย�กได้ ผ ลดี ต้องทำ�คว�มดี หรือทำ�คว�มเพี ย ร ถ้� เชื่อนี่แหละคือหัวใจของกฎแห่ ง กรรม และเป็นหัวใจของพระพุท ธศ�สน� ทีม� พระไพศ�ล วิส�โร ่ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 37
 • 38. ปริศนาธรรม ปริศนาธรรมจากงานศพ นพ.จิรภัทร ความหมายบางอย่าง ที่คนไทยได้สัมผัส แต่ไม่เคยรู้ ความจริงแล้วปริศนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องงานศพนั้นมีอยู่หลายข้อซึ่ง เชื่อว่าหลายท่านก็สงสัยอยู่เหมือนกัน แต่พ่อกับแม่ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยเหมือนกับว่าเขาให้ทำาก็ทำากันไป โง่อยู่ตั้งนาน พอได้มาอ่านหนังสือธรรมลีลาของธรรมสภาแล้วก็ตาสว่างขึ้น มีอีกหลายข้อดังนี้1. มัดตร�สังข์ส�มเปร�ะ มัดที่คอ หมายถึง บ่วงรักลูก มัดที่มือ หมายถึง บ่วงรักสามี - ภรรยา มัดตรงข้อเท้า หมายถึง บ่วงรักทรัพย์สมบัติ ติดอยู่สามบ่วงนี้ ไปนิพพานไม่ได้ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏไม่มีจบสิ้น2. เค�ะโลงรับศีล ไม่ใช่ให้คนตายมารับศีลแต่เพื่อเป็นการบอกคนที่มาร่วมงานว่า อย่าเอาแต่มัวประมาทขาดสติ ไม่สนใจในหลักธรรมคำาสอน เมื่อตายไปหมดโอกาสทำาความดี จะเคาะจนโลงแตกก็ลุกขึ้นมาไม่ได้3. สวดอภิธรรม มักสวดเป็นภาษาบาลี คนเป็นฟังไม่รู้เรื่องจึงนึกว่าสวดให้คนตาย แต่จริงๆ แล้วเป็นการสวด เพื่อสอนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะได้นำาหลักธรรม ไปปฏิบัติให้เกิดผลดีในชีวิตประจำาวัน ดังนั้นแม้จะฟังไม่เข้าใจแต่เพื่อให้การฟังสวดอภิธรรมเกิดผล ควรสำารวมส่งจิตไปอยู่กับเสียงพระสวด ให้จิตสงบนิ่งอยู่กับเสียงพระสวดก็จะเกิดสมาธิจิตได้38 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 39. 4. บวชหน้�ไฟ มักเข้าใจกันว่า เป็นการบวชจูงผู้ตายขึ้นสวรรค์ความจริงนั้น ไม่ใช่ เพราะการบวชหน้าไฟ เป็นการปลงธรรมสังเวชต่อการเกิด แก่ เจ็บ และตายในที่สุด มนุษย์ก็มีเท่านี้ทำาให้เกิดการเบื่อหน่ายต่อชีวิตในโลกียวิสัย ไม่ประสงค์จะอยู่ในเพศฆราวาส แล้วพอใจในสมณะเพศ มุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น เข้าสู่มรรคผลนิพพาน5. ก�รนิมนต์พระจูงออกหน้�ศพ เพื่อจะสอนคนที่ยังอยู่ให้ได้สำานึกว่าตอนที่ยังอยู่ ต้องเดินตามหลังพระหมายความว่าให้ดำาเนินชีวิตตามพระธรรม คำาสั่งสอนพระพุทธเจ้านั่นเอง จึงจะอยู่ดีมีสุขมีความเจริญก้าวหน้า6. ก�รเวียนซ้�ย 3 รอบ หมายถึง การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสาม อันมี กามภพ รูปภพ อรูปภพด้วยอำานาจกิเลสตัณหาอุปทาน ก็จะเป็นทุกข์ไม่จบสิ้น ฉะนั้นต้องทวนกระแสกิเลสเป็นการสอนธรรมชั้นสูง จึงได้พาศพเวียนซ้าย7. ก�รใช้น้ำ�มะพร้�วล้�งหน้�ศพ เพื่อชี้ให้เห็นว่าน้ำามะพร้าวเป็นน้ำาสะอาด บริสุทธิ์ ผู้เข้าสู่มรรคผลนิพพานต้องชำาระจิตให้สะอาดด้วยน้ำาทิพย์จากพระธรรม8. ก�รแปรรูป หลังจากเผาแล้ว มีการเก็บอัฐิ และมีการเขี่ยขี้เถ้าผู้ตายให้เป็นรูปร่างกลับไปกลับมา เพื่อจะบอกว่าได้กลับชาติใหม่แล้ว ตามวิบากของกรรมต่อไป จาก วารสารธรรมลีลาเพื่อดุลยภาพของสังคม ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 39
 • 40. กฏแห่งกรรม กรรมตามสนอง วิราวรรณ กฎแห่งกรรม เป็นกฎของธรรมชาติที่เมื่อทำาเหตุใดไว้ ย่อมต้องได้รับผลที่สอดคล้องกันอย่างแน่นอน ท่านมีสิทธิ์ที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อ แต่ก็มิได้หมายความว่า สิ่งที่ท่านไม่เชื่อจะไม่จริงเพราะสิ่งที่เป็นจริงท่านอาจจะไม่เชื่อก็ได้ ความเชื่อและความจริงเป็นคนละอย่าง สิ่งที่เราเชื่ออาจจริงหรือไม่จริงก็ได้ แต่ความจริงเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น โดยไม่แปรเปลี่ยนไปตามความเชื่อ เรื่องที่ต้องการเล่าสู่กันฟังมีอยู่ว่า ลูกพี่ลูกน้องของคุณกุศลเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลของรัฐในต่างจังหวัดไม่นานมานี้คุณกุศลมีโอกาส ไปเยี่ยมเยียน คุณหมอน้องชายเล่าเรื่องแปลกของคนไข้รายหนึ่งให้ฟัง ซึ่งน่าจะเป็นอุทาหรณ์ ให้ผู้คนละบาปได้ดี โรงพยาบาลที่คุณหมอทำางานอยู่เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางประจำาอำาเภอ คนไข้ไม่มากนักเพราะคนที่พอมีฐานะสักหน่อยหากอาการน่าเป็นห่วงก็มักจะส่งโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพฯฉะนั้น คุณหมอต้องรับหน้าที่เป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาล เป็นแพทย์เฉพาะทางทุกโรคเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัด และแม้กระทั่งเป็นแพทย์เวร การสนทนาตอนหนึ่ง คุณหมอน้องชายเล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่เป็นหมอมาไม่เคยเห็นผู้ป่วยรายใดต้องผ่าตัดทุลักทุเลซ้ำาซากอย่างนี้เลย สามปีต้องผ่าตัดห้าครั้งและหนักหนาขึ้นทุกครั้ง ผู้ป่วยรายนี้ชื่อบุญมา ครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็เพื่อมาทำาแผลที่นิ้วก้อยที่ถูกตะพาบน้ำากัด คุณหมอให้ทายากินยาแก้ปวดแก้อักเสบแล้วกลับบ้าน ดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอีก ครึ่งเดือนต่อมา...บุญมากลับมาหาคุณหมอใหม่ แผลเก่าอักเสบรุนแรงบวมขึ้น40 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 41. คุณหมอตรวจพบว่าเชื้อโรคกินเข้ากระดูก จะต้องตัดนิ้วมือเพื่อไม่ให้เน่าลุกลามซึ่งนิ้วมือนั้นอาจติดเชื้อทำาให้ถึงแก่ชีวิตได้ หลังจากนั้นครึ่งปี บุญมาไปเที่ยวชายทะเลเขาถูกตะพาบน้ำากัดที่นิ้วเท้าอีก อะไรจะเจาะจงได้ถึงอย่างนั้น นิ้วเท้าของบุญมาที่ถูกตะพาบน้ำากัดครั้งที่สองอักเสบบวมใหญ่ภายในเวลาสองวัน เมื่อมาฉายเอกซเรย์ที่โรงพยาบาลก็พบว่า เชื้อโรคกินเข้าไปถึงกระดูกหมด จึงต้องตัดนิ้วเท้าของเขาไปอีกหนึ่งนิ้วเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งปี บุญมากลับมาที่โรงพยาบาลอีก ครั้งนี้แผลเก่าทั้งสองแห่งเกิดอักเสบบวมใหญ่ขึ้นพร้อมกัน พอคุณหมอเอกซเรย์ก็พบว่า แย่แล้ว! เชื้อโรคแพร่เข้าไปกินกระดูกอย่างรุนแรง เชื้อโรคนั้นกำาลังกลายเป็นมะเร็ง จะต้องผ่าตัดฝ่ามือฝ่าเท้าออกให้หมดก่อนจะลุกลามขึ้นไปอีก บุญมาต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลถึงยี่สิบกว่าวัน ด้วยสภาพของผู้ป่วยมือเท้าด้วน วันหนึ่งลูกชายของญาติบุญมาอุปสมบท บุญมาไปช่วยงาน คืนนั้นผู้ร่วมงานบวชขอนอนค้างที่วัดกันสี่ห้าสิบคน เคราะห์หามยามร้ายของบุญมายังไม่จบสิ้น หนูตัวหนึ่งเจาะจงมากัดตรงเท้าด้วนของบุญมาคนเดียว กัดแล้วก็หนีไป บุญมาสะดุ้งตื่นร้องด้วยความเจ็บปวด คนที่นอนอยู่ด้วยกันตกใจกับเสียงร้องพากันตื่นหมด แผลที่กัดไม่กว้างไม่ลึกนัก มีเลือดซึมออกมา แต่ทุกคนพากันตกใจที่อยู่ดีๆ ทำาไมจึงมีหนูมากัดคนนอนหลับ เพราะหนูจะกัดกินก็เฉพาะศพเท่านั้น ไม่กัดคนเป็นๆบุญมาขวัญเสีย ถูกเคราะห์กรรมซ้ำาเติมจนคิดว่าตนคงจะต้องตายในไม่ช้า มันทารุณจิตใจมาก ไม่นานต่อมาเกิดอาการเจ็บคันบริเวณแผลเก่าที่มือที่เท้าอีก บุญมารีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลโดยเร็ว ผลการฉายเอกซเรย์ปรากฏว่า เชื้อมะเร็งกินลึกเข้าไปเร็วมาก คุณหมอจำาเป็นต้องจัดการตัดแขนขาทั้งท่อนของบุญมาทิ้งไป คุณหมอน้องชายซึ่งเป็นเจ้าของคนไข้แปลกใจในชะตากรรมของบุญมานัก จึงซักถามประวัติอย่างละเอียดอีกครั้ง และได้ความว่า บุญมา ผู้ป่วยชายอายุ 23 ปี อาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างก่อสร้างชอบดื่มเหล้าเป็นประจำา ชอบแกล้มเหล้าด้วยปลาน้ำาจืด โดยเฉพาะกินเต่า กินตะพาบบุญมาเคยได้ยินมาว่า ใครกินตะพาบน้ำาได้สิบถึงยี่สิบตัวแล้ว ตลอดชีวิตจะไม่เป็นโรคไขข้ออักเสบ ทั้งยังช่วยบำารุงไต บุญมาจึงเพียรหาตะพาบน้ำามาผัดเผ็ด แกล้มเหล้าขาวบุญมากินตะพาบน้ำาเรื่อยมา จำาไม่ได้แล้วว่ากินเข้าไปกี่ตัว ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 41
 • 42. วันหนึ่งบุญมาซื้อตะพาบน้ำาตัวใหญ่มาจากตลาด ตะพาบน้ำาตัวนี้หนักตั้งสิบกว่ากิโลกรัม เขาดีใจมาก ตัวใหญ่ขนาดนี้ฆ่ากินทีเดียวไม่หมด จะต้องค่อยๆกินที่บ้านไม่มีตู้เย็นให้แช่เก็บได้ จึงต้องกินผ่อนทีละน้อย ตะพาบน้ำาเป็นสัตว์อายุยืนอดทนไม่ตายง่าย ๆไม่ว่าจะถูกกักขังอยู่ในสภาพใดก็อดทนมีชีวิตอยู่ได้เป็นปี บุญมาเห็นแก่กิน ไม่นึกถึงว่าตะพาบจะต้องทนทุกข์ทรมานนานเพียงไร ต้องเจ็บปวดแสนสาหัสครั้งแล้วครั้งเล่า เขาตัดเฉือนเนื้อตะพาบส่วนต่างๆ ตามความพอใจมาปรุงอาหารทีละชิ้น ๆ บาดแผลรอบตัวตะพาบเขาทาด้วยปูนแดงที่กินกับหมากเพื่อไม่ให้ตัวตะพาบเน่า ตะพาบตัวนั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานกว่าครึ่งเดือน จากนั้นบุญมาจึงประหารเอามากินเป็นมื้อสุดท้ายบุญมาพอใจกับวิธีที่จะได้กินเนื้อตะพาบสด ๆ ทุกวันอย่างนี้เรื่อยมา ผลสรุปประวัติผู้ป่วยที่โรงพยาบาล บันทึกไว้ในตอนท้ายมีประโยคหนึ่งว่า “…… เป็นประวัติที่แสดงให้เห็นกรรมตามสนองอย่างไม่น่าเชื่อ ที่ไม่มีข้อสรุปชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบัน” ที่มา http://happy.teenee.com/xfile/kod/ สิ่งที่เร�ประสบ เหม�ะแล้วกับกรรมที่ผ่�นม� สิ่งที่เร�กำ�ลังจะพบ เหม�ะแล้วกับกรรมที่กำ�ลังจะทำ� ที่มา.. ดังตฤณ42 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี
 • 43. งานทอดผ้าป่าสามัคคี รพ.เจ้าพระยายมราชเมือ 3 ธันวาคม 2553 ่ งานทำาบุญเดือนเกิด ประจำาเดือน ธันวาคมของบุคลากรโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เมือ 23 ธันวาคม 2553 ่ ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี 43
 • 44. ภาพวาดโดย คุณจรรยา คำาเภา เสียด�ย สิ่งที่น่� เสียด�ย ในชีวิต มิอ�จคิด เป็นมูลค่� ร�ค�ได้ ใช่เพชรนิล จินด� อันม�กม�ย แค่กลับกล�ย เป็นเวล� น่�ตกใจ เวล�นั้น มันผ่�นไป ไม่หวนกลับ เคลื่อนเลือนลับ จับไม่ได้ ดั่งใจหม�ย มันกลืนกัด สรรพสิ่ง ทั้งหญิงช�ย แม้สุดท้�ย ไม่ว�ยตวัด กัดกินตน.44 ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี